Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Direcţia Învăţămînt, Tineret și Sport Călărași


Liceul Teoretic ,,V.Alecsandri’’, or. Călăraşi
Comisia metodica,, Matematică și științe’’

„APROBAT” „COORDONAT”
Director _____________ Director adjunct ____________
Ina TIHON Tulbu Zinaida

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


La Biologie pentru clasa a __VIII____-a
Anul de studii 2020-2021
Profesor Mihailov Cristina grad didactic II
Semestrul I Semestrul II Anual
Recuperare/Consolidare 5 - 5
Numărul de ore planificate 22 35 57
Evaluare 3 3 6
Total ore 30 38 68
Bibliografia:
Manualul de bază:Biologie clasa a VIII-a,autori-Maria Duca, Lidia Dencicov-Cristea,editura prim Chisinau 2013
Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplina școlară biologie în anul de studii 2020-2021
Ghidul metodologic de implementare a Curriculumului Național la disciplina Biologie, clasele a VI-a a IX-a, ediția 2010
Curriculumul la disciplina Biologie ediția 2010 (ordinul MECC nr. 906 din 17 iulie 2019);
Planul - cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2020-2021 (ordinul MECC nr. 396 din 06 aprilie 2020).

Discutat la ședința comisiei metodice


Proces – verbal nr. ___ din ________ 2020
Șeful CM _____________________________
Repartizarea orelor   
anul de studii 2019-2020  clasa a VII-a, perioada martie-mai- 9 săptămâmi /2 ore = 18ore     5ore / 2ore   
Orele alocate Numărul
Numărul de ore
pentru de ore anul de
conform
recuperare și studii 
Nr.  Unitate de conținut  Curriculumul
consolidare    2020-2021  
Național 
  pentru conținuturile
ediția 2010
  clasei a VIII-a 
1.   Sisteme vitale 9   9
Sisteme de coordonare și integrare ale 9
2.   9
omului în mediu.
3.   Sisteme de susţinere 7 7
4.  Reproducerea în lumea vie. 4 1 3
5.  Bioritmuri. 4 1 3
6. Ocrotirea mediului. 4 1 3
7. Diversitatea lumii vii: animalele, plante 28 28
Ore de rezervă 3 2 1
  Total 68 5 63

Competenţe specifice ale disciplinei Biologie


1.Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfo-
anatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea organismelor.
2. Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator.
3. Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare
la organisme, procese şi fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.
4. Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.
5. Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur.

PLAN DE RECUPERARE/DE CONSOLIDARE 


pentru anul de studii 2019-2020 clasa a VIII-a, perioada martie-mai, (9 săptămâmi -  18ore) 
  Eşalonare în Activități de recuperare și
Unități Finalitățile unității de conținut
Unităţi de competenţă  timp  consolidare a unităților de
de conţinut  subordonate  Note 
  Nr.  conținut și produse de
  Data  competențelor specifice disciplinei 
  de ore  învățare recomandate 
       *Recunoaşterea pe imagini,  CS1.Competenţa de a utiliza cunoştinţe de
*Identificarea sistemelor vitale cu  1.Sisteme vitale 1   mulaje a organelor sistemului bază din domeniul biologiei în diverse
funcţii metabolice la om. cu funcţii   digestiv, respirator, circulator şi situaţii de comunicare referitoare la:
*Recunoaşterea organelor metabolice la om:   excretor la om. structuri morfo-anatomice, procese şi
principale ale sistemului Sistemul   fenomene vitale, legităţi biologice şi a
digestiv, respirator, digestiv, *Reprezentarea schematică a rolului acestora în supravieţuirea
circulator şi excretor la om. respirator. corelaţiei sistemelor vitale în organismelor.
procese metabolice.
*Argumentarea rolului sistemelor
2. Evaluare Elevii vor putea:  
vitale în procesele metabolice la
initiala 1 *Întocmirea unor scheme să indentifice: 
om. Sisteme vitale cu pentru evidenţierea schimbului sistemele vitale cu functii metabolice
*Definirea noţiunii de metabolism. funcţii de substanţe şi de energie între  Să recunoască:
*Compararea etapelor metabolice la om: organism şi mediu. Organele sistemului digestiv, respirator,
metabolismului. sistemul circulator şi excretor la om
*Determinarea semnificaţiei  
circulator şi *Interviuri cu membrii familiei Să argumentarea rolului sistemelor vitale în
nutriţiei, respiraţiei, circulatiei, excretor. pentru a determina cantitatea procesele metabolice la om.
excreţiei. ca funcţii esenţiale de alimente consumată de Să definirea noţiunii de metabolism.
pentru întreţinerea vieţii. 3. Analiza fiecare membru al familiei pe zi.
1 Să comparare etapelor metabolismului.
*Propunerea regulilor de igienă a evaluarii; *Formularea concluziilor
Să determine semnificaţiei nutriţiei,
sistemelor vitale. Schimbul de privind variaţia necesarului de
substanţe şi de alimente în raport cu vîrsta şi cu respiraţiei, circulatiei, excreţiei. ca
energie între alţi parametri.  funcţii esenţiale pentru
1 întreţinerea vieţii.
organism şi  *Elaborarea unui regim
mediu. alimentar pentru menţinerea Să propună reguliir de igienă a
  sistemelor vitale
echilibrată a metabolismului.
4. Igiena
sistemelor vitale.
 
*Identificarea surselor alternative CS5 Competenţa de a se implica personal
de obţinere a hranei. 5.Surse alternative 1 în activităţi de menţinere a propriei stări
de obţinere a Redactarea unor comunicări de sănătate şi a celor din jur.
*Argumentarea rolului surselor hranei. referitoare la surse alternative Să identifice surselor alternative de obţinere a
alternative de obţinere a hranei. de obţinere a produselor hranei.
alimentare. Să argumenteze rolului surselor alternative de
obţinere a hranei

PROIECTAREA DIDACTICĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE 


pentru anul de studii 2020-2021 
CLASA a VIII-a  
Unitati de competenţe Unități de conţinuturi Esalonarea in Resurse Note
timp

Nr. Data Procedurale Materiale


d/o
Unitatea de învățare I Sisteme vitale 9 ore
♦Identificarea 1 Celua-unitate fundamentala a lumii EI Test Manual p5
substanţelor chimice vii; 1 Conversatie Micropreparate
din cellule; Microscop
2.Compoziţia chimică a celulei; 1 Analiza -sinteza Fise
♦Diferenţierea Realizarea unor experimente pentru
componentelor celulei evidenţierea prezenţei anumitor Manual p7
vegetale şi animale şi a substanţe în celule vegetale si animale
funcţiilor lor; 3.Structura celulei. Particularităţile 1 Modelarea unei celule vegetale sau Manual p9
structurale ale celulei vegetale si animale din diverse materiale . Planse ,,Celula
♦Compararea animale; Diagrama Vienn animala si vegetala”
structurii celulei
vegetale şi animale; 4. Lucrare de laborator nr. 1 1 Analiza la microscop a unor celule Materiale conform PVSC
Analiza la microscop a unor celule vegetale (ex. La ciapă, roşii, măr), lucr. lucrarii de laborator
♦Argumentarea vegetale si animale. de laborator.
importanţei schimbului 5. Structura celulei. Organite 1 Explicatia,Compararea Manual p11
de substanţe şi energie bimembranare. Plansa .Diverse
la nivel celular; seminte
6. Structura celulei. Organite 1 Schema,explicatie Manual p13
unimembranare şi amembranare. Plansa
♦Ierarhizarea
nivelulilor de
organizare structurală 7.Schimbul de substanţe şi energie la 1 Alcătuirea unor raţii alimentare care să Manual p15
a organismelor; nivel celular. includă norma zilnică de substanţe
nutritive necesare pentru creşterea şi
dezvoltarea normală a unui adolescent.
♦Propunerea unor
8.Organizarea structurală a 1 Reprezentarea schematică a nivelurilor Manual p18
regimuri alimentare
organismelor, celulă-ţesut-organ- structurale ale organismelor (celulă- Plansa tesuturi
pentru creşterea şi
organism. ţesut-organ-organism
dezvoltarea normală a 9.Evaluare sumativă 1 ES Test scris
omului;
Unitatea de învățare II Sisteme de coordonare şi integrare ale organismelor în mediu 9ore
1. Analiza evaluarii; 1 Conversatie euristica,observare,agenda Manual p.38
♦Identificarea Structura şi particularităţile cu notite Plansa-Celula
elementelor sistemului nervos; Modelarea neuronului nervoasă,SN
constituitive ale
sistemelor nervos şi 2.Sistemul nervos central la om. 1 Descoperirea,demonstratia Mulaj,planse, -
endocrin la om; Encefalul. Măduva spinării; Graficul T manual p.40
3.Activiatea nervoasă superioară 1 Aplicarea unor teste psihologice pentru Manual p42
determinarea temperamentului. Test
♦Interpretarea rolului 4.Sistemul nervos periferic; 1 Metoda Fauritorii,Explozia stelara Manual p44
de coordonare ale Sistemul nervos vegetativ. Plansa-SNP,fise
sistemelor nervos şi
endocrin în activitatea 5.Reflexul. Lucrare practică nr.2 1 Efectuarea unor experimente pentru Manual p.46 PVSC
organismului uman. ”Evidenţierea reflexelor la om evidenţierea unor reflexe la om. Ciocan de reflexive
(rotulian,cubital etc.)”; Graficul T sau rigla
Plansa- Arcul reflex
♦Planificare acţiunilor 6. Sistemul endocrin; 1 Invatarea prin descoperire,studiul de Manual p.48
de menţinere a stării caz,floarea de lotus Plansa-Sistemul
de sănătate a Endocrin,fise
sistemelor nervos şi 7. Sistemul neuroedocrin in 1 Schema,converasatie euristica Manual p.51
endocrin la om coordonare si integrare in mediu; Plansa
8. Igiena sistemului nervos; 1 Întocmirea unui program optim de Manual p.53 PVSC
activitate pentru menţinerea stării de
sănătate a sistemelor nervos şi
endocrin la om
8. Evaluare sumativa; 1 EV Test

Unitatea de învățare III Sisteme de susţinere 7ore


♦Recunoaşterea 1.Analiza evaluarii; 1 Analiza-Sinteza Manual p.24,fise
elementelor Sistemul osos.Caracteristica Invatarea prin descoperire,conversatie Plansa-SIstemul Osos
componente ale oaselor; Structura osului
sistemului locomotor la tubular
om; Mulaj-osu femur
♦Descrierea fiziologiei 2.Scheletul uman:scheletul axial; 1 Careu de cuvinte,brainstorming, Manual p.26
sistemului locomotor la Exercitii de analiza comparativa Planșa-SIstemul Osos
om; Mulaj-Craniul,vertebre
3.Scheletul uman:scheletul 1 Recunoaşterea pe mulaje, planşe a Manual p.28
apendicular; elementelor constitutive ale sistemului Plansa-SIstemul Osos
locomotor appendicular,paiangen Mulaj-Osele cocsale
4.Sistemul muscular la 1 Schema,conversatie,explicatie, Manual p.30
om.Grupele principale de descriere Planșa Sistemul
♦Analiza unor afecţiuni muşchi.Structura, compoziţia şi  muscular
a sistemului proprietăţile muşchilor;
locomotor;
5.Igiena sistemului osos şi a 1 Redactarea unor fişe instructive care să Manual p.33 PVCS
♦Aplicarea acţiunilor sistemului muscular;. includă condiţii favorabile pentru
de acordare a primului creşterea şi dezvoltarea normală a
ajutor în caz de scheletului şi muşchilor la adolescenţi.
entrose, fracturi, luxaţii 6.Afecţiuni ale sistemului 1 Lucrare practică Materiale conform PVCS
etc; locomotor. Demonstrarea unor acţiuni de acordare lucrari practice
  Recapitulare. a primului ajutor în caz de entorse,
Lucrare practica nr.3:”Acordarea fracturi, luxaţii
primului ajutor în caz de
fracturi,luxaţii, plăgi”;
5.Evaluare semestriala 1 ES Test

Unitatea de învățare IV Reproducerea în lumea vie 3ore Din 4


♦Recunoaşterea orga 1. Analiza probei de evaluare 1 Observarea pe planşe a organelor de Manual p.58 PVCS
nelor de rep.la om. reproducere la om Plansa-Organele de
Organele de reproducere ale
♦Descrierea procesul omului; Diagrama Vienn reproducere
ui de fecundare, 2.Fecundati,gestatia si nașterea la 1 Rebus,desciere,explicatie, Manual p.60
gesta om; Plansa-Fecundatia
ţie şi naştere la om. 1 Dezbateri referitoare la maturizarea Manual p.62 PVCS
3.Creșterea și dezvoltarea omului
♦Stabilirea corelaţiei Educație sexuala; sexuală şi psihică la adolescenţi, la Fise de lucru,fise cu
între creşterea şi manifestarea comportamentală în informative,dictionary
dezvoltarea fizică la perioada pubertăţii. explicativ
om cu aspecte ale Dezbateri referitoare la concepţie şi
dezvoltării psihice. contracepţie, planificarea familiei.
♦Determinarea pe Redactarea unei liste de recomandări
care ar contribui la menţinerea stării de
baza măsurării unor
sănătate a sistemului reproducător
parametri ai creşterii
şi dezvoltării
propriului organism.
♦Formularea
recomandărilor
pentru
profilaxia maladiilor
sexual- transmisibile.
♦Argumentarea
importanţei
planificării familiei.

din4
Unitatea de învățare V Bioritmuri 3ore
1.Bioritmuri fiziologice de lunga 1 Întocmirea unui grafic al ovulaţiei Manual p.70
durata la om(ciclul ovarian, ciclul pentru un ciclu menstrual normal. Plansa cu ovulatia
♦Identificarea uterin). referitoare la modificările fiziologice şi
bioritmurilor fiziologice a simptomelor care însoţesc ovulaţia şi
de lungă şi de scurtă ciclul menstrual.
durată la om. 2. Bioritmuri fiziologice de scurtă 1 Algoritm,explicatie Manual p.68
durată la om: ciclul cardiac, bioritmul Analiza-Sinteza Fise
♦Argumentarea temperaturii corpului. Studiu de caz pe tema “Ore de somn şi Manual p.66
importanţei de activitate”. Poster
bioritmurilor în
activitatea 4.Bioritmuri şi sănătate. 1 Măsurarea pulsului, ritmului respirator Materiale confom PVSC
organismului uman. Lucrare practica nr.4 în condiţii de repaus şi de activitate lucrarii
,,Măsurarea pulsului, fizică
ritmului respirator in conditii de
repaus si activitate fizica’’
Unitatea de învățare VI Ocrotirea mediului 3ore Din 4
♦Identificarea 1.Influenţa alcoolului,drogurilor 1 Graficul T,conversatie,discutie Manual p.74 PVCS
factorilor cu influienţă asupra organismului uman; Formularea unor recomandări cu Poster
nocivă asupra privire la dauna drogurilor. Manual p.78
organismului uman; Film Video
2.Influenţa tutunului asupra 1 Realizarea unor experimente pentru Manual p.76 PVCS
♦Compararea organismului uman evidenţierea influenţei tutunului asupra Film Video
organelor şi a Cancerul pulmonar; plămînilor. Mulaj
Compararea pe imagini a plămînilor
organismelor
sănătoase cu organe şi sănătoşi cu cei afectaţi de fumat
organisme afectate de
factori nocivi; 4.Evaluare sumativa 1 ES Test
Reproducerea în lumea vie
♦Formularea
consecinţelor nocive a
Bioritmuri
unor substanţe toxice, Ocrotirea mediului
tutunului, alcoolului,
drogurilor asupra
organismului uman

Unitatea de învățare VII Diversitatea în lumea vie 28ore


1. Analiza evaluarii 1 Reprezentarea schematică ierarhică Manual p.82
Sistematica organismelor. referitoare la sistematica organismelor. fise
♦Denumirea noţiunilor Redactarea şi prezentarea unor fişe
sistematică, instructive referitoare la
taxonomie, unităţi particularităţile organismelor la nivel
taxonomice; de regn, încrengătură, reprezentant.
Analiza -Sinteza
2.Regnul Protista. 1 Conversatie Manual p.84
♦Identificare unităţilor euristica,explicatia,problematizarea atlas
taxonomice; 3.Regnul Ciuperci. 1 Modelarea,povestirea,experimentul Manual p.87
Plansa, mulaj
4.Lichenii. 1 Invatarea prin descoperire,observatia Manual p.90
Ierbar
♦Descrierea 5.Regnul Plante 1 Ciorchine ,explicatie Manual p.121
particularităţilor Ierbare
regnurilor de 6.Filumul Muschi; 1 Schema,lucrul cu manualul Manual p.123
organisme; Preparat viu
7.Filumul Ferigi; 1 Diagrama Vienn,conversatie Manual p.125
Ierbar ,plansa,PPT
8.Filumul Gimnosperme; 1 Invatarea prin Manual p.127
♦Defirenţierea descoperire,observatia,explicatia Plansa,PPt,conuri,ace
trăsăturilor distinctive 9.Filumul Angiosperme:organe 1 Problematizare,Tehnica SILENG Manual p.129
ale filumurilor de vegetative; Radacini colectate
plante şi
încrengăturilor de 10.Filumul Angiosperme:organe 1 Descoperire,analiza,ciorchine Manual p.131
animale; generative; Diverse fructe,plansa
11.Lucrare de laborator nr.5 1 Observarea în natură, pe planşe, Materiale conform PVSC
,,Structura externa a frunzei.Frunze material naturalizat a unor plante cu lucrarii de laborator
♦Comparerea simple si frunze compuse. flori ( ex. măr, măceş, fasole, grîu, lalea,
perticularităţilor Dispozitia frunzelor pe lastar” mac, molid etc. ) şi a unor plante fără
structurale ale flori (ferigi, muşchi).
plantelor mono- şi 12.Recapitulare 1 Exercitii de recapitulare fise
dicotilidonate; 13.Evaluare sumativa 1 ES Test

14. Analiza evaluarii 1 Graficul T.mozaic. Manual p.92


Regnul Animalelor; PPT,

15.Încrengătura Celenterate; 1 Modelarea,ciorchine Manual p.94 PVCS


PPT,Foi A4
♦Determinarea 16.ÎncrengăturaViermi Plaţi şi 1 Comparatia,explicatia Manual p.96 PVCS
caracterelor generale Cilindrici; Plansa,preparate
ale claselor de animale conservate,PPT
vertebrate; 17.Încrengătura Viermi Inelaţi; 1 Observatia,informatizarea Manual p.98
PPT,preparat viu
18.Încrengătura Moluşte: 1 Litera in ambalaj, tehnica Grafit, Manual p.101
Clasele lamelibranchiate, metoda dreprunghi PPT
♦Clasificarea plantelor
gasteropode,cefalopode; Plansa-Moluste
şi animalelor din Cochilia unui melc si a
localitate; unei scoici
19.Încrengătura Artropode: clasa 1 Conversatie,ghicitoare, Manual p.103
Crustacee; Plansa-Racul de riu
♦Argumentarea rolului scheletul
plantelor şi animalelor 20.Încrengătura Artropode: clasa 1 Invatarea prin descoperire,Tehnica RAI Manual p.104 PVCS
în natură şi în văaţa Arahnide; clasa Insecte; Algoritmul Planse,fise
omului.
21.Încrengătura 1 Ciorchine,mosaic,manuscrisul pierdut Manual p.107
Cordate.Supraclasa Peşti: clasele Plansa –pesti
peşti osoşi şi cartilaginoşi;
22.Încrengătura Cordate. 1 Metoda cubului,paianjen,explicatia Manual p.109
ClasaAmfibienilor; Plansa-structura
interna a broastei
23.Încrengătura 1 Lectura ghidata,problematizarea Manual p.111 PVCS
Cordate.ClasaReptilelor; Mijloace audio vizuale
24.Încrengătura Cordate. Clasa 1 Cutia cu surprise,manuscrisul Manual p.113
Păsărilor; pierdut,gaseste intrusul,lectura ghidata Planse-
pasari,scheletul
25.ÎncrengăturaCordate. 1 Brainstorming,lotusul,explozia stelara Manual p.116
ClasaMamiferelor; PPT,enciclopedii

26.Recapitulare 1 Exercitii de recapitulare Fise de lucru

27.Evaluare finala 1 EF Test

28.Analiza evaluarii 1 Analiza-Sinteza fise

Ore de rezerva 1 Din3