Sunteți pe pagina 1din 1

“DEMOLARE IMOBIL ȘI ANEXE ORADEA STRADA ION BOGDAN NR.

31”

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE COLECTIVĂ


privind securitatea şi sănătatea în muncă
Întocmit azi: ___________________

Subsemnatul .........................................................., având funcţia de lucrător SSM


am procedat la instruirea unui număr de ___ persoane de la ______________________, conform tabelului
nominal, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru lucrările pe care le vor efectua în cadrul
investiției, perioada ___________________. În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale:
Legea 319/2006 art.22-23, H.G.1425/2006, Capitolul VI (art. 101-107), Plan de securitate și sănătate în
muncă, Proceduri interne demolari, Reguli generale santier, Instrucţiuni generale de Securitate si
Sănătate, Instrucțiuni specifice de Securitate și Sănătate în Muncă, Prevederile H.G.300/2006, Anexa 2 –
Lista de riscuri specifice, Anexa 4 – Cerinţe minime generale pentru locuri de muncă din şantiere,
H.G.1091/2006, H.G.971/2006, H.G.1048/2006, punct de prim ajutor, evacuare şi locuri de adunare și
măsuri de prevenție COVID-19.
Prezenta fişă de instruire se completează în două exemplare şi se va păstra la după cum urmează:
1 exemplar la coordonatorul ssm şi 1 exemplar la conducătorul SC...............................

Conducător SC......................................, Coordonator SSM

TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire
Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de
instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă şi ne obligăm să le respectăm întocmai.

Nr. crt. Numele şi prenumele Act identitate/grupa sanguină Semnătura

Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar ____________________________ (________________________________________)


Semnătura _______________________
Notă: Fişa se completează în 2 exemplare