Sunteți pe pagina 1din 46

Clasa a X-a ,profil real

Modulul I „Noţiunile şi legile fundamentale ale chimiei. Reacţiile chimice” (15 ore)

Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note


Eleva/elevul va fi ore
metode mijloace
capabilă/capabil:
• Să descrie obiectul de studiu • Obiectul de studiu al 1 Problematizarea Regulile EI
al chimiei. chimiei. Analiza tehnicii
Studiul de caz secutităţii
• Să argumenteze legătura • Corelaţia chimiei cu alte 1 Problematizarea EC
chimiei cu alte ştiinţe ştiinţe. Analiza
(matematica, fizica, biologia, Studiul de caz
geografia etc.).
• Să estimeze influenţa chimiei
asupra vieţii omului şi a
mediului; importanţa studierii
• Să explice noţiunile: • Noţiunile fundamentale 2 Problematizarea Manual EF • Determinarea masei unui
– atom, element chimic, simbol ale chimiei. Analiza Culegere de gaz cunoscînd volumul lui
chimic, masă atomică relativă, • Legea constanţei Studiul de caz exerciţii şi (in condiţii normale) şi
valenţă, electronegativitate, compoziţiei. probleme invers.
grad de oxidare; • Legea conservării
– moleculă, formulă chimică masei substanţelor.
(moleculară), masă moleculară • Legea lui Avogadro şi
relativă, substanţă simplă şi consecinţele ei.
compusă;
– cantitate de substanţă, masă,
masă molară, volum molar,
numărul lui Avogadro;
• Să aprecieze valoarea legilor
fundamentale ale chimiei
pentru dezvoltarea ştiinţei.
• Să aplice legile fundamentale Rezolvarea problemelor 2 Problematizarea Manual EF • Calcule în baza corelaţiei
ale chimiei la rezolvarea Analiza Culegere de între cantitatea de substanţă,
exerciţiilor şi problemelor. Algoritmul exerciţii şi masa, volumul, numărul de
probleme particule a substanţei,
numărul lui Avogadro (ν, m,
V, N, NA).

• Să explice noţiunile: • Reacţii chimice. 2 Problematizarea Manual EF • Alcătuirea ecuaţiilor


– reacţie chimică, ecuaţie Clasificarea Analiza Culegere de chimice pentru diferite tipuri
chimică (moleculară), lor după diferite Studiul de caz exerciţii şi de reacţii chimice: de
reacţii de combinare, de criterii. Explicaţia probleme combinare, de
descompunere, de substituţie, descompunere,
de schimb; de substituţie, de schimb.
• Comentarea aspectului
calitativ şi cantitativ al
ecuaţiilor
chimice.
• Să aplice legile fundamentale Rezolvarea problemelor 1 Problematizarea Manual EF • Calcule în baza ecuaţiilor
ale chimiei la rezolvarea Evaluare inițială 1 Analiza Culegere de chimice (ν, m, V a
exerciţiilor şi problemelor Algoritmul exerciţii şi substanţei).
probleme
• Să explice noţiunile: • Noţiuni de reacţii 1 Problematizarea Manual EF
– reacţii reversibile şi reversibile Analiza
ireversibile, rapide şi lente. şi ireversibile, Studiul de caz
– rapide şi lente.

• Să explice noţiunile: • Efecte termice ale 1 Problematizarea Manual EF


– reacţie exotermă, reacţie reacţiilor Analiza Culegere de
endotermă, efectul termic chimice. Studiul de caz exerciţii şi
al reacţiei chimice, ecuaţii Reacţii endo- şi exoterme. probleme
termochimice;
• Să exemplifice importanţa
efectului termic in producere,
energetică, procese vitale.
Să rezolve probleme: de • Calcule termochimice 1 Problematizarea Manual EF • Calcule în baza ecuaţiilor
determinare a efectului şi importanţa lor. Analiza Culegere de termochimice: corelaţia
termic al reacţiei; de calcul in Algoritmul exerciţii şi dintre masa/volumul
baza ecuaţiilor chimice probleme substanţei, cantitatea de
şi termochimice. căldură, efectul termic;
determinarea
masei/volumului.

• Să aplice legile fundamentale Rezolvarea exerciţiilor şi 2 Problematizarea EF • Rezolvarea unor


ale chimiei la rezolvarea problemelor Analiza probleme/situaţii-problemă
exerciţiilor şi problemelor Algoritmul cu conţinut aplicativ.
• Să elaboreze şi să prezinte o
lucrare creativă privind
corelaţia noţiunilor de bază ale
chimiei.
• Să opereze corect cu Evaluare sumativă 1 Problematizarea ES
noţiunile fundamentale ale Analiza
chimiei, cu denumirile Algoritmul
substanţelor in situaţii de
comunicare orală şi scrisă.
Modulul II Structura atomului şi legea periodicităţii (11 ore)

Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note


Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să explice noţiunile: izotop, • Compoziţia atomului. 1 Problematizarea Manual EI Exerciţii:
nucleu, proton, electron, • Structura atomului/ Analiza SP • Prezentarea configuraţiilor
neutron; nivel şi subnivel Exercitiul electronice ale atomilor
energetic, orbital, valenţă Conversatia elementelor din perioadele
posibilă, electronegativitate, I–IV ale SP, determinarea
oxidant, reducător. valenţelor şi gradelor de
oxidare posibile.
1,2; 1,3

• Să coreleze numărul • Structura învelişurilor 1 Problematizarea Manual EF • Compararea structurii


nivelului energetic cu tipul electronice ale atomilor Analiza SP atomilor din aceeaşi grupă şi
subnivelelor, orbitalilor şi elementelor perioadelor I– Exercitiul subgrupă; aceeaşi perioadă;
forma lor (s, p, d). IV ale SP pe nivele Conversatia din subgrupa principală şi
energetice, subnivele, Studiul de caz secundară a unei grupe;
orbitali. compararea particulelor
elementare, a compoziţiei
izotopilor a unui element.
• Să deducă din configuraţia • Configuraţiile electronice 2 Problematizarea Manual EF • Configuraţiile electronice
electronică valenţele şi ale atomilor elementelor Analiza SP ale atomilor
gradele de oxidare posibile ale perioadelor I–IV ale SP, Exercitiul elementelor perioadelor
elementelor din valenţele şi gradele de Conversatia I–IV ale SP.
subgrupele principale. oxidare Studiul de caz
posibile.

• Să exemplifice corelaţia Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF • Rezolvarea unor


dintre poziţia elementului problemelor Analiza SP probleme/situaţii-problemă
in Sistemul periodic, structura Exercitiul Culegere de cu conţinut aplicativ.
atomului şi proprietăţile lui. Conversatia exerciţii şi
Studiul de caz probleme

• Să diferenţieze elementele • Legea periodicităţii. 2 Problematizarea Manual EF • Aranjarea


din subgrupele principale • Cauza periodicităţii. Analiza SP elementelor/substanţelor în
şi secundare pe baza Sensul fizic al legii Exercitiul ordinea creşterii/
configuraţiei electronice. periodicităţii. Conversatia descreşterii proprietăţilor
• Să argumenteze cauza • Schimbarea periodică Studiul de caz periodice.
periodicităţii a proprietăţilor • Compararea proprietăţilor
prin schimbarea elementelor elementelor şi compuşilor
periodică a structurii atomilor. din subgrupele in baza legităţilor
• Să compare proprietăţile principale şi a Sistemului periodic.
periodice ale elementelor compuşilor lor. Experiment demonstrativ:
chimice din subgrupe • Schimbarea periodică a
principale: a) proprietăţilor substanţelor
electronegativitatea, simple şi compuse.
proprietăţile metalice şi
nemetalice,
proprietăţile de oxidant şi
reducător (in substanţe
simple); b) proprietăţile
acidobazice ale compuşilor
lor (oxizi, hidroxizi).
• Să analizeze schimbarea
periodică a proprietăţilor
metalice ale substanţelor
simple şi acidobazice
ale substanţelor compuse.

• Să caracterizeze elementele Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF • Caracterizarea elementelor


chimice din perioadele I–IV problemelor Analiza SP chimice din perioadele I–IV
(subgrupele principale) in Exercitiul Culegere de conform algoritmului.
funcţie de poziţia lor in SP Algoritmul exerciţii şi
conform algoritmului. probleme
• Să exemplifice corelaţia • Caracteristica 1 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:
dintre poziţia elementului elementului Analiza SP • Deducerea proprietăţilor
in Sistemul periodic, structura chimic in Exercitiul substanţei după poziţia
atomului şi proprietăţile funcţie de poziţia lui in Conversatia elementului in SP.
lui Sistemul periodic. Studiul de caz
• Importanţa Legii
periodicităţii.
• Să aprecieze importanţa Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Activitate creativă
Legii periodicităţii şi a problemelor Analiza SP (individuală/in grup):
Teoriei structurii atomului Algoritmul Culegere de • Elaborarea şi prezentarea
pentru explicarea şi Exercitiul exerciţii şi unei lucrări creative, de
prognozarea proprietăţilor probleme exemplu,
substanţelor , atomului. la tema: „Elemente chimice
Izotopi. cu importanţă vitală”.
• Să opereze corect cu Evaluare sumativă 1 Problematizarea SP ES
noţiunile fundamentale ale Analiza
chimiei, cu denumirile Algoritmul
substanţelor in situaţii de Exercitiul
comunicare orală şi scrisă.

Modulul III Legătura chimică şi structura substanţei (11 ore)


Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note
Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să explice noţiunile: legătură • Tipuri de legătură 2 Problematizarea Manual EI
chimică, legătură chimică: covalentă Analiza
covalentă, legătură covalentă (nepolară Exercitiul
nepolară, legătură covalentă şi polară), ionică, Conversatia
polară, legătură unitară, dublă, metalică, de hidrogen. Studiul de caz
triplă, legătură σ şi π, legătură
donor-acceptoare, legătură
ionică, legătură metalică,
legătură de hidrogen
• Să modeleze formarea Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Exerciţii:
legăturilor chimice: problemelor Analiza SP • Compararea diferitor
covalente prin formule Exercitiul Culegere de tipuri de legătură chimică
electronice şi formule de Algoritmul exerciţii şi după diverse criterii:
structură; ionice prin formule probleme principiul de formare, tipul
electronice atomilor,
reţeaua cristalină,
proprietăţile fizice ale
substanţelor.
• Să descrie formarea legăturii • Mecanismul 1 Problematizarea Manual EF
donor-acceptoare in donoroacceptor Analiza
ionul de amoniu NH4+ şi de formare a Exercitiul
influenţa ei asupra legăturii covalente Conversatia
proprietăţilor amoniacului. Studiul de caz
• Să compare: proprietăţile Rezolvarea exerciţiilor şi 2 Problematizarea Manual EF • Modelarea schemelor de
atomilor şi ionilor in baza problemelor Analiza SP formare: a legăturii
configuraţiei/structurii Exercitiul Culegere de covalente
electronice; proprietăţile fizice Algoritmul exerciţii şi prin formule electronice,
ale substanţelor Comparatia probleme formule de structură
. (H2, Hal2, O2, N2, Cn;
•Să argumenteze: HHal, H2O, H2S, NH3,
proprietăţile fizice specifice CH4, CO2, SiO2); a
ale legăturii ionice (metale:
substanţelor HF, H2O, NH3 grupele I–II/nemetale
(lichid) datorită legăturii de grupele VI–VII) prin
hidrogen; Postulatele Teoriei formule electronice.
atomo-moleculare • Alcătuirea configuraţiei
in baza compoziţiei substanţei, electronice a ionilor .
tipului legăturii şi a structurii • Compararea structurii şi
chimice proprietăţilor atomilor şi
ionilor .
• Să explice noţiunile: ; reţea • Reţele cristaline 1 Problematizarea Manual EF • Modelarea şi compararea
cristalină moleculară, moleculare, Analiza Reţele reţelelor cristaline
atomică, ionică, metalică . atomice, ionice, Comparatia cristaline
metalice.
• Să cerceteze experimental Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Activitate experimentală:
proprietăţile fizice ale problemelor Analiza SP Experienţa de laborator
substanţelor cu diferite tipuri Exercitiul Culegere de nr. 1:
de legătură chimică. Algoritmul exerciţii şi Studierea şi compararea
Comparatia probleme proprietăţilor fizice ale
substanţelor
cu diferite tipuri de legătură
chimică.
• Să coreleze proprietăţile • Structura şi proprietăţile 1 Problematizarea Manual EF • Prognozarea proprietăţilor
fizice ale metalelor cu substanţelor cu Analiza SP fizice ale substanţelor în
specificul legăturii şi reţelei diferite tipuri de legătură Exercitiul Culegere de baza tipului de legătură
cristaline metalice şi chimică. Conversatia exerciţii şi chimică şi a reţelei
particularităţile structurii Studiul de caz probleme cristaline.
atomilor metalelor.
• Să exemplifice corelaţia:
compoziţia substanţei – tipul
legăturii chimice – tipul reţelei
cristaline – proprietăţile fizice
– utilizarea.
• Să compare: proprietăţile Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:
atomilor şi ionilor in baza problemelor Analiza SP • Alcătuirea formulelor
configuraţiei/structurii Exercitiul Culegere de substanţelor cu o anumită
electronice; proprietăţile fizice Algoritmul exerciţii şi legătură
ale substanţelor cu diferite Comparatia probleme chimică/reţea cristalină.
tipuri de reţele cristaline
• Să opereze corect cu Evaluare sumativă 1 Problematizarea ES
noţiunile fundamentale ale Analiza
chimiei, cu denumirile Exercitiul
substanţelor in situaţii de Algoritmul
comunicare orală şi scrisă. Comparatia

Modulul IV Soluţiile. Disociaţia electrolitică (21 ore)

Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note


Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să definească noţiunile: • Dizolvarea. Soluţiile. 1 Problematizarea Manual EI
soluţie, substanţă dizolvată, Solubilitatea substanţelor Analiza
solvent, dizolvare, soluţii in apă. Conversatia
saturate, nesaturate, Studiul de caz

• Să definească noţiunile: • Metode cantitative de 2 Problematizarea Manual EF • Calcule în baza


partea de masă a substanţei exprimare a compoziţiei Analiza SP corelaţiilor între partea de
dizolvate, densitatea soluţiilor. Partea de Exercitiul Culegere de masă a substanţei dizolvate,
soluţiei, concentraţia molară, masă a substanţei dizolvate Algoritmul exerciţii şi masă/volumul soluţiei,
pH. in soluţie. Concentraţia Comparatia probleme densitatea soluţiei,
molară. concentraţia molară.

• Să deducă algoritmii de Rezolvarea exerciţiilor şi 2 Problematizarea Manual Rezolvarea problemelor:


rezolvare a problemelor problemelor Analiza SP EF • Calcule în baza
cu aplicarea noţiunilor: partea Exercitiul Culegere de corelaţiilor între partea de
de masă a substanţei Algoritmul exerciţii şi masă a substanţei dizolvate,
dizolvate şi concentraţia Comparatia probleme masă/volumul soluţiei,
molară. densitatea soluţiei,
concentraţia molară.
• Să aplice algoritmul de Lucrarea practică nr. 1: 1 Problematizarea Caietul de Eex
rezolvare a problemei Prepararea soluţiilor cu o Analiza lucrari practice
pentru pregătirea soluţiei in anumită parte de masă Exercitiul Utilajul si
practică. necesare pentru laboratorul Algoritmul recipientele
• Să elaboreze algoritmi de de chimie. Experimentul necesare
rezolvare problemelor
experimentale, să realizeze
activităţile experimentale
planificate, respectind tehnica
securităţii.
• Să compare procesul de • Calcule pe baza 2 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:
dizolvare in apă a substanţelor ecuaţiilor Analiza SP • Calcule în baza
cu diferite tipuri de legături chimice cu participarea Exercitiul Culegere de corelaţiilor între partea de
chimice: cu dispersarea pină la soluţiilor. Algoritmul exerciţii şi masă a substanţei dizolvate,
molecule; pină la ioni probleme masă/volumul soluţiei,
(disocierea). densitatea soluţiei,
concentraţia molară,etc.
• Să explice: principiile de • Teoria disociaţiei 1 Problematizarea Manual EF • Compararea ecuaţiilor de
bază ale teoriei disociaţiei electrolitice. Analiza SP disociere a acizilor, bazelor
electrolitice (TDE); noţiunile Exercitiul Culegere de şi a sărurilor
de solubilitate, Algoritmul exerciţii şi Exerciţii:
electrolit, neelectrolit, Experimentul probleme • Alcătuirea ecuaţiilor
electrolit tare, electrolit de Utilajul si reacţiilor de disociere a
tărie medie, electrolit slab, 2 recipientele acizilor, bazelor, a sărurilor
grad de disociere, acid, bază, necesare neutre şi acide; a
sare, bazicitatea acidului, sare electroliţilor
acidă, pH. tari şi slabi.
• Să modeleze prin ecuaţii
disocierea acizilor, bazelor
sărurilor neutre şi acide; a
electroliţilor tari şi slabi.

• Să opereze corect cu Teză semestrială Problematizarea ES Test


noţiunile fundamentale ale Analiza
chimiei, cu denumirile Exercitiul
substanţelor in situaţii de Algoritmul
comunicare orală şi scrisă. Comparatia

• Să interpreteze: disocierea • Disocierea apei. Mediul 1 Problematizarea Manual EF Experienţa de laborator


acizilor, bazelor, a sărurilor de reacţie, pH. Experimentul SP nr. 2: Determinarea
neutre şi acide in funcţie de Analiza Culegere de pH-ului diferitor soluţii
ionii obţinuţi in soluţie şi tăria exerciţii şi apoase cu ajutorul
electrolitului; disocierea apei probleme indicatorului
şi Utilajul si universal.
formarea mediului neutru, recipientele
acid, bazic in soluţii apoase. necesare
• Să modeleze prin ecuaţii • Interacţiuni în soluţiile de 2 Problematizarea Manual EF • Caracterizarea
disocierea acizilor, bazelor, a electroliţi: proprietăţile Analiza SP proprietăţilor chimice
sărurilor neutre şi acide; a chimice ale acizilor, Exercitiul Culegere de generale ale acizilor,
electroliţilor tari şi slabi bazelor, sărurilor Algoritmul exerciţii şi bazelor, sărurilor prin
Experimentul probleme ecuaţiile moleculare
Utilajul si (EM), ionice complete
recipientele (EIC) şi ionice reduse
necesare (EIR).
• Să realizeze diverse Rezolvarea exerciţiilor şi 2 Problematizarea Manual EF • Exerciţii:
transformari chimice (în baza problemelor Analiza SP Realizarea transformărilor
reacţiilor de schimb ionic). Exercitiul Culegere de chimice (în baza reacţiilor
Algoritmul exerciţii şi de schimb ionic).
• Sa deduca metodele de probleme
obţinere şi transformare a
compuşilor anorganici in baza
reacţiilor ionice.
• Să definească noţiunile: • Reacţia de neutralizare. 2 Problematizarea Manual EF • Compararea ecuaţiilor de
reacţia de neutralizare, Hidroliza sărurilor. Analiza SP disociere a acizilor, bazelor
hidroliza sărurilor (in lumina Importanţa hidrolizei Exercitiul Culegere de şi a sărurilor.
TDE). Algoritmul exerciţii şi • Prognozarea mediului
Experimentul probleme soluţiei apoase în funcţie de
• Să cerceteze experimental Utilajul si compoziţia sării dizolvate.
reacţia mediului diferitor recipientele Experienţa de laborator
soluţii (inclusiv de săruri necesare nr. 3: Hidroliza sărurilor.
(hidroliza)).
• Să cerceteze experimental Lucrarea practică nr. 2: 1 Problematizarea Caietul de Eex
reacţia mediului diferitor Problemele experimentale Analiza lucrari practice
soluţii (inclusiv de săruri la tema „Disociaţia Exercitiul Utilajul si
(hidroliza)). electrolitică”. Algoritmul recipientele
• Să aplice ecuaţiile ionice la Experimentul necesare
deducerea metodelor de
obţinere şi transformare a
compuşilor anorganici.
• Să elaboreze algoritmi de
rezolvare problemelor
experimentale, să realizeze
activităţile experimentale
planificate, respectind tehnica
securităţii.

• Să deducă algoritmul de • Probleme de calcul pe 2 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:


rezolvare a problemelor de baza ecuaţiilor reacţiilor, Analiza SP • Probleme de calcul pe
calcul pe baza ecuaţiilor dacă una din substanţele Exercitiul Culegere de baza ecuaţiilor reacţiilor,
reacţiilor, reactante este in exces. Algoritmul exerciţii şi dacă una din substanţele
dacă una din substanţele Studiul de caz probleme reactante este in exces.
reactante este in exces.
• Să opereze corect cu Evaluare sumativă 1 Test de ES
noţiunile fundamentale ale evaluare
chimiei, cu denumirile
substanţelor in situaţii de
comunicare orală şi scrisă.

Modulul V Procesele de oxidoreducere (8 ore)

Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note


Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să exemplifice noţiunile: • Reacţii de oxidoreducere. 1 Problematizarea Manual EI
grad de oxidare, oxidant, Utilizarea practică Analiza SP
reducător, reducere, oxidare, a ROR şi importanţa lor. Exercitiul Culegere de
reacţii de oxidoreducere Algoritmul exerciţii şi
(ROR), ecuaţii electronice, Studiul de caz probleme
bilanţ electronic.

• Să aplice metoda bilanţului • Metoda bilanţului 1 Problematizarea Manual EF


electronic pentru stabilirea electronic Analiza SP
coeficienţilor in ecuaţiile Exercitiul Culegere de
reacţiilor de Algoritmul exerciţii şi
oxidoreducere a compuşilor Studiul de caz probleme
anorganici.

• Să aplice metoda bilanţului Rezolvarea exerciţiilor şi 2 Problematizarea Manual EF Exerciţii:


electronic pentru stabilirea problemelor Analiza SP • Stabilirea: gradelor de
coeficienţilor in ecuaţiile Exercitiul Culegere de oxidare în compuşi, a
reacţiilor de oxido-reducere a Algoritmul exerciţii şi agenţilor oxidanţi şi
compuşilor anorganici. probleme reducători, a proceselor de
oxidare şi de reducere.
• Aplicarea metodei
bilanţului electronic.
• Să determine, utilizind Seria • Seria tensiunii metalelor. 1 Problematizarea Manual EF • Aplicarea seriei tensiunii
tensiunii metalelor, Analiza Seria metalelor pentru deducerea
posibilitatea reacţiilor dintre Conversatia tensiunii posibilităţii reacţiilor dintre
metale şi apă, acizi, săruri. Studiul de caz metalelor. metale şi soluţiile apoase de
acizi şi săruri.

• Să aprecieze domeniile de • Coroziunea metalelor. 1 Problematizarea Manual EF


aplicare practică a proceselor Metodele de combatere Analiza Seria
de oxidoreducere (ROR) şi a coroziunii. Exercitiul tensiunii
importanţa lor. Algoritmul metalelor.
• Să explice coroziunea şi Studiul de caz
1metodele de protecţie a
metalelor impotriva coroziunii
in baza proceselor de
oxidoreducere.
• Să explice electroliza ca • Electroliza. Utilizarea 1 Problematizarea Manual EF
proces de oxidoreducere electrolizei. Analiza Seria tensiunii
(prin ecuaţiile sumare de Exercitiul metalelor.
electroliză a topiturilor şi Algoritmul Culegere de
soluţiilor de NaCl, KCl); Studiul de caz exerciţii şi
importanţa electrolizei. probleme

• Să cerceteze experimental Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Experiment demonstrativ:


influenţa aerului, apei, problemelor Analiza Seria • Examinarea pieselor şi/sau
sărurilor şi a apei sărate Exercitiul tensiunii a mostrelor din metale şi
asupra coroziunii fierului. Algoritmul metalelor. aliaje in corelaţie cu
Studiul de caz Culegere de procesul de coroziune.
exerciţii şi Activitate creativă
probleme (individuală/in grup):
Piese şi mostre • Investigarea influenţei
din metale aerului, apei, sărurilor şi a
apei sărate asupra
coroziunii fierului.

Modulul VI Nemetalele (19ore)


Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note
Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să deducă legătura cauză– • Caracteristica generală a 2 Manual EI • Elaborarea „paşaportului”
efect dintre: locul nemetalului nemetalelor SP unei substanţe/clase de
in SP, structura atomului, tipul • Structura şi proprietăţile Problematizarea Culegere de compuşi anorganici.
legăturii chimice in substanţă nemetalelor (clor, Analiza exerciţii şi
simplă, tipul reţelei cristaline, oxigen, hidrogen, sulf, Exercitiul probleme
proprietăţile fizice, caracterul azot, carbon). Algoritmul
chimic, utilizarea. Elementele chimice din Studiul de caz
sistemele biologice
• Să aprecieze rolul biologic
al nemetalelor.

• Să compare: nemetalele – • Obţinerea şi proprietăţile 1 Manual EF Rezolvarea problemelor:


metodele de obţinere, chimice ale nemetalelor. Problematizarea SP • Determinarea
proprietăţile chimice Analiza Culegere de masei/volumului
generale (reacţiile cu metale şi Exercitiul exerciţii şi substanţelor în baza
nemetale), utilizarea Algoritmul probleme ecuaţiilor reacţiilor care
substanţelor simple; compuşii Studiul de caz reflectă proprietăţile
hidrogenaţi a nemetalelor – chimice şi obţinerea
nomenclatura, nemetalelor şi a compuşilor
structura, proprietăţile fizice şi lor.
chimice, obţinerea, utilizarea,
rolul biologic.
• Să cerceteze experimental Lucrarea practică nr. 3: 1 Problematizarea Manual E Ex
obţinerea, proprietăţile fizice Obţinerea şi proprietăţile Analiza SP, Caietul de
şi chimice ale oxigenului, nemetalelor Exercitiul lucrari practice
hidrogenului. (a oxigenului Algoritmul Utilajul si
şi a hidrogenului). Experimentul recipientele
necesare
• Să coreleze răspindirea in Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Exerciţii:
natură a nemetalului problemelor Analiza SP • Compararea nemetalelor şi
cu metodele de obţinere in Exercitiul Culegere de compuşilor lor hidrogenaţi
industrie şi in laborator; tipul Algoritmul exerciţii şi după rolul biologic,
şi utilizarea oxidului probleme utilizarea, obţinerea,
nemetalului cu proprietăţile
proprietăţile lui chimice. fizice şi chimice.

•Să analizeze structura, • Compuşii hidrogenaţi 1 Problematizarea Manual EF


proprietăţile ai nemetalelor: Analiza SP
fizice şi chimice a compuşilor nomenclatura, Exercitiul
hidrogenaţi structura, proprietăţile Algoritmul
ai nemetalelor: fizice şi chimice
(interacţiunea cu (interacţiunea cu
oxigen, apă, acizi, baze); oxigen, apă, acizi, baze);
obţinerea, utilizarea, rolul obţinerea, utilizarea, rolul
biologic (HCl, H2S, NH3, biologic (HCl, H2S, NH3,
CH4). CH4).

• Să diferenţieze oxizii • Oxizii nemetalelor: 1 Problematizarea Manual EF


nemetalelor după tip (acid, clasificarea, nomenclatura, Analiza SP
nesalin), proprietăţi fizice, proprietăţile fizice Exercitiul Culegere de
utilizare, acţiune nocivă şi chimice, obţinerea, Algoritmul exerciţii şi
utilizarea Studiul de caz probleme
Să cerceteze experimental Lucrarea practică nr. 4: 1 Problematizarea Manual E EX
obţinerea, proprietăţile Obţinerea şi proprietăţile Analiza SP, Caietul de
fizice şi chimice ale oxidului oxidului de carbon (IV). Exercitiul lucrari practice
de carbon (IV). Algoritmul Utilajul si
Experimentul recipientele
necesare

• Să rezolve probleme Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Exerciţii: • Deducerea


experimentale şi de calcul problemelor Analiza SP legăturii genetice dintre
la tema „Nemetalele”. Exercitiul Culegere de clasele de compuşi
Algoritmul exerciţii şi anorganici ai nemetalelor,
probleme utilizind proprietăţile
lor chimice şi metodele de
obţinere.

• Să argumenteze: • Acizii oxigenaţi (acidul 2 Problematizarea Manual EF • Elaborarea schemelor de


proprietăţile generale ale azotic, acidul sulfuric, Analiza SP reper pentru exemplificarea
acizilor acidul fosforic). Exercitiul Culegere de reacţiilor acizilor azotic şi
oxigenaţi in baza TDE; Obţinerea şi utilizarea Algoritmul exerciţii şi sulfuric cu metalele şi
proprietăţile chimice lor. probleme nemetalele.
generale, obţinerea sărurilor Caracteristica
neutre pe baza legăturilor proprietăţilor
genetice, prin ecuaţii chimice generale.
moleculare, ionice;
importanţa sărurilor in viaţa
omului.
• Să caracterizeze obţinerea şi
utilizarea acizilor
oxigenaţi.

• Să aplice cunoştinţele Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Exerciţii:


teoretice în rezolvarea problemelor Analiza SP • Caracterizarea obţinerii şi
exerciţiilor şi problemelor Exercitiul Culegere de a proprietăţilor chimice
Algoritmul exerciţii şi generale ale acizilor,
probleme sărurilor prin ecuaţiile
moleculare (EM), ionice
complete (EIC) şi ionice
reduse (EIR).
• Să exemplifice: proprietăţile Caracteristica 1 Problematizarea Manual EF • Aplicarea metodei
specifice ale acidului proprietăţilor Analiza SP bilanţului electronic pentru
Sulfuric concentrat, ale chimice specifice acidului Exercitiul Culegere de modelarea proprietăţilor
acidului azotic concentrat azotic şi acidului sulfuric). Algoritmul exerciţii şi chimice specifice ale
şi diluat (interacţiunea cu Mg, probleme acidului sulfuric concentrat
Zn, Cu, Ag ). şi ale acidului azotic
concentrate şi diluat.
• Să argumenteze: • Sărurile acizilor oxigenaţi 2 Problematizarea Manual EF Activitate creativă
proprietăţile chimice specifice şi neoxigenaţi Analiza SP (individuală/in grup):
ale sărurilor acide, (cloruri, sulfuri, sulfaţi, Exercitiul Culegere de • Studiul de caz:
obţinerea, importanţa lor. azotaţi, fosfaţi, carbonaţi, Algoritmul exerciţii şi transformările reciproce ale
hidrogenocarbonaţi Studiul de caz probleme carbonaţilor
(NaHCO3, Ca(HCO3)2):
proprietăţile chimice,
obţinerea, utilizarea.
• Să stabilească corelaţia: Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF • Calcule în baza
oxizi acizi, acizi – agenţi problemelor Analiza SP transformărilor consecutive
poluanţi – ploi acide – Exercitiul Culegere de în baza legăturilor genetice
protecţia mediului – impact Algoritmul exerciţii şi ale nemetalelor.
general/personal. probleme
• Să propună reacţiile de • Reacţiile de identificare 1 Problematizarea Manual EF
identificare ale anionilor a anionilor acizilor Analiza SP
in baza proprietăţilor chimice (SO42-, PO43-, Exercitiul Culegere de
ale acizilor şi ale sărurilor CO32-/HCO3-, NO3-, Cl-) Algoritmul exerciţii şi
studiate. şi cationuluiNH4+. Experimentul probleme

• Să modeleze situaţii de • Legătura genetică a 1 Problematizarea Manual EF Activitate creativă


utilizare a nemetalelor şi nemetalelor Analiza SP (individuală/in grup):
a compuşilor lor in activitatea şi a compuşilor Exercitiul Culegere de • Examinarea problemelor
cotidiană. lor. Algoritmul exerciţii şi de poluare a mediului în
probleme baza schemei: oxizi acizi –
agenţi de poluare –
protecţia mediului.
• Să opereze corect cu Evaluare sumativă 1 Problematizarea Test de ES
noţiunile fundamentale ale Analiza evaluare
chimiei, cu denumirile Exercitiul
substanţelor în situaţii de Algoritmul
comunicare orală şi scrisă

Modulul VII Metalele (12 ore)


Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note
Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să caracterizeze: • Caracteristica generală 2 Problematizarea Manual EF Exerciţii:
proprietăţile chimice generale a metalelor. Analiza SP • Exemplificarea corelaţiei
ale metalelor in baza SP, ale Metodele generale de Exercitiul Culegere de compoziţia – proprietăţile –
Seriei tensiunii metalelor obţinere. Algoritmul exerciţii şi utilizarea metalelor şi a
şi legăturilor genetice Proprietăţile fizice şi Studiul de caz probleme compuşilor lor.
(interacţiunea cu nemetalele, chimice generale. Activitate creativă
apa, acizii, soluţiile de săruri); • Elemente metalice (individuală/in grup):
• Să aprecieze rolul biologic din sistemele biologice. • Elaborarea „paşaportului”
al elementelor metalice unei substanţe/clase de
compuşi anorganici.

• Să exemplifice legătura Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF


cauză–efect: utilizarea problemelor Analiza SP
metalelor şi structura Exercitiul Culegere de
atomului, tipul legăturii Algoritmul exerciţii şi
chimice, tipul reţelei probleme
cristaline, proprietăţile
fizice.

• Să argumenteze: avantajele • Aliajele, utilizarea lor. 1 Problematizarea Manual EF • Familiarizarea cu mostre


utilizării aliajelor (a fontei, Analiza SP de minerale, metale şi
oţelului, duraluminiului). Exercitiul Culegere de aliaje.
Algoritmul exerciţii şi
Studiul de caz probleme

• Să deducă, pe baza • Oxizii şi hidroxizii 1 Problematizarea Manual EF Activitate experimentală:


legăturilor genetice, metalelor: proprietăţile, Analiza SP • Studierea experimentală a
proprietăţile chimice, metodele generale de Exercitiul Culegere de proprietăţilor chimice
metodele generale de obţinere obţinere, răspindirea in Algoritmul exerciţii şi generale ale bazelor,
a oxizilor şi hidroxizilor natură, utilizarea. Studiul de caz probleme sărurilor şi explicarea lor
metalelor. prin ecuaţiile moleculare
(EM), ionice complete
(EIC) şi ionice reduse
(EIR).

• Să argumenteze: corelaţia Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF • Demonstrarea legăturii


dintre locul metalului in SP şi problemelor Analiza SP genetice dintre clasele de
caracterul (metalic/amfoter), Exercitiul Culegere de compuşi ai metalelor prin
activitatea metalului şi a Algoritmul exerciţii şi ecuaţii chimice.
compuşilor lui probleme
• Să caracterizeze: • Amfoteritatea 1 Problematizarea Manual EF
amfoteritatea aluminiului. aluminiului Analiza SP
• Să deducă, pe baza şi a compuşilor lui. Exercitiul Culegere de
legăturilor genetice, Algoritmul exerciţii şi
amfoteritatea oxidului şi Studiul de caz probleme
hidroxidului de aluminiu.

• Să coreleze activitatea Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:


chimică a metalelor, problemelor Analiza SP • Rezolvarea
răspindirea lor in natură şi Exercitiul Culegere de problemelor/situaţiilor-
metodele generale de obţinere Algoritmul exerciţii şi problemă cu
şi de protecţie impotriva probleme conţinut aplicativ la tema
coroziunii. „Metalele”

• Să identifice cationii unor • Reacţiile de identificare 1 Problematizarea Manual EEx Experiment demonstrativ:
metale. a cationilor metalelor Analiza SP • Identificarea unor cationi
(Ba2+, Ca2+, Al3+,Fe2+, Fe3+, Exercitiul Utilajul si ai metalelor
Cu2+, Ag+,Pb2+). Experimentul recipientele
necesare
• Să rezolve probleme Lucrarea practică nr. 6: 1 Problematizarea Manual EEx
experimentale şi de calcul la Metalele Analiza SP,Caietul de
tema „Metalele”. Exercitiul lucrari practice
Experimentul Utilajul si
recipientele
necesare

• Să aprecieze diferite aspecte • Legătura genetică a 1 Problematizarea EF Activitate creativă


ale utilizării metalelor metalelor şi a compuşilor Analiza (individuală/in grup):
şi a compuşilor lor: ca lor. Exercitiul • Evidenţierea proprietăţilor
elemente vitale şi nocive; Algoritmul caracteristice ale
ca materiale industriale compuşilor
importante şi surse de poluare metalelor utilizaţi in viaţa
etc.cu nemetalele, apa, cotidiană.
acizii,sărurile). Exerciţii:
• Demonstrarea legăturii
genetice dintre clasele de
compuşi ai metalelor prin
ecuaţii chimice.

• Să opereze corect cu Evaluare sumativă 1 Problematizarea Test de ES


noţiunile fundamentale ale Analiza evaluare
chimiei, cu denumirile Exercitiul
substanţelor în situaţii de Algoritmul
comunicare orală şi scrisă.
Modulul VIII Importanţa şi rolul substanţelor anorganice pentru viaţa şi sănătatea omului (5 ore)

Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note


Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să argumenteze legătura • Legătura genetică 2 Problematizarea Manual EF Exerciţii:
genetică dintre clasele dintre clasele de compuşi Analiza SP •
de compuşi anorganici prin anorganici Exercitiul Culegere de Alcătuirea/completarea/realizarea
alcătuirea şi realizarea Algoritmul exerciţii şi transformărilor
transformărilor chimice; Studiul de caz probleme chimice in baza legăturii genetice
importanţa şi rolul dintre clasele de
substanţelor anorganice compuşi anorganici
pentru viaţa şi sănătatea
omului.

• Să rezolve exerciţii şi • Importanţa şi rolul 3 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:


probleme combinate la substanţelor anorganice/ Analiza SP • Rezolvarea exerciţiilor şi
cursul de chimie anorganică. tehnologiilor pentru Exercitiul Culegere de problemelor combinate
• Să elaboreze lucrări de tip viaţa şi sănătatea Algoritmul exerciţii şi (probleme de calcul, situaţii-
creativ la chimie, in omului. Studiul de caz probleme probleme, studiu de caz
mod individual şi in • Protecţia mediului. etc.).
colaborare. Activitate creativă:
• Elaborarea unui proiect
ecologic.

Clasa a X-a profil uman


Modulul I „Noţiunile şi legile fundamentale ale chimiei. Reacţiile chimice” (6ore)

Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note


Eleva/elevul va fi ore
metode mijloace
capabilă/capabil:
• Să descrie obiectul de studiu • Obiectul de studiu al 1 Problematizarea Regulile EI
al chimiei. chimiei. Analiza tehnicii
• Să argumenteze legătura • Corelaţia chimiei cu alte Studiul de caz secutităţii
chimiei cu alte ştiinţe ştiinţe.
(matematica, fizica, biologia,
geografia etc.).
• Să estimeze influenţa
chimieiasupra vieţii omului şi a
mediului; importanţa studierii
• Să explice noţiunile: • Noţiunile fundamentale 1 Problematizarea Manual EF • Determinarea masei unui
– atom, element chimic, simbol ale chimiei. Analiza Culegere de gaz cunoscînd volumul lui
chimic, masă atomică relativă, • Legea constanţei Studiul de caz exerciţii şi (in condiţii normale) şi
valenţă, electronegativitate, compoziţiei. probleme invers.
grad de oxidare; • Legea conservării
– moleculă, formulă chimică masei substanţelor.
(moleculară), masă moleculară • Legea lui Avogadro şi
relativă, substanţă simplă şi consecinţele ei.
compusă;
– cantitate de substanţă, masă,
masă molară, volum molar,
numărul lui Avogadro;
• Să aprecieze valoarea legilor
fundamentale ale chimiei
pentru dezvoltarea ştiinţei.
• Să aplice legile fundamentale Rezolvarea problemelor 1 Problematizarea Manual EF • Calcule în baza corelaţiei
ale chimiei la rezolvarea Analiza Culegere de între cantitatea de substanţă,
exerciţiilor şi problemelor. Algoritmul exerciţii şi masa, volumul, numărul de
probleme particule a substanţei,
numărul lui Avogadro (ν, m,
V, N, NA).

• Să explice noţiunile: • Reacţii chimice. 1 Problematizarea Manual EF • Alcătuirea ecuaţiilor


– reacţie chimică, ecuaţie Clasificarea Analiza Culegere de chimice pentru diferite tipuri
chimică (moleculară), lor după diferite Studiul de caz exerciţii şi de reacţii chimice: de
reacţii de combinare, de criterii. Explicaţia probleme combinare, de
descompunere, de substituţie, • Noţiuni de reacţii descompunere,
de schimb; reversibile de substituţie, de schimb.
• Să explice noţiunile: şi ireversibile, • Comentarea aspectului
– reacţii reversibile şi rapide şi lente calitativ şi cantitativ al
ireversibile, rapide şi lente ecuaţiilor
chimice.
• Să aplice legile fundamentale .Rezolvarea problemelor 1 Problematizarea Manual EF • Calcule în baza ecuaţiilor
ale chimiei la rezolvarea Analiza Culegere de chimice (ν, m, V a
exerciţiilor şi problemelor Algoritmul exerciţii şi substanţei).
probleme
• Să exemplifice noţiunile: grad • Reacţii de oxidoreducere. 1 Problematizarea Manual EF
de oxidare, oxidant, Utilizarea practică Analiza SP
reducător, reducere, oxidare, a ROR şi importanţa lor Exercitiul Culegere de
reacţii de oxidoreducere Algoritmul exerciţii şi
(ROR), ecuaţii electronice, Studiul de caz probleme
bilanţ electronic.

Modulul II Structura atomului şi legea periodicităţii . Legătura chimică. (11 ore)

Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note


Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să explice noţiunile: nucleu, • Modelul nuclear al 1 Problematizarea Manual EI
proton, neutron, atomului. Analiza SP
electron, nivel energetic. Nucleu, proton, neutron, Exercitiul
electron, Conversatia
. nivel energetic,
electronegativitate,
oxidant, reducător
• Să prezinte pentru • Repartizarea electronilor 1 Problematizarea Manual EF • Compararea structurii
elementele din perioadele atomilor Analiza SP atomilor din aceeaşi grupă
I–IV repartizarea electronilor elementelor perioadelor I– Exercitiul şi subgrupă; aceeaşi
pe nivele energetice. IV pe nivele Conversatia perioadă; din subgrupa
• Să coreleze locul energetice Studiul de caz principală şi
elementului in Sistemul secundară a unei grupe;
periodic (SP) cu tipul lui compararea particulelor
(metal/nemetal), compoziţia elementare, a compoziţiei
atomului (protoni, neutroni, izotopilor a unui element.
electroni), repartizarea
electronilor pe nivele
energetice,
electronegativitatea, valenţele
posibile, gradele de oxidare
posibile.

• Să exemplifice corelaţia • Caracteristica 1 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:


dintre poziţia elementului elementelor chimice Analiza SP • Deducerea proprietăţilor
in Sistemul periodic, structura (din perioadele I–III) in Exercitiul substanţei după poziţia
atomului şi proprietăţile funcţie Conversatia elementului in SP..
lui de poziţia lor in Sistemul Studiul de caz
periodic
(SP):
• Să exemplifice corelaţia Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF • Rezolvarea unor
dintre poziţia elementului problemelor Analiza SP probleme/situaţii-problemă
in Sistemul periodic, structura Exercitiul Culegere de cu conţinut aplicativ.
atomului şi proprietăţile lui. Conversatia exerciţii şi
Studiul de caz probleme

• Să diferenţieze elementele • Legea periodicităţii. 1 Problematizarea Manual EF • Aranjarea


din subgrupele principale • Cauza periodicităţii. Analiza SP elementelor/substanţelor în
şi secundare pe baza Sensul fizic al legii Exercitiul ordinea creşterii/
configuraţiei electronice. periodicităţii. Conversatia descreşterii proprietăţilor
• Să argumenteze cauza • Schimbarea periodică Studiul de caz periodice.
periodicităţii a proprietăţilor elementelor • Compararea proprietăţilor
prin schimbarea din subgrupele principale elementelor şi compuşilor
periodică a structurii atomilor. şi a compuşilor lor. in baza legităţilor
• Să compare proprietăţile Sistemului periodic.
periodice ale elementelor Experiment demonstrativ:
chimice din subgrupe • Schimbarea periodică a
principale: a) proprietăţilor substanţelor
electronegativitatea, simple şi compuse.
proprietăţile metalice şi
nemetalice,
proprietăţile de oxidant şi
reducător (in substanţe
simple); b) proprietăţile
acidobazice ale compuşilor
lor (oxizi, hidroxizi).
• Să analizeze schimbarea
periodică a proprietăţilor
metalice ale substanţelor
simple şi acidobazice
ale substanţelor compuse.

• Să caracterizeze elementele Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF • Caracterizarea elementelor


chimice din perioadele I–IV problemelor Analiza SP chimice din perioadele I–IV
(subgrupele principale) in Exercitiul Culegere de conform algoritmului.
funcţie de poziţia lor in SP Algoritmul exerciţii şi
conform algoritmului. probleme

• Să explice noţiunile: legătură • Legătura chimică. Tipuri 1 Problematizarea Manual EF • Alcătuirea formulelor
chimică, legătură de legătură chimică: Analiza SP substanţelor cu un
covalentă, legătură covalentă covalentă, ionică, metalică, Exercitiul anumit tip de legătură
nepolară şi covalentă de hidrogen. Legătura Conversatia chimică in baza unui
polară, legătură unitară, dublă, unitară, dublă, triplă. Studiul de caz şir de elemente propus.
triplă; ioni,
legătură ionică, legătură
metalică, legătură de
hidrogen.

• Să descrie substanţele cu • Proprietăţile substanţelor 1 Problematizarea Manual EF • Modelarea schemelor de


diferite tipuri de legături cu diferite tipuri de Analiza SP formare: a legăturii
chimice conform algoritmului: legătură chimică Exercitiul Culegere de covalente prin formule
compoziţia; Algoritmul exerciţii şi electronice
tipul legăturii chimice Studiul de caz probleme şi formule de structură (H2,
(covalentă, ionică, Hal2, O2, N2;
metalică, de hidrogen), HHal, H2O, H2S, NH3,
formula electronică, CH4); a legăturii ionice
formula de structură, prin formule electronice.
proprietăţile fizice.

• Să opereze corect cu Evaluare sumativă 1 Problematizarea Test de ES


noţiunile fundamentale ale Analiza evaluare
chimiei, cu denumirile Exercitiul
substanţelor în situaţii de Algoritmul
comunicare orală şi scrisă.

Modulul III Soluţiile. Disociaţia electrolitică (6 ore)

Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note


Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să definească noţiunile: • Dizolvarea. Soluţiile. 1 Problematizarea Manual EI • Calcule în baza
soluţie, substanţă dizolvată, Solubilitatea substanţelor Analiza Culegere de corelaţiilor între partea de
solvent, dizolvare, soluţii in apă. Conversatia exerciţii şi masă a substanţei dizolvate,
saturate, nesaturate, • Metode cantitative de Studiul de caz probleme masă/volumul soluţiei
• Să definească noţiunile: exprimare a compoziţiei
partea de masă a substanţei soluţiilor.
dizolvate, densitatea
soluţiei, concentraţia molară,
pH.

• Să deducă algoritmii de Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual Rezolvarea problemelor:


rezolvare a problemelor problemelor Analiza SP EF • Calcule în baza
cu aplicarea noţiunilor: partea Exercitiul Culegere de corelaţiilor între partea de
de masă a substanţei Algoritmul exerciţii şi masă a substanţei dizolvate,
dizolvate . Comparatia probleme masă/volumul soluţiei,
densitatea soluţiei.

• Să aplice algoritmul de Lucrarea practică nr. 1: 1 Problematizarea Caietul de Eex


rezolvare a problemei Prepararea soluţiilor cu o Analiza lucrari practice
pentru pregătirea soluţiei in anumită parte de masă Exercitiul Utilajul si
practică. necesare pentru laboratorul Algoritmul recipientele
• Să elaboreze algoritmi de de chimie. Experimentul necesare
rezolvare problemelor
experimentale, să realizeze
activităţile experimentale
planificate, respectind tehnica
securităţii.

• Să explice: principiile de • Teoria disociaţiei 1 Problematizarea Manual EF • Compararea ecuaţiilor de


bază ale teoriei disociaţiei electrolitice. Analiza SP disociere a acizilor, bazelor
electrolitice (TDE); noţiunile • Disocierea apei. Mediul Exercitiul Culegere de şi a sărurilor
de solubilitate, de reacţie, pH. Algoritmul exerciţii şi Exerciţii:
electrolit, neelectrolit, Experimentul probleme • Alcătuirea ecuaţiilor
electrolit tare, electrolit de Utilajul si reacţiilor de disociere a
tărie medie, electrolit slab, recipientele acizilor, bazelor, a sărurilor
grad de disociere, acid, bază, necesare neutre şi acide; a
sare, bazicitatea acidului, sare electroliţilor
acidă, pH. tari şi slabi.
• Să modeleze prin ecuaţii
disocierea acizilor, bazelor
sărurilor neutre şi acide; a
electroliţilor tari şi slabi.

• Să modeleze prin ecuaţii • Interacţiuni în soluţiile de 1 Problematizarea Manual EF • Caracterizarea


disocierea acizilor, bazelor, a electroliţi. Analiza SP proprietăţilor chimice
sărurilor neutre şi acide; a Exercitiul Culegere de generale ale acizilor,
electroliţilor tari şi slabi Algoritmul exerciţii şi bazelor, sărurilor prin
Experimentul probleme ecuaţiile moleculare
Utilajul si (EM), ionice complete
recipientele (EIC) şi ionice reduse
necesare (EIR).
• Să realizeze diverse Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF • Exerciţii:
transformari chimice (în baza problemelor Analiza SP Realizarea transformărilor
reacţiilor de schimb ionic). Exercitiul Culegere de chimice (în baza reacţiilor
Algoritmul exerciţii şi de schimb ionic).
• Sa deduca metodele de probleme
obţinere şi transformare a
compuşilor anorganici in baza
reacţiilor ionice.
Modulul IV Nemetalele (6ore)

Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note


Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să deducă legătura cauză– • Caracteristica generală a 1 Problematizarea Manual EI • Elaborarea „paşaportului”
efect dintre: locul nemetalului nemetalelor. Analiza SP unei substanţe/clase de
in SP, structura atomului, tipul Exercitiul Culegere de compuşi anorganici.
legăturii chimice in substanţă Algoritmul exerciţii şi
simplă, tipul reţelei cristaline, Studiul de caz probleme
proprietăţile fizice, caracterul
chimic, utilizarea.

• Să aprecieze rolul biologic


al nemetalelor.

• Să compare: nemetalele – • Obţinerea şi proprietăţile 1 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:


metodele de obţinere, chimice ale nemetalelor. Analiza SP • Determinarea
proprietăţile chimice Exercitiul Culegere de masei/volumului
generale (reacţiile cu metale şi Algoritmul exerciţii şi substanţelor în baza
nemetale), utilizarea Studiul de caz probleme ecuaţiilor reacţiilor care
substanţelor simple; compuşii reflectă proprietăţile
hidrogenaţi a nemetalelor – chimice şi obţinerea
nomenclatura, nemetalelor şi a compuşilor
structura, proprietăţile fizice şi lor.
chimice, obţinerea, utilizarea,
rolul biologic.
• Să cerceteze experimental Lucrarea practică nr. 2: 1 Problematizarea Manual
obţinerea, proprietăţile fizice Obţinerea şi proprietăţile Analiza SP,Caietul de
şi chimice ale oxigenului, nemetalelor Exercitiul lucrari practice
hidrogenului. (a oxigenului Algoritmul Utilajul si
şi a hidrogenului). Experimentul recipientele
necesare

• Să coreleze răspindirea in Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Exerciţii:


natură a nemetalului problemelor Analiza SP • Compararea nemetalelor şi
cu metodele de obţinere in Exercitiul Culegere de compuşilor lor hidrogenaţi
industrie şi in laborator; tipul Algoritmul exerciţii şi după rolul biologic,
şi utilizarea oxidului probleme utilizarea, obţinerea,
nemetalului cu proprietăţile
proprietăţile lui chimice. fizice şi chimice.

• Să diferenţieze oxizii • Oxizii nemetalelor 1 Problematizarea Manual EF


nemetalelor după tip (acid, Analiza SP
nesalin), proprietăţi fizice, Exercitiul Culegere de
utilizare, acţiune nocivă Algoritmul exerciţii şi
Studiul de caz probleme
• Să argumenteze: • Acizii oxigenaţi . 2 Problematizarea Manual EF • Elaborarea schemelor de
proprietăţile generale ale Obţinerea şi utilizarea Analiza SP reper pentru exemplificarea
acizilor lor. Caracteristica Exercitiul Culegere de reacţiilor acizilor azotic şi
oxigenaţi in baza TDE; proprietăţilor chimice Algoritmul exerciţii şi sulfuric cu metalele şi
proprietăţile chimice generale. probleme nemetalele.
generale, obţinerea sărurilor
neutre pe baza legăturilor
genetice, prin ecuaţii
moleculare, ionice;
importanţa sărurilor in viaţa
omului.
• Să caracterizeze obţinerea şi
utilizarea acizilor
oxigenaţi.
• Să argumenteze: • Sărurile acizilor oxigenaţi 2 Problematizarea Manual EF Activitate creativă
proprietăţile chimice specifice şi neoxigenaţi: Analiza SP (individuală/in grup):
ale sărurilor , obţinerea, proprietăţile chimice, Exercitiul Culegere de • Studiul de caz:
importanţa lor. obţinerea, utilizarea. Algoritmul exerciţii şi transformările reciproce ale
Studiul de caz probleme carbonaţilor
• Să modeleze situaţii de • Legătura genetică a 1 Problematizarea Manual EF Activitate creativă
utilizare a nemetalelor şi nemetalelor şi a Analiza SP (individuală/in grup):
a compuşilor lor in activitatea compuşilor lor. Exercitiul Culegere de • Elaborarea „paşaportului”
cotidiană. Algoritmul exerciţii şi unei substanţe/clase de
probleme compuşi anorganici.

Modulul V Metalele (5 ore)

Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note


Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să caracterizeze: • Caracteristica generală 1 Problematizarea Manual EI Exerciţii:
proprietăţile chimice generale a metalelor. Analiza SP • Exemplificarea corelaţiei
ale metalelor in baza SP, ale Metodele generale de Exercitiul Culegere de compoziţia – proprietăţile –
Seriei tensiunii metalelor obţinere. Algoritmul exerciţii şi utilizarea metalelor şi a
şi legăturilor genetice Proprietăţile fizice şi Studiul de caz probleme compuşilor lor.
(interacţiunea cu nemetalele, chimice generale. Activitate creativă
apa, acizii, soluţiile de săruri); • Elemente metalice (individuală/in grup):
• Să aprecieze rolul biologic din sistemele biologice. • Elaborarea „paşaportului”
al elementelor metalice. • Aliajele, utilizarea lor unei substanţe/clase de
• Să argumenteze: avantajele compuşi anorganici.
utilizării aliajelor (a fontei, • Familiarizarea cu mostre
oţelului, duraluminiului). de minerale, metale şi
aliaje.
• Să exemplifice legătura Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF
cauză–efect: utilizarea problemelor Analiza SP
metalelor şi structura Exercitiul Culegere de
atomului, tipul legăturii Algoritmul exerciţii şi
chimice, tipul reţelei probleme
cristaline, proprietăţile
fizice.
• Să deducă, pe baza • Oxizii şi hidroxizii 1 Problematizarea Manual EF Activitate experimentală:
legăturilor genetice, metalelor. Analiza SP • Studierea experimentală a
proprietăţile chimice, Exercitiul Culegere de proprietăţilor chimice
metodele generale de obţinere Algoritmul exerciţii şi generale ale bazelor,
a oxizilor şi hidroxizilor Studiul de caz probleme sărurilor şi explicarea lor
metalelor. prin ecuaţiile moleculare
(EM), ionice complete
(EIC) şi ionice reduse
(EIR).
• Să exemplifice compoziţia şi • Sărurile de sodiu, Problematizarea Manual EF
utilizarea sărurilor potasiu, calciu Analiza SP
(cloruri, sulfaţi, azotaţi, Exercitiul Culegere de
carbonaţi, silicaţi) Algoritmul exerciţii şi
Studiul de caz probleme
• Să aprecieze diferite aspecte • Legătura genetică a 1 Problematizarea EF Exerciţii:
ale utilizării metalelor metalelor şi a compuşilor Analiza • Demonstrarea legăturii
şi a compuşilor lor: ca lor. Exercitiul genetice dintre clasele de
elemente vitale şi nocive; Algoritmul compuşi ai metalelor prin
ca materiale industriale ecuaţii chimice.
importante şi surse de poluare
etc.cu nemetalele, apa,
acizii,sărurile).
• Să opereze corect cu Evaluare sumativă 1 Problematizarea Test de ES
noţiunile fundamentale ale Analiza evaluare
chimiei, cu denumirile Exercitiul
substanţelor în situaţii de Algoritmul
comunicare orală şi scrisă.

Clasa a XI-a real


Modulul 1. Bazele teoretice ale chimiei organice (6 ore)
Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note
Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să descrie obiectul de studiu • Obiectul de studiu al 1 Problematizarea Manual EI Instructaj: Respectarea
al chimiei organice, chimiei organice. Analiza tehnicii securităţii
căile de obţinere a compuşilor • Substanţe organice: Conversaţia in laboratorul şcolar de
organici, sursele de materie provenienţa, specificul Studiul de caz chimie. Specificul
organică. compoziţiei. lucrului cu substanţele
• Să explice noţiunile: organice.
substanţă organică, elemente
organogene, izomer, izomerie,
structură chimică, densitatea
relativă a gazelor, formulă
brută, catene carbonice,
hidrocarburi saturate
şi nesaturate.
• Să caracterizeze carbonul • Teoria structurii chimice 1 Problematizarea Manual EF
după locul in SP: a compuşilor organici şi Analiza
tipul elementului, configuraţia importanţa ei. Izomeri. Conversaţia
electronică, valenţe • Structura electronică a Studiul de caz
posibile, formarea legăturilor atomului de carbon, Modelarea
chimice carbon– Formarea legăturilor
carbon (unitare, duble, triple), covalente unitare, duble şi
carbon–hidrogen triple.
• Să aplice principiile teoriei Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF • Stabilirea compoziţiei
structurii chimice: problemelor Analiza Culegere de substanţei organice
la alcătuirea formulelor de Exercitiul exerciţii şi (formulă brută, formulă
structură; la explicarea Modelarea probleme moleculară):
fenomenului izomeriei (pe a) după densitatea relativă şi
exemplul C4H10). părţile de
masă ale elementelor;
b) după densitatea
relativă şi produşii de
ardere.
• Să alcătuiască formulele de • Catene carbonice (liniare, 1 Problematizarea Manual EF Exerciţii:
structură desfăşurate ramificate,ciclice,aciclice). Analiza Culegere de • Alcătuirea formulelor de
şi semidesfăşurate (CH4, C2H6, Formule de structură Exercitiul exerciţii şi structură desfăşurate şi
C3H8, (desfăşurate şi Modelarea probleme semidesfăşurate pentru
C4H10, C2H4, C2H2) specificind semidesfăşurate). Noţiuni hidrocarburi saturate şi
tipul hidrocarburii de hidrocarburi saturate şi nesaturate
(saturată/nesaturată). nesaturate

• Să rezolve probleme: in baza Rezolvarea exerciţiilor şi 2 Problematizarea Manual EF • Modelarea catenelor


corelaţiei densitatea problemelor Analiza Culegere de carbonice liniare,
relativă a gazelor–masa Exercitiul exerciţii şi ramificate, ciclice, aciclice.
molară/moleculară Algoritmul probleme • Stabilirea compoziţiei
relativă; de determinare a substanţei organice
compoziţiei substanţei (formulă brută, formulă
organice după părţile de masă moleculară):
ale elementelor/ a) după densitatea relativă şi
produşii de ardere. părţile de
masă ale elementelor;
b) după densitatea
relativă şi produşii de
ardere.

Modulul 2. Hidrocarburile
2.1. Hidrocarburile saturate (alcanii, cicloalcanii). Halogenoderivaţii alcanilor(12 ore)

Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note


Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să definească noţiunile: • Alcanii – hidrocarburi 1 Problematizarea Manual EI
alcani, formulă generală, saturate aciclice: Analiza Culegere de
serie omoloagă, diferenţă de Conversaţia exerciţii şi
omologie; Studiul de caz probleme
• Să descrie alcanii:
compoziţia, seria omoloagă,
denumirea, tipul legăturilor
chimice, izomerii de catenă.

• Să diferenţieze: omologii şi • Structura metanului şi a 1 Problematizarea Manual EF


izomerii. omologilor lui. Analiza Culegere de
• Să explice: izomerie de Conversaţia exerciţii şi
catenă, grupe alchil Studiul de caz probleme
Modelarea
• Să aplice principiile Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:
nomenclaturii sistematice problemelor Analiza Culegere de • Determinarea formulei
la alcătuirea formulei de Exercitiul exerciţii şi moleculare după densitatea
structură după denumire Algoritmul probleme relativă şi formula generală.
şi invers.

• Să descrie proprietăţile Proprietăţile chimice ale 1 Problematizarea Manual EF Activitate creativă


fizice şi chimice, răspindirea alcanilor: Analiza Culegere de (individuală/in
in natură şi Conversaţia exerciţii şi grup):
obţinerea/extragerea din surse Studiul de caz probleme • Elaborarea schemelor
naturale. utilizării compuşilor
studiaţi şi a produşilor pe
baza lor.
• Elaborarea unui eseu:
„Avantajele
şi dezavantajele utilizării
alcanilor ca
combustibili”.

• Să coreleze proprietăţile Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF • Realizarea schemelor de


alcanilor cu utilizarea lor in problemelor Analiza Culegere de transformări
calitate de combustibil şi de Exercitiul exerciţii şi chimice in baza legăturii
materie primă chimică Algoritmul probleme genetice.
• Să exemplifice clasificarea • Halogenoderivaţii 1 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:
halogenoderivaţilor, alcanilor. Analiza Culegere de • Determinarea formulei
tipurile izomeriei şi Conversaţia exerciţii şi moleculare după densitatea
nomenclatura sistematică, Studiul de caz probleme relativă şi formula generală.
proprietăţile fizice şi chimice,
obţinerea din alcani,
utilizarea
• Să identifice experimental • Lucrarea practică nr. 1: 1 Problematizarea Caietul de EEx
carbonul, hidrogenul şi clorul Identificarea Analiza lucrari practice
in compuşii organici, carbonului, Exercitiul Utilajul si
respectind cu precizie Algoritmul recipientele
instrucţiunile de lucru şi Experimentul necesare
operaţiile experimentale.
• Să caracterizeze compoziţia, • Cicloalcanii 2 Problematizarea Manual EF • Deducerea legăturii
structura, proprietăţile Analiza Culegere de genetice dintre alcani,
fizice şi chimice, metodele de Conversaţia exerciţii şi halogenoalcani, cicloalcani.
obţinere şi utilizarea Studiul de caz probleme Rezolvarea problemelor:
ciclohexanului in comparaţie • Calcule în baza
cu alcanii. transformărilor chimice
ale alcanilor, cicloalcanilor,
halogenoalcanilor.

• Să stabilească legături Rezolvarea exerciţiilor şi 2 Problematizarea Manual EF • Caracterizarea


genetice intre alcani, problemelor Analiza Culegere de proprietăţilor chimice
cicloalcani şi Exercitiul exerciţii şi ale alcanilor,
halogenoderivaţi. Algoritmul probleme halogenoalcanilor,
• Să rezolve probleme in baza cicloalcanilor
proprietăţilor chimice prin ecuaţii chimice (prin
şi transformărilor reciproce formule
ale alcanilor, cicloalcanilor şi de structură şi moleculare).
haligenoderivaţilor

• Să opereze corect cu Evaluare sumativă 1 Problematizarea Test de ES


noţiunile fundamentale ale Analiza evaluare
chimiei, cu denumirile Exercitiul
substanţelor în situaţii de Algoritmul
comunicare orală şi scrisă.

2.2. Hidrocarburile nesaturate (alchenele, alcadienele, alchinele) (12 ore)

Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note


Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să definească noţiunile: • Hidrocarburi nesaturate. 1 Problematizarea Manual EF
alchenă, alcadienă, alchină • Alchenele, alcadienele, Analiza Culegere de
• Să coreleze formulele alchinele: definiţia, Conversaţia exerciţii şi
generale ale hidrocarburilor compoziţia, formula Studiul de caz probleme
nesaturate cu formulele generală, seria omoloagă, Modelarea
moleculare, structura, tipul legăturilor
formulele de structură ale chimice (σ, π), tipul de
izomerilor posibili, hibridizare (sp2,sp).
denumirile lor (conform Tipurile de izomerie.
nomenclaturii sistematice)

• Să coreleze formulele Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Exerciţii:


generale ale hidrocarburilor problemelor Analiza Culegere de • Corelarea compoziţiei
nesaturate cu formulele Exercitiul exerciţii şi hidrocarburilor cu tipul
moleculare, formulele de Algoritmul probleme izomeriei, izomeri posibili,
structură ale izomerilor formulele lor de structură,
posibili, denumirile lor denumirile (şi invers).
(conform nomenclaturii
sistematice) şi tipurile de
izomerie posibile (de catenă,
de poziţie, de funcţiune.
• Să deducă ecuaţiile reacţiilor • Metodele de obţinere a: 1 Problematizarea Manual EF
de obţinere a alchenelor, – alchenelor Analiza Culegere de
alcadienelor, alchinelor din – alcadienelor Conversaţia exerciţii şi
schema legăturilor genetice – alchinelor Studiul de caz probleme
corespunzătoare.

• Să rezolve probleme pe baza Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF


metodelor de obţinere a problemelor Analiza Culegere de
claselor de substanţe organice Exercitiul exerciţii şi
studiate. Algoritmul probleme

• Să deducă proprietăţile • Proprietăţile chimice ale: 1 Problematizarea Manual EF • Modelarea proprietăţilor


chimice ale alchenelor, – alchenelor Analiza Culegere de chimice şi metodelor de
alcadienelor, alchinelor – alcadienelor Conversaţia exerciţii şi obţinere a hidrocarburilor
• Să explice influenţa lor – alchinelor Studiul de caz probleme nesaturate prin ecuaţiile
asupra structurii, Regula lui Markovnikov. Diagrama Venn reacţiilor.
formei spaţiale a legăturilor σ • Compararea alchenelor,
şi π, a reactivităţii; alchinelor şi a
alcadienelor (diagrama
Venn).

• Să cerceteze experimental • Lucrarea practică nr. 2: 1 Problematizarea Caietul de EEx


obţinerea etenei şi Obţinerea Analiza lucrari practice
proprietăţile ei fizice şi etenei şi studierea Exercitiul Utilajul si
chimice. proprietăţilor ei. Algoritmul recipientele
Experimentul necesare
• Să rezolve probleme pe baza Rezolvarea exerciţiilor şi 2 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:
proprietăţilor, metodelor de problemelor Analiza Culegere de • Să rezolve probleme pe
obţinere, a legăturii genetice Exercitiul exerciţii şi baza proprietăţilor,
dintre clasele de substanţe Algoritmul probleme metodelor de obţinere, a
organice studiate. legăturii genetice dintre
clasele de substanţe
organice studiate.
• Corelarea proprietăţilor
hidrocarburilor
nesaturate cu utilizarea lor.

• Să prezinte obţinerea, • Utilizarea alchenelor, 1 Problematizarea Manual EF


proprietăţile chimice ale alcadienelor, alchinelor. Analiza Culegere de
alchenelor, alcadienelor şi Reacţii de identificare a Conversaţia exerciţii şi
alchinelor prin ecuaţii hidrocarburilor Studiul de caz probleme
chimice in corelare cu nesaturate.
utilizarea lor.

• Să definească noţiunile: • Cauciucul natural, 1 Problematizarea Manual EF


monomer, polimer, reacţia de butadienic şi izoprenic, Analiza Culegere de
polimerizare. structura, obţinerea, Conversaţia exerciţii şi
• Să compare cauciucul proprietăţile, utilizarea, Studiul de caz probleme
natural, butadienic şi vulcanizarea cauciucului.
izoprenic, vulcanizat şi
nevulcanizat după compoziţie,
obţinere, proprietăţi fizice şi
utilizare.
• Să aprecieze influenţa
compuşilor polimerici
şi a cauciucurilor asupra
calităţii vieţii şi a mediului.
• Să stabilească legătura • Legătura genetică dintre 1 Problematizarea Manual EF • Stabilirea legăturii
cauză–efect dintre alcani, alchene, Analiza Culegere de genetice dintre clase
compoziţia hidrocarburii, alcadiene, alchine. Exercitiul exerciţii şi de hidrocarburi saturate şi
proprietăţile fizice, Algoritmul probleme nesaturate.
tipul legăturii chimice (σ, π), • Elaborarea/realizarea
posibilitatea reacţiilor de schemelor de
substituţie/adiţie/polimerizare, transformări in baza
metode de identificare. legăturilor genetice.

• Să opereze corect cu Evaluare sumativă 1 Problematizarea Test de ES


noţiunile fundamentale ale Analiza evaluare
chimiei, cu denumirile Exercitiul
substanţelor în situaţii de Algoritmul
comunicare orală şi scrisă.

2.3. Hidrocarburile aromatice (arenele)(5 ore)

Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note


Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să definească noţiunile de • Benzenul: compoziţia, 1 Problematizarea Manual EF • Compararea: benzenului
arene/hidrocarburi aromatice. structura moleculei Analiza Culegere de cu hidrocarburi
• Să descrie benzenul conform de benzen după Kekule. Conversaţia exerciţii şi saturate şi nesaturate
algoritmului: Proprietăţile Studiul de caz probleme (compoziţie,
compoziţia, stabilitatea fizice şi chimice. structură, proprietăţi,
nucleului benzenic, structura transformări);
moleculei după Kekule,
obţinerea, proprietăţile fizice,
chimice şiutilizarea.

• Să explice activitatea sporită • Toluenul ca omolog al 1 Problematizarea Manual EF • Compararea:


a toluenului in benzenului. Analiza Culegere de activitaţii sporite a
reacţiile chimice comparativ Structura. Influenţa Conversaţia exerciţii şi toluenului in
cu cea a benzenului reciprocă in molecula Studiul de caz probleme reacţiile chimice cu cea a
pe baza influenţei reciproce a de toluen. Proprietăţile lui benzenului pe baza
grupelor CH3- chimice influenţei reciproce a
şi C6H5-. grupelor CH3- şi C6H5-.

• Să propună metode de Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF • Modelarea, compararea


obţinere a benzenului problemelor Analiza Culegere de proprietăţilor
şi toluenului pe baza Studiul de caz exerciţii şi chimice, a obţinerii
proprietăţilor chimice ale Exercitiul probleme benzenului, toluenului
alcanilor, cicloalcanilor, Algoritmul prin ecuaţii chimice;
alchinelor.

• Să deducă legătura genetică • Legătura genetică dintre 1 Problematizarea Manual EF Elaborarea/


dintre alcani, alchene, alchine, alcani, alchene, alchine, Analiza Culegere de realizarea schemelor de
cicloalcani şi arene. cicloalcani şi arene. Exercitiul exerciţii şi transformări in baza
Algoritmul probleme legăturii genetice

• Să rezolve exerciţii şi Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:


probleme pe baza problemelor Analiza Culegere de • Probleme de calcul în baza
proprietăţilor, Exercitiul exerciţii şi ecuaţiilor
obţinerii, schemei legăturii Algoritmul probleme reacţiilor cu participarea
genetice a arenelor.
hidrocarburilor.

2.4. Sursele naturale de hidrocarburi şi prelucrarea lor(4 ore)


Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note
Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să compare sursele naturale • Gazul natural, petrolul, 1 Problematizarea Manual EF
de hidrocarburi după: origine, cărbunele. Domeniile de Analiza Culegere de
răspindire in natură, utilizare, proprietăţile Conversaţia exerciţii şi
proprietăţi fizice, compoziţie, fizice• Fracţiile distilării Studiul de caz probleme
principii de prelucrare, petrolului.
utilizare.

• Să coreleze proprietăţile Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Exerciţii:


produşilor de prelucrare problemelor Analiza Culegere de • Caracterizarea diferitor
a petrolului cu domeniile de Studiul de caz exerciţii şi surse de obţinere
utilizare in calitate de Exercitiul probleme a hidrocarburilor
combustibil . Algoritmul (compoziţie,
• Să explice prioritatea prelucrare, transformare,
utilizării produselor petroliere valoare energetică).
ca sursă de materie primă . • Explicarea impactului
• Să argumenteze importanţa: agenţilor poluanţi
transformărilor organici asupra mediului,
alcan – cicloalcan – arenă surse de
pentru mărirea cifrei octanice poluare, măsuri de
a benzinei. protecţie.

• Să evidenţieze problemele • Ocrotirea mediului de 1 Problematizarea Manual EF Activitate creativă


ecologice provocate poluanţii formaţi Analiza (individuală/in
de prelucrarea şi utilizarea in urma prelucrării şi Conversaţia grup):
gazelor naturale, a folosirii gazului Studiul de caz • Situaţie-problemă:
petrolului şi cărbunelui natural, petrolului şi ecologia şi obţinerea,
propunind soluţii pentru cărbunilor. prelucrarea, utilizarea
protecţia mediului de produselor petroliere.
deşeurile respective. • Elaborarea eseului:
„Avantajele şidezavantajele
lipsei industriei
petrochimice
in Republica Moldova”.
• Să opereze corect cu Evaluare sumativă 1 Problematizarea Test de ES
noţiunile fundamentale ale Analiza evaluare
chimiei, cu denumirile Exercitiul
substanţelor în situaţii de Algoritmul
comunicare orală şi scrisă.

Modulul 3. Derivaţii funcţionali ai hidrocarburilor


3.1. Alcoolii, fenolii, aminele (11 ore)
Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note
Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să definească noţiunile de • Compuşii hidroxilici 1 Problematizarea Manual EF
grupă funcţională, organici. Analiza Culegere de
alcool, alcool mono- şi • Alcanolii Conversaţia exerciţii şi
polihidroxilic, eter, fenol. monohidroxilici saturaţi.. Studiul de caz probleme
• Să coreleze formula
generală a alcanolilor
monohidroxilici
saturaţi cu formulele
moleculare
şi de structură ale izomerilor
posibili, denumirile lor,
tipurile de izomerie.

• Să aplice principiile Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Exerciţii:


nomenclaturii sistematice problemelor Analiza Culegere de • Corelarea compoziţiei
la alcătuirea formulei de Studiul de caz exerciţii şi derivaţilor hidrocarburilor
structură după denumire Exercitiul probleme cu tipul izomeriei, izomeri
şi invers Algoritmul posibili, formulele lor de
structură, omologii,
denumirile (şi invers).

• Să explice influenţa legăturii •Metodele de obţinere: 1 Problematizarea Manual EF Exerciţii:


de hidrogen asupra Proprietăţile fizice Analiza Culegere de • Alcătuirea ecuaţiilor
proprietăţilor fizice specifice şi proprietăţile chimice. Conversaţia exerciţii şi reacţiilor de obţinere
ale alcoolilor. Studiul de caz probleme şi de transformări chimice
• Să exemplifice metodele de Exercitiul ale derivaţilor de
obţinere a alcoolilor, Algoritmul hidrocarburi.
proprietăţile lor fizice şi
chimice; corelaţia
compoziţia–proprietăţi–
utilizare; importanţa
alcoolilor metilic şi etilic,
caracterul lor nociv
pentru sănătate.

• Să prezinte prin scheme Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF • Stabilirea legăturii


corelaţia dintre hidrocarburi problemelor Analiza Culegere de genetice dintre hidrocarburi
şi derivaţii lor funcţionali. Studiul de caz exerciţii şi şi derivaţi de hidrocarburi.
Exercitiul probleme • Caracterizarea
Algoritmul proprietăţilor fizice şi
chimice ale alcoolilor,
fenolului, aminelor
in corelare cu utilizarea lor.

• Să caracterizeze compoziţia • Alcoolii polihidroxilici. 1 Problematizarea Manual EF


alcoolilor polihidroxilici, Etilenglicolul. Analiza Culegere de
nomenclatura istorică şi Glicerolul. Exercitiul exerciţii şi
sistematică, Algoritmul probleme
metodele de obţinere, Diagrama Venn
proprietăţile fizice şi chimice;
identificarea, corelaţia dintre
proprietăţi
şi utilizare.

• Să descrie fenolul: • Fenolul. 1 Problematizarea Manual EF


compoziţia, structura, Analiza Culegere de
influenţa reciprocă a grupei Exercitiul exerciţii şi
OH şi a nucleului benzenic Algoritmul probleme
in moleculă, obţinerea, Diagrama Venn
proprietăţile fizice şi chimice,
identificarea şi utilizarea.
• Să argumenteze proprietăţile • Compuşi organici cu 1 Problematizarea Manual EF • Corelarea proprietăţilor
bazice ale aminelor azot. Aminele. Analiza Culegere de bazice ale aminelor cu
in baza structurii similare cu Exercitiul exerciţii şi structura lor, proprietăţile
amoniacul. Algoritmul probleme organoleptice, metode de
• Să deducă proprietăţile Diagrama Venn inlăturare
chimice ale anilinei in
baza comparaţiei cu
alchilaminele şi cu fenolul
(după compoziţie, influenţă
reciprocă); obţinerea
anilinei in baza corelaţiei
benzen–nitrobenzen–
anilină.

• Să compare proprietăţile Rezolvarea exerciţiilor şi 2 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:


fizice şi chimice, metodele problemelor Analiza Culegere de • Calcule în baza ecuaţiilor
de obţinere, principalele Studiul de caz exerciţii şi chimice cu
utilizări ale hidrocarburilor şi Exercitiul probleme participarea derivaţilor
derivaţii lor funcţionali. Algoritmul hidrocarburilor.
• Să rezolve exerciţii, scheme • Probleme de calcul,
problematizate, probleme in situaţii-problemă
baza proprietăţilor, obţinerii şi cu caracter teoretic şi
legăturilor genetice dintre aplicativ.
hidrocarburi, compuşi • Determinarea formulei
hidroxilici şi amine. chimice a
substanţei.

• Să elaboreze transformări • Legătura genetică dintre 1 Problematizarea Manual EF • Compararea structurii,


chimice pe baza alcani, alchene, Analiza Culegere de compoziţiei, proprietăţilor:
proprietăţilor, obţinerii şi alcooli şi amine. Exercitiul exerciţii şi amoniacului, aminelor;
legăturilor genetice Algoritmul probleme ale alcoolilor mono-,
dintre hidrocarburi şi derivaţii Diagrama Venn polihidroxilici,
lor funcţionali. ale fenolului, benzenului,
• Să rezolve exerciţii, scheme anilinei.
problematizate,
probleme in baza legăturii
genetice dintre hidrocarburi
şi compuşi hidroxilici/amine.

• Să opereze corect cu Evaluare sumativă 1 Problematizarea Test de ES


noţiunile fundamentale ale Analiza evaluare
chimiei, cu denumirile Exercitiul
substanţelor în situaţii de Algoritmul
comunicare orală şi scrisă.

3.2. Aldehidele şi cetonele (5 ore)


Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note
Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să explice noţiunile: grupă • Compuşii carbonilici: 1 Problematizarea Manual EF
carbonil, grupă aldehidă, compoziţia, clasificarea Analiza Culegere de
aldehidă, cetonă. in aldehide şi cetone. Conversaţia exerciţii şi
• Să prezinte compuşii • Aldehidele: formula Studiul de caz probleme
carbonilici conform generală, seria omoloagă,
algoritmului: nomenclatura sistematică.
clasificarea, structura, grupa • Obţinerea aldehidei
funcţională, acetice.
formula generală.
• Să rezolve exerciţii, scheme Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:
problematizate, problemelor Analiza Culegere de • Determinarea formulei
probleme in baza Studiul de caz exerciţii şi moleculare a substanţei.
proprietăţilor, obţinerii Exercitiul probleme • Calcule: pe baza ecuaţiilor
aldehidei acetice. Algoritmul chimice cu participarea
aldehidelor şi acetonei.

• Să compare proprietăţile • Proprietăţile fizice şi 1 Problematizarea Manual EF • Caracterizarea şi


fizice şi chimice, metodele chimice ale aldehidelor şi Analiza Culegere de compararea proprietăţilor
de obţinere, principalele cetonelor Exercitiul exerciţii şi fizice şi chimice ale
utilizări ale aldehidelor Algoritmul probleme aldehidelor şi acetonei
(formică cu acetică) şi ale Diagrama Venn
aldehidelor
cu cetonele (pe exemplul
acetonei).
• Să analizeze importanţa
compuşilor carbonilici
(solvenţi, conservanţi, răşini,
materie primă chimică) şi
caracterul lor nociv.
• Să rezolve exerciţii, scheme Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:
problematizate, problemelor Analiza Culegere de • Calcule: pe baza ecuaţiilor
probleme in baza Studiul de caz exerciţii şi chimice cu participarea
proprietăţilor, obţinerii şi Exercitiul probleme aldehidelor şi acetonei;
legăturilor Algoritmul pe baza transformărilor
genetice dintre hidrocarburi, consecutive.
compuşi • Determinarea formulei
hidroxilici şi carbonilici. moleculare a substanţei.

• Să modeleze prin scheme de • Legătura genetică dintre 1 Problematizarea Manual EF • Deducerea legăturilor
transformări legătura alcani, alchene, Analiza Culegere de genetice; realizarea/
genetică dintre alcani, alcooli şi compuşi Exercitiul exerciţii şi elaborarea transformărilor
alchene/halogenoderivaţi, carbonilici. Algoritmul probleme chimice în baza lor.
alcooli, compuşi carbonilici. Diagrama Venn

3.3. Acizii carboxilici şi esterii(9 ore)

Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note


Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să definească acizii • Acizii monocarboxilici 1 Problematizarea Manual EF
carboxilici, esterii, reacţia saturaţi (acizii alcanoici). Analiza Culegere de
de esterificare. Izomeria de catenă şi de Conversaţia exerciţii şi
• Să caracterizeze acizii funcţiune. Studiul de caz probleme
alcanoici conform
algoritmului.
• Să prezinte prin scheme şi • Acidul formic şi acetic. 1 Problematizarea Manual EF • Compararea structurii
ecuaţii chimice Metode de obţinere. Analiza Culegere de acizilor formic
proprietăţile chimice ale Structura. Proprietăţile Studiul de caz exerciţii şi şi acetic şi proprietăţile lor.
acizilor monocarboxilici, fizice şi proprietăţile Exercitiul probleme
proprietăţile specifice ale chimice. Algoritmul
acidului formic şi Diagrama Venn
utilizarea lor.
• Să exemplifice metodele de
obţinere a acizilor
monocarboxilici saturaţi
(acidul formic şi acetic),
proprietăţile fizice şi chimice
şi utilizarea
lor.
• Să compare proprietăţile
fizice şi chimice ale
acizilor monocarboxilici
saturaţi cu cele ale acizilor
anorganici.
• Să cerceteze experimental Lucrarea practică nr. 3: 1 Problematizarea Caietul de EEx
proprietăţile chimice Studierea comparată a Analiza lucrari practice
ale acidului acetic comparativ proprietăţilor chimice ale Exercitiul Utilajul si
cu ale acidului acidului acetic şi acidului Algoritmul recipientele
sulfuric/clorhidric. sulfuric. Experimentul necesare

• Să rezolve exerciţii, scheme Rezolvarea exerciţiilor şi 2 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:


problematizate, problemelor Analiza Culegere de • Calcule: pe baza ecuaţiilor
probleme in baza legăturilor Studiul de caz exerciţii şi chimice cu partic acidul
genetice dintre hidrocarburi, Exercitiul probleme formic şi acetic iparea ;
compuşi hidroxilici, Algoritmul pe baza transformărilor
carbonilici şi carboxilici. consecutive.
• Determinarea formulei
moleculare a substanţei.

• Să diferenţieze compoziţia, • Esterii. Nomenclatura . 1 Problematizarea Manual EF Activitate creativă


structura, izomeria Izomeria. Analiza Culegere de (individuală/in
şi nomenclatura esterilor şi Reacţia de esterificare şi Exercitiul exerciţii şi grup):
acizilor carboxilici. de hidroliză a esterilor. Algoritmul probleme Dezbateri:
• Să stabilească corelaţia Răspindirea in natură şi Utilizarea esterilor in
dintre denumirea esterului, utilizarea esterilor. industria alimentară,
compoziţia lui, reacţia de cosmetologie etc.
obţinere, produşii • Elaborarea eseului privind
obţinuţi la hidroliză. utilizarea esterilor şi
acizilor carboxilici.

• Să rezolve exerciţii şi Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:


probleme combinate cu problemelor Analiza Culegere de • Calcule în baza ecuaţiilor
participarea substanţelor Exercitiul exerciţii şi reacţiilor, cu transformări
organice studiate. Algoritmul probleme consecutive.
•Exerciţii şi probleme
combinate cu
participarea substanţelor
organice studiate.

• Să deducă legătura genetică • Legătura genetică dintre 1 Problematizarea Manual EF • Realizarea/elaborarea


dintre hidrocarburi, hidrocarburi, Analiza Culegere de transformărilor
alcooli, aldehide, acizi şi alcooli, aldehide, acizi şi Exercitiul exerciţii şi chimice in baza legăturilor
esteri. esteri. Algoritmul probleme genetice.
Diagrama Venn

• Să opereze corect cu Evaluare sumativă 1 Problematizarea Test de ES


noţiunile fundamentale ale Analiza evaluare
chimiei, cu denumirile Exercitiul
substanţelor în situaţii de Algoritmul
comunicare orală şi scrisă.

Recapitulare (4 ore)

Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note


Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să explice relaţia cauză– • Legături cauză–efect 4 Problematizarea Manual EF • Rezolvarea problemelor
efect dintre utilizarea dintre utilizarea Analiza Culegere de (de calcul,
substanţelor organice şi substanţelor organice şi Exercitiul exerciţii şi situaţii-problemă,
compoziţia, structura, compoziţia,structura, tipul Algoritmul probleme experimentale) in baza
tipul legăturii chimice, legăturii chimice, Diagrama Venn proprietăţilor şi a metodelor
proprietăţile fizice şi proprietăţile fizice şi Studiul de caz de obţinere a
chimice, obţinerea, influenţa chimice, obţinerea, hidrocarburilor şi derivaţilor
lor asupra omului influenţa lor asupra omului lor.
şi a mediului. şi a mediului.

Clasa XI-a uman


Modulul 1. Bazele teoretice ale chimiei organice. Hidrocarburile.
1.1.Bazele teoretice ale chimiei organice.(3 ore)

Subcompetenţe Conţinuturi Nr. de Data Strategii didactice Evaluare Note


Eleva/elevul va fi ore
capabilă/capabil: metode mijloace
• Să descrie obiectul de studiu • Obiectul de studiu al 1 Problematizarea Manual EI Instructaj: Respectarea
al chimiei organice, chimiei organice. Analiza tehnicii securităţii
căile de obţinere a compuşilor • Substanţe organice: Conversaţia in laboratorul şcolar de
organici, sursele de materie provenienţa, specificul Studiul de caz chimie. Specificul
organică. compoziţiei. lucrului cu substanţele
• Să explice noţiunile: organice.
substanţă organică, elemente
organogene, izomer, izomerie,
structură chimică, densitatea
relativă a gazelor, formulă
brută, catene carbonice,
hidrocarburi saturate
şi nesaturate.
• Să caracterizeze carbonul • Teoria structurii chimice 1 Problematizarea Manual EF Exerciţii:
după locul in SP: a compuşilor organici şi Analiza Culegere de • Alcătuirea formulelor de
tipul elementului, configuraţia importanţa ei. Izomeri. Exercitiul exerciţii şi structură desfăşurate şi
electronică, valenţe posibile. Modelarea probleme semidesfăşurate pentru
• Să alcătuiască formulele de • Catene carbonice (liniare, hidrocarburi saturate şi
structură desfăşurate ramificate,ciclice,aciclice). nesaturate
şi semidesfăşurate (CH4, C2H6, Formule de structură
C3H8, (desfăşurate şi
C4H10, C2H4, C2H2) specificind semidesfăşurate). Noţiuni
tipul hidrocarburii de hidrocarburi saturate şi
(saturată/nesaturată). nesaturate
• Să rezolve probleme: in baza Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF • Stabilirea compoziţiei
corelaţiei densitatea problemelor Analiza Culegere de substanţei organice
relativă a gazelor–masa Exercitiul exerciţii şi (formulă brută, formulă
molară/moleculară Algoritmul probleme moleculară):
relativă; de determinare a a) după densitatea relativă şi
compoziţiei substanţei părţile de
organice după părţile de masă masă ale elementelor;
ale elementelor/ b) după densitatea
produşii de ardere. relativă şi produşii de
ardere.

1.2 Hidrocarburile saturate (7 ore)

•• Să descrie sursele naturale • Sursele naturale de 1 Problematizarea Manual EI


de hidrocarburi; hidrocarburi: Analiza Culegere de
• Să explice noţiunile: alcan, gazele naturale, petrolul, Conversaţia exerciţii şi
formulă generală, cărbunele. Studiul de caz probleme
serie omoloagă, omologi,
izomeri, izomeri
de catenă, radicali, denumirile
grupelor
alchil (radicalilor) metil, etil.

• Să diferenţieze: omologii şi • Alcanii – hidrocarburi 1 Problematizarea Manual EF Exerciţii:


izomerii. saturate Analiza Culegere de • Argumentarea compoziţiei
• Să explice: izomerie de • Structura metanului şi a Conversaţia exerciţii şi alcanilor prin
catenă, grupe alchil omologilor lui. Studiul de caz probleme formula de structură şi
Modelarea formula moleculară.
• Exemplificarea
principiilor de numire a
alcanilor.
• Să aplice principiile Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:
nomenclaturii sistematice problemelor Analiza Culegere de • Determinarea formulei
la alcătuirea formulei de Exercitiul exerciţii şi moleculare după densitatea
structură după denumire Algoritmul probleme relativă şi formula generală.
şi invers.
• Să descrie proprietăţile • Proprietăţile fizice. 1 Problematizarea Manual EF Exerciţii:
fizice şi chimice, răspindirea Obţinerea Analiza Culegere de • Modelarea proprietăţilor
in natură şi • Proprietăţile chimice ale Conversaţia exerciţii şi chimice ale alcanilor
obţinerea/extragerea din surse alcanilor Studiul de caz probleme prin ecuaţii chimice in
naturale. corelaţie cu utilizarea lor.

• Să compare sursele naturale • Componenţii gazelor 1 Problematizarea Manual EF Activitate creativă


de hidrocarburi naturale. Petrolul Analiza Culegere de (individual/in grup):
(gaze naturale şi petrol) după – amestec de hidrocarburi. Conversaţia exerciţii şi • Elaborarea schemelor de
compoziţie. Fracţiile distilării Studiul de caz probleme prezentare a utilizării
• Să coreleze fracţiile distilării petrolului: benzină, alcanilor şi produşilor pe
petrolului cu ligroină, gaz lampant, baza lor.
utilizarea lor. motorină, păcură; Dezbateri: Avantajele şi
• Să evidenţieze probleme utilizarea lor. dezavantajele utilizării
ecologice provocate Ocrotirea mediului de alcanilor in calitate de
de utilizarea gazelor naturale poluanţii formaţi combustibil; criza
şi a petrolului in urma prelucrării şi energetică.
propunind soluţii pentru folosirii
protecţia gazelor naturale, a
mediului. petrolului şi a cărbunilor
• Să coreleze proprietăţile Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Exerciţii:
alcanilor cu utilizarea lor in problemelor Analiza Culegere de • Modelarea proprietăţilor
calitate de combustibil şi de Exercitiul exerciţii şi chimice ale alcanilor
materie primă chimică Algoritmul probleme prin ecuaţii chimice in
• Să rezolve probleme de corelaţie cu utilizarea lor.
calcul (m, ν, V) in Rezolvarea problemelor:
baza ecuaţiilor chimice ce • Calcularea m, ν, V în baza
includ proprietăţile transformărilor
chimice ale alcanilor. chimice ale alcanilor.
• Calcularea volumului de
oxigen necesar pentru
arderea alcanului.
• Să opereze corect cu Evaluare sumativă 1 Problematizarea Test de ES
noţiunile fundamentale ale Analiza evaluare
chimiei, cu denumirile Exercitiul
substanţelor în situaţii de Algoritmul
comunicare orală şi scrisă.

1.3 Hidrocarburile nesaturate (alchenele, alcadienele, alchinele) (7 ore)

• Să definească noţiunile: • Hidrocarburi nesaturate. 1 Problematizarea Manual EF Exerciţii:


alchenă, alcadienă, alchină • Alchenele, alcadienele, Analiza Culegere de • Exemplificarea izomeriei
• Să coreleze formulele alchinele: definiţia, Conversaţia exerciţii şi şi omologiei pentru
generale ale hidrocarburilor compoziţia, formula Studiul de caz probleme hidrocarburile nesaturate
nesaturate cu formulele generală, seria omoloagă, Modelarea prin alcătuirea
moleculare, structura, tipul legăturilor formulelor de structură in
formulele de structură ale chimice (σ, π), tipul de corelaţie cu denumire
izomerilor posibili, hibridizare (sp2,sp).
denumirile lor (conform Tipurile de izomerie.
nomenclaturii sistematice)
• Să deducă ecuaţiile reacţiilor • Metodele de obţinere a: 1 Problematizarea Manual EF • Modelarea obţinerii
de obţinere a alchenelor, – alchenelor Analiza Culegere de alchenelor şi alchinelor prin
alcadienelor, alchinelor din – alcadienelor Conversaţia exerciţii şi ecuaţii chimice.
schema legăturilor genetice – alchinelor Studiul de caz probleme
corespunzătoare.

• Să rezolve probleme pe baza Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:


metodelor de obţinere a problemelor Analiza Culegere de • Calcularea m, ν, V în baza
claselor de substanţe organice Exercitiul exerciţii şi transformărilor
studiate. Algoritmul probleme chimice ale hidrocarburilor
nesaturate.

• Să deducă proprietăţile • Proprietăţile chimice ale: 1 Problematizarea Manual EF • Modelarea proprietăţilor


chimice ale alchenelor, – alchenelor Analiza Culegere de chimice şi metodelor de
alcadienelor, alchinelor – alcadienelor Conversaţia exerciţii şi obţinere a hidrocarburilor
• Să explice influenţa lor – alchinelor Studiul de caz probleme nesaturate prin ecuaţiile
asupra structurii, Regula lui Markovnikov. Diagrama Venn reacţiilor.
formei spaţiale a legăturilor σ • Compararea alchenelor,
şi π, a reactivităţii; alchinelor şi a
alcadienelor (diagrama
Venn).

• Să cerceteze experimental • Lucrarea practică nr. 1: 1 Problematizarea Caietul de EEx


obţinerea etenei şi Obţinerea Analiza lucrari practice
proprietăţile ei fizice şi etenei şi studierea Exercitiul Utilajul si
chimice. proprietăţilor ei. Algoritmul recipientele
Experimentul necesare
• Să rezolve probleme pe baza Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:
proprietăţilor, metodelor de problemelor Analiza Culegere de • Să rezolve probleme pe
obţinere, a legăturii genetice Exercitiul exerciţii şi baza proprietăţilor,
dintre clasele de substanţe Algoritmul probleme metodelor de obţinere, a
organice studiate. legăturii genetice dintre
clasele de substanţe
organice studiate.
• Corelarea proprietăţilor
hidrocarburilor
nesaturate cu utilizarea lor.

• Să definească noţiunile: • Cauciucul natural, 1 Problematizarea Manual EF • Deducerea domeniilor de


monomer, polimer, reacţia de butadienic şi izoprenic, Analiza Culegere de utilizare a cauciucurilor
polimerizare. structura, obţinerea, Conversaţia exerciţii şi in baza proprietăţilor fizice.
• Să compare cauciucul proprietăţile, utilizarea, Studiul de caz probleme Experiment demonstrativ:
natural, butadienic şi vulcanizarea cauciucului. • Modele de molecule.
izoprenic, vulcanizat şi Cercetarea mostrelor
nevulcanizat după compoziţie, de polimeri şi cauciucuri
obţinere, proprietăţi fizice şi
utilizare.

1.4. Hidrocarburile aromatice (arenele)(4 ore)

• Să definească noţiunile de • Benzenul: compoziţia, 1 Problematizarea Manual EF • Compararea: benzenului


arene/hidrocarburi aromatice. structura moleculei Analiza Culegere de cu hidrocarburi
• Să descrie benzenul conform de benzen după Kekule. Conversaţia exerciţii şi saturate şi nesaturate
algoritmului: Proprietăţile Studiul de caz probleme (compoziţie,
compoziţia, stabilitatea fizice şi chimice. structură, proprietăţi,
nucleului benzenic, structura transformări);
moleculei după Kekule,
obţinerea, proprietăţile fizice,
chimice şiutilizarea.
• Să propună metode de Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF • Modelarea, compararea
obţinere a benzenului problemelor Analiza Culegere de proprietăţilor
şi toluenului pe baza Studiul de caz exerciţii şi chimice, a obţinerii
proprietăţilor chimice ale Exercitiul probleme benzenului, toluenului
alcanilor, cicloalcanilor, Algoritmul prin ecuaţii chimice;
alchinelor.

• Să deducă legătura genetică • Legătura genetică dintre 1 Problematizarea Manual EF Elaborarea/


dintre alcani, alchene, alchine, alcani, alchene, alchine, Analiza Culegere de realizarea schemelor de
cicloalcani şi arene. cicloalcani şi arene. Exercitiul exerciţii şi transformări in baza
Algoritmul probleme legăturii genetice

• Să opereze corect cu Evaluare sumativă 1 Problematizarea Test de ES


noţiunile fundamentale ale Analiza evaluare
chimiei, cu denumirile Exercitiul
substanţelor în situaţii de Algoritmul
comunicare orală şi scrisă.

2. Alcoolii, fenolul, aminele (11ore)

• Să definească noţiunile de • Compuşii hidroxilici 1 Problematizarea Manual EI


grupă funcţională, organici. Analiza Culegere de
alcool, alcool mono- şi • Alcanolii Conversaţia exerciţii şi
polihidroxilic, eter, fenol. monohidroxilici saturaţi.. Studiul de caz probleme
• Să coreleze formula
generală a alcanolilor
monohidroxilici
saturaţi cu formulele
moleculare
şi de structură ale izomerilor
posibili, denumirile lor,
tipurile de izomerie.

• Să aplice principiile Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF Exerciţii:


nomenclaturii sistematice problemelor Analiza Culegere de • Corelarea compoziţiei
la alcătuirea formulei de Studiul de caz exerciţii şi derivaţilor hidrocarburilor
structură după denumire Exercitiul probleme cu tipul izomeriei, izomeri
şi invers Algoritmul posibili, formulele lor de
structură, omologii,
denumirile (şi invers).

• Să explice influenţa legăturii •Metodele de obţinere a 1 Problematizarea Manual EF Exerciţii:


de hidrogen asupra etanolului. Analiza Culegere de • Alcătuirea ecuaţiilor
proprietăţilor fizice specifice Proprietăţile fizice Conversaţia exerciţii şi reacţiilor de obţinere
ale alcoolilor. şi proprietăţile chimice. Studiul de caz probleme şi de transformări chimice
• Să exemplifice metodele de Exercitiul ale derivaţilor de
obţinere a alcoolilor, Algoritmul hidrocarburi.
proprietăţile lor fizice şi
chimice; corelaţia Experiment demonstrativ:
compoziţia–proprietăţi– • Arderea alcoolului şi
utilizare; importanţa cercetarea produşilor
alcoolilor metilic şi etilic, arderii.
caracterul lor nociv
pentru sănătate.
• Să prezinte prin scheme Rezolvarea exerciţiilor şi 1 Problematizarea Manual EF • Stabilirea legăturii
corelaţia dintre hidrocarburi problemelor Analiza Culegere de genetice dintre hidrocarburi
şi derivaţii lor funcţionali. Studiul de caz exerciţii şi şi derivaţi de hidrocarburi.
Exercitiul probleme • Caracterizarea
Algoritmul proprietăţilor fizice şi
chimice ale alcoolilor,
fenolului, aminelor
in corelare cu utilizarea lor.
• Să caracterizeze compoziţia • Alcoolii polihidroxilici. 1 Problematizarea Manual EF Experienţa de laborator:
alcoolilor polihidroxilici, Etilenglicolul. Analiza Culegere de Identificarea alcoolilor
nomenclatura istorică şi Glicerolul. Exercitiul exerciţii şi polihidroxilici.
sistematică, metodele de Algoritmul probleme
obţinere, proprietăţile fizice şi Diagrama Venn
chimice;
identificarea, corelaţia dintre
proprietăţi şi utilizare.
• Să compare etilenglicolul şi
glicerina conform
algoritmului: compoziţie,
structură, proprietăţi fizice şi
fiziologice, utilizare, reacţii
de identificare.

• Să descrie fenolul: • Fenolul. 1 Problematizarea Manual EF


compoziţia, structura, Analiza Culegere de
influenţa reciprocă a grupei Exercitiul exerciţii şi
OH şi a nucleului benzenic Algoritmul probleme
in moleculă, obţinerea, Diagrama Venn
proprietăţile fizice şi chimice,
identificarea şi utilizarea.
• Să argumenteze proprietăţile • Compuşi organici cu 1 Problematizarea Manual EF • Corelarea proprietăţilor
bazice ale aminelor azot. Alchilaminele Analiza Culegere de bazice ale aminelor cu
in baza structurii similare cu primare. Exercitiul exerciţii şi structura lor, proprietăţile
amoniacul. Algoritmul probleme organoleptice, metode de
• Să deducă proprietăţile Diagrama Venn inlăturare
chimice ale anilinei in
baza comparaţiei cu
alchilaminele şi cu fenolul
(după compoziţie, influenţă
reciprocă); obţinerea
anilinei in baza corelaţiei
benzen–nitrobenzen–
anilină.

• Să compare proprietăţile Rezolvarea exerciţiilor şi 2 Problematizarea Manual EF Rezolvarea problemelor:


fizice şi chimice, metodele problemelor Analiza Culegere de • Calcule în baza ecuaţiilor
de obţinere, principalele Studiul de caz exerciţii şi chimice cu
utilizări ale hidrocarburilor şi Exercitiul probleme participarea derivaţilor
derivaţii lor funcţionali. Algoritmul hidrocarburilor.
• Să rezolve exerciţii, scheme • Probleme de calcul,
problematizate, probleme in situaţii-problemă
baza proprietăţilor, obţinerii şi cu caracter teoretic şi
legăturilor genetice dintre aplicativ.
hidrocarburi, compuşi • Determinarea formulei
hidroxilici şi amine. chimice a
substanţei.

• Să elaboreze transformări • Legătura genetică dintre 1 Problematizarea Manual EF • Compararea structurii,


chimice pe baza alcani, alchene, Analiza Culegere de compoziţiei, proprietăţilor:
proprietăţilor, obţinerii şi alcooli şi amine. Exercitiul exerciţii şi amoniacului, aminelor;
legăturilor genetice Algoritmul probleme ale alcoolilor mono-,
dintre hidrocarburi şi derivaţii Diagrama Venn polihidroxilici,
lor funcţionali. ale fenolului, benzenului,
• Să rezolve exerciţii, scheme anilinei.
problematizate, Studiu de caz: Influenţa
probleme in baza legăturii compuşilor hidroxilici
genetice dintre hidrocarburi şi a produşilor pe baza lor
şi compuşi hidroxilici/amine. asupra calităţii vieţii.
• Elaborarea schemei:
Utilizarea compuşilor
organici.
• Să opereze corect cu Evaluare sumativă 1 Problematizarea Test de ES
noţiunile fundamentale ale Analiza evaluare
chimiei, cu denumirile Exercitiul
substanţelor în situaţii de Algoritmul
comunicare orală şi scrisă.

Generalizarea cursului clasei a XI-a (2 ore)


• Să explice relaţia cauză– • Legături cauză–efect 2 Problematizarea Manual EF • Rezolvarea problemelor
efect dintre utilizarea dintre utilizarea Analiza Culegere de (de calcul,
substanţelor organice şi substanţelor organice şi Exercitiul exerciţii şi situaţii-problemă,
compoziţia, structura, compoziţia,structura, tipul Algoritmul probleme experimentale) in baza
tipul legăturii chimice, legăturii chimice, Diagrama Venn proprietăţilor şi a metodelor
proprietăţile fizice şi proprietăţile fizice şi Studiul de caz de obţinere a
chimice, obţinerea, influenţa chimice, obţinerea, hidrocarburilor şi derivaţilor
lor asupra omului influenţa lor asupra omului lor.
şi a mediului. şi a mediului.