Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Direcţia Învăţămînt, Tineret și Sport Călărași


Liceul Teoretic ,,V.Alecsandri’’, or. Călăraşi
Comisia metodica,, Matematică și științe’’

„APROBAT” „COORDONAT”
Director _____________ Director adjunct ____________
Tihon Ina Tulbu Zinaida

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


La BIOLOGIE pentru clasa a IX-a
Anul de studii 2020-2021
Semestrul I Semestrul II Anual
Recuperare/Consolidare 8 - 8
Numărul de ore conform 23 35 66
Curriculumului 2010
Total ore 31 35 66
Lucrări practice/laborator 3 2 5
Evaluări 3 3 6
Bibliografia:
Manualul de Biologie cl.IX a – Tudor Cozari, ghidul profesorului cl. IX-a , ediția 2010
Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplina școlară biologie în anul de studii 2020-2021
Ghidul metodologic de implementare a Curriculumului Național la disciplina Biologie, clasele a VI-a a IX-a, ediția 2019
Curriculumul la disciplina Biologie ediția 2010 (ordinul MECC nr. 906 din 17 iulie 2019);
Planul - cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2020-2021 (ordinul MECC nr. 396 din 06 aprilie 2020).

Discutat la ședința comisiei metodice


Proces – verbal nr. ___ din ________ 2020
Șeful CM ____________________________
Repartizarea orelor  anul de studii 2019-2020    clasa a IX-a perioada martie-mai - 9 săptămâmi /2 ore = 18 ore            8 ore / 2 ore 

Numărul orelor
Nr.d/ Conţinuturi (module) Numărul de ore Orele alocate în anul de studii 2020-2021
o conform pentru pentru conținuturile din clasa a IX-a
Curriculumului recuperare/ Din ele
Național ediția consolidare Total ore Activități
2010 practice/laborator Evaluări
1 Diversitatea în lumea vie 14 2 11 1 1
2 Sisteme de susţinere 4 0 4 1 1
3 Bioritmuri 5 0 5 1 1
4 Sisteme vitale ale ecosistemelor 10 3 7 1 1
5 Sisteme de coordonare şi de 9 1 8 1 1
integrare a organismelor
6 Reproducerea în lumea vie 16 3 14 1
7 Ocrotirea mediului 8 0 8 1

Rezervă 1
Total 66 8 58 5 7

Competenţe specifice ale disciplinei Biologie


1. Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la:
structuri morfo-anatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea
organismelor.
2. Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator.
3. Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a
informaţiei referitoare la organisme, procese şi fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.
4. Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor. 5. Competenţa de a se implica personal
în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur.
PLAN DE RECUPERARE/DE CONSOLIDARE
pentru anul de studii 2019-2020 clasa a VIII-a, perioada martie-mai, (9 săptămâmi - 18 ore)
Activități de recuperare consolidare a unităților de Finalitățile unității de
Unități de competență Unități de Nr Data conținut și produse de învățare conținut subordonate
conținut .or competenței specifice
pentru e disciplineei
recuperare/
comnsolidare
8
* Definirea termenilor: Elevii vor putea: 
regn,/încrengătură, clasă.  1.Sistematica Activitate de recuperare: 1.Elaborarea unui tabel cu  să definească termenii
  Identificarea principalelor organismelor   1 trăsăturile distinctive ale animalelor, plantelor și referitori la: 
unități taxonomice în sistematica ciupercilor.  sistematica
organismelor 2.Selectarea speciilor din același gen dintr-un șir .   organismelor: regn,
 .Aplicarea unităților Produs: Tabelul elaborat către elev, lista speciilor încrengătură, clasă. 
taxonomice în clasificarea
selectate.  să recunoască: 
organismelor
Activitate de recuperare/consolidare: Elaborarea  reprezentanți ce
 Identificarea caracterelor
distinctive ale organismelor la nivel 2.Regnul    tabelelor comparative referitoare la particularităţile de aparțin diferitor unități
de regn, încrengătură și clasă.   Animale.   1 structură ale animalelor nevertebrate (moluște, artropode, taxonomice: regn,
Identificarea caracterelor distinctive Animale viermi,celenterate)  încrengătură, clasă. 
ale organismelor la nivel de regn, nevertebrate Produs: tabelul elaborat de către elev. să estimeze rolul: 
încrengătură și clasă.    organismelor vii în
 Utilizarea instrumentarului de natură și în viața omului. 
recunoaștere a poziției sistematice Activitate de recuperare/consolidare: Elaborarea
a organismelor.   3.Evaluare tabelelor comparative referitoare la particularităţile de CS 2. Investigarea lumii
* Compararea diferitor regnuri, inițială 1 structură ale animalelor vertebrate . vii cu ajutorul metodelor și
încrengături și clase de organisme.   al mijloacelor specifice
Regnul   Anim Produs: tabelul elaborat de către elev. 
*Recunoașterea reprezentanților ce pentru 
aparțin diferitor clase de
ale.  Animale Activitate de consolidare: Elaborarea unui afiș
vertebrate publicitar cu referire la importanţa unei clase de vertebrate îmbunătățirea calității
organisme. 
*Argumentarea rolului în natură şi în viaţa omului vieții și a mediului 
organismelor în natură și în viața Produs: prezentarea afișului publicitar elaborat de către  
omului.   elev.  Elevii vor putea: 
*Proiectarea acțiunilor de ocrotire a  să planifice: 
biodiversității.  4.Analiza Activitate de recuperare: Elaborarea „paşaportului” unui  experimente de
*Argumentarea rolului evaluarii 1 reprezentant al regnului Animal(la discreția elevului) investigație a
organismelor în natură și în viața Generalizarea conform algoritmului:   caracteristicilor
omului.   cunoștințelor - denumirea reprezentantului;   generale ale
* Proiectarea acțiunilor de ocrotire
despre regnul - particularităţile structurale ale reprezentantului specifice organismelor; 
a biodiversității. 
animal unităţii taxonomice;   să realizeze: 
  Identificarea principalelor
unități taxonomice în sistematica
 - rolul reprezentantului în natură şi în viaţa omului;    experimente de
organismelor - măsuri de protecţie ale reprezentantului.   investigație a
 .Aplicarea unităților Produs: „Paşaportul” elaborat de către elev caracteristicilor
taxonomice în clasificarea Activitate de consolidare: Elaborarea unui poster referitor generale ale
organismelor la animalele ocrotite de lege în RM  organismelor; 
Produs: posterul elaborat de către elev.  să determine: 
  Identificarea caracterelor  poziția sistematică a
distinctive ale organismelor la nivel
5.Trăsăturile Activitate de recuperare: 1.Elaborarea unui tabel cu diferitor organisme; 
de regn, încrengătură și clasă.    să interpreteze: 
distinctive ale trăsăturile distinctive ale plantelor talofite.
Identificarea caracterelor distinctive  date experimentale
ale organismelor la nivel de regn, plantelor. Produs: Tabelul elaborat către elev.
Plante talofite referitoare la
încrengătură și clasă.   caracteristicile
6Plante Activitate de recuperare/consolidare: Elaborarea tabelelor generale ale
 Utilizarea instrumentarului de
cormofite. comparative referitoare la particularităţile de structură ale organismelor; 
recunoaștere a poziției sistematice
a organismelor.   Ferigi și talofitelorm și cormofitelor .   să evalueze: 
  Compararea Gimnosper Produs: tabelul elaborat de către elev.   datele observațiilor
diferitor regnuri, încrengături și me. referitoare la structurile și
clase de organisme.   funcțiile organismelor
  Recunoașterea CS 3. Implicarea în activități
reprezentanților ce aparțin diferitor de menținere a stării de
7Plante Activitate de recuperare: Elaborarea „paşaportului” unui sănătate proprii și a celor 
clase de organisme.  reprezentant al regnului Plantae (la discreția elevului) conform
cormofite. din jur prin aplicarea
  Argumentarea rolului algoritmului:  
Angiosperme. metodelor interactive în
organismelor în natură și în viața - denumirea reprezentantului;  
omului.   vederea formării unui 
- particularităţile structurale ale reprezentantului specifice comportament sanogen 
  Proiectarea acțiunilor de unităţii taxonomice; 
ocrotire a biodiversității.   CS 4. Participarea în acțiuni
 - rolul reprezentantului în natură şi în viaţa omului;  
  Argumentarea rolului de ocrotire a biodiversității
- măsuri de protecţie ale reprezentantului.  
organismelor în natură și în viața prin parteneriat în vederea 
Produs: „Paşaportul” elaborat de către elev
omului.   rezolvării problemelor
ecologice la nivel individual,
  Proiectarea acțiunilor de 8.Generalizar Activitate de consolidare: Elaborarea unui poster referitor local și global 
ocrotire a biodiversității.  e. la plantele ocrotite de lege în RM  Elevii vor putea: 
  Lumea Produs: posterul elaborat de către elev.  să proiecteze: 
vegetală.  acțiuni de ocrotire a
biodiversității.  
Nr. Nr. Observații
Unități de competență Unități de conținut Data Resurse procedurale Resurse materiale
d/o ore
I Diversitatea în lumea vie 11
Definirea noţiunii de Crearea unui album cu https://www.youtube.co
ecosistem. Diversitatea ecosistemelor şi 1 fotografii,imagini cu diverse m/watch?
1 Determinarea componentelor lor. ecosisteme. v=rHvkDfwsCp4-
particularităţilor Tundra şi taigaua Studierea unor fragmente din text biomul video
ecosistemelor.
Clasificarea ecosistemelor
2 Mediile de viaţă -Observarea şi înregistrarea în Planşa „Organisme
Diferenţierea biodiversităţii (terestru,acvatic,subteran) şi 1 fişele de observaţie a factorilor prădătoare”
în diferite tipuri de organismele caracteristice. biotici,abiotici şi antropogeni din
ecosisteme: terestru, Factorii de mediu. cel mai apropiat ecosistem din
acvatic, subteran zona şcolii.

3 Diferenţierea Colectarea şi interpretarea Imagini din manual şi


biodiversităţii în diferite Biodiversitatea ecosistemului. materialelor ilustrative despre alte izvoare.
tipuri de ecosisteme: 1 biodiversitatea lacului, pădurii,
terestru, acvatic, subteran parcului,livezii etc.

Stabilirea relaţiilor între Observarea biodiversități,


Lucrarea practiă nr.1
condiţiile de mediu şi factorilor biotici,abiotici şi 1 https://www.youtube.co
Excursie.Observarea şi
4 biodiversitate Proiectarea antropic în ecosistemul din m/watch? PVSC
înregistrarea în fişele de observare
acţiunilor de ameliorare a apropierea școlii. v=yX8W9Rm00cg
a factorilor Exerciţii de descriere a
stării ecosistemelor din Lucrarea practiă nr.1. https://www.youtube.co
ciclului de dezvoltare a unor
localitate Calcularea frecvenței plantelor m/watch?
organisme parazite şi a relaţiilor
și animalelor pe m2 dintr-un v=c4eVz1NG7Dk
lor cu gazda
ecosistem adaptari
Stabilirea relaţiilor între Relații între condiții de mediu și 1 Recunoaşterea categoriilor trofice Imagini ce cofirmă
condiţiile de mediu şi biodiversitate. dintr-un ecosistem local adaptarea organismelor
5 biodiversitate

Reprezentarea schematică a Relații trofice în ecosistem. 1 Recunoaşterea categoriilor trofice Imagini ale categoriilor
6 relaţiilor trofice în Verigi și lanțuri. dintr-un ecosistem local Trofice.
ecosistem.
Nr Nr. Observații
Unități de competență Unități de conținut Data Resurse procedurale Resurse materiale
d/o ore
7 Reprezentarea schematică a Reţele trofice și piramide trofice. -Recunoaşterea categoriilor trofice Imagini din manual şi
relaţiilor trofice în 1 dintr-un ecosistem local alte izvoare ce
ecosistem. -Reprezentarea grafică a lanţurilor, reprezintă
Argumentarea importanţei reţelelor şi piramidelor trofice din lanţuri şi piramide
relaţiilor trofice în diverse ecosisteme trofice.
ecosistem.

Diferenţierea Colectarea şi interpretarea Planșe Ecosistemul unui


biodiversităţii în diferite Ecosistemul teresru și materialelor ilustrative despre lac, Ecosistemul unei
8
tipuri de ecosisteme: organismele caracteristice. 1 biodiversitatea pădurii, parcului, peșteri, Ecosistemul
luncii. etc. Recunoaşterea unui parc
terestru, acvatic, subteran
categoriilor trofice dintr-un
ecosistem
9 Stabilirea relaţiilor între Colectarea şi interpretarea
condiţiile de mediu şi Ecosistemul acvatic materialelor ilustrative despre
biodiversitate organismele caracteristice. 1 biodiversitatea unui ecosistem
acvatic. Recunoaşterea
Reprezentarea schematică a categoriilor trofice dintr-un
ecosistem
relaţiilor trofice în
10 ecosistem. Colectarea şi interpretarea
Ecosistemul subteran , materialelor ilustrative despre
Proiectarea acţiunilor de organismele caracteristice. biodiversitatea peșterii.
ameliorare a stării Recunoaşterea categoriilor trofice
ecosistemelor din localitate dintr-un ecosistem
11 Aplicarea cunoştinţelor, Evaluare formativă la modulul I 1
deprinderilor şi priceperilor “Diversitatea în lumea vie” Test EF
căpătate în situaţii noi
II Bioritmuri 5
12 Identificarea aspectelor Aspecte sezoniere ale Observarea fenomenelor
sezoniere ale unor ecosistemelor. 1 fenologice în pădure.
ecosisteme.
Stabilirea relaţiilor între Observarea fenofazelor la unele
condiţiile de mediu şi Bioritmul sezoner al plantelor. plante din diverse ecosisteme din Plante vii, ierbare,
13 1
bioritmurile sezoniere localitate. imagini
ale organismelor.
14 Stabilirea relaţiilor între Lucrarea practică PVSC
1 Lucrare practică
condiţiile de mediu şi Determinarea cantităţii de
bioritmurile sezoniere amidon în frunzele plantelor în
ale organismelor. perioada de vară şi toamnă.

Observarea a bioritmului sezonier


Stabilirea relaţiilor între la unele animale din diverse
15 condiţiile de mediu şi Bioritmul animalelor. ecosisteme din localitate
1 Imagini, mulaje
bioritmurile sezoniere Amorțirea, hibernarea, migrația.
ale organismelor.

Evaluare sumativă la unităţile


16 de conţinuturi,,Diversitatea în 1
lumea vie” şi,,Bioritmuri”.
III Sisteme de susținere 4
Recunoaşterea adaptărilor Sisteme de susţinere la plante. 1 -Modelarea unor structuri de Planşa Sistemul
17 organelor de susţinere Rolul lor în supravieţuirea susţinere la plante (rădăcini, cîrcei, radicular etc
pentru integrarea plantelor. vase conducătoare etc.)
organismelor în mediu. Identificarea structurilor de
Argumentarea rolului Lucrare practică Identificarea 1 susţinere la plante PVSC
18 structurilor de susţinere în țesuturilor mecanice în
suravieţuirea organismelor structura plantelor.

19 Recunoaşterea adaptărilor Rolul sistemelor de susţinere în Planşe cu diferite


organelor de susţinere supravieţuirea animalelor. -Modelarea unor structuri de schelete, mulaje
pentru integrarea Schelet extern. Scelet intern 1 susţinere la animale.
organismelor în mediu. PVSC
Argumentarea rolului
structurilor de susţinere în
suravieţuirea organismelor
Siseme vitale 7 fenomenului de reciclare a
IV
materiei.
Argumentarea importanţei Analiza evaluării -Exerciţii de analiză comparativă Fișe cu exerciți
organismelor în circuitul Circuitul materiei şi fluxul şi descriere ciclului materiei şi
20 materiei şi energiei în energiei în biosferă. fluxului de energie, de descriere a
1
natură.

Nr Nr. Observații
Unități de competență Unități de conținut Data Resurse procedurale Resurse materiale
d/o ore
Argumentarea importanţei Prezentarea unor lanţuri trofice Fișe, manual
21 organismelor în circuitul Rolul organismelor în circuitul 1 prin care să demonstreze rolul
materiei şi energiei în materiei şi energiei. organismelor în circuitul materiei
natură. şi energiei.
Reprezentarea schematică a Cicluri biogeochimice: 1 Planşa : ”Circuitul apei
22 ciclurilor biogeochimice. Ciclul apei Analiza schemei Ciclul apei. în natură”

Reprezentarea schematică a Lucrare de laborator. Activitate practică Instrucțiune de lucru


23 ciclurilor biogeochimice. Evidenţierea experimentală a 1 PVSC
absorbţiei apei de către plantă.
Reprezentarea schematică a Ciclul biogeochimic al 1 Întocmirea unor scheme a Manual
ciclurilor biogeochimice. carbonului ciclurilor biogeochimice
24
-Analiza schemei Ciclul
carbonului.
Reprezentarea schematică a Ciclul biogeochimic al azotului 1 -Analiza schemelor Ciclul Manual
25 ciclurilor biogeochimice. carbonului, Ciclul azotului. PVSC

Evaluare sumativă la modulul 1 Test EF


26 IV,III
V Sisteme de coordonare 8
şi de integrare a organismelor
1 Investigarea unor factori (de ex. Planșe:Adaptarea
27 Identificarea factorilor ce Reglarea echilibrului unui vînătoare pescuit intensiv, organismelor în
determină starea de ecosistem. modificarea condiţiilor demediu, corespundere cu nișa
echilibru şi introducerea de noi specii de ecologică
factorii care produc Habitatul și nișa ecologică 1 organisme etc.) ce produc
28 dezechilibrul ecosistemului dezechilibrul în ecosistem.

Descrierea procesului de Succesiunea ecologică Investigarea unor factori (de ex.


29 succesiune a unui 1 vînătoare pescuit intensiv,
ecosistem; modificarea condiţiilor de
mediu,introducerea de noi specii
de organisme etc.) ce produc
dezechilibrul în ecosistem

Nr Nr. Observații
Unități de competență Unități de conținut Data Resurse procedurale Resurse materiale
d/o ore
30 Argumentarea rolului Relații ale organismelor într-un 1 Observarea şi interpretare a
diferitelor categorii de ecosistem relaţiilor dintre organismele unor
organisme în menţinerea ecosisteme: parc, pădure, rîu,
echilibrului ecosistemului grădină etc

Identificarea factorilor ce Teoria evoluției 1 Observarea şi interpretare a


determină starea de relaţiilor dintre organismele unor
31 echilibru şi factorii care ecosisteme: parc, pădure, rîu,
produc dezechilibrul grădină etc.;
ecosistemului
Argumentarea rolului Selecția .Selecția naturală factor Elaborarea unor proiecte de PPT
diferitelor categorii de de menținere a echilibrului 1 ocrotire a ecosistemelor din Planșe Selecția (de
organisme şi a omului în ecologic. localitate. Miciurin…)
menţinerea echilibrului
32
ecosistemului
Proiectarea acţiunii de
ocrotire a ecosistemelor din
localitate;

Identificarea factorilor ce Lucrare de laborator Nr. 3. Activitate practică Materiale conform


determină starea de Demonstrarea experimentală 1 lucrării.
33 echilibru şi factorii care PVSC
a influenţei usturoiului, cepei
produc dezechilibrul
asupra mucegaiului;
ecosistemului
Evaluare la modulul Sisteme de
34 coordonare şi de integrare a 1
organismelor
Reproducerea în lumea vie. 14 ES
VI Bazele geneticii.
Utilizarea simbolurilor Analiza evaluării 1 Observarea la microscop ,pe Planșe Reproducere la
genetice în situaţii de Reproducerea sexuată. planşe a celulelor sexuale şi plante și animale
comunicare. Descrierea Gametogeneza. notarea elementelor componente.
procesului de PVSC
35
gametogeneză.
Compararea ovogenezei şi
spermatogenezei.

Nr Nr. Observații
Unități de competență Unități de conținut Data Resurse procedurale Resurse materiale
d/o ore
Cercetarea dezvoltării embrionare Planșa Metamorfoza...
Utilizarea simbolurilor Dezvoltarea embrionară şi 1 la păsări peşti, amfibieni, insecte.
36 genetice în situaţii de larvară
comunicare.

Analiza acţiuni factorilor de Ereditatea și variabilitatea Exerciţii de analiză comparativă Fișe cu exerciții.
37 mediu asupra variabilităţii caracterelor 1
organismelor.
Descrierea mecanismelor
de transmitere a
caracterelor ereditare
Metode genetice de cercetare. Planșa caracterelor
38 conform legilor lui Mendel.
Legea uniformității hibrizilor. 1 dominante și recesive
Utilizarea simbolurilor
genetice în situaţii de
comunicare.
Descrierea mecanismelor Mecanismele transmiterii 1 Exerciţii de analiză a scemei Planșa Încrucișarea
de transmitere a caracterelor ereditare.Legea încrucişării monohibride monohibridă la
39 caracterelor ereditare segregării caracteelor mazăre
conform legilor lui Mendel.
Utilizarea simbolurilor Rezolvarea problemelor la legea Rezolvarea problemelor focalizate Fişe cu probleme
genetice în situaţii de segregării 1 pe mecanismul transmiterii diferite.
40
comunicare. caracterelor ereditare (legea
uniformității).
Descrierea mecanismelor
de transmitere a Legiltăţile eredităţii. Încrucişarea Exerciţii de analiză a scemei Planșa Încrucișarea
caracterelor ereditare dihibridă. 1 încrucişării dihibride dihibridă la mazăre
41 conform legilor lui Mendel.
Utilizarea simbolurilor
genetice în situaţii de
comunicare.
Utilizarea simbolurilor Rezolvarea problemelor la legea Rezolvarea problemelor Fişe cu probleme
genetice în situaţii de independenței 1 focalizate pe mecanismul diferite.
42 comunicare. transmiterii caracterelor
ereditare .

Nr Nr. Observații
Unități de competență Unități de conținut Data Resurse procedurale Resurse materiale
d/o ore
Descrierea mecanismelor
de transmitere a Ereditatea şi cromozomii Reprezentarea schematică a Fişe cu exerciţii diferite.
caracterelor ereditare 1 determinismului genetic al sexului
43 conform legilor lui Mendel.
Argumentarea rolului
eredităţii şi variabilităţii în
viaţa organismelor
Analiza acţiunii factorilor Selectarea informaţiilor despre Imagini cu reprezentarea
44 de mediu în apariţia Genetica umană. Maladii 1 bolile ereditare la om. bolilor ereditare.
maladiilor ereditare la om. ereditare. Investigarea cauzelor apariţiei
Propunerea modalităţilor de unor boli ereditare (polidactilia. PVSC
45 profilaxie a maladiilor Profilaxia maladilor ereditare 1 hemofilia, sindromul Down etc).
ereditare la om.
Generalizare.Lecție de formare
46 a abilităților de evaluare 1

Aplicarea cunoştinţelor, Evaluare la modulul


47 deprinderilor şi priceperilor Reproducerea în lumea vie. 1 testare Test EF
căpătate în situaţii noi. Bazele geneticii.

Analiza evaluării.
48

VII Ocrotirea mediului 8


Interpretarea consecinţelor Prezentarea informaţiilor despre Reviste, buletine
Influenţa omului asupra
acţiunii omului asupra 1 poluarea mediului în R.M. şi ecologice.
49 biodiversităţii.
biodiversităţii. influenţa asupra biodiversităţii.

Analiza efectelor poluării Lucrul cu Cartea Roşie a R.M. PPT Rezevațiile naturale
mediului asupra propriei Cercetarea ilustraţiilor cu ariile CarteaRoșie a RM
existenţe. protejate de stat.
Interpretarea consecinţelor 1 Redactarea unor comunicări
50 acţiunii omului asupra Ariile protejate în RM referitoare la rolul ariilor protejate
biodiversităţii. de stat din Republica Moldova
Argumentarea rolului
complexelor naturale proteja-
te de stat din R. M.
51 Elaborarea unui album cu
Impactul omului asupra propriei
Interpretarea consecinţelor fotografii şi date despre
existențe.Poluarea centrelor
acţiunii omului asupra 1 consecinţele pozitive şi negative
urbane
biodiversităţii. ale intervenţiei omului.

Interpretarea consecinţelor 1
acţiunii omului asupra Redactarea unei comunicări Imagini ce ilustrează
biodiversităţii. Poluarea apelor și solului . referitor la făntânile din activitatea omului
-argumentarea rolului Deșeurile menagere localitate,asigurarea școlii cu apă pentru poluarea
complexelor naturale potabilă mediului din localitate
52 protejate de stat din Elaborarea unui proiect de și din republică
Republica Moldova. reciclare a deşeurilor din propria Imagini referitoare la
-analiza efectelor gospodărie stocarea deșeurilor , în
poluării mediului asupra localitate, gospodării
personale…etc
propriei existenţe.

Articole despre istoria


Proiect de acțiune Participarea la activități de
53 1 rîului Bîc,
Salvați Planeta salubrizare a râului Bâc.
imagini referitoare la
stare actuală .
54 Generalizare 1

55 Evaluare sumativă anuală 1

56 Analiza evaluării 1

57 Oră de rezervă 2