Sunteți pe pagina 1din 25

SIMULAREA NAȚIONALĂ A

EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

ÎNTREBĂRI COMPLEMENT SIMPLU 5. Conform clasificării TNM, ed. 7, din 2010,


stadializarea cancerului colonorectal se
1. Ecografia reno-vezicală NU poate vizualiza traduce astfel:
calculii: A. T1 – tumora penetrează musculatura
A. de pe ureterul lombar superior; proprie;
B. din joncţiunea uretero-vezicală; B. T4b – tumora interesează peritoneul
C. caliceali; visceral;
D. bazinetali; C. Tis – interesează lamina proprie;
E. de pe ureterul lombar mijlociu. D. T2 – tumora interesează muscularis
mucosae;
2. Toaletarea cavității peritoneale, în caz de E. T3 – tumora invadează alte organe.
peritonită:
A. nu necesită lavaj peritoneal abundent; 6. La pacientele însărcinate diagnosticate cu
B. se face cu 2-3 litri ser fiziologic rece, cancer mamar:
provocând și vasoconstricție, ce va limita A. întreruperea sarcinii în această situație nu
sângerările; este justificată;
C. poate include utilizarea unei soluții diluate B. în cazul în care diagnosticul a fost stabilit în
de Taurolidină (cu unele rezultate favorabile); primul trimestru, se apelează la tratament
D. se face cu 1 litru ser fiziologic cald; conservator cu limfoadenectomie axilară;
E. poate include o soluție concentrată de C. diagnosticarea în trimestul III presupune
Betadină. tratament radioterapeutic;
D. în trimestrul I și cu 3 săptămâni înainte de
3. Sindromul Ogilvie se caracterizează prin: termenul anticipat se administrează citostatice;
A. apare la copii și tineri, în context medical; E. din schema de tratament este exclusă
B. sindromul de compartiment abdominal radioterapia.
impune gestul chirurgical;
C. este dat de existența unui obstacol fizic; 7. Prin ce se manifestă leziunile traumatice
D. poate apărea și reflex; renale şi ureterale?
E. poate fi determinat de o afecțiune A. sunt urmarea unor contuzii cu vezica plină;
inflamatorie a intestinului subțire. B. hematuria este simptomul cel mai constant;
C. șoc anafilactic în avulsia pediculului renal;
4. Sindromul Mallory-Weiss se caracterizează D. stenoze ureterale în stadiile precoce;
prin: E. avulsia pediculului renal se manifestă prin
A. este provocat de o arteră submucoasă, largă, hipervolemie.
aberantă, care se rupe în lumenul gastric;
B. oprirea hemoragiei se realizează doar prin 8. Zăvorârea statică în tratamentul fracturilor
terapie endoscopică; osoase:
C. hemoragii gastrice recidivante, la care sursa A. interesează o singură extremitate a osului
nu este găsită; fracturat, cea mai apropiată de focarul de
D. lacerații produse de creșterea presiunii fractură;
transmurale ca urmare a creșterii presiunii B. asigură o compresie interfragmentară
intraluminale; intermitentă;
E. produce o hemoragie masivă. C. permite mobilizarea imediată, dar nu și
încărcarea completă;
D. este indicată în fracturile oblice scurte din
1/3 proximală sau distală;

1
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

E. este indicată în fracturile transversale. A. hemocultură pozitivă pentru Haemophilus


influenzae în peste 90% din cazuri;
9. Despre stadiul II al cancerului de col B. semnul „turlei gotice”;
uterin se poate afirma: C. tuse lătrătoare, instalată progresiv;
A. forma clinică este limitată la col; D. leucocitoză de 15-25.000/mm3;
B. extensie în treimea inferioară a vaginului; E. semnul „degetului mare”.
C. alternativa pentru tratament este
brahiterapia intracavitară; 14. Sunt măsuri de tratament profilactic al
D. stadiul IIA se poate trata prin conizație; malnutriţiei protein-energetice, MAI PUȚIN:
E. stadiul IIB se poate trata chirurgical cu A. asanarea condițiilor de mediu;
intenție de radicalitate. B. diversificarea corectă;
C. adaptarea alimentaţiei sugarului şi copilului
10. Testul olfactiv cu KOH 10% al secreției în funcţie de particularităţile fizice şi psihice;
vaginale, soldat cu apariția unui miros D. respectarea indicaţiei formulelor de lapte
înțepător „de pește”, este pozitiv în infecția praf;
cu: E. îmbunătăţirea condiţiilor igieno-dietetice.
A. Candida albicans;
B. Trichomonas vaginalis; 15. Sindromul dizartrie-mână instabilă din
C. Treponema pallidum; AVC ischemic este determinată de un infarct
D. Gardnerella vaginalis; localizat în:
E. Chlamydia trachomatis. A. arterele paramediane din mezencefal;
B. arterele perforante talamice;
11. Tratamentul infecției perinatale cu C. teritoriul arterelor lenticulo-striate;
Neisseria gonorrhoeae NU include: D. teritoriul paramedianelor bulbare;
A. forma diseminată - ceftriaxonă 7 zile; E. coroana radiată.
B. meningita - cefotaximă 10-14 zile;
C. irigatii oculare repetate cu NaCl 0,9% în 16. Măsurile terapeutice specifice în AVC
caz de oftalmie gonococică; includ:
D. spitalizarea sugarilor cu oftalmie
A. standardul de aur în lume este fibrinoliza de
gonococică;
E. forma localizată - ceftriaxonă iv 4 zile. urgență, cu streptokinază în perfuzie
intravenoasă;
12. Care dintre următoarele crize parțiale se B. fibrinoliză prin administrare directă
manifestă prin alterarea conștienței? intraarterial, în ocluzia de arteră bazilar;
C. craniotomia decompresivă largă în primele
A. crizele parțiale simple cu semiologie
motorie; 48h de la debut, dacă hipertensiunea
B. crizele parțiale cu semiologie complexă; intracraniană nu s-a redus cu tratament
C. crizele parțiale simple cu simptome osmolar;
somato- senzoriale; D. terapia antibiotică la bolnavii cu stări
D. crizele parțiale simple cu simptome infecțioase concomitent;
vegetative; E. utilizarea aspirinei crește eficiența
E. crizele parțiale simple cu simptome fibrinolizei când sunt administrate
psihice. concomitent.

13. Investigațiile paraclinice pentru 17. Alegeți afirmația eronată cu privire la


diagnosticarea laringitei acute edematoase sulfasalazină (SSZ) în tratamentul poliartritei
subglotice evidențiază: reumatoide:
A. dozele utilizate sunt de 2-3 g/zi;

2
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

B. se indică în cazul formelor moderate și B. cardiopatia hipertensivă;


severe de boală; C. cardiomiopatia hipertrofică;
C. se poate utiliza în combinație cu D. sindromul de QT lung;
methotrexat (MTX); E. cardiopatia ischemică.
D. se indică în caz de formă ușoară de boală
dacă MTX este contraindicat; 22. Despre stenoza aortică este FALS:
E. se poate utiliza în caz de contraindicație la A. poate fi dobândită: unicuspidie, bicuspidie,
methotrexat (MTX). tetracuspidie;
B. cateterismul cardiac permite evaluarea
18. Leziunile nespecifice cronice în lupus: semerității stenozei aortice;
A. sindrom Raynaud; C. radiografia toracică poate evidenția
B. livedo reticularis; hipertrofia ventriculului stâng;
C. rash malar; D. criteriile echocardiografice de severitate
D. paniculita; sunt arie valvulară sub 1 cm2 şi gradient mediu
E. sclerodactilie. transvalvular peste 40 mmHg, în condiţiile
unei funcţii sistolice normale;
19. În legătură cu tratamentul din spondilita E. suflu sistolic rugos în focarul aortic,
anchilozantă este adevărată următoarea frecvent cu iradiere pe vasele gâtului, bilateral.
afirmație:
A. unul dintre agenții anti-TNF-α utilizați este 23. Manifestările extradigestive ale bolii de
anticorpul monoclonal etanercept; reflux gastro-esofagian cuprind:
B. glucocorticoizii administrați oral au o A. anemie;
eficacitate crescută în spondilita anchilozantă; B. disfagie;
C. de obicei, se utilizează doza minimă C. hematemeză;
recomandată de AINS; D. odinofagie;
D. agenții biologici sunt contraindicați E. globus.
pacienților cu insuficiență cardiacă stadiile III
și IV;
24. Este adevărat despre sindromul ulceros:
E. adalimumabul este un Ac monoclonal
A. se poate manifesta prin vertij și palpitații;
chimeric, care se administrează subcutanat, în
doza de 40 mg la 2 săptămâni. B. durerea are caracter de arsură, cu iradiere
posterioară;
20. Tratamentul apendicitei acute este, CU C. durerea debutează în timpul mesei în ulcerul
EXCEPȚIA: gastric și imediat postprandial în ulcerul
A. cazurile ce evoluează spre abcedare vor duodenal;
benefica de intervenție la 3-6 luni după D. antecedentele heredocolaterale de ulcer
tratamentul medicamentos; reprezintă un semnal de alarmă;
B. NOTES; E. orice pierdere involuntară în greutate
C. bontul apendicular se înfundă la nivelul reprezintă un semnal de alarmă.
cecului în tehnica clasică;
25. Referitor la aderarea, migrarea şi invazia
D. chirurgical clasic;
E. laparoscopic. leucocitelor la nivelul epiteliului intestinal,
NU este adevărat:
A. consecinţele aderării şi migraţiei leucocitare
21. Substratul cel mai obișnuit al tahicardiei
sunt apariţia edemului, hiperemiei, creşterea
ventriculare este:
permeabilităţii intestinale;
A. miocardita;

3
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

B. în bolile inflamatorii intestinale există o E. febră legată de infecții (febră de boală) >2
exacerbare a aderării, migrării şi invaziei săptămâni.
leucocitare mediată de IL8, TNFα;
C. există un efect negativ al aminosalicilaţilor 30. Diagnosticul diferențial al leucemiei acute
şi unul benefic al antiinflamatoarelor mieloide (LAM) se face cu, MAI PUȚIN:
nonsteroidiene; A. leucemia acută limfoblastică;
D. dependentă de integritatea barierei B. anemia aplastică;
intestinale, de vascularizaţia parietală, de C. reacții leucemice;
moleculele de adeziune; D. mononucleaza infecțioasă (la bătrâni);
E. în bolile inflamatorii intestinale, COX1 şi E. stadiul de transformare blastică a unei LMC.
COX2 sunt secretate în exces.
31. Factori de risc individuali pentru BPOC
26. Formele manifeste de encefalopatie se sunt:
clasifică în următoarele grade conform A. deficitul de alfa-1 antitripsină;
clasificării West-Haven: B. poluanţii atmosferici;
A. gradul III – obnubilare; C. fumatul;
B. gradul IV – dezorientare temporo-spațială; D. hiporeactivitatea bronşică;
C. gradul I – letargie; E. niciun răspuns nu este corect.
D. gradul II – hiporeflexie osteotendinoasă;
E. gradul IV – asterixis dispărut. 32. Indexul prognostic utilizat în aprecierea
severității și prognosticului pacientului cu
27. Gangrena arteriopată NU prezintă pneumonie include:
următoarea particularitate: A.TA sistolică sub 90 mmHg sau ≥120 mmHg,
A. puls arterial absent; bradipnee sub 10/min (+2);
B. ROT abolite; B. dureri toracice (+1);
C. sensinilitate diminuată; C. vârsta peste 65 ani (+2);
D. picioare efilate; D. cancer asociat (+4);
E. leziuni intens dureroase. E. etiologie cu risc înalt (+1).

28. Tratamentul anemiei hemolitice 33. NU caracterizează astmul bronşic


autoimune în forme severe, acute constă în: urmatorul aspect:
A. diuretice; A. simptomatologia prezentă < 2 ori/săptămână
B. transfuzii de sânge integral; în treapta 1 de severitate;
C. vitamina B12; B. simptomatologie nocturnă prezentă, cu
D. transfuzii de masă eritrocitară; limitarea activității și VEMS < 80% din prezis,
E. fier parenteral. prezente în orice săptămână, în astmul
necontrolat;
29. Tratamentul în LLC poate fi inițiat dacă: C. exacerbări frecvente și VEMS < 80% din
A. există scădere ponderală >10% în ultimele 4 prezis, în treapta 4 de tratament;
luni; D. consumul de beta2 agonist este necesar
B. bolnavul prezintă un episod de transpirație zilnic, în treapta 3 de tratament;
nocturnă pe lună; E. VEMS < 80% din prezis în astmul parțial
C. bolnavul prezintă insuficiență medulară controlat.
progresivă cu anemie și trombocitopenie;
D. bolnavul prezintă hiper-gamaglobullinemie
simptomatică;

4
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

34. Conform clasificării OMS 2004 a 38. Hipertensiunea arterială de cauză


tumorilor pulmonare, tumorile epiteliale renoparenchimatoasă NU se întâlnește în:
maligne sunt următoarele, CU EXCEPȚIA: A. pielonefrită;
A. carcinom scuamos bazaloid; B. uropatie obstructivă;
B. adenocarcinoame; C. nefropatia diabetică;
C. condrom; D. displazie fibromusculară;
D. hiperplazie adenomatoasă atipică; E. glomerulonefrită acută.
E. chistadenocarcinom.
39. Care din următoarele semne și simptome
35. Care dintre următoarele afirmații despre NU este tipic pentru insuficiența cardiacă
tratamentul din tuberculoză sunt corecte? cronică?
A. în pericardita TB, se asociază corticoterapie A. oboseala la efort fizic;
0,5 mg/kg/zi primele 2 săptămâni, urmând să B. dispneea;
scadă doza; C. durerea toracică;
B. terapia etapizată se face în regimuri bifazic: D. turgescenţa jugularelor;
atac (7/7, cu 4-5 droguri) și continuare (5/7, cu E. hepatomegalia de stază.
2-3 droguri);
C. etambutolul și streptomicina au efect 40. Cardiomiopatia hipertrofică (CMH) se
bactericid; caracterizează prin, CU EXCEPȚIA:
D. în silicotuberculoză, tratamentul se A. hipertrofie ventriculară marcată;
prelungește 9-12 luni, din unicul motiv al B. este o boală miocardică secundară;
penetrării dificile a medicamentelor în C. hipertrofia poate fi însoțită de obstrucție
parenchimul fibrozat; sistolică ventriculară dinamică;
E. în sarcină, streptomicina este exclusă din D. hipertrofie asimetrică;
schemă, deoarece este ototoxică pentru făt. E. interesează septul interventricular.

36. Un factor de risc puternic (OR>10) 41. Factorii de prognostic FLIPI pentru LNH
predispozant pentru trombembolismul venos foliculare sunt:
este: A. lactatdehidrogenaza (LDH) crescută;
A. tromboza venoasă superficială; B. vârsta <60 de ani;
B. infarct miocardic în ultimele 3 luni; C. hemoglobina >12 g/dl;
C. AVC cu paralizie; D. indicele de performanță 2;
D. trombofilie; E. interesarea a 5 sedii extra-ganglionare.
E. hipertensiune arterială.
42. Printre manifestările clinice în
37. Angina variantă (Prinzmetal) se hipotiroidism NU se numără:
caracterizează prin, CU EXCEPȚIA: A. dacă etiologia este autoimună, pot exista
A. reprezintă 20% din totalul cazurilor de semne de anemie pernicioasă, boală celiacă,
angină; artrită reumatoidă;
B. este produsă prin spasm coronarian la B. la femei poate cauza infertilitatea şi
nivelul unei artere coronare epicardice mari; creşterea incidenţei avorturilor;
C. vârsta de apariție: 50-60 de ani; C. gusă difuză asociată, uneori cu thrill la
D. raportul pe sexe este de 5:1 bărbați/femei; palpare;
E. se poate asocia cu sindromul Raynaud. D. efuziuni ale cavităților seroase (pleurezie,
pericardită, ascită);
E. oftalmopatia tiroidiană.

5
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

48. Precizați elementele de diagnostic pentru


43. Semnele oculare din boala Graves acidoza metabolică:
reprezentate în clasificarea lui Werner prin A. pCO2 crescut;
acronimul NO SPECS, corespund B. pH >7,45;
următoarelor caracteristici: C. pH <7,35;
A. N – numai semne, fără simptome; D. HCO3 normal;
B. O – oftalmoplegie; E. HCO3 crescut.
C. S – afectarea țesuturilor moi;
D. P – pierderea vederii; 49. Explorările imagistice în afecțiunile
E. E – edem periorbital. renale relevă:
A. pe CT, zone triunghiulare cu vârful în hilul
44. În caz de sepsis, sindromul de răspuns renal și baza la cortex care devin tardiv
inflamator sistemic (SIRS) cuprinde hipodense în pielonefrita acută;
următorul criteriu: B. pe ecografia renală, calice sever dilatate,
A. encefalopatie, obnubilare; convexe spre interior în pielonefrita cronică;
B. tahicardie (alură ventriculară >90/min); C. zone cu defect de fixare (lacune, ancoșe) în
C. bradipnee (frecvență respiratorie <20 min); scintigrafia renală cu DMSA în cazul
D. trombocitopenie severă; nefropatiei de reflux;
E. scăderea tensiunii arteriale sistolice ≤90 D. prostată mărită de volum, cu ecogenitate
mmHg. localizat scăzută în ecografia transrectală
pentru diagnosticarea unei prostatite;
45. Sunt indicaţii de trimitere imediată la E. mucoasa vezicală subțiată și litiază
consult al pacienţilor cu boala cronică de evidențiate cistoscopic în cistita cronică.
rinichi:
50. Sunt caracteristici ale tulburărilor acido-
A. albuminurie >3000 mg/g;
bazice:
B. HTA rezistentă la tratament;
A. alcaloza metabolică e compensată prin
C. anemie (Hb <10 g/dl);
hiperventilație;
D. criză hipertensivă (>180/120 mmHg);
B. în acidoza respiratorie cronică, valoarea
E. eRFG >15 ml/min.
bicarbonatului plasmatic crește cu 1 mEq/L
46. Cauze mai frecvente ale glomerulopatiilor pentru fiecare creștere a pCO2 cu 10 mmHg;
în afecțiuni circulatorii: C. la nivelul sistemului nervos central, acidoza
A. tromboză de venă renală; determină hiperexcitabilitate;
B. Sindrom Alport; D. respirația Kussmaul este specifică acidozei
C. antiinflamatoare nesteroidiene; metabolice;
D. vasculite; E. tratamentul alcalozei metabolice, forma fără
E. leucemii. răspuns la administrarea de clor, include
administrarea de K+.
47. Complicație în pielonefrita cronică:
ÎNTREBĂRI COMPLEMENT MULTIPLU
A. pionefroza (în prezența uropatiei
(2, 3 sau 4 variante corecte)
obstructive);
B. abces tubo-ovarian la femei; 51. În tratamentul anginei acute streptococice
C. metastaze septice cu endocardită; la copii, în caz de alergie la penicilină se
D. flegmon perinefretic; recurge la:
E. hTA. A. eritromicină;
B. claritromicină;

6
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

C. azytromicină; 56. Stadiul II al rahitismului se


D. clindamicină; caracterizează prin următorii parametri
E. amoxicilină. biochimici:
A. hipocalcemie;
52. Manifestările clinice ale laringitei acute B. normofosfatemie;
simple: C. fosfataze alcaline crescute;
A. debut cu infecție acută de căi respiratorii D. fosfataze alcaline normale;
superioare cu disfagie; E. normocalcemie.
B. prezintă dispnee inspiratorie;
C. evoluția este benignă; 57. În ce constă tratamentul în infecţia
D. stridor insipator acut; congenitală cu citomegalovirus?
E. tiraj supraclavicular. A. Ganciclovir;
B. Aciclovir;
53. Tratamentul antibiotic în cazul copiilor C. Ribavirină;
D. Valgancilclovir;
diagnosticați cu otită medie acută ține cont de
E. Zidovudină.
următoarele aspecte:
A. se recomandă ca tratament de primă intenție 58. Alegeți enunțurile corecte referitor la
în otita medie cu exudat; rubeola congenitală:
B. dacă la copiii mai mari de 2 ani se A. virusul se transmite la naștere;
recomandă antibioterapie, amoxicilina va fi de B. riscul infecției fătului este mai mare cu cât
primă intenție; infecția se produce la mamă în primul
C. în caz de boală ușoară/moderată se indică trimestru sau după 30 de săptamâni de
doar monitorizarea; gestație;
D. la copiii între 2 și 5 ani cu simptome C. infecția după 16 săptămâni de gestație se
asociază cu un risc mare de anomalii
moderate de OMA, tratamentul durează 10 cardiace;
zile; D. este cauzată de un dezoxiribovirus;
E. în caz de evoluție nefavorabilă cu E. afectează doar omul.
amoxicilină se indică reevaluare ORL și
inițierea tratamentului cu clindamicină. 59. Infecția perinatală cu virusul Herpes
Simplex are următoarele manifestări posibile:
54. Cum se clasifică gradele de distrofie, în A. letargie;
funcţie de indicele nutriţional al copilului? B. convulsii;
A. gradul III: 0,80-0,71; C. afecțiuni oculare;
D. naștere prematură sau avort spontan, mai
B. gradul I: 0,89-0,75;
ales dacă survine spre sfârșitul sarcinii;
C. gradul III: <0,70; E. afecțiuni cutanate.
D. gradul II: 0,80-0,71;
E. gradul I: 0,89-0,81. 60. Sindromul retro-olivar:
A. este caracterizat prin tulburare alternă de
55. Malnutriția protein-calorică de gradul II sensibilitate termo-algezică;
la copii prezintă următoarele forme clinice: B. asociază disfagie și singultus;
A. sugar foarte slab (se văd coastele); C. este cunoscut și sub denumirea de sindrom
B. deficit ponderal >40%; Wallenberg;
C. talia scăzută; D. prezintă risc de deces prin stop respirator
D. fără țesut adipos pe membre; central iresuscitabil;
E. activitate motorie normală.

7
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

E. asociază semne contralaterale de trunchi D. operația Hartmann;


cerebral. E. ileo-transversostomia latero-laterală.

61. Anamneza în vederea identificării 66. Manifestările clinice ale unei hemoragii
etiologiei pancreatitei acute urmărește digestive superioare depind de:
prezența: A. starea aparatului digestiv;
A. consumului de medicamente; B. ritmul sângerării;
B. creșterii în greutate; C. recidiva sângerării;
C. colecistectomia; D. starea aparatului cardio-vascular;
D. traumatisme abdominale recente; E. bolile asociate.
E. litiaza biliară.
67. În ce constă tratamentul profilactic al
62. Scorul Ranson, utilizat pentru evaluarea hemoragiei ulcerelor de stres?
severității pancreatitei acute, la 48 de ore A. excitanți ai pompei de protoni;
cuprinde următoarele criterii: B. omeprazol sau pantoprazol pentru
A. glicemie >10 mmol/l (>180 mg/dl); menţinerea unui pH gastric sub 7;
B. retenție lichidiană mai mare de 6 litri; C. antagoniști de receptori histaminici;
C. calciu seric >2 mmol/l (>8 mg/dl); D. vagotomia şi piloroplastia, superioară
D. hipoxemie, cu PaO2 <60 mmHg; vagotomiei cu antrectomie;
E. deficit baze >4 mEq/l. E. sucralfatul este medicamentul de elecție.

63. Peritonita prin perforație gastro- 68. Conform clasificării Forest a


duodenală prezintă următorul tablou clinic: hemoragiilor digestive superioare, indicatorii
A. perforația diverticulului Meckel; de prognostic au următoarele valori:
B. dureri epigastrice sub formă de „lovitură de A. tip III – leziuni fără stigmate de sângerare
pumnal”; recente: mortalitate 7%;
C. fără perforație macroscopică aparentă; B. tip Ia – sângerare în jet: necesitatea
D. contractură musculară – „abdomen de tratamentului chirurgical 35%;
lemn”; C. tip IIb – cheag de sânge aderent: mortalitate
E. dureri rapid generalizate. 7-11%;
D. tip I – sângerare activă: incideța resângerării
64. Alegeți enunțurile FALSE referitor la 20-50%;
peritonitele terțiare: E. tip III – leziuni fără stigmate de sângerare
A. apar în condiții de scădere a imunității recente: incideța resângerării 5-10%.
gazdei;
B. sunt difuze; 69. Intervenția chirurgicală pentru tumorile
C. sunt localizate; colonului descendent presupune:
D. de regulă survin în asociere cu MODS; A. realizarea unei anastomoze colo-rectale
E. sunt cauzate de germeni cu patogenitate termino-terminale cu colonul transvers trecut
foarte ridicată. peste ultima ansă ileală;
B. realizarea unei anastomoze colo-rectale
65. În obstrucțiile colonului sțâng, conduita termino-terminale cu colonul transvers trecut
clasică constă în următoarele operații seriate: prin mezenterul ultimei anse ileale;
A. colostomie de degajare; C. hemicolectomia stângă;
B. hemicolectomia; D. ligatura arterei mezenterice superioare la
C. refacerea continuității după 2-3 luni; origine;

8
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

E. colectomie totală în caz de neoplasm B. inhibă eliberarea mediatorilor inflamatori;


sigmoidian. C. inițiază infiltrarea glomerulilor cu leucocite;
D. conduce la modificări inflamatorii ale
70. Stadiul M din sistemul TNM pentru endoteliului capilarelor glomerulare;
cancerul colorectal cuprinde: E. determină modificări trombotice.
A. M1b – metastaze peritoneale;
B. M0 – fără metastaze; 74. La pacienţii cu degradare rapidă a
C. M1 – metastaze la distanță; funcţiei renale şi cu proliferare extracapilară
D. M1a – metastaze la nivelul mai multor în biopsia renală, în contextul nefropatiei cu
organe; IgA se indică:
E. stadiul M indică prezența sau absența A. în formele severe a fost luată în considerare
metastazelor la distanță. plasmafereza;
B. terapia de întreţinere cu ciclofosfamida
71. Stadiile bolii cronice de rinichi: poate fi înlocuită de azathioprine;
A. stadiul G2 - manifestări clinice: boala renală C. imunosupresie combinată;
primară, HTA (18% mai frecvent decât în D. utilizarea altor imunosupresoare la fel de
populația generală); eficiente, cum ar fi micofenolat mofetil,
B. stadiul G4 (eRFG sever scăzut) - ciclosporină sau tacrolimus;
manifestări clinice: boala renală primară, HVS, E. metiprednisolon în pulsuri i.v. continuat cu
hiperlipoproteinemia, retenția azotată, prednison oral şi ciclofosfamida oral sau în
hiperkaliemia, malnutriția; pulsuri i.v.
C. nivelul eRFG în stadiul G3b este 30-44
ml/min/1.73 m2; 75. Sindromul nefrotic din glomerulopatii
D. stadiul G5 se manifestă clinic prin prezența este quasiconstant în:
hipokaliemiei; A. glomerulonefrita proliferativă endocapilară;
E. stadiul G3 este subdivizat în stadiul G3a B. amiloidoza;
(puțin până la moderat scăzut) și G3b (moderat C. glomerulopatia cu modificări minime;
până la sever scăzut). D. glomerulopatia membranoasă;
E. diabet.
72. Anemia renală în boala cronică de
rinichi: 76. Diagnosticul pozitiv de pielonefrită acută
A. deficitul de fier va fi tratat de preferință cu se formulează pe baza următoarelor date:
preparate parenterale; A. sindrom cistitic;
B. este normocitară când se adaugă deficit de B. cilindri leucocitari;
fier; C. urocultură negativă;
C. este regenerativă; D. rinichi de dimensiuni mărite cu indice
D. a fost asociată cu reducerea șanselor de parenchimatos scăzut;
supraviețuire; E. febră.
E. este moderată.
77. Datele paraclinice biologice din
73. Leziunile glomerulare din glomerulopatii pielonefrita cronică relevă:
sunt produse de prezența autoanticorpilor sau A. hiponatremie cu creșterea natriuriei;
a complexelor imune circulante, pe mai multe B. hematurie superioară leucocituriei;
căi: C. urocultură pozitivă doar la 50% dintre
A. determină leziuni distrofice care pot merge pacienți;
până la necroză; D. valori scăzute ale ureei și cretininei serice;

9
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

E. osmolaritate urinară sub 500 mOsm/l. D. levotiroxina, administrată în priză unică,


matinală, pe stomacul gol, cu 30-60 de minute
78. Uretritele nespecifice sunt afecțiuni înainte de micul dejun, pentru a se maximiza
inflamatorii ale uretrei cauzate cel mai absorbția;
frecvent de: E. în sarcină se crește doza de hormoni
A. E.coli; tiroidieni până la 200 µg/zi.
B. Candida albicans;
C. virusul Herpex simplex; 83. Următoarele afirmații despre cancerul
D. bacilul Koch; tiroidian sunt adevărate, CU EXCEPȚIA:
E. mycoplasme (Ureaplasma urealyticum). A. vârsta <20 de ani reprezintă un factor de
risc;
79. Componenţele electrolitice ale spaţiului B. carența iodată scade ponderea cancerului
extracelular sunt următoarele: follicular și o crește pe cea a cancerului
A. fosfor = 1,7-2,6 mmol/l; papilar;
B. clor = 30-40 mmol/l; C. mutația BRAF V600E se asociază cu
C. sodiu = 135-145 mmol/l; trăsături agresive ale PTC, cu rată de recidivă
și metastazare ganglionară crescută, precum și
D. bicarbonat = 25-29 mmol/l;
scăderea capacității de iodocaptare;
E. potasiu = 10-24 mmol/l;
D. simptomele de invazie laringo-traheală (tuse
și disfonie) apărute în absența unei gușe mari
80. Valorile critice ale osmolalității serice:
nu sugerează o leziune malignă;
A. peste 385 mosmol/kg H2O determină E. postoperator se inițiază terapie
stupoare; substitutivă/supresivă cu levotiroxina până la
B. valorile între 400-420 mosmol/kg H2O sunt terapia de radio-iodo-ablație.
letale;
C. sunt sub 240 mosmol/kg H2O; 84. În evaluarea imagistică a tiroidei NU sunt
D. sunt peste 321 mosmol/kg H2O; indicate următoarele:
E. peste 420 mosmol/kg H2O apar convulsii A. ecografia tiroidină ca metodă de screening
generalizate. în populația generală;
B. biopsia prin puncție-aspirație cu ac fin
81. Encefalopatia Hashimoto se (FNAB) la noduli <10 mm, dacă nu există
caracterizează prin: caractere ecografice de suspiciune;
A. mioclonus; C. imagistică de înaltă rezoluție prin IRM și
B. ataxie cerebeloasă; CT ca examen de rutină în evaluarea nodulilor
C. ATPO crescuți; tiroidieni;
D. realizarea unui examen citologic cât mai
D. activitate cu unde rapide pe EEG;
rapid în cazul prezenței elementelor ecografice
E. fără răspuns la corticosteroizi.
sugestive pentru invazia extracapsulară sau
metastazelor în ganglionii limfatici cervicali,
82. Sunt mijloace terapeutice în tratamentul
indiferent de mărimea nodulilor;
hipotiroidismului: E. puncția unui nodul tiroidian în cazul unei
A. doza optimă de levotiroxina pentru adulți puncții-aspirații cu ac fin cu rezultat inițial
este de 100-150 µg/zi (1,6-1,7 µg/kg corp/zi); non-diagnostic.
B. se pot administra preparate combinate T4 și
T3 în timpul sarcinii; 85. Enunțurile FALSE referitoare la
C. la pacienții cu vârstă peste 60 ani și/sau tratamentul bolii Graves sunt următoarele:
boală coronariană se începe cu doze de 12,5-25 A. administrarea propiltiouracilului la femei în
µg/zi; primul trimestru de sarcină trebuie evitată;

10
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

B. agranulocitoza este o reacție adversă 89. Administrarea de antifungice:


frecventă apărută la administratea de A. este contraindicată la pacienții cu cateter
antitiroidiene; venos central;
C. tiocianatul și percloratul sunt folosiți numai B. trebuie inițiată la pacienții care prezintă o
în circumstanțe speciale, din cauza efectelor evoluție favorabilă sub scheme antimicrobiene
adverse frecvente; de spectru larg;
D. medicamentele antitiroidiene reprezintă C. trebuie începută la pacenţii cu neutropenie
opțiunea inițială în cazul tuturor pacientilor;
prelungită ≥5 zile;
E. tratamentul cu iod radioactiv este indicat în
D. trebuie instituită la pacienții cu internare
oftalmopatia severă din cadrul bolii Graves,
mai ales la pacienții fumători și la cei cu prelungită în secțiile de terapie intensivă;
hipertiroidism sever. E. se iniţiază la pacienții cu suprainfecție
fungică.
86. Diagnosticul serologic are următoarele
particularități în cazul infecției VHB: 90. Care sunt leziunile caracteristice
A. AcHBs pozitivi indică clearance-ul calcifilaxiei din boala cronică de rinichi?
infecției; A. ulceraţia epidermică;
B. AcHBc de tip IgM sugerează o infecție B. hiperkeratoza;
recentă; C. calcificări ale mediei vaselor arteriale mici
C. AgHBe negativ cu AcHBe pozitiv indică dermice;
infecție cu virus replicativ; D. necroza dermului;
D. AgHBe pozitiv cu AcHBe negativ indică E. acroosteoliza.
infecție cu virus nereplicativ;
E. AgHBs negativ exclude prezența infecției. 91. Consecințele alcalozei:
A. scăderea forței de contracție musculară;
87. La pacientele însărcinate cu HIV, se iau B. vasoconstricție cerebrală și coronariană;
următoarele măsuri: C. hipopotasemie;
A. tratamentul antiretroviral trebuie început cât D. hiperventilație;
mai repede; E. scade eliberarea oxigenului la țesuturi.
B. nașterea va fi efectuată pe cale naturală;
C. nou-născutul va primi profilaxie 92. Despre complicațiile cardiovasculare în
antiretrovirală; bolile renale, sunt adevărate următoarele
D. alăptarea se va putea efectua la sân; afirmații:
E. se urmărește diminuarea riscului de A. în BCR, disfuncția endotelială este
transmitere maternofetală a infecției. amplificată de generarea de particule LHL
oxidate;
88. Disfuncția de organ cu altă localizare în B. complicațiile tromboembolice sunt mai
afara sediului primar al infecției este puțin frecvente în glomerulopatia
identificată prin următoarele criterii: membranoasă decât în celelalte sindroame
A. scăderea concentrației de protrombină în nefrotice;
insuficiența hepatică; C. peste jumătate dintre pacienții cu BCR au
B. leucocitoză sau leucopenie; hipertrofie ventriculară stângă excentrică;
C. trombocitopenie severă; D. în pielonefrita cronică apare HTA
D. oligo-anurie în insuficiența renală; predominant sistolică (1/3 din cazuri în stadii
E. insuficiență respiratorie. avansate);

11
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

E. tromboza de venă renală este simptomatică D. tratamentul antibiotic este indicat în formele
doar în 10% dintre cazurile de sindrom primare;
nefrotic. E. se asociază cu o creștere a manifestărilor
tromboembolice.
93. În privința tratamentului farmacologic al
nefropatiilor tubulo-interstițiale: 96. Referitor la glomerulonefrita acută
A. se recomandă, în tratamentul inițial al PNA, poststreptococică sunt FALSE următoarele
utilizarea aminoglicozidelor ca ultimă variantă afirmații:
de terapie, mai ales la vârstnici și pacienții cu A. apare după faringoamigdalite cu streptococi
BCR; de grup B;
B. la nou-născuți se indică biseptolul și B. se manifestă prin hipotensiune arterială și
amoxicilina pentru tratamentul RVU; proteinurie >3,5g/ 24 ore;
C. uretritele cu germeni banali se tratează cu C. are aspect morfopatologic de
cotrimoxazol în doză dublă timp de 7 zile; glomerulonefrită proliferativă endocapilară
D. inițierea antibioterapiei în PNC se indică în difuză;
urma recoltării unei uroculturi (care atestă D. din cauza intervalului lung dintre infecție și
prezența bacteriuriei semnificative) și a două glomerulonefrită, culturile bacteriene sunt
hemoculturi; frecvent negative;
E. tratamentul cu durată de 7 zile sau mai lung E. antibioterapia precoce a infecțiilor
este indicat în ITU cu localizare înaltă. streptococice poate preveni apariția
glomerulonefritei.
94. Despre metabolismul fosfocalcic în BRC
sunt FALSE următoarele afirmații: 97. Despre hiponatriemie sunt adevărate
A. citratul de sodiu (utilizat ca anticoagulant) următoarele afirmații:
poate determina hipocalcemie; A. poate apărea în urma unei paracenteze;
B. nivelurile calcitriolului scad progresiv B. pseudohiponatremia este asociată cu valori
începând din stadiul 2, reducere determinată normale ale osmolalității plasmei;
prin hiperfosfatemie; C. în hiponatremia moderată apar stări de
C. la bolnavii hemodializați peste 5 ani, somnolență, confuzie;
secreția de PTH este independentă de D. corecția rapidă duce la demielinizare
calcemie; pontină;
D. hiperfosfatemia reduce procesul de E. sindromul de secreție inadecvată de ADH
transdiferențiere osteogenă a celulelor (SIADH) este asociat cu hiponatremie
musculare netede din peretele vascular; hipovolemică.
E. calcimimeticele reduc PTH și cresc fosfații
serici, fiind recomandate doar la bolnavii 98. Care dintre următoarele alcătuiesc triada
dializați. caracteristică sindromului West?
A. oprire sau regres în dezvoltarea
95. Despre sindromul nefrotic sunt adevărate neuropsihomotorie;
următoarele afirmații: B. spasme epileptice;
C. febră cu frison;
A. se manifestă prin hipoproteinemie globală și
D. hipsaritmie;
proteinurie <3,5g/ 24 ore; E. piridoxinodependență.
B. nefroza lipoidică este cea mai frecventă
cauză de sindrom nefrotic la copil; 99. Sindromul Ohtahara are următoarele
C. edemele din sindromul nefrotic sunt albe, caracteristici, CU EXCEPȚIA:
moi și păstrează impresiunea;
12
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

A. se numește și encefalopatie mioclonică D. nu necesită imobilizarea suplimentară în


precoce; aparat gipsat;
B. pattern EEG de „suppression burst”; E. sunt folosite pentru a menține reducerea
C. tratamentul cu MAE (medicație
unor fragmente fracturate sau pentru fixarea
antiepileptică) trebuie instituit precoce,
controlând crizele; plăcilor sau tijelor zăvorâte.
D. evoluează spre sindrom West și sindrom
Lennox-Gastaut; 104. Coeficientul de risc al nașterii premature
E. prezența spasmelor tonice prelungite. după Papiernik acordă 3 puncte pentru:
A. greutate sub 45 kg;
100. Modificările patologice ale examenului B. pielonefrită;
oftalmologic în cadrul diagnosticului de C. efort neobișnuit;
epilepsie la copii pot sugera: D. hipertensiune arterială;
A. coridoretinopatie în leucodistrofia E. uter cicatriceal.
matacromatică;
B. facoame retiniene în boala Niemann-Pick; 105. Afirmaţiile NEADEVĂRATE legate de
C. pată roșie cireșie în sialidoză;
D. pată roșie cireșie în boala Tay-Sachs; mărirea abdomenului în sarcină sunt
E. hemoragii retiniene în scleroza tuberoasă următoarele:
Bourneville. A. la 36 de săptămâni fundul uterin ajunge la
apendicele xifoid;
101. Fixarea externă în tratamentul B. la 20 de săptămâni fundul uterin se află la
fracturilor are următoarele dezavantaje: jumătatea distanţei dintre apendicele xifoid şi
A. riscul de infecție la locul de inserție al ombilic;
broșelor; C. la multipare fundul uterin coboară cu 2 cm
B. mobilizarea precoce a articulațiilor supra- și sub apendicele xifoid;
subiacente; D. la 12 săptămâni de amenoree, fundul uterin
C. riscul de tractură la locul de inserție al se palpează deasupra simfizei pubiene;
fișelor; E. la 16 săptămâni fundul uterin se află la
D. pot apărea redorile articulare; nivelul ombilicului.
E. stabilitate limitată în anumite regiuni.
106. Despre translucența nucală este
102. Fracturile pe os patologic pot fi produse adevărat:
în următoarele circumstanțe: A. reprezintă grosimea maximă a zonei dintre
A. suprasolicitări repetate; tegument și țesutul moale care acoperă coloana
B. leziuni osteolitice; cervicală a fătului;
C. afecțiuni metabolice; B. se măsoară într-un plan transversal;
D. forțe de intensitate normală; C. se măsoară între 11 și 14 săptămâni;
E. localizarea cea mai frecventă este regiunea D. când este mai mică de 3 mm, crește riscul
supratronhateriană a femurului. de aneuploidii fetale;
E. este un test screening de identificare a
103. Următoarele afirmații despre aneuploidiilor în primul trimestru de sarcină.
osteosinteza cu șuruburi sunt adevărate:
A. sunt recomandate în fracturile diafizare 107. Sindromul endocrin masculinizant din
oblice sau spiroide; cadrul tumorilor ovariene active se măsoară
B. permite încărcarea precoce a membrului; prin, CU EXCEPȚIA:
C. osteosinteza numai cu șuruburi are indicații A. hipertrofia sânilor;
largi; B. pubertate precoce izosexuală;

13
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

C. tulburari urinare; 112. Pericardita constrictivă determină:


D. hirsutism; A. fenomene de insuficiență cardiacă dreaptă;
E. glera cervicală. B. fenomene de debit cardiac scăzut;
C. angină pectorală;
108. Tratamentul leziunilor preinvazive ale D. prezența semnului Kussmaul;
colului uterin constau în: E. tuse neproductivă.
A. exicizia cu acul diatermic;
B. scleroterapia; 113. Refluxul gastro-esofagian poate fi
C. radioterapia; determinat de următoarele medicamente:
D. excizia cu bisturiul clasic; A. progesteroni;
E. brahiterapia. B. teofilina;
C. narcotice;
109. Despre boala inflamatorie pelvină se D. blocanți de receptori H2 histaminici;
poate afirma că: E. diazepam.
A. BIP nelegată de o boală cu transmitere
sexuală apare după consumul îndelungat de 114. În caz de epiteliu Barrett:
contraceptive; A. apare ca rezultat al expunerii îndelungate la
B. tratamentul chirurgical este rezervat refluxul alcalin;
formelor complicate, cu peritonită B. reprezintă o metaplazie de tip intestinal la
generalizată; nivelul esofagului proximal;
C. de cele mai multe ori are etiologie C. are risc crescut de apariţie a carcinomului
polimicrobiană; scuamos esofagian;
D. cel mai frecvent, germenii se transmit pe D. în caz de displazie cu grad redus se vor
cale sexuală; efectua endoscopii anuale;
E. este un sindrom clinic determinat de E. la pacienții cu grad înalt se recomandă
inflamaţia tractului genital inferior. tratament chirurgical.

110. Etiologia vaginozei bacteriene: 115. Esogastroduodenoscopia ca şi metoda de


A. vaginoza bacteriană reprezintă un explorare a BRGE:
dezechilibru complex al florei vaginale A. această explorare are o sensibilitate foarte
normale; bună (90-95%);
B. sexul oral reprezintă un factor de risc; B. când sunt prezente manifestările
C. flora vaginală normală este înlocuită cu o extradigestive, aceasta arată leziuni în 1 din 10
floră vaginală mixtă; cazuri;
D. proliferarea fungică este favorizată de C. este una din metodele de diagnosticare a
anticoncepționale; BRGE;
E. agentul patogen este Chlamydia D. sensibilitatea este aprox. 50% în cazul
trachomatis. BRGE cu simptome digestive;
E. nu poate exclude esofagite de alte cauze.
111. Insuficiența mitrală cronică poate fi
determinată de: 116. Factorii de agresiune ai mucoasei
A. prolaps de valvă mitrală; gastrice în boala ulceroasă sunt:
B. dehiscență de proteză valvulară; A. refluxul biliar duodenogastric;
C. cardiomiopatia hipertrofică obstructivă; B. joncțiunile intracelulare strânse;
D. endocardita infecțioasă; C. alcoolul;
E. lupus eritematos sistemic. D. infecția cu Helicobacter pylori;

14
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

E. funcționalitatea biochimică a mucusului. C. arterele centrale şi paramediene suferă un


stres hemodinamic mai scăzut ca ramurile
117. Printre semnele de alarmă din cadrul terminale ale arterelor corticale;
bolii ulceroase se numără: D. artera cerebrală medie este cel mai
A. sațietatea tardivă; important ram al arterei carotide interne ca
B. vărsături recurente; debit;
C. decelerarea unui sindrom anemic; E. ramurile terminale, mici, se desprind în
D. creștere ponderală; unghiuri largi la suprafaţa structurilor
E. antecedente eredo-colaterale de cancer în encefalice.
sfera gastrică.
122. Atacul ischemic tranzitoriu (AIT) se
118. Factorii de risc de resângerare în cazul diferențiază de infarctul cerebral prin:
hemoragiilor digestive superioare non- A. reversibilitate clinică parțială;
variceale: B. simptomele clinice durează în mod tipic mai
A. instabilitate hemodinamică; puțin de o oră;
B. prezența comorbidităților; C. nu determină leziuni structurale cerebrale;
C. necesitatea administrării de heparină după D. producerea AIT este determinată frecvent
hemostaza endoscopică; de o tulburare de coagulare;
D. decelerarea unei sângerări active la E. are aceiași factori de risc și cauze precum
momentul explorării endoscopice; infarctul cerebral.
E. anemie microcitară hipocromă
hiposideremică. 123. Despre sindromul vascular lacunar din
cadrul AVC este FALS:
119. Markerii fecali utilizați în diagnosticarea A. la momentul producerii, are manifestare
bolii Crohn sunt reprezentați de: fulminantă în majoritatea cazurilor;
A. anticorpi OMPc; B. infarctul teritoriului lenticulo-striat poate
B. calcoproteina fecală; determina mai multe tipuri de hemipareză;
C. anticorpi ASCA; C. localizarea infarctului în teritoriul
D. lactoferina; paramedian mezencefalic nu va afecta și
E. anticorpi pANCA. musculatura feței;
D. cauza majoră a infarctelor lacunare este
120. Modificările endoscopice de la nivelul reprezentată de emboliile cardiogene, care
mucoasei în colita ulcerativă sunt: obstrucționează vasele mici cerebrale;
A. fisuri; E. pentru infarctele lacunare, cea mai specifică
B. eritem; manifestare este hemipareza senzorio-motorie.
C. ulcerații pleomorfe;
D. „piatră de pavaj”; 124. Hemoragia subarahnoidiană non-
E. ulcerații aftoide. traumatică:
A. poate fi determinată de o infecție parazitară;
121. Vascularizația encefalului NU este B. ruperea anevrismului determină o
caracterizată de: simptomatologie frustră, agravată treptat;
A. toate arterele ce o asigură îşi au originea în C. tabloul clinic este uneori de natură
arcul aortic; psihiatrică, mergând până la intensitate
B. artera cerebrală anterioară continuă direct psihotică;
traiectul arterei carotide interne; D. apar semne de iritație meningeală, dar și
semne neurologice de focar;

15
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

E. bariera hematoencefalică nu este afectată, 128. Algoritmul de tratament al poliartritei


revărsatul sanguin având aceeși osmolaritate reumatoide, în conformitate cu
cu a plasmei. recomandărilor EULAR actualizate în 2013,
se referă la următoarele:
125. Investigațiile imagistice în AVC: A. în prima fază se începe cu methotrexat sau
A. la pacienții cu AIT sau AVC minor aparent leflunomide sau sulfasalazină în caz de
spontan reversibil, se preferă direct explorarea contraindicaţie sau intoleranţă pentru
prin ultrasonografie echo-Doppler extra- și methotrexat;
transcraniană; B. în faza a treia, în caz de remisiune
B. examenul CT în urgență poate decela prelungită, se continuă corticoterapia;
ștergerea unilaterală a „desenului” normal al C. în faza a doua se schimbă medicamentul
structurilor din regiunea ganglionilor bazali; remisiv sintetic sau se asociază două remisive
C. includ examenul clinic neurologic riguros și sintetice dacă nu s-a obţinut efectul terapeutic
după 3 luni;
probele biologice specifice;
D. în faza a doua, după eşecul primului remisiv
D. examinarea IRM în urgență reprezintă o sintetic, dacă pacientul prezintă factori de
etapă obligatorie în formularea diagnosticului prognostic nefavorabil, se poate începe
și a atitudinii terapeutice; tratamentul cu un agent biologic;
E. ecografia transesofagiană poate furniza date E. în faza a treia nu se asociază methotrexat cu
importante în anumite cazuri. un blocant TNF-α.

126. Care dintre următoarele afirmații sunt 129. Afectarea pulmonară în lupusul
FALSE cu privire la anatomia patologică în eritematos sistemic presupune:
poliartrita reumatoidă? A. pleurezia;
A. în sinovita infiltrativ-proliferativă se B. infecţii cu Pnumocystis carinii;
remarcă hiperplazia membranei sinoviale (10- C. embolie pulmonară;
20 de straturi celulare); D. pneumonita cronică;
B. în stadiul I, sinoviala are un aspect vilos și E. pneumonita de aspiraţie.
invadează cartilajul, infiltrat limfo-plasmocitar
perivascular;
C. în stadiul II (sinovita infiltrativ 130. Măsurile generale în tratamentul LES
proliferativă) apare un țesut de granulație cuprind:
hipertrofic și aglomerarea limfocitelor în A. interzicerea consumului de pește;
foliculi limfoizi (mai mulți decât în LES); B. reducerea expunerii la raze UV;
D. în stadiul III (sinovita granulomatoasă) C. dietă hiposodată în terapia cortizonică;
apare panusul sinovial; D. renunțarea la fumat;
E. în stadiul I (sinovita exsudativă) apare un
E. dietă săracă în carbohidrați și lipide în
țesut de granulație hipervascularizat.
terapia hidrocortizonică.
127. Conform criteriile EULAR/ACR de
clasificare a poliartritei reumatoide, 0 punct 131. În cazul unei gastrectomii totale
se acordă pentru: radicale, restabilirea continuității digestive se
A. durata sinovitei sub 6 săptămâni; poate realiza prin:
B. VSH, CRP normale; A. anastomoză eso-jejunală termino-terminală;
C. FR, ACPA negativi; B. anastomoză gastro-duodenală mecanică;
D. afectarea unei singure articulaţie medie- C. anastomoză eso-jejunală termino-laterală;
mare; D. anastomoză eso-duodenală manuală;
E. afectarea a 1-3 articulații mici.
E. anastomoză gastro-jejunală termino-laterală.

16
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

132. Factorii endogeni care pot cauza 136. Condițiile traumatismelor toracice, care
apariția cancerului mamar sunt, MAI trebuie tratate cu ocazia evaluării inițiale și a
PUȚIN: primului ajutor, la locul accidentului sau în
A. menarha precoce și menopauza tardivă; UPU, sunt:
B. expunerea prelungită la radiații ionizante; A. pneumotoracele deschis;
C. mutații al nivelul genelor BRCA1 și B. tamponada cardiacă;
BRCA2 de la nivelul cromozomului 17q21 și C. contuzia pulmonară;
respectiv 13; D. contuzia miocardică;
D. medicația hormonală de substituție în post E. hemotoracele masiv.
menopauză;
E. avortul în primul trimestru de sarcină, 137. Puncția peritoneală diagnostică se indică
înainte de prima naștere. în cazul:
A. examinare FAST nediagnostică;
133. Obiectivele tratamentului conservator al B. pacienți instabili hemodinamic;
cancerului glandei mamare sunt: C. fără o sursă evidentă de hemoragie;
A. obținerea de informații pentru evaluarea D. pacienți stabili hemodinamic;
prognostică; E. examinare FAST pozitivă.
B. nu este nevoie de asocierea radioterapiei;
C. supraviețuire similară cu cea după 138. Sunt explorări paraclinice utile în litiaza
mastectomie; vezicală:
D. rezultat estetic bun; A. ureteropielografia retrogradă;
E. control local al bolii. B. ecografia reno-vezicală;
C. radiografia renovezicală;
D. urografia intravenoasă (opțională);
134. Cancerul mamar la bărbat:
E. uretrocistoscopie.
A. 15% din cazurile de cancer mamar se
înregistrează la bărbați; 139. Tratamentul colicii renale constă în:
B. prezența tumorii poate fi mascată de un grad A. administrare de antispastic;
de ginecomastie; B. administrare de antialgic;
C. invazia planurilor se produce mai lent; C. administrarea de corticoterapie;
D. hipertrofia mușchilor pectorali poate D. administrare de antiinflamator
îngreuna disecția axilară; nesteroidian;
E. bărbații prezintă un risc ridicat de a dezvolta E. administrare de beta-blocant.
limfedem.
140. Următoarele afirmații despre
clasificarea litiazei reno-ureterale sunt
135. Este adevărat despre fracturile costale:
adevărate:
A. diagnosticul se pune pe apariția durerii la
A. calculii de oxalat de calciu apar în litiaza
compresie toracică antero-posterioară și de cauză infecțioasă;
laterală; B. calculii de fosfat amoniaco-magnezian
B. cel mai frecvent interesează porțiunea sunt radiotransparenți;
posterioară a arcului costal; C. în funcție de localizare calculii pot fi
C. tratamentul constă în administrarea de renali sau ureterali;
analgezice minore și kinetoterapie respiratorie; D. în funcție de morfologie, calculii pot fi
simpli sau coraliformi;
D. cele mai expuse sunt coastele II,III și IV;
E. în funcție de număr, calculii pot fi unici
E. se manifestă prin dureri locale în expirație. sau multipli.

17
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

141. Sindromul infecțios al leucemiei acute A. Gemcitabina;


mieloide se manifestă astfel: B. Prednisolon;
A. febră de tip septic; C. Etopozid;
B. ulcerații bucale; D. Vinblastin;
C. epistaxis; E. Vinorelbină.
D. dispnee de efort;
E. amigdalite acute supurate. 146. În LNH, din tratamentele de linia 2 fac
parte:
142. Aspectele clinice ale fazei cronice în A. schema R-DHAP;
LMC constau în: B. scheme de chimioterapie cu doze mari de
A. boala poate fi descoperită întâmplător; agenți chimioterapici;
B. uneori debutul este marcat de priapism; C. schema R-CVP;
C. cel mai des, boala este diagnosticată doar în D. la pacienții sub 65 de ani recidivați, este
faza de metamorfozare blastică; utilă efectuarea ulterioară a chimioterapiei
D. simptomele nespecifice apar după câteva „high-dose” cu autotransplant de celule stem
luni de evoluție a bolii; hematopoietice;
E. la examenul clinic se constată E. schema R-CHOP.
splenomegalie.
147. Cauze ale deficitului de fier sunt:
143. Tratamentul adjuvant și paleativ în A. gastrointestinal în cazul femeilor la
leucemia limfocitară cronică presupune: menopauză;
A. pentru a preveni sindromul de liză tumorală, B. hemoragie maternofetală;
tuturor pacienților li se va administra tratament C. în cazul administrării de lactate concomitent
substitutiv cu imunoglobuline; cu substituție orală cu fier;
B. apariția sindromului de hipervâscozitate D. alăptarea;
necesită leucafereză; E. pierdere de fier prin urină în cazul hemolizei
C. apariția hiperuricemiei reclamă extravasculare cronice.
administrarea de inhibitori ai xantin-oxidazei;
148. Pacient de 64 de ani, se prezintă la
D. hipogamaglobulinemia impune tratament
consult pentru astenie și scădere în greutate.
substitutiv cu imunoglobuline i.v. o dată la
La examenul clinic este palid și cu
două luni;
splenomegalie, iar la examenul oftalmologic
E. infecțiile intercurente necesită tratament
au fost remarcate hemoragii retiniene.
empiric.
Măduva osoasă este hipercelulară.
144. Limfomul Hodgkin nodular, cu Hemograma indică Hb=6g/dl, leucocite
predominanță limfocitară prezintă 170.000/mm3, trombocite 28.000/mm3.
următoarele caracteristici clinice, Formula Leucocitară relevă: 32%
histopatologice și imunohistochimice: mieloblasti, 10% promielocite, 5% mielocite,
A. CD 20 negativ; 5% metamielocite, 4% neutrofile
B. CD 15 și CD 30 pozitive; nesegmentate, 16% neutrofile segmentate, 5%
C. celule maligne rare, cu nucleu unic, lobulat; bazofile, 3% limfocite, 20% monocite. Putem
D. prognostic favorabil; afirma despre pacient următoarele:
E. puține CRS și CH. A. diagnosticul este de leucemie acuta
nediferențiată;
145. Schema de polichimioterapie IGEV în B. diagnosticul este de leucemie acută
LH cuprinde: mieloblastică cu maturație;

18
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

C. diagnosticul este de eritroleucemie acută; 151. Examinarea radiologică cu contrast a


D. la analiza moleculară se va detecta colonului poate evidenția în cazul bolilor
transcriptul PML-RARα; inflamatorii intestinale:
E. mutația genei NPM1 în cazul afecțiunii A. granularitatea mucoasei;
pacientului este asociată cu prognostic B. traiectele fistuloase;
nefavorabil. C. ulcerații;
D. complexitatea abceselor;
149. Un pacient de de 38 de ani, fumător, E. pseudopolipi.
descrie tuse seacă, febră si prurit. Examenul
clinic este normal. Radiografia toracică 152. Următoarele afirmații despre aspectul
evidențiază lărgirea mediastinului anterior, la macroscopic al ficatului cirotic sunt
mai mult de 1/3 din diametrul toracelui. adevărate:
Ecografia abdominală a fost normală. A. există forme hipertrofice;
Examenul imunohistochimic relevă prezența B. este dur, cu marginea inferioară ascuțită și
unor celule anormale CD15+, CD25+ și contur neregulat;
CD30+. Putem afirma: C. există forme macronodulare, micronodulare
A. diagnosticul este de limfom Hodgkin; și mixte;
B. diagnosticul este de limfom non-Hodgkin D. ficatul are culoare galben-aurie prin
cu celule de tip B mari de tip primar componentă steatozică;
mediastinal; E. formele micronoduare sunt mai frecvent de
C. una dintre schemele de polichimioterapie etiologie infecțioasă.
folosită în tratamentul acestei afecțiuni este
BEACOPP; 153. Sindromul de insuficiență
D. pe termen scurt, poate apărea ca efect hepatocelulară din ciroză prezintă
advers al tratamentului acestei afecțiuni următoarele manifestări:
traheita; A. sindrom Cruveiller-Baumgarten;
E. una dintre schemele de polichimioterapie B. hemoroizi;
folosită în tratamentul acestei afecțiuni este R- C. astenie fizică și intelectuală;
CHOP. D. eritemul palmar apare ca o colorație roșie
strălucitoare;
150. Despre tireotoxicoza în sarcină este E. foetor hepatic.
adevărat:
A. metamizolul este preferat în primul 154. În tratamentul encefalopatiei hepatice:
trimestru de sarcină; A. aportul alimentar proteic excesiv poate
B. nivelurile serice de TSH pot fi, fiziologic, precipita encefalopatia hepatică;
tranzitor, subnormale la sfârșitul primul B. proteinele animale sunt preferate celor
trimestru de sarcină; vegetale;
C. boala Graves neonatală se remite după 4-12 C. în formele cronice cu encefalopatie
săptămâni; moderată se recomandă interzicerea completă a
D. iodul radioactiv reprezintă o contraindicație aportului de proteine pe termen lung;
absolută; D. în formele acute de encefalopatie se permit
E. nivelurile crescute de hCG determină 50 g zilnic aport proteic;
activarea receptorilor pentru TSH. E. este necesară reducerea aportului de
proteine alimentare.

19
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

155. Incretinmimeticele (IM), în tratamentul D. splenomegalie friabilă;


farmacologic al DZ: E. hemoglobinurie.
A. efectele hipoglicemiante se datorează
reducerii apoptozei beta-celulare; 160. Cu privire la patogeneza deficitului de
B. includ inhibitorii dipeptidil-peptidazei-4; vitamina B12 se pot afirma următoarele, MAI
C. efectele hipoglicemiante se datorează PUȚIN:
creșterii secreției de glucagon; A. în anemia pernicioasă sunt prezenți auto-
D. includ analogii receptorului GLP-1; anticorpi anti-FI aprox. 60% în ser și 75% în
E. efectele hipoglicemiante se datorează sucul gastricș;
ameliorării secreției de insulină, independentă B. anemia pernicioasă se asociază cu boala
de glucoză. Addison;
C. anemia pernicioasă presupune distrugerea
156. Tipuri de insuline și farmacocinetica autoimună a celulelor fundusului gastric;
insulinelor: C. metotrexatul determină deficit de vitamina
A. insuline cu acțiune scurtă – acțiune maximă B12;
la 5-8 ore; E. oxidul de azot neutralizează reversibil
B. insuline cu acțiune intermediară – debut vitamina B12.
acțiune la 2-4 ore;
C. analogi de insuline premixate – durata 161. Există un algoritm pentru tratamentul
acțiunii 14-18 ore; HTA, care recomandă următoarele reguli:
D. analogi de insuline cu acțiune lungă – A. la valori ale TA la limită, 139-130/80
acțiune maximă la 5-8 ore; mmHg, asociate cu diabet zaharat, se va iniția
E. analogi de insuline cu acțiune rapidă – tratamentul bolilor asociate cu sau fără
durata acțiunii 3-5 ore. diuretic;
B. la valori ale TA >160/100 mmHg, se indică
157. Profilaxia primară a DZ tip 2 vizează: asocierea de 2 clase de medicamente, dintre
A. combaterea sedentarismului; care obligatoriu un diuretic în doză mare;
B. identificarea anomaliilor glicemice C. pentru toți pacienții, se va suplimenta
prediabetice; tratamentul cu alte clase de medicamente
C. prevenirea instalării complicațiilor cronice; pentru a obține o TA controlată;
D. control metabolic; D. la cei cu valori ale TA 129-120/<80 mmHg,
E. combaterea factorilor de risc. cu valori TA la limită, fără boli asociate, se va
indica monitorizarea valorilor TA la domiciliu;
158. Efectele directe ale deficitului de Fe E. la cei cu factori de risc asociați se adaugă
asupra țesuturilor determină: tratamentul factorilor de risc.
A. cheilită angulară;
B. sclerotică albastră; 162. Modalitățile non-farmacologice de
C. ectazie vasculară gastrică antrală; tratament în insuficiența cardiacă cronică:
D. pica; A. în cardiomiopatia etanolică, este permis a se
E. afectare psihomotorie la copii. consuma maximum 10 g etanol/zi;
B. scăderea în greutate în formele avansate de
159. Manifestările clinice ale bolii IC are un prognostic negativ;
aglutininelor la rece cuprind: C. evitarea calciu-blocantelor
A. rigiditate; dihidropiridinice;
B. acrocianoză; D. în formele severe de IC se indică restricția
C. icter; aportului de apă la 1,5-2 L;

20
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

E. evitarea medicației antiinflamatoare medical, cu gradient de 30-50 mmHg în repaus


steroidiene și nesteroidiene. şi 75-100 mmHg la manevrele de provocare.

163. Terapia farmacologică fundamentală a 167. În CMH, examenul fizic în prezența


ICC cu fracție de ejecție scăzută cuprinde gradienților prezintă:
următoarele clase de medicamente: A. puls periferic abrupt;
A. blocanții receptorilor de ANG II (ARA); B. suflu sistolic apical;
B. inhibitorii enzimei de conversie a C. suflul sistolic are caracter de ejecție;
angiotensinei I (IECA); D. galop atrial și/sau ventrucular;
C. beta-blocantele; E. suflu sistolic crescendo-descrescendo.
D. antagoniștii receptorilor pentru aldosteron;
E. diureticele. 168. Stopul cardiac poate fi precedat de:
A. dispnee;
164. Radiografia cord-pulmon în B. fatigabilitate;
diagnosticarea insuficienței cardiace acute C. palpitații;
poate evidenția: D. angină descrescendo;
A. redistribuția fluxului în zonele inferioare; E. alte acuze specifice cu zile, săptămâni, luni
B. voalarea câmpurilor pulmonare; înaintea evenimentului.
C. cardiomegalie;
D. congestie pulmonară; 169. În tahicardia ventriculară se pot întâlni
E. modificări infiltrative perihilar în aripi de pe electrocardiogramă:
fluture. A. capturi;
B. activitate ventriculară fără complexe QRS
165. Care sunt trăsăturile hemodinamice definite;
caracteristice ale cardiomiopatiei restrictive? C. fuziuni ventriculare;
A. semnul „rădăcinii pătrate”; D. disociație atrio-ventriculară;
B. presiuni sistolice scăzute; E. ritm regulat sau discret neregulat, cu durata
C. semnul „dip-platou”; QRS mai mică de 120 msec.
D. scădere abruptă şi rapidă a presiunii
ventriculare la debutul diastolei cu creştere 170. Enunțurile adevărate despre endocardita
rapidă până la un platou; infecțioasă (EI) sunt:
E. disfuncţia diastolică. A. apare frecvent pe valve normale;
B. cel mai frecvent incriminați sunt
166. Cu privire la tratamentul cardiomiopatiei streptococii orali, enterococii, stafilococii;
hipertrofe sunt adevărate următoarele C. la consumatorii de droguri iv, EI apare mai
afirmații, CU EXCEPȚIA: frecvent pe cordul stâng;
A. amiodarona poate fi eficientă în tratamentul D. pacienții cu cateter venos sunt predispuși la
tahiaritmiilor supra-ventriculare; EI;
B. disopiramida are efect inotrop negativ; E. endocardita infectioasa pe proteza precoce
C. procedeul Sigwart trebuie efectuat fără poate sa apara la mai puțin de un an de la
implantarea unui pacemaker temporar; intervenția chirurgicală.
D. verapamilul are efect lusitrop negativ şi
inotrop pozitiv; 171. Diagnosticul diferențial al BPOC se face
E. ablaţia cu alcool a septului este indicată la cu:
pacienţii simptomatici, refractari la tratamentul A. bisinoza;
B. mucoviscidoza;

21
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

C. bronșiolită constrictivă; E. la examenul microscopic, cocobacili G-


D. bronșiectaziile; mici și pleomorfi sugerează H. Influenzae.
E. astmul bronșic.
176. Care afirmații sunt adevărate referitoare
172. Prognosticul poate fi evaluat în funcție la treptele terapeutice din astm conform
de severitatea disfuncției obstructive a ghidului GINA 2015:
bolnavului de BPOC, astfel: A. astmul moderat este bine controlat cu doze
A. vârsta sub 60 de ani și VEMS >50%: mari de CSI;
supraviețuire la 5 ani 90%; B. în treapta a 5-a se administrează CS orali în
B. VEMS <750 ml: mortalitate la 1 an 30%; doză mică sau alternativ omalizumab;
C. VEMS <750 ml: mortalitate la 10 ani 95%; C. astmul uşor este bine controlat de treapta
D. vârstă peste 60 de ani și VEMS <50%: terapeutică 2;
supraviețuire la 5 ani 75%; D. astmul sever poate sa rămâna necontrolat;
E. VEMS <750 ml mortalitate la 60 de ani E. începerea tratamentului se face în treapta a
75%. 3-a pentru majoritatea pacienţilor.

173. Care sunt enunțurile adevărate referitore 177. Remodelarea căilor aeriene în astm
la anticolinergice în tratamentul BPOC? include:
A. tiotropium se administrează la intervale fixe A. hiperplazia musculaturii bronșice;
la 6 sau 8 ore; B. dilatarea vaselor sanguine subepiteliale;
B. tiotropium are efecte secundare neglijabile; C. depunere de colagen sub membrana bazală;
C. blochează receptorii muscarinici; D. hipotrofia glandelor mucoase;
D. ipratropium se administrează o dată pe zi; E. hipertrofia musculaturii bronșice.
E. reprezintă medicaţie de salvare în BPOC.
178. Conform clasificării OMS 2004 a
174. Forma atipică de pneumonie comunitară tumorilor pulmonare, tumorile mezenchimale
NU se caracterizează prin: sunt următoarele:
A. condensarea pulmonară clinic şi radiologic; A. tumoră inflamatorie miofibroblastică;
B. prodromul manifestat prin tuse seacă, B. angiosarcom;
cefalee, artralgii, mialgii; C. carcinom scuamos in situ;
C. etiologia pneumococică; D. hiperplazie idiopatică difuză de celule
D. durerea pleuritică; neuroendocrine;
E. debutul acut, brutal. E. tumoră congenitală miofibroblastică
peribronșică.
175. În ceea ce privește diagnosticul etiologic
al pneumoniilor, este adevărat că: 179. Conform scării ECOG/OMS/ZUBROD
A. la examenul microscopic, bacili G+ sunt de evaluare a stării generale în diagnosticare
caracteristici pentru Klebsiella Pneumoniae; a cancerului bronho-pulmonar, următoarele
B. la examenul microscopic, diplococi G+ în grade sunt descrise astfel:
lanțetă încapsulați sunt sugestivi pentru S. A. gradul 0 – activitate normală, fără limitări;
Pneumoniae; B. gradul 1 – activități casnice ușoare;
C. infecția pulmonară conține cel puțin 10 (la C. gradul 2 – capabil să se îngrijească și să
puterea 5) UFC; muncească mai mult de jumătate de zi;
D. recoltarea expectorației trebuie făcută D. gradul 3 – capacitate limitată de a se îngriji,
înaintea administrării oricărui antibiotic (sau poate merge mai mult din jumătate de zi;
oprirea antibioticului de cel puțin 48 ore); E. gradul 4 – complet dependent.

22
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

180. Care din următoarele NU sunt E. etalare “în cupă” a extremităților distale
sindroame paraneoplazice ale CBP? falangiene, realizând aspectul tipic de “toc în
A. tromboflebite migratorii; călimară”.
B. encefalita limbică;
C. boala Still; 184. Sunt adevărate următoarele afirmații:
D. sindroame mielodisplazice; A. în spondilita anchilozantă, spre deosebire de
E. hipercalcemia prin secreție de proteine hernia de disc, durerea se caracterizează prin
PTH-like. debut brutal, agravare la efort si calmare la
repaus;
B. spre deosebire de spondilita anchilozantă,
181. Afirmațiile adevărate despre
expansiunea cutiei toracice în hiperostoza
etiopatogenia LES sunt:
scheletală este normală;
A. există o predispoziție genetică; C. la fel ca în spondilita anchilozantă,
B. agenții infecțioși nu au roluri descoperite în hiperostoza scheletală difuză se însoțește de
etiopatogenia LES; afectarea articulațiilor sacroiliace;
C. accelerarea metabolizării testosteronului se D. diagnosticul diferențial al spondilitei
asociază cu LES; anchilozante se poate face cu spondiloza
D. nivelele scăzute de estrogeni se asociază cu lombară, aceasta din urmă fiind asociată
LES; totdeauna cu lombalgie cronică cu caracter
E. mimetismul molecular poate fi implicat. inflamator;
E. spondiloza lombară nu asociază afectare
182. Sunt adevărate următoarele afirmații cu sacroiliacă.
privire la manifestările clinice din artrita
psoriazică: 185. Examenele paraclinice efectuate pentru
A. spondilartropatia asociază sacroiliita și diagnosticarea apendicitei acute relevă:
afectarea coloanei vertebrale cu artrita A. leucocitoza < 10.000/mm3;
periferică de tip poliarticular simetric; B. neutrofile <75%;
B. în poliartrita psoriazică există posibilitatea C. perforația este indicată prin creșterea
conversiei din poliartrită simetrică în leucocitelor peste 20.000/mm3;
oligoartrită asimetrică si invers; D. sediment urinar normal;
C. în oligoartrita asimetrică leziunile E. sedimentul urinar este util pentru excluderea
tegumentare și unghiale concomitente sunt unei afecțiuni renale.
obligatorii;
D. artrita mutilantă este forma extensiv- 186. Diagnosticul diferențial al unei
osteolitică a falangelor-de obicei proximale-, a apendicite acute se face cu următoarele
metacarpienelor și metatarsienelor;
afecțiuni chirurgicale:
E. interesarea entezitică particularizează forma
A. pancreatită acută edematoasă;
clinică cu artrită interfalangiană distală.
B. diverticulită Meckel;
183. Sunt elemente caracteristice ale artritei C. colecistită acută;
psoriazice la examenul radiologic: D. ruptura foliculului ovarian;
A. eroziuni marginale extinse și neoformare E. ulcer peptic perforat.
osoasă;
B. prezența osteoporozei juxtaarticulare; 187. Criterile de evaluare clincă și
C. interesarea articulațiilor interfalangiene paraclinică folosite pentru scorul Alvarado,
distale; utilizat în diagnosticarea apendicitelor, sunt:
D. tendința la anchiloză; A. apărare musculară la decompresiune;
B. tulburări de tranzit;

23
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

C. durerea abdominală continuă; C. în silicotuberculoză tratamentul este dificil


D. anorexie, greață și vărsături; din cauza fibrozei extensive;
E. leucocitoză și creșterea neutrofilelor. D. la pacienţii HIV pozitivi tratamentul
antiretroviral se poate amâna dacă există
188. Hidropsul vezicular din litiaza veziculară interacţiuni potențiale cu Rifampicină;
se caracterizează prin: E. tratamentul nu este permis în perioada
A. apariția semnelor de iritație peritoneală; alăptării.
B. hiposecreția de mucus;
C. distensia progresivă a veziculei biliare; 193. Semnele clinice mai frecvent întâlnite în
D. calculul se poate dezinclava, cu remiterea trombembolismul pulmonar sunt:
simptomatologiei; A. cianoza;
E. o bilă hipercromă în interiorul colecistului. B. bradicardia;
C. hipertensiunea arterială;
189. Sindromul coledocian prezent în litiaza D. accentuarea componentei P2 a Z2;
CBP se caracterizează prin: E. galopul de VD.
A. debut prin colică urmată de febră;
B. în etiologia malignă, pruritul precede 194. Este adevărat despre durata
icterul; tratamentului anticoagulant în TEP:
C. icter cu caracter fluctuant; A. TEP neprovocat primul episod -
D. tardiv este asociat cu durerea; anticoagulare indefinit;
E. creștere ponderală. B. NOAC reprezintă o alternativă la
antivitaminele K;
190. Despre litiaza migrată (secundară) a C. TEP secundar unui factor tranzitor - 6 luni;
CBP este adevărat: D. TEP și cancer activ - noi anticoagulante
A. se formează direct la nivelul CBP; orale;
B. calculii au consistență fermă; E. cancer activ - HGMM primele 3-6 luni.
C. calculii veziculari mici ajung în CBP
transcistic; 195. Complicațiile trombembolismului
D. predispune la stază și infecție; pulmonar:
E. calculii mari ajung printr-o fistulă colecisto- A. decesul pacienților cu TEP este indus de
coledociană. insuficiența ventriculară stângă;
B. la pacienții anticoagulanți, rezoluția
191. Cele mai frecvente localizări trombilor evaluată prin angioCT varianză de la
extrapulmonare ale tuberculozei sunt: 40% la 81%;
A. hepatică; C. rezoluția cea mai rapidă o înregistrează
B. pericardita; trombii segmentari sau subsegmentari;
C. TB oculară; D. recurența precoce variază de la 2% la 2
D. TB tiroidiană; săptămâni la 8% la 6 luni;
E. limfadenita TB. E. hipotensiunea pulmonară trombembolică
cronică după TEP neprovocat are o incidență
192. Despre tratamentul antituberculos sunt de 1,5%.
adevărate următoarele:
A. rezecţia chirurgicală este uneori indicată în 196. Procesul de remodelare ventriculară
cazul adenopatiilor TB; stângă postinfarct miocardic include:
B. în meningita TB etambutolul înlocuieşte A. modificări morfologice ventriculare;
streptomicina; B. va fi afectată și funcția ventriculului drept;

24
SIMULAREA NAȚIONALĂ A
EXAMENULUI DE REZIDENȚIAT
17 NOIEMBRIE 2019
DOMENIUL MEDICINĂ - Caiet C

C. modificări geometrice ventriculare; E. 90% dintre cazurile noi de IC au avut


D. funcția de pompă a VS crește în condițiile antecedente de HTA.
în care o cantitate mare de miocard este supusă
injuriei ischemice;
E. creșterea rigidității peretelui VS în sistolă
apare precoce.

197. Clasificarea Killip a infarctului


miocardic acut:
A. clasa III - șoc cardiogen;
B. clasa I – mortalitate 14% după 30 de zile;
C. clasa II – zgomot 3 prezent;
D. clasa IV – mortalitate 32% după 30 de zile;
E. clasa I – fără raluri pulmonare de stază.

198. Contradicțiile relative în tratamentul


fibrinolitic:
A. disecție de aortă;
B. tratament anticoagulant oral;
C. neoplazii ale SNC;
D. accidente ischemice tranzitorii în ultimele 6
luni;
E. TA sistolică >180 mmHg sau TA diastolică
>110 mmHg.

199. Angiotensina II acționează asupra


receptorilor ATI și determină creșterea TA
prin:
A. vasocontricția vaselor de rezistență;
B. acțiunea asupra SNP;
C. stimularea resorbției tubulare de Na+ ;
D. acțiunea asupra sistemului nervos central;
E. creșterea volumului intracelular.

200. Precizați afirmațiile adevărate


referitoare la insuficiența cardiacă cauzată de
HTA:
A. riscul este mai mare legat de TA diastolică
decât de cea sistolică;
B. riscul de IC este de trei ori mai mare la
femeile hipertensive față de normotensive;
C. tratamentul HTA reduce incidența IC cu
aproximativ 80%;
D. aproape 50% dintre pacienții care prezintă
semne de IC par să aibă funcție VS normală;

25