Sunteți pe pagina 1din 15

APROB:

Serghei RAILEAN, Ministru al


Economiei și Infrastructurii
semnat
03 septembrie 2020
ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor publice vacante și temporar vacante în cadrul aparatului central al
Ministerului Economiei și Infrastructurii

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs


aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Economiei și
Infrastructurii anunţă concursul pentru următoarea funcţie vacantă:
Direcția politici în domeniul energetic

1.Consultant superior- 1 unitate

Direcția cooperare internațională, Serviciul control al circulației mărfurilor cu dublă


destinație

2.Consultant principal (funcție temporar vacantă) - 1 unitate

Direcția transport, Serviciul transport rutier

3.Șef Serviciu- 1 unitate

Direcția management instituțional, Secția financiar-administrativă


4.Consultant - 1 unitate
Informaţia necesară:

Denumirea autorităţii publice: Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

Sediul autorităţii: mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1

1.Direcţia politici în domeniul energetic

Funcţia publică - consultant superior

Scopul general al funcţiei:


Contribuirea la analiza continuă a situației și a problemelor din domeniul energetic,
monitorizarea calității politicilor și a actelor normative, înaintarea propunerilor de intervenții
justificate ale statului întru asigurarea securității și fiabilității în alimentarea cu energie și resurse
energetice.

Sarcini de bază:
1.Participarea la elaborarea cadrului legislativ și normativ cu incidență în domeniul asigurării
securității și fiabilității în alimentarea cu energie și resurse energetice;
2. Organizarea procesului de ținere și dezvoltare a sistemului de statistică energetică;
3. Examinarea petițiilor în domeniu energetic și elaborarea de răspunsuri la acestea;
4. Elaborarea rapoartelor și notelor informative la subiecte aferente domeniului energetic;
5.Participarea la asigurarea transparenței în procesul decizional din cadrul Direcției.

1
Condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Ministerului Economiei și
Infrastructurii:

Condiţii de bază:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
e) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă- superioare de licență sau
echivalente în domeniul energetic sau juridic;
f) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu
i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca
pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a
dispus această interdicţie; i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică,
ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Experiență: 1 an experiență profesională în domeniul aferent funcției;


Cunoştinţe:
● Cunoașterea actelor normative și legislative din domeniu;
● cunoaşterea unei limbii de circulație internațională ( nivel B1);
● abilităţi de utilizare a computerului: Word, Excel, Internet.

Abilităţi:
- de lucru cu documentele, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare,
instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare a problemelor, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: profesionalism, disciplină, responsabilitate, diplomație, spirit de


inițiativă, creativitate, flexibilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă, independență,
imparțialitate.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs:


● Acte normative în domeniul serviciului public
Legea nr. 158 –XVI/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public
Legea nr. 25-XVI/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Legea nr.239-XVI / 2008 privind transparenţa în procesul decizional
Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
Legea nr.982/ 2000 privind accesul la informaţie;
Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
Legea nr.271-XVI/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
Hotărârea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
● Acte normative în domeniul administrației publice centrale
Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern;
Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
Hotărârea Guvernului nr.595/2017 pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea ministerului;
Hotărîrea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea,
monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice; 
2
Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în
procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative;
Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
și Infrastructurii;
● Acte normative în domeniul de specialitate:
Legea Nr. 139 din 19.07.2018 cu privire la eficiența energetică /Monitorul Oficial Nr. 309-320 art.
476;
Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică //Monitorul Oficial Nr. 364-370, 20.10.2017
Oficial 193-203/413, 08.07.2016;
Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale //Monitorul Oficial 193-203/415,
08.07.2016;
Hotărârea Guvernului Nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii
Moldova până în anul 2030;
Hotărârea Guvernului Nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii
Moldova până în anul 2030.

2.Direcția cooperare internațională, Serviciul control al circulației mărfurilor cu dublă


destinație

Funcţia publică - consultant principal (funcție temporar vacantă)

Scopul general al funcţiei:


Elaborarea și modernizarea în Republica Moldova a Sistemului național de mobilizare a
economiei pentru apărare, de control ce prevede regim unic de reglementare a activității economie
externe în domeniu tranzacțiilor cu mărfuri strategice, precum și reglementarea traficului acestor
mărfuri, pornind de la necesitatea consolidării Republicii Moldova pe plan internațional și regional
ca stat ce stă în calea proliferării armelor de distrugere în masă și a mărfurilor cu dublă destinație
prin prisma respectării intereselor economice, de securitate națională, precum și respectarea
acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Sarcini de bază:
Elaborarea și promovarea documentelor de politici și actelor normative în domeniul
securității cibernetice.
2. Avizarea proiectelor de acte normative parvenite spre examinare direcţiei în domeniul
securității cibernetice.
3. Participarea la elaborarea ghidurilor și recomandărilor în domeniul securității
cibernetice
4. Analiza implementării Cerințelor minime de securitate cibernetică, în baza
rapoartelor de audit prezentate de către autoritățile și instituțiile public
1. Monitorizarea și evaluarea implementării prevederilor legislației naționale ce ţin de mobilizarea
economiei naționale pentru apărare și de controlul asupra mărfurilor strategice;
2.Stabilirea relațiilor de cooperare cu instituțiile și organizațiile specializate din alte state, prin
participarea la reuniunile regimurilor internaționale de neproliferare şi de control asupra
exporturilor, la reuniunile organizațiilor internaționale care se ocupă de controlul diferitelor
categorii de mărfuri strategice, neproliferarea diverselor categorii de arme de distrugere în masă,
reuniuni și expoziții în domeniul industriei de apărare şi alte acțiuni şi manifestări conexe
domeniului de responsabilitate;
3.Avizarea actelor normative și legislative din domeniul de competență elaborate de alte autorități
publice;
4.Elaborarea și promovarea proiectelor de acte legislative, reglementări din domeniul de
competență a Serviciului;
5. Coordonarea activităților ce țin de modernizarea cadrului legal pentru asigurarea funcționării
eficiente a sistemului național de apărare prin prisma gestionării eficiente a rezervelor de stat şi de
mobilizare.
3
Condiţii de bază:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
e) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă- superioare de licență sau
echivalente, preferabil în domeniul relațiilor internaționale și militar. Cursuri de perfecționare
profesională în domeniul legislației de apărare și control de mărfuri strategice, precum și de
neproliferarea armelor de distrugere în masă, în domeniul asigurării logistice a sistemului național
de apărare;
f) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu
i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca
pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a
dispus această interdicţie; i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică,
ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Experiență: 2 ani experiență profesională în domeniul aferent funcției;


Cunoştinţe:
● Cunoașterea legislației în domeniu;
● Cunoaşterea obligatorie a unei limbi de circulație internațională la nivel B1 (engleza, franceza,
spaniola,germana);
● Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet.

Abilităţi: - de analiză a diferitor situații interne și externe în domeniu și a consecințelor măsurilor


de reglementare, spirit organizatoric, comunicare eficientă, corectitudine, punctualitate, amabilitate,
abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză și sinteză,
elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine și a
echipei, soluționare de probleme;
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate,
flexibilitate, responsabilitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la
efort şi stres.
Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs:
● Acte normative în domeniul serviciului public
Legea nr. 158 –XVI/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public
Legea nr. 25-XVI/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Legea nr.239-XVI / 2008 privind transparenţa în procesul decizional
Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
Legea nr.982/ 2000 privind accesul la informaţie;
Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
Legea nr.271-XVI/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
Hotărârea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
● Acte normative în domeniul administrației publice centrale
Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern;
Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
Hotărârea Guvernului nr.595/2017 pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea ministerului;
4
Hotărîrea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea,
monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice; 
Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în
procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative;
Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
și Infrastructurii;
● Acte normative în domeniul de specialitate
Legea cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice
(nr. 1163-XIV din 26.07.2000);
Legea pentru ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme (nr.105 din 28.05.2015);
Legea cu privire la implementarea Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi
folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora (nr. 358-XV din 05.11.2004);
Hotărîrea Guvernului cu privire la sistemul naţional de control al exportului, reexportului,
importului şi tranzitului de mărfuri strategice (nr. 606 din 15 mai 2002) şi anexele la aceasta:
Regulamentul Comisiei interdepartamentale de control (Anexa 1).
Regulamentul cu privire la regimul de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de
mărfuri strategice (Anexa2).
Nomenclatorul Mărfurilor Strategice Supuse Controlului (Anexa3);
Hotărîrea Parlamentului pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării,
producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora (nr. 161-XV din 04.04.03);
Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile tehnice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 358-XV din 05.11.2004 (nr. 1392 din 27.12 2005).

3. Direcția transport, Serviciul transport rutier

Funcţia publică - Șef Serviciu

Scopul general al funcţiei:


Contribuirea la dezvoltarea transportului rutier prin elaborarea și promovarea politicii de stat
și a actelor legislative și normative în domeniul transporturilor rutiere.

Sarcini de bază:
Elaborarea și promovarea documentelor de politici și actelor normative în domeniul
securității cibernetice.
2. Avizarea proiectelor de acte normative parvenite spre examinare direcţiei în domeniul
securității cibernetice.
3. Participarea la elaborarea ghidurilor și recomandărilor în domeniul securității
cibernetice
4. Analiza implementării Cerințelor minime de securitate cibernetică, în baza
rapoartelor de audit prezentate de către autoritățile și instituțiile public
1.Coordonarea elaborării și implementării politicilor de stat, a strategiilor de dezvoltare în
domeniul transportului rutier;
2.Coordonarea procesului de armonizare a legislației naționale în domeniul transportului rutier
la cea comunitară;
3.Reprezentarea, în limita împuternicirilor delegate, a intereselor ministerului în domeniul
transportului rutier;
4.Coordonarea procesului de examinare a petițiilor și cererilor agenților transportatori,
administrației publice locale, poruncilor de Guvern, interpelărilor parvenite din Parlamentul
Republicii Moldova pe problemele ce țin de activitatea transportului rutier;
5.Conducerea Serviciului transport rutier.

Condiţii de bază:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat;
5
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
e) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă- superioare de licență sau
echivalente, în domeniul transporturilor, economiei, dreptului, tehnic;
f) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu
i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca
pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a
dispus această interdicţie; i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică,
ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Experiență: 1 an experiență profesională în domeniul aferent funcției;


Cunoştinţe:
● Cunoașterea legislației în domeniu;
● Cunoștințe în domeniul managementului;
● Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet.

Abilităţi:
- Abilităţi manageriale, de lucru cu informația, analiză și sinteză, de planificare, de elaborare a
documentelor, evaluare, argumentare, motivare, mobilizare de sine și a echipei, soluționare de
probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate,
responsabilitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la efort şi
stres, punctualitate, flexibilitate, obiectivitate și exigență.
Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs:
● Acte normative în domeniul serviciului public
Legea nr. 158 –XVI/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public
Legea nr. 25-XVI/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Legea nr.239-XVI / 2008 privind transparenţa în procesul decizional
Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
Legea nr.982/ 2000 privind accesul la informaţie;
Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
Legea nr.271-XVI/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
Hotărârea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
● Acte normative în domeniul administrației publice centrale
Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern;
Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
Hotărârea Guvernului nr.595/2017 pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea ministerului;
Hotărîrea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea,
monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice; 
Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în
procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative;
Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
și Infrastructurii;
 
● Acte normative în domeniul de specialitate:

6
Legea nr. 150 din 17.07.2014 Codul transporturilor rutiere //Monitorul Oficial 247-248/568
din 15.08.2014;
Hotărârea Guvernului nr. 1047 din 08.11.1999 cu privire la reorganizarea Sistemului
informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi
introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora;
Hotărârea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006 cu privire la Regulamentul transporturilor
auto de călători şi bagaje;
Hotărârea Guvernului nr. 539 din 23.04.2008 cu privire la crearea Instituţiei publice
“Agenţia Naţională Transport Auto”;
Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului
circulaţiei rutiere;
Hotărîrea Guvernului nr. 67 din 05.02.2016 ”cu privire la crearea şi funcționarea ghişeului unic
pentru eliberarea actelor permisive în domeniul transportului rutier”;
Hotărîrea Guvernului nr. 143 din 18.02.2016 ”pentru aprobarea Regulamentului privind
transportul interior de mărfuri periculoase”;
Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 20.06.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului
transporturilor rutiere de mărfuri;
Hotărîrea Guvernului nr. 257 din 28.04.2017 ”pentru aprobarea Regulamentului privind
eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere”;
Acord european din 01.07.1970 privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează
transporturi internaţionale pe şosele (A.E.T.R.), //Tratate internaţionale 4/109, 1998;
Acordul European din 30.09.1957 referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor
periculoase (A.D.R.) //Tratate internaţionale 15/132, 1999;
Acord din 13.04.2000 privind transportul internaţional ocazional de calatori cu autocarul şi
autobuzul (Acordul INTERBUS) //Tratate internaţionale 43/182, 2009;
Convenţie relativă din 19.05.1956 la Contractul de transport internaţional al Mărfurilor pe
şosele (C.M.R.) //Tratate internaţionale 4/147, 1998;
Protocol din 17.10.1953 referitor la Conferinţa Europeană a miniştrilor de transport
//Tratate internaţionale 11/110, 1999;
        
4. Direcția management instituțional, Secția financiar –administrativă
Funcția publică - Consultant
Scopul general al funcţiei:
Asigurarea condițiilor necesare pentru buna desfășurare a activității eficiente a secretarului general
și secretarului de stat din cadrul ministerului.

Sarcini de bază:
Elaborarea și promovarea documentelor de politici și actelor normative în domeniul
securității cibernetice.
2. Avizarea proiectelor de acte normative parvenite spre examinare direcţiei în domeniul
securității cibernetice.
3. Participarea la elaborarea ghidurilor și recomandărilor în domeniul securității
cibernetice
4. Analiza implementării Cerințelor minime de securitate cibernetică, în baza
rapoartelor de audit prezentate de către autoritățile și instituțiile public
1.Elaborarea și avizarea actelor normative cu caracter intern pe domeniul de competență;
2.Monitorizarea agendei de lucru a secretarului general și a secretarului de stat şi înaintarea
propunerilor privind optimizarea acesteia;
3.Programarea și evidenţa audienţelor, precum şi sistematizarea și evidența chestiunilor
abordate;
4. Asigurarea pregătirii şedinţelor şi consfătuirilor organizate ( organizarea selectării
materialelor necesare, invitarea şi înregistrarea participanţilor, etc.).

Condiţii de bază:
7
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
e) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă- superioare cu diplomă de licență
sau echivalente, în domeniul juridic, științe ale comunicării, administrației publice sau alte domenii
relevante;
f) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu
i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca
pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a
dispus această interdicţie; i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică,
ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Experiență: 1 an experiență profesională în domeniul aferent funcției;


Experiența în domeniul activității de secretariat constituie un avantaj.
Cunoştinţe:
● Cunoașterea regulilor de protocol, comportament și conduită uzuală;
● Cunoașterea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
și Infrastructurii și a structurii interne a acestuia, a atribuțiilor subdiviziunilor structurale și
responsabilităților conducătorilor acestora;
● Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională la nivel B1;
● Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Outlook, Internet.

Abilităţi:
- Abilităţi de lucru cu informația, organizare, analiză, de sinteză, planificare, argumentare,
prezentare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate,
flexibilitate, responsabilitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la
efort şi stres, punctualitate.
Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs:
● Acte normative în domeniul serviciului public
Legea nr. 158 –XVI/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public
Legea nr. 25-XVI/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Legea nr.239-XVI / 2008 privind transparenţa în procesul decizional
Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
Legea nr.982/ 2000 privind accesul la informaţie;
Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
Legea nr.271-XVI/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;
Hotărârea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
● Acte normative în domeniul administrației publice centrale
Legea nr. 136 /2017 cu privire la Guvern;
Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
Legea nr.98 /2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
Hotărârea Guvernului nr.595/2017 pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea ministerului;
Hotărîrea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea,
monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice; 

8
Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în
procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative;
Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
și Infrastructurii;
 
● Acte normative în domeniul de specialitate

Legea nr. 158 –XVI / 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25-XVI / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Legea nr. 982-XIV/ 2000 cu privire la accesul la informaţie;
Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI
din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul;
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice
şi de dispoziţie şi instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele
administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii
Moldova nr. 618/1993.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă „Dosarul de concurs”, care va include:
● formularul de participare (se anexează la prezentul anunţ);
● copia buletinului de identitate;
● copia documentelor ce atestă experiența de muncă, prestarea voluntariatului;
● copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare
profesională şi/sau de specializare;
● cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa
antecedentelor penale. (se anexează la prezentul anunţ);În acest caz, candidatul are obligaţia să
completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile
calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului
administrativ de numire);
● acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se anexează la prezentul anunţ);
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu
documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele
personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate
actele în original pentru autentificare).
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este - 28 septembrie
2020, ora 16.00.
Adresa poştală a MEI – mun.Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, Casa Guvernului, et.
III. bir.361,MD2012.

Persoana de contact:
Cociu Angela, Șef Serviciu resurse umane, telefon – 022 250-693, e-mail-
angela.cociu@mei.gov.md
Dobrota Aliona, consultant principal, Serviciul resurse umane, telefon – 022-250-680, e-
mail – aliona.dobrota@mei.gov.md

● Informaţia despre data şi ora probei scrise şi a interviului va fi plasată pe pagina web a
Ministerului Economiei și Infrastructurii www.mei.gov.md, precum şi va fi adusă la cunoştinţa
fiecărui candidat admis la proba scrisă sau la interviu, prin telefon.

9
Anexa nr.1 la anunţul cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice
vacante în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii
 
Formular
de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante /temporar vacante
 
Autoritatea publică ______________________________________________________________
 
Funcţia publică solicitată __________________________________________________________
 
I. Date generale

1
0
 
Nume Prenume
Data naşterii Domiciliu
Cetăţenia (inclusiv  
a altor state)  
 
Telefon serv. – E-mail
domic. – Adresa poştală
mobil –
 
II. Educaţie
 
Studii de bază:
 
Nr. Perioada Instituţia, localizarea, facultatea Specialitatea obţinută.
crt Diplomă/certificat
.
 
 
 
 
Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):
 
Nr. Perioada Instituţia, adresa, facultatea Specialitatea, titlul obţinut.
crt Diplomă/certificat
.
 
 
 
 
Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:
 
Nr. Perioada Instituţia, adresa Denumirea cursului Diplomă/certificat
crt
.
 
 
 
 
Titluri ştiinţifice  
 
 
Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie,  
publicaţii etc.  
 
 
  III. Experienţa de muncă
 
Vechimea în serviciul public

1
1
Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice
solicitate
Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)
 
Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
 
 
 
 
 
Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
 
 
 
 
 
Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază
 
 
 
 
 
IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)
 
Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare
înalt mediu
 
 
 
 
 
V. Calităţi personale (autoevaluare)
 
Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare
înalt mediu
 
 
 
 
 
VI. Nivel de cunoaştere a limbilor
 
Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere
cunoştinţe bine foarte
de bază bine
 
 
 
 

1
2
 
 VII. Abilităţi de operare pe calculator
 
Programe Nivel de utilizare
 
 
 
 
  

VIII. Relaţii de rudenie


 
Relaţii de rudenie cu funcţionarii  
autorităţilor publice organizatoare  
a concursului  
 
 
IX. Recomandări
 
Nr. Nume, prenume Organizaţia, postul deţinut Tel., e-mail
1.
2.
3.
 
Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul
autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate.
   
Data completării formularului Semnătura

__________
Hotărîrile Guvernului
201/11.03.2009 Hotărîre privind punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la
funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Monitorul Oficial 55-56/249, 17.03.2009

ACORD
1
3
privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice
vacante/posturi și ale studenților

Subsemnatul/a______________________________________________________
IDNP ______________________, Buletin de identitate _____________________
Data eliberării _______________________ Oficiul............,
Adresa domiciliului/reședinței _________________________________________

prin acest acord îmi exprim în mod expres consimțămîntul la prelucrarea de către
colaboratorii Serviciului resurse umane a datelor mele cu caracter personal, cît și a
categoriilor speciale de date cu caracter personal, care sînt oferite de către mine, în
legătură cu depunerea dosarului de concurs/desfășurării stagiului de practică.

Nume, prenume Semnătura

Data

Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr. 0000806-001,
înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md.
Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011
privind protecția datelor cu caracter personal.

DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE


1
4
Subsemnatul/a________________________________________________,
domiciliat/ă în____________________________________________________,
candidînd pentru funcția publică vacantă de______________________________, declar
pe proprie răspundere, cunoscînd prevederile art. 3521 din Codul penal al Republicii
Moldova cu privire la falsul în declaraţii, că nu am antecedente penale şi fiscale, şi că
documentele şi datele furnizate în dosarul de înscriere sînt adevărate.

Data:____________ Semnătura:________________

1
5