Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Direcţia Învăţămînt, Tineret și Sport Călărași


Liceul Teoretic ,,V.Alecsandri’’, or. Călăraşi
Comisia metodica,, Matematică și științe’’

„APROBAT” „COORDONAT”
Director _____________ Director adjunct ____________
Tihon Ina Tulbu Zinaida

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


La BIOLOGIE pentru clasa a VI-a
Anul de studii 2020-2021
Profesor Mihailov Cristina grad didactic II

Semestrul I Semestrul II Anual


Recuperare/Consolidare 4 - 4
Numărul de ore planificate 22 37 59
Evaluare 3 2 5
Total ore 29 39 68
Bibliografia:
Manualul de Biologie cl. VI-a – Tudor Cozari, ghidul profesorului cl. VI-a , ediția 2017
Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplina școlară biologie în anul de studii 2020-2021
Ghidul metodologic de implementare a Curriculumului Național la disciplina Biologie, clasele a VI-a a IX-a, ediția 2019
Curriculumul la disciplina Biologie ediția 2019 (ordinul MECC nr. 906 din 17 iulie 2019);
Planul - cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2020-2021 (ordinul MECC nr. 396 din 06 aprilie 2020).

Discutat la ședința comisiei metodice


Proces – verbal nr. ___ din ________ 2020
Șeful CM _____________________________
Competenţe specifice ale disciplinei Biologie
•CS 1 Utilizarea limbajului științific biologic în diverse contexte de comunicare referitor la structuri, procese,
fenomene, legi, concepte.
•CS 2 Investigarea lumii vii cu ajutorul metodelor și a mijloacelor specifice pentru îmbunătățirea calității vieții
și a mediului.
•CS 3 Implicarea în activități de menținere a stării de sănătate proprii și a celor din jur prin aplicarea
metodelor interactive în vederea formării unui comportament sanogen.
•CS 4 Participarea în acțiuni de ocrotire a biodiversității prin parteneriat în vederea rezolvării problemelor
ecologice la nivel individual, local și global.

Repartizarea orelor la biologie   în clasa a VI-a, pentru anul de studii 2020-2021
(inclusiv orele alocate recuperării și consolidării pentru anul de studii 2019-2020 clasa a V-a, perioada martie-mai)
Orele alocate Numărul de ore anul de studii
Numărul de ore
pentru 2020-2021
conform
recuperare și pentru conținuturile clasei a VI-a
Nr. Unitate de conținut Curriculumul
consolidare
Național Total Activități
Evaluări Proiecte
ediția 2019 ore practice
1 Celula- unitatea de bază a vieții 6 1 5 1 1 1
2 Diversitatea și clasificarea organismelor vii 7 1 6 2 1 1
3 Plante 6 0 6 1 1
4 Organismul uman și sănătatea 8 0 8 1
5 Organismele în mediul lor de viață. 7 1 6 1 1 1
Total 34 3 31 4 5 3
PLAN DE RECUPERARE/DE CONSOLIDARE 
pentru anul de studii 2019-2020 clasa a V-a, perioada martie-mai (3ore)
Eşalonare în
  timp  Activități de recuperare și consolidare a Finalitățile unității de
Unităţi de competenţă  Unități de  conţinut  Nr unităților de conținut și produse de conținut subordonate 
Note 
    .  învățare recomandate  competențelor specifice
Data 
  de   disciplinei 
ore 
         
4.1. Specificarea  1. Evaluare de   Activitate de recuperare:  CS 1. Utilizarea limbajului
metodelor/instrumentelor de diagnosticare 1   Completarea  vocabularului cu termenii- științific referitor la structuri,
investigare a naturii utilizate Investigarea naturii.     cheie: procese,fenomene, legi,concep
în știință. Biologia și obiectul ei de    metode de investigare: observarea, te în diverse contexte de
studiu. experimentul, măsurarea; comunicare 
 oameni de știință;  
 invenție, descoperire; Elevii vor putea: 
dezvoltare durabilă  să stabilească științele naturii
Produs:   și obiectul lor de studiu
Vocabularul eleborat de elev   
Activitate de  CS 2. Investigarea lumii vii
consolidare: Elaborarea unei fișe cu cu ajutorul metodelor și
descrierea unui animal, plantă sau a unui al mijloacelor specifice
fenomen din natură conform observărilor pentru  îmbunătățirea
după un algoritm propus.  calității vieții și a mediului 
Produs:   
Fișa completată Elevii vor putea: 
4.2. Construirea unui demers 2. Plutirea și zborul. 1  să realizeze observații în
investigativ după un plan Densitatea substanțelor. Activitate de consolidare:  natură referitor la:  
dat/propriu. Evaluare inițială. Investigarea putirii corpurilor (plută,ou,  comportamentul
ou gol, minge, piatră) organismelor din jur.
Produs:   
Fișa de observație completată  să realizeze experimente:
Activitate de consolidare:   plutirea și diferitor
plimbare de studiu: în curtea casei sau în corpuri;
apropiere și identificarea corpurilor care
zboară
Produs: Informație scrisă despre numele
corpurilor și particularitățile de structură
4.3. Argumentarea relațiilor 1 
dintre științe, tehnologii și   Activitate de
mediu în condițiile dezvoltării 3. Știința pentru natură.   consolidare: Elaborarea unei fișe cu 3  CS 4. Participarea în acțiuni
durabile. Un mediu protejat –un   renumiți savanți biologi și descoperirile de ocrotire a biodiversității
viitor durabil.   lor , rolul descoperirilor date pentru om și prin parteneriat în vederea 
Analiza evaluării   natură rezolvării problemelor
  Produs:  ecologice la nivel individual,
  Fișa completată  local și global 
 
  Activitate de consolidare:  Elevii vor putea: 
   Investigarea stării mediului din să planifice: 
  localitate.identificarea celei mai poluate  acțiuni de ocrotire a
porțiuni și enumerarea activităților animalelor și a plantelor din
inumane. localitate. 
Produsul: 
Fișă cu denumirea zonei și starea ei ;
enumerarea acțiunilor omului 

Nr. Eşalonare în
timp Activități și produse de Tehnologii Resurse
Unităţi de competenţă Unități de învățare recomandate didactice materiale Note
Nr.
conţinut Data
ore
Modulul I Celula, unitatea de bază a vieţii 5ore din 6
1  Definirea termenilor Activitate:
cheie: Termeni cheie: 1.Structura celulei  Proiect STEAM:  Activitate Planșa EI
 celulă vegetală, 1 „Vocabularul creativ” cu frontală celula
 celulă animală, genericul „În lumea  Activitate
 perete celular, celulelor”. individuală Mulajul
 nucleu, celulei
 citoplasmă,
 cloroplaste, B VI pag8-
 vacuole, 10
 membrană celulară.
2 Activitate:
 Identificarea structurilor 2 Particularităţile  Observarea structurii celulei  Activitate în
prezente în celulele celulei vegetale şi 1 vegetale și animale la grup Microscop
vegetale şi animale, animale microscopul simplu.  Activitate
vizibile la microscopul Produs: frontală Planșele
simplu.  Desenul celulei vegetale și  Activitate cella
animale cu indicarea individuală vegetală și
 Compararea structurilor structurilor vizibile la  Reprezentări animală
celulelor vegetale şi microscopul simplu. grafice
animale. Activitate:  Modelare
 Modelarea unei celule din
materiale accesibile

3  Descrierea funcţiilor 3 .Structura şi Lucrare practică  Lucrare practică


structurilor celulare funcţiile 1 Produs:  Observaţia Microscop, LP
vizibile la microscopul microscopului  Desenul celulei vegetale și  Reprezentări preparate PVSC
simplu. Pregătirea animale cu indicarea grafice microscopic
preparatului structurilor vizibile la  Activitate e
microscopic cu microscopul simplu. individuală
celula vegetală şi
animală
4  Stabilirea 4. În lumea Produs:  Discuţii :
particularităţilor celulelor. 1  Modelul celulei elaborate  Vocabularul E
celulelor de a se grupa în Vocabularul de elev. „Celule” produ
ţesuturi, organe şi „Celule  Vocabularul,,Celula,,  Modelare s
organisme.
5 5.Evaluare
sumativă „Celula, 1 Test ES
unitatea de bază a
vieţii”
Modulul II Diversitatea şi clasificarea organismelor vii 6 ore
6  Definirea termenilor: Activitate:  Activitate
organism monocelular, Analiza evaluării.  Proiect STEAM frontală B VI pag8- EI
pluricelular 1 Organisme „Portofoliul creativ” cu  Activitate 10
 Recunoașterea monocelulare și 1 genericul „Originalitate prin individuală Laptop
organismelor: pluriceluare diversitate”.  Activitate în Proiector
monocelulare și Activitate: grup prezentare
pluricelulare  Observarea unui organism  Lucrul cu textul PPT
pluricelular în natură.  Observaţia
Produs:  Reprezentări Mulaje,
Fișă de observație, completată grafice imagini
după câteva criterii identificate B VI
de către elev. pag12-14
7 Activitate:
 Recunoașterea 2 Pregătirea  Observarea unui organism  Lucrare practică Lp
organismelor: preparatelor 1 monocelular la microscopul  Observaţia Reguli de
monocelulare microscopice cu simplu.  Reprezentări igienă PVSC
diverse organisme Produs: grafice Microscop,
monocelulare  Desenul organismului  Activitate preparate
dintr-un bazin monocelular vizualizat la frontală
acvatic microscop.  Activitate
individuală
8  Definirea termenilor:
organism diurn, nocturn . 3. Organisme Activitate:  Activitate B VI EF
 Recunoaşterea diurne și 1  Observarea frontală pag28-33
organismelor: diurne și organisme comportamentelor unor  Activitate Imagini alte
noturne nocturne organisme diurne și individuală diferitor
 Stabilirea corelaţiei nocturne din natură.  Observaţia plante,
dintre comportamentul Produs:  Reprezentări animale,
unor organisme şi  Fișa de observație grafice prezentare
bioritmul circadian. completată cu datele  Studiu de caz ppt
 Planificarea acţiunilor de observației.  Lucrul cu textul
ocrotire a animalelor şi a
plantelor din localitate.
9  Definirea termenilor:
organism erbivor, 4.Organisme Activitate:  Activitate B VI
carnivor, omnivor fitofage, carnivore 1  Observarea frontală pag35-36, EF
 Recunoașterea și omnvore. comportamentului  Activitate 39-42
organismelor: ierbivore, alimentar al animalelor individuală Imagini alte
carnivore, omnivore ierbivore,carnivore și  Observaţia diferitor
 Descrierea omnivore din surse  Reprezentări animale
comportamentelor informaționale. grafice ierbivore,ca
alimentare ale Produs:  Studiu de caz rnivoreomni
organismelor ierbivore,  Fișa de observație  Proiect de vore
carnivore, omnivore. completată cu datele cercetare prezentare
 Planificarea acțiunilor de observației. ppt
 Vocabularul
ocrotire a plantelor și
animalelor din localitate.
10  Definirea termenilor:
organism monocelular, 5. Diversitatea şi Produs:  Activitate frontală EF
organism pluricelular; clasificarea 1  „Portofoliul creat de elevi Activitate Eprod
organism diurn, organismelor vii cu genericul „Originalitate individuală us
organism nocturn; Lecție de formare prin diversitate”.  Activitate în
organism ierbivor, a capacităților de grup
carnivor, omnivor. evaluare a  Vocabularul ,,Diversitatea  Proiect de
 Recunoașterea cunoștințelor și clasificarea cercetare
organismelor: organizmelor,, elaborat de  Vocabularul
monocelulare și elev. „diversitatea
pluricelulare; diurne și organismelor vii”
nocturne; ierbivore,
carnivore, omnivore.
 Recunoașterea
organismelor:
monocelulare și
pluricelulare; diurne și
nocturne; ierbivore,
carnivore, omnivore.
 Descrierea
comportamentelor
alimentare ale
organismelor ierbivore,
carnivore, omnivore;
11 6. Evaluare
sumativă 1 Testare Test ES
„ Diversitatea şi
clasificarea
organismelor vii”
Modulul III. Plante 6ore

12  Recunoaşterea 1.Structura unei Activitate:  Activitate EI


organelor vegetative plante cu flori  Modelarea unei plante cu frontală B VI
şi generative ale unei 1 flori utilizând materiale  Activitate pag.44
plante cu flori. accesibile elevilor. individuală
Produs:  Activitate în
 Modelul unei plante cu flori grup
elaborate de elev.  Lucrul cu textul
13 2.Transportul Activitate:  Experiment Apă,
 Descrierea funcţiilor substanţelor prin  Realizarea experimentului  Demonstraţie pahare,plant
organelor vegetative ale corpul plantelor 1 de evidențiere a  Observaţie e mici.. Lp 3
plantelor cu flori. transportului substanțelor  Reprezentări B VI
 Descrierea funcţiilor prin organele vegetative ale grafice pag.57
organelor vegetative ale plantei.  Modelare
plantelor cu flori. Produs:  Algoritmizare
 Fișa de activitate a elevului  Activitate
și concluzii formulate individuală și
referitor la transportul frontală
substanțelor prin organele
vegetative ale plantei, în
baza experimentului
realizat.
14  Recunoaşterea organelor 3. Modelarea  Demonstraţie
vegetative şi generative structurii unui 1 Activitate:  Observaţie BVI pag.44
ale unei plante cu flori. organ al plantei  Modelarea structurii unui  Reprezentări Caiet pentru L. p
organ al plantei. grafice lucrări EF
 Descrierea funcţiilor Produs:  Modelare practice și
organelor vegetative ale  Modelul unui organ.  Activitate de laborator
plantelor cu flori. Lucrare practică individuală clasa VI
 Activitate în
grup
15 4. Plantele în 1 Lucrare practică B VI pag.20 Lp4
 Argumentarea rolului natură  Activitate -22 EF
plantelor în natură şi în individuală Ghiveciuri,
viaţa omului. Activitate:  Activitate în seminte,
 Elaborarea unui album cu grup butași ai
titlul: Importanța plantelor  Lucrul cu textul plantelor de
în natură  Discuții cameră
Produs: Vocabularul Caiet pentru
Albumul elaborat de elev. ”Plante” lucrări
 Brainstorming practice și
de laborator
clasa VI
16 5. Plantele în viaţa
omului Produs:
. Vocabularul Vocabularul ,, Plante,, elaborat
„Plante” de elev.
17 6. Evaluare 1 Testare  Test ES
sumativă „Plante”
Modulul IV. Organismul uman şi sănătatea 8ore
18  Definirea termenilor: 1 Activitate: EI
organ, sisteme de Analiza evaluării.  Observarea pe mulaj și  Activitate Planșa:
organe, igienă, sistem 1 Poziția ,funcția planșe a sistemelor de frontală Șistemul
nervos. și igiena organe și completarea  Activitate nervos
sistemelor de unei imagini contur a individuală Fișe de
 Recunoaşterea poziţiei organe: Sistemul organismului uman cu  Activitate în lucru
sistemelor de organe în nervos și organele sistemul nervos (SN) și grup Mulajul
organismul uman. de simț. organele de simț.  Lucru cu textul encefalului.
Produs:  Demonstraţie
 Descrierea funcţiei de  Imaginea de contur a  Observaţie
bază a sistemelor de organismului uman
 Reprezentări
organe ale organismului completată cu SN
grafice
uman. (encefal,măduvă, nervi)
 Brainstorming
4 organe de simț.
Activitate:  Studiu de caz
 Propunerea modalităţilor
de menţinere a stării de  Elaborarea unui
sănătate a organismului program a regulilor de
uman. igienă pentru SN
Produs:
Programul elaborat de către
elev.
19  Definirea termenilor: 1 Activitate: EF
sistem osos,  Observarea pe mulaj a Activitate Mulajul
2. Poziția ,funcția
muscular, aparat componentelor sistemului frontală scheletului
și igiena
locomotor. sistemelor de osos(SO)  Activitate uman
 Recunoaşterea Produs: individuală Prezentare
organe: aparatul
poziţiei sistemelor de  Conspect de reper.  Activitate în ppt
locomotor
organe în Activitate: grup Planșele :
organismul uman.  Elaborarea unui program a  Lucru cu textul Scheletul
 Descrierea funcţiei regulilor de igienă pentru  Demonstraţie uman
de bază a sistemelor igiena aparatului  Observaţie Sistemul
de organe ale locomotor(poziția în  Reprezentări muscular
organismului uman. bancă,încălțăminte etc.) grafice
 Propunerea  Produs:
 Brainstorming
modalităţilor de Programul elaborat de către
 Studiu de caz
menţinere a stării de elev.
sănătate a
organismului uman.
20  Definirea termenilor: 1 Activitate:  Activitate EF
-organ, sistem de organe,  Observarea pe planșă a frontală Planșa :
3 Poziția ,funcția
-sistem cardiovascular organelor sistemului  Activitate Sistemul
și igiena
cardiovascular individuală circulator
sistemelor de
 Recunoaşterea  și completarea unei  Activitate în Mulajul
organe: sistemul
poziţiei sistemelor de imagini contur a grup inimii
cardiovascular
organe în organismului uman cu  Lucru cu textul
organismul uman. sistemul cardiovascular  Demonstraţie B VI
 Descrierea funcţiei Produs:  Observaţie pag.62-63
de bază a sistemelor  Imaginea de contur a
 Reprezentări
de organe ale organismului uman
grafice
organismului uman. completată cu sistemele
 Brainstorming
cardiovascular.
Activitate:  Studiu de caz
 Propunerea
modalităţilor de  Elaborarea unui
menţinere a stării de program a regulilor de
sănătate a igienă pentru sitemul
organismului uman. cardiovascular.
Produs:
 Programul elaborat de
către elev.
21  Definirea termenilor: 4.Poziția, funcția Activitate:  Activitate Planșa : EF
-organ, sistem de organe, și igiena  Observarea pe planșă a frontală Sistemul
-sistem respirator sistemelor de sistemului respirstor  Activitate respirator
organe: sistemul (SR) și completarea unei individuală
 Recunoaşterea respirator. imagini contur a organismului  Activitate în
poziţiei sistemelor de uman cu SR grup B VI
organe în Produs  Lucru cu textul pag.62-63
organismul uman.  Imaginea de contur a  Demonstraţie
 Descrierea funcţiei organismului uman  Observaţie
de bază a sistemelor completată cu SR.
 Reprezentări
de organe ale Activitate:
grafice
organismului uman.  Elaborarea unui
 Brainstorming
program a regulilor de
igienă pentru SR  Studiu de caz
 Propunerea
modalităţilor de Produs:
menţinere a stării de  Programul elaborat de
sănătate a către elev.
organismului uman.

22  Definirea termenilor: 1 Activitate:  Activitate EF


-organ, sistem de organe,  Observarea pe mulaj a frontală Planșa :
5. Poziția ,funcția
-sistem digestiv. sistemelor de organe și  Activitate Sistemul
și igiena
 Recunoaşterea completarea unei individuală digestiv
sistemelor de
poziţiei sistemelor de imagini contur a  Activitate în
organe:sistemul
organe în organismului uman cu grup
digestiv
organismul uman. sistemele de organe  Lucru cu textul B VI
 Descrierea funcţiei digestiv (SD).  Demonstraţie pag.62-63
de bază a sistemelor Produs:  Observaţie Prezentare
de organe ale  Imaginea de contur a ppt
 Reprezentări
organismului uman. organismului uman
grafice
 Propunerea completată cu SD.
 Brainstorming
modalităţilor de Activitate:
 Elaborarea unui  Studiu de caz
menţinere a stării de
sănătate a program a regulilor de
organismului uman. igienă SD.
Produs:
Programul elaborat de către
elev.

 Definirea termenilor: 6. Poziția ,funcția Activitate: Planșa :


-organ, sistem de organe, și igiena  Observarea pe mulaj a  Activitate Sistemul
-sistem excretor. sistemelor de sistemelor de organe și frontală excretor.
 Recunoaşterea organe:sistemul completarea unei  Activitate
poziţiei sistemelor de excretor. imagini contur a individuală
organe în organismului uman cu  Activitate în B VI
organismul uman. sistemele de organe grup pag.62-63
 Descrierea funcţiei digestiv (SE).  Lucru cu textul Prezentare
de bază a sistemelor Produs:  Demonstraţie ppt
de organe ale  Imaginea de contur a  Observaţie
organismului uman. organismului uman
 Reprezentări
 Propunerea completată cu SE.
grafice
modalităţilor de Activitate:
 Brainstorming
menţinere a stării de  Elaborarea unui
Studiu de caz
sănătate a program a regulilor de
organismului uman. igienă SE.
Produs:
Programul elaborat de către
elev.
24  Definirea termenilor: 1 Activitate:  Activitate EF
-organ, sistem de organe,  Elaborarea unui program a frontală Fișe de Eprod
7. Poziția ,funcția
-sistem reproducător. regulilor de igienă pentru  Activitate lucru us
și igiena
 Recunoaşterea fiecare sistem de organe individuală
sistemelor de
poziţiei sistemelor de studiat.  Activitate în
organe:
organe în Produs: grup
reproducerea
organismul uman. Programul elaborat de către  Lucru cu textul
organismului
 Descrierea funcţiei elev.  Observaţie
uman.
de bază a sistemelor Produs:  Reprezentări
de organe ale Vocabularul ,, Organismul grafice
organismului uman. uman şi sănătatea”, elaborat de
 Brainstorming
 Propunerea elev.
modalităţilor de  Vocabularul
menţinere a stării de „Organismul
sănătate a uman şi
organismului uman. sănătatea”
25 8. Evaluare 1 ES
sumativă la Testare Test
modulul
Organismul uman
și sănătatea.

Modulul V. Organismele în mediul lor de viață 6 ore

26  Definirea termenilor:  Activitate


mediu de viață, adaptare Analiza evaluării. frontală
la mediu. 1.Organismele și Activitate:  Activitate EI
 Identificarea adaptărilor mediul lor de  Proiect STEAM: cu individuală
structurale și de viaţă. Adaptări la 1 genericul „Organismele în  Activitate în Prezentarea
comportament ale condițiile de mediul lor de viaţă”. grup ppt
organismelor la mediul mediu. Produs:
lor de viață. Vocabularul elaborat de elev.  Lucrul cu textul
 Demonstraţie
 Observaţie
 Studiu de caz
 Brainstorming
 Vocabularul
„Organismele în
mediul lor de
viaţă”

27  Activitate
 Identificarea adaptărilor Activitate: frontală
structurale ale 2. Adaptări  Observarea în natură a  Activitate B VIpag
organismelor la mediul structurale ale adaptărilor structurale ale individuală 61-63
lor de viață. organismelor la unor organisme la mediul  Activitate în EF
 Stabilirea relațiilor dintre factorii de mediu: 1 lor de viață. grup
factorii de mediu și temperatură, Produs:  Lucrul cu textul
particularitățile de lumină, umiditate.  Fișă de observație  Studiu de caz
adaptare ale completată după câteva  Brainstorming
organismelor la mediul criterii identificate de către
lor de viață. elev.

28 Activitate:  Activitate EF
 Identificarea adaptărilor 3. Adaptări  Observarea în natură a unor frontală B VIpag
de comportament ale comportamentale 1 adaptări comportamentale  Activitate 85-87
organismelor la mediul de integrare ale ale unor organisme la individuală
lor de viață. organismelor la mediul lorde viață.  Activitate în
 Stabilirea relațiilor dintre condiţiile de Produs: grup
factorii de mediu și mediu.  Fișă de observație  Lucrul cu textul
particularitățile de completată după câteva  Demonstraţie
adaptare ale criterii identificate de către  Observaţie
organismelor la mediul elev.  Reprezentări
lor de viață. grafice
 Studiu de caz
 Brainstorming
29  Analiza intervenției Activitate:  Activitate
4. Mediul 1  Colecționarea și afișarea Planșele
activității omului asupra înconjurător şi diferitor imagini/ fotografii frontală Plante pe
mediului de viață al activitatea omului. cu plante și animale pe cale  Activitate cale de
organismelor. Plante şi animale de dispariție din Republica individuală dispariție
 Argumentarea pe cale de Moldova.(cu specificarea  Activitate în în RM
importanței protecției dispariţie din celor din localitatea natală) grup
organismelor și a Republica Produs:  Lucrul cu textul Animale pe
mediului lor de viață. Moldova.  Colecția de imagini/ Observaţie cale de
fotografii afișată în cadrul  Proiect de dispariție
activităților ecologice din cercetare în RM
instituția de învățământ.
30  Argumentarea Activitate:  Activitate Prezntare
importanței protecției 5. Rezervaţii  Colecționarea și afișarea frontală ppt
organismelor și a naturale şi 1 diferitor imagini/ fotografii  Activitate
mediului lor de viață. parcuri naţionale cu rezervații, parcuri, individuală
din Republica terenuri, arbori din  Activitate în
Moldova. Republica Moldova luați grup
sub ocrotirea statului.  Lucrul cu textul
Produs:  Demonstraţie
Colecția de imagini/ fotografii  Observaţie
afișată în cadrul activităților
 Reprezentări
ecologice din instituția de
grafice
învățământ.
 Studiu de caz
 Brainstorming
31 6.Evaluare test ES
sumativă ,, 1
Organismele în
mediul lor de
viață,,
Total 31
33- Ore de recuperare 3
34