Sunteți pe pagina 1din 4

Genul liric+speciile

Genul liric
Genul liric cuprinde totalitatea operelor literare, în care poetul îşi confesează, în mod direct, prin
excelenţă, cele mai adânci stări sufleteşti şi emoţii, prin intermediul vocii eului liric, dar şi cu ajutorul
resurselor expresive, astfel, creând un Univers de mare forţă sugestivă, ce se adresează sensibilităţii
cititorului.
Opera literară X de Y aparține genului liric, deoarece prezintă, la nivel formal și de conținut, toate
caracteristicile acestuia.
În primul rând, tema poeziei este...(dragostea, natura, trecerea ireversibilă a timpului, copilăria, creașia,
etc. +ce anume este prezentat ? Exemplu: tema poeziei este natura, fiind surprinsă frumusețea acesteia
într-o zi călduroasă de vară/ la căderea serii/în primele zile de toamnă etc.) Eul liric este surprins în
ipostaza confesivă/ de contemplator/îndrăgostit/creator etc. și își exprimă sentimente de (dragoste, de
tristețe, de admirație, de nostalgie, de revoltă etc.), prin intermediul mărcilor subiectivității, redate în acest
text prin verbe și/sau forme pronominale de persoana I și/sau a II-a (ex.). Acestora li se alătură mărci ale
afectivității, precum ...( ex. Utilizarea diminutivelor, punctelor de suspensie, substantivelor în cazul V, a
verbelor la imperativ, a interjecțiilor etc.).
Modul de expunere predominant în această operă literară este monologul liric (ex.), care redă cele mai
profunde trăiri ale eului poetic, textul fiind o confesiune lirică. SAU Modul de expunere predominant în
această operă literară este monologul liric adresat (ex.), prin care poetul își mărturisește sentimentele...
SAU modul de expunere predominant în această operă literară este descrierea de tip tablou/portret ex.),
prin care poetul recreează realitatea, filtrând-o prin propria sensibilitate. SAU modul de expunere este
utilizat este monologul, prin care...Acesta se împletește cu descrierea, care...Mai departe, menționați alte
idei: titlul (dacă este relevant), simetria textului, cromatica dacă tabloul conturat este static sau dinamic,
dacă se remarcă planurile (cosmic/ceresc, terestru/teluric), dacă există motive literare (luna, pădurea,
apa...).
În al doilea rând, imaginarul poetic este redat prin intermediul figurilor de stil și al imaginilor artistice. La
nivel stilistic, se remarcă folosirea epitetelor (ex.) comparațiilor (ex.), personificărilor (ex.) etc. Aici
explicați măcar două figuri de stil (preferabil metafore).
La nivel prozodic, poezia X este structurată în n strofe de câte n versuri (eventual tipul de strofă),
versurile sunt scrute/lungi, cu măsura de n silabe și rimă împerecheată/încrucișată/îmbrățișată/monorimă/
variată/versuri albe.
În concluzie, fiindcă se remarcă prezența mărcilor subiectivității, iar autorul își exprimă, în mod direct,
sentimentele, consider că poezia X de...este o operă lirică.
Titlul
Fiind un element paratextual care introduce tema operei literare, titlul îi creează cititorului un orizont de
așteptare, anticipând astfel mesajul textului literar.
Consider că între titlul poeziei... de... și mesajul acesteia se conturează o legătură profundă.
După cum reiese și din titlu, tema acestei poezii este..., fiind prezentată imaginea ...
În primul rând, titlul este analitic/sintetic, la nivel morfologic fiind format din....(din ce părți de vorbire
este format titul. De obicei, este format dintr-un substantiv (sau constă într-un grup nominal-substantiv și
determinanții aestuia/relație de subordonare sau de coordonare) și trebuie precizat numărul acestuia dacă
are sau nu articol. Dacă titlul conține un verb, se precizează modul/timpul acestuia și semnificația (ex.
Modul imperativ indică un îndemn, o chemare etc. Modul conjunctiv indică o speranță, o dorință
Precizarea unor particularități sintactice ale părților de vorbire (ex. Prezența unui substantiv în cazul
vocativ, a unei apoziții etc.)
-dacă este denotativ (sens propriu) sau conotativ (metaforic)
La nivel stilistic, titlul poate conține o figură de stil sau o imagine artistică (vizuală, olfactivă auditivă etc.
) De asemenea, titlul poate conține indici spațiali sau temporali (ex.)
De asemenea, relația dintre titlul și mesajul textului este subliniată prin reluarea titlului în primul vers al
poeziei (acest lucru este valabil, în general, în cazul poeziilor al căror titlu constă într-o expresie).
-titlul este reluat de mai multe ori în cadrul poeziei (mai ales atunci când constă într-un singur cuvânt)
devenind astfel un laitmotiv.
-Corespondența dintre titlu si mesajul poeziei este accentuată de prezența în text a unor termeni
aparținând aceluiași câmp lexical din care face parte titlul (ex. Titlul unei poezii este ,,Vara’’, iar în
interiorul textului regăsim termeni ce aparțin acestui câmp semantic, cum ar fi ,,soare’’, ,,căldură’’,
,,arșiță’’ etc.)
În al doilea rând, la nivelul mesajului poetic, titlul se află în strânsă legătură cu ideea centrală a operei
literare. Imaginarul poetic prelungește semnificațiile titlului prin figurile de stil și imaginile artistice
regăsite în text. Astfel, ...
-Analiza strofelor (precizând figurile de stil cele mai relevante, imaginile artistice reprezentative),
reliefând relația dintre titlu și mesajul prezentat de autor.
În concluzie, titlul x, se află în deplină concordanță cu mesajul textului, fiind un prag simbolic în
constituirea semnificațiilor acestuia și ajutând la receptarea adecvată a operei literare.
Mesajul unei opere literare
Mesajul unei opere literare reprezintă împletirea ideilor, a sentimentelor și a semnificațiilor exprimate cu
ajutorul mijloacelor artistice, prin care scriitorul își invită cititorul să pătrundă dincolo de țesătura textuală
a operei sale, în căutarea sensurilor ascunse.
Opera literară ,,X'' de Y este o creație lirică, care are ca temă (ex. natura, surprinsă odată cu venirea
primăverii).
În opinia mea mesajul desprins din acest text este acela că... (care este ideea textului?)
În primul rând, mesajul este sugerat de conținutul de idei al textului liric. Poetul se simte (cum? din ce
cauză? exemplu de vers de unde reiese această atitudine) Eul liric se află în ipostază (care?) și își face
simțită prezența la nivelul textului printr-o serie de indici morfologici, precum verbele la persoana I
,,exemple'', pronumele personal ,,exemple'', fiind un lirism de tip confesiv/adresativ, întrucât poetul ne
îndeamnă să reflectăm la... (la ce?)
În al doilea rând, perspectiva poetului reiese din atitudinea eului liric, care oferă o cheie de interpretare în
ceea ce privește mesajul textului liric ,,exemplu de vers''. Implicându-se afectiv, sentimentele sunt de
(identificarea sentimentelor), deoarece (din ce cauză?)
În plus, modul în care poetul își transmite trăirile este inedit, mai ales că la nivelul textului, se regăsesc
mărci ale afectivității, (identificare-punctele de suspensie, interogațiile, exclamațiile, substantivele în
vocativ, diminutivele+comentate).
De asemenea, limbajul artistic are un rol important în relevarea mesajului textului, întrucât poetul are
menirea de a impresiona prin autenticitatea resurselor expresive folosite.
Astfel, (se comentează cât mai multe figuri de stil/imagini artistice)
În concluzie, consider că opera literară ,,x'' pune în lumină ideea că (care idee?)
Doina populară
Doina este una dintre speciile reprezentative ale folclorului românesc, fiind o operă lirică în versuri prin
care se exprimă, în mod direct, sentimente și trăiri profunde, prin valorificarea resurselor de expresivitate
ale limbii populare.
Opera literară X este o doină populară, deoarece prezintă, la nivel formal și de conținut, toate trăsăturile
acestei specii, având caracter oral, colectiv, anonim, sincretic și tradițional.
Un prim argument este redat de tema acestei poezii, (ex. ...iubirea, în fața căreia eul liric se simte lipsit de
apărare, lăsându-se cuprins de vraja ei puternică/...frumusețea plaiurilor natale, pe care eul liric le evocă
pe un ton admirativ și în care își regăsește liniștea/...libertatea/lupta pentru dreptate...) Doina citată este
una (de dragoste, de cătănie, de sărăcie, pastorală, de haiducie, de înstrăinare, de soartă și de noroc), lucru
subliniat de intensitatea sentimentelor (de admirație, de dragoste, de revoltă, de tristețe, de dor) trăite de
poet. Motivul dorului, propriu doar registrului nostru de gândire și de simțire, se regăsește și în doina X,
fiind o dovadă a caracterului tradițional al acestei opere literare (exemplu vers).
Se remarcă oralitatea stilului, una dintre trăsăturile esențiale ale acestei specii, susținută de prezența
cuvintelor și a expresiilor de factură populară (exemple). Se pot identifica motive literare folclorice,
precum cel al codrului, al haiducului, al dreptății, al norocului, etc. Legătura milenară dintre om și natură
este un alt motiv central al doinei, subliniat de prezența în text a formulei tradiționale ,,exemplu’’. Modul
de expunere predominant este monologul liric, deoarece sunt redate trăiri profunde, textul constituindu-se
sub forma unei confesiuni lirice (ex.) Acesta se împletește cu descrierea, care surprinde frumusețea
peisajului/ ființei iubite etc. (ex.) Sentimentele eului liric sunt subliniate de prezența mărcilor
subiectivității, redate prin forme verbale și pronominale la persoana I și a II-a (ex.) Acestea sunt
completate de câteva mărci ale afectivității (exemplu de diminutive, substantive în vocativ, verbe la
imperativ, exclamații, interogații).
Un alt argument este reprezentat, la nivel stilistic, de prezența figurilor de stil și a imaginilor artistice.
Doina, cântectul liric al singurătății, se individualizează între celelalte creații populare prin expresivitate.
În text, se regăsesc...(ex.+comentate)
Totodată, se remarcă paralelismul sintactic, specific creațiilor populare, care conferă textului simetrie
compozițională ex.
Versificația este specifică operelor lirice populare: ritmul trohaic, rima... (împerecheată/monorima, și de
versurile scurte, cu măsura de .... (7-8). Muzicalitatea versurilor pune în lumină caracterul sincretic al
doinei, aceasta fiind însoțită de o linie melodică. Fiind o operă ce aparține folclorului, doina are, totodată,
caracter anonim și colectiv, punând în valoare imaginația creatoare a poporului român.
În concluzie, întrucât reprezintă ecoul celor mai profunde trăiri omenești, opera X ilustrează toate
trăsăturile unei doine populare.
Pastelul
Pastelul este o specie a genului liric în versuri în care este descris un tablou din natură și prin care poetul,
aflat în ipostaza de contemplator, își exprimă în mod direct sentimentele trăite în fața peisajului zugrăvit.
Consider că poezia X de Y este un pastel, deoarece prezintă particularitățile acestei specii literare.
Un prim argument privind apartenența acestui text la specia pastel este reprezentat de tema abordată de
poet-natura, surprinsă...(ideea poeziei, ce anume este descris: anotimpul, colțul din natură (pădure, munte,
mare, câmpie etc.), momentul zilei surprins (seară, dimineață, noapte etc.) ) Eul liric se lasă fermecat de
frumusețea naturii, exprimându-și, în mod direct, sentimentele de (dragoste, admirație, încantare,
nostalgie, resemnare, neliniște, teamă, revoltă etc.) trăite în fața peisajului contemplat.
Fiind un pastel, modul predominant de expunere utilizat este descrierea literară, prin care poetul recreează
realitatea, filtrând-o prin propria sensibilitate: citat descriere (1-2 versuri). Descrierea este completată de
câteva note confesive, mărci ale subiectivității. Astfel, întâlnim forme verbale și pronominale de persoana
I și sau a II-a (ex.)//SAU Poezia reprezintă o formă a lirismului obiectiv, în interiorul acestuia
remarcându-se câteva mărci ale afectivității. Ca mărci ale afectivității se remarcă prezența diminutivelor,
exclamațiilor/ interjecțiilor/substantivelor în vocativ/ verbelor la imperativ, a punctelor de suspensie. etc.
Un alt argument este prezența grupurilor nominale (ex.), care ajută la conturarea elementelor ce compun
peisajul. Verbele la timpul prezent/imperfect (ex.) au valoare evocativă și eternizează frumusețea naturii.
Tabloul prezentat este construit pe baza alternanței planurilor ( cosmic, terestru, uman-ex.)
Realitatea este transfigurată artistic cu ajutorul limbajului expresiv, la nivel stilistic observându-se
prezența epitetelor cromatice, specifice pastelului (ex.) Utilizând o tehnică picturală, poetul transpune în
planul cuvântului imaginea coloristică a peisajului, ilustrând astfel propriile stări sufletești și viziunea
acestuia asupra naturii ( ex: peisaj mohorât-sentimente de tristețe, de apăsare sufletească: culori vesele:
bucurie, admirație față de natura luxuriantă etc. Frumusețea delicată a naturii este surprinsă prin imagini
vizuale ex. Comentează!!!!
La nivel prozodic se remarcă echilbrul compozițional, poezia fiind structurată în n strofe (tipul de strofă),
cu versuri scurte, cu măsura de ...silabe și rimă...
În concluzie, deoarece este o operă literară în versuri în care este descris un aspect din natură prin
intermediul căruia sunt exprimate sentimentele eului liric, consider că poezia X de Y este un pastel.

S-ar putea să vă placă și