Sunteți pe pagina 1din 18

ANALIZA COMPARATIVA A DOUA SISTEME

BANCARE

Student: Alexandrescu Macsim Bogdan Vladut

Specialitate: Finante-Banci

Anul II ID

Nr. Matricol: 310440202RSL181002

CUPRINS
I. SISTEMUL BANCAR BELGIAN.....................................................................................................................3
 Istoric.....................................................................................................................................3
 Tipuri de institutii financiare.....................................................................................................4
 Indicatori de apreciere..............................................................................................................5
 Tendintele si factorii de influenta...............................................................................................6
 Dereglementarea bancară.........................................................................................................6
 Inovaţiile tehnologice în activitatea bancară din Belgia.................................................................6
 Internaţionalizarea operaţiunilor bancare...................................................................................7
 Concentrarea activităţii bancare................................................................................................7
1. BANCA CENTRALĂ A BELGIEI...................................................................................................................7
 Istoric.....................................................................................................................................7
 Functiile banci nationale belgiene...............................................................................................8
2. PRINCIPALELE BĂNCI DIN SISTEMUL BANCAR BELGIAN...............................................................9
 BNP Paribas Fortis...................................................................................................................9
 KBC.....................................................................................................................................10
II. SISTEMUL BANCAR FRANCEZ..................................................................................................................10
 Istoric...................................................................................................................................10
 Tipuri de institutii..................................................................................................................11
 Indicatori de apreciere............................................................................................................11
 Factori de influenta................................................................................................................12
 Tendinte................................................................................................................................12
1. BANCA CENTRALA A FRANTEI................................................................................................................13
 Obiectivele Bancii Frantei.......................................................................................................13
 Functiile Bancii Frantei..........................................................................................................14
2. BANCI REPREZENTATIVE DIN SISTEMUL BANCAR FRANCEZ.....................................................14
 BRD-Groupe Société Générale.................................................................................................14
 Istoric...................................................................................................................................14
 Actionariat............................................................................................................................15
 Tip de institutie......................................................................................................................15
 Oferta de produse si servicii....................................................................................................16

 Indicatori de apreciere. Evolutii...............................................................................................17


BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................18
I. SISTEMUL BANCAR BELGIAN

 Istoric
Sistemul bancar a fost înfiinţai pe 05 mai 1850 şi de atunci pană în 1999 a funcţionat ca
societate anonimă jucând un rol important în cadrul politicilor monetare şi economice a ţării,
precum şi a stabilităţii economice generale ale Belgiei. După ce s-a alăturat Europei, funcţiile
băncii cetrale au fost preluate de către Banca Centrală Europeană, aceasta controlând şi
reglementând majoritatea funcţiilor şi operaţiunilor.

Sistemul bancar belgian este unul din cele mai eficiete sisteme din Europa. El este format
din Banca Centrală, Comisia Bancară şi băncile comerciale.

Banca Centrală a Belgiei are un rol determinant în politica monetară, rol ce a fost preluat
de Banca Europeană Centrală.

Comisia Bancară este cea care supervizează activităţile instituţiilor financiare: bănci,
companii de investiţii, companii de asigurări, etc.

Băncile comerciale a căror filiale şi sucursale funcţionează în cadrul centrelor comerciale


şi financiare din numeroase ţări. Acestea utilizează sisteme moderne de realizare a tranzacţiilor
bancare la nivel intern şi extern. . De altfel, sediul SWIFT (un sistem de comunicare şi de
transmitere reciprocă de informaţii între două bănci sau doi participanţi oarecare, sistem care
permite şi plata electronică a dividendelor) se află la Bruxelles. În Belgia îşi desfăşoară
activitatea o serie de bănci internaţionale de prim rang.
 Tipuri de institutii financiare

Tipurile de instituţii financiare variază de la o ţară la alta, acestea fiind grupate dupa mai
multe criterii. Societaţile ce au ca activităţi principale dobandirea de participaţii sau desfăşoară
alte activităţi specifice celor bancare sunt:

 Instituţiile de credit, incluzând şi: credit de consum, credit ipotecar, factoring, de


finanţare a tranzacţiilor comerciale.
 Leasing financiar
 Tranzacţii de plată
 Emiterea şi administrarea mijloacelor de plată
 Garanţii şi angajamente
 Operaţiuni pe contul propriu sau în numele clienţilor: instrumente ale pieţei
monetare; pieţele de schimb valutar; contractele futures financiare şi opţiuni; titluri de valoare.
 Participarea la emisiunea de titluri şi prestarea de servicii aferente lor.
 Consiliere pentru intreprinderi, cu privire la structura capitalului , strategia
industrială şi aspectele de domeniul furnizorilor
 Intermediere pe pieţele interbancare
 Consultanţă în Management şi gestionarea averii
 Depozitarea şi administrarea valorilor mobiliarea

Sistemul bancar belgian identifică în structura sa patru categorii de bănci în raport de


statutul juridic şi de specificul activităţii desfăşurate:

 Băncile comerciale, specific acestora fiind că pot accepta depozite la vedere sau
la termen care nu depaşesc 2 ani, putând utiliza aceste resurse prin acordarea de
credite sau efectuarea de plasamente;
 Casele de econemii private, în această categorie grupându-se acele instituţii care
au ca rol atragerea de fonduri rambursabile pentru care se bonifică dobanda.
 Instituţii de credit de drept public, în această categorie fac parte 6 instituţii
publice de credit instituite printr-o lege specială, având un rol bine determinat în
cadrul economiei belgiene, astfel distingâdu-se: Credit Comercial Belgian; Casa
de Economii; Societatea Naţională de Credit Industrial; Institut Naţional de Credit
Agricol; Oficiul Central de Credit Ipotecar şi Casa Naţională de Credit
Profesional;
 Alte instituţii de credit, sunt acele societăţi care funcţionează pe baza legii din
1964 cu privire la economiile publice, având ca obiect de activitate colectarea
fondurilor rambursabile pe termene ce depaşesc 6 luni.

 Indicatori de apreciere

Gradul de concentrare. Acest indicator este cuantificat prin ponderea deţinută de


principalele bănci în totalul sistemului bancar şi de nivelul activităţii realizate de aceste instituţii
bancare, astfel trei mari bănci deţinând 70% de depozite şi acordând 65% de credite ( Generale
de Banque; Bruxelles; Lambert; Kredietbank). Între timp marea majoritate a instituţiilor de credit
de drept public se confruntă cu dificultăţi în ceea c priveşte scăderea cotei de piaţă şi diminuarea
rentabilităţii, astfel ca gradul de concentare bancar este de aşteptat să crească şi în viitor, în timp
ce numărul ghişeelor se va diminua.

Numărul băncilor din Belgia în anul 2008 a fost de 105, ceea ce înseamnă că sistemul
bancar este unul foarte competitiv. Se consideră că sistemul belgian este unul dintre cele mai
sănătoase şi competitive sisteme din Europa.

Numărul băncilor străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul Belgiei este de 56,


reprezentând mai mult de jumătate din totalul băncilor. În 1980 numărul băncilor străine era de
27 în condiţiile în care sistemul bancar era alcătuit de un total de 176 de bănci. Intrarea pe piaţa
Belgiei a băncilor cu capital străin prin achiziţie a permis captarea unor portofolii de credite şi
baze de clienţi fiind capabile să-şi extindă cota de piaţă, inregistrându-se totodată şi o scădere a
ratei dobânzilor.

Numărul de sucursale bancare la un milion de locuitori în anul 2008 era de 535, situa
sistemul bancar belgian pe locul 12 din totalul ţărilor din Uniunea Europeana, ceea ce arata că
reţelele băncilor sunt dezvoltate.
Comparatie internationala a numarului de sucursale.

1800
1600
1400
1200
1000 2005
800 2008
600
400
200
0
CY ES LU IT PT PL HU FR LV AT LT BE SK CZ

Sursa: Asociatia belgiana de banci si companii de schimb(ABB)

Ponderea primelor 5 institutii de credit in functie de active, in totalul activelor a


tuturor institutiilor de credit din sistemul bancar belgian este de 80.8 ( in anul 2008), iar Indicele
Herfindahl-Hrischman inregistra valoare de 1.877, sugerand un grad de concentrare foarte
ridicat al sectorului bancar belgian si un sistem bancar slab competitiv.

 Tendintele si factorii de influenta


Sub influenţa dublului efect al noului mediu concurenţial asupra activităţii prestate şi
rentabilităţii obţinute, băncile şi-au reactualizat strategiile aplicate. Ca urmare, în ultimele
decenii, sistemul bancar belgian a fost supus unui proces puternic de schimbare.

 Dereglementarea bancară
Procesul de dereglementare este determinat în principal de dezvoltarea juridică. Cel mai
recent val de liberalizare în sectorul financiar, susţinut de mai multe directive europene, a
declanşat dereglementarea în sistemul bancar belgian.

 Inovaţiile tehnologice în activitatea bancară din Belgia


Relaţiile directe, clasice între bancă şi client sunt structural schimbate atat la nivelul
conţinutului cât şi al formei concrete de realizare. Accesul la informaţii sau la diversele servicii
bancare prin telefon, internet, telebanking vor schimba natura raporturilor dintre bancă si clienţi
săi, iar dezvoltarea reţelelor de telecomunicaţii va elimina treptat ghişeul clasic.
Asistăm la o înlcuire a băncilor cu ghişee numeroase cu o armată de funcţionari şi multe
dosare şi hârtii cu băncile în întregime informatizate, accesibile din orice colţ al lumii şi capabile
să furnizeze orice serviciu specializat în secunda urmatoare.

Modernizarea tehnologiilor bancare a avut un impact semnificativ asupra creşterii


numărului de operaţiuni şi servicii. Progresul tehnologic a determinat diminuarea costurilor
serviciilor bancare şi a majorat considerabil nivelul operativităţii cu care sunt infaptuite
operaîiunile.

 Internaţionalizarea operaţiunilor bancare


Extinderea domeniului de activitate a instituţiilor bancare belgiene pe pieţele externe s-a
realizat prin implicarea băncilor în activităţi mai puţin tradiţionale şi extinderea băncii în plan
geografic prin crearea unei reţele de filiale în străinătate.

Practicând o politică agresivă de implementare a unor noi puncte financiare de pe glob,


băncile belgiene consideră extinderea pe alte pieţe ca parte integranta a politicilor lor.

 Concentrarea activităţii bancare


Amploarea operaţiunilor derulate, fondurile tot mai mari care sunt solicitate de
clienţi, riscurile de insolvabilitate ale debitorilor, cât şi dorinţa de a-şi mări caştigurile şi puterea
de penetrare pe alte pieţe au determinat băncile belgiene sş aplice un proces de unificare a
băncilor în monopoluri, consortii, sindicate şi alte alianţe bancare. Marile bănci gigantice şi
grupurile financiare se unesc, fuzionează, dominând şi controlând întreaga activitate în domeniu.

1. BANCA CENTRALĂ A BELGIEI


 Istoric
Banca Naţională a Belgiei este o institurie publică ce activează sub forma unei socetăţi cu
raspundere limitată. Ea nu are ca obiectiv realizarea profitului pentru ancţionarii săi. Ea are un
statut juridic social distinct faţă de alte societăţi cu răspundere limitată, reprezentat prin organele
şi normele speciale de exploatare.

NBB asigură funcţionarea eficientă şi solidă a sistemelor de compensare şi plată în cadrul


Comunităţii europene şi alte ţări.
În activitatea ei,NBB trebuie să respecte o serie de principii fundamentale:

 să aibă un mandat clar definit, cu cât mai puţine obiective, iar stabilitatea preţurilor ar
trebui să fie obiectivul principal;
 să aibă deplina discreţie în utilizarea instrumentelor de politică monetară în vederea
atingerii obiectivelor propuse;
 trebuie să îşi anunţe public obiectivele intermediare iar modalitatea de atingere a acestor
obiective trebuie să fie transparentă şi previzibilă;

 Functiile banci nationale belgiene

 Funcţia de emisiune
Monopolul asupra emisiunii monetare provine din vechiul drept de batere a monedei,
care a fost atribuit, de-a lungul timpului suveranilor, în detrimentul celorlalţi demnitari.

 Funcţia de bancă a băncilor


Această funcţie reuneşte trei activităţi independente pe care NBB le desfăşoară: fiecare
bancă de rang secundar are un cont la NBB, pe baza căruia se pot realiza viramente şi
compensări interbancare; dacă anumite bănci au nevoie de refinanţare, atunci NBB poate să
furnizeze resursele necesare, alimentnd piaţăa monetară; NBB are scopul de a menţine masa
monetară şi rata dobânzii în limitele fixate de către autoritatea monetară.

 Servicii pentru sectorul financiar

Documentele Băncii Centrale reprezintă pivotul sectorului financiar. Ca majoritatea


băncilor centrale, Banca Natională efectuează o serie de servicii pentru instituţiile de credit.
Organizaează plaţii interbancare şi gestionează sistemul de decontare a valorilor imobiliare. De
altfel exercită control asupra sistemelor de plată şi decontare a valorilor mobiliare din Belgia.

 Servicii pentru persoane fizice şi şcoli.


Ca o instituţie care promovează interesul public, Banca Natională efectuează numeroase
servicii pentru persoanele fizice şi şcoli.

o Schimb de bancnote belgiene.


o Titluri de valoare şi cupoane.
În calitatea sa de stat casier, Banca Natională se ocupă de plata cupoanelor şi a titlurilor
de valoare ale datoriei publice.

o Fondul de protecţie a depozitelor şi a instrumentelor financiare.


 Servicii de stat
Banca Natională efectuează o serie de servicii cu titlu gratuit pentru statul federal.

 Casier de stat
NBB centralizează veniturile şi cheltuielile statului federal într-un cont la Trezoreria
Belgiei. Acest cont înregistrează, de asemenea, tranzacţiile efectuate de către Banca Naţională, în
numele statului, precum şi soldul operaţiunilor desfăşurate în numele statului (de exemplu,
colectarea impozitelor şi contribuţiilor la asigurări sociale, plata salariilor funcţionarilor publici).

 Reglator al pieţei de capital


 Funcţia de cercetare şi centru de informare.
NBB are un rol foarte important în colectarea, compilarea, analiza şi distribuirea de
informaţii economice şi financiare. Ea colectează datele macro-economice ale economiei
belgiene şi datele micro-economice ale întreprinderilor individuale şi agenţilor economici şi le
distribuie cât mai rapid şi pe o scară cât mai largă.

2. PRINCIPALELE BĂNCI DIN SISTEMUL


BANCAR BELGIAN

 BNP Paribas Fortis


BNP Paribas Fortis este construită pe un trecut bogat. Aceasta este o bancă

întreprinzătoare, ce oferă servicii financiare contemporane, cu un caracter personal care lucrează


din greu pentru a îndeplini cerinţele clienţilor individuali, companiilor instituţionale şi
profesionale.
1999 Fortis Bank a fost creat în urma fuziunii dintre Générale şi Banca ASLK-CGER în
Belgia şi trei bănci, din Ţările de Jos.

 KBC
Predecesorul băncii KBC, Volksbank van Catolica Leuven a fost înfiinţat în 1889 fiind
cea mai veche bancă. Kredietbank a fost creat în 1935 ca rezultat al fuzionării dintre băncile:
Algemeene Bankvereeniging şi Volksbank van Leuven cu Banca Handel, fiind singura institutie
financiar-bancară care a supravieţuit crizei financiare din 1929. În 1938, Fernand Collin, a
devenit preşedinte şi a conceput strategia de business, care a condus la o creştere a băncii.

II. SISTEMUL BANCAR FRANCEZ

 Istoric
Franța este o țara latină, adică a dreptului scris. Din acesta caracteristică decurg
urmatoarele consecinte: evolutia sistemului bancar este determinată de legile care guvernează
tutela bancilor, adică raporturile bănci-stat, raporturile dintre bănci si economie se realizeaza pe
bazele dreptului  comercial scris, ceea ce determina din partea bancilor o atitudine si o
functionare cu caracter mai mult juridic si administrativ, decat economic si financiar.
Dezvoltarea economica din perioada timpurilor moderne, adica secolele XVI – XVIII, va
favoriza consolidarea pozitiilor dobîndite sau pierdute la sfarsitul Evului Mediu. Rămanerea în
urma a Franței, în domeniul bancar și al negoțului internațional se accentuează. La inceputul
secolului al XVI – lea, singurul targ international care se mentine pe teritoriul francez, este cel de
la Lyon unde desfasoara sau activeaza in principal bancile germane si italiene.

 Tipuri de institutii

Sistemul bancar francez se compune din urmatoarele institutii bancare principale:

 banca de emisiune: Banca Frantei;


 bancile comerciale care se impart in: banci mari de depozite , bancile
regionale si locale si case de banca;
 bancile pentru comertul exterior
 bancile specializate

 Indicatori de apreciere
Sistemele bancare din tarile dezvoltate se caracterizeaza printr-o serie de trasaturi, dintre care
retin atentia urmatoarele: diversitatea, concentrarea, bancarizarea activitatii, accelerarea
operatiunilor de restructurare, deschiderea catre relatiile cu strainatatea.

Diversitatea   unui sistem bancar rezida in existenta unui numar sporit de institutii
bancare si de       credit definite de legea bancara si ale caror caracteristici pot fi diferite. In
sistemul bancar francez se regasesc atat institutii specializate intr-un anumit tip de clientela sau
activitati, cat si banci cu activitate universala. In functie de dimensiunea bancilor, un sistem
bancar poate cuprinde banci de mica dimensiune precum si banci de dimensiune internationala.

Concentrarea activitatii bancare reprezinta o caracteristica ce poate fi cuantificata prin


ponderea detinuta de principalele banci in totalul sistemului bancar si prin diminuarea numarului
de banci din totalul acestora.

Gradul de bancarizar. Aceasta furnizeaza informatii relevante cu privire la nivelul de


dezvoltare al sistemul bancar, putand fi calculati indicatori precum numraul de conturi la vedere,
numarul de carduri bancare si numarul ghiseelor bancare.

Rentabilitatea activitatii bancare

In centrul crizelor bancare s-a aflat eroziunea rentabilitatii activitatii bancare.

Corespunzator fazei crizei bancare sau fazei de restructurare, sistemele bancare din tarile
dezvoltate au cunoscut evolutii diferite ale rentabilitatii.
Cu ocazia crizelor bancare s-a constatat scaderea generala a rentabilitatii, situatie
explicata prin aceea ca bancile s-au confruntat cu transformari ale conditiilor de activitate,
rezultate din mutatiile sistemului financiar, eroziunea ratei de dobanda si operatiunile de
intermediere.

 Factori de influenta
Dezvoltarea sistemului bancar francez a fost influentata de urmatorii factori: evolutia
mijloacelor de plata, dezvoltarea generala a economiei si dezvoltarea schimburilor, totodata
aceasta dezvoltare a fost influentata si de factori internationali, nationali si specifici mediului.

Ca factori internationali ar fi: globalizarea economiei mondiale, recesiunea economica,


accentuarea polarizarii economiei mondiale si consolidarea procesului de integrare europeana Iar
ca factori nationali putem exemplifica urmatorii: politica bancara, reglementarile BNP si
impactul evolutiilor economico-sociale.

 Tendinte
Tendinta de concentrare a capitalului bancar, de crestere a rolului marilor banci in
sistemele bancare nationale, ca si pe plan extern s-a manifestat in tarile care au promovat o
economie moderna.

In Franta sectorul bancar detine 20% din  cheltuielile privind informatica, desi acest
sector reprezinta numai 4% din PIB

In Franta, sistemul bancar este caracterizat printr-un numar mare de banci, atingand un
numar de aproxomativ 490 banci in anul 2000. Franta detine 1562 institutii de credit, impartite in
sase categorii: 366 de banci universale, 140 de banci mutualiste sau cooperative, 35 de case de
economii, 20 de case de credit municipal, 969 de societati financiare si 32 de institutii financiare
specializate. Ca un element specific Frantei, se distinge faptul ca, alaturi de banci, un rol
important il detin organizatiile de plasament colectiv in valori mobiliare, la inceputul anilor `90,
Franta ocupa primul loc in Europa si al II-lea in lume, dupa SUA, din punctual de vedere al
valorii fondurilor administrate de aceste organizatii

1. BANCA CENTRALA A FRANTEI


 Istoric
Banca Nationala a Frantei, a fost creata in 1800 pentru a restabili increderea in sistemul
bancar francez dupa rasturnari financiare ale perioadei revolutionare .

Aceasta a fost stabilita ca o societate pe actiuni cu un capital social de 30 milioane de


franci, din care o parte au fost subscrise de Napoleon Bonaparte si de alte persoane din anturajul
sau, 200 de actionari  dintre cei mai importanti alcatuiau Adunarea Generala.

  Ea desemna cei 15 regenti ce compuneau  Consiliul General insarcinat cu administrarea


Bancii si cei 3 cenzori avand misiunea de a-i supraveghea gestiunea. Consiliul General alegea la
randul sau un Comitet central de trei membri din care unul avea functiile presedintelui
Comitetului Central, Consiliului General si Adunarii generale.

Banca Frantei s-a deschis oficial pentru mediul de afaceri la data de 20 februarie 1800,
chiar daca capitalul sau nu era inca varsat. Pe data de 14 aprilie 1803, noua banca a primit prima
carte oficiala care ii acorda dreptul exclusiv de a emite bani de hartie la Paris timp de 15 ani.

 Obiectivele Bancii Frantei

Stabilitatea monetara;

Prestarea serviciilor specifice colectivitatii publice, intreprinderilor si persoanelor particulare


precum si sectorului bancar si monetar;

Stabilitatea financiara in calitate de participanta la Eurosistem precum si de


responsabilitatea ei de banca centrala;

Functionarea ca trust sau agent in ceea ce priveste aranjamentele financiare


internationaleincredintate ei in urma unor intelegeri cu partile implicate;

Promovarea  cooperarii intre celelalte  banci din sistem;

Furnizarea de facilitati aditionale pentru operatiuni internationale.


 Functiile Bancii Frantei

 Functia de bancǎ a statului, a administratiei si a serviciilor publice;


 Functia de emisiune;
 Functia de bancǎ a bǎncilor;
 Functia prudentialǎ si de supraveghere ;
 Functia de centru valutar si de gestionare a rezervei valutare;
 Functii economice ocazionionale.
Astazi, la conducerea Bancii Franceze se afla un guvernator, doi viceguvernatori si un
consiliu general.Aceasta indeplineste un  triplu rol:
emiterea biletelor de banca;ipostaza de bancher statului, gestionand rezervele publice de schimb
si acordand credite statului (credit curent la trezorerie publica);

“banca a  bancilor”, asigurand lichiditatea bancilor, in mod  special prin politica sa de rate


directoare monetare excesive utilizand mai ales sistemul de reserve obligatorii (bancile trebuie sa
efectueze, in functie de veniturile lor, depozite nerumerate la banca Frantei).

2. BANCI REPREZENTATIVE DIN SISTEMUL


BANCAR FRANCEZ

 BRD-Groupe Société Générale

 Istoric
Infiintata in anul 1864 prin subscriptie publica, BRD-Société Générale este una din cele
mai vechi si prestigioase institutii financiare din Europa.

In anul 1871,BRD-Société Générale isi despchide prima filiala straina la Londra, cu


ajutorul careia reuseste mai apoi sa dezvolte rapid o retea internationala prin extinderea activitatii
Sogenal in Europa Centrala (Germania, Austria, Elvetia si Luxemburg) si prin deschiderea
sucursalelor din Africa de Nord in anii 1909-1911 si mai tarziu in Statele Unite ale Americii
(1940).

Incepand cu anul 1894, banca s`a remarcat printr`o structura ce caracteriza o institutie
moderna de credit. Pe langa colectarea depozitelor, sucursalele bancii au inceput sa efectueze
operatiuni de creditare pe termen scurt pentru industriasi. S-a implicat, de asemenea, si in
plasarea actiunilor pentru publicul general, acordandu-se astfel imprumuturi atat in Franta, cat si
in Rusia. Situatia financiara excelenta a permis expansiunea structurii actionarilor, astfel in 1895
Societe Generale avea 14.000 actionari, iar in 1913 avea 122.000.

 Actionariat

Societe Generale este prima banca care a semnat Pactul PME depus la 11 dec. 2007, care
i-a permis sporirea competitivitatii si capacitatii de a aduce noi solutii  in ceea ce priveste
responsabilitatile sociale, de mediu, precum si obligatia de a incheia afaceri. Anul 2007 prezinta
o valoare capitalizata bursiera pentru Société Générale Group de 46,2 miliarde EUR, cu un
numar de actiuni de 466.582.593 si 1,25 EUR/actiune. Anul 2008 a cunoscut o majorare a
capitalului cu 116.654.168 de actiuni.

 Tip de institutie

Bazandu-se pe o politica ce urmareste dezvoltarea activitatii centrale, prin cresterea


achizitiilor  si  inovare, scopul urmarit de banca este  satisfacerea tuturor cerintelor
clientilor. Activitatea BRD-Société Générale este axata in principal pe: servicii financiare
specializate, retail bancar, serviciile si managementul investitiilor globale si clienti corporate si
banca de investitii.Oferta de servicii si produse financiare oferite de activitatea de retail bancar
include: asigurari de viata si non-viata, creditul bancar, finantarea vanzarilor, finantarea
bunurilor de capital a profesionistilor, leasingul etc.

Société Générale isi concentreaza activitatea pe 3 domenii:

 Banca de retail si servicii financiare;


 Gestionarea activelor si “private banking”;
 Banca de persoane juridice si investitii.

 Oferta de produse si servicii

Société Générale Asset Management (SGAM)


SGAM este unul dintre cei mai importanti manageri ai activelor, care permite clientilor
sai un acces preferential atat in privinta activelor fundamentale, cat si in privinta activelor
alternative.

SG Private Banking

Prezinta solutii pentru clientii ce dispun de o avere neta ce depaseste un milion de euro.
In ceea ce priveste taxele, raspunderea civila:  planificarea proprietatii si serviciilor financiare de
inginerie; pentru structurarea produselor: expertiza internationala; resursele mutuale; resursele
private si solutii financiare in ceea ce priveste proprietatile imobiliare, precum si accesul la piata
de capital.

Société Générale Securities Services (SGSS)

SGSS este specialitat in oferta de servii ca: administrarea resurselor si al


portofoliului, executie, distribuire si aranjare; servicii de securitate back-office, custodie,
transferuri de agenti etc. Din acest punct de vedere, SGSS se regaseste pe locul opt in lume,
avand un profit de aproximativ 2.583 miliarde de euro.

Newedge (multi asset brokerage business)

Newedge este o sucursala de brokeraj, apartinand in proportie de 50% Société Générale si


50% Calyon, care asigura clientilor institutionali accesul la peste 70 de piete la nivel global.

Boursorama (banca online)

 Boursorama este una dintre cele mai importante baci specializate in economisirea online,
avand peste 6.2 milioane de comenzi efectuate, aferente unui total impresionant de 13.2 miliarde
de euro.

 Indicatori de apreciere. Evolutii


Principalele tendințe comerciale și indicatori financiari ai BRD Groupe Société Générale la 31
decembrie 2019 la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare
Financiară (IFRS):
   Volume mai mari pe toate segmentele de clienți: creștere continuă a creditelor retail
(+3.5%* în termeni anuali), finanțare prin leasing și credite acordate clienților companii
mari în creștere (credite nete, inclusiv leasing, mai mari cu 4,6%* în dinamică anuală),
realizare remarcabilă pe piața soluțiilor alternative de economisire (creștere de 74% a
activelor în administrare ale BRD AM față de finalul lunii decembrie 2018), utilizare tot
mai largă a canalelor digitale (creșterea numărului de utilizatori activi unici pentru
servicii de bancă la distanță, MyBRD Mobile și MyBRD Net, +19% față de finalul lunii
decembrie 2018) 
   Creștere anuală susținută a veniturilor, venit net bancar mai mare cu 5,0%
   Creștere a cheltuielilor operaționale, determinată în principal de costuri cu personalul
și cheltuieli reglementare mai mari (contribuții cumulate la Fondurile de Garantare a
Depozitelor și de Rezoluție si taxa pe activele financiare), în timp ce avansul altor
cheltuieli a fost limitat la +2,5% în dinamică anuală
   Performanță operațională solidă, reflectată de creșterea rezultatului operațional brut
cu 4,8% în dinamică anuală, excluzând contribuțiile la Fondurile de Garantare a
Depozitelor și de Rezoluție și taxa pe activele financiare, grație activității comerciale
dinamice; indicatorul cost/venit de 46,8%, stabil față de 2018 (excluzând impactul
costurilor reglementare menționate mai sus), susținut de creșterea veniturilor, continuând
în același timp programul de transformare  
   Rata creditelor neperformante mult sub media pieței (3,1% la finalul lunii
decembrie 2019 față de 4,3% la nivelul sistemului bancar) 
   Costul riscului a înregistrat reluări de 204 milioane RON susținute de performanță
solidă din activitatea de recuperări aferente expunerilor scoase în afara bilanțului,
indemnizații excepționale din asigurări (înregistrate în trimestrul trei din 2019) și control
strict al riscului la acordarea creditelor
   Profit net de 1.499 milioane RON, rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) peste 18%
pentru al treilea an consecutiv
BIBLIOGRAFIE

1. Căpraru, B. Activitatea bancară. Sisteme operaţiuni şi practici, Editura C.H. Beck,2010.

2. Barciu, A., Sandu, Gh. Activitatea Bancara internationala, Editura Economica, Bucuresti,
1999.

3. Ionescu, L. C. Instituţii şi activităţi financiar-bancare, Editura IBR, Bucureşti, 2001.

4. Spulbăr, C. Management bancar, Editura Sitech, Craiova 2008.

Site-uri :

 nbb.be
 febelfin.be
 Wikipedia.org
 Academia.edu
 books.google.ro
 brd.ro