Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Lunca Calnicului Avizat,

Anul şcolar: 2019-2020 Director


Disciplina: Limba franceză
Clasa: a VII-a, L2
Nr. de ore pe săptămână: 2 ore Avizat,
Profesor: Marinică Corina-Florina Şef catedră
Manualul: Limba franceza, Editura Booklet

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I - 15săptămâni
Semestrul al II-lea - 20 săptămâni (inclusiv săptămâna „Şcoala altfel”)
Total: 35 săptămâni

Semestrul I

Unitatea de Conţinuturi detaliate Competenţe specifice Nr. de Săpt. Observaţii


învăţare ore

COMUNICARE : 1. Receptarea de mesaje orale simple 4h S1


- a se prezenta/ a prezenta pe 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi
Mise en cineva; rar în contexte cunoscute/ previzibile
- a descrie persoane; 1.2. Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea
route
- a-şi descrie casa/ camera. atingerii unui obiectiv
VOCABULAR : 2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
- familia; 2.1. Exprimarea unor preferinţe
- activităţile din timpul liber; 2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, adresă, S2
- şcoala; persoane, pasiuni, obiceiuri
- casa; 2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinţei
- lunile anului. 2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o
GRAMATICĂ : limbă străină

1
Clasa a VII-a, prof. Marinică Corina
- articolele; 3. Receptarea de mesaje scrise simple
- substantivul (feminin şi plural); 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin
- adjectivul calificativ; informaţii uzuale
-adjectivul demonstrativ/ 3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple
posesiv; 4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare
- indicativul prezent; uzuală
- viitorul apropiat. 4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte
PROIECT 4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri,
- Eu ma prezint. familie, hobby-uri), folosind fraze simple
4.3. Manifestarea interesului pentru participarea la schimbul de
mesaje scrise

Unitatea 1 TEMA: Cumpărăturile 1. Receptarea de mesaje orale simple 8h S3


On fait les COMUNICARE : 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi
- a începe o discuţie; rar în contexte cunoscute/ previzibile
courses
- a exprima cantitatea. 1.2. Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea
VOCABULAR : atingerii unui obiectiv
- magazinele; 1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte
- alimentele. culturale specifice S4
GRAMATICĂ : 2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
- articolul partitiv ; 2.1. Exprimarea unor preferinţe
- adverbele de cantitate ; 2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, adresă,
- prezentul verbului devoir. persoane, pasiuni, obiceiuri
CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE : 3. Receptarea de mesaje scrise simple
-specialităţi franţuzeşti. 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin S5
PROIECT informaţii uzuale
- Realizarea unui pliant 3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de
publicitar al unui magazin; ilustraţii
- Crearea unui poster pentru 3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de orientare
prezentarea unei specialităţi 4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare
culinare româneşti sau uzuală S6

2
Clasa a VII-a, prof. Marinică Corina
franţuzeşti. 4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte
4.3. Manifestarea interesului pentru participarea la schimbul de
mesaje scrise
S7
Unitatea 2 TEMA: Activităţile zilnice 1. Receptarea de mesaje orale simple 8h
COMUNICARE : 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi
Voilà ma
- a situa în timp; rar în contexte cunoscute/ previzibile
journée - a prezenta activităţi zilnice; 1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte
- a povesti la prezent. culturale specifice
VOCABULAR : 2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală S8
- mesele unei zile ; 2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, adresă,
- activități zilnice. persoane, pasiuni, obiceiuri
GRAMATICĂ : 2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o
- articolul nehotărât; limbă străină
- prezentul verbelor pronominale 3. Receptarea de mesaje scrise simple
în -er; 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin S9
- prezentul verbului boire. informaţii uzuale
CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE : 3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de
- Feluri de mâncare preferate de ilustraţii
francezi. 3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple
PROIECT 4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare
- Prezentarea felului de mâncare uzuală
preferat; 4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte S10
- Realizarea orarului zilnic. 4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple

Unitatea 3 TEMA: Sărbătorile familiale 1. Receptarea de mesaje orale simple 8h S11


COMUNICARE : 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi
On va faire
- a descrie un eveniment/ o rar în contexte cunoscute/ previzibile
la fȇte activitate. 1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte

3
Clasa a VII-a, prof. Marinică Corina
VOCABULAR : culturale specifice
-sărbătorile; 2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală S12
-feluri de mâncare tradiţionale. 2.1. Exprimarea unor preferinţe
GRAMATICĂ : 2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o
-pronumele complement de limbă străină
obiect direct; 3. Receptarea de mesaje scrise simple
-numerele de la 60 la 100; 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin
- prezentul verbului vouloir. informaţii uzuale
CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE : 3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de S13
-buturuga de Crăciun. ilustraţii
PROIECT 3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple
- confecţionarea unei invitaţii; 4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare
- redactarea reţetei desertului uzuală S14
preferat si realizarea unei cărţi 4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte
de bucate. 4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple

BILAN I COMUNICARE : 1. Receptarea de mesaje orale simple 2h S15


- a începe o discuţie; 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi
- a exprima cantitatea. rar în contexte cunoscute/ previzibile
- a situa în timp; 1.2. Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea
- a prezenta activităţi zilnice; atingerii unui obiectiv
- a povesti la prezent. 2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
- a descrie un eveniment/ o 2.1. Exprimarea unor preferinţe
activitate. 2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, adresă,
VOCABULAR persoane, pasiuni, obiceiuri
- magazinele; 2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinţei
- alimentele. 3. Receptarea de mesaje scrise simple
- mesele unei zile ; 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin
- activități zilnice. informaţii uzuale
- sărbătorile; 3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de

4
Clasa a VII-a, prof. Marinică Corina
-feluri de mâncare tradiţionale ilustraţii
GRAMATICĂ 3.3. identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple
- articolul partitiv ; 3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de orientare
- adverbele de cantitate ; 4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare
- prezentul verbului devoir. uzuală
- articolul nehotărât; 4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte
- prezentul verbelor pronominale 4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri,
în -er; familie, hobby-uri), folosind fraze simple
- prezentul verbului boire. 4.3. Manifestarea interesului pentru participarea la schimbul de
- pronumele complement de mesaje scrise
obiect direct;
- numerele de la 60 la 100;
- prezentul verbului vouloir
SEMESTRUL AL II-LEA

Unitatea 4 TEMA: Îmbrăcămintea 1. Receptarea de mesaje orale simple 7h S16


COMUNICARE : 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi
A chacun
- a compara calităţi; rar în contexte cunoscute/ previzibile
son style - a exprima gusturi/ preferinţe. 1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte
VOCABULAR : culturale specifice
- îmbrăcămintea; 2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
- accesoriile. 2.1. Exprimarea unor preferinţe S17
GRAMATICĂ : 2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o
- prezentul verbului mettre; limbă străină
- femininul adjectivelor; 3. Receptarea de mesaje scrise simple
- gradele de comparaţie ale 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin
adjectivelor. informaţii uzuale
CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE : 3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de
- Marile magazine pariziene. ilustraţii

5
Clasa a VII-a, prof. Marinică Corina
PROIECT 3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple S18
- Realizarea unui colaj de poze 3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de orientare
cu starurile preferate; 4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare
- Întocmirea listei cu uzuală
îmbracăminte de luat in vacanţă. 4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri,
familie, hobby-uri), folosind fraze simple S19

Unitatea 5 TEMA: Noile tehnologii 1. Receptarea de mesaje orale simple 7h S19


COMUNICARE : 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi
Accro à
- a exprima intenţia; rar în contexte cunoscute/ previzibile
mon - a face proiecte de viitor. 1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte
portable VOCABULAR : culturale specifice
- mijloacele moderne de 2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
comunicare. 2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, adresă, S20
GRAMATICĂ : persoane, pasiuni, obiceiuri
- femininul şi pluralul 2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o
substantivelor; limbă străină
- viitorul simplu; 3. Receptarea de mesaje scrise simple
- prezentul verbului pouvoir; 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin
- Fonetică: E mut informaţii uzuale S21
CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE : 3.3. identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple
-Noile meserii. 4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare
PROIECT uzuală
- Redacterea regulilor de 4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte
utilizare a telefonului mobil in 4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri,
societate; familie, hobby-uri), folosind fraze simple S22
- Redactarea fişei unei profesii.

Unitatea 6 TEMA: Animalele sălbatice 1. Receptarea de mesaje orale simple 7h S23

6
Clasa a VII-a, prof. Marinică Corina
Nos amis, COMUNICARE : 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi
les - a cere/ a da informaţii despre rar în contexte cunoscute/ previzibile
evenimente/ experienţe; 1.2. Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea
animaux
- a vorbi de animalul său atingerii unui obiectiv
preferat. 2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
VOCABULAR : 2.1. Exprimarea unor preferinţe S24
-Animalele si mediul lor de 2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o
viaţă. limbă străină
GRAMATICĂ : 3. Receptarea de mesaje scrise simple
- pronumele nehotărâte; 3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de
- pronumele interogativ quoi; ilustraţii S25
- prezentul verbului savoir. 3.3. identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple
- Fonetică: Eliziunea. 3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de orientare
CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE : 4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare S26
-Parcul zoologic din Beauval. uzuală
PROIECT 4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte
- Descrierea animalului de 4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri,
companie; familie, hobby-uri), folosind fraze simple
- Realizarea pliantului publicitar 4.3. Manifestarea interesului pentru participarea la schimbul de
al unei grădini zoologice. mesaje scrise
7h S26
Unitatea 7 TEMA: Oraşul/ Satul 1. Receptarea de mesaje orale simple S27
COMUNICARE : 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi Saptamana
Mes
- a povesti la trecut; rar în contexte cunoscute/ previzibile Altfel
vacances à - a cere/ da informaţii despre 1.3. Manifestarea interesului pentru descoperirea unor aspecte
la experienţe/ evenimente trecute.. culturale specifice S28
campagne VOCABULAR : 2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
-Plante; 2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, adresă,
- Animale de la fermă. persoane, pasiuni, obiceiuri
GRAMATICĂ : 2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o
- perfectul compus cu auxiliarul limbă străină S29

7
Clasa a VII-a, prof. Marinică Corina
avoir; 3. Receptarea de mesaje scrise simple
- prezentul verbului dire; 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin
- Fonetică: Legătura obligatorie informaţii uzuale
în pronunţie. 3.3. identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple
CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE : 3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de orientare
-Alsacia. 4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare S30
PROIECT uzuală
- Confecţionarea de afişe care 4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte
ilustrează viaţa la ţară; 4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri,
- Realizarea unui pliant pentru familie, hobby-uri), folosind fraze simple
prezentarea unei regiuni din ţara 4.3. Manifestarea interesului pentru participarea la schimbul de
sa. mesaje scrise
6h S31
Unitatea 8 TEMA: Oraşul. Turismul. 1. Receptarea de mesaje orale simple
J’adore les COMUNICARE : 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi
- a descrie monumente; rar în contexte cunoscute/ previzibile
voyages
- a se orienta in spaţiu. 1.2. Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea S32
VOCABULAR : atingerii unui obiectiv
-oraşul; 2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
- instituţii publice. 2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinţei
GRAMATICĂ : 2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o
- articolul contractat; limbă străină
- pronumele demonstrativ 3. Receptarea de mesaje scrise simple
neutru; 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin
- prezentul verbului voir; informaţii uzuale S33
- Fonetică: Accentuarea şi 3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de
intonaţia. ilustraţii
CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE : 3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de orientare
-Atracţii turistice. 4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare
PROIECT uzuală
- Descrierea locului preferat din 4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte

8
Clasa a VII-a, prof. Marinică Corina
oraş; 4.3. Manifestarea interesului pentru participarea la schimbul de
- Realizarea broşurii publicitare mesaje scrise
a unei agenţii de călătorie.

Bilan II COMUNICARE : 1. Receptarea de mesaje orale simple 4h S34


- a exprima intenţia; 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi
- a face proiecte de viitor. rar în contexte cunoscute/ previzibile
- a cere/ a da informaţii despre 1.2. Urmărirea unor instrucţiuni simple de orientare, în vederea
evenimente/ experienţe; atingerii unui obiectiv
- a vorbi de animalul său 2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
preferat. 2.1. Exprimarea unor preferinţe
- a compara calităţi; 2.2. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la casă, adresă, S35
- a exprima gusturi/ preferinţe persoane, pasiuni, obiceiuri
- a povesti la trecut; 2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinţei
- a cere/ da informaţii despre 2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o
experienţe/ evenimente trecute.. limbă străină
- a descrie monumente; 3. Receptarea de mesaje scrise simple
- a se orienta in spaţiu. 3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conţin
VOCABULAR informaţii uzuale
- îmbrăcămintea; 3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de
- accesoriile. ilustraţii
- mijloacele moderne de 3.3. identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple
comunicare. 3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de orientare
- animalele si mediul lor de 4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare
viaţă. uzuală
- plante; 4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte
- animale de la fermă 4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri,
oraşul; familie, hobby-uri), folosind fraze simple
- instituţii publice. 4.3. Manifestarea interesului pentru participarea la schimbul de
GRAMATICĂ mesaje scrise
- prezentul verbului mettre;

9
Clasa a VII-a, prof. Marinică Corina
- femininul adjectivelor;
- gradele de comparaţie ale
adjectivelor.
- femininul şi pluralul
substantivelor;
- viitorul simplu;
- prezentul verbului pouvoir;
- pronumele nehotărâte;
- pronumele interogativ quoi;
- prezentul verbului savoir
- perfectul compus cu auxiliarul
avoir;
- prezentul verbului dire;
- articolul contractat;
-pronumele demonstrativ neutru;
- prezentul verbului voir;

10
Clasa a VII-a, prof. Marinică Corina

S-ar putea să vă placă și