Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei și Cercetării

Inspectoratul Școlar Județean Olt


Casa Corpului Didactic Olt

DECIZIA
NR. 15/25.08.2020

Privind constituirea Comisiei pentru echivalarea în credite profesionale transferabile.

Având în vedere O.M. Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind
sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
În baza prevederilor art. 245 alin. (8) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcționarea Ministerului
Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

Reprezentantul legal,

DECIDE:

Art. 1. Sunt desemnați următorii profesori metodiști pentru a face parte din Comisia pentru echivalarea
în credite profesionale transferabile:
- Donciu Marilena Victoria;
- Guraliuc Carolina Maria;
- Mihuț Cristina;
- Predescu Ionela Ecaterina;
Art. 2. Arondarea pe unități școlare se va face conform Anexei 1.
Art. 3. Comisia nominalizată la art. 1 va respecta prevederile metodologice specifice O.M. Nr. 5562 din 7
octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare
a creditelor profesionale transferabile.
Art. 4. Comisia nominalizată la art. 1 va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
Art. 5. Prezenta decizie se comunică persoanelor nominalizate la art. 1.

Director,
BĂLAȘA Marius

Str. Ionaşcu, Nr. 38, Slatina, Olt, C.P. 230 081, România
Telefon : 0249 406 103 ; Fax: 0249 406 203,
E-mail: ccdolt@yahoo.com ; site: www.ccdolt.ro

S-ar putea să vă placă și