Sunteți pe pagina 1din 8

PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-07

CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia: 1
SECURITATE OCUPATIONALA Revizia: 0
ACTIUNI CORECTIVE Page 1 / 8

ACTIUNI CORECTIVE

Data: 22.02.2018

APROBAT
ADMINISTRATOR

Elaborat Verificat
Numele si prenumele RSMI: RM:
Semnatura
Data 22.02.2018
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-07
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia: 1
SECURITATE OCUPATIONALA Revizia: 0
ACTIUNI CORECTIVE Page 2 / 8

LISTA DE DIFUZARE
Nr. Destinatarul documentului Revizia Exemplar Data Semnatura
crt.
1 Administrator 0 1
2 Director Tehnic 0 2
3 Director Economic 0 3
Compartiment Calitate-Mediu-SSO/
4 0 4
RSMI
5 AQ / CQ 0 5
6 Compartiment Juridic 0 6
Compartiment Securitate si sanatate in
7 0 7
Munca
8 Aprovizionare 0 8
9 Marketing Ofertare Contractare 0 9
10 Sector Operativ 0 10
11 Organism de Certificare 0 11
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-07
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia: 1
SECURITATE OCUPATIONALA Revizia: 0
ACTIUNI CORECTIVE Page 3 / 8

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR


Localizarea E V A
CONTINUTUL MODIFICARII
Revizia modificării Observatii
Nume/ Semnatura
rev/cap/pag
0 1…7 Elaborare iniţială
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-07
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia: 1
SECURITATE OCUPATIONALA Revizia: 0
ACTIUNI CORECTIVE Page 4 / 8

Cuprins Pagina

1. SCOP 5
2. DOMENIU 5
3. DEFINITII SI PRESCURTARI 5
4. DOCUMENTE DE REFERINTA 5
5. PROCEDURA 6
6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI 7
7. ANEXE SI INREGISTRARI 8
Anexa 1 – Registrul de reclamatii cod R-03
Anexa 2 – Proces verbal de analiza a eficacitatii actiunilor corective
/ pereventive cod FS-07-01
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-07
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia: 1
SECURITATE OCUPATIONALA Revizia: 0
ACTIUNI CORECTIVE Page 5 / 8

1 SCOP
Aceasta procedura de sistem documenteaza modul in care S.C. 3G LOGISTIC &
MERCHANDISING S.R.L. asigura analiza cauzelor neconformitatilor, stabilirea si
implementarea actiunilor corective in scopul eliminarii cauzelor neconformitatilor existente,
in conformitate cu cerintele standardelor de referinta.

2 DOMENIU
Aceasta procedura de sistem documentata se refera la actiunile intreprinse pentru
eliminarea cauzelor neconformitatilor existente ale serviciului, procesului sau ale sistemului
de management integrat calitate – mediu – sanatate si securitate ocupationala, in cadrul
proceselor.
Procedura se aplica la toate compartimentele S.C. 3G LOGISTIC &
MERCHANDISING S.R.L.
Organizatia actioneaza pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor (in unele cazuri
neconformitatile pot avea mai multe cauze, acestea sunt analizate independent si sunt
intreprinse actiuni corective pentru eliminarea lor).
Procedura documentata defineste modul de tratare a analizei eficacitatii actiunilor
corective intreprinse.

3 DEFINITII SI PRESCURTARI
Termenii utilizati sunt definiti conform:
SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii – Cerinte.
SR EN ISO 9000:2015 – Managementul calitatii si asigurarea calitatii. Vocabular.
SR EN ISO 9004:2015 – Sistem de management al calitatii. Linii directoare pentru
îmbunătăţirea performanţelor.
SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu – Specificatii si ghid de
utilizare.
ISO 14050:2002 – Management de mediu. Vocabular.
SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.
Cerinte;
OHSAS 18002:2004 – Document international referitor la indrumari pentru implementarea
sso, recomanda in plus si consultarea standardului britanic BS 8800;
ILO-OHS:2001 – Guidelines on Ocupational Health and Safety Management Systems -
OSH-MS.

conformitate – indeplinirea unei cerinte;


neconformitate – neindeplinirea unei cerinte;
actiune preventiva – actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a
altei situatii nedorite
NOTA 1 : Pot exista mai multe cauze pentru o neconformitate potentiala.
NOTA 2 : Actiunea preventiva este intreprinsa pentru a preveni aparitia in timp ce “actiunea
corectiva” se intreprinde pentru a preveni reaparitia.
proces – ansamblul de activitati corelate sau in interactiune care transforma intrari in iesiri;
SMI – Sistem de management integrat calitate-mediu–sanatate si securitate ocupationala;
RSMI – Responsabilul sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si
securitate ocupationala;
SSO – sanatate si securitate ocupationala.

4 DOCUMENTE DE REFERINTA
SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii – Cerinte.
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-07
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia: 1
SECURITATE OCUPATIONALA Revizia: 0
ACTIUNI CORECTIVE Page 6 / 8

SR EN ISO 9000:2015 – Managementul calitatii si asigurarea calitatii. Vocabular.


SR EN ISO 9004:2015 – Sistem de management al calitatii. Linii directoare pentru
îmbunătăţirea performanţelor.
SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu – Specificatii si ghid de
utilizare.
ISO 14050:2002 – Management de mediu. Vocabular.
SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.
Cerinte.
OHSAS 18002:2004 – Document international referitor la indrumari pentru implementarea
sso, recomanda in plus si consultarea standardului britanic BS 8800.
ILO-OHS:2001 – Guidelines on Ocupational Health and Safety Management Systems -
OSH-MS.

5 PROCEDURA
In sistemul de management integrat calitate – mediu – sanatate si securitate
ocupationala, instituit in cadrul societatii S.C. 3G LOGISTIC & MERCHANDISING S.R.L. se
identifica neconformitatile posibile. Neconformitatile pot apare in urmatoarele situatii:
Neconformitati de calitate:
legate de materiale sau servicii/lucrari executate;
nerespectarea prevederilor contractuale.
Neconformitati de mediu:
- nerespectarea conditiilor impuse de legislatia de mediu aplicabila in vigoare:
- neconformitati depistate de autoritati si parti interesate referitoare la protectia
mediului.
Neconformitati de sso:
- incidente de munca;
- imbolnaviri profesionale;
- situatii de urgenta cu incapacitate temporara de munca.

Neconformitatile se pot identifica prin:


- audit intern sau extern;
- controale curente si analiza de date;
- anchete la evaluarea satisfactiei clientilor;
- deficiente aparute in functionarea echipamentelor, in calitatea lucrarilor, etc;
- analiza reclamatiilor clientilor si partilor interesate;
- analiza cauzelor aparitiei incidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;
- monitorizarea si masurarea proceselor SMI;
- monitorizarea si masurarea performantei de mediu si de sanatate si securitate
ocupationala;
- operatiuni de depozitare materii prime si materiale;
- alte controale si evaluari din partea autoritatilor.
5.1. Actiuni corective
5.1.1 Actiuni corective urmare a tratarii neconformitatilor
Aceste actiuni se intreprind dupa depistarea neconformitatilor si a cauzelor acestora.
Rezultatele se consemneaza in:
- Rapoartele de neconformitate cod FS-06-01;
- Registrul de neconformitati cod R- 02;
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-07
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia: 1
SECURITATE OCUPATIONALA Revizia: 0
ACTIUNI CORECTIVE Page 7 / 8

RSMI, urmareste indeplinirea corectiilor necesare inlaturarii neconformitatilor care se


inscriu in raportul de neconformitate.
Trimestrial se face analiza neconformitatilor si a cauzelor care produc
neconformitatile.
Reprezentantul managementului preia rezultatele analizei si le prezinta sefilor de
compartiment, stabilind resursele necesare tratarii neconformitatilor si modul de
implementare a actiunilor corective.
La intervale stabilite si aprobate de management se face analiza eficacitatii actiunilor
corective intreprinse conform Proces verbal de analiza a eficacitatii actiunilor
corective / pereventive cod FS-07-01 Anexa 2.

5.1.2 Actiuni corective urmare a auditului intern si extern


Auditul intern se desfasoara conform procedurii de audit intern.
Rapoartele de neconformitate si raportul de audit sunt urmarite de RSMI pana la
indeplinirea realizarii si de catre cei nominalizati in realizarea actiunilor corective propuse.

5.1.3 Actiuni corective urmare a sesizarilor clientului sau altor parti interesate
Reclamatiile clientului se inscriu in Registrul de reclamatii cod R-03 - Anexa 1.
In urma fiecarei sesizari se intocmeste Raportul de neconformitate cod FS-06-01 si se
trateaza conform pct. 5.1.1.
Alte actiuni intreprinse de parti interesate sunt aduse la cunostinta conducerii care
dispune masurile necesare si personalul responsabil pentru rezolvarea situatiilor ivite.

5.2 Etape in tratarea neconformitatilor si implementarea actiunilor corective


In urma identificarii neconformitatii se vor urmari etapele:
vor fi stabilite atat corectia cat si actiunea corectiva. Corectia urmareste tratarea
imediata a neconformitatii ce a fost observata si incadrarea in normele legale;
- definirea domeniului afectat;
- aprecierea efectului neconformitatilor asupra calitatii si a respectarii clauzelor
contractuale sau asupra mediului sau asupra sanatatii si securitatii ocupationale;
- analizarea si stabilirea cauzelor care au produs neconformitati;
- stabilirea actiunilor corective necesare;
- stabilirea de termene si responsabilitati privind realizarea actiunilor;
- verificarea de catre RSMI a realizarii corectiilor si a implementarii actiunilor
corective;
- verificarea permanenta a activitatilor ce au generat neconformitatea;
- analiza si raportarea eficacitatii actiunilor corective intreprinse.

6 ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

6.1 Administrator
- urmareste activitatea de tratare a neconformitatilor si realizarea actiunilor
corective pentru imbunatatirea functionarii sistemului de management integrat
calitate – mediu – sanatate si securitate ocupationala prin eliminarea cauzelor ce
produc neconformitati;
- aproba actiunile corective prezentate in urma analizei efectuata de management;
- urmareste activitatea de tratare a reclamatiilor clientilor si a partilor interesate;
- analizeaza rapoartele privind eficacitatea actiunilor corective intreprinse
gestionate de RSMI.
PROCEDURA DE SISTEM INTEGRAT Cod : PSMI-07
CALITATE-MEDIU-SANATATE SI Editia: 1
SECURITATE OCUPATIONALA Revizia: 0
ACTIUNI CORECTIVE Page 8 / 8

6.2 Responsabilul sistemului de management integrat calitate – mediu – sanatate


si securitate ocupationala - RSMI
- inregistreaza rapoartele de neconformitati in Registrul de neconformitati cod
R- 02;
- stabileste actiuni corective eficace in vederea eliminarii cauzelor
neconformitatilor;
- propune Administratorului resursele ce trebuiesc alocate pentru prevenirea
aparitiei neconformitatilor;
- intocmeste rapoartele de audit si informari asupra neconformitatilor si modul de
solutionare al acestora;
- verifica implementarea actiunilor corective stabilite;
- realizeaza rapoarte privind eficacitatea actiunilor corective intreprinse.

6.3. Compartimentele operative ale societatii


- realizeaza actiunile corective stabilite pentru domeniul lor de activitate, pana la
inlaturarea cauzelor neconformitatilor;
- urmaresc activitatea de tratare a neconformitatilor si realizarea actiunilor
corective pentru imbunatatirea functionarii sistemului de management integrat
calitate – mediu – sanatate si securitate ocupationala prin eliminarea cauzelor
neconformitatilor;
- urmaresc modul de realizare al actiunilor corective pentru eliminarea
neconformitatilor si mentin inregistrari.

7 ANEXE SI INREGISTRARI

Anexa 1 – Registrul de reclamatii cod R-03


Anexa 2 – Proces verbal de analiza a eficacitatii actiunilor corective / pereventive
cod FS-07-01