Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

CAZARE ÎN CĂMIN PE CRITERII SOCIALE


PREVEDERI GENERALE PRIVIND CAZAREA PE CRITERII SOCIALE

1) Repartizarea locurilor de cazare pe criterii sociale se va face în ordinea de prioritate indicată de


regulamentul UTCN de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti, aprobat prin hotărâre
a Senatului UTCN.

2) Conform regulamentului, pot beneficia de cazare pe criterii sociale următoarele categorii de


studenţi:

- studenți orfani de ambii părinți și cei proveniți din case de copii sau din plasament familial;
- studenți orfani de un părinte, al căror venit pe membru de familie este inferior venitului
minim pe economie ( 1263 lei net );
- studenţii cu probleme medicale (boli prevăzute de H.G. 558/1998, anexa II, art.8, lit. c),
care au realizat în anul universitar anterior minim 40 (patruzeci) de credite;
- studenții proveniți din familii cu posibilităţi materiale scăzute, (familii cu venit pe membru
de familie inferior venitului minim pe economie – 1263 lei net);

3) Cererile pentru repartizarea de locuri de cazare pe criterii sociale, însoţite de documentele


doveditoare, se depun la secretariatul facultăţii, până în 20 septembrie.

ACTE NECESARE LUĂRII ÎN CONSIDERARE A DOSARULUI

1. Cerere completată (formulare tip).


2. Copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3. Copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
4. Copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul),
ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
5. Adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de
învăţământ;
6. Declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată la notar sau
la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori ai familiei fără
discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de
învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
7. Adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
8. Documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru cazare pe caz
social şi ale celorlalţi membri ai familiei , după caz:
a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de
natura acesteia) pentru mai, iunie şi iulie;
b) adeverinţă de şomaj;
c) adeverinţă de venit net, etc.;
9. Declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare membru major al familiei în faţa unui notar
sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
10. Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se
completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi
fraţii acestuia;
str. Ctin Daicoviciu nr. 15, 400020 Cluj Napoca, România
secretariat tel. +40-264-401250, fax +40-264-594967
http://constructii.utcluj.ro/
11. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu
adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
12. Documente jutificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din
activităţi autorizate pentru toți membrii majori ai familiei (de exemplu: chirii, persoane
fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a
proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal);
13. Studentul care solicită cazare pe caz social va depune la dosar şi o declaraţie dată pe proprie
răspundere, sub sancţiunea Codului penal pentru fals în declaraţii, din care să reiasă că el şi
familia sa nu are alte venituri decât cele declarate.
14. Copii ale certificatelor de deces pentru studenţii orfani de ambii părinţi.
15. Acte doveditoare pentru studenţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial.
16. Acte doveditoare pentru solicitări pe criterii medicale certificat medical eliberat de un
medic specialist, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul
clinic al problemei medicale de care suferă studentul; fișa electronică a pacientului,
eliberată de medicul de familie care să ateste problema medicală.
17. În certificatul medical prezentat de student se va menţiona în mod obligatoriu încadrarea
diagnosticului în categoriile de boli prevăzute de H.G. 558/1998, anexa II, art.8, lit. c .

str. Ctin Daicoviciu nr. 15, 400020 Cluj Napoca, România


secretariat tel. +40-264-401250, fax +40-264-594967
http://constructii.utcluj.ro/