Sunteți pe pagina 1din 5

Grădiniţa cu P.P.nr.

5 Slatina
Grupa :mare A
Educatoare : Vidroi Dorina/Torcea Maria
An şcolar :2020-2021
Raport de evaluare initială

Evaluarea iniţială stabileşte nivelul de pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii unui anumit
program, aceasta constituind o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţilor următoare deoarece
oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul fiecărui copil.
Această formă de evaluare determină o anumită planificare a secvenţelor de învăţare pentru a
aprecia viitoarele progrese ale preşcolarilor, dar şi pentru a permite educatoarei să-şi evalueze
strategia didactică folosită.
Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale , practice, probe ce au fost aplicate atât în
activităţile de grup cât şi individuale şi frontal.
Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul a două săptămâni (28.09-09.10.2020),
după perioada de acomodare, care s-a desfășurat în primele două săptămâni ale anului școlar (14-
25.09.2020), acestea fiind aplicate unui număr de 25 copii, dintre care 1copil a fost absent pe tot
parcursul celor 4 săptămâni.

1. Domeniul Limbă şi Comunicare


Educarea limbajului
Obiective urmărite:
- să denumească obiectele din imagini și să le despartă în silabe;
- să se exprime corect în propoziţii simple;
- să redea sunetele făcute de către animalele din imagini: (broască, cocoș, pui, albină, șoricel,porc)
-să recunoască fragmente din poveștile cunoscute;
-să formuleze în propoziții simple ;
- să pronunțe corect ce este reprezentat în imaginile prezentate;
- să comunice clar idei, acțiuni ,emoții;
-sa iși exprime propriile opinii si sentimente vis-a vis de comportamentul unor personaje din povesti
În urma evaluării am constatat un progres față de etapa de adaptare. Copiii au înțeles sarcinile
cerute, 3 dintre ei au avut probleme în exprimare, nu puteau formula corect o propoziție, având
nevoie de ajutor din partea cadrului didactic. Majoritatea copiilor reușesc sa despartă corect in
silabe cuvinte simple.

Măsuri recuperatorii:
- muncă individuală
- jocuri şi exerciţii pentru corectarea vorbirii
- intervenţia logopedului
2. Domeniul Știinţe
A. Activităţi matematice
Obiective urmărite
- să utilizeze corect numere rezolvând operații
-să asocieze formele geometrice învățate cu obiecte din mediul
-să numere corect în concentrul 1-5
-să formeze mulțimi după anumite criterii;
-să ordoneze in sir crescător/descrescător după anumite criterii de la cel mai mic la cel mai mare/
de la cel mai gros la cel mai subțire-după amiaza

Toți copiii au știut sa numere corect în concentrul1-5. Mulți dintre copii au dificultăți în ordonarea
șirului crescător/descrescător. Toți copiii au reșit sa formeze mulțimi după anumite criterii
Măsuri recuperatorii
- formarea unor deprinderi de muncă individuală
- activităţi şi jocuri de ordonare a sirului crescator/descrescator
- diferite jocuri cu conţinut matematic
B. Cunoaşterea mediului
Obiective urmărite
-să se prezinte în fața celorlalți copii și a educatoarei;
-să prezinte metoda prin care se face cunoștință cu cineva;
- să recunoască anumite schimbări din natură;
-să descrie anumite obiecte de uz personal;
-să cunoască zilele săptămânii;
- să știe succesiunea anotimpurilor;

Toți copiii iși știu numele și prenumele, însă câțiva dintre ei nu își știu numele de familie. Mulți
copii nu cunosc modul în care se poate face cunoștință cu cineva. Copiii nu au avut probleme în
descrierea și folosirea obiectelor de uz personal;
Majoritatea copiilor au știut succesiunea anotimpurilor și toți copiii știu zilele săptămânii.
Măsuri recuperatorii:
Copiii vor fi antrenaţi în activităţi şi jocuri didactice de cunoaștere a mediului înconjurător. Copiii
vor purta conversații unii cu ceilalți, pentru o mai bună cunoaștere și pentru o relație mai bună între
aceștia. De asemenea, vor fi realizate și jocuri exerciţiu de folosirea formulelor de salut.
3. Domeniul Om şi Societate
A .Educaţie pentru societate
Obiective urmărite
- să dea exemple de reguli de comportare civilizată la grădiniţă;
- să enumere fapte personale din povestirea ascultată;
- să argumenteze faptele bune prezentate.

Majoritatea copiilor au știut să dea exemple de comportare civilizată la grădiniță, asta


datorându-se și faptului că pe parcursul celor două săptămâni de acomodare le-au fost explicate
acestora regulile pe care trebuie să le păstreze în grădiniță. Prea puțini copii au putut să enumere
fapte personale din povestirea ascultată iar câțiva dintre ei nu au putut să își mențină atenția pe tot
parcursul relatării povestirii. Aceștia au argumentat faptele bune din povestirea ascultată.
Măsuri recuperatorii:
În cadrul activităților se vor spune cât mai multe povestiri, pentru o mai bună familiarizare a
copilului cu acestea. De asemenea, povestirile vor fi cât mai scurte, pentru a putea menține cât mai
mult atenția celor mici.

B. Activitate practică
Obiective urmărite:
-să folosească corect pasta de lipit;
-să traseze corect pe o suprafață;
- să execute cu plăcere sarcini casnice.
-să denumească materialele puse la dispoziție.
-să realizeze o lucrare practică valorificând deprinderile însușite anterior.

Copiii nu cunosc materialele şi uneltele folosite în activităţile practice, coordonarea acţiunilor


ambelor mâini nu este perfecţionată, nu finalizează lucrările, nu verbalizează acţiunile.
Măsuri recuperatorii
- formarea unor deprinderi de muncă individuală
- antrenarea copiilor în activităţi de verbalizare a acţiunilor întreprinse
- stimularea şi încurajarea copiilor

4. Domeniul Estetic Creativ


A. Educaţie muzicală
Obiective urmărite :
- să asculte cu atenţie şi interes cântece pentru copii;
- să reproducă corect cântece învățate;
-să pronunțe corect cuvintele din cântec;
- să acompanieze ritmic cântecele;
Majoritatea copiilor ascultă cu mare atenție cântecele pentru copii, acestea stârnindu-le interesul.
Pe parcursul interpretării cântecelor, copiii le acompaniază ritmic cu ajutorul exemplului oferit de
către educatoare. Majoritatea copiilor sunt atrași de acesta latură artistică. În cadrul reproducerii
unui cântec simplu 3 copii au avut probleme cu reproducerea corectă a acestuia, ei având dificultăți
în înțelegerea cuvintelor. Nu toţi cântă deodată la unison , nu respectă ritmul.
Măsuri recuperatorii:
- antrenarea copiilor în jocuri muzicale şi interpretarea cântecelor în colectiv şi în grupuri mici

B. Educaţie artistico – plastică


Obiective urmărite:
Plastilină:
- să creeze forme prin îmbinarea elementelor de limbaj plastic;
- să respecte poziţia corectă a corpului în timpul lucrului.
- să redea forme de dimensiuni şi culori diferite prin aplicarea unor tehnici ale modelajului
Pictură:
- să redea teme plastice specifice desenului;
Copiii au reușit să modeleze plastilina în așa fel încât să poată obține o formă concretă. Am
observat o rigiditate a mâinii, nu au formate deprinderile de a utiliza corect pensula , nu respectă
toate etapele de lucru la modelaj, iar foarte puţini reuşesc să descrie lucrările în mod obiectiv.
Recunosc culorile. Deși li se precizează mereu copiilor ce poziție trebuie să adopte atunci când
lucrează cu plastilina sau când pictează, nu toți copiii urmează sfaturile.
Măsuri recuperatorii:
- muncă individuală
- activităţi şi jocuri de recunoaşterea culorilor
- diferite activităţi în care să folosim tehnici de lucru

5. Domeniul psihomotric
Obiective urmărite:
- să-și formeze o ținută corporală corectă ( în poziția stând, șezând și în deplasare)
- să execute corect exerciţii pentru încălzirea organismului;
- să execute corect variante de mers.
Mulți copii nu execută corect mişcările care necesită orientare spaţială şi temporală. Mulți copii
se descurcă în demonstrarea variantelor de mers. Deprinderile motrice fiind în formare, unii copii nu
respectă regulile jocurilor în care sunt implicaţi .

Măsuri recuperatorii:
- activităţi de orientare în spațiu
- activităţi de dezvoltare a deprinderilor motrice , de a respecta comenzile
Constatările prezentate evidenţiază nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi şi abilităţi
însuşite, deci ceea ce au învățat copiii pe parcursul celor trei ani petrecuți în sânul familiei.
Rezultatele evaluării iniţiale ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor obiective
accesibile , pentru elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv - educative care să ţină cont de
datele culese, utilizarea acestor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copiilor
priceperile şi deprinderilor de bază, necesare integrării active în activităţile educaţionale din
învăţământul preşcolar.

S-ar putea să vă placă și