Sunteți pe pagina 1din 8

ROM

JONCŢIUNE
ŞTI
ICĂ DIN BUCURE
-O REŞE DINŢĂ TIP
UROPE NE, ÎNTR tea
ÂLNIRI E ortunita
RU ÎNT feră op
ŢIU PENT il o r ” o
an
UN NOU SPA -ul Balc
in „Paris în Bucureşti.
p ic e d e
i ti ar
ei clădir iaţă şi socializ
area un v
Reabilit u lo c d e
NOASTR
Ă
a un no UREŞTI OFERTA reia ne-a
m
de a cre RAL ÎN B U C l supra ă spaţiu
c
C U LT U , d in rându ir e a a
SPAŢIU , fără înd
oia lă Clă d
ispune d
eu n
UN NOU ti fa ce parte ezvoltare. Pe lâ
ngă
o prit va d larg pentru
uc u re ş d ii
Oraşul B europene în plin de atracţie pen
ă tru t de de servic
r suficien ei tipuri
pita le lo n c e n tr u m u lţi c o p e ri tr
ca tă u mai aa
reprezin ce în ce uriei” ca turişti ţi: entru
faptul că ră, el atrage din şu l b u c ş i activită o aspeţi p
g a ţa e „o ra u r e d e
întrea ă vizite z
aici pen
tr • came e şi/sau
are vin s ilească pitalei ruri scurt pot fi închiriate
străini, c resc să se stab ic a l c a s e ju
do oniul un ente ce
sau care ai lungi. Patrim portant pentru apartam i lungi
d e m tu im u ş e deri ma
perioa ie u n a ita te p e n tr rale
i constitu o divers l ăţi cultu
Românie are dispune de cturale, de la ce • activit tive, precum
ti, c it
Bucureş ntă de stiluri arh tate a secolulu lele
e i
şi asoc
ia imente
n a m ă co c o nc erte, even
impresio sc (din prima ju rimentale din s e reuniuni, imedia.
ene
brâncov ) până la cele e
xpe a u h a us, etc.)
.
u n s p a țiu mult
, B • 
A
EGRARE
c
lea românes ş cu totul
al XVIII- i al XX-lea (neo T
ş te u n o ra inima
D E L A IN
CUITORI,
X IX -le a m în a in a fl ă în
al e acu ul se
l, fiind d ucureşti O Ă,
E L ROPEAN

De altfe l E uropei, B tatea româneas u
IO A N E D E U
integrat
în re s tu
socie entr
5 M IL IU N E A EA
CU 2,1
p
007 ÎN UN OCUL AL ŞASEL
u lo c în rin c ip a l
r care a cadrul p
evoluţiilo nă şi reprezintă România
,
IE I D IN 2
in
ROMÂN EL
E AFLĂ P NE.
o ra ra le d re
contemp ociative şi cultu roşi vizitatori ca
as me
Ş T IU L S
BUCURE E
mişcările el să atragă nu nsiuni umane
reuşind
astf
rele de d
ime
P IT A L E L E EUROP
ÎNTRE CA
z ă ca rt ie
îi aprecia ităţilor.
v a rie ta tea activ
şi
I U T U R I S TIC ai multe
limbi,

UN SPAŢ
ă, în m
ri mire c ălduroas
oferă o p
e d in ţa noastră .
i, re ş ltura le
ul anulu erilor cu
ă p e to t parcurs rmecul propun
Deschis ă completeze fa
es
care vin
,
mobilate
o r a p a rtamente -un cămin
fortul un e dotările dintr
nia: con d nală
în Româ a de a dispune ată şi internaţio
eo aspeţi este în c 9
reştere pos ib il it a te
ire pe rs o n a li z
Camere d cererea
tu ri s ti c ă
tori în 2
00 obişnuit
, o prim ului.
l an
ş în care ulţi vizita t la un localnic arcurs u
stel”
pe tot p rtoise Ho
-u n o ra m a i m
Într 5,5 % fi caza e e n T o
entă (cu sibilitatea de a riştii e: „G r
perman p o re pentru tu ngul e inspiraţi regiunii
O sursă d la porţile stă
0 1 0 ), g ă to a
decât în 2 ai a tr ă , de lu
-a tt le ,
d in c e în ce m şi să descopere cest oraşului
S e a
hington,
ace
devin e ticitate o rilor. În a acest în inima c an Was de ani,
e a u te n i a lo c u it u Situată statul a m e ri
, de pe s te 3 0
dornici d viaţa de zi cu z adrul ideal pentr itor ti c e d in p a rt e a c estui
şederii lo r,
stru ofe
ră c do rm turis it oare are me. Succesul
iectul no rind un structură
p ri m lu ducând
la
care cup are suntem întreaga i sale, a e calitate,
sens, pro apartamente c a to ri d in a o fe rt e
jur: ul la
t confort ul vacanţelor de vizit iversitate are simplă, dar ău ca
d
tip de se zi, cu to ne de d caz ls
e ră d e în ti m p nă spaţiu ţi dalita te d e
ciative ş i ro lu
şi o cam să ne aşteptăm aspectul de bu c o m o a u a s o i a ctori ai
îndreptă
ţi ţi
se adau
g ă un lo
ă ţi c u lt urale s a ln ic i, turişti ş
it c
şi la care ă. oportun dintre lo
noastre ră uman întâlnire IILE
punct de .
COMPAN ,
şi căld u
re
IAŢII DIN
înţe le g e ale
ed ie vieţii loc T
curte sau
de durată m
hoteluri
I P O AT E , EXPATR AFARGE, RENAUL ŢII
Sejururi s l marilor ea RŞ L, L INA
FĂRĂ DA ORANGE, ALCATE I ÎNSĂRC
o n a l a
rul uneo
ri impers stea îi fac ades ai lungă
R ) , C A Ş
E( FOU
FRANCEZ NÉRALE, CARRE NCEZE
Caracte racticate de ace ă o perioadă m
p
şi tarifele trebuie să petr
eac să prefe
re
O R F R A
străină, IIL
SOCIÉTÉ
GÉ INSTITUŢ SEA ÎN CAPITALĂ
re -o ţa ră le g a tă
pe cei c
a
n ţe lor, în tr
P ro p unere a
IU N I A I
ITE MIS
a
Ă ADE
aav a c raşu lu i. e
decât ce ent în centrul o zintă unul dintr
un a p a rt a m
cazare re p re
atrag e c u CU DIFER , ÎŞI ORGANIZEAZ MÂNI SAU LUNI.
gen de u şi îi va NIA TĂ
ÎN ROMÂ E MAI MULTE SĂP
a c e s t i n o s tr d e ta ş aţi
de p ro iectulu g a ţi e sau
le le
ID
e e
obiectiv eniţi în d
siguranţă
pe cei v
SEJURUR
A S O C I ATIV
RAL ŞI
editate),
unt acr
T U
s

L
ta le

U
rname n sociaţii,

I U C neguve selor pentru a

N SPAŢ
niz a ţi il e a ie
tre orga odelul c ea nevo
U iu l n e n u m ă r ate aso
e s
ciaţii şi
a r e p e n
ON
tr
G -u
u a ave
r

e
i (115 din
a propr
n tr u s tr u
ia lo
c tu
c a ţi

v
e
rile aso
e
. După m re ar putea av

n
ciative
im e n te
ca
specific
e.
u se d ne c irii p nor e
ală îşi a ijloacele rile clăd nizării u
În capit te dispun de m n acces la dotă necesare orga
toa eu u şi cele
dar nu propun un cadr
ie c tu l nostru a s tf e l
pro ferind
paţiu, o rk B
de un s KunstWe
-Hostel”
u s ika kademie ropiere de
„M ap
ic ogăţeşte rk B, în
Un loc un rale îmb unstWe rtă
lo r c u lt u K d e z vo ltat o ofe r
ă ţi , a e
edicat a
c ti v it ui ora ş e Stutt g a rt ul h li ote
Un loc d lă im a ginea un ţiu care permit c o m b ină regim ultural
îndoia un spa , care ui spaţiu
c
fără nicio rilor săi. Astfel, oziţii, conferinţe c u ideea un e modalităţile
rt e n e e x p p
şi a pa eminarii, ât să aducă ce se ax
ează . Reuşit
a
rea de s c tică muzicale are
organiza tc., nu poate de ntru scena artis de e x p re s ie lu i
,e
concerte ăţi de expresie
pe astre. proiectu
il it lă d in zilele no e x e mplară a acest caracter
a i
noi posib ă şi internaţion la bază
tocma ucură de
române
asc
u nc ţio n al şi se b ea unui
multif s din pa
rt
ă : a u n m are intere al.
astr le s u n
Oferta no ternaţio
GANIZAT
ra
nte cultu public in
evenime R
p e n tr u
Y # 6 ” , O
DELIVER
lo c a ti v
T MII DE
• spaţiu
reuniun
i asocia
tive
bucătări
e
„ S T R E E T IC IP A
d in tr -o
NT U L PA R T
EVENIME ÎN IUNIE 2011, AU EVOIA DE A CREA
o tă ri le
la d
• acces A
ultimedia ităţi în aer liber L
REŞTI SIMŢITĂ
N
ți u m
OŞII
a
LA BUCU
• s p activ
T U NUMER
ă pentru U
• grădin - A F Ă C
RI ŞI S PENTR
VIZITATO ŢII DE EXPUNERE MANIFESTARE.
PA TĂ
ŞI ALTE S ZENŢI LA ACEAS
PRE
ARTIŞTI
I I N O Ş T R I
A R T ENE R
PENT R U P
E
AVANTAJ

rteneri rin
Pentru pa s o c ie
enere p
tăţii part ulticultural
ra m
ate asup roiect urban şi mentul
• vizibilit l u n u ip gin ea şi angaja
d iu o ri
interme să reflec
te
omânia
o im a g ine care e prezente în R
•  in
iilor stră I
compan a francofoniei
INORITĂŢ
ene
rii europ M
• promo
vare a cooperă
FIC IAL 17 .
ÎN MOD O TATE ÎN CAPITALĂ
a re
a în valo
• punere
O A ŞT E
RECUN REZEN
Pentru B
ucureşti ul doreş er
te ROMÂNIA TOATE FIIND REP IVERSITĂŢI
ucureşti LE, , 40 DE U
N
NAŢIONA FRANCEZ
,
i, B s p it ali
a Româ
n ie
Capitală veze imaginea roiectul va cons
de oraş
o
titui
E ST FA PT A L E
Ă A C L TU R
PE LÂNG , INSTITUTELE CU M. D., PRECUM
m o p
să-şi pro ural, pentru care ucureştiul, care te
vizibilita II . A. Ş,
ult B
În plus, M
ŞI ACADE NIOL, GERMAN, Ş E EXISTĂ ÎN ORA
şi multic videntă. a lipsei de ună
tr a re e c a u z
o ilus ferit din o mai b i R
ori de su SPA CA
ITALIAN,
parte de
ŢIONALE UTURALĂ UL
are une licului, ar avea eţi
re oasp
ub tă ţii cu c a
IN TE R NA U LT IC
ţa p c a li c a re
L E M CT
ŞI LICEE ŢIA
în fa atori tă rii d e
LIN VOCA UL CĂREIA PROIE
ştere, d eschide reţea
recunoa întâmpinaţi şi d tegrarea într-o P
Ă D IN
CONFIRM IULUI, ÎN SPRIJIN
i v o r fi a ţi u . In ra n te ază
noştr est sp are ga
EMENT
d ă a c ă n ă to paţiul
v a
va da do lă de locuri as re, atât pentru s
em
UR E Ş T IE U N E L
A BUC ĂF
OPUNE S VIZIBIL.
o n a lo a
internaţi nere în
va
e de pu reşti.
U ÎŞ I P R I
o imagin şi pentru Bucu
, c â t NOSTR R E POZITIV Ş
în sin e
O V A
DE PROM
IE C T ULUI
FLETUL PRO mod vă
dit acto
ri

I - SU
eni în
R
e a dev

RII NOŞT întăres c dorin


ţa d

PARTENE
erii n oştri îşi
arten
aso ciativ, p
ltural şi
u i p r oiect cu ureşti.
locală
au n Buc omică
tegrantă
Parte in lui de dezvolt
are din
ţie la viaţa econ
ai proce
su O contribu ă
de munc
de locuri
• crearea fiscale
i terenul ompozit ţii
• contribu socială şi econo
mică
Clădirea ş ec tu l a rh it ectural c us,
ha a re
entru asp sc, eclectic, Bau • pa rt ic ip
e tipică p ene
• o clădir râ n c o v
scă
ştiului (b
al Bucure c, etc.) ajabili tă: Strad a Armenea
aţi amen
ă privilegia
es :
n
neoromâ 300 de metri pătr ul cultural avantaje
0 şi spaţi O zon z in tă m ai multe ti c ă ,
• între 20 care găzduieşte e oaspeţi
) că pre re turis
merele d rmeneas tabil de dezvolta zat,
(un p a rt e r
p e n tr u c a Strada A in c o n te s ra c te r personali
tiv, etaje un pote n ţi a l ş i c a
şi asocia ită
împrejmu şului, într-un cart
ier i cu teren eşte la un sfert
u arbori se clădir s
d in ă c n tr u l o ra numeroa ce se gă l oraşului, foarte
• g ră
aproape
de ce
a d ă p it orească c e n tru
• locaţie os tr pe jos d e etaje,
r d e m e rs
a i m u lt de trei
fermecăto d e o ră
obile care
a u m
puţine im sit.
cesare aeri
un trafic
Lucrări ne a partame
nte mobil
ate,
p a tr u
jarea a
• amena
separate ultimedia are pentru
cu in ri
tr ă
spațiu m
a u n u i nt de m ciative,
• amena
jare
u i s p a ţi u suficie le şi aso
ja re a u n c u lt u ra
• amena venimen
te
re şi dotă
ri
rea de e ţii sanita
organiza e in s ta la
ispună d
care să d ălzire
rie e, de înc
de bucătă stalaţiilor electric moderne
rea in normele rabilă
• adapta m unicaţii la de dezvoltare du
te le c o r
şi de ncipiilo
tarea pri
şi respec e energie
ed
în materi
BUGET Costuri estim
ative
Parteneri
300 000 €
H E LT U I E LI
C 300 000 €
iţ io n a r e a clădirii
Achiz lui 100 000 €
şi a terenu
100 000 €
amen ajare 50 000 €
Lucrări de 50 000 €
p entru materiale -
v e s t iţ ii an
In
15  000 € / pe
ionare -
Cheltuie li de funcţ n
15 0 00 € / pe a
450 000 €
Trezorerie
480 000 €
Total
t imative
Venituri es 30 €

RESURSE
4
oapte:
Preţ / pe n rtamente: 3 720 €
apa
Număr de 50 %
r:
Venit luna
Cazare Gradul d e ocupare: 1 860 €

Venit: 50 €
50 %
i:
Preţ / pe z 750 €
e ocupare:
Gradul d
ural
Spaţiu cult Venit: 50 €
2
veniment:
Preţ / pe e nimente / pe lună: 100 €
eve
Număr de
ciativ
Spaţiu aso Venit: 5€
15
ră:
Preţ / pe o / pe săptămână 300 €
ore
Număr de
ltimedia
Spațiu mu Venit: 3 010 €
36 120 €
Pe lună:
Pe an:
Total
D O UGA LL
M A C
DAVID

graphisme : virginiepourchoux.com
rea
re (din Ma
Prezenta ă c in i e u ropene
c tu lu i
z cu răd rul proie gine
n france Grecia), iniţiato ori
Cetăţea ţa ra d e
n ie ş i până în c u R o m ânia, i m ultor lim
bi
Brita ră a parte rb it o r al ma a
g ă tu V o n a ţi
are o le i din familia sa. germană), încli
ărţ nă, că
a unei p ză , ro m â
eţi n u tă în
ă, engle fost într t al mediului
(francez lticulturalism a o p oli ul
m u
lui spre e, prin aspectul
c o s m parcurs
ri t n o i v alori pe ri
il ă p ă ta ţă
din cop t, şi a că număra
te
a crescu riilor sale în ne galia şi
în care P o rt u
il o r şi călăto Austria, Italia, reprezin

întâ ln ir
: G e rm ania, a c e s tu i proie t c
e a
europen urmare, iniţiativ enţelor sale.
lt e le . P rin
c ă a e x peri
a as
uare fire
o contin ouăzeci
e m a i b ine de d aris i-a permis
a lui d ă din P în acest
Implicare ţeaua asociativ portantă
re n ţă im tinţele
de ani în
a s c ă o experi e
p ri v e ş te cunoş
nde ce nare
să dobâ în ceea e funcţio e care
n iu , în special o d a lităţile d ţi il e p
dom e oile ş i m şi re la
le d e s pre nev lt fe l, p ri eteniile A m e ri c ii îi oferă Contact :
s a r. D e a n it e a le
iaţiilo le U tă
ale asoc ropa şi în State reţea importan JONCŢIUNE ®
în E u d e o c â t şi
le are neficia l turismu
lui, David Mac Dougall
a n ta ju l de a be o m e n iu
av t în d . Strada Matei Millo 12 - Sectorul 2 - 010145 BUCUREŞTI - ROUMANIE
neri, atâ r internaţionale
de parte b u ri lo Tel. : +40 21 310 41 86
schim
în cel al E-mail : jonctiune@free.fr