Sunteți pe pagina 1din 9

PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-06

CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia: 1
Revizia: 0
SECURITATE OCUPATIONALA
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Page: 1/9

CONTROLUL PRODUSULUI
NECONFORM

Data: 22.02.2018

APROBAT
ADMINISTRATOR

Elaborat Verificat
Numele si prenumele RSMI: RM:
Semnatura
Data 22.02.2018
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-06
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia: 1
Revizia: 0
SECURITATE OCUPATIONALA
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Page: 2/9

LISTA DE DIFUZARE
Nr. Destinatarul documentului Revizia Exemplar Data Semnatura
crt.
1 Administrator 0 1
2 Director Tehnic 0 2
3 Director Economic 0 3
Compartiment Calitate-Mediu-SSO/
4 0 4
RSMI
5 AQ / CQ 0 5
6 Compartiment Juridic 0 6
Compartiment Securitate si sanatate in
7 0 7
Munca
8 Aprovizionare 0 8
9 Marketing Ofertare Contractare 0 9
10 Sector Operativ 0 10
11 Organism de Certificare 0 11
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-06
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia: 1
Revizia: 0
SECURITATE OCUPATIONALA
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Page: 3/9

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR


Localizarea E V A
CONTINUTUL MODIFICARII
Revizia modificării Nume/ Semnatura Observatii
rev/cap/pag
0 1…9 Elaborare iniţială
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-06
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia: 1
Revizia: 0
SECURITATE OCUPATIONALA
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Page: 4/9

Cuprins Pagina

1. SCOP 5
2. DOMENIU 5
3. DEFINITII SI PRESCURTARI 5
4. DOCUMENTE DE REFERINTA 5
5. PROCEDURA 6
6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI 8
7. ANEXE SI INREGISTRARI 9
Anexa 1 – Raport de neconformitate cod FS-06-01
Anexa 2 – Registrul de neconformitati cod R-02
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-06
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia: 1
Revizia: 0
SECURITATE OCUPATIONALA
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Page: 5/9

1 SCOP
Aceasta procedura de sistem documenteaza procesul prin care
S.C. 3G LOGISTIC & MERCHANDISING S.R.L. asigura activitatea de control,
responsabilitatile si autoritatea pentru tratarea produsului neconform in domeniul calitatii,
mediului si sanatatii si securitatii ocupationale
Prin prezenta procedura organizatia stabileste:
- actiunile de eliminare a neconformitatilor detectate;
- autorizarea utilizarii, eliberarii sau acceptarii prin derogarea de la autoritatea
relevanta sau, daca este cazul de la client;
- luarea de masuri de schimbare a utilizarii prevazute initial;
- intreprinderea unei actiuni corespunzatoare efectelor sau potentialelor efecte ale
neconformitatii, atunci cand produsul neconform este detectat dupa livrare sau dupa
ce utilizarea sa a inceput.
Organizatia isi propune sa evalueaze permanent eficacitatea actiunilor intreprinse sau
masurilor stabilite pentru eliminarea sau prevenirea neconformitatilor aparute in procesele de
realizare a serviciilor – Proces verbal de analiza a eficacitatii actiunilor corective /
pereventive cod FS-07-01 conform procedurii Actiuni corective cod PSMI - 07.

2 DOMENIU
Procedura acopera activitatile de identificare, documentare, izolare si/ sau tratare a
neconformitatilor detectate si se aplica urmatoarelor:
- procese: ale sistemelor de management al calitatii-mediului-sanatatii si securitatii
ocupationale si procesele care alcatuiesc SMI, procese de realizare a activitatilor
organizatiei;
- compartimente: compartimentele implicate in procesele de realizare a serviciului si in
activitati de sustinere a proceselor de realizare a acestora (inclusiv serviciilor
externalizate obligatorii pentru realizarea produsului / serviciului);
- servicii: produse primite de la furnizori precum si servicii realizate de compartimentele
S.C. 3G LOGISTIC & MERCHANDISING S.R.L.
- functii: toate.

3 DEFINITII SI PRESCURTARI
Termenii utilizati sunt definiti conform:
SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii – Cerinte.
SR EN ISO 9000:2015 – Managementul calitatii si asigurarea calitatii. Vocabular.
SR EN ISO 9004:2015 – Sistem de management al calitatii. Linii directoare pentru
îmbunătăţirea performanţelor.
SR EN ISO 14001: 2015 – Sisteme de management de mediu – Specificatii si ghid de
utilizare.
ISO 14050: 2002 – Management de mediu. Vocabular.
SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.
Cerinte.
OHSAS 18002:2004 – Document international referitor la indrumari pentru implementarea
sso, recomanda in plus si consultarea standardului britanic BS 8800.
ILO-OHS:2001 – Guidelines on Ocupational Health and Safety Management Systems -
OSH-MS.

conformitate – indeplinirea unei cerinte;


neconformitate – neindeplinirea unei cerinte;
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-06
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia: 1
Revizia: 0
SECURITATE OCUPATIONALA
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Page: 6/9

defect – neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata;


proces – ansamblul de activitati corelate sau in interactiune care transforma intrari in iesiri.

SMI – Sistemul de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala.


RSMI – Responsabilul sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si
securitate ocupationala.

4 DOCUMENTE DE REFERINTA
SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii – Cerinte.
SR EN ISO 9000:2015 – Managementul calitatii si asigurarea calitatii. Vocabular.
SR EN ISO 9004:2015 – Sistem de management al calitatii. Linii directoare pentru
îmbunătăţirea performanţelor.
SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu – Specificatii si ghid de
utilizare.
ISO 14050: 2002 – Management de mediu. Vocabular.
SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.
Cerinte.
OHSAS 18002:2004 – Document international referitor la indrumari pentru implementarea
sso, recomanda in plus si consultarea standardului britanic BS 8800.
ILO-OHS:2001 – Guidelines on Ocupational Health and Safety Management Systems -
OSH-MS.

5 PROCEDURA
Neconformitatile din cadrul activitatilor firmei se refera la neindeplinirea a cerintelor de
calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala in activitatile executate, impuse de :
- standardele de calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala;
- documentatia tehnica;
- reglementarile de mediu in vigoare;
- reglementarile de sanatate si securitate ocupationala in vigoare;
- normele tehnologice in vigoare ;
- conditii stabilite in relatia cu serviciile externalizate;
- ghiduri de bune practici.

5.1. Tipuri de neconformitati


5.1.1. Referitor la materiale utilizate
Materialele folosite la realizarea activitatilor societatii, raspund cerintelor de calitate,
impuse de standarde si normative si cerintelor beneficiarului, asa cum au fost ele exprimate
in contractul incheiat intre parti.
In cazul in care in contract nu se fac astfel de referiri, se respecta strict normele in
vigoare privind calitatea si conformitatea produselor.
Compartimentul Aprovizionare are obligatia de a verifica la primirea materialelor /
produselor aprovizionate, conformitatea intre documentele de calitate emise de furnizor si un
extras din specificatia tehnica pus la dispozitie de compartimentele operative. Aceasta
verificare este repetata si de seful de compartiment sau imputernicitul acestuia inainte de
folosirea materialelor/produselor.
In cazul constatarii unor neconformitati acestia informeaza RSMI, pentru luarea
masurilor ce se impun. Dupa caz, sefii compartimentelor pot propune masuri de remediere
pe loc. Toate aceste situatii sunt aduse la cunostinta Administratorului care vor lua decizia
finala in ceea ce priveste masurile ce se impun.
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-06
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia: 1
Revizia: 0
SECURITATE OCUPATIONALA
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Page: 7/9

In cazul situatiior care angajeaza negocieri cu beneficiarul se cere acceptul


Administratorului.

5.1.2. Referitor la procese si operatii neconforme


Aceste situatii se refera la neconformitati intre prevederile procedurilor de sistem si
situatii reale, prevederile procedurilor operationale si serviciilor executate necorespunzator.
Aceste neconformitati pot fi constatate in cadrul auditurilor interne si de catre sefii
compartimentelor.

5.1.3. Referitor la neconformitati privind realizarea lucrarii


Prin nerespectarea procedurilor operationale, a instructiunilor de lucru, a instructiunilor
de lucru de mediu, a procedurilor de lucru de mediu si si procedurilor tehnice de executie
aplicabile pot rezulta servicii de calitate necorespunzatoare respectiv neconforme cu
cerintele normativelor, stasurilor sau prevederilor din contract. Depistarea acestor
neconformitati poate fi facuta de sefii de compartimente si de Administrator pe tot parcursul
realizarii serviciului si/sau de catre RSMI - in urma controalelor si inspectiilor efectuate.
Neconformitatile care pot aparea pe parcursul derularii activitatilor societatii.
Neconformitati de calitate:
legate de materiale sau servicii/lucrari executate;
nerespectarea prevederilor contractuale.
Neconformitati de mediu:
- nerespectarea conditiilor impuse de legislatia de mediu aplicabila in vigoare:
- neconformitati depistate de autoritati si parti interesate referitoare la protectia
mediului.
Neconformitati de sso:
- incidente de munca;
- imbolnaviri profesionale;
- situatii de urgenta.

Aceste neconformitati se inscriu in formulare - Raport de neconformitate cod FS-06-


01 de catre cel ce a identificat neconformitatea; sunt comunicate si apoi pastrate si arhivate
de catre RSMI.

5.2. Tratarea neconformitatii


Neconformitatile legate de lucrarile / serviciile realizate, se clasifica si se trateaza
dupa cum urmeaza:
- de mica importanta (observatii). Acest tip nu influenteaza calitatea serviciilor si nu are
impact asupra mediului si sanatatii si securitatii ocupationale. Se trateaza de catre cel ce a
depistat-o, se inscrie in Raport de neconformitate cod FS-06-01 si se informeaza seful de
compartiment;
- de importanta medie (neconformitati minore). Aceste neconformitati pot influenta
calitatea finala a lucrarilor, aspectele de mediu si riscul de accidentare si imbolnavire
profesionala. In urma acestor situatii pot apare implicatii asupra valorii lucrarilor. Situatiile de
acest gen sunt tratate de Administrator si sefii compartimentelor implicate.
- neconformitati grave (neconformitati majore). Sunt neconformitati care afecteza
functionalitatea si calitatea serviciilor, starea factorilor de mediu si prezinta risc de
accidentare si imbolnavire profesionala. Aceste situatii sunt tratate de toti cei implicati.
Modul de identificare, izolare, inregistrare si tratare a neconformitatilor referitoare la
materialele / produsele aprovizionate este specificat in procedura operationala de calitate
Aprovizionarea cod POMQ-03.
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-06
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia: 1
Revizia: 0
SECURITATE OCUPATIONALA
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Page: 8/9

Responsabilitatile privind identificarea, raportarea, marcarea si izolarea


materialelor/produselor neconforme revine personalului din compartimentul implicat.

Etapele tratarii neconformitatilor sunt :


Identificarea neconformitatilor
- acestea sunt semnalate in scris sau verbal de RSMI sau oricare alt angajat sau
colaborator al firmei;
Actiuni asupra serviciilor neconforme:
- izolarea neconformitatii;
- oprirea realizarii serviciilor;
- verificari suplimentare mergand pana la 100%.
Analiza serviciilor neconforme ce privesc urmatoarele decizii, cu aprobarea clientului
si a sefului de compartiment:
- acceptarea in conditiile existente;
- reluarea /refacerea serviciilor;
- cerinte suplimentare;
- derogarea (cu cererea scrisa oficiala catre beneficiar);
- reinspectarea;
- inregistrarea tuturor documentelor emise in activitatile anterioare.
Toate situatiile neconforme care duc la modificari ai parametrilor finali ale serviciilor
realizate se comunica sefului de compartiment.
S.C. 3G LOGISTIC & MERCHANDISING S.R.L. se supune deciziei clientului in ceea
ce priveste astfel de situatii, exprimata de catre beneficiar in urmatoarele moduri:
- reluarea /refacerea serviciilor necorespunzatoare;
- diminuari ale valorilor.
Alte pretentii se solutioneaza conform contractului incheiat si negociat.
Toate neconformitatile, indiferent de natura lor, se inscriu in Raport de
neconformitate cod FS-06-01 - Anexa 1, iar sinteza neconformitatilor se face in documentul
Registrul de neconformitati cod R-02 - Anexa 2 (gestionat de RSMI).

6 ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

6.1 Administrator
- raspunde de toate aspectele legate de calitate, mediu si sanatate si securitate
ocupationala si analizeaza neconformitatile aferente;
- conlucreaza cu RSMI si coordoneaza intreaga activitate a societatii pentru
identificarea neconformitatilor de calitate – mediu – sanatate si securitate
ocupationala precizate in capitolul 5.1 si prevenirea reaparitiei acestora;
- deleaga competente in privinta tratarii neconformitatilor;
- asigura resursele necesare pentru eliminarea neconformitatilor;
- analizeaza neconformitatile si recomanda actiuni corective si actiuni preventive
- analizeaza rapoartele privind analiza eficacitatii actiunilor corective si preventive
intreprinse pentru prevenirea aparitiei neconformitatilor.

6.2 Responsabilul sistemului de management integrat calitate-mediu – sanatate si


securitate ocupationala - RSMI
- inregistreaza rapoartele de neconformitate in Registru de neconformitati cod R-
02;
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-06
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia: 1
Revizia: 0
SECURITATE OCUPATIONALA
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM Page: 9/9

- verifica realizarea corectiilor, actiunilor corective, actiunilor preventive pentru


neconformitatile cuprinse in Rapoarte de neconformitate cod FS-06-01;
- efectueaza analiza neconformitatilor impreuna cu sefii compartimentelor implicati si
transmite rezultatele si concluziile sub forma unui raport Administratorului, atunci
cand situatia o impune, dar cel putin o data pe an; stabileste programe de actiuni
corective si preventive.
- efectueaza controale urmarind respectarea in cadrul activitatilor societatii a
prevederilor prezentei proceduri de sistem;
- participa la audituri si in functie de natura neconformitatilor, stabileste actiuni
corective sau dupa caz preventive, factorilor responsabili de aparitia acelor
neconformitati;
- face analiza eficacitatii actiunilor corective si preventive intreprinse pentru
prevenirea aparitiei neconformitatilor si raporteaza managementului rezultatele
acesteia.

6.3 Compartimentul Aprovizionare


- evalueaza neconformitatile de aprovizionare si informeaza RSMI / Administratorul;
- propune, dupa caz, solutii de remediere;
- realizeaza inregistrarile cerute de prezenta procedura;
- verifica documentele de calitate, de mediu si sanatate si securitate ocupationala,
anexe la documentele de transport;
- in cazul identificarii neconformitatilor intre aceste documente si specificatiile primite
informeaza RSMI, participa la audituri si in functie de natura neconformitatilor,
stabileste actiuni corective sau dupa caz preventive, factorilor responsabili de
aparitia acelor neconformitati;

6.4 Compartimentele Operative


- asigura si urmaresc identificarea neconformitatilor si consemnarea acestora in
Rapoarte de neconformitate cod FS-06-01;
- indica solutii de remediere a situatiilor neconforme, potrivit comenzii, normelor
tehnice si a altor prevederi referitoare la calitate, la mediu si sso.
- realizeaza interfete cu clientul si subcontractantii, pentru solutionarea
neconformitatilor produse din vina acestora;
- participa la analiza neconformitatilor, la identificarea cauzelor, responsabilitatilor si
a corectiilor, actiunilor corective si preventive ce se impun, impreuna cu RSMI.

7. ANEXE SI INREGISTRARI

Anexa 1 - Raport de neconformitate cod FS-06-01


Anexa 2 - Registru de neconformitati cod R-02