Sunteți pe pagina 1din 1

Mar

iusSovar
schi

Candi
daț
ii Es
I
t

poz
tr
el

i
ans
i

ț
i
cenț
oanCuz
poli
ți
ej

por t
i

ur
atî
a"di
udici

il
nDr

or.Ar
ept
nBucur
arășiult
,

er
edemanagementî
edeas
abs

i
ti
,
ol
î
vental
nanul
oraact
ntr-
i
Academi
2004.
vatî
Ar
ndomeni
ocompani
emeneaexper
emul
ienț
eidePol
eexper
ul
t
i
ăant
i
pr
naț
r
enț
i
i
i

vat
onal
epr
ț
i

,
e"Al
ăcaof
exandr

erde
ocupândo
ădi
enori
ndomeni
alăș i
în
u

ul

domeni ulvânzări
lordirecte.
EchipaAlianțeiUSRPLUSest eformatădinoameni
compet ențișioneșt
i,careaudeci ssăseimpliceî
n
Nor
ber
tBar
ta
Est
eabs ol
ventdeMat emati
că-Inf
ormatică,i
nginer
ieș imanagement
poli
ticășisăcandidez epentruacont r
ibuipri
n i
ndustri
alșidesi
gnindust
ri
al.De9ani lucreazăînproducți
ade
exper i
enț
apr ofesi
onal ăacumul at
ăde-alungul apar
aturăelect
roni
căindustr
ialășimedicală.Î
nulti
mi i
5ani al
ucr
at
î
ndomeni uldefi
nir
iiș
iperf
ecționări
isi
stemelordepr oducți
e.
anil
orladezvol t
areaor așul
ui.
Del
iaUngur
Mar i
usestepreocupatdesiguranțaorădenil
orî
n As t
udiateconomi așiar
eunMas t
erînAdmi nis
t r
areaAfaceri
lorla
Universi
tateaHul ldi
nMar eaBrit
anie.
spați
ulpubli
c,Vasil
eși Bogdandespaț i
il
everzi
din Alucrat18ani î
nadmi nistr
ați
alocală.Adezvoltatproi
ectede
oraș,Del
iadeîmbunăt ăți
reacal
it
ății
servici
il
or i
nfrastr
uct urăș
i educați
e:parcuri
leindus
tri
ale,școalaprofes
ionalăși
școalainternaț
ională.Di
n201 7conduceocompani emulti
naț i
onală
ofer
itedeadminist
raț
iapubli
călocală,
Adriande cu350deangaj ațiînOradea.
dezvolt
areaant
reprenori
atul
ui,
Nor bertde
digi
tal
izar
e,i
arIoanadesănăt
ateaor
ădeni
lorși
de Vasi
leDumi
tri
u
Esteantr
eprenordepes t
e1 6ani
,pasi
onatdemediu,f
ondator
ulmai
accesulegal
laservi
cii
lepubl
ice.
multororgani
zați
ici
viceșimembr uî
ncomi t
etul
deini
ți
ati
vă-Oameni
noiînpoli
ti
că.Vreasăimplementezeî
nOr adeamodel
ulsuedezde
reci
clar
eîn8fracți
i.
Ne-
am l
uatangaj
ament
ulcaodat
ăaj
unși
în
administr
ațiaorădeanăsăconsult
ăm și
săimpl i
căm BogdanCosma
înl
uareadeci zi
il
orșiî
nproiect
elepentr
uor ădeni, Lucr
eazăîndomeniulconst
rucț
ii
lordela1
9ani,i
ardi
nanul2009
mediulneguver namental,
asociaț
ii
lepr
ofesional
eși coor
doneazăproi
ectedeinfr
ast
ructur
ădetrans
portși
dezvol
tăr
i
i
mobili
are.
speci
alișt
iidindomeniil
echeiededezvolt
ar eal
e
or
așul
ui. Adr
ianDer
ban
Esteantreprenorș i
începândcuanul 2007,conducedouăcompani i
profi
tabil
e,dintr
ecar eunacucapi talst
răi
n. Astudi
atManagementulși
Nedori
m oadministr
ați
etransparentă,
deschi
să Admi ni
strar
eaaf aceri
lorș
i l
ucreazălaunpr oiectmeni
tsăreuneas

pent
rucol
aborar
e, di
alogșiconsult
are. di
verș i
producăt oridi
nOr adeași j
udețulBihorpeoplatf
ormăcomună
deexpor tșipromovar eaprodus elorl
ocale.