Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T.

Bădulescu”
Loc. Buzău, Jud. Buzău
B-dul Nicolae Bălcescu nr.28
Tel./Fax: 0238710693

Nume și prenume elev: _____________________________________ Data:_______________


Clasa a II-a A
Disciplina: Comunicare în limba română
Calificativ:

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

SUBIECTUL I ( 30 puncte)

I. Citeşte cu atenţie fiecare enunţ, apoi încercuieşte varianta corectă:

1. Propoziţia „De curând a început anul şcolar” este formată din:

a) 4 cuvinte; b) 5 cuvinte; c) 6 cuvinte; d) 7 cuvinte.

2. Seria în care toate cuvintele sunt formate din trei silabe este:

a) strălucea, Daria, Dora, Minodora, explică;


b) turturea, trecea, tăcea, caietul, Azorel;
c) cuvinte, trecea, acadea, furnică, explică;
d) strălucea, acadea, caietul, Azorel, explică.

3. În cuvintele următoare: e__plicaţie, pi___, Ale___andra lipseşte litera:

a) â; b) î; c) x; d) u.

4. Cu ajutorul literelor ă, m,n,a,o, t putem forma cuvântul:

a) toamnă; b) tomate; c) omăt; d) televizor.

5. Cuvântul cu sens opus pentru cuvântul „începe” este:

a) fuge; b) termină; c) scrie; d) râde.

SUBIECTUL AL II -LEA ( 40 puncte)

1. Scrie numele obiectelor din imagine:

_________________ _________________ _________________


2. Completează tabelul de mai jos folosind cuvinte formate din 1, 2 şi 3 silabe.

1 silabă 2 silabe 3 silabe

3. Completează grupul de litere care lipseşte din următoarele cuvinte:

____ reaşă ____ rafă ure ____ ___ meni ___reşe

ar ___nt ____ brit ____tuţe stin ___ re străve____

4. Completează propopoziţiile de mai jos folosind cuvinte potrivite.

 Chiriac citeşte o _________________ .


 Copiii merg _________________________ cu ____________________________ .
 Mie îmi place ______________________________ .

5. Transcrie în tabel următoarele cuvinte respectând cerinţele: xilofon, exact, examen, exemplu,
taxator, export, exerciţiu, pix.

Sunetele „cs” Sunetele „gz”

6. Completează cu „â” sau „î”:

____nt ___mplare ___nc ___ntat ____nger v ___nt

posomor ___t Rom ___nia p___ine hotăr ____

7. Transcrie propoziţia, înlocuind cuvântul subliniat cu altul care are înţeles asemănător.

 Luca citeşte un basm.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
8. Uneşte cuvintele cu înţeles opus:

a venit

des mult

acru rar

a plecat dulce

puţin s-a dus

9. Alcătuieşte o propoziţie în care să comunici despre activitatea pe care ai desfăşurat-o în


vacanţa de vară şi ţi-a plăcut cel mai mult.
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

SUBIECTUL AL III -LEA ( 20 puncte)

1. Citeşte cu atenţie textul de mai jos:

„Într-o zi, pisica a întâlnit-o în pădure pe cumătra vulpe. La început, s-a speriat puţin, ştiind că
vulpea este atât de renumită pentru isteţimea ei. Apoi a salutat-o pe un ton prietenos:

- Bună ziua, doamnă vulpe! Ce mai faci?


- Cum de îndrăzneşti să îmi vorbeşti, pisică nepricepută? zise vulpea,
îngâmfată peste măsură.
Modestă, pisica i-a răspuns că se pricepe doar să-şi apere viaţa. Atunci când aleargă câinii
după ea, sare iute într-un copac.
- Eu am un sac plin cu şiretlicuri! Ele mă ajută în orice situaţie! se lăudă vulpea.
Chiar atunci însă, dintr-un tufiş, se ivi un vânător însoţit de câinii ce nu-i lăsau nicio cale de
scăpare.
De pe o ramură, pisica strigă la vulpe, râzând:
- Deschide sacul tău cel fermecat! Numai el te mai poate salva!

( „Vulpea şi pisica”)
 Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:

a) Pisica s-a întâlnit în pădure cu lupul. .............

b) Vulpea era renumită pentru isteţimea ei. ..............

c) Vulpea s-a lăudat că are un sac plin cu gâşte. ...............

d) Dintr-un tufiş s-a ivit un vânător însoţit de câini. ..............

e) Pisica a sărit sprintenă într-un copac. ...............


REZULTATE EVALUARE INIŢIALĂ - CLASA a II-a B
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Competenţe specifice:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;
4.1. Scrierea literelor de mână;
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale
diverse.
Obiective propuse:
 Să identifice numărul corect de cuvinte al unei propoziții;
 Să descopere seria în care toate cuvintele sunt formate din trei silabe;
 Formează corect cuvântul corespunzător din literele date
 Să completeze cuvintele date cu litera/grupul de litere corespunzător;
 Să găsească sinonime/antonime pentru cuvintele date;
 Completează corect tabelul respectând cerința dată.
 Să alcătuiască propoziții logice și corecte din punct de vedere gramatical;
 Să descopere valoarea de adevăr a enunțurilor date;
 Să scrie corect cuvintele sugerate de imaginile date.
Itemi
I1. Identifică numărul corect de cuvinte al unei propoziții;
I2. Descoperă seria în care toate cuvintele sunt formate din trei silabe;
I3. Completează cuvintele date cu litera/grupul de litere corespunzător;
I4. Formează corect cuvântul corespunzător din literele date
I5. Găsește sinonime/antonime pentru cuvintele date;
I6. Completează corect tabelul respectând cerința dată.
I7. Alcătuiește propoziții logice și corecte din punct de vedere gramatical;
I8. Descoperă valoarea de adevăr a enunțurilor date;
I9. Scrie corect cuvintele sugerate de imaginile date.
Descriptori de performanţă:

Calific.
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
Item
I1 Identifică numărul corect de Identifică numărul corect Identifică numărul
cuvinte al propoziției date. de cuvinte al propoziției corect de cuvinte al
date. propoziției date.
I2 Descoperă seria în care toate Descoperă seria în care Descoperă seria în care
cuvintele sunt formate din toate cuvintele sunt toate cuvintele sunt
trei silabe. formate din trei silabe formate din trei silabe
I3 Completează corect litera Completează corect litera Completează corect
lipsă în toate situațiile date. lipsă în toate situațiile litera lipsă în toate
date. situațiile date.
I4 Formează corect cuvântul Formează corect Formează corect
corespunzător din literele cuvântul corespunzător cuvântul corespunzător
date. din literele date. din literele date.
I5 Găseşte corect cuvântul cu Găseşte corect cuvântul Găseşte corect cuvântul
sens opus/sens asemănător. cu sens opus/sens cu sens opus/sens
asemănător. asemănător.
I6 Scrie corect cuvintele Scrie corect două din Scrie corect unul din
sugerate de imaginile date cuvintele sugerate de cuvintele sugerate de
imaginile date imaginile date
I7 Completează corect tabelul Completează corect două Completează corect o
respectând cerința dată. coloane din tabel coloană din tabel
respectând cerința dată. respectând cerința dată.

I8 Completează corect toate Completează corect sașe Completează corect trei


cuvintele cu grupurile de cuvinte cu grupurile de cuvinte cu grupurile de
litere/litera corespunzătoare. litere/litera litere/litera
corespunzătoare. corespunzătoare
I9 Alcătuiește propoziții logice Alcătuiește propoziții Alcătuiește propoziții
și corecte din punct de parțial corecte. fără legătură cu tema
vedere gramatical. dată.
I10 Descoperă valoarea de Descoperă valoarea de Descoperă valoarea de
adevăr a enunțurilor date în adevăr a enunțurilor date adevăr a enunțurilor
toate situațiile. în trei situații. date în două situații.

Centralizare pe calificative:

Realizarea obiectivelor:

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9
FB 21 20 20 20 20 18 17 17 15
Nr. elevilor care au B 2 2 2 2 2 3 2 3 5
realizat obiectivele. S 1 1 1 1 1 2 4 3 3
I - 1 1 1 1 1 1 1 1

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient


Nr. elevi 13 5 4 2

Concluzii:

Greșeli frecvente:
 identificarea sinonimelor/antonimelor (7 elevi);
 dificultăți în completarea cuvintelor cu grupurilor de litere sau a literei „x” (3 elevi);
 dificultăți în completarea cuvintelor cu litera „â” sau „î” (2 elevi);
 dificultăți în alcătuirea de propoziții respectând tema dată (4 elevi);
 dificultăți în citirea cursivă și înțelegerea unui text (5 elevi)

Măsuri ameliorative:
 exerciții de sinonimie/antonimie;
 exerciții de citire și scriere a unor cuvinte ce conțin grupurile de litere sau literele „x”, „â”,
„î”;
 exerciţii de alcătuire de propoziții respectând tema dată.
 exerciții de citire și înțelegere a textelor.

Prof. înv. primar Ilie Mariana Laura