Sunteți pe pagina 1din 11

1

A D J E C T I V U L
( T h e A d j e c t i v e )
Adjectivul este partea de vorbire care arată o însuşire sau o caracteristică a unui substantiv. Există două tipuri de adjective:
calificative şi determinative. Adjectivul calificativ este adjectivul propriu-zis, care arată o însuşire a unui obiect.
În limba engleză adjectivul se pune în faţa substantivului şi are aceeaşi formă la toate genurile şi la ambele numere, deci este
invariabil.
Iată câteva dintre puţinele cazuri în care adjectivul se pune după substantiv:
1. În unele titulaturi:
Attorney General; Lieutenant-General; Poet-Laureate.
2. Când vrem să subliniem adjectivul:
Johnny dear; all things necessary; on Sunday last; from times immemorial; the only remedy possible.
3. În expresii:
Court-martial; first person singular; Asia Minor; "Paradise Lost"; A major (muz); B minor (muz); C flat (muz); Ursa Major (sau Minor).
4. Când este vorba de adjectivele:
Aflame, afraid, agape, aghast, alive, asleep, awake, aglow.
5. Când adjectivul lămureşte un substantiv care denumeşte o măsură (spaţiu, timp, număr):
Five feet long; two centuries old.
6. Când adjectivul urmează după verbul to be, fie el exprimat sau nu:
This man is old.
A room large enough for my family = a room which is large enough for my family
He arrived home tired. = He arrived home and he was tired.

I . C O M P A R A Ţ I A A D J E C T I V E L O R

Numai adjectivele calificative au grade de comparaţie; ele se împart în trei categorii:


1. Adjective scurte: monosilabice şi bisilabice. (În această categorie pot fi incluse şi adjective trisilabice formate cu
prefix negativ.)
2. Adjective lungi
3. Adjective neregulate

Gradele de comparaţie

Gradele de comparaţie sunt:


a) Gradul pozitiv care prezintă forma de bază a adjectivului:
Big, beautiful, good
b)
Gradul comparativ se foloseşte atunci când însuşirea unui substantiv este comparată cu aceeaşi însuşire a altui
substantiv.
 Comparativ de inferioritate:
Nu aşa de… ca…, mai puţin… decât…
 Comparativ de egalitate:
Tot aşa de… ca…
 Comparativ de superioritate:
Mai… decât…
c) Gradul superlativ
 Superlativ relativ, folosit când însuşirea substantivului este exprimată la gradul cel
mai înalt sau cel mai scăzut în comparaţie cu aceeaşi însuşire a altui
substantiv:
Cel mai…, cea mai…
 Superlativ absolut, folosit atunci când nu se mai face nici un fel de comparaţie:
Foarte

A. Comparaţia adjectivelor scurte


2
a) Gradul pozitiv:
Big Clean Happy

b) Gradul comparativ:
 De inferioritate:

Not so/as big as Not so/as clean as Not so/as happy as

 De egalitate:
As big as As clean as As happy as
 De superioritate (urmate de than):

Bigger Cleaner Happier

c) Gradul superlativ:
 Superlativ relativ:

The biggest The cleanest The happiest


 Superlativ absolut:

Very big Very clean Very happy

Notă - Următoarele adjective monosilabice şi bisilabice formează gradele de comparaţie după regula adjectivelor lungi: abject,
abrupt, afraid, alive, alone, aloof, antique, aware, bizzare, burlesque, constant, content, correct, distinct, docile, eager, exact, fertile, fragile,
hostile, intact, livid, nervous, proper, prudent, sudden, worth etc.

Reguli de ortografiere la adăugarea terminaţiilor -er şi -est:

 Adjectivele monosilabice terminate într-o singură consoană precedată de o singură vocală dublează consoana
finală:
Big Bigger Biggest
Sad Sadder Saddest

 Adjectivele terminate în e mut îl pierd:


Nice Nicer Nicest

 -l final precedat de vocală neaccentuată se dublează în limba engleză dar nu în cea americană:
Cruel Crueller Cruellest

 -y final precedat de consoană se transformă în i:

Lazy Lazier Laziest

Excepţii:
Shy Shyer Shyest
Sly Slyer Slyest
Dry Dryer Dryest
Wry Wryer Wryest

B. Comparaţia adjectivelor lungi

a) Gradul pozitiv:
3
Beautiful
b) Gradul comparativ:
 De inferioritate:

Not so/as beautiful as

 De egalitate:
As beautiful as

 De superioritate:
More beautiful than
c) Gradul superlativ:
 Superlativ relativ:

The most beautiful


 Superlativ abosulut:

Very beautiful

C. Comparaţia adjectivelor neregulate

Numim adjective neregulate acele adjective care nu respectă regula de formare a comparaţiei în cazul comparativului de
superioritate şi al superlativului relativ; la celelalte forme, regula este aceeaşi ca în cazul adjectivelor scurte şi lungi.

Pozitiv Comparativ Superlativ

- good, well - better - the best


- bad (rău, adj şi adv), ill (bolnav,
- worse - the worst
după to be, to look, to feel)

- little - less, lesser - the least


- few - less, fewer - the fewest
- much, many - more - the most
- old - older, elder - the oldest, the eldest (pt. membrii aceleiaşi familii)
- far - farther, further - the farthest, farthermost (în spaţiu), the furthest, furthermost (în timp).
- near - nearer - the nearest, the next
- fore - former - the foremost, the first
- the latest (cel mai recent), the last (ultimul, după care nu mai urmează
- late - later, latter
nimic)

- hind - hinder - the hindmost, hindermost

I I . C O M P A R A Ţ I A A D J E C T I V E L O R
C O M P U S E

 Atunci când primul element îşi păstrează sensul , el este cel care se pune la gradul de comparaţie:
4
- well-paid - better-paid - the best-paid
- beautiful-looking - more beautiful-looking - the most beautiful-looking

 Când adjectivul compus formează un tot unitar se folosesc adverbele more, most:

- narrow-minded - more narrow-minded - the most narrow-minded

Construcţii formate cu adjective la comparativ:

a)din ce în ce mai… se redă prin construcţia:


comparativ + and + comparativ sau
ever + comparativ
It is better and better. = E din ce în ce mai bine.
It is ever better. = E din ce în ce mai bine.
The book is more and more interesting. = Cartea e din ce în ce mai interesantă.

b)cu cât… cu atât… se redă aplicând următoarea formulă:


the + comparativ + S + P ----- cu cât…
the + comparativ + S + P ----- cu atât…
The longer the days are, the shorter the nights are. = Cu cât zilele sunt mai lungi cu atât nopţile sunt mai scurte.
The more interesting the book is the more expensive it is. = Cu cât cartea este mai interesantă, cu atât este mai scumpă.
În cele două situaţii de mai sus în care apare verbul la acelaşi timp, mod şi persoană în
ambele propoziţii, el poate fi omis. Deci cele două fraze pot fi redate astfel:
The longer the days, the shorter the nights. = Cu cât zilele sunt mai lungi cu atât nopţile sunt mai scurte.
The more interesting the book, the more expensive it is. = Cu cât cartea este mai interesantă, cu atât este mai scumpă.
Dar:
The more we are, the gayer it will become. = Cu cât suntem mai mulţi, cu atât va fi mai vesel.

Există cazuri în care comparativul este folosit cu înţeles de superlativ şi în acest caz
Notă -
este precedat de articol hotărât:
Which is the faster, my car or yours?
This is the faster of the two cars. (dintre două)
Dar:
This is the fastest of all cars. (dintre mai multe)
5
Această situaţie se aplică în cazul a doar două elemente comparate.

COMPARATIV SUPERLATIV
POZITIV
de inferioritate de egalitate de superioritate relativ absolut
lungiAdj. scurteAdjective

- big - not so/as big as - as big as - bigger than - the biggest - very big

- not so/as happy


- happy - as happy as - happier than - the happiest - very happy
as

- not so/as beautiful


- beautiful - as beautiful as - more beautiful than - the most beautiful - very beautiful
as

- good - not so/as good as - as good as - better than - the best - very good
nereg.Adj.

- bad - not so/as bad as - as bad as - worse than - the worst - very bad

Aceleaşi reguli se aplică şi atunci când formăm comparaţia adverbelor.

I I I . F O R M A R E A A D J E C T I V E L O R

a) derivare (cu ajutorul sufixelor şi prefixelor),


b) compunere,
c) schimbarea categoriei gramaticale.

Derivare

sufixe
 -able, -ible Drinkable, eatable, terrible etc.
 -al Autumnal, colossal etc.
 -an, -ian American, European, Russian etc.
 -ant Discordant, malignant etc.
 -ed Tired, interested etc.
 -en Golden, wooden, woollen etc.
 -ent Dependent, persistent etc.
 -ful Beautiful, grateful, paceful etc.
 -ial Celestial, fluvial etc.
 -ic Comic, economic, geographic, heroic, historic etc.
 -ical Comical, economical, historical etc.
 -ing Amusing, obliging etc.
 -ish Foosish, oldish etc.
 -ive Active, conclusive etc.
 -less Careless, hopeless, penniless etc.
 -like Childlike
 -ly Daily, weekly etc.
 -ous Courageous, glorious etc.
 -som(e) Handsome, tiresome etc.
 -ward Backward, inward, onward etc.
 -y Funny, rainy, sunny etc.

prefixe
 A- Alike, alive, asleep etc.
 a-, ab- Achromatic, abnormal etc.
 Ante- Antediluvian, antemeridian etc.
 Bi- Biannual, bifold etc.
 Circum- Circumpolar, circumsolar etc.
 Col-, com-, cor- Collateral, compassionate, concave etc.
 Contra- Contrapuntal etc.
6
 Dis- Diagreeable, dishonest, displeased etc.
 Ex- Exchangeable, exclamative etc.
 Extra- Extraordinary, extraterrestrial etc.
 In-, ig-, im-, ir- Indefinite, ignoble, illegal, immovable, irrational etc.
 Inter- Interallied, international etc.
 mis- Misapplied, mislaid etc.
 Non- Non-British, nonsense, non-stop etc.
 Out- Outdoor, outstanding etc.
 Over- Overcast, overconfident, overnight etc.
 Per-, pel- Perdurable, percatenous, perllucid etc.
 Pre- Premature, pre-war etc.
 Retro- Retroactive, retrograde etc.
 Sub- Subodinate, subterranean etc.
 Super-, sur- Superabundant, supercivilized, surrealist etc.
 Trans- Transatlantic, translucent, transoceanic etc.
 Ultra- Ultraconventional, ultramarine, ultraplanetary, ultraviolet etc.
 Un- Unhappy, unpleasant, unwise etc.

Compunerea

Compunerea este o metodă mult folosită în limba engleză; practic vorbitorul sau scriitorul are
posibilitatea de a construi orice adjectiv compus doresc. Această metodă constă în alăturarea a
două sau mai multe părţi de vorbire legate prin liniuţă de unire. Iată câteva posibilităţi de
compunere:
Subst. + subst.: The hire-purchase system
Subst. + adj.: Brand-new, dog-tired
Subst. + part.: Peace-making, egg-shaped, airborne
Adj. + subst.: Long-distance
Adj. + part.: Hard-boiled, dark-coloured
Adv. + adj.: Downright, upright
Adv. + part.: Hard-working, outstanding, newborn
Verb + verb: Make-belive, soldier, would-be
Verb + adv.: Put-on dignity, runaway match
Prep. + subst.: After-dinner wine, outdoor games, uphill road
Mai multe cuvinte: A life-and-death struggle, a day-by-day life, out-of-date theories
Construcţii verbale: A give-and-take policy, a don't-touch-me attitude

Notă - Cuvintele componente pot fi scrise împreună atunci când adjectivul nou creat este folosit de mai multă vreme sau foarte
des.
Locul liniuţei de unire este foarte important pentru înţelesul întregii construcţii:
 A small-inn = o cameră de han mic
room
 A small inn- = o cameră mică de han
room

O categorie specială de adjective compuse este formată aplicându-se următoarea formulă:

Adj.
Adv. + subst. + ed
Num.

Exemple:
 Long-legged = cu picioare lungi
 Fair-haired = cu părul blond
 One-handed = cu o singură mână
 Down-hearted = abătut, deprimat
 White-faced = palid, cu faţa albă
Acest gen de substantive compuse înlocuieşte o propoziţie atributivă din care s-au păstrat elementele de bază:
A boy who has broad shoulders. = A broad-shouldered boy.
Regulile de ortografie la adăugarea terminaţiei -ed sunt cele valabile pentru terminaţiile -er şi -est.
7
I V . A D J E C T I V E D E T E R M I N A T I V E

Spre deosebire de adjectivele calificative despre care am vorbit mai sus, aceste adjective, de regulă, provin dintr-un pronume.
1) Adjective demonstrative:
apropiere De

Sg. This = acest, această

Pl. These = aceşti, aceste

That
depărtare De

Sg. = acel, acea

Pl. Those = acei, acele

2) Adjective posesive:
My = meu, mea, mei, mele

Your = tău, ta, tăi, tale

His = lui

Her = ei

Its = lui, ei (neutru)

Our = nostru, noastră, noştri, noastre

Your = vostru, voastră, voştri, voastre

Their = lor

Adjectivele posesive însoţesc întotdeauna substantivele care denumesc părţi ale


Atenţie!
corpului şi articole de îmbrăcăminte, caz în care nu se mai foloseşte articolul hotărât:
 Put on your coat! = Pune-ţi haina!
 Look at his face! = Uită-te la faţa lui!
 I take off my shoes. = Îmi scot pantofii.
 They are not my glasses. = Nu sunt ochelarii mei.
Din exemplele de mai sus se observă că, în unele cazuri, adjectivul posesiv se traduce prin pronume în cazul dativ (îmi, mi, îţi, ţi
etc), corespunzător formelor reflexive din limba română.

3) Adjective relative:
Which = care, pe care - He told me a story, which story I am going to tell you now.
Whose = al cărui, a cărei, ai căror, ale - Give me the book whose cover is red.
căror etc. - The girl whose mother is absent will be well looked after.
What = ce, care, pe care - I don't know what to choose.
- Tell me what apple you prefer, the red one or the yellow one?

Notă - What şi which în combinaţie cu ever sau soever pot forma cuvinte care sunt fie pronume, fie adjective:
Whatever book you take it is all right with me. (adj)
I don't mind whichever you take. (pron)

4) Adjective interogative:
Which? = care?, care dintre? (selectiv) Which boy can play tennis well?
What? = ce?, care?, pe care? (în general) What theacher told you that?
Whose? = a cui?, al cui?, ai cui?, ale cui? Whose room is this?
How much? = cât?, câtă? How much bread do you eat daily?
8
How many? = câţi?, câte How many flowers did she buy?

5) Adjective nehotărâte:
(a) few = câţiva, câteva; puţini, puţine - Few people will do that for you.
(a) little = puţin, puţină - He can speak little French
all = tot, toată, toţi, toate - All the children are playing.
A certain = un, o oarecare, un anumit, o - A certain Mr. Brown came to see you.
anumită

Another = un altul, o alta; încă - I see another man coming along the street.
- I'll stay another minute, but not more.
Any = nişte, câţiva, câteva (în propoziţii - Do you want any cakes?
interogative) - Any man can do that.
= orice, oricare ( în propoziţii - I can't see any dog in the street.
afirmative enunţiative)
= nici un, nici o ( în propoziţii
negative)

Both = amândoi, amândouă - Both my friends are coming tonight.


Certain = unii, unele, anumiţi, anumite - I have certain books that might interest you.
Each = fiecare în parte - Each child will be given an apple.
Either = ambii, ambele; oricare din doi - You may have either room, both are vacant. (oricare dintre
cele două).
- People are waiting on either side of the street. (ambele)

Enough = destul, destulă, destui, destule - Do we have enough food for dinner?
- *He has enough money (adj).
- He doesn't run fast enough (adv).
Every = fiecare; toţi, toate - Every man should know this.
Many = mulţi, multe - Many women like to wear short skirts.
Much = mult, multă - Don't put much sugar in my coffee.
Neither = nici unul, nici una (din doi sau - Neither solution is good.
două)

No = nici un, nici o (în propoziţii - They have written no letters this month.
negative cu verbul la afirmativ)

One = un, o - One day you shall understand everything.


Other = alt, altă, alţi, alte - I don't know what other people may say about that.
Several = câţiva, câteva, diferiţi, diferite - I have seen her several times this week.
Some = câţiva, câteva, nişte, ceva - Some people are talking in the middle of the street.
Such = asemenea, astfel de - You should never ask such questions.
The other = celălalt, cealaltă, ceilalţi, celelalte - Take the other apple, this one is not good.
*Atenţie! Atunci când enough are funcţie de adjectiv el este plasat în faţa substantivului; când are funcţia de adverb poziţia lui este
după adjectiv sau adverb.
9
A N E X A I
1. Formarea comparativului şi superlativului regulat

Forma adjectivului Comparativ Superlativ


O singură silabă, terminată în -E: Adaugă -R: Adaugă -ST:
WIDE, FINE CUTE WIDER, FINER, CUTER WIDEST, FINEST, CUTEST
O singură silabă, cu o vocală şi o consoană
Dublează consoana şi adaugă -ER: Dublează consoana şi adaugă -EST:
la final:
HOTTER, BIGGER, FATTER HOTTEST, BIGGEST, FATTEST
HOT, BIG, FAT
O singură silabă, cu mai mult de o vocală
Adaugă -ER: Adaugă -EST:
sau mai mult de o consoană la final:
LIGHTER, NEATER, FASTER LIGHTEST, NEATEST, FASTEST
LIGHT, NEAT, FAST
Două silabe, cu Y la final: Schimbă-l pe Y în I, apoi adaugă -ER: Schimbă-l pe Y în I, apoi adaugă -EST:
HAPPY, SILLY, LONELY HAPPIER, SILLIER, LONELIER HAPPIEST, SILLIEST, LONELIEST
Două silabe sau mai multe, fără să fie Foloseşte MORE înaintea adjectivului: Foloseşte MOST înaintea adjectivului:
terminate în Y: MORE MODERN, MORE INTERESTING, MOST MODERN, MOST INTERESTING,
MODERN, INTERESTING, BEAUTIFUL MORE BEAUTIFUL MOST BEAUTIFUL

2. Cum se folosesc comparativul şi superlativul

Comparativele sunt folosite pentru a compara două lucruri. Poţi să foloseşti propoziţii cu THAN, sau poţi să
foloseşti o conjuncţie, cum ar fi BUT.
Comparativ
 Jiro is taller than Yukio.
 Yukio is tall, but Jiro is taller.

Superlativele sunt folosite pentru a compara mai mult de două lucruri. Propoziţiile la superlativ de obicei folosesc
THE, pentru că există un singur superlativ:
Superlativ
 Masami is the tallest in the class.
 Yukio is tall, and Jiro is taller, but Masami is the tallest.

A N E X A I I
1. Principalele tipuri de adjective

Un adjectiv de opinie este un adjectiv prin care îţi exprimi opinia despre ceva (este posibil ca alţii să nu fie de acord
Adjectiv de opinie cu tine):
SILLY, BEAUTIFUL, HORRIBLE, DIFFICULT
Un adjectiv de mărime, desigur, exprimă cât de mare sau mic este ceva:
Adjectiv de mărime
LARGE, TINY, ENORMOUS, LITTLE
Un adjectiv de vârstă exprimă cât de vechi este ceva sau care este vârsta cuiva:
Adjectiv de vârstă
ANCIENT, NEW, YOUNG, OLD
Un adjectiv de formă descrie forma unui lucru:
Adjectiv de formă
SQUARE, ROUND, FLAT, RECTANGULAR
Un adjectiv de culoare, desigur, descrie culoarea unui lucru:
Adjectiv de culoare
BLUE, PINK, REDDISH, GREY
Un adjectiv de origine descrie de unde provine ceva:
Adjectiv de origine
FRENCH, LUNAR, AMERICAN, EASTERN, GREEK
Un adjectiv de material descrie din ce este făcut un lucru:
Adjectiv de material
WOODEN, METAL, COTTON, PAPER
Un adjectiv de scop descrie la ce este folosit un lucru. Aceste adjective se termină deseori în -ing:
Adjectiv de scop
SLEEPING (ca în sleeping bag), ROASTING (ca în roasting tin)

2. Ordinea ajdectivelor - Exemple


10
Opinie Mărime Vârstă Formă Culoare Origine Material Scop
A SILLY YOUNG ENGLISH MAN
A HUGE ROUND METAL BOWL
SLEEPIN
A SMALL RED BAG
G

A N E X A I I I
1. Propoziţii (principale şi subordonate) adjectivale

O propoziţie (principală sau subordonată) adjectivală este folosită pentru a DESCRIE un substantiv:
THE CAR, WHICH WAS RED, BELONGED TO YOUNG-HEE.

Un pronume relativ este de obicei folosit pentru a INTRODUCE o propoziţie (principală sau subordonată) adjectivală.
YOUNG-HEE, WHO IS A KOREAN STUDENT, LIVES IN VICTORIA.

2. Principalele pronume relative sunt:

Who: folosit pentru oameni, când alcătuiesc subiectul propoziţiei:


HANS WHO IS AN ARCHITECT, LIVES IN BERLIN.

Whom: folosit pentru oameni, când alcătuiesc complementul.


MARIKE, WHOM HANS KNOWS WELL, IS AN INTERIOR DECORATOR.

Which: folosit pentru lucruri şi animale, când alcătuiesc subiectul sau complementul propoziţiei.
MARIKE HAS A DOG WHICH FOLLOWS HER EVERYWHERE.

That: folosit oameni, animale şi lucruri, când alcătuiesc subiectul sau complementul propoziţiei.
MARIKE IS DECORATING A HOUSE THAT HANS DESIGNED.

3. Principalele propoziţii (principale sau subordonate) adjectivale

Propoziţii nedefinitorii: oferă INFORMAŢII SUPLIMENTARE despre substantiv, dar care NU SUNT ESENŢIALE:
THE DESK IN THE CORNER, WHICH IS COVERED IN BOOKS, IS MINE.
Nu avem nevoie de această informaţie pentru a înţelege propoziţia. Este suficientă propoziţia The desk in the corner is mine pentru a
înţelege la care birou se face referire. Reţine că propoziţiile nedefinitoare sunt de obicei separate prin virgule, iar that nu este folosit de obicei
în acest gen de context.

Propoziţii definitorii: oferă INFORMAŢII ESENŢIALE despre substantiv:


THE PACKAGE THAT ARRIVED THIS MORNING IS ON THE DESK.
Avem nevoie de această informaţie pentru a înţelege propoziţia. Fără ea nu ştim la ce pachet se referă. Reţine că that este deseori folosit în
11
propoziţiile definitorii, şi ele nu sunt separate prin virgule.