Sunteți pe pagina 1din 12

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Scoala Gimnaziala nr 31

PROFESOR DIRIGINTE: DUGAN IOANA


CLASA: a V – a C
AN ŞCOLAR 2015-2016

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Planificare anuală

Nr.crt MODULUL Semestrul 1 Semestrul 2 Anual


Număr de ore Număr de ore Număr de ore
1 Autocunoaştere şi dezvoltare 3 4 7
personală
2 Comunicare şi abilităţi sociale 4 3 7
3 Managementul informaţiilor şi al 4 3 7
învăţării
4 Planificarea carierei 1 1 2
5 Calitatea stilului de viaţă 6 6 12
Total ore 18 17 35

Menţionăm că în perioada 18-22 aprilie 2016 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare
,,Şcoala altfel “ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.

1
Planificare semestrială - semestrul I
Clasa a V – a

Modul Conţinuturi Obiective de Tema Nr. Sapt Strategii de lucru


referinta ore

2.COMUNICAREA ŞI 2.2 ABILITĂŢI 2.2 să exerseze ,,Cum ne organizăm Exerciţii de


ABILITĂŢILE SOCIALE comportamente clasa? - Eu şi colegii identificare a
SOCIALE  Importanţa contribuţiei de cooperare în mei ,, situaţiilor în care
fiecărui membru al grup este necesară
unui grup la activitatea asumarea
grupului. responsabilităţii
 Avantajele cooperării S1 sociale;
1
în grup. Practicarea
 Solidaritate exprimării
opiniilor
pro/contra.

5.CALITATEA 5.1 CALITATEA 5.1 să analizeze ,,Clasa la prima Discuţii de grup;


STILULUI DE VIAŢĂ RELAŢIILOR rolul grupului întâlnire cu Proiect şi joc de
SOCIALE în dirigintele - rol pe tema
 Apartenenţa la grup. formularea şi regulamentul şcolar- “Managementul
Rolul grupului în în realizarea drepturi şi stresului în situaţii
1 S2
formularea şi în opţiunilor îndatoriri,, de examinare”;
realizarea opţiunilor personale Completarea unor
personale. fişe de lucru cu
atitudini faţă de
stilul de viaţă.
1.AUTOCUNOAŞTERE 1.2 SCHIMBARE, 1.2 să Exerciţii pentru
ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE, exemplifice „Cine sunt eu ?” S3 cunoaşterea de
PERSONALĂ DEZVOLTARE caracteristici sine;
 Caracteristicile specifice portofoliul

2
preadolescenţei: preadolescenţei resurselor
schimbările fizice, personale;
dezvoltarea chestionare şi
personalităţii, relaţiile 1 exerciţii
cu colegii, aşteptări metaforice pentru
identificarea
intereselor şi
abilităţilor
personale.
2.COMUNICAREA ŞI 2.1 MANAGEMENTUL 2.1 să exerseze “Emoţii - Imagine Exerciţii de
ABILITĂŢILE EMOŢIILOR exprimarea de sine – 1 S4 identificare a
SOCIALE  Relaţia dintre adecvată a comportament” situaţiilor în care
evenimente, gânduri şi emoţiilor este necesară
emoţiile generate; asumarea
cum facem faţă responsabilităţii
emoţional situaţiilor sociale;
dificile?; cum să-şi Practicarea
recunoască emoţiile şi exprimării
să caute modalităţi de opiniilor
a le depăşi. pro/contra.

4.PLANIFICAREA 4.1 EXPLORAREA 4.1 să prezinte „Eroul meu Joc de rol;


CARIEREI CARIEREI sarcinile şi preferat” 1 S5 Discuţii de grup;
 Caracteristicile responsabilităţi Portofoliul
unei activităţi – le asumate în personal pentru
sarcini, activitatea clasa a V a
responsabilităţi, mediu preferată Stabilirea
de lucru, echipamente, obiectivelor de
orar lungă durată ale
planului personal
de educaţie şi
carieră.
3.MANAGEMENTUL 3.1 MANAGEMENTUL 5.1.să analizeze „Noi şi televizorul/ Exerciţii specifice
INFORMAŢIILOR ŞI INFORMATIILOR rolul grupului Cum şi când folosesc 1 S6 gândirii critice;
ÎNVĂŢĂRII  Modalităţi de în calculatorul în Exersarea
formularea şi pregătirea lecţiilor” deprinderilor de
3
identificare a în realizarea învăţare eficientă.
informaţiilor. Rolul opţiunilor
informaţiilor în personale
procesul de
cunoaştere, învăţare,
acomodare
3.2 ÎNVĂŢARE 3.2.să analizeze „Ce sunt tezele?” Exerciţii specifice
EFICIENTĂ factorii 1 S7 gândirii critice;
 Factorii favorizanţi/ favorizanţi ai Exersarea
frenatori ai învăţării învăţării deprinderilor de
eficiente eficiente învăţare eficientă
2.COMUNICAREA ŞI 2.2. ABILITĂŢI 2.2.să exerseze ,,O prietenie Exerciţii de
ABILITĂŢILE SOCIALE comportamente 1 S8 identificare a
sinceră - Prietenul
SOCIALE  Importanţa de la nevoie se situaţiilor în care
contribuţiei fiecărui cooperare în este necesară
grup cunoaşte“ asumarea
membru al unui grup
la activitatea grupului. responsabilităţii
Avantajele sociale;
cooperării în grup. Practicarea
Solidaritate exprimării
opiniilor
pro/contra.
5.CALITATEA 5.2 CALITATEA 5.2.să „Singur acasă Discuţii de grup;
STILULUI DE VIAŢĂ VIEŢII PERSONALE identifice -împreună la şcoală 1 S9 Proiect şi joc de
 Alegerea alternativa - Ştiu ce ştiu, vreau rol pe tema
alternativei optime optimă de să ştiu, ce trebuie să “Managementul
(centura de siguranţă, soluţionare a ştiu” stresului în situaţii
respectarea regulilor unei probleme de examinare”;
de circulaţie, a personale, Completarea unor
normelor de prevenire pornind de la fişe de lucru cu
a incendiilor, a resursele şi atitudini faţă de
normelor de prim- interesele stilul de viaţă.
ajutor etc.) proprii

4
1.AUTOCUNOAŞTERE 1.1 1.1.să „Ce este important Exerciţii pentru
ŞI DEZVOLTARE AUTOCUNOAŞTERE identifice pentru mine?” 1 S10 cunoaşterea de
PERSONALĂ  Stima de sine: ce situaţii în care sine;
este stima de sine şi în se portofoliul
ce situaţii se manifestă stima resurselor
manifestă; atitudinea de sine personale;
pozitivă faţă de chestionare şi
propria persoană exerciţii
metaforice pentru
identificarea
intereselor şi
abilităţilor
personale.
3.MANAGEMENTUL 3.2 ÎNVAŢARE 3.2.să analizeze „Cum şi până când
INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ factorii ne ajutăm colegii la 1 S11 Exerciţii specifice
ÎNVĂŢĂRII  Factorii favorizanţi/ favorizanţi ai învăţătură” gândirii critice;
frenatori ai învăţării învăţării Exersarea
eficiente eficiente deprinderilor de
„Disciplina învăţare eficientă.
pregătirii temelor” 1 S12

5.CALITATEA 5.2 CALITATEA 5.2.să „Strada şi capcanele Discutii de grup;


STILULUI DE VIAŢĂ VIEŢII PERSONALE identifice ei. Ce fac dacă sunt 1 S13 Proiect şi joc de
 Alegerea alternativa singur acasă?” rol pe tema
alternativei optime optimă de “Managementul
(centura de siguranţă, soluţionare a stresului în situaţii
respectarea regulilor de unei probleme de examinare”;
circulaţie, a normelor de personale, Completarea unor
prevenire a incendiilor, a pornind de la fişe de lucru cu
normelor de prim-ajutor resursele şi atitudini faţă de
etc.) interesele stilul de viaţă.
proprii
2.COMUNICAREA ŞI 2.2. ABILITĂŢI 2.2.să exerseze „Sărbătorile de Exerciţii de
ABILITĂŢILE SOCIALE comportamente iarnă la români” 1 S14 identificare a

5
SOCIALE  Importanţa de cooperare în situaţiilor în care
contribuţiei fiecarui grup este necesară
membru al unui grup asumarea
la activitatea grupului. responsabilităţii
 Avantajele cooperării sociale;
în grup. Practicarea
 Solidaritate exprimării
opiniilor
pro/contra.
5.CALITATEA 5.1 CALITATEA 5.1.să analizeze „De la învăţător la Discuţii de grup;
STILULUI DE VIAŢĂ RELAŢIILOR rolul grupului profesori şi Proiect şi joc de
SOCIALE în formularea diriginte” 1 S15 rol pe tema
 Apartenenţa la grup. şi în realizarea “Managementul
Rolul grupului în opţiunilor stresului în situaţii
formularea şi în realizarea personale de examinare”;
opţiunilor personale. Completarea unor
fişe de lucru cu
atitudini faţă de
stilul de viaţă.
5.2 CALITATEA 5.2.să „Sănătatea cea mai Discutii de grup;
VIEŢII PERSONALE identifice de preţ avuţie” 1 S16 Proiect şi joc de
 Alegerea alternativei alternativa rol pe tema
optime (centura de optimă de “Managementul
siguranţă, respectarea soluţionare a stresului în situaţii
regulilor de circulaţie, a unei probleme „Cum aleg un de examinare”;
normelor de prevenire a personale, produs de calitate” 1 S17 Completarea unor
incendiilor, a normelor de pornind de la fişe de lucru cu
prim-ajutor etc.) resursele şi atitudini faţă de
interesele stilul de viaţă.
proprii

1.AUTOCUNOAŞTERE 1.1 1.1.să „Bilanţ la sfârşit de Exerciţii pentru


ŞI DEZVOLTARE AUTOCUNOAŞTERE identifice semestru” 1 S18 cunoaşterea de
PERSONALĂ  Stima de sine: ce situaţii în care sine;
este stima de sine şi în ce se manifestă portofoliul

6
situaţii se manifestă. stima de sine resurselor
Atitudinea pozitivă faţă personale;
de propria persoană chestionare şi
exerciţii
metaforice pentru
identificarea
intereselor şi
abilităţilor
personale.

Planificare semestrială - semestrul II


Clasa a V – a
Modul Conţinuturi Obiective de Tema Nr. Sapt. Strategii de lucru
referinta Ore
1.AUTOCUNOAŞTERE 1.1 1.1.să Exerciţii pentru
ŞI DEZVOLTARE AUTOCUNOAŞTERE identifice „Autoaprecierea 1 S19 cunoaşterea de
PERSONALĂ  stima de sine: ce situaţii în care ” sine;
este stima de sine şi în ce se manifestă portofoliul
situaţii se manifestă. stima de sine resurselor
Atitudinea pozitivă faţă de personale;
propria persoană chestionare şi
exerciţii metaforice
pentru identificarea
intereselor şi
abilităţilor

7
personale.
3.MANAGEMENTUL 3.1 MANAGEMENTUL 3.1 să exerseze „Cum să caut Exerciţii specifice
INFORMAŢIILOR ŞI INFORMAŢIILOR abilităţi de eficient 1 S20 gândirii critice ;
ÎNVĂŢĂRII  tehnici de prezentare a prezentare a informaţii şi să Exersarea
informaţiilor informaţiilor respect drepturile deprinderilor de
3.2 ÎNVĂŢARE copilului” învăţare eficientă.
EFICIENTĂ
 stiluri de învăţare: 3.2 să Exerciţii specifice
identifice stilul „Cum învăţ ?” 1 S21 gândirii critice ;
vizual, auditiv, kinestezic-
caracteristici. Criterii de propriu de Exersarea
identificare a stilului învăţare deprinderilor de
propriu de învăţare învăţare eficientă.

1.AUTOCUNOAŞTERE 1.2 SCHIMBARE, 1.2 să „Eu copilul! - Să Exerciţii pentru


ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE, analizeze facem cunoştinţă 1 S22 cunoaşterea de
PERSONALĂ DEZVOLTARE varietatea cu sine;
 etapele dezvoltării schimbărilor preadolescenţa” portofoliul
umane: copilărie, pubertate, specifice resurselor
adolescenţa, tinereţe, dezvoltării personale;
maturitate, bătrâneţe umane Chestionare şi
exerciţii metaforice
pentru identificarea
intereselor şi
abilităţilor
personale.
2.COMUNICARE ŞI 2.1 MANAGEMENTUL 2.1 să aplice „Ce înseamnă şi Exerciţii de
ABILITĂŢI SOCIALE EMOŢIILOR tehnici de unde poate duce 1 S23 identificare a
 importanţa autocontrol un situaţiilor în care
autocontrolului, comportament este necesară
responsabilitatea pentru agresiv” asumarea
consecinţele propriilor responsabilităţii
acţiuni sociale;
Practicarea
exprimării
opiniilor

8
pro/contra.
4.PLANIFICAREA 4.1 EXPLORAREA 4.1 să se „Dicţionarul Joc de rol;
CARIEREI CARIEREI familiarizeze ocupaţiilor” 1 S24 Discuţii de grup;
 muncă, ocupatie, cu termenii de Portofoliul
carieră: definiţie, distincţii muncă, personal pentru
şi caracteristici criterii de ocupaţie şi clasa a V a
alegere a unei meserii carieră Stabilirea
obiectivelor de
lungă durată ale
planului personal
de educaţie şi
carieră.
5.CALITATEA 5.2 CALITATEA VIEŢII 5.2.să „Cât şi cum îmi Discutii de grup;
STILULUI DE VIAŢĂ PERSONALE identifice ajut familia” 1 S25 Proiect şi joc de rol
 alegerea alternativa pe tema
alternativei optime optimă de “Managementul
soluţionare a stresului în situaţii
unei probleme „Efectele de examinare”;
personale, alcoolului, 1 S26 Completarea unor
pornind de la tutunului şi fişe de lucru cu
resursele şi drogurilor atitudini faţă de
interesele asupra sănătăţii„ stilul de viaţă.
proprii ,,Micii
voluntari”- să 1 S27
protejăm natura,
viaţa noastră şi a
celor din jur”
2.COMUNICARE ŞI 2.2. ABILITĂŢI 2.2.să exerseze „Eu şi colegii Exerciţii de
ABILITĂŢI SOCIALE SOCIALE comportamente mei, eu şi 1 S28 identificare a
 importanţa de cooperare în prietenii mei” situaţiilor în care
contribuţiei fiecărui grup este necesară
membru al unui grup la asumarea
activitatea grupului. responsabilităţii
Avantajele sociale;
cooperării în grup, Practicarea

9
solidaritate exprimării
opiniilor
pro/contra.
5.CALITATEA 5.2 CALITATEA VIEŢII 5.2.să „Regimul zilnic Discuţii de grup;
STILULUI DE VIAŢĂ PERSONALE identifice al elevului” 1 S29 Proiect şi joc de rol
 alegerea alternativa pe tema
alternativei optime optimă de “Managementul
soluţionare a stresului în situaţii
unei probleme de examinare”;
personale, Completarea unor
pornind de la fişe de lucru cu
resursele şi atitudini faţă de
interesele stilul de viaţă.
proprii
2.COMUNICARE ŞI 2.1 MANAGEMENTUL 2.1 să aplice „Violenţa şi Exerciţii de
ABILITĂŢI SOCIALE EMOŢIILOR tehnici de urmările ei - 1 S30 identificare a
 importanţa auto- autocontrol semnal de situaţiilor în care
controlului, alarmă pentru este necesară
responsabilitatea pentru elevi, părinti, asumarea
consecinţele propriilor cadre didactice” responsabilităţii
acţiuni sociale;
Practicarea
exprimării
opiniilor
pro/contra.
1.AUTOCUNOAŞTERE 1.1AUTOCUNOAŞTERE 1.1.să „Eu în oglindă” Exerciţii pentru
ŞI DEZVOLTARE  stima de sine: ce identifice 1 S31 cunoaşterea de
PERSONALĂ este stima de sine şi în ce situaţii în care sine;
situaţii se manifesta. se manifestă portofoliul
Atitudinea pozitivă faţă de stima de sine resurselor
propria persoană personale;
Chestionare şi
exerciţii metaforice
pentru identificarea
intereselor şi

1
0
abilităţilor
personale.
5.CALITATEA 5.1 CALITATEA 5.1.să „Strada nu este Discuţii de grup;
STILULUI DE VIAŢĂ RELAŢIILOR SOCIALE analizeze rolul loc de joacă „ 1 S32 Proiect si joc de rol
Apartenenţa la grup. Rolul grupului în pe tema
grupului în formularea şi în formularea şi “Managementul
realizarea opţiunilor în realizarea stresului in situatii
personale. opţiunilor de examinare”;
personale Completarea unor
fişe de lucru cu
atitudini faţa de
stilul de viaţa.
3.MANAGEMENTUL 3.2 ÎNVĂŢARE 3.2.să „Cum mă Exercitii specifice
INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ analizeze pregătescu eu 1 S33 găndirii critice ;
ÎNVĂŢĂRII Factorii favorizanţi/ factorii acasă pentru Exersarea
frenatori ai învaţării favorizanţi ai recapitularea deprinderilor de
eficiente învatării finală” invăţare eficientă.
eficiente

5.CALITATEA 5.2 CALITATEA VIEŢII 5.2.să „Cum îmi petrec Discuţii de grup;
STILULUI DE VIAŢĂ PERSONALE identifice vacanţa” 1 S34 Proiect şi joc de rol
 alegerea alternativa pe tema
alternativei optime optima de “Managementul
soluţionare a stresului în situaţii
unei probleme de examinare”;
personale, Completarea unor
pornind de la fişe de lucru cu
resursele şi atitudini faţă de
interesele stilul de viaţă.
proprii
1.AUTOCUNOASTERE 1.2 SCHIMBARE , 1.2 să „Bilanţ la sfârşit Exerciţii pentru
ŞI DEZVOLTARE CRESTERE , analizeze de an” 1 S35 cunoasterea de
PERSONALĂ DEZVOLTARE varietatea sine;
 etapele dezvoltării schimbărilor portofoliul
umane: copilărie,pubertate, specifice resurselor
adolescentă, tinereţe, dezvoltării personale;
11
maturitate, bătrăneţe umane Chestionare şi
exerciţii metaforice
pentru identificarea
intereselor şi
abilitătilor
personale.

1
2