Sunteți pe pagina 1din 15

Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Învățământ, Tineret și Sport Chișinău


Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr.2

”Aprobat” ”Coordonat”
Data_______________2019 Data________________2019
Director_________/ Frunze Elena / Director- adjunct pe educație
____________/Lutenco Svetlana/

Proiectarea didactică de lungă durată la


Biologie
pentru clasa a VI- a

Anul de studii 2019-2020


Profesor:Russoi Aliona

Proiectarea a fost elaborată în baza Curriculum pentru învățământul gimnazial 2019.

Discutat la ședința comisiei metodice


a profesorilor ciclului gimnazial
Pr./v Nr_____,de la__________2019
Șeful comisiei Danilov S._____________/
Repartizarea orelor la biologie clasa a VI-a

Unități de conţinut/ Total ore


Modul

Clasa a VI-a
Celula, unitatea de bază a 6
vieţii
Diversitatea şi 7
clasificarea organismelor
Plante 6
Organismul uman şi 8
sănătatea
Organismele în mediul 7
lor de viaţă
Nr. Unităţi de competenţă Conţinuturi Tehnologii Tipul observații
tematice Eşalonare în didactice evaluării
(Unități de timp Activități și produse de
conţinut/ Teme) învățare recomandate
Nr.
de Data
ore
I . Celula, unitatea de bază a vieţii (6ore)
1  Definirea termenilor 1.Structura celulei 1 Activitate: EI
cheie: Termeni cheie:  Proiect STEAM:  Activitate
 celulă vegetală, „Vocabularul creativ” cu frontală
 celulă animală, genericul „În lumea  Activitate
 perete celular, celulelor”. individuală
 nucleu,
 citoplasmă,
 cloroplaste,
 vacuole,
 membrană celulară.
2  Identificarea structurilor 2.Structura şi 1 Activitate:  Activitate în EF
prezente în celulele funcţiile  Observarea structurii grup
vegetale şi animale, microscopului celulei vegetale și animale  Activitate
vizibile la microscopul la microscopul simplu. frontală
simplu. Produs:  Activitate
 Desenul celulei vegetale individuală
și animale cu indicarea
structurilor vizibile la
microscopul simplu.
3  Compararea structurilor 3. Particularităţile 1 Activitate:  Activitate în EF
celulelor vegetale şi celulei vegetale şi  Modelarea unei celule din grup
animale. animale materiale accesibile.
 Lucrul cu textul
4  Descrierea funcţiilor 4. Pregătirea 1 Lucrare practică  Lucrare Lp Tema 1.4 –
structurilor celulare preparatului Produs: practică Lucrare
vizibile la microscopul microscopic cu  Desenul celulei vegetale  Observaţia practică
simplu. celula vegetală şi și animale cu indicarea  Reprezentări
animală structurilor vizibile la grafice
microscopul simplu.
5  Stabilirea 5 În lumea 1 Produs:  Reprezentări E produs
particularităţilor celulelor celulelor.  Modelul celulei elaborate grafice
de a se grupa în ţesuturi, Vocabularul de elev.  Modelarea
organe şi organisme. „Celule  Vocabularul,,Celula,,  Discuţii :
elaborat de elev.  Vocabularul
„Celule”
6 6 Evaluare 1  Test ES
sumativă „„Celula,
unitatea de bază a
vieţii””

II. Diversitatea şi clasificarea organismelor vii(9ore)

7  Definirea termenilor: 1 Organisme 1 Activitate:  Activitate EI


organism monocelular, monocelulare  Proiect STEAM frontală
Recunoașterea „Portofoliul creativ” cu  Activitate
organismelor: monocelulare, genericul „Originalitate individuală
prin diversitate”.  Activitate în
grup
 Lucrul cu textul
8 2 Pregătirea 1 Activitate:  Lucrare Lp Tema 2.2 –
 Recunoașterea preparatelormicros  Observarea unui practică Lucrare
organismelor: copice cu diverse organism monocelular  Demonstraţia practică
monocelulare organisme la microscopul  Observaţia
monocelulare dintr- simplu.  Reprezentări
un bazin acvatic Produs: grafice
 Desenul organismului
monocelular vizualizat la
microscop.
9  Definirea termenilor: 3 Organisme 1 Activitate:  Observaţia EF
organism pluricelulare  Observarea unui  Reprezentări
pluricelular; organism pluricelular grafice
 Recunoașterea în natură.  Modelarea
organismelor: Produs:  Studiu de caz
pluricelulare;  Fișă de observație,
completată după câteva
criterii identificate de
către elev.
10  Definirea termenilor: 4 Organisme 1 Activitate:  Observaţia EF
organism diurn . diurne  Observarea  Reprezentări
comportamentelor grafice
 Recunoaşterea unor organisme diurne  Studiu de caz
organismelor: diurne din natură.  Proiect de
 Stabilirea corelaţiei Produs: cercetare
dintre comportamentul  Fișa de observație  Vocabularul
unor organisme şi completată cu datele
bioritmul circadian. observației.

 Planificarea acţiunilor
de ocrotire a animalelor
şi a plantelor din
localitate. rnivore,
omnivore
11  Definirea termenilor: 5 Organisme 1 Activitate:  Observaţia EF
nocturn; nocturne  Observarea  Reprezentări
 Recunoaşterea comportamentelor grafice
organismelor: diurne unor organisme  Studiu de caz
nocturne din natură.  Proiect de
Produs: cercetare
 Fișa de observație  Vocabularul
completată cu datele
observației.
12  Definirea termenilor: 6 Organisme 1 Activitate:  Observaţia EF
organism ierbivor ierbivore  Observarea  Reprezentări
 Recunoașterea comportamentului grafice
organismelor: ierbivore alimentar al  Studiu de caz
 Descrierea animalelor ierbivore,  Proiect de
comportamentelor din surse cercetare
alimentare ale informaționale.  Vocabularul
organismelor ierbivore, Produs:
 Planificarea acțiunilor  Fișa de observație
de ocrotire a plantelor și completată cu datele
animalelor din localitate. observației.

13  Definirea termenilor: 7 Organisme 1 Activitate:  Observaţia EF


organism carnivor,. carnivore  Observarea  Reprezentări
 Recunoașterea comportamentului grafice
organismelor: carnivore. alimentar al  Studiu de caz
 Descrierea animalelor carnivore,  Proiect de
comportamentelor din surse cercetare
alimentare ale informaționale.  Vocabularul
organismelor, Produs:
carnivore,;  Fișa de observație
 Planificarea acțiunilor completată cu datele
de ocrotire a plantelor și observației.
animalelor din localitate.

14  Definirea termenilor: 8 Organisme 1  Activitate:  Studiu de caz EF


organism omnivor. omnivore  Observarea  Proiect de Eprodus
 Recunoașterea comportamentului cercetare
organismelor: alimentar al animalelor  Vocabularul
omnivore. omnivore din surse „diversitatea
 Descrierea informaționale. organismelor
comportamentelor  Produs: vii”
alimentare ale  Fișa de observație
organismelor completată cu datele
omnivore; observației.
 Planificarea Produs:
acțiunilor de ocrotire  Vocabularul ,,Diversitatea
a plantelor și și clasificarea
animalelor din organizmelor,, elaborat de
localitate. elev.

15 9 Evaluare 1 Test ES
sumativă
„ Diversitatea şi
clasificarea
organismelor vii”

III. Plante (6ore)


16  Recunoaşterea 1.Structura unei 1 Activitate:  Activitate EI
organelor vegetative plante cu flori  Modelarea unei plante cu frontală
şi generative ale unei flori utilizând materiale  Activitate
plante cu flori. accesibile elevilor. individuală
Produs:  Activitate în
 Modelul unei plante cu grup
flori elaborate de elev.  Lucrul cu textul
17 2.Transportul 1 Activitate:  Experiment EF Tema 3.2 –
 Descrierea funcţiilor substanţelor prin  Realizarea experimentului  Demonstraţie experiment
organelor vegetative ale corpul plantelor de evidențiere a  Observaţie
plantelor cu flori. transportului substanțelor  Reprezentări
prin organele vegetative grafice
ale plantei.  Modelare
Produs:  Algoritmizare
 Fișa de activitate a
elevului și concluzii
formulate referitor la
transportul substanțelor
prin organele vegetative
ale plantei, în baza
experimentului realizat.
18  Recunoaşterea 3. Modelarea 1 Activitate:  Experiment EF Tema 3.3 –
organelor vegetative structurii unui  Realizarea experimentului  Demonstraţie Lucrare
şi generative ale unei organ al plantei de evidențiere a  Observaţie practică
plante cu flori. transportului substanțelor  Reprezentări
prin organele vegetative grafice
 Descrierea funcţiilor ale plantei.  Modelare
organelor vegetative Produs:  Algoritmizare
ale plantelor cu flori.  Fișa de activitate a
elevului și concluzii
formulate referitor la
transportul substanțelor
prin organele vegetative
ale plantei, în baza
experimentului realizat.
19 4. Plantele în 1 Activitate:  Experiment EF Tema 3.4 –
natură  Elaborarea unui album cu  Demonstraţie Lucrare
 Argumentarea titlul: Importanța practică
 Observaţie
rolului plantelor în plantelor în viața omului.
natură şi în viaţa  Reprezentări
Produs: grafice
omului. Albumul elaborat de elev.  Modelare
 Algoritmizare
20 5. Plantele în viaţa 1 Activitate:  Activitate EF,
omului  Elaborarea unui album cu individuală Eprodus
. Vocabularul titlul: Importanța  Activitate în
„Plante” plantelor în viața omului. grup
Produs:  Lucrul cu textul
Albumul elaborat de elev.  Algoritmizare
Produs:  Discuţii:
Vocabularul ,, Plante,, Vocabularul
elaborat de elev. „Plante”
21 6. Evaluare 1  Test ES
sumativă „Plante”
IV. Organismul uman şi sănătatea(6ore)
22  Definirea termenilor: 1. Poziţia, funcţia 1 Activitate:  Activitate EI
organ,sisteme de organe, de bază şi igiena  Observarea pe mulaj a frontală
sistem digestiv, sistem sistemelor de sistemelor de organe  Activitate
respirator organe cu funcţii de și completarea unei individuală
 Recunoaşterea poziţiei nutriţie la om: imagini contur a  Activitate în
sistemelor de organe în sistemul digestiv, organismului uman cu grup
organismul uman. respirator, . sistemele de organe.  Lucru cu textul
Produs:  Demonstraţie
 Descrierea funcţiei de  Imaginea de contur a  Observaţie
bază a sistemelor de organismului uman
 Reprezentări
organe ale organismului completată cu
grafice
uman. sistemele de organe.
 Brainstorming
Activitate:
 Elaborarea unui  Studiu de caz
 Propunerea modalităţilor
de menţinere a stării de program a regulilor de
sănătate a organismului igienă pentru fiecare
uman. sistem de organe
studiat.
Produs:
Programul elaborat de către
elev.
23  Definirea termenilor: 2. Poziţia, funcţia 1 Activitate:  Activitate EF
sistem de bază şi igiena  Observarea pe mulaj a frontală
cardiovascular, și sistemelor de sistemelor de organe  Activitate
sistem nervos, organe cu funcţii de și completarea unei individuală
 Recunoaşterea nutriţie la om: imagini contur a  Activitate în
poziţiei sistemelor sistemul organismului uman cu grup
de organe în cardiovascular şi sistemele de organe.  Lucru cu textul
nervos. Produs:
organismul uman.  Imaginea de contur a  Demonstraţie
organismului uman  Observaţie
 Descrierea funcţiei completată cu  Reprezentări
de bază a sistemelor sistemele de organe. grafice
de organe ale Activitate:  Brainstorming
organismului uman.  Elaborarea unui  Studiu de caz
program a regulilor de
 Propunerea igienă pentru fiecare
modalităţilor de sistem de organe
menţinere a stării de studiat.
sănătate a Produs:
organismului uman. Programul elaborat de către
elev.
24  Definirea termenilor: 3. Poziţia, funcţia 1 Activitate:  Activitate EF
senzorial, endocrin, de bază şi igiena  Observarea pe mulaj a frontală
sistemelor de sistemelor de organe  Activitate
 Recunoaşterea organe cu funcţii de și completarea unei individuală
poziţiei sistemelor relaţii la om: imagini contur a  Activitate în
de organe în sistemul, senzorial organismului uman cu grup
organismul uman. şi endocrin. sistemele de organe.  Lucru cu textul
Produs:  Demonstraţie
 Descrierea funcţiei  Imaginea de contur a  Observaţie
de bază a sistemelor organismului uman
 Reprezentări
de organe ale completată cu
grafice
organismului uman. sistemele de organe.
 Brainstorming
Activitate:
 Elaborarea unui  Studiu de caz
 Propunerea
modalităţilor de program a regulilor de
menţinere a stării de igienă pentru fiecare
sănătate a sistem de organe
organismului uman. studiat.
Produs:
Programul elaborat de către
elev.
25  Definirea termenilor: 4. Poziţia, funcţia 1 Activitate:  Activitate EF
sistem excretor, și de bază şi igiena  Observarea pe mulaj a frontală
reproducător. sistemelor de sistemelor de organe  Activitate
organe cu funcţii de și completarea unei individuală
 Recunoaşterea reproducere și imagini contur a  Activitate în
poziţiei sistemelor excreție la om: organismului uman cu grup
de organe în sistemul sistemele de organe.  Lucru cu textul
organismul uman. reproducător și Produs:  Demonstraţie
excretor.  Imaginea de contur a  Observaţie
 Descrierea funcţiei organismului uman  Reprezentări
de bază a sistemelor completată cu grafice
de organe ale sistemele de organe.  Brainstorming
organismului uman. Activitate:
 Studiu de caz
 Elaborarea unui
 Propunerea program a regulilor de
modalităţilor de igienă pentru fiecare
menţinere a stării de sistem de organe
sănătate a studiat.
organismului uman. Produs:
Programul elaborat de către
elev.
26  Definirea termenilor: 5. Poziţia, funcţia 1 Activitate:  Activitate EF
sistem locomotor, de bază şi igiena  Observarea pe mulaj a frontală Eprodus
sistemelor de sistemelor de organe  Activitate
 Recunoaşterea organe cu funcţii de și completarea unei individuală
poziţiei sistemelor relaţii la om: imagini contur a  Activitate în
de organe în sistemul locomotor. organismului uman cu grup
organismul uman. sistemele de organe.  Lucru cu textul
Produs:  Demonstraţie
 Descrierea funcţiei  Imaginea de contur a  Observaţie
de bază a sistemelor organismului uman
 Reprezentări
de organe ale completată cu
grafice
organismului uman. sistemele de organe.
 Brainstorming
Activitate:
 Elaborarea unui  Studiu de caz
 Propunerea  Vocabularul
modalităţilor de program a regulilor de
igienă pentru fiecare „Organismul
menţinere a stării de uman şi
sănătate a sistem de organe
studiat. sănătatea”
organismului uman.
Produs:
Programul elaborat de către
elev.
Produs:
Vocabularul ,, Organismul
uman şi sănătatea”, elaborat
de elev.
27 6. Evaluare 1 test ES
sumativă ,,
Organismul uman
și sănătatea,,.

V.Organismele înmediul lor de viață(7ore)


28  Definirea termenilor: 1. Adaptări ale 1 Activitate:  Activitate EI
mediu de viață, adaptare organismelor la  Proiect STEAM: frontală
la mediu. mediul lor de viaţă. „Vocabularul creativ” cu  Activitate
 Identificarea adaptărilor genericul „Organismele în individuală
structurale și de mediul lor de viaţă”.  Activitate în
comportament ale Produs: grup
organismelor la mediul Vocabularul elaborat de elev.  Lucrul cu textul
lor de viață.  Instruirea
programată
 Demonstraţie
 Observaţie
 Explozia stelară
 Reprezentări
grafice
 Studiu de caz
 Brainstorming
 Vocabularul
„Organismele
în mediul lor de
viaţă”

29 2. Adaptări 1 Activitate:  Activitate EF


 Identificarea adaptărilor structurale ale  Observarea în natură a frontală
structurale ale organismelor la adaptărilor structurale ale  Activitate
organismelor la mediul factorii de mediu: unor organisme la mediul individuală
lor de viață. temperatură, lorde viață.  Activitate în
lumină, umiditate. Produs: grup
 Stabilirea relațiilor  Fișă de observație  Lucrul cu textul
dintre factorii de mediu completată după  Instruirea
și particularitățile de câteva criterii programată
adaptare ale identificate de  Demonstraţie
organismelor la mediul către elev.  Observaţie
lor de viață.  Explozia stelară
 Reprezentări
grafice
 Studiu de caz
 Brainstorming

30 3. Adaptări 1 Activitate:  Activitate EF


 Identificarea adaptărilor comportamentale  Observarea în natură a frontală
de comportament ale de integrare ale unor adaptări  Activitate
organismelor la mediul organismelor la comportamentale ale unor individuală
lor de viață. condiţiile de mediu. organisme la mediul lorde  Activitate în
 Stabilirea relațiilor viață. grup
dintre factorii de mediu Produs:  Lucrul cu textul
și particularitățile de  Fișă de observație  Instruirea
adaptare ale completată după programată
organismelor la mediul câteva criterii  Demonstraţie
lor de viață. identificate de
 Observaţie
către elev.
 Explozia stelară
 Reprezentări
grafice
 Studiu de caz
 Brainstorming

31  Analiza intervenției 4. Mediul 1 Produs:  Activitate EF


activității omului asupra înconjurător şi  Fișa de observație frontală
mediului de viață al activitatea omului. referitor la  Activitate
organismelor. comportamentul individuală
de integrare a  Activitate în
furnicilor în grup
mediu, completată  Lucrul cu textul
de elev.  Instruirea
Activitate: programată
 Întocmirea unei schițe de  Demonstraţie
teren din localitate cu  Observaţie
indicarea aspectelor  Explozia stelară
activității omului  Reprezentări
grafice
 Studiu de caz
 Brainstorming

32  Argumentarea 5. Plante şi animale 1 Activitate:  Activitate EF


importanței protecției pe cale de dispariţie  Colecționarea și afișarea frontală Eprodus
organismelor și a din Republica diferitor imagini/  Activitate
mediului lor de viață. Moldova. fotografii cu plante și individuală
animale pe cale de  Activitate în
dispariție din Republica grup
Moldova.  Lucrul cu textul
Produs:  Instruirea
Colecția de imagini/ programată
fotografii afișată în cadrul  Demonstraţie
activităților ecologice din
 Observaţie
instituția de învățământ.
 Explozia stelară
 Reprezentări
grafice
 Studiu de caz
 Brainstorming
 Proiect de
cercetare

33  Argumentarea 6. Rezervaţii 1 Activitate:  Activitate EF


importanței protecției naturale şi parcuri  Colecționarea și afișarea frontală Eprodus
organismelor și a naţionale din diferitor imagini/  Activitate
mediului lor de viață. Republica fotografii cu plante și individuală
Moldova. animale pe cale de  Activitate în
dispariție din Republica grup
Moldova.  Lucrul cu textul
Produs:  Instruirea
Colecția de imagini/ programată
fotografii afișată în cadrul  Demonstraţie
activităților ecologice din  Observaţie
instituția de învățământ.  Explozia stelară
 Reprezentări
grafice
 Studiu de caz
 Brainstorming
 Proiect de
cercetare

34 7.Evaluare 1 test ES
sumativă ,,
Organismele în
mediul lor de viață,,
Total 34