Sunteți pe pagina 1din 75

Viața în Univers

(Noul Mesaj de la Dumnezeu - Volumul 5, Cartea a II-a)


de Marshall Vian Summers

Sursa: https://www.newmessage.org/the-message/volume-5/life-universe

De mii de ani, omenirea s-a uitat în cerul nopții și s-a întrebat: cine este acolo?
Acum ai șansa să că lă torești în acel cer de noapte, să treci dincolo de întrebă ri și să
experimentezi pentru tine realitatea și spiritualitatea vieții de dincolo de lumea noastră .
Viața în Univers este o fereastră că tre povestea vie a universului nostru: realitățile
comerțului, călătoriilor și conflictelor într-o Comunitate mai mare de viață inteligentă; nașterea și
moartea civilizațiilor de peste stele; și Planul și Scopul mai mari ale Creatorului care
supraveghează progresul spiritual al vieții în toate galaxiile.
Dumnezeu ne alertează și ne pregă tește pentru destinul nostru în cadrul Comunită ții
Mari. Numai prin revelația divină am putea ajunge să înțelegem aceste lucruri și să află m despre
realitatea și spiritualitatea vieții în univers. Acum, pentru prima dată , vă puteți aventura dincolo
de limitele lumii noastre și în vasta arenă a vieții în care umanitatea se dezvoltă .
Viața în Univers este o ușă deschisă că tre o experiență umană mai mare. Desfă șurarea în
fața ta este o poveste și o viziune a cosmosului viu, complexitatea interacțiunilor dintre lumi și
viitorul care ne așteaptă pe mă sură ce intră m în această vastă arenă vastă a vieții. Treceți
dincolo de limitele unui punct de vedere pur uman și scufundați-vă în această „Comunitate mai
mare”, o panoramă mai mare a vieții care v-a chemat întotdeauna.
CUPRINS

Introducere
Capitolul 1: Înfruntarea unei comunită ți mai mari de viață
Capitolul 2: O scurtă istorie a vizită rii pe Pă mâ nt
Capitolul 3: Limitele că lă toriilor spațiale
Capitolul 4: Comerț și comerț în această regiune a spațiului
Capitolul 5: Tehnologia și diferitele că i spre stabilitate
Capitolul 6: Familii și manipulare genetică
Capitolul 7: Concurență , influență și mediul mental
Capitolul 8: Libertatea în Comunitatea Mare
Capitolul 9: Religia în Comunitatea Mare
Capitolul 10: Puterea cunoașterii
Capitolul 11: Forțe nevă zute în Univers
Capitolul 12: Creație și destin
Capitolul 13: Dumnezeul Comunită ții Mari
Capitolul 14: Relația dvs. cu comunitatea mai mare

INTRODUCERE

Câ t de des ajunge pe Pă mâ nt o carte care ar putea schimba cursul istoriei umane? Așa
cum au fă cut Biblia și Coranul, ce revelație nouă ar putea schimba modul în care ne vedem pe noi
înșine, lumea noastră și destinul nostru?
Ceea ce ții în mâ ini este mult mai mult decâ t o carte. ”Viața în Univers” este o revelație.
Pe parcursul a 173 de pagini și 4.749 de râ nduri de text, această revelație detaliază
interacțiunea, comerțul și că lă toria civilizațiilor din regiunea noastră spațială și dimensiunile
spirituale mai mari ale întregii vieți inteligente care a evoluat de la începutul timpului.
Cum ar putea vreun scriitor, gâ nditor, om de știință sau filosof să pretindă că are
cunoștințe directe despre aceste lucruri? Lă sâ nd deoparte speculațiile, instrumentele științei și
pen-pad-ul science-fiction, ce știm cu adevă rat despre viața din univers?
În adevă r, foarte puțin. La fel ca oamenii tribului care privesc spre orizontul slab dincolo
de o insulă oceanică izolată , nu știm nimic despre viața de dincolo de ță rmurile noastre. Ne
uită m la stele, ne uită m în negrul adâ nc al spațiului, ne întrebă m cine este acolo. Pur și simplu nu
știm. Ș i, după cum arată această carte, neștiința noastră este unul dintre marile pericole ale
timpului nostru modern.
Construim matrici de radiotelescoape, sperâ nd să auzim mesaje din spațiu. Ne-am
perfecționat instrumentele optice, sperâ nd să descoperim lumi asemă nă toare Pă mâ ntului. Dar
dacă suntem noi cei care urmează să fim descoperiți? Ce se întâ mplă dacă contactul cu viața
extraterestră are loc pe ță rmurile noastre? Ș i dacă se întâ mplă în condițiile lor, nu în cazul
nostru? Istoria ne dă un avertisment cumplit. Este poziția nefericită de a fi rasa care este
descoperită , de a fi nativii unei lumi noi.
După cum unii din coridoarele guvernului și comerțului știu bine, am fost descoperiți.
Întâ lnirea noastră cu viața extraterestră este în plină desfă șurare. Contactul a început, dar este
contactul cu o intenție întunecată și de auto-servire, care are loc fă ră consimță mâ ntul uman
sau conștientizarea.
Ș i acesta este motivul pentru care țineți în mâ ini o carte numită ”Viața în Univers.”
Această carte este ră spunsul lui Dumnezeu la marea vulnerabilitate a civilizației umane,
2
deoarece se află la pragul spațiului. Poate rata de scurgere a progresului științific să ne
pregă tească pentru întâ lnirea noastră actuală cu viața din univers? Pentru aceasta este nevoie de
o nouă revelație.
Viața în Univers face parte dintr-o vastă educație și pregă tire pentru umanitate numită
„Noul Mesaj de la Dumnezeu”. Cu o lungime de peste 9000 de pagini, Noul Mesaj este un ră spuns
divin la panoplia problemelor globale cu care se confruntă omenirea: distrugerea mediului
nostru natural, epuizarea energiei Pământului și a resurselor care susțin viața, escaladarea
conflictului religios și politic și intervenția anumitor rase regiunea spațiului.
Dacă Dumnezeu vorbește lumii în acele momente în care nevoile umanită ții sunt cele mai
presante, atunci acesta ar putea fi cel mai justificat moment din istorie pentru ca Dumnezeu să
vorbească din nou.
”Viața în Univers” este redarea exactă a unui eveniment revelație. Cele 173 de pagini ale
acestei revelații au fost primite pe o perioadă de trei zile, în 2008, de un bă rbat numit Marshall
Vian Summers. După ce și-a pă ră sit munca de profesor pentru nevă ză tori, Marshall a început o
cale misterioasă de pregă tire care a durat peste un sfert de secol. Marshall a petrecut peste 30 de
ani într-o izolare relativă pregă tindu-se să primească un nou mesaj pentru omenire, din care
face parte Viața în Univers .
Evenimentul revelației a început în dimineața zilei de 11 iunie. Ș i pâ nă după -amiaza zilei
de 13 iunie s-a terminat. Unsprezece ore de vorbire, separate de două nopți, gravaseră pe banda
digitală cuvintele unei revelații destinate lumii. În câ teva zile, înregistră rile originale au fost
transcrise și apoi tipă rite pe hâ rtie simplă . În aceste doar 11 ore, fă ră revizuire, editare sau
autorul unui singur cuvâ nt, o carte ajunsese pe Pă mâ nt cu puterea de a schimba cursul
conștientiză rii și înțelegerii umane.
Cititorul ar trebui să fie pregă tit pentru experiența citirii acestei că rți. Mesajul să u este
direct fă ră compromisuri. Spune ce este, nu ce ar putea fi. Ș i provoacă numeroasele ipoteze și
fantezii despre viața din univers, care sunt obișnuite și populare în cultura umană . Ceea ce ne-
am putea dori din această carte sau din univers în ansamblu, pare lă sat în afară total sau total
respins.
Uneori citind această carte, s-ar putea să te trezești să experimentezi ceva de genul
„astro-depresie”. Cum poate universul să fie atât de lumesc? Unde sunt rasele iluminate, poveștile
marilor imperii, eroi, energie liberă și aventuri în spațiu? De ce nu poate fi mai bună decât viața de
pe Pământ?
Este firesc pentru noi să dorim aceste lucruri, chiar să le cerem de la ultima frontieră
ră masă a existenței. Pentru toată istoria omenirii, universul a ră mas confortabil necunoscut,
permițâ nd fanteziilor și mitologiilor noastre să crească și să fie neterminate de realitate.
Universul a devenit pâ nza pe care ne-am exprimat dorințele și nemulțumirea față de viața de pe
Pă mâ nt. Avâ nd în vedere izolarea noastră în univers, acest lucru este de înțeles.
Cu toate acestea, acum este timpul să ne confruntă m cu realitatea vieții din univers. Ș i a
face acest lucru este un act curajos. Aici trebuie să fim dispuși să ne aventură m dincolo de
confortul convingerilor și presupunerilor noastre și să privim cu curaj într-un univers despre
care știm puțin. Acesta este marele pas evolutiv din fața noastră .
Cuvintele ”Vieții în Univers” sunt simple și fă ră ornamente. Mesajul să u poate fi clar și la
obiect. Acest lucru este valabil mai ales în partea 1: realitatea. Am putea gă si unele dintre
frazele sale incomode și ne vom întreba de ce Dumnezeu nu vorbește mai mă reț, mai perfect,
mai spiritual. Ș i totuși poate așa arată revelația. Textele biblice și coranice pe care le asociem cu
revelația au trecut prin timp, traducere și nenumă ratele mâ ini ale adepților, că rturarilor și
conducă torilor. Știm cum este cu adevărat revelația originală în momentul în care este dată?
Mai mult, ar trebui să avem în vedere faptul că Viața în Univers nu a fost scrisă pentru a fi
citită . S-a vorbit să fie auzit. Este o comunicare vorbită și nu a fost adaptată la gusturile literare
ale nimă nui. Este pur, nepă tat de orice mâ nă sau intelect uman, așezat pe hâ rtie exact așa cum
înregistratorul l-a captat în momentul revelației.
3
În timp ce Viața în Univers poate dezamă gi unele dintre așteptă rile noastre și deschide
nori de ploaie la parada preferințelor și presupunerilor umane, este totuși o frumoasă revelație
cu un scop uluitor. Acesta deschide o viziune vastă și panoramică a vieții la cea mai mare scară .
Este cu adevă rat o ușă spre povestea vie a universului nostru.
În genealogia marilor mesageri, tată l meu ne-a adus ceva ce nu s-a mai vă zut pe Pă mâ nt.
Cu toate acestea, nu numai o nevoie socială , morală sau metafizică l-a obligat pe Dumnezeu să
vorbească din nou. Viața în Univers a ajuns să satisfacă o nevoie umană mai mare: să ne refacem
lumea, să unim triburile Pământului și să ne pregătim pentru apariția noastră în univers, vasta
arenă a vieții care cuprinde celelalte 99,999 ... procente ale Creației.
La această nouă frontieră a vieții trebuie să ne construim viitorul. Aici vor fi determinate
succesul și supraviețuirea noastră . Acesta este cel mai mare prag cu care ne-am confruntat
vreodată . Dar nu suntem pregă tiți.
Educația și pregă tirea au fost date. Poarta spre viață din univers stă în fața noastră . Nu
mai privim prin gaura cheii, imaginâ ndu-ne ce se află dincolo. În mâ inile noastre, avem acum
cheia însă și: o carte simplă, scrisă de niciun om de pe Pământ, cu puterea de a ne pregăti pentru
viitorul și destinul nostru din univers.
Vino ală turi de mine folosind această cheie pentru a deschide ușa unui nou capitol din
experiența umană . Să trecem împreună , lă sâ nd ipotezele și așteptă rile noastre la ușă și să ne
pregă tim pentru viață în Marea Comunitate a lumilor.

Reed Summers
Boulder, Colorado 2012

CAPITOLUL 1: ÎNFRUNTAREA UNEI COMUNITĂȚI MAI MARI DE VIAȚĂ -


VIAȚĂ INTELIGENTĂ ÎN UNIVERS

După cum a fost dezvă luit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers, la 11 iunie
2008 în SUA.

Tră iți într-o Comunitate mai mare de viață inteligentă în univers. Este vastă , cuprinzâ nd
întregul spectru al evoluției - evoluția tehnologiei, evoluția societă ților și evoluția conștientiză rii
spirituale și a eticii. Este vast și de neînțeles. Este mediul mai mare în care umanitatea se ridică
acum. Omenirea se ridică în acest mediu nu din scurtele sale incursiuni în sistemul vostru solar
local, ci din vizitele care au loc în lume acum și care vor crește în viitor.
Acest mediu mai mare în care ieșiți este o realitate fizică guvernată de legi fizice, legile
naturii de care sunteți conștienți. Nu vă preocupați aici de posibilită țile altor dimensiuni, pentru
că nu va fi nevoie și grijă . Această realitate mai mare în care umanitatea a tră it întotdeauna și în
care lumea ta a existat întotdeauna trebuie să devină punctul tă u central acum.
Tră iți într-o Comunitate mai mare de viață inteligentă în univers. Mulți oameni au
speculat cu privire la posibilită țile de viață din Comunitatea Mare, cum ar putea fi și cum ar
evolua viața spre tă râ muri și societă ți mai sofisticate. Astă zi, ca și în trecut, oamenii își
proiectează speranțele și dorințele asupra sensului vieții dincolo de lume, sperâ nd că alte rase
vor fi mai luminate, mai sofisticate și mai înalte decâ t familia umană a fost și este în prezent. Și,
desigur, există multe temeri proiectate în această arenă mai largă a vieții - temeri de fiare
teribile, națiuni teribile invadatoare, distrugere, atac și așa mai departe.
Dar, ca întotdeauna, realitatea este foarte diferită de așteptă ri. Realitatea în care veți ieși
va fi punctul central al acestei serii de învă ță turi - o realitate pe care o puteți înțelege din propria
experiență de viață în lumea naturală și din propria experiență de viață în cadrul evoluției
societă ții umane.
4
Marea diferență , desigur, este atâ t complexitatea, câ t și vastitatea acestei Comunită ți Mari
și faptul că este locuită de rase de ființe care sunt foarte diferite de umanitate, nu numai diferite
în formă și înfă țișare, dar diferite în inteligență și conștientizare și diferită în etică și valori.
Acest lucru va fi greu de rezolvat și aici pot apă rea speranțele și temerile voastre. Dar
trebuie să recunoașteți că umanitatea a ajuns acum la un punct de dezvoltare mondială și la un
prag în care se va confrunta cu Marile Valuri de schimbare a mediului și dificultă ți în lume. Aici
întâ lnirea ta cu viața inteligentă din Comunitatea Mare și cu realitatea Comunită ții în sine va
deveni din ce în ce mai importantă și centrală pentru bună starea ta și pentru tipul de viitor pe
care îl vei putea crea.
Aici este o schimbare foarte mare, o schimbare foarte mare de la o lume centrată pe om la
o realitate comunitară mai mare. Deoarece ați tră it izolat și ați evoluat izolat atâ t de mult timp,
cu doar foarte puține vizite rare și nerecunoscute în lume din diferite rase din trecut, vă
proiectați în mod natural valorile asupra perspectivei și noțiunii de viață inteligentă din univers .
Drept urmare, unii oameni simt sau cred cu fervoare că universul este locuit de ființe umane
care au evoluat dincolo de conflict și înșelă ciune și că valorile pe care le dețineți aici sau la care
aspirați sunt de natură universală . Faptul că acest lucru nu este adevă rat și că reprezintă un set
periculos de presupuneri și credințe este ceva cu care trebuie să vă confruntați de la început.
Vă proiectați valorile asupra perspectivei unei vieți inteligente în univers.Cealaltă
dificultate este că nu sunteți preeminenți în această Comunitate Mare, deși ați stabilit
preeminența în propria lume. În cadrul Comunită ții Mari, nu ești decâ t un începă tor. Sunteți în
picioare la începutul dezvoltă rii, neștiind și posedâ nd presupuneri și credințe care nu vor fi
adevă rate. Aveți mari dezavantaje și sunteți vulnerabili la convingere și înșelă ciune de la diferite
rase, atâ t în viitor, câ t și de la cei care într-adevă r intervin în lumea voastră în acest moment.
Izolarea ta ți-a dat naivitate și nu te-a pregă tit pentru provocă rile și oportunită țile pe care le va
prezenta însă și Comunitatea Mare.
Nu există nimeni în lume care să vă poată învă ța despre realitatea și spiritualitatea vieții
din univers. Nu există nimeni care să aibă această conștientizare sau care să aibă această
experiență . Drept urmare, comunicarea și educația despre aceasta trebuie să vină de la
Dumnezeu și, în al doilea râ nd, de la acele foarte puține rase care sunt conștiente de existența ta,
care îți vor susține apariția ca rasă liberă și autodeterminată și care vor fi chemate de Dumnezeu
pentru a vă ajuta în această educație fundamentală și necesară . Aveți aliați în univers, deși nu vă
vizitează lumea, pentru că umanitatea nu este pregă tită să stabilească relații cu alte națiuni din
univers. Omenirea nu are maturitatea și nu este unită , suficient de puternică sau suficient de
discretă pentru a se angaja în mod semnificativ și benefic cu orice rasă din univers.
Nu este un moment în care este necesar contactul. Este un moment în care este necesară
pregă tirea pentru contact. Ș i acest contact va dura mult timp. Va dura timp, deoarece o educație
de această magnitudine nu va veni rapid. Mulți oameni vor rezista, o vor nega sau o vor evita.
Această educație nu va veni rapid, deoarece umanitatea trebuie să se preocupe din ce în ce mai
mult de Marile Valuri de schimbare care vin în lume și care sunt deja aici - degradarea mediului,
epuizarea resurselor tale fundamentale, pierderea producției de alimente, lipsa de apă , efectele
dramatice ale climatului în schimbare și ale unei lumi de încă lzire și riscul tot mai mare de
concurență , conflict și ră zboi între grupuri și națiuni cu privire la accesul la resursele ră mase.
Aceasta va deveni o preocupare dominantă , atâ t pentru oamenii obișnuiți din lume de
pretutindeni, câ t și pentru națiuni și guverne. Cu toate acestea, pentru a face față acestor
provocă ri imense și fă ră precedent, veți avea nevoie de Cunoaștere și înțelepciune de dincolo de
lume. Aici nu este nevoie de tehnologie la fel de mult, ci de voința și angajamentul de a te uni
pentru conservarea acestei lumi ca mediu locuibil pentru familia umană și de a-ți înceta
conflictele nesfâ rșite pentru a te pregă ti să te angajezi cu rase inteligente din univers, dintre care
mulți nu vor fi aici pentru a vă sprijini. Întâ lnirea marilor valuri de schimbare, stabilirea
cooperă rii umane necesare și încetarea conflictelor umane împreună cu pregă tirea pentru o
comunitate mai mare reprezintă marile și fundamentele nevoi ale umanită ții.
5
Educația dvs. despre Comunitatea Mare trebuie să vină de la Dumnezeu. Trebuie să vină
de la Dumnezeu să fie pur și să fie în întregime benefic pentru tine. Ș i trebuie să vină de la
Dumnezeu pentru că numai Dumnezeu cunoaște pe deplin natura, realitatea și scopul familiei
umane. Nici o putere sau rasă stră ină nu ar putea cunoaște acest lucru, chiar dacă ar studia
comportamentul și transmisiile voastre. Comunicarea trebuie să vină de la Dumnezeu și exact
asta se întâ mplă .
Învă ță turile pe care urmează să le citiți despre realitatea și spiritualitatea Comunită ții
Mari vin de la Dumnezeu, pentru că nu există nimeni în lume care să știe lucrurile care vor fi
prezentate aici. Ș i nu există nicio putere stră ină în univers care să poată comunica ceea ce
umanitatea are cu adevă rat nevoie cu temeinicie și cunoaștere completă a naturii, scopului și
realită ții umane.
Acceptați atunci că Dumnezeu a trimis un nou mesajîn lume pentru a pregă ti omenirea,
atâ t pentru a face față marilor valuri de schimbare care vin în lume, câ t și pentru a se pregă ti
pentru realitatea și spiritualitatea vieții din univers și pentru toate dificultă țile și oportunită țile
ascunse ale acesteia. Aceasta este o educație pe care nu o puteți oferi. Este o educație pe care nu
ați putea să o primiți în nicio universitate sau centru de învă țare din lume. Este o comunicare pe
care trebuie să o asculți atâ t cu inima câ t și cu mintea. Mintea ta va fi confundată de multe
lucruri prezentate aici, iar multe dintre ideile tale vor fi contestate și ară tate ca fiind incorecte
sau inadecvate. Mintea voastră poate respinge această mare învă ță tură și pregă tire. Poate
obiecta din motive raționale și iraționale, deoarece mintea voastră nu cunoaște mintea lui
Dumnezeu. Mintea ta are numai noțiuni fixe despre viața din univers.
De aceea trebuie să primiți această învă ță tură și educație despre realitatea și
spiritualitatea Comunită ții Mari atâ t cu mintea câ t și cu inima. Mintea ta se va lupta cu ideile și
perspectiva prezentate aici, dar inima ta va ști. Vei ști pentru că Dumnezeu îți vorbește, te educă
și te pregă tește. Prin această educație și pregă tire, Dumnezeu îți oferă o putere mai mare, o
securitate mai mare și o protecție mai mare de care vei avea nevoie pentru a face față
provocă rilor din propria ta lume și provocă rilor care există cu siguranță dincolo de ea.
Mulți oameni susțin că au cunoștințe despre univers, dar cum pot să știe? Au fost prinși la
suprafața acestei lumi - credâ nd, sperâ nd și speculâ nd; încercâ nd să înțelegeți revelațiile și
profețiile din trecut sau încercâ nd să proiectați înțelegerea lor în tă râ muri mult dincolo de
experiența sau conștientizarea lor. Se pot stabili teorii complexe. Profețiile din trecut pot fi
încercate să fie îndeplinite în vremurile actuale. Dar toate acestea trebuie să se dovedească
inadecvate, pentru că umanitatea este lipsită de educație cu privire la universul mai mare în care
exiști și la care va trebui să te confrunți din ce în ce mai mult, atâ t acum, câ t și în vremurile
viitoare.
Atunci este înțelept să accepți limită rile tale. Este înțelept să te pui în poziția de a fi
student, de a asculta și de a învă ța, astfel încâ t să poți primi pe deplin revelațiile care vor fi
prezentate aici - revelațiile nă scute dintr-un nou mesaj pentru umanitate, revelații care vor
asigura umanitatea o nouă cale înainte într-un viitor foarte dificil și incert.
Cei care vor primi și vor accepta această provocare de a învă ța despre Cunoaștere și
înțelepciune în Comunitatea Mare vor fi marii beneficiari, nu numai pentru ei înșiși personal, ci
pentru întreaga familie umană . Ei vor fi cei care vor fi în mă sură să educe și să -i pregă tească pe
ceilalți. Acest lucru va necesita viziune, curaj și mare obiectivitate, pentru că această educație
trebuie să vorbească prin și dincolo de speranțele și temerile voastre. Că ci ei nu pot decâ t să
tulbure viziunea pe care trebuie să o ai acum.
Acceptați că nu știți cum este viața în univers, cum există , cum interacționează cu sine, la
ce să vă așteptați cu privire la vizita în lumea voastră și la ce să înțelegeți despre vizita care a
avut loc deja aici. Acceptarea acestei limită ri vă oferă cea mai mare oportunitate și posibilitate
de a vedea dincolo de limitele voastre actuale, de a vedea dincolo de limitele acestei lumi și de a
vedea dincolo de limitele interacțiunilor umane. Deocamdată veți lua în considerare și vă veți
confrunta cu interacțiuni de o natură foarte diferită cu inteligențe care sunt foarte diferite, care
6
gâ ndesc foarte diferit și funcționează din presupuneri foarte diferite despre viață decâ t voi sau
pe care le face umanitatea în ansamblu.
Aceasta este o pregă tire care va face diferența în a determina dacă angajamentele inițiale
ale omenirii cu viața în univers vor fi benefice sau vor fi dă ună toare. Trebuie adusă multă
înțelepciune aici, pentru că sunteți administratorii unei planete frumoase care este foarte
apreciată de alții. Dar sunteți administratori slabi și sunteți în conflict între voi. Ș i epuizați rapid
bogă ția acestei lumi, o lume atâ t de rară și de valoroasă într-un univers de planete sterpe.
Nu vedeți încă vulnerabilitatea dvs. aici și nici importanța menținerii acestei lumi,
menținerea autosuficienței dvs., menținerea climatului lumii și menținerea echilibrelor sale
naturale. Nu credeți că puteți că lă tori în alte lumi și puteți gă si locuri ca aceasta. Sunt foarte rare
și sunt întotdeauna ocupate. Această înțelegere vă va oferi un sentiment mai mare de
responsabilitate, deoarece educația reală trebuie să vă îmbibă întotdeauna cu un sentiment mai
mare de responsabilitate - responsabilitate nu numai de a învă ța, ci de a acționa și de a sluji.
Omenirea este acum pe un curs nesă buit. Își distruge autosuficiența în lume. Pune în
pericol echilibrele naturale care au dat omenirii o lume atâ t de frumoasă și splendidă în care să
evolueze și să tră iască . Acest lucru este periculos nu numai pentru viitorul tă u în această lume, ci
și periculos în ceea ce privește relațiile tale cu alte rase din univers. Prin această serie de
învă ță turi pe care urmează să le experimentați, veți putea să aflați despre acest lucru, să vedeți
implicațiile sale și să înțelegeți această realitate pentru a avea un sens real al acesteia. Această
recunoaștere a vieții în univers este posibilă deoarece v-ați nă scut cu o conștientizare
comunitară mai mare. Această conștientizare vă oferă abilitatea de a empatiza și de a recunoaște
anumite realită ți despre viața de dincolo de această lume. Aceasta este o recunoaștere care
există mult dincolo de intelectul vostru,
Recunoașterea faptului că aveți o legă tură cu viața în univers este foarte importantă aici
și va face parte din explorarea acestor învă ță turi. Fă ră această conexiune mai profundă ,
universul ar fi prea minunat, prea imens, prea complicat, prea dificil și prea amenință tor. Ț i-ar
produce doar nesiguranță și confuzie. Dar vorbind cu partea mai profundă din voi vă permite să
obțineți recunoaștere și un sentiment al destinului dvs. în cadrul Comunită ții Mari. Că ci,
indiferent de dificultă țile cu care vă confruntați în propria lume și de dificultă țile în stabilirea
unor angajamente adecvate și înțelepte cu rase de dincolo de lumea voastră , există realitatea
fundamentală că familia umană are un destin în spațiu. Ai un destin de a te angaja cu alte rase,
un destin de a crește și,
Acceptați această provocare, recunoscâ nd pe mă sură ce faceți că există ceva în voi care vă
oferă capacitatea de a ră spunde la dezvă luirile care vor fi date aici. Această abilitate există
dincolo de intelectul vostru, dincolo de ideile voastre, dincolo de noțiunile voastre fixe și dincolo
de orice ați învă țat încă în lume. Este misterios pentru că se naște din Dumnezeu. Se naște dintr-
o realitate mai mare din care faceți parte.
Nu toată lumea va putea vedea și ști asta. Ș i este important chiar de la bun început că
acceptați că mulți oameni, chiar și cei de care sunteți foarte apropiați, s-ar putea să nu fie în
mă sură să vadă , să cunoască și să ră spundă la această pregă tire pentru Comunitatea Mare. Dar
este în regulă . Este dat acum pentru primul care ră spunde. Dacă sunteți printre primii care
ră spund și dintre primii care sunt educați cu adevă rat despre viața din univers, atunci trebuie să
acceptați această provocare - chiar dacă alții nu ră spund, chiar dacă alții sunt înspă imâ ntați sau
îndoieli, chiar dacă alții se îndepă rtează . Nu toată lumea se află în același moment în dezvoltarea,
educația și conștientizarea lor.
Prin urmare, nu vă gâ ndiți la ră spunderea tuturor. În schimb, gâ ndește-te că ră spunzi și
înveți. Învă ță mâ ntul superior nu este pentru toată lumea în acest moment și acest lucru
reprezintă cu siguranță un învă ță mâ nt superior. De aceea, pregă tește-te să primești. Ș i dacă
auziți lucruri pe care nu le înțelegeți, atunci aveți ră bdare, deoarece în cursul acestor revelații
vom repeta lucrurile de mai multe ori și vom descrie lucrurile în moduri diferite pentru a vă
oferi cea mai mare oportunitate de a vedea, de a cunoaște și de a recunoaște imensul mediul de
7
viață care există dincolo de granițele tale și din care ai fă cut parte întotdeauna.

CAPITOLUL 2: O SCURTĂ ISTORIE A VIZITĂRII PE PĂMÂNT –


TEHNOLOGIE EXTRATERESTRĂ

După cum a fost dezvă luit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers, la 11 iunie
2008 în SUA.

Pentru a înțelege prezentul și a fi pregă tiți pentru viitor, există anumite lucruri din trecut
care trebuie clarificate și pe care trebuie să le înveți să le vezi. Primul este că lumea a fost
vizitată de foarte mult timp. Aceste vizite au provenit dintr-o serie de rase diferite în scopuri
diferite. Unii au venit aici pentru a obține probe biologice din diversitatea extrem de bogată a
vieții din lume. Alții au venit aici să ascundă lucruri, să stocheze lucruri dincolo de
conștientizarea popoarelor native din lume. În diferite puncte, alții au stabilit aici baze temporar
și în câ teva ocazii au încercat, în istoria mai recentă , să educe sau să influențeze civilizațiile
umane timpurii.
Aceste vizite au fost scurte și nu au fost susținute pentru mult timp. Bazele care au fost
stabilite aici au fost doar în principal pentru a dobâ ndi o mai bună înțelegere a realită ților
geologice și biologice ale Pă mâ ntului. Încercă rile de a influența civilizațiile timpurii s-au dovedit
a fi nereușite. Cu toate acestea, s-au învă țat multe despre lumea naturală aici și multe elemente
biologice au fost luate periodic din lume pentru a susține apariția vieții în altă parte.
Acele rase care sunt prezente în lume astă zi reprezintă un set diferit de forțe față de cele
care au vizitat omenirea în trecut. Omenirea a tră it izolată de-a lungul întregii sale evoluții,
avâ nd doar întâ lniri foarte scurte cu rase de dincolo de lume. Popoarele primitive aveau o mare
capacitate de recunoaștere a forțelor naturii, dar rafinamentul și înțelegerea lor, tehnologia și
comunicarea erau limitate.
Prin urmare, cu doar câ teva excepții, nu s-au fă cut niciodată încercă ri de comunicare cu
ei. Au fost considerați că nu sunt pregă tiți să se angajeze într-un dialog semnificativ. Cu toate
acestea, anumitor grupuri native li s-a dat înțelepciune despre viața existentă dincolo de lume.
Acest lucru le-a fost demonstrat prin vizite și prin daruri. Aceasta a existat în națiunile tribale cu
mult înainte și, în unele cazuri, după existența civilizațiilor umane timpurii.
Deoarece tehnologia este o parte foarte importantă a vieții în univers, în special în ceea ce
privește că lă toriile și comunicarea, încercă rile de a influența aceste civilizații timpurii s-au
dovedit a fi nereușite. Ar trebui să aștepte pâ nă mult mai tâ rziu pentru ca umanitatea să se
dezvolte tehnologic și să dezvolte structuri sociale suficient de sofisticate și suficient de mari
pentru a se stabili o comunicare mai mare.
Pentru aproape toate cursele care au vizitat lumea în trecut și pentru acele curse care
sunt aici în prezent, lumea prezintă o provocare foarte mare. Tră ind în spațiu perioade foarte
lungi de timp în medii sterile, rasele care vin în lume se confruntă cu o dificultate imensă . Gradul
și diversitatea agenților biologici din lume fac ca această planetă , deși extrem de propice vieții,
să fie foarte periculoasă pentru orice vizitator care nu este adaptat la ea. Chiar și rasele cu o
tehnologie foarte avansată nu se pot proteja împotriva diversită ții vieții și a numă rului de agenți
biologici care există în acest mediu terestru. Acest lucru a fă cut viața efectivă în lume extrem de
dificilă și, în majoritatea cazurilor, imposibilă pentru toate rasele care au vizitat aici. Le-ar lua
generații să se adapteze la traiul într-un mediu ca acesta.
Nu există o tehnologie extraterestră care să poată proteja o entitate biologică . Poate
pă rea ciudat oamenilor că lumea ar fi atâ t de periculoasă pentru o rasă avansată care nu a
evoluat aici. Dar este adevă rat totuși. Dacă locuiți într-un mediu steril, puteți vizita alte medii
sterile sau puteți vizita medii în care există o diversitate de viață foarte limitată , dacă sunteți
8
pregă tiți pentru ele. Creaturile biologice sunt vulnerabile la contaminarea peste tot în univers.
Nu există o tehnologie, nici o tehnologie medicală , care să poată proteja o entitate biologică de
orice fel de influențe noi și neașteptate. Acest lucru a fă cut din lumea dvs. un loc extrem de dificil
de vizitat pentru orice perioadă de timp sau de a tră i fă ră o tehnologie foarte avansată . Ș i
menținerea acestei tehnologii departe de sursa civilizației proprii este foarte dificilă .
Lumea nu oferă tehnologia și intră rile tehnologice care ar fi necesare pentru ca o rasă
stră ină să susțină un mediu tehnologic aici pentru foarte mult timp. Ș i pericolele contamină rii ar
fi extrem de mari. Indiferent câ t de avansată este tehnologia cuiva, se poate totuși să cedeze
agenților biologici nevă zuți, cum ar fi bacteriile și virusurile. Acest lucru face ca abordarea că tre
o lume ca a voastră să fie o propunere foarte dificilă pentru orice rasă . Chiar și alte rase care
tră iesc în medii de diversitate biologică și care au reușit să întrețină acele medii și să nu le
despartă de resurse, ar gă si acest lucru foarte provocator.
Vizitele în lume au fost scurte și rare, efectuate de diferite grupuri în scopuri diferite. Unii
au ajuns să câ știge resurse biologice, alții pentru experimentare și alții pentru a stabili o bază de
influență . Dar niciunul dintre ei nu a putut fi susținut de foarte mult timp.
Ca ascunză toare, lumea a oferit unor curse mari avantaje. Fiind dens acoperit cu frunziș
în multe locuri și locuit de popoare native care erau superstițioase și a că ror existență era foarte
locală în anumite zone a fă cut posibilă ascunderea lucrurilor de mare valoare aici, iar anumite
rase au profitat de acest lucru. Chiar și astă zi există lucruri ascunse în lume dincolo de
conștientizarea umană , care sunt aici de foarte mult timp.
Cu toate acestea, acum, pe mă sură ce tehnologia umanită ții se accelerează rapid, riscul
descoperirii acestor lucruri a crescut. Multe dintre aceste comori îngropate aici de veacuri au
fost îndepă rtate din lume în ultima vreme, în special în secolul trecut. Capacitatea umanită ții de
a discerne existența obiectelor - metale și mașini adâ nc îngropate chiar și în ocean - crește rapid
și acest lucru a impus anumite rase să se întoarcă pe Pă mâ nt pentru a elimina lucrurile de
valoare care au fost stocate aici de mult timp.
În ciuda dificultă ților de a vizita sau de a locui în această lume pentru o cursă tehnologică
avansată , această lume a fost punctul central pentru multe rase de foarte mult timp datorită
diversită ții sale biologice și a poziției sale strategice în această parte bine locuită a universului.
Pă mâ ntul a fost observat de foarte mult timp. Este de mare interes pentru diferite grupuri în
scopuri diferite.
Ascensiunea omenirii și dezvoltarea rapidă a tehnologiei umane în ultimele două secole
au adus forțe diferite în lume, forțe care caută posibilitatea de a obține avantaje și de a se uni cu
umanitatea pentru a câ știga controlul asupra unei lumi emergente ca aceasta. Cu puține excepții,
acest lucru nu a fost niciodată punctul central înainte, pentru că omenirea a tră it într-o stare
primitivă și nu a construit încă nicio tehnologie sau sistem de comunicare de care alte rase ar
putea folosi sau beneficia. Popoarele native erau interesate doar în ceea ce privește capacită țile
lor de adaptare și cunoașterea mediului local. Dincolo de aceasta, nu exista nicio posibilitate de a
se uni cu ei cu adevă rat. Prin urmare, încercarea de a se uni genetic cu ființele umane a fost doar
un fenomen foarte recent.
Tehnologia extraterestră avansată nu poate proteja vizitatorii de forțele naturii.În trecut,
Pă mâ ntul fusese vă zut ca un depozit de bogă ție biologică . Cu toate acestea, încercă rile de a
stabili reședințe permanente aici au eșuat pe mă sură ce vizitatorii au fost afectați de mediul
biologic. Chiar și tehnologia lor avansată nu le-a putut proteja în cele din urmă de aceste forțe ale
naturii. Și posibilitatea de a introduce agenți biologici stră ini în planetele lor de origine și în
bazele lor în spațiu s-a dovedit a fi mult prea mare, gravă și riscantă pentru așeză ri care să fie
stabilite aici pentru foarte mult timp. Că ci dacă un agent biologic infectează membrii unei forțe
expediționare, aceștia ar putea transporta acești agenți la centrele lor de operare, afectâ nd astfel
pe toți cei implicați.
Oamenii s-au adaptat la mediul mondial într-o mă sură foarte mare, dar în istoria mișcă rii
popoarelor din lume, ați vă zut puterea și impactul bolilor infecțioase în distrugerea unor
9
populații întregi, deoarece oamenii de pe diferite continente au intrat în contact cu unul pe altul.
Acesta este un pericol foarte mare în spațiu și continuă să fie un pericol mare. Rasele
tehnologice funcționează în medii în mare mă sură sterile. Se angajează între ei în medii sterile.
Comerțul între națiuni se desfă șoară rareori la suprafața lumilor lor, cu excepția cazului în care
acele lumi au fost eliminate de agenții lor biologici sau dacă sunt planete care nu au avut
niciodată prezența unei evoluții biologice. Ele sunt pur și simplu folosite ca baze de funcționare.
În problemele de angajare și comerț din univers, contactul se face aproape întotdeauna la bordul
ambarcațiunilor de un fel sau în medii bine protejate și sigure de invazia altor agenți biologici.
Ră spâ ndirea virușilor a fost o problemă serioasă în trecut în multe regiuni ale spațiului,
în special în regiuni bine locuite, cum ar fi a ta. Acesta este unul dintre motivele pentru care
viitoarele aventuri ale omenirii în spațiu sunt privite cu o asemenea îngrozire. Posibilitatea de a
interacționa cu ființele umane și de a fi expuși unui asemenea grad de influență biologică fă ră
precedent și neașteptat este privită cu mare îngrijorare. Acesta este motivul pentru care oricine
vizitează această lume, chiar și în prezent, nu poate locui aici și trebuie să ia mari precauții
pentru a se proteja împotriva mediului biologic al lumii.
În afacerile dintre națiuni din univers, contaminarea este o problemă foarte gravă , în
special în ceea ce privește rasele care au evoluat în medii foarte diferite și care poartă în sine
agenți biologici care ar putea fi extrem de dă ună tori pentru alții. După cum veți vedea pe
parcursul acestor învă ță turi, tehnologia nu șterge toate pericolele vieții și, în multe cazuri, le-a
crescut semnificativ. Pentru curse care tră iesc și că lă toresc în medii sterile, acest risc este imens.
Contaminarea este o preocupare majoră pentru toate rasele care că lă toresc în spațiu și care se
angajează în comerț cu alții.
Prin urmare, în timp ce lumea a fost foarte apreciată și vizitată de multe ori, încercarea de
a tră i aici și încercarea de a lega genetic cu rasele care tră iesc aici s-au dovedit a fi extrem de
dificile și nu au fost încercate de foarte mult timp. Folclorul uman și mitologia umană pot
dezvă lui orice fel de imagine, dar ră mâ ne realitatea că Pă mâ ntul a fost privit ca un mediu extrem
de periculos, deși bogat, de acele foarte puține rase care sunt chiar conștiente de existența sa.
Un alt motiv pentru care Pă mâ ntul nu a fost vizitat foarte des sau de foarte multe grupuri
diferite este problema că lă toriilor în spațiu. Există oameni astă zi care speculează că prin
că lă toriile inter-dimensionale puteți merge oriunde în universul dorit. Dar, în experiența raselor
avansate din univers, astfel de încercă ri s-au dovedit a fi extrem de periculoase și nefericite. A te
deplasa este mult mai lent decâ t ai putea crede. Cele mai multe curse care că lă toresc în spațiu fac
acest lucru numai în regiunile locale. Ei că lă toresc doar în regiunile locale, deoarece este extrem
de periculos să pă trundă pe un teritoriu guvernat sau supravegheat de alții. Ș i dacă te aventurezi
prea departe de planeta ta natală , nu ai fi capabil să te întreții pe parcursul timpului.
Există multe districte în care că lă toriile și comerțul sunt restricționate și sunt interzise
pentru alții. Prin urmare, nu puteți că lă tori liber în univers decâ t dacă vă aflați într-o regiune în
care există o dezvoltare foarte limitată sau limitată a vieții inteligente și în care nu există
restricții de că lă torie și comerț.
În regiunea spațiului în care există lumea voastră , care este foarte locuită în comparație
cu alte regiuni, există restricții mari cu privire la locul în care se poate că lă tori, unde se poate
vizita, pe cine se poate contacta și în ce scop. Nu puteți merge să vizitați orice planetă doriți,
deoarece aceasta reprezintă o încă lcare a teritoriilor altora și a acelor regiuni în care altele au
interese specifice. Nu puteți că lă tori de-a lungul rutelor comerciale primare fă ră permisiunea
organelor de conducere.
Aceasta este o situație foarte complexă despre care umanitatea nu știe nimic. Oamenii
cred că universul este doar un imens loc gol care așteaptă explorarea, conținâ nd lumi noi cu
resurse vaste - acolo pentru a fi luate. Dar nu ar trebui să că lă toriți dincolo de acest sistem solar
pentru a descoperi că alte locuri de valoare sunt deja deținute de alții și că au fost stabilite reguli
de angajament de lungă durată cu privire la cine poate vizita aceste locuri și cine are prioritate
asupra lor. Ș i pentru că , în universul tă u local, națiunile au creat astfel de acorduri de lungă
10
durată și au stabilit stabilitatea între națiuni și lumi pe o perioadă lungă de timp, aceste reguli de
angajare sunt foarte fixe, deși ră mâ n necunoscute pentru tine, care încă nu au că lă torit dincolo
de hotarele tale.
Prin urmare, nimeni de oriunde din univers nu poate veni pe Pă mâ nt, deoarece Pă mâ ntul
există într-o regiune bine locuită , care este guvernată de alții, unde comerțul și că lă toriile sunt
restricționate și supravegheate de că tre organele de conducere. Chiar și în acest district, un
district fiind o regiune a spațiului, există foarte puține rase care să conștientizeze existența
acestei lumi, deoarece nu că lă toresc niciodată în această direcție. Cei care privesc lumea cu
ambiție nu vor spune altora despre existența ei, că utâ nd să nu mai aibă concurență în ceea ce
privește viitorul acestei lumi. Pentru multe rase care sunt conștiente de lumea voastră , este un
secret - un secret pe care îl pă strează pentru ei înșiși, nevrâ nd ca alții să știe despre existența
acestei frumoase planete biologic diverse, care este condusă de un set de triburi slabe și
conflictuale. și grupuri.
Drept urmare, numă rul de rase din univers care sunt conștiente de această lume a ră mas
foarte limitat. Dacă lumea voastră ar exista într-o parte a universului foarte nelocuită , oricine ar
putea veni aici în orice scop și să facă tot ce își dorea. Dar nu este cazul lumii voastre. Alte rase
de dincolo de acest district nu pot că lă tori în aceste regiuni, iar secretul acestei lumi este pă strat
și pă zit de cei care sunt conștienți de existența ta și care au planuri pentru viitorul tă u.
Angajamentul umanită ții cu Comunitatea Mare, prin urmare, a fost extrem de limitat pâ nă
la punctul de izolare aproape completă . Acele rase care au vizitat lumea nu au că utat să
dezvă luie popoarelor native sau chiar popoarelor moderne ale lumii scopul lor, tehnologia lor
sau intențiile lor. Acele rase care sunt aici pentru a profita de o umanitate slabă și împă rțită cu
siguranță nu ar face asta. Pentru dvs. să vă așteptați sau să cereți acest lucru reprezintă o
naivitate și o lipsă de educație și conștientizare din partea dvs. Chiar și potențialii tă i aliați din
univers, care apreciază posibilită țile și potențialul familiei umane, chiar și ei nu vor să anunțe
alte rase despre existența ta, de teamă că vor exista și mai mulți intruși aici, ducâ nd la un pericol
și mai mare. că tre viitor și libertatea unei umanită ți emergente.
Evoluția umană nu se datorează infuziei de tehnologie extraterestră .Omenirea ră mâ ne
necontaminată . Ră mâ ne o rasă izolată . Evoluează de la sine și această evoluție a fost accelerată .
Dar accelerarea acestei evoluții nu se datorează infuziei de tehnologie extraterestră , ci din cauza
traiectoriei umane în natură . Doar câ teva elemente tehnologice au fost introduse în lume
subrept pentru a avansa sistemele de comunicare ale umanită ții de că tre acele rase care încearcă
să le folosească în viitor în scopurile lor. Dar, în general, evoluția umanită ții și progresul
tehnologic au fost foarte încet pâ nă destul de recent și au fost în primul râ nd rezultatul
ingeniozită ții și invenției umane.
Cu toate acestea, umanitatea ră mâ ne o rasă foarte primitivă cu tendințe primitive și
animozită ți tribale. Alte rase din univers recunosc acest lucru și se tem că astfel de tendințe ar
influența propriile națiuni, dintre care majoritatea sunt ierarhizate și unite, unde libertatea
personală este necunoscută și foarte temută ca o forță subminantă .
Contrar așteptă rilor unor oameni că veți întâ lni națiuni extrem de avansate, libere și
pașnice, majoritatea societă ților care sunt conștiente de existența voastră și care au un interes
pentru această lume funcționează sub o ierarhie strictă pe care ați considera-o intolerabilă . Doar
puțini aliați ai tă i care există în această regiune reprezintă rase independente, iar independența
lor a trebuit să fie pă zită cu mare atenție. Că ci libertatea este rară în univers, așa cum este și în
lumea voastră . Acesta este marele adevă r cu care va trebui să vă confruntați, spre deosebire
probabil de așteptă rile, speranțele și dorințele voastre.
Aceasta explică din nou frecvența relativă a vizitelor stră ine în lume. Cei care vizitează
aici nu vor ca influențele culturilor tribale să își afecteze propriile structuri sociale. Chiar și
existența muzicii și a dansului, care au fost atâ t de mult o parte a culturii din întreaga lume, este
privită de unele națiuni cu mare anxietate și teamă , nedorind astfel de influențe în propriile lor
structuri sociale. Că ci vizitâ nd o lume, o vei influența și ea te va influența. Vizitarea curselor te va
11
influența, iar tu le vei influența. Ș i aici, influența, chiar și a triburilor foarte primitive de oameni,
a fost privită cu un anumit grad de anxietate.
Trebuie să înțelegem aici că valoarea umanită ții este privită doar de foarte puține rase
din districtul dvs. local al spațiului. Ș i acele rase care apreciază umanitatea de dragul ei - pentru
realiză rile sale și pentru potențialul să u - reprezintă o mică minoritate din puținele rase care
sunt conștiente de existența ta. Cei care fac acest lucru ar putea fi considerați aliați ai umanită ții
în mă sura în care ar susține și vor încerca să protejeze apariția naturală a umanită ții împotriva
influenței puterilor stră ine care ar corupe umanitatea și care ar că uta să aducă omenirea sub
dominație și control stră in. Aceasta este dilema tră irii într-o lume de o valoare atâ t de imensă .
Omenirea a câ știgat acum o tehnologie suficientă pe care alte rase o pot folosi, astfel încâ t
vulnerabilitatea umanită ții la convingerea și intervenția stră ină este acum foarte mare.
Experiențele dvs. din trecut cu Comunitatea Mare nu vă pot ajuta cu adevă rat. Au fost
extrem de rare și singura înregistrare a acestora a fost transmisă prin tradiția orală sau, în cazuri
rare, prin scriere. Această istorie a devenit atâ t de modificată de ritualul și credința umană încâ t
nu deține nicio evidență exactă sau directă a intervenției sau prezenței stră ine în lume.
Prin urmare, nu puteți privi spre trecut pentru a înțelege natura, scopul sau realitatea
prezenței și intervenției stră ine în lumea voastră de astă zi. Aveți doar câ teva urme de dovezi
care să vă spună că vizita a avut loc, în mare parte prin scrierile și lucră rile de artă ale
popoarelor native din culturi diferite, din epoci diferite. Dar acest lucru este insuficient ca ghid.
Acest lucru nu vă va dezvă lui realitatea universului din jurul vostru, forțele care există acolo sau
cu ce va trebui să se confrunte și să se ocupe omenirea în viitor.

CAPITOLUL 3:  LIMITELE CĂLĂTORIILOR SPAȚIALE - REGULI ȘI PERICOLE

După cum a fost dezvă luit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers, la 11 iunie
2008 în Boulder, CO.

După cum sa indicat anterior, că lă toria în spațiu este relativ lentă . Iar că lă toriile inter-
dimensionale s-au dovedit a fi dezastruoase pentru majoritatea raselor care au încercat-o. Deși
că lă toria în spațiu este extrem de rapidă în funcție de standardele dvs. și de gradul propriei
dezvoltă ri științifice, deplasarea este încă foarte dificilă și consumă mult timp. Deoarece
că lă toriile și comerțul sunt atâ t de restrâ nse în pă rțile foarte dezvoltate ale universului, unde
există o mare concentrație de națiuni avansate, mișcarea este restricționată și restricționată . Nu
puteți merge oriunde doriți în aceste condiții fă ră a încă lca teritoriile altora sau fă ră a încă lca
regulile de că lă torie și comerț.
Trecerea de la un capă t la altul al galaxiei este pur și simplu exclusă . Este o fantezie să
crezi că așa ar fi cazul. Că lă torirea prin dimensiuni s-a dovedit atâ t de periculoasă încâ t există
foarte puține rase în univers care chiar o încearcă în acest moment, pentru cei care intră în
aceste praguri nu se mai întorc niciodată și nu sunt niciodată socotite și nu există nicio
modalitate de a le gă si și de a afla ce li s-a întâ mplat. Dimensionalitatea spațiului este atâ t de
completă , iar limitele dintre dimensiuni sunt atâ t de semnificative încâ t explorarea acestor tipuri
de lucruri s-a dovedit a fi copleșitor de dificilă . Chiar și acolo unde a reușit, rasele au apă rut pe
teritoriile altor rase sau au intrat în medii fizice ostile și nu au putut niciodată să -și gă sească
drumul înapoi.
Galaxia în ansamblu este neexplorată . Numai regiunile din cadrul acestuia sunt
reprezentate în diagramă . Sunt reprezentate doar regiunile în care există o mare parte a
comerțului, a că lă toriilor și a existenței națiunilor tehnologice evoluate. Dincolo de aceasta, aveți
teritorii neexplorate, uneori imens de uriașe, în care orice că lă tor s-ar putea pierde fă ră puncte
de referință cunoscute.
12
Navele care că lă toresc folosesc combustibil. Combustibilul are limite. Chiar și
combustibilii care sunt derivați din energia solară au limite. Chiar și combustibilul care este
derivat din energia nucleară are limite. Dacă mergeți prea departe, nu vă mai puteți întoarce.
Dacă explorarea ta te duce prea departe, nu te poți întoarce. Dacă intrați într-o regiune
neexplorată , vă veți confrunta cu pericole fiziologice și posibilitatea de a intra pe teritoriul altuia
care s-ar putea dovedi a fi ostil prezenței dumneavoastră . Cu siguranță te-ai putea pierde în
teritorii neexplorate, așa cum au fă cut mulți că lă tori.
Extinderea acoperirii unei națiuni este, de asemenea, foarte dificilă , deoarece orice
stabilire pe care o faceți departe trebuie întă rită . Chiar dacă vă poziționați într-un mediu relativ
locuibil atâ t din punct de vedere fiziologic, câ t și biologic, consolidarea unită ților stră ine este
foarte dificilă și necesită o cantitate extraordinară de că lă torii și resurse. Coloniile miniere
îndepă rtate sunt foarte vulnerabile la piraterie. Sunt foarte vulnerabili la defecțiuni. Ele trebuie
susținute cu mult efort chiar dacă resursele pe care le descoperă se dovedesc a fi de o valoare
imensă . Drept urmare, majoritatea națiunilor că lă toare ră mâ n destul de aproape de casă și se
bazează pe comerț pentru a obține resurse îndepă rtate și se bazează pe comerțul local pentru a
obține ceea ce au nevoie.
Desigur, ființele umane cu imaginația lor minunată evocă tot felul de moduri minunate de
a că lă tori în jurul universului aproape fă ră efort, folosind o energie care este derivată cumva din
fizică și care poate susține o că lă torie nelimitată , chiar pră bușind timpul și spațiul. Dar pentru
cei care tră iesc în universul real, au trebuit să facă față limitelor tehnologiei. În unele cazuri,
aceste limite sunt destul de severe.
Că lă toriile în spațiu sunt limitate de sursele de hrană .Cursele care că lă toresc își creează
în general propriile surse de hrană , dar chiar și acest lucru necesită aportul de resurse. Toată
lumea din tă râ mul fiziologic trebuie să mă nâ nce și să ia energie într-o formă sau alta. Ei trebuie
să folosească energia și să câ știge resursele pentru producerea acestei energii. Ei trebuie să se
bazeze pe tehnologie, care trebuie consolidată și susținută . Dacă că lă toresc foarte departe de
planeta lor natală sau de baza lor operațională , se confruntă cu un numă r imens de dificultă ți
logistice.
În zonele spațiului în care nu există concentrații mari de națiuni avansate, aveți dificultă ți
enorme cu pirateria. Aveți dificultă ți imense de a vă pierde sau de a fi supuși unor influențe
locale ostile sau ră spunsuri la prezența voastră . Există regiuni în spațiu care sunt pur și simplu
considerate prea periculoase pentru a că lă tori din aceste motive. Chiar și zonele slab locuite,
unde au fost stabilite trasee și coordonate pentru că lă torie, chiar și aici există pericole extreme.
De-a lungul timpului, națiunile și chiar imperiile mici stabilesc o stabilitate pe care o mențin și o
susțin pe propria bază de resurse și influență .
Nu există un mare imperiu care să conducă galaxia. Aceasta este o fantezie completă .
Există puteri locale și asociații de putere foarte puternice, adesea înființate prin sindicate sau
organe de conducere care supraveghează rutele comerciale. Dar imperiile imense care
guvernează regiuni vaste pur și simplu nu funcționează , deoarece nu există nicio modalitate de a
menține controlul pe parcursul timpului și există prea multe provocă ri pentru a perturba o
structură de această dimensiune. Cu toate acestea, există imperii care conțin zeci de planete,
sisteme de stele și așa mai departe. Acest lucru este considerat destul de mare, în special în
mediul dvs. local.
În univers, dacă vă extindeți influența, trebuie să controlați acea influență și trebuie să
susțineți acea influență . Trebuie să -l susțineți prin tehnologie. Trebuie să -l susțineți prin resurse.
Ș i trebuie să -l susțineți prin eforturi constante de a întreține unită ți stră ine. Dincolo de un
anumit punct, acest lucru se dovedește a fi prea dificil, prea golitor al unei națiuni sau chiar al
unei colecții de națiuni pentru a fi susținut și susținut.
Ca urmare, există regiuni mari ale galaxiei care au fost neexplorate și rareori vizitate
vreodată de nimeni. Deși există rase existente în aceste regiuni, ele tind să nu fie tehnologice.
Dacă sunt tehnologice, atunci tind să fie extrem de limitate în gama lor. Incapabili să
13
comercializeze sau să câ știge tehnologii avansate din alte națiuni prin că ile comerciale și
comerciale, acestea ră mâ n extrem de izolate.
Acesta este universul în care locuiți - un univers de creații magnifice, dar și un univers de
restricții extraordinare. Achiziționarea resurselor este o problemă pentru toate națiunile în
avans. Tehnologia necesită resurse. Cu câ t tehnologia este mai mare, cu atâ t sunt mai mari
resursele necesare. Cu câ t este mai mare sfera de influență , imperiul sau proprietatea asupra
proprietă ții, cu atâ t este mai mare cerința de resurse.
Națiunile care sunt forțate să depindă de comerț își pierd o mare parte din
autodeterminare în acest proces. În imposibilitatea de a se asigura acum în mod adecvat, trebuie
să se bazeze pe dispoziții stră ine, precum și pe influența politică stră ină pentru a le susține.
Pentru o națiune care caută să fie liberă și autosuficientă , problema comerțului și a dependenței
de ceilalți este extrem de mare. De aceea cele trei cerințe fundamentale pentru a fi liberi și
autosuficienți în univers sunt unitatea, o populație unită , autosuficiența și discreția extremă .
Dacă aveți bogă ție în univers, alții o vor dori. Fie vor dori să -l ia de la tine, fie vor dori să
tranzacționeze pentru el. Dacă fac schimb pentru asta, vor încerca să vă seducă sau să vă
convingă că ceea ce au de oferit este ceva de care aveți cu adevă rat nevoie, chiar dacă nu aveți cu
adevă rat nevoie de el. Problema cu a avea bogă ție - fie că este vorba de bogă ție biologică ,
tehnologie pe care alții nu o au, proprietatea asupra unei lumi strategice sau, cum este cazul
Pă mâ ntului, o lume cu o extraordinară diversitate biologică - este că menținerea controlului este
dificilă dacă alții sunt conștienți de tine. Acest lucru devine imposibil dacă depindeți de alții
pentru resursele dvs. fundamentale.
Acolo unde există comerț, există influență . Extinderea influenței în Comunitatea Mare a
atins grade foarte mari de sofisticare și potență . Pentru o rasă tâ nă ră emergentă , cum ar fi
umanitatea, Comunitatea Mare reprezintă un mediu foarte periculos. Bogă ția lumii voastre, de
care ați beneficiat atâ t de mult timp și de care beneficiați astă zi, vă oferă o vulnerabilitate mai
mare față de interesul și influența stră ină . Ș i pentru că umanitatea este atâ t de ușor influențată
de standardele comunitare mai mari, acest lucru vă pune în pericol extraordinar.
Dincolo de acest sistem solar, traseele de că lă torie spațială sunt bine stabilite.Prin
urmare, așteptă rile dvs. despre comerț și că lă torii trebuie să fie constrâ nse de realită țile în sine.
Veți putea că lă tori liber în interiorul acestui sistem solar, atâ ta timp câ t nu încercați să
descoperiți așeză rile stră ine ale nimă nui. Dar dacă vă deplasați dincolo de acest sistem solar,
intrați într-o arenă mai largă a vieții inteligente, unde teritoriile și rutele de că lă torie au fost
stabilite de mult timp. Nu vei putea merge oriunde vrei, să vizitezi oriunde vrei sau să iei ce vrei.
Ideea că omenirea va ieși și va că uta resursele într-un univers gol este complet falsă și
reprezintă într-adevă r o presupunere foarte periculoasă și chiar fatală .
Atâ ta timp câ t ești slab și neputincios, alții nu vor încerca să se apere împotriva ta. Dar
dacă devii agresiv și ambițios, atunci vei întâ mpina probleme enorme. Că ci în mediul spațiului în
care lumea dvs. există , există contracte și aranjamente de lungă durată pe care nu le veți putea
schimba. Dacă îi încă lcați, va trebui să vă confruntați cu o întreagă gamă de adversari cu mult
dincolo de abilită țile și capacitatea voastră de a lupta.
De aceea, menținerea autosuficienței pe Pă mâ nt este atâ t de fundamental necesară
pentru a pă stra libertatea și autodeterminarea umanită ții. Dacă poți contracara intervențiile
neadecvate în lume, asigură -te în mod adecvat, nu fii prea lacom sau ambițios și fii mulțumit de
splendoarea a ceea ce îți oferă lumea, atunci poți avea o imunitate mare aici, iar alții vor respecta
acest lucru. Dar dacă continuați să încă lcați lumea - distrugerea resurselor sale fundamentale,
consumarea bogă ției sale, crearea unei instabilită ți și conflicte mai mari și conducerea
sistemelor biologice care susțin viața în instabilitate - atunci alții se vor simți obligați să
intervină aici pentru a salva această lume pentru ei înșiși. Într-adevă r, asta se întâ mplă astă zi.
Nu vă gâ ndiți atunci, dacă veți epuiza lumea, că veți putea ieși și veți obține orice doriți
din alte lumi splendide, cum ar fi aceasta, deoarece acestea vor fi locuite, controlate sau
supravegheate de alții. Ș i nu sunteți în nicio poziție de a lansa un conflict cu alte națiuni din
14
regiunea dvs.
În regiunile spațiale bine stabilite și bine locuite, ră zboiul este foarte rar. Conflictele
interne izbucnesc cu siguranță și există schimbă ri în conducere și administrație în diferite lumi,
uneori chiar și prin mijloace violente. Dar conflictul dintre lumile care fac comerț și
interacționează între ele este foarte rar.
Pe perioade lungi de timp, ră zboiul este vă zut ca reciproc distructiv și este literalmente
împiedicat să se producă între națiuni, în special națiuni care au resurse importante și care sunt
puternice în regiunile lor. Acest lucru temperează ambițiile și dorința de cucerire, deoarece
astfel de ambiții se dovedesc a fi un prejudiciu pentru toți cei implicați. Dacă vă dovediți
ambițios, dorind cucerirea, alții se vor aduna împotriva voastră într-un asemenea grad încâ t nu
vă puteți opune niciodată .
Stabilitatea este mai importantă aici decâ t avansarea imperiului cuiva - stabilitatea și
fluxul constant de resurse - un fel de statu quo, s-ar putea spune, care sa dovedit a fi benefic pe o
perioadă lungă de timp. Pentru o rasă tâ nă ră și agresivă precum umanitatea, este greu de înțeles
acest lucru. Omenirea este ca un adolescent să lbatic care are mari pasiuni, mari ambiții și mari
planuri, dar este nesă buită și autodistructivă . Omenirea nu a apă rut încă într-un mediu matur în
care astfel de pasiuni și nesă buință nu sunt tolerate.
Tră iești într-un univers plin de restricții. Nu este un loc în care nu există limite, unde poți
fi orice, să faci orice, să ră nești orice, să câ știgi ceva sau să cucerești orice. Trebuie să înțelegeți
acest lucru. Chiar și într-o regiune a spațiului slab locuită , nu ați putea face acest lucru mult timp.
Vecinii tă i sunt puternici. Nu vrei să lupți împotriva lor. Va fi suficient să protejați
granițele lumii voastre de intruziuni inadecvate - de exploratorii de resurse și de colectivele
economice, de grupurile oportuniste care doresc să stabilească influență aici și care doresc să
stabilească comerț aici. Să vă protejați granițele va fi suficient de dificil. Nimeni nu va veni și va
lua lumea cu forța decâ t dacă vă dovediți a fi atâ t de agresiv, atâ t de distructiv și atâ t de
destabilizant pentru regiunea spațială locală încâ t vă dovediți o problemă de securitate prea
mare pentru alte lumi.
Cu toate acestea, posibilitatea acestui lucru este îndelungată în viitor, iar omenirea are
mari probleme aici cu care să se confrunte acasă - probleme care îi vor determina capacitatea de
a se uni și de a ră mâ ne administratori viabili ai acestei lumi. Aveți Marile Valuri ale schimbă rii cu
care trebuie să faceți față și tot ce va cere acest lucru națiunilor și popoarelor voastre. Trebuie să
compensați intervenția care are loc astă zi în lume, care este realizată de exploratorii de resurse -
de grupuri care nu sunt bine respectate în această regiune a spațiului, de cei care că lă toresc în
jurul lor încercâ nd să profite de oricine și orice ar fi poate sa. Aceste grupuri nu reprezintă lumi
stabilite sau puteri stabilite, deoarece aceste puteri nu își conduc afacerile în acest mod.
Puteți vedea aici cum umanitatea nu și-a stabilit maturitatea colectivă și nu și-a stă pâ nit
tendințele distructive și comportamentele ambițioase, lă comia și așa mai departe. Puteți vedea
aici că sunteți ca un adolescent să lbatic, dar locuiți într-un cartier de adulți consacrați. Cu toate
acestea, există forțe pră dă toare în universul vostru local care vor încerca să profite de
nesă buința și naivitatea voastră în avantajul lor. Vom vorbi despre aceasta în învă ță turile
ulterioare.
Pentru moment, trebuie să ajungeți să acceptați că există limită ri severe la ceea ce poate
face umanitatea în universul vostru local. Pe mă sură ce creșteți și vă extindeți, dacă puteți
rezista Marilor Valuri de schimbare care se produc în lumea voastră , va trebui să vă confruntați
cu alte rase care au fost stabilite pentru o perioadă foarte lungă de timp și care au stabilit reguli
de angajare. , reguli de că lă torie și reguli de comerț care au durat foarte mult timp să fie stabilite
și care sunt bine fixate.
Trebuie să crești și să devii responsabil și, dacă poți, să pă strezi câ t mai multă autonomie
în această lume. Că ci dacă îți pierzi autonomia, pierzi marea posibilitate și promisiunea de a fi o
rasă liberă și independentă . Pentru a deveni parte a unor rețele comerciale mai mari, veți fi
influențați de aceste rețele și acestea vor determina într-o mare mă sură ce puteți face și ce nu
15
puteți face. Va trebui să plă tiți un preț foarte ridicat pentru a vă angaja în comerț cu ei, deoarece
acestea vă vor influența și, în anumite cazuri, vor încerca să profite de dvs. Reprezentați un nou
venit - o rasă slabă și instabilă , o rasă care este ușor de convins și manipulat. Că ci chiar și
națiunile foarte stabile vor că uta să profite de rasele emergente slabe, precum a ta, în beneficiul
și stabilitatea lor.
Aceasta este natura vieții în realitatea fizică . Fie că sunteți un nativ care tră iește în lume
sau dacă locuiți într-o națiune avansată din univers, este aceeași realitate. Este aceeași problemă
a competiției și supraviețuirii, a convingerii și a influenței. Rigorile și dificultă țile vieții manifeste
nu se termină prin cultivarea tehnologiei avansate. De fapt, cultivarea tehnologiei avansate îți
complică viața, o face din multe puncte de vedere mai dificilă și mai provocatoare și invită
interesul și influența altora cu care trebuie să te confrunți apoi. Acesta este un fapt al vieții din
tot universul. Este o realitate a vieții fizice în sine.
Bogă ția pe care o ai nu vrei să o etalezi. Nu doriți să vă prezentați în Comunitatea Mare.
Va trebui să înveți să fii extrem de discret cu cine te angajezi, natura acelui angajament, cine îți
poate vizita lumea, ce pot face aici și așa mai departe - toate lucrurile pe care nu le faci acum, în
care va trebui să faci în viitorul.
Este ca și cum ai crește ca persoană individuală - tâ nă ră și nesă buită , crezâ nd că poți fi
orice, ai orice și poți face orice, fiind scă pat de sub control și inexplicabil. Apoi intrați într-un
mediu matur și începeți să vă confruntați cu tipurile de restricții care există acolo. Afli că nu
toată lumea este interesată de tine, nu toată lumea te place și nu poți face orice vrei. Pentru a
realiza orice este nevoie de multă planificare și muncă . Dacă vrei să fii un individ cinstit și fericit,
trebuie să înfrâ nezi anumite tipuri de pasiuni și tendințe în tine. Trebuie să devii conștient de
anumite seducții din mediul tă u care îți pot submina integritatea și te pot slă bi ca persoană .
Analogia aici este foarte puternică . Este foarte potrivit. Pericolele cu care se confruntă un
tâ nă r adult în lume - seducțiile cu care se vor confrunta, influențele cu care se vor confrunta,
restricțiile cu care vor trebui să se confrunte - seamă nă foarte mult cu poziția umanită ții în
spațiu acum. Va trebui să vă confruntați cu restricții, influențe, seducții și dificultă ți. Ș i totuși,
întrucâ t creșterea pentru un tâ nă r este necesară , importantă și are câ teva avantaje și
oportunită ți mari, așa că creșterea ca familie umană are avantaje și oportunită ți mari.
Stabilirea unită ții în această lume și încheierea conflictului tribal va fi o realizare imensă
pentru umanitate, permițâ ndu-vă să vă dedicați energiile unor eforturi mai productive și
creative. Fiind o parte din Comunitatea Mare, veți învă ța înțelepciunea din Comunitatea Mare,
înțelepciune care vă va îmbună tă ți atâ t la nivel individual, câ t și la nivel colectiv. Că ci, deși există
multă concurență și libertatea este rară în univers, există multă înțelepciune acolo. Nou mesaj
pentru omenire aduce înțelepciune din partea Comunită ții mai mare pentru a vă în așa fel încâ t
să o puteți înțelege și aplica acesta , în propria viață individuală .
Înțelegâ nd că toate rasele trebuie să caute resurse, puteți începe să înțelegeți de ce ar
veni cineva în lumea voastră . Ori vor să își sporească securitatea sau sunt aici pentru a câ știga și
a dobâ ndi resurse. Nu există niciun alt motiv pentru a merge să vizitați lumi. Nu credeți că există
mult turism în Comunitatea Mare. Poate că între națiunile comerciale ar putea exista. Este
problema pericolelor biologice. Puteți că lă tori într-o altă lume pentru a vizita un muzeu sau un
fel de caracteristică naturală a acelei lumi, dar pentru că nu sunteți din acea lume, există
întotdeauna problema contamină rii biologice. Ș i această problemă nu a fost rezolvată universal.
Între națiuni sau lumi care au contact regulat, acesta poate fi controlat. Dar ca un stră in să intre
în aceste tă râ muri ar fi fie interzis, fie extrem de restricționat.
În Comunitatea Mare, aveți de-a face cu un mediu pentru adulți în care nevoia de resurse
este mereu prezentă și este extrem de presantă . Nimeni nu va veni în această lume în vacanță .
Nimeni nu va veni în această lume pentru un proiect științific, conducâ nd o clasă de studenți ca
într-o excursie. Această lume este mult prea periculoasă pentru ca orice națiune stră ină să facă
asta.
Puteți vedea aici deja în ce mă sură ipotezele și așteptă rile dvs. nu sunt conforme cu
16
realitatea situației, cum așteptă rile dvs. cu privire la contactul cu viața extraterestră din univers
trebuie să se bazeze într-adevă r pe o bază diferită și că există criterii care trebuie să fie creat
pentru ca acest contact să fie cu adevă rat benefic pentru toți cei implicați.
Apoi, trebuie să priviți stelele nu ca un loc de evadare și nu ca un mediu minunat în care
veți fi liber de dificultă țile și restricțiile vieții aici pe Pă mâ nt. Trebuie să priviți stelele și spațiul
nu ca un refugiu, ci ca o reprezentare a vieții pe o scară mai mare. O mare parte din ceea ce vă
confruntați aici pe Pă mâ nt vă veți confrunta în spațiu, dar la o scară mult mai mare și în moduri
mai extreme.
De exemplu, lipsa de libertate care există în multe pă rți ale lumii va fi și mai extremă în
Comunitatea Mare. Lupta intensă pentru resurse pe care o experimentați în lume, în special în
râ ndul oamenilor mai să raci, va fi mai extremă în Comunitatea Mare. Nevoia de a controla
societă țile și comportamentul individual este mai extremă în Comunitatea Mare. Problemele din
comerț, că lă torii și negocieri sunt mai extreme și mai dificile în Comunitatea Mare. Necesitatea
de a restrâ nge ră zboiul și conflictul este mai extremă în Comunitatea Mare. Comunitatea Mare
este o versiune mai mare a vieții tale aici, mai mare din toate punctele de vedere.
Problema menținerii să nă tă ții fizice este mai extremă în Comunitatea Mare, unde vă
confruntați cu ființe care au evoluat în medii biologice complet diferite sau care au evoluat în
medii sterile. Problema contamină rii este extremă . Cineva ar putea veni în această lume, să
contracteze un virus sau un set de viruși, să -i ducă acasă și să le infecteze întreaga planetă ,
distrugâ ndu-i pe cei mai mulți, dacă nu chiar pe toți locuitorii acelei lumi. Acesta este câ t de
puternică este problema contamină rii. Tehnologia medicală avansată nu a șters acest risc.
Îngrijirea pe care cineva trebuie să o aducă vieții și afacerilor este mai extremă în
Comunitatea Mare. Problema deplasă rii este mai dificilă în Comunitatea Mare. Problema de a te
înțelege cu alții care sunt diferiți de tine este mai extremă în Comunitatea Mare, deoarece
diferențele dintre tine și ei sunt mult mai mari. Problema comunică rii că tre ceilalți este mai
extremă în Comunitatea Mare, unde diferențele de natură , temperament și aspect sunt atâ t de
mari.
Că lă toria în spațiu nu este ușoară . Prin urmare, nu priviți stelele ca pe o evadare din viață .
Nu priviți perspectiva că lă toriei spațiale ca pe o aventură minunată în regiuni neexplorate și
nelocuite. Nu credeți că puteți merge oriunde doriți și că veți dezvolta în timp o tehnologie
pentru a că lă tori rapid prin toate dimensiunile vieții, înconjurâ nd universul ca și cum ar fi
propriul cartier. Nu credeți că transporturile dvs. vă vor duce oriunde doriți într-o clipită . Astfel
de noțiuni sunt de așteptat de la curse tinere pline de imaginație și de așteptă ri pline de
speranță . Dar ele nu se încadrează în realitatea vieții, deoarece aceasta a evoluat pe o perioadă
mult mai lungă de timp.
Există națiuni în universul vostru local care există de două zeci sau treizeci de mii de ani.
Au stabilit un nivel de conformitate foarte strict. Nu sunt implicați în inovații sociale și
majoritatea nu au nici o noțiune de libertate individuală . Ați considera că tră irea în interiorul lor
este extrem de dificilă , dacă nu chiar intolerabilă .
Națiunile libere sunt rare și foarte distincte. Nu că lă toresc în jurul lor încercâ nd să -și
planteze steagurile în alte lumi. Dacă se angajează în comerțul planetar, este într-un grad foarte
limitat. Și nu primesc vizitatori în lumea lor. Ei ră mâ n izolați și discreți și își pă strează limitele
foarte atent.
După cum am spus la început, o mare parte din această revelație va fi diferită de ideile
voastre și poate foarte dezamă gitoare față de așteptă rile voastre, chiar pâ nă la punctul în care nu
veți dori să acceptați ceea ce este prezentat aici. Poate doriți să aveți speranțele, visele și
fanteziile voastre. Dar, din pă cate, universul reprezintă toate problemele și dificultă țile vieții
fizice, problemele și dificultă țile de a tră i în separare - într-o stare separată , separată de
Dumnezeu. Aceste probleme există aici și peste tot în realitatea fizică . Nimeni nu a reușit să
scape complet de ei. Chiar și rasele care au stabilit o autosuficiență foarte stabilă , chiar și ele au
probleme reale în guvernare și în tratarea forțelor exterioare.
17
Deci, emergenți într-o Comunitate mai mare de viață inteligentă , vă aflați într-o
demonstrație vastă și complexă a vieții care este în multe privințe similară cu ceea ce vi se cere
aici pe Pă mâ nt. Ceea ce este diferit este că există mulți participanți diferiți, care sunt foarte
diferiți unii de alții și foarte diferiți de voi. Iar complexitatea angajamentului, comerțului și
comerțului este mare și necesită o sofisticare extraordinară , o atenție deosebită și o vigilență
deosebită . Totuși, posibilită țile pentru propria lume pot fi semnificative, dacă se procedează fă ră
agresiune și ambiție și dacă se recunoaște că libertatea și stabilitatea au o valoare mult mai mare
în univers decâ t cucerirea sau expansiunea.
Civilizațiile și națiunile care au reușit să supraviețuiască de-a lungul timpului au ajuns la
aceste concluzii. Cei care caută să se extindă și să cucerească s-au trezit în cele din urmă distruși
sau depă șiți de alții, deoarece comportamentul lor nu ar putea fi susținut într-un mediu
comunitar mai mare, unde există multe rase care caută să mențină stabilitatea și securitatea.
Cele mai mari amenință ri pentru chiar și cele mai stabilite națiuni din univers sunt:
pierderea resurselor, contaminarea biologică și pră bușirea mediului. Aceste trei lucruri
afectează comportamentul națiunilor stabile și evoluate mai mult decâ t orice altceva. În timp ce
ră zboiul și conflictele sunt rare în multe regiuni ale spațiului, concurența și influența sunt
abundente. Ș i acest lucru amenință suveranitatea națiunilor și accesul acestora la resursele
necesare.
Prin urmare, ceea ce privește națiunile stabilite din vecină tatea voastră în spațiu este
diferit de ceea ce îi preocupă pe națiunile Pă mâ ntului care sunt concentrate pe creștere și
expansiune într-o lume a resurselor în declin. Situațiile dvs. vă vor impune să vă maturizați sau
să eșuați. Stabilitatea și securitatea vor deveni din ce în ce mai mult accentul popoarelor voastre,
al națiunilor voastre și al conducă torilor voștri. Ideea de cucerire va deveni din ce în ce mai
periculoasă , distructivă și contraproductivă în afacerile voastre unul cu celă lalt. Iar nevoia de a
vă asigura resursele va deveni punctul central al acestui secol și al vremurilor viitoare. Pentru că
te afli într-o comunitate mai mare și pentru că ai crescut în lume într-o asemenea mă sură , acest
accent devine acum punctul tă u central.
Fă ră să știți, vă pregă tiți pentru Comunitatea Mare. Confruntâ ndu-vă cu o lume a
resurselor în scă dere, vă pregă tiți de fapt pentru Comunitatea Mare, unde problema asigură rii
resurselor va fi continuă și continuă și este experimentată universal. Libertatea reală , dacă poate
fi stabilită și menținută , va necesita unitate, autosuficiență și o mare discreție - aici și
pretutindeni.

CAPITOLUL 4: COMERȚ ȘI COMERȚ ÎN ACEASTĂ REGIUNE A SPAȚIULUI -


COMERȚ INTERSTELAR

După cum a fost dezvă luit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers, la 11 iunie
2008 în Boulder, CO.

Deși în istoria universului vostru local au existat ră zboaie și conflicte mari, în ultimii zece
pâ nă la doisprezece mii de ani a existat o perioadă de mare stabilitate.
În zonele spațiului în care există o mare concentrație de națiuni avansate, se va gă si de
obicei o mare parte a comerțului. Acest comerț se va desfă șura prin rute comerciale stabilite
care sunt marcate în spațiu și sunt delimitate prin coordonate cu alte planete și sisteme
cunoscute.
În regiunea spațiului în care există Pă mâ ntul, unde există o mare concentrație de națiuni
comerciale, există mai multe rute majore și multe rute minore care sunt utilizate pentru comerț.

18
Unele sunt deschise pentru toate că lă toriile, iar altele sunt private și pot fi utilizate doar de
anumite grupuri care întrețin aceste rute pentru ei înșiși. Rutele mari sunt de obicei protejate de
o forță de securitate generată de organismul de supraveghere care gestionează ruta respectivă .
Uneori rutele sunt întreținute de o singură națiune și alteori de o întreagă adunare de națiuni.
Rutele comerciale foarte mari din Comunitatea Mare sunt gestionate de mari organizații de
supraveghere care oferă protecție de că lă torie tuturor statelor și națiunilor membre sau clienți.
Comerțul interstelar este esențial pentru societă țile avansate.Comerțul este esențial
pentru societă țile avansate. Pe mă sură ce rasele câ știgă avantaje tehnologice mai mari și pe
mă sură ce populațiile lor cresc, ele depă șesc de obicei resursele naturale ale lumii și trebuie să
facă schimb și să exploreze lucrurile fundamentale de care au nevoie. Cu câ t este mai mare
dezvoltarea tehnologică , cu atâ t este mai mare nevoia de resurse. Multe resurse utilizate în
forme avansate de tehnologie sunt destul de rare și trebuie câ știgate de departe printr-un sistem
complex de comerț și comerț. Multe materiale sunt aduse din afara unei regiuni în care
funcționează de obicei o națiune. Negocierile și contractele pot fi complicate, deoarece există
mulți concurenți pentru aceste tipuri de resurse.
Mă sura în care o națiune trebuie să facă comerț își va compromite autodeterminarea și,
în unele cazuri, chiar îi va submina suveranitatea. Este obișnuit ca rasele tinere, emergente,
precum a ta, să cadă sub dominația puterilor stră ine ca urmare a dependenței de anumite forme
de tehnologie stră ină . În unele cazuri, această dominație este completă și completă . Cu toate
acestea, adesea această dominație este exercitată în așa fel încâ t popoarele native ale unei lumi
vor continua să creadă că sunt autodeterminate și suverane atunci câ nd, de fapt, rasa lor a
devenit în întregime dependentă de puteri stră ine pentru lucrurile esențiale pe care le-au venit
să mă bazez.
În cadrul națiunilor libere din univers și, în special, în zonele mari locuite, cum ar fi
regiunea în care există lumea ta, se depune eforturi mari pentru a susține autosuficiența sau
pentru a participa cu una sau două alte națiuni libere pentru a crea o rețea de sprijin. Aici
comerțul se desfă șoară aproape exclusiv în cadrul acestei rețele. Acest lucru se face pentru a
pă stra autodeterminarea și suveranitatea unei națiuni libere și pentru a limita accesul la alte
puteri care ar că uta să câ știge comerț și influență în interiorul acelei națiuni.
Confidențialitatea este foarte importantă în Comunitatea Mare și gradul în care trebuie să
tranzacționați va determina câ t de multă confidențialitate vă puteți bucura și aștepta. Dacă aveți
o bogă ție mare, fie tră ind într-o lume cu mare diversitate biologică , fie posedâ nd resurse dorite
sau necesare altora, atunci devine extrem de dificil să pă strați intimitatea și să limitați
influențele pe care vi le va exercita continuu alte persoane națiuni.
În regiunea spațiului în care există lumea voastră , cucerirea nu este permisă . Este strict
interzis și această regulă este menținută pentru a asigura ordinea și stabilitatea în acest
vecină tate al vieții. Dacă o rasă încearcă să câ știge avantaje într-o altă lume locuită , trebuie să o
facă în așa fel încâ t să pară că prezența ei este binevenită în acea lume și că s-a stabilit un acord
reciproc.
Acest lucru este foarte important pentru a înțelege în lumea voastră , unde forțele care
intervin sunt deja aici încercâ nd să stabilească influența. În cazul în care observatorilor din
exterior li se pare că prezența lor este cel puțin tolerată , dacă nu este binevenită , atunci nu vor
exista eforturi din partea altor națiuni pentru a-și restrâ nge prezența aici. Dar dacă omenirea își
exercită autoritatea și proclamă că nu caută intervenție și nu primește acele rase care sunt
prezente astă zi în lume, atunci acele forțe trebuie să se retragă sau să se confrunte cu dificultă ți
considerabile din partea concurenților lor și din alte națiuni din regiune. Cucerirea duce la
instabilitate și nesiguranță . Acesta demonstrează agresivitate, iar agresiunea într-o regiune
stabilită , cum ar fi aceasta, nu este deloc tolerată .
În domeniul comerțului și al comerțului, există comerțul legal stabilit care se ocupă de
resurse, tehnologie sau informații pe care se știe că le au națiunile participante. Dacă acest
comerț se desfă șoară în zone în care există o mică rețea de națiuni participante, atunci depinde
19
de ei ceea ce stabilesc ca fiind legal sau benefic. Totuși, pe marile rute comerciale în care multe
națiuni - chiar sute de națiuni - fac comerț, regulile sunt stabilite cu privire la ceea ce este
adecvat și ce nu.
Cu toate acestea, în toate cazurile, se desfă șoară și comerț ilegal și se depune eforturi
mari pentru a ascunde acest comerț. Uneori este introdusă în contrabandă cu rute comerciale
stabilite și, așa cum se întâ mplă adesea, rutele secundare - în care nu sunt prevă zute protecții
oficiale sau securitate - sunt folosite pentru transportul mă rfurilor care sunt ilegale din punct de
vedere tehnic într-o anumită regiune sau district.
În timp ce stabilitatea și securitatea sunt menținute ca punct focal de bază în această
regiune a spațiului, națiunile încă caută avantaje una față de alta. Dorința de avere este
universală . Aceasta, desigur, generează comerț ilegal cu privire la lucruri care sunt considerate
inadecvate din punct de vedere social sau care sunt considerate periculoase pentru securitatea
și stabilitatea unei regiuni. Drogurile periculoase, anumite elemente biologice, sclavia, comerțul
cu sclavia și astfel de lucruri sunt incluse în general în lista articolelor considerate ilegale și
inadecvate.
Națiunile libere care sunt autosuficiente sau care își mențin propriile rețele comerciale
pot ră mâ ne relativ anonime, atâ ta timp câ t nu demonstrează că posedă vreo bogă ție sau avantaj
unic. Astfel, acestea sunt libere de multe dintre dificultă țile implicate în comerțul ilegal și în
piraterie, care apar chiar în regiunile stabilite și care sunt cu siguranță o problemă în districtele
periferice și în teritoriile care ră mâ n neexplorate.
Comerțul interstarar este atâ t un beneficiu, câ t și un pericol.Comerțul și comerțul sunt
atâ t un beneficiu, câ t și un pericol. Ele oferă unei națiuni acces la resurse pe care lumea sau
colecția sa de lumi nu le posedă . Cu toate acestea, prezintă pericole mari, deoarece oriunde
există comerț, există influență și oriunde există influență , există concurență . Aici trebuie să
câ știgă m o mare sofisticare și să stabilim reguli de angajament foarte clare și susținute în ceea ce
privește comerțul cu alte națiuni. Ș i trebuie să aibă întotdeauna mare grijă ca riscul de
contaminare să fie redus la minimum sau să fie evitat cu totul.
În comerț și comerț, există întotdeauna încercă ri de a descoperi funcționarea interioară a
națiunilor prin că ile comerciale. Spionajul nu este neobișnuit și a realizat expresii foarte
sofisticate. Convingerea indivizilor din alte națiuni să divulge informații sau să ofere acces la
oportunită ți sau la alte rețele este continuă între națiunile comerciale.
Așadar, deși națiunile nu pot fi în ră zboi unele cu altele, ele sunt cu siguranță în
concurență și, dacă o națiune are un avantaj, toate celelalte vor să știe ce este și cum poate fi
contracarat. Resurse extraordinare sunt puse în practică în această chestiune. Seamă nă foarte
mult cu lumea voastră , cu excepția faptului că se întâ mplă la o scară atâ t de mare, cu mulți mai
mulți participanți, și a susținut demonstrații mult mai avansate și mai sofisticate.
Dacă o națiune își pierde autosuficiența și trebuie să caute în stră ină tate cerințele sale de
bază , cum ar fi resursele biologice, tehnologia de bază , alimentele și medicamentele esențiale, va
fi foarte dificil ca națiunea respectivă să ră mâ nă independentă și autodeterminată . Va trebui să
cedeze condițiilor furnizate, iar aceasta poate fi o situație foarte dificilă . Deoarece nevoia de
resurse este peste tot - nevoia de aprovizionare cu alimente, pentru materiale biologice, pentru
materiale pentru dezvoltarea medicamentelor, pentru metale, pentru informații și pentru multe
alte lucruri - poate fi foarte dificil pentru o națiune mică să dobâ ndească ceea ce necesită fă ră a
face concesii serioase.
Toate națiunile care sunt implicate în contact în Comunitatea Mare își au secretele,
desigur, și unele își protejează informațiile proprietare cu mare efort și hotă râ re. Totuși, acest
lucru este dificil de realizat în Comunitatea Mare din motive care vor fi discutate prin seria de
învă ță turi oferite aici. Toată lumea are secretele lor și toată lumea încearcă să -și cunoască
secretele. Deci, deși poate exista cooperare între națiuni și uneori chiar o strâ nsă legă tură
interdependentă între națiuni sau între un grup de națiuni, problemele secretului și problemele
bogă ției inegale continuă .
20
Multe națiuni din Comunitatea Mare s-au unit cu altele pentru a crea rețele de comerț.
Dar chiar și în cadrul acestor rețele există probleme de încredere, probleme legate de spionaj și
cu siguranță probleme în tratarea influenței forțelor exterioare. Cel mai adesea este cazul cu câ t
rețeaua este mai mare, cu atâ t va fi mai dificil pentru ță rile participante individuale să își
pă streze secretele și informațiile proprii. Națiunile mici care au un contact minim cu
Comunitatea Mare sunt mult mai bune.
Stabilitatea și securitatea între națiuni necesită menținerea unui acces continuu la
resurse și o pază atentă a orică rei informații, tehnologii sau resurse unice pe care o lume sau un
grup de lumi le poate avea. Cei care au avere aici au un mare dezavantaj. Dacă posedă resurse
care sunt foarte necesare de alte națiuni, le va fi foarte dificil să protejeze aceste resurse și să își
pă streze intimitatea. Bogă ția lor va fi notată , informațiile vor fi împă rtă șite și mulți vor că uta să
obțină avantaje sau influențe acolo.
În total, este o situație foarte complexă . Au fost stabilite reguli stricte de conduită pentru
a menține stabilitatea și pentru a evita orice defecțiune a funcționă rii comerțului și a comerțului.
Aceste reguli sunt adesea menținute de instanțe și sunt susținute de forțele de securitate, cu
accent pe onestitate. Aici corupția este cu siguranță o problemă . Implicâ nd comerțul între multe
națiuni participante, corupția devine contraproductivă dacă se încearcă stabilirea securită ții și
stabilită ții într-o regiune extinsă .
Dacă comportamentul dvs. devine lipsit de etică sau de nesuportat, alții nu se vor angaja
cu dvs. în comerț. Devii apoi izolat. Riscul de izolare pentru o națiune comercială este o
amenințare imensă , o amenințare care este de obicei suficientă pentru a convinge acea națiune
să se comporte în alianță și în conformitate cu dorințele altora. De aceea, pierderea
autosuficienței este un dezavantaj atâ t de mare. Va trebui să vă conformați așteptă rilor celorlalți
și regulilor comerciale dacă vă aflați într-o astfel de poziție.
Deoarece nimeni nu este perfect în universul fizic, există desigur crimă și înșelă ciune.
Unele dintre aceste probleme sunt locale, în timp ce altele se manifestă peste tot într-o anumită
mă sură . Concurența poate genera inovație, dar generează și înșelă ciune. Iar înșelă ciunea se
realizează într-o mare mă sură în limitele și regulile stabilite între națiunile comerciale. Acest
lucru a dus la unele creații uimitoare și la multe metode de determinare a onestită ții și
sincerită ții altora. Chiar și tehnologia a fost stabilită pentru a determina veridicitatea
declarațiilor, contractelor și declarațiilor cuiva. Deoarece minciuna și înșelă ciunea sunt
periculoase, au fost contracarate în multe, multe feluri.
Acest lucru a dus la o mare stabilitate, deoarece devine contraproductiv pentru orice
națiune comercială să încerce să -și înșele partenerii, deoarece înșelă ciunea a devenit mai ușor
de detectat și amenințarea izolă rii este întotdeauna acolo. O societate tehnologică extrem de
avansată ar eșua rapid fă ră intră ri constante de tehnologie și resurse. În districtul dvs. de spațiu,
acest lucru a creat, prin convingere și amenințarea cu excluderea, un sistem relativ stabil - un
sistem care este în general urmat de participanții să i. De-a lungul timpului, acest lucru a fost
stabilit. Deși în istoria universului vostru local au existat ră zboaie și conflicte mari, în ultimii
zece pâ nă la doisprezece mii de ani a existat o perioadă de mare stabilitate, iar acest lucru a fost
menținut cu o determinare extraordinară .
Prin urmare, este în interesul umanită ții să -și mențină autosuficiența, să -și rețină
ambițiile și să fie recunoscă tor pentru ceea ce posedă , fă ră a dori surse din ce în ce mai mari de
putere și influență . Acest lucru va oferi umanită ții o mai mare anonimitate, siguranță și libertate
de intervenție și de forme de convingere că nu ați învă țat încă cum să contracarați. Pentru că
tră iești într-o lume frumoasă dorită de alții, acest lucru ți se va cere dacă vei că uta să ră mâ i un
popor liber și suveran în univers.
Așadar, nu vă doriți lucruri pe care nu le aveți. Nu că utați să aveți toate avantajele pe care
alții par să le aibă , deoarece acestea au un preț extraordinar. Nu că utați bogă ție dincolo de ceea
ce vă poate oferi lumea și sistemul vostru solar, altfel veți că dea pradă convingerilor care există
în Comunitatea Mare și vă veți confrunta cu concurenți care sunt stabiliți de mult timp și care au
21
puteri mult mai mari de persuasiune, abilitate și tehnologie decâ t tine.
Comunitatea mai mare este un mediu care necesită discernă mâ nt și discreție
extraordinară . Dacă doriți să participați aici în așa fel încâ t propria intimitate și libertate să fie
susținute, atunci trebuie să dezvoltați acest discernă mâ nt și această discreție. Aveți abilită ți
native pe care Dumnezeu vi le-a dat pentru a face acest lucru, dar acum trebuie aduse la
îndeplinire. Omenirea va trebui să se unească pentru a realiza aceste lucruri și pentru a pune
capă t conflictelor sale neîncetate dintre triburile și națiunile sale, pentru a se pregă ti să
funcționeze în Comunitatea Mare. Aceasta se va naște din necesitate. Va fi necesar.
Prin urmare, nu că utați tehnologie stră ină , nu o invitați și nu o acceptați dacă vi se oferă .
Că ci dacă este oferit în mod liber, nu va fi oferit de un prieten, ci de un concurent pentru a te
prinde, a te face dependent, a te face să vrei mai mult, a te face doritor de lucruri pe care doar
alții le pot oferi. Niciun aliat adevă rat al umanită ții nu ar oferi umanită ții tehnologie și de aceea
cine o face, face acest lucru în alte scopuri. Nu vă lă sați seduși și nu vă lă sați induși să vă angajați
în comerț de această natură , sau veți începe, fă ră să știți și fă ră să vă dați seama, un angajament
pe care va fi foarte greu să -l desprindeți mai tâ rziu. De aceea, reținerea este atâ t de importantă -
înțelepciunea și reținerea.
Comerțul interstarar ar distruge cultura umană . Pentru o lume ca a voastră , comerțul
extins și comerțul ar distruge cultura umană . Ar submina tot ceea ce aveți, care este nobil și
grozav, și v-ați implica într-o situație complexă care ar necesita o mare parte din concentrarea și
energia dvs. pentru a le susține. De aceea, există un mare adevă r în Comunitatea Mare, că
înțelepții ră mâ n ascunși. Ei ră mâ n ascunși pentru a ră mâ ne înțelepți și ră mâ n ascunși pentru a
ră mâ ne liberi. Aceasta este o lecție importantă și un adevă r important care a fost stabilit în tot
universul, un adevă r pe care omenirea încă nu a învă țat să -l recunoască sau să -l prețuiască .
Comerțul la distanță nu este adesea efectuat din cauza pericolelor și pericolelor implicate.
A trece dincolo de granițele unui district bine locuit înseamnă că trebuie să că lă torești prin
teritorii necunoscute și adesea ostile. Riscul de a se pierde, riscul pirateriei și riscul de a invita
un control nedorit sunt semnificative. Chiar și în regiunile în care există foarte puțină viață
inteligentă , în regiunile în care viața inteligentă nu a fost cultivată , pericolele fiziologice sunt
semnificative.
Acesta este motivul pentru care teritoriile neexplorate ră mâ n deseori neexplorate. Ele
sunt adesea dincolo de îndemâ na națiunilor că lă toare. Exploratorii se aventurează în ei, dar de
multe ori nu se întorc. Există națiuni pe teritorii neexplorate care încearcă să ră mâ nă complet
ascunse din exterior și au stabilit mijloace foarte complexe și de succes pentru a descuraja
explorarea și intervenția.
Acele câ teva rase libere din universul tă u local care sunt conștiente de tine, care te
prețuiesc și care doresc să te vadă emergâ nd ca popor liber și suveran nu vor încuraja comerțul
sau comerțul pentru tine. Ș i, în general, nu vor încerca să stabilească comerțul cu dvs. decâ t dacă
vă epuizați lumea într-un asemenea grad încâ t pur și simplu nu vă puteți susține aici. Este mai
bine să ră mâ neți limitat din punct de vedere tehnologic, dar liber și autodeterminat, decâ t ar fi
pentru dvs. să deveniți mai avansați din punct de vedere tehnologic și să intrați sub dominația și
controlul puterilor stră ine din Comunitatea Mare.
Ipotezele care prevalează în comunitatea umană în acest moment sunt extrem de
ignorante cu privire la aceste lucruri. Dorința de tehnologie, dorința de resurse, dorința de
contact cu Comunitatea Mare - este firesc să aveți aceste așteptă ri, dar ele nu reprezintă o
înțelepciune reală din partea voastră .
Adevă rații tă i aliați din univers nu te vor determina să te implici în comerțul
interstelar.Adevă rații tă i aliați din univers nu te vor seduce cu tehnologia și nici nu te vor
determina să te implici în comerț, deoarece știu riscurile mari și prețul pe care acest lucru îl
necesită . Ele vă vor încuraja să ră mâ neți autosuficienți și uniți și să dezvoltați o graniță foarte
clară și susținută cu spațiul.
Deoarece locuiți într-o regiune relativ spațială a spațiului, nu aveți nevoie de o mare
22
putere militară , dar va trebui să mențineți suficient echilibru și ordine în propria lume și va
trebui să mențineți un control foarte clar și hotă râ t al solarului dvs. sistem. Alte rase acceptă
faptul că sistemul vostru solar reprezintă sfera dvs. de influență . Acest lucru este comun și este
de așteptat. Este foarte rar că pot exista două puteri într-un singur sistem solar pentru foarte
mult timp. Fie unul îl va distruge pe celă lalt, fie ambii se vor distruge unii pe alții în competiție
pentru dominație acolo.
Sistemul vostru solar vă va oferi anumite grade de bogă ție și avantaj. Dar dacă distrugeți
resursele care susțin viața pe Pă mâ nt, dacă vă conduceți sistemele climatice într-un alt tip de
stabilitate funcțională care creează un mediu inospitalier pentru viață , nu veți putea scă pa de
acest lucru în sistemul vostru solar. Nu veți putea gă si amâ nare sau refugiu.
Dacă ți-ai înțelege poziția în univers și dificultă țile și cerințele care există în această parte
a Comunită ții Mari, ai considera lumea ta foarte diferit și te-ai comporta foarte diferit. Nu vă veți
risipi bogă ția sau resursele asupra conflictelor dintre grupurile, națiunile și triburile voastre. Ați
avea un set complet diferit de priorită ți.
Această instrucțiune privind comerțul și comerțul în Comunitatea Mare este foarte
importantă pentru viitorul dumneavoastră . Vor exista multe încercă ri de a vă determina să vă
implicați în primirea cadourilor tehnologice. Există multe forțe comerciale care ar că uta să te
aibă drept clienți și să obțină controlul și accesul la multe dintre resursele importante ale lumii
tale. Motivele vor fi grozave. Promisiunile de avere, pace și putere vor fi mari. Ș i cine dintre voi -
dintre liderii voștri, dintre oamenii bogați ai lumii - ar putea refuza astfel de oferte și rezista la
asemenea stimulente?
Acesta este motivul pentru care aici trebuie stabilită o mare înțelepciune și reținere.
Acesta este motivul pentru care libertatea și suveranitatea umană în această lume trebuie să fie
întotdeauna o mare considerație. În timp ce alții din vecină tatea dvs. spațială nu sunt liberi să vă
domine lumea prin cucerire și prin forța militară , ei sunt cu totul liberi să câ știge influență aici în
anumite condiții. Și nu ar ezita să -și dorească o lume ca a ta ca parte a rețelei lor, ca unul dintre
clienții lor principali sau ca resursă în sfera lor de influență .
Înțelepții ră mâ n ascunși. Lumea voastră este cunoscută de câ țiva, dar nu de mulți. Nu
doriți să transmiteți în univers cine sunteți și ce aveți. În viitor, tehnologia radio va trebui să fie
complet schimbată . Nu puteți transmite în spațiu. Asta invită doar la anchetă , interes și
suspiciune. Chiar acum credeți că nu este nimeni altcineva acolo, că universul este vast și gol și
că ar putea exista o planetă îndepă rtată undeva care ar putea primi transmisiile voastre. Dacă ați
înțelege situația, ați vedea câ t de periculos și nejustificat este acest lucru.
Amintiți-vă cele trei cerințe pentru libertate în univers: unitate, autosuficiență și mare
discreție. Practicați acest lucru și veți putea să vă bucurați de beneficiile apariției în Comunitatea
Mare ca rasă liberă și suverană și de a câ știga o unitate și stabilitate pe care lumea nu le-a avut
niciodată . Omenirea a crescut și s-a extins în evoluția sa. Dar trebuie să ajungă la un stat durabil -
un stat care funcționează la nivel de stabilitate și securitate, care nu este orientat spre creștere și
expansiune. Dacă că utați să creșteți și să vă extindeți în Comunitatea Mare dincolo de sfera
voastră de influență din cadrul acestui sistem solar, veți întâ mpina dificultă ți enorme. Nu vrei să
fii vă zut ca o cursă agresivă de că tre vecinii tă i în această parte a Comunită ții Mari. Ei nu vor
tolera un astfel de comportament, și au puterea de a suprima orice încercare din partea voastră
de a câ știga teritoriu dincolo de acest sistem solar. Nici nu doriți să intrați în competiție cu ei
într-o manieră ostilă sau contrară , deoarece acest lucru nu vă va servi viitorul în niciun fel.
Nu este încă sigur dacă omenirea poate susține acest tip de înțelepciune și reținere. Chiar
și acum ai foarte puțin de cucerit în propria ta lume. Aveți sistemul solar de explorat, dar veți
gă si foarte puține locuri în care puteți face orice stabilire, chiar și acestea vor fi greu de
întreținut. Va trebui să vă confruntați și vă confruntați chiar și acum cu presiunea de influență și
convingere creată de grupurile oportuniste din regiunea dvs. de spațiu care sunt aici pentru a
face afaceri, care doresc să -și extindă puterea și influența prin mijloace care se află în limitele a
ceea ce este tolerat.
23
A face față cu succes acest lucru vă va ridica cursa și vă va oferi o maturitate mai mare. Cu
siguranță va pune capă t conflictului uman așa cum l-ați cunoscut în trecut. Că ci nu vă mai puteți
permite să vă irosiți resursele prin ră zboi și cucerire. Acum trebuie să vă pregă tiți pentru a
dezvolta o stare constantă și durabilă pe care o puteți menține în această lume fă ră dependență
de puterile stră ine. Neglijați acest lucru și vă veți confrunta cu aceeași soartă ca atâ tea națiuni
care s-au extins agresiv doar pentru a se gă si complet la mila altora. Acești alții nu vor împă rtă și
valorile voastre, pentru că nu vor fi oameni. Nu vor pune în valoare cadourile și capacită țile tale
unice. Ei vă vor vedea doar ca pe o problemă de securitate.
Aceasta este o realitate dură , dar care vă oferă întindere și înțelepciune. Există anumite
cerințe pe care trebuie să le îndeplinești dacă vrei să ră mâ i liber și autodeterminat. Nu puteți
schimba aceste reguli. Sunt reguli de viață . Acestea sunt cerințele de a tră i în Comunitatea Mare
în care te afli acum.

CAPITOLUL 5: TEHNOLOGIA ȘI DIFERITELE CĂI CĂTRE STABILITATE ȘI


SECURITATE

După cum a fost dezvă luit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers, la 11 iunie
2008 în Boulder, CO.

Comunitatea mai mare pe care o veți experimenta are multe restricții. De asemenea, are
multe oportunită ți. Este necesar ca națiunile să se unească în interiorul lor dacă vor să se
angajeze cu alte lumi și cu dificultă țile și complexită țile contactului. Acesta este un mare avantaj
atâ ta timp câ t este realizat într-un mod care este cu adevă rat benefic pentru popoarele acelei
lumi. Aceasta necesită unitate, o unitate care nu se naște dintr-o singură filozofie sau religie, ci
dintr-o necesitate comună .
Națiunile din lumea voastră acum trebuie să lucreze împreună pentru securitatea lumii.
Din nou, stabilitatea și securitatea devin accentul major. Animozită țile și ura antică între națiuni
și triburi trebuie să fie toate moderate pentru a nu izbucni în ră zboi sau a distruge resursele
lumii.

Va trebui să suprimați anumite tendințe din lume pentru a obține stabilitate și


securitate.Aici devii ca Comunitatea Mare cu care te vei confrunta. Va trebui să suprimați
anumite tendințe în natura și în lumea voastră pentru a obține stabilitate și securitate. Ș i va
trebui să dezvolți o graniță între lumea ta și Comunitatea Mare pentru a-ți exercita propriile
reguli de angajament și pentru a determina ce etică vei urma cu privire la cine vei fi în contact și
cum vei interacționa cu ele.
În Comunitatea Mare, în regiunea în care există lumea voastră , națiunile se angajează de
obicei între ele în spațiu, în sfaturi și rareori pe planetele lor de origine. Deoarece secretul și
discreția sunt importante, vizitarea efectivă în alte lumi este rară , cu excepția cazului în care
lumile sunt într-o rețea împreună și au dezvoltat de-a lungul timpului o mare încredere între ele.
În acest caz, multe rase diferite, dacă pot tolera un mediu similar și cerințe de mediu, pot tră i pe
mai multe planete diferite. Dar, de fapt, mediile multiraciale sunt destul de rare din cauza
pericolelor biologice implicate. Cu excepția cazului în care rasele au evoluat pentru a funcționa
împreună și au dezvoltat tehnologia și limitele medicale necesare pentru a preveni
contaminarea, atunci rar gă sești multe rase diferite care tră iesc într-o singură lume. Cu toate
acestea, dacă rasele tră iesc constant în medii sterile,
Puteți începe să vedeți limită rile aici. Este rar că veți gă si zone de pe suprafața terestră a
planetelor în care funcționează și că lă toresc multe grupuri rasiale diferite, vin și pleacă și așa
mai departe. Comerțul se desfă șoară , în general, în afara planetei prin stații comerciale și rețele
24
mari în spațiu. Multe națiuni vor avea stații comerciale în apropierea planetei lor, sau a
planetelor, pentru a controla expunerea și pentru a evita anchetele și intruziunile nedorite.
Aici puteți începe să vedeți marea problemă a pă stră rii Comunită ții Mari în afara sferei
dvs. de influență . Dacă o permiteți în sfera dvs. de influență , atunci veți întâ mpina dificultă ți
enorme, iar stabilitatea și securitatea vor fi mai greu de susținut și, în unele cazuri, imposibil de
întreținut.
Societă țile evoluează și construiesc în cadrul acestor restricții dacă doresc să
supraviețuiască și să treacă prin numeroasele praguri ale dezvoltă rii, atâ t în lumile lor, câ t și în
contact cu alte lumi. În cele din urmă , ei vor stabili în general aceste tipuri de parametri. Dacă
lumile lor au atins un vâ rf în ceea ce pot susține pentru propriile populații, atunci stabilitatea și
securitatea devin accentul. Interferențele exterioare sunt recunoscute ca fiind periculoase.
Comerțul, dacă este angajat, este tratat într-un mod foarte specific. Societă țile evoluează în jurul
acestor restricții.
Deși este necesar ca o lume să se unească în sine pentru a funcționa cu succes în
Comunitatea Mare, natura acelei unită ți poate lua o gamă largă de expresii. Pentru a fi o rasă
liberă , a fi o rasă care are drepturi și libertă ți individuale în propria lume și sfera de influență ,
necesită o multă dezvoltare și reținere. Pe mă sură ce lumile devin suprapopulate, pe mă sură ce
resursele se epuizează , constrâ ngerea asupra libertă ții personale crește.
Aceasta este ceea ce vă veți confrunta acum în deceniile viitoare - pierderea bogă ției,
pierderea mobilită ții, pierderea spațiului fizic, pierderea oportunită ții și restricții din ce în ce
mai mari impuse de propriile voastre guverne. Așa se întâ mplă atunci câ nd ajungeți într-un
punct în care vă copleșiți resursele lumii, în care ați ră mas fă ră spațiu și în care riscați să
subminați capacitatea lumii voastre de a vă susține în viitor.
De aceea umanitatea în acest moment creează chiar condițiile care vor limita sau chiar
distruge libertatea individuală aici. Aceasta este o problemă foarte mare. Este o mare problemă
care va fi determinată de modul în care voi - ca parte a familiei umane, ca parte a unei națiuni și
chiar la nivel individual - veți face față marilor valuri de schimbare care vin în lumea voastră .
Marile valuri ale schimbă rii sunt în mare parte produsul utiliză rii excesive și abuzive a
resurselor lumii voastre, a poluă rii lumii voastre și a marii instabilită ți care se creează în
sistemele biologice, ecologice și atmosferice ale lumii.
Există lumi care apar în Comunitatea Mare în care libertatea personală nu a fost niciodată
cunoscută sau practicată . Dar, în general, lumi precum a voastră , care sunt bogate din punct de
vedere biologic și în care popoarele native au evoluat izolate unele de altele, trec printr-un
proces foarte lung și dificil de stabilire a contactului și a unită ții. Acest lucru se face rar într-o
manieră armonioasă , întrucâ t concurența și conflictele copleșesc oamenii într-o lume în care
anumite grupuri devin dominante și în care bogă ția nu este împă rțită sau distribuită în mod egal.
Prin urmare, calea pe care a urmat-o umanitatea în istoria sa prelungită și foarte dificilă și
nefericită este de fapt o cale urmată de multe alte lumi emergente în care viața inteligentă a
reușit să evolueze și să se întrețină . Nu credeți, deci, că umanitatea este o rasă rea și că omenirea
este mai rea sau pă că toasă decâ t alte rase. De fapt, ați urmat o cale foarte normală de dezvoltare
în Comunitatea Mare pâ nă acum. Dar limitele timpului și cerințele situației dvs. de mediu din
propria lume necesită acum o mare schimbare - o mare schimbare a accentului, o mare
schimbare în înțelegere, o mișcare departe de creștere și extindere la securitate și stabilitate, la
durabilitate, la mai mult un stat stabil, la o mai mare egalitate și egalizare între națiuni și
popoare.
Pentru a obține stabilitate și securitate, va trebui să controlați distribuția bogă ției.Aici va
trebui să vă controlați dimensiunea populației. Va trebui să controlați distribuția bogă ției. Va
trebui să vă asigurați să racii. Iar cei bogați vor trebui să -și modereze comportamentul, pofta de
mâ ncare, lă comia și consumul pentru a obține stabilitate și securitate.
Tehnologia va trebui să avanseze, dar chiar mai mult decâ t atâ t, va trebui să schimbați
modul în care tră iți. Cei care consumă acum prea mult vor trebui să consume mai puțin. Iar cei
25
care au prea puțin vor trebui să aibă o trai suficientă . În timp, populația umană va trebui să
devină mai mică , speră m prin mijloace foarte umane și prin reținere, pentru că nu va mai exista
loc pentru o populație umană în continuă creștere. Va trebui să tră iești în condiții mai mari.
Alte lumi au trebuit să urmeze că i similare. Cu toate acestea, în multe cazuri, lumile au
fost depă șite înainte de a se uni vreodată . S-a stabilit influența stră ină , s-au fă cut incursiuni în
conducerea lumilor emergente, conflictele lor au fost exacerbate pâ nă câ nd o națiune sau un
grup ales a fost sprijinit pentru a depă și toate celelalte. Acest lucru nu s-a întâ mplat încă în
lumea voastră și acest lucru este în beneficiul vostru. Unele lumi sunt atâ t de valoroase pentru
altele încâ t au fost depă șite înainte ca popoarele native să câ știge vreodată orice tehnologie.
Acest lucru s-a întâ mplat de nenumă rate ori în Comunitatea Mare.
În mediul stabil care există în regiunea dvs. spațială , lumea voastră este printre foarte
puține care nu au fost depă șite sau consumate de alte națiuni. Diversitatea biologică a lumii
voastre a jucat un rol în aceasta. Valoarea lumii voastre a împiedicat alte națiuni să intre în
competiție directă între ele. Dar acum, printre acele rase care încearcă să câ știge dominare aici,
există o competiție, o competiție pentru influență - un fel de încercare subtilă de cucerire pentru
a face umanitatea slabă și dependentă , pentru a încuraja conflictul uman în secret, astfel încâ t
umanitatea să nu câ știge niciodată securitate sau stabilitate , cerâ ndu-i astfel să se adreseze
puterilor stră ine și să accepte orice stimulente pe care aceste puteri stră ine ți le-ar putea oferi.
Câ țiva aliați ai tă i din această regiune a spațiului se pronunță împotriva acestui lucru, așa
cum au fă cut în Briefing-urile pe care aliații umanită ții le-au trimis în lume. Dar intervenția și
influența fac parte din problema și provocarea de a ieși într-o Comunitate mai mare de viață
inteligentă . Cu toate acestea, acest lucru este mult diferit de așteptă rile și ipotezele majorită ții
oamenilor.
În general, dacă națiunile devin avansate din punct de vedere tehnologic, ele devin în
întregime laice și rareori vor avea tradiții religioase active și vitale. Acest lucru se datorează
faptului că accentul pus pe tehnologie și resurse devine atâ t de predominant și de o astfel de
sursă de bogă ție și control încâ t să copleșească orice alte noțiuni de putere și autoritate pe care
popoarele native le-ar fi putut avea. Drept urmare, în timp, realitatea și existența religiei așa cum
știți, devine foarte rară și este practicată doar de grupuri mici, adesea în condiții clandestine.
Prin urmare, nu ar trebui să presupuiți niciodată că progresul tehnologic promovează progresul
etic sau spiritual, pentru că , în majoritatea cazurilor, se întâ mplă de fapt opusul.
Marile puteri tehnologice din regiunea dvs. rareori permit orice libertate individuală
între popoarele lor. Funcționează cu o mare uniformitate. Se așteaptă ca cetă țenii lor să se
conformeze unor modele de comportament foarte stricte pentru a menține acest accent pe
stabilitate și securitate. Acest accent are rezultate foarte nefericite aici pentru curse care și-au
pierdut fundamentul spiritual și care au pierdut accentul pe libertatea individuală și
creativitatea.
Există câ teva rase avansate care au reușit să mențină această libertate și creativitate în
avantajul lor și în avantajul popoarelor lor. Dar, în general vorbind, societă țile tehnologice, mai
ales dacă și-au extins sfera de influență dincolo de sistemele lor solare, tind să aibă structuri
sociale foarte rigide și, ca urmare, au creat medii pe care nu le-ați gă si favorabile vieții, medii pe
care ar avea mari dificultă ți în a tră i.
Accentul pentru lumea voastră , deci, este să obțineți stabilitate și securitate în așa fel
încâ t libertatea individuală să fie pă strată și onorată , iar creativitatea individuală să fie apreciată
și să fie pusă în serviciul bun în lume. Acest lucru necesită un tip de dezvoltare foarte unic.
Prin urmare, nu vă îndră gostiți de tehnologie, că ci dacă sunteți, veți că dea pradă celor
care sunt mai avansați din punct de vedere tehnologic decâ t sunteți. Nu credeți că tehnologia va
asigura libertatea și bună starea umană , deoarece tehnologia este o putere care poate fi folosită
pentru bine sau pentru ră u. Această putere trebuie restrâ nsă și coordonată cu alte priorită ți -
menținerea vie a Cunoașterii și a spiritului umanită ții în vremurile dificile viitoare, prin Marile
Valuri ale schimbă rii . Numai acest lucru va pă stra libertatea umană într-o lume care va deveni
26
mult mai ordonată și mai restrâ nsă .
Nu vă lă sați impresionați de curse care au tehnologie avansată , pentru că majoritatea
dintre ei au fost nevoiți să sacrifice lucruri de mare valoare pentru a atinge această tehnologie.
Că utarea lor de putere le-a costat libertatea și, în unele cazuri, autodeterminarea rasei lor. Veți
descoperi că , în majoritatea societă ților tehnologice avansate, există foarte puțină libertate,
foarte puțin accent pe individualitate și importanța creativită ții individuale și așa mai departe.
Aici oamenii sunt considerați în termeni de grupuri, nu ca indivizi. Ele sunt evaluate în funcție de
abilită țile grupurilor lor și nu în funcție de talentele lor individuale. Ele sunt vă zute ca fă câ nd
parte dintr-o societate care funcționează - o societate care necesită o ordine rigidă pentru a
putea funcționa, o societate care s-a extins excesiv în Comunitatea Mare și care și-a distrus și
copleșit resursele naturale. Aceste societă ți devin uniforme și opresive. Chiar dacă întrețin relații
pașnice cu alte națiuni, proprii lor cetă țeni sunt forțați să tră iască sub o reținere imensă și
așteptă ri care sunt contraproductive pentru libertatea și bună starea individului.
Din pă cate, ascensiunea puterii în univers conduce în general în această direcție. Acele
rase care ră mâ n libere în progresul lor evolutiv trebuie, prin urmare, să accepte limite
tehnologiei lor și dorinței lor de tehnologie, realizâ nd că tehnologia nu este decâ t o parte din
ceea ce face viața posibilă și durabilă .
Chiar și astă zi în lume puteți vedea accentul pe tehnologie, credința în tehnologie,
credința că tehnologia va rezolva toate problemele și realitatea că tehnologia devine din ce în ce
mai mult accentul pus pe oameni, ca și cum ar fi o religie proprie .
Chiar și între națiunile voastre, în special națiunile bogate, puteți vedea accentul pe
venerarea tehnologiei, credința în tehnologie, credința că tehnologia vă va salva și că tehnologia
este adevă ratul accent în viață . Mulți tineri din lumea dvs. de astă zi au o relație mai puternică cu
mașinile lor decâ t au cu orice altă persoană . Acest lucru se mișcă în aceeași direcție pe care au
urmat-o atâ t de multe curse din Comunitatea Mare, iar rezultatul este regretabil.
Orice ai fi în relație te influențează și devii mai asemă nă tor. Dacă relația ta principală este
cu tehnologia, devii mai asemă nă tor mașinii - gâ ndind doar de-a lungul anumitor coridoare de
înțelegere, bazâ ndu-ți informațiile doar pe anumite precepte, controlâ ndu-ți mintea, limitâ ndu-ți
mintea, ignorâ nd puterile mai mari și perspectivele tale mai mari. Autocontrolul rațional și
logica umană devin foarte mașini în acest sens. Această conformitate și rigiditate este extrem de
promovată în râ ndul celor mai avansate curse tehnologice din univers.
Deja omenirea cade pradă acestei seducții și este într-adevă r o seducție. În timp ce va
trebui să vă dezvoltați tehnologia pentru a vă stabili stabilitatea în propria lume și pentru a
furniza hrană și resurse pentru populația în creștere, trebuie să vă amintiți întotdeauna că
puterea mai mare a Cunoașterii în interiorul individului și în interiorul oamenilor este cea care
reprezintă puterea dvs. de bază . , nu realiză rile tale tehnologice. Nu pierdeți niciodată din vedere
acest lucru, pentru că dacă faceți acest lucru, veți pierde ceea ce este cel mai valoros pentru viața
voastră , pentru viitorul vostru și pentru realizarea de sine.
Este firesc ca rasele care sunt inteligente să dezvolte sisteme sociale mai complexe și, în
cele din urmă , își vor asuma anumite forme de tehnologie pentru a le oferi avantaje în propriile
lor medii native. Dar că utarea puterii este seducă toare și, dincolo de satisfacerea necesită ților
practice, devine un accent în sine. Aici constrâ ngerea este importantă . În Comunitatea Mare, în
cazul în care stabiliți o tehnologie unică sau pe care alții nu o au, veți deveni centrul cercetă rii,
influenței și chiar intervenției.
Structurile sociale se îndreaptă fie că tre un echilibru să nă tos, fie că tre un echilibru
restrâ ns pentru a obține stabilitate și securitate. Aici există fie un accent pe libertatea
individuală și valoarea individului, fie nu există . Procesul de construire a stabilită ții și securită ții
necesită ca oamenii să gă sească modalită ți de a lucra împreună și de a coopera împreună . Acest
lucru este fie forțat asupra lor, fie este ceva pe care îl creează în beneficiul lor. Alegerea că ii de
urmat reprezintă unul dintre marile praguri în evoluția unei rase.
Omenirea va avea nevoie de o mai mare stabilitate și securitate.Omenirea va avea nevoie
27
acum de o mai mare stabilitate și securitate. Această nevoie va crește imens. Ră mâ ne de vă zut
dacă omenirea alege să impună ordinea sau să coopereze pentru a crea ordine. Ră mâ ne de vă zut
dacă omenirea va atinge stabilitatea printr-un consens mai mare sau dacă stabilitatea va fi
impusă oamenilor dintr-o ierarhie a puterii. Dacă oamenii pot tră i cu o mai mare reținere de
bună voie și respect, ră mâ ne de vă zut în propria lume.
Prea des în Comunitatea Mare, stabilitatea și securitatea sunt stabilite prin dominarea
unei puteri de guvernare și acest lucru este întotdeauna cazul câ nd națiunile sunt depă șite de
alte națiuni sau devin dominate economic de alte națiuni. Suprimarea individului este
întotdeauna rezultatul.
Prin urmare, libertatea este rară în univers, iar libertatea este cel mai important lucru.
Libertatea de a fi o rasă de oameni autosuficientă și autodeterminată și libertatea indivizilor de
a-și aduce darurile în societatea lor și în lumea lor sunt cel mai mare accent, nu asumarea puterii
tehnologice.
Omenirea, în lunga și dificila sa istorie, a ales întotdeauna cu puține excepții calea
domină rii și a puterii. Dacă urmați acest curs, acesta va duce la un sfâ rșit inevitabil, un scop care
a fost demonstrat în mod repetat și consecvent în întreaga Comunitate Mare, unde libertatea
este rară . Puteți învă ța din alte lumi și puteți învă ța din demonstrația acestui lucru în propria
lume și istorie.
În societă țile foarte structurate, conformitatea a fost necesară și a persistat. Au obținut
stabilitate și securitate într-un grad mai mare decâ t alte societă ți, dar cu ce preț? Aceste societă ți
nu au avansat în alt mod decâ t în dezvoltarea lor tehnologică . Drept urmare, aceste societă ți sunt
medii mizerabile în care să tră iești, cu excepția cazului în care te afli în vâ rf, dacă nu controlezi
puterea. Sunt extrem de apă să tori și distructivi pentru populațiile lor.
Va trebui să gă siți o cale spre stabilitate care să nu fie opresivă și distructivă . Aceasta va fi
probabil cea mai mare provocare, împreună cu pregă tirea pentru Comunitatea Mare, cu care
omenirea se confruntă acum sau s-a confruntat pâ nă acum. Cu toate acestea, acest set dificil de
cerințe și circumstanțe va oferi umanită ții cea mai mare oportunitate de a avansa spiritual și etic
și de a construi o unitate și o cooperare care nu au fost niciodată realizate în lume pâ nă acum.
Calea pe care o alegeți va face diferența.
Prin urmare, nu fiți romantici în ceea ce privește Comunitatea Mare. Nu vă imaginați că
este plin de ființe îngerești, minunate, care așteaptă doar să ajute o umanitate tâ nă ră și în luptă .
Nu credeți că este plină de minuni și minuni ale tehnologiei de care veți putea să vă bucurați pe
deplin și să le obțineți pentru voi înșivă . Nu credeți că puteți că lă tori oriunde după bunul plac, să
vizitați orice lume doriți, să mergeți peste tot în univers fă ră obstacole și să că lă toriți fă ră
probleme sau dificultă ți. Aici trebuie să vă confruntați cu o realitate reală și autentică și care
reflectă multe dintre aceleași tendințe și dificultă ți pe care le experimentați aici pe Pă mâ nt. Cu
toate acestea, dificultă țile sunt mai mari, provocă rile sunt mai mari și oportunită țile sunt mai
mari în această imensă panoramă a vieții.
Comunitatea mai mare este viitorul tă u. Este destinul tă u. Dar trebuie să fii pregă tit
pentru asta. Trebuie să -l priviți cu mare sobrietate. Ș i avâ nd în vedere ceea ce se dezvă luie aici,
vedeți dacă mai aveți dorința și înclinația pentru aceasta, nă scută acum nu din fantezie și
așteptare plină de speranță , ci dintr-o conexiune mai profundă - o conexiune mai profundă cu
viața din lume și dincolo de lume și un sentiment mai profund al destinului umanită ții și al
posibilită ții sale de a alege o cale de libertate, alegâ nd această oportunitate mai mare.

CAPITOLUL 6: FAMILII ȘI MANIPULARE GENETICĂ LA OAMENI

După cum a fost dezvă luit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers, pe 12 iunie
2008 în Boulder, CO.
28
În regiunea dvs. de spațiu dintre națiunile avansate, unitatea familială așa cum știți este
încă practicată în multe locuri și este întotdeauna menținută în râ ndul claselor conducă toare. În
lumile mai primitive, este cu siguranță modelul naturii. Dar printre națiunile mai avansate care
se bazează pe tehnologie și care au un mare interes în genetică , situația începe să se schimbe.
Unită țile familiale și clanurile familiale care duc la unită ți tribale mai mari este cu
siguranță modelul evolutiv pentru a evolua viața inteligentă . Acest model este urmat dacă nu
este întrerupt sau controlat într-un fel de forțe externe.
Pe o perioadă foarte lungă de timp, accentul pus pe genetică și control genetic a fost
extrem de ră spâ ndit, cu rezultate care au fost atâ t benefice, câ t și uneori catastrofale. Este cu
siguranță catastrofal pentru cei care sunt crescuți în anumite scopuri. Acest lucru a generat atâ t
probleme practice, câ t și etice, care variază între organizații și rase.
Unitatea familială din societă ți mai progresiste și tehnologice a fost uneori menținută
pâ nă la clasele dominante. Dar, în general, pentru a menține stabilitatea și securitatea, a fost
generată și cultivată o reproducere colectivă nefericită într-un grad foarte ridicat. Clasele
muncitorilor, clasele de ființe care au specializă ri, clasele militare și alte grupuri au fost în
centrul creșterii colective, cu excepția ță rilor în care este considerată neetică sau impracticabilă .
Experimentarea cu manipulare genetică la om este în curs de desfă șurare.Din punct de
vedere uman, creșterea colectivă este oribilă , chiar dacă în acest moment există experimentă ri
cu manipularea genetică sub masca îmbună tă țirii să nă tă ții și bună stă rii oamenilor. Dar aceasta
reprezintă o seducție a puterii și o subminare completă a realită ții și a potențialului libertă ții și
creativită ții umane.
Rasele care sunt implicate în explorare și manipularea unor lumi precum a voastră se
bazează pe reproducerea genetică . Rasele pe care le cresc sunt crescute în anumite scopuri și
sunt deseori private de orice calită ți individualiste, chiar și în mă sura în care nu au compasiune
unul pentru celă lalt. Sunt consangvinizate, iar tendințele lor naturale spre autoconservare sunt,
de asemenea, limitate.
Problema creșterii colective coincide cu dezvoltarea marilor națiuni tehnologice care
trebuie să exercite uniformitate și control, mai ales dacă au unită ți stră ine. A avea tulbură ri în
râ ndul populației este întotdeauna un potențial și o problemă constantă , iar această problemă a
fost abordată în multe locuri printr-un accent pus pe reproducerea colectivă .
Însă creșterea colectivă are propriile pericole, deoarece este extrem de dificil să creezi
rezultatele dorite cu o asigurare absolută . Au existat cazuri chiar și în districtele dvs. locale în
care clase de indivizi crescuți s-au întors împotriva stă pâ nilor lor, distrugâ nd infrastructura pe
care trebuiau să o servească . Incapabili să se descurce singuri pentru că nu erau concepuți
pentru aceasta, au dus la o mare dezordine și au trebuit să fie distruși.
Este o știință imperfectă . Chiar dacă a fost cultivată într-un grad foarte, foarte fin de
specificitate, este totuși o știință imperfectă . Că ci nu puteți crea ceea ce a creat Dumnezeu și nu
puteți manipula complet ceea ce a creat Dumnezeu. O entitate biologică are alte calită ți care sunt
dincolo de controlul manipulă rii genetice.
În râ ndul mai multor etici, creșterea colectivă a fost evitată deoarece nu este etică ,
deoarece distruge capacită țile individului și pentru că rezultatele sale finale se dovedesc adesea
imprevizibile și chiar haotice. Prin urmare, națiunile etice avansate nu se angajează în această
practică .
Cu toate acestea, există multe națiuni avansate care nu au această etică și care și-au fă cut
clasele de muncitori să funcționeze după modele genetice foarte specifice. Îi servesc pe cei de
deasupra lor, care susțin un model familial normal și natural. Totuși, acest lucru este periculos,
deoarece nu puteți controla complet mintea și percepțiile celor care au prins viață , chiar și prin
mecanismul de creștere colectivă . Potențialul de dezunire și neloialitate este întotdeauna acolo.
Manipularea genetică în huamns este o putere periculoasă .Manipularea genetică este o
putere, dar este o putere periculoasă . Dacă este dus prea departe, dacă este folosit împotriva
29
bună stă rii societă ții în sine, atunci devine un mare pericol. Este una dintre problemele asumă rii
puterii și controlului tehnologic și reprezintă încercarea de a stabili stabilitatea și securitatea
fă ră a pune accent pe libertatea individuală .
În acele rase care s-au angajat în această practică într-un grad înalt, chiar și clasele lor
dominante au devenit ca prizonieri, înconjurați de o vastă armată de indivizi crescuți pe care
trebuie să -i urmă rească în permanență , temâ ndu-se de propria lor viață și bună stare în cazul
unor anomalii sau alte influențe intră în aceste populații controlate.
De aceea, noțiunea de libertate individuală și expresiile libertă ții individuale, cum ar fi
arta, muzica și alte expresii creative, sunt vă zute ca o amenințare sau un pericol pentru o națiune
care se bazează pe reproducerea colectivă și pe o vastă populație de indivizi proiectați genetic .
Că ci aceste noțiuni și expresii ar putea stimula ceva la acești indivizi crescuți - un interes, o
fascinație și așa mai departe. Chiar și cea mai simplă expresie a libertă ții sau plă cerii individuale
ar putea fi vă zută ca un pericol pentru ierarhia care le controlează .
Este un fenomen interesant că cu câ t cineva încearcă să exercite controlul, cu atâ t devine
mai vulnerabil. Nu există o stare de control și securitate absolută . Deși este necesar într-o
anumită mă sură pentru a menține stabilitatea, supraviețuirea și bună starea unei națiuni și a
unei societă ți, dacă este dusă la extreme, produce pericole proprii.
Dumnezeu a creat individul pentru a fi creativ și expresiv. Dacă există o încercare de a
înlă tura acest lucru cu condiționarea genetică , opresiunea politică sau denumirea socială ,
aceasta creează un conflict fundamental în interiorul individului. Aici există întotdeauna
potențialul ca individul să se întoarcă împotriva designului să u genetic, să se întoarcă împotriva
desemnă rii sale sociale și să se întoarcă împotriva celor care și-au stabilit funcțiile în societate.
De-a lungul unui timp foarte lung, s-au fă cut multe experimente pentru a încerca să
proiecteze un sistem ierarhic de funcționalitate. În grupuri foarte mici, cum ar fi Colectivele
economice, s-a realizat cu un anumit grad de succes. Dar în societă țile mai mari stabilite, a
devenit mai dificil de realizat. Dacă grupurile cu denumiri genetice diferite se amestecă între ele,
rezultatele pot fi imprevizibile. În societă țile mai mari, este foarte dificil să separi o populație de
alta complet. Aceștia se pot stimula reciproc în anumite moduri dincolo de previziuni și calcule
ale desenelor lor genetice.
Acesta este unul dintre motivele pentru care națiunile libere evită contactul cu națiunile
mari care se bazează pe creșterea colectivă și designul genetic. Este, de asemenea, unul dintre
motivele pentru care aceste națiuni mari evită contactul cu națiunile libere, unde exprimarea
individuală și demonstrarea creativită ții individuale ar fi vă zute ca un pericol pentru ordinea
socială de că tre aceste civilizații mai mari.
Este o problemă cu siguranță în națiunile care au devenit complet seculare, unde nu
există o înțelegere a naturii spirituale a individului sau a puterii și prezenței Cunoașterii -
inteligența spirituală mai profundă din interiorul individului. Câ nd națiunile și civilizațiile devin
în întregime seculare, își pierd conștientizarea celei mai mari puteri și potențiale din interiorul
individului. Deși pot că uta să controleze proiectarea și funcționalitatea unui individ prin
ingineria genetică și funcția socială , nu pot șterge complet realitatea spirituală mai profundă din
interiorul individului.
Aceasta reprezintă una dintre marile probleme cu care se confruntă societă țile
tehnologice mari, avansate. Este una dintre problemele care limitează dimensiunea societă ților
și a imperiilor. Imperiile foarte mari sunt inerent instabile, iar problema controlului devine
astfel încâ t tind să se pră bușească , fie la perimetrul lor, fie chiar la centrele lor. Dacă veți crea o
societate în care indivizii funcționează ca mașini, atunci trebuie să funcționați ca o mașină . Ș i
mașinile funcționează numai de-a lungul anumitor parametri. În afara acestor parametri, natura
lor devine extrem de imprevizibilă . Pentru o entitate biologică , acesta va fi întotdeauna cazul.
În cartierul dvs. local, printre acele rase pe care le puteți întâ lni, există dovezi ale creșterii
colective, în special în râ ndul colectivelor economice care desfă șoară comerț local și sunt, de
asemenea, implicate în comerț ilegal. În societă țile mai mari, reproducerea colectivă este de
30
obicei menținută la un nivel minim, deoarece s-a dovedit prea dificil de manipulat de-a lungul
timpului. Cu toate acestea, națiunile diferă între ele prin ceea ce creează și prin accentul lor etic.
În cazul în care veți avea întâ lniri cu națiuni comerciale din regiunea dvs., veți vedea
dovezile creșterii colective. O veți vedea exprimată în forme extreme și veți vedea efortul
accentuă rii genetice la populațiile generale, care vor avea tendința de a fi foarte uniform în
aspectul și comportamentul lor.
Manipularea genetică la om este o seducție a puterii.Este un pericol cu care va trebui să
se confrunte omenirea, deoarece acest tip de manipulare genetică este o seducție. Este o
seducție a puterii. Deși poate pă rea că are un scop inocent la început și anumite aplicații
practice, seducerea puterii este totuși acolo.
Astfel de idei sunt acum descoperite în familia umană . O mare parte din aceste informații
au fost introduse de acele rase care vizitează și intervin în lume astă zi. Este în interesul lor ca
omenirea să dezvolte și să folosească această tehnologie. Pentru economie, colectivele au mari
dificultă ți în tratarea națiunilor de indivizi relativ liberi. Este în interesul lor ca populațiile
umane să devină mai uniforme și mai asemă nă toare colectivelor.
În unită țile familiale din Comunitatea Mare , libertatea individuală este fie încurajată , fie
descurajată . În societă țile mari bazate pe tehnologie, libertatea individuală este în general
descurajată și, în unele locuri, este total necunoscută . Puteți servi familia și interesul familiei dvs.
și nu există nicio abatere de la aceasta. Puteți servi într-o anumită funcție sau capacitate care
este desemnată pentru dvs. în funcție de talentul dvs., prin moștenire sau prin statutul familiei și
nu există nicio abatere de la aceasta.
În Comunitatea Mare, problema cu accentul pe familie este că aceasta concurează cu
accentul național. Familiile devin clanuri, clanurile devin grupuri mai mari, iar grupurile mai
mari se întrec între ele, neavâ nd nicio conexiune filială între ele. De aceea, importanța familiei
într-o societate tehnologică largă este mult redusă .
Prin urmare, deși este posibil să aveți descendenți într-un mod natural, întreaga creștere
a copiilor dvs. este complet desemnată de societate în general. Aici pietatea filială și loialită țile
familiale sunt foarte descurajate. Într-un mediu de control, acesta este cu siguranță cazul. În
multe alte națiuni, există un grad relativ de flexibilitate în ceea ce privește devotamentul familiei
și angajamentele. Totul depinde de structura, accentul și fundamentul etic al unei națiuni.
Problema creșterii colective este demonstrată și prin înființarea forțelor militare. Aici
trebuie mai întâ i subliniat faptul că reproducerea colectivă este incredibil de costisitoare,
necesitâ nd o infrastructură majoră pentru a educa și a direcționa dezvoltarea unui individ. Dacă
prin acest mijloc se înființează un corp militar, acestea pot fi complet loiale stă pâ nilor lor, totuși
vor fi ineficiente împotriva unui adversar care folosește creativitatea și intuiția. De asemenea,
vor fi ineficiente împotriva unui adversar care exercită o putere de influență în mediul mental. În
timp ce un individ crescut genetic poate fi credincios stă pâ nului să u, este aproape imposibil să
crești genetic un individ care nu este supus puterilor de influență în mediul mental.
De aceea, forțele militare care au fost înființate prin creșterea colectivă s-au dovedit a fi
ineficiente. Nu sunt creativi. Nu se adaptează bine la diferite medii și sunt supuși convingerii în
mediul mental. Prin urmare, s-au stabilit mari mă suri pentru a contracara forțele militare care
sunt înființate și create în acest fel, pentru a genera confuzie și disociere și pentru a profita de
lipsa de adaptabilitate a acestor forțe.
Acesta este unul dintre motivele pentru care dezvoltarea puterii militare a fost limitată . S-
a dovedit a fi foarte dificil de creat și întreținut pentru națiunile mai mari. Într-un mediu cu un
mare comerț, agresiunea militară este interzisă cu mare accent. Națiunile au forțe militare, dar
funcționează mai mult ca forțe de securitate. Numai dacă o întreagă regiune ar fi amenințată de o
anumită putere externă , aceste forțe ar putea fi adunate într-o linie de apă rare mai mare și mai
puternică . Totuși, într-un mediu în care ră zboiul nu există , forțele militare mari nu ar avea niciun
scop. Aici încrederea în arme și putere în mediul mental devine din ce în ce mai mare, iar
încrederea în apă rare devine de cea mai mare importanță .
31
În Comunitatea Mare, structurile sociale pot fi foarte uniforme sau foarte complexe. În
națiunile în care există reproducere genetică , aveți clase foarte distincte de indivizi concepuți
pentru anumite tipuri de funcții. Aceste clase pot coexista sub îndrumarea și direcția altor
structuri sociale care au evoluat în mod natural prin unită ți familiale sau prin creștere colectivă .
Experiența unită ții familiale pe care o aveți în întreaga lume este de fapt destul de rară în
majoritatea societă ților tehnologice mari, care cresc copii colectiv în grupuri mari, în mare parte
departe de pă rinți, pentru a insufla interesele națiunii și pentru a dezvolta indivizi în funcție de
talentele și nivelul funcției și existenței lor sociale.
Doar în societă țile libere ați vedea un model social mai asemă nă tor cu al vostru, în care
un individ este dezvoltat în funcție de talentele și abilită țile sale specifice, mai degrabă decâ t pur
și simplu plasat într-un model social mare pentru confortul statului. În societă țile libere,
talentele și abilită țile unui individ sunt discernute la începutul dezvoltă rii lor și sunt cultivate în
mod natural în funcție de talentele și înclinațiile individului. Acest lucru se face pentru a produce
cele mai mari abilită ți ale individului și pentru a cultiva Cunoașterea în interiorul lor, astfel încâ t
ei înșiși să -și recunoască punctele forte și talentele și dorința lor naturală de a le exprima într-un
mod constructiv. Dar această formă de educație este foarte specifică . Este foarte concentrat
asupra individului.
Apoi, desigur, există instruire în marile societă ți tehnologice pentru sarcini specifice, în
care o persoană va fi luată de la pă rinții să i și plasată într-un tip special de educație care îi va
modela complet pentru o funcție socială specifică . Nu ați vedea acest lucru într-o societate care
este liberă și care este guvernată cu accent pe individ și pe potențialul și creativitatea acestora.
Acesta este unul dintre motivele pentru care societă țile libere sunt mult mai mici. Nu au
cerințele sociale dominante de a menține o infrastructură mare. Și nu au unită ți stră ine care
necesită o conformitate foarte strictă în cazul în care și-ar expune membrii la influența stră ină și
la puterile de convingere care există în Comunitatea Mare. Națiunile libere tind să fie mult mai
mici și mult mai inclusive. Ei trebuie să -și protejeze avantajele de influențe din afara lumilor lor
și de numeroasele seducții de putere care există întotdeauna în angajarea cu alte rase care nu
sunt ale lor.
Datorită accentului pus pe dezvoltarea individuală , națiunile libere tind să cultive niveluri
foarte ridicate de creativitate. Progresul în știință și tehnologie, în etică și spiritualitate, poate fi
remarcabil de mare în aceste societă ți. Beneficiul pentru societate este imens, oferindu-le
anumite avantaje pe care marile societă ți tehnologice nu le au. Totuși, aceste avantaje invită la
examinare și interes și, inevitabil, la încercă rile de convingere. De aceea, micile națiuni libere
trebuie să ră mâ nă din nou extrem de discrete. Că ci vor cultiva avantaje pe care națiunile mai
mari nu le au, avantaje care vor fi considerate de mare valoare și interes pentru alte națiuni care
nu au același tip de structură socială . Aceasta este din nou problema de a avea bogă ție și putere
în Comunitatea Mare. Acesta este motivul pentru care înțelepții ră mâ n ascunși,
Aici puteți vedea imensul contrast cu idealul uman de a împă rtă și înțelepciunea în mod
liber și deschis cu universul, de a dori să se exprime oriunde mergeți, de a împă rtă și darurile
oriunde mergeți și de a-și transmite talentele, abilită țile și realiză rile. Pentru că umanitatea nu a
trebuit niciodată să dezvolte un grad foarte ridicat de discreție și discernă mâ nt, aceste motivații
și ambiții există încă .
Dacă omenirea poate evolua într-o națiune liberă în univers, va trebui să fie extrem de
discretă , iar talentele și realiză rile sale mai mari vor trebui menținute dincolo de control în
Comunitatea Mare într-un grad câ t mai mare posibil. Dacă veți dezvolta progrese tehnologice
sau progrese în structura sau funcționarea voastră socială , chiar și progrese în artă , o mare parte
din acestea vor trebui să ră mâ nă ascunse de controlul puterilor stră ine. Că ci o națiune liberă
este întotdeauna percepută ca o amenințare pentru națiunile care nu sunt libere. Expresiile unei
națiuni libere sunt întotdeauna vă zute ca punâ nd în pericol interesele națiunilor mari, unde
libertatea nu se practică și este necunoscută .
Nu puteți evita această realitate. Și nu poți câ știga universul din punctul tă u de vedere
32
sau din perspectiva ta. Încercarea de a face acest lucru va garanta cu siguranță pierderea
libertă ții și a autodetermină rii în timp. Din acest motiv, înțelepții ră mâ n ascunși pentru a
ră mâ ne înțelepți. Liberul trebuie să funcționeze cu mare grijă și discernă mâ nt în Comunitatea
Mare pentru a ră mâ ne liber.
Cu toate acestea, acest lucru este atâ t de diferit de atitudinile, perspectivele și ambițiile
care sunt predominante în familia umană . Efortul și exprimarea libertă ții în lumea voastră în
cadrul familiei umane sunt perfect naturale și benefice. Dar chiar și aici puteți vedea cum
libertatea este privită ca o provocare și un pericol în râ ndul națiunilor din lumea voastră care nu
sunt libere sau care au limitat foarte mult libertatea pentru cetă țenii lor. Ei se tem de expresiile
individului, indiferent dacă aceste expresii sunt benefice sau nu. Este o problemă pe care o puteți
vedea chiar și în propria lume. Este o problemă cu câ tă libertate acordați individului. În
Comunitatea Mare, libertatea individuală este rară . În multe locuri, nu se știe.
În lumea voastră , pe mă sură ce vă confruntați cu Marile Valuri ale schimbă rii , libertatea
individuală va fi redusă din necesitate, din necesitate circumstanțială . Confruntată acum cu
limite în resursele voastre, cu reducerea bogă ției în națiunile voastre și cu problema tot mai
mare a privă rii umane, libertatea individuală va fi mult moderată din necesitate. Omenirea va
trebui să aibă o conștiință socială și o responsabilitate mai mari. Aceasta face parte din evoluția
voastră ca rasă și este una foarte importantă în ceea ce privește tipul de viitor pe care îl veți crea
pentru voi înșivă și natura angajamentului dvs. cu Comunitatea Mare.
De aceea, aliații umanită ții caută să încurajeze pă strarea libertă ții și conștientizarea unei
Cunoașteri mai profunde în cadrul familiei umane. Vor să aibă alte națiuni libere în regiunea lor
spațială , nu pentru că sunt îndră gostiți de umanitate la fel de mult pentru propria lor stabilitate
și securitate. Ei au un interes natural în promovarea libertă ții în univers și pentru a avea o altă
societate liberă în vecină tatea lor generală este de o mare importanță pentru ei. Ei vă d, de
asemenea, valoarea și potențialul pentru ca omenirea să evolueze într-o rasă foarte magnifică , în
care capacită țile individuale și beneficiile pentru societate au mari avantaje. Dar nu va fi ușor să
realiză m acest lucru.
De aceea, aliații umanită ții au trimis lumii un set de Briefing-uri pentru a ajuta la
pregă tirea umanită ții pentru riscurile și pericolele întâ lnirii Marii Comunită ți în general și
pentru a sublinia dezvoltarea talentului și abilită ții individuale și cultivarea Cunoașterii - o mai
profundă Cunoașterea spirituală - care se află la baza existenței orică rei rase libere. Omenirea
are toate marile calită ți care îi oferă șansa de a evolua într-o rasă liberă și autodeterminată care
funcționează în Comunitatea Mare. Dar cerințele sunt extraordinare, iar educația este de cea mai
mare importanță .
Avâ nd în vedere dificultă țile de a face față marilor valuri de schimbare - deteriorarea
mediului, declinul resurselor dvs. și problemele rezultate în producția de alimente, distribuția
resurselor esențiale pentru oameni, riscul de boli pandemice și amenințarea de ră zboi și conflict
- toate acestea aceste lucruri reprezintă imensul pericol cu care omenirea se confruntă acum și
se va confrunta din ce în ce mai mult pe mă sură ce continuați. Pericolul intervenției stră ine a
colectivelor economice și a altor grupuri care încearcă să obțină avantaje și convingeri aici
pentru propriile interese, se adaugă la complexitatea situației cu care se confruntă acum
umanitatea.
Unii oameni cred că națiunile libere ar trebui să vină și să apere lumea. Dar națiunile
libere, pentru a ră mâ ne discrete, nu ar face acest lucru. Nici ei nu au puterea militară pentru a
face acest lucru. Însuși umanitatea trebuie să câ știge dreptul la libertate în univers. Voința,
intenția și angajamentul familiei umane vă vor stabili ca o rasă liberă . Dacă ar trebui să tră iești
sub protecția unei puteri stră ine, acea putere stră ină ar trebui să controleze conștientizarea
umană și guvernele umane într-un grad foarte mare. Nicio națiune liberă nu este echipată să facă
acest lucru și nici nu este în cele din urmă în interesul dvs.
Trebuie să crești în cele din urmă . Trebuie să devii matur, puternic și discret. Aceasta este
provocarea și dificultatea de a ieși într-o Comunitate mai mare de viață inteligentă . Aceasta este
33
provocarea pe care omenirea o are acum - o provocare cu pericole, dar o provocare cu cele mai
mari oportunită ți.

CAPITOLUL 7: CONCURENȚĂ, INFLUENȚĂ ȘI MEDIUL MENTAL -


PUTEREA PERSUASIUNII

După cum i s-a dezvă luit lui Messenger al lui Dumnezeu Marshall Vian Summers, pe 12
iunie 2008 în Boulder, CO.

Pe mă sură ce națiunile evoluează și realizează stabilitate și securitate, se recunoaște că


utilizarea forței nu este productivă în angajarea cu alte națiuni. Este distructiv și semă nă
semințele pentru conflictele viitoare. Deoarece resursele sunt atâ t de valoroase pentru o
societate avansată , utilizarea forței este vă zută doar ca o ultimă soluție și una nedorită . Accentul
se mută apoi asupra puterii convingerii și importanței convingerii în conservarea resurselor și a
infrastructurii valoroase. Este un accent pe care națiunile din propria lume abia acum încep să îl
descopere.
Ră zboiul este distructiv. Este distructiv atâ t pentru câ știgă tor, câ t și pentru învins, și
semă nă semințele pentru viitorul conflict. Prejudiciul nu este numai pentru lucrurile materiale,
ci pentru natura și caracterul unor națiuni întregi de oameni care sunt traumatizați. Omenirea
nu s-a maturizat suficient și nici nu a crescut în suficientă înțelepciune pentru a recunoaște
adevă rul absolut al acestui lucru.
Deoarece ră zboiul este extrem de rar, se pune accent pe puterea convingerii.De aceea,
ră zboiul direct în Comunitatea Mare , în special pe orice fel de scară largă , este extrem de rar, în
special în râ ndul națiunilor sigure și avansate. Accentul lor este pus pe puterea convingerii.
Deoarece concurența este atâ t de mare în Comunitatea Mare - competiția pentru resurse,
competiția pentru influență , competiția pentru comerț și competiția pentru puterea politică și
persuasiune - acestea sunt de o importanță capitală pentru orice națiune avansată , indiferent
dacă sunt libere sau nu.
Acesta este cazul datorită accentului pus pe stabilitate și securitate. Prin urmare,
competiția este imensă , iar puterile de convingere și importanța acestor puteri devin de o
importanță primordială pentru națiunile libere și pentru națiunile care nu sunt libere. Aceasta
reprezintă o evoluție a puterii și priceperii în univers. În timp ce omenirea încă exercită forță și
își distruge propria infrastructură și resurse în acest proces, națiunile avansate folosesc mijloace
mult mai sofisticate. Timpul a dovedit că este necesar.
Națiunile care sunt fundamental ră zboinice și distructive nu durează foarte mult în
Comunitatea Mare, pentru ca orice națiune să se exercite în acest fel într-o regiune de spațiu
foarte populată , precum a ta, ar întâ lni o rezistență unită . Cu doar foarte puține excepții în
univers, această rezistență poate fi depă șită . Ce ar face o națiune în fața unei mii de națiuni care i
se opun? Și ce ar putea face o națiune dacă accesul să u la comerț ar fi refuzat? Pentru a deveni
suficient de puternic pentru a depă și alte națiuni, trebuie să aveți resurse din afara propriei
lumi. Trebuie să aveți o rețea vastă de resurse și achiziționarea resurselor.
Într-o parte nedezvoltată a universului, unde există foarte puține națiuni avansate și unde
comerțul nu a fost stabilit și asigurat de-a lungul timpului, este posibil ca o națiune să devină
puternică în acest fel. Dar în cele din urmă va întâ lni opoziție, opoziție colectivă . Un imperiu ar
putea exista într-o regiune neexplorată , care domină multe sisteme stelare, dar dacă nu este
nimeni la îndemâ na sa care să -l depă șească , el va fi în cele din urmă limitat de propriile resurse
și de izolarea logistică .
Acesta este pur și simplu un fapt al vieții. Se maturizează . Depă șește pasiunile și
agresiunile adolescenței într-o stare mai matură și mai stabilă . Dar în această stare mai matură și
34
mai stabilă , competiția este intensă și, prin urmare, accentul pus pe puterile de percepție și
convingere devine de o importanță capitală . Acest lucru devine acum modul în care vă
confruntați cu națiunile concurente. Așa vă confruntați cu probleme și dificultă ți.
Puterea convingerii și percepției devine punctul focal.Această putere de convingere și
percepție devine apoi punctul focal. Cunoașterea a ceea ce fac alții, perceperea activită ților lor,
încercarea de a discerne secretele și evoluțiile lor tehnologice, discernerea intențiilor lor,
discernerea comunică rilor și discernă mâ ntul diplomației - toate devin acum un mare accent.
Din acest motiv, multe națiuni au cultivat o clasă specială de cetă țeni, indivizi numiți
„văzători”. Acești indivizi nu sunt dezvoltați spiritual, dar au o mare abilitate în mediul mental.
Rolul lor este să vadă , să discearnă și să interpreteze. În negocierile comerciale normale, ceea ce
este scris și ceea ce se spune trebuie interpretate foarte clar. Implicațiile pe termen lung trebuie
discernute. Avantajele și dezavantajele trebuie clarificate. Este o chestiune de mare importanță .
În timp ce minciuna și trișarea pe scară largă pot fi rare, sunt prezente manipulă ri subtile.
Națiunile vor nu numai să discernă intențiile și capacită țile celuilalt, ci și să discernă
reciproc secretele, agendele nerostite și planurile pe termen lung. Voi, care tră iți în lume, puteți
înțelege acest lucru. Aceasta este ceea ce fac națiunile din lumea voastră unul față de celă lalt.
Chiar și națiunile care au relații foarte prietenoase caută și urmă resc întotdeauna să vadă ce vor
face ceilalți și să discearnă punctele forte și intențiile celorlalți. Între națiunile care se opun
reciproc în lumea voastră , acesta este cu siguranță cazul. Diferența în Comunitatea Mare este la
nivelul abilită ților, iar puterile de discernă mâ nt și convingere sunt mult mai mari. Națiunile din
lumea voastră nu au recunoscut importanța stabilirii vă ză torilor.
Printre vă ză tori, există vizionari și sunt localizatori. Localizatorii sunt o clasă foarte
specială de vă ză tori, care se concentrează în totalitate pe localizarea facilită ților și identificarea
anumitor zone și activită ți în cadrul unei națiuni. Acest lucru a fost dezvoltat într-un grad foarte
ridicat pentru a combate criminalitatea, de exemplu, pentru a face față insurecțiilor și pentru a
face față problemei drogurilor ilegale, care este o problemă reală în multe națiuni.
Localizatorii sunt foarte importanți. Dacă o altă națiune are o facilitate secretă și se
recunoaște că o astfel de instalație fie există de fapt, fie poate există , localizatorii sunt aduși
imediat pentru a încerca să discearnă locația exactă a acesteia. Deoarece vizita în alte lumi este
extrem de restrâ nsă , cu excepția între națiunile care au avut relații de lungă durată și
compatibile între ele, funcția localizatorilor devine din ce în ce mai semnificativă . Este un talent
specializat.
Vă ză torii sunt obișnuiți să asiste la negocieri, să revizuiască contractele, să servească
drept martori la eforturile diplomatice și să participe la consilii. Ele sunt cu siguranță folosite în
chestiuni judiciare pentru a discerne adevă rul și falsitatea probelor și declarațiilor. Chiar și
națiunile avansate care nu sunt libere recunosc limitele tehnologiei. De-a lungul timpului, s-a
recunoscut că puterea din mediul mental - puterea de a influența gâ ndirea și de a discerne
gâ ndirea - se extinde dincolo de gama de capacită ți tehnologice și intră într-o nouă panoramă a
puterii și influenței.
Națiunile angajează vă ză tori pe perimetrul lor defensiv pentru a veghea la eventualele
amenință ri la orizont sau la orice schimbare posibilă care ar putea fi o provocare sau o
dificultate pentru națiunea lor. Nu sunt analiști așa cum ar fi considerați analiști - folosindu-și
intelectul, folosind tehnologia și folosind modele de gâ ndire pentru a discerne cu acuratețe
adevă rul care trebuie recunoscut. Un vă ză tor folosește un alt tip de putere și potență pe care un
analist nu l-ar putea folosi niciodată .
Există vizioniști care se specializează ca interpreți. Vor că lă tori cu misiuni diplomatice,
servind la interpretarea nu a limbajului altei rase, ci a intenției, onestită ții sale, adevă rul
declarațiilor sale, punctele forte, slă biciunile, anxietă țile, preocupă rile și nesiguranțele sale.
Acest lucru este extrem de important în stabilirea încrederii cu rase diferite de ale voastre.
Chiar și națiunile care au parteneriate de lungă durată care și-au dezvoltat încrederea de-
a lungul timpului se urmă resc mereu unul pe altul, nu pentru că au o neîncredere inerentă unul
35
față de celă lalt, ci pentru efectele influenței altor națiuni asupra partenerilor lor comerciali. Este
partenerul lor comercial sedus sau subminat de o altă putere stră ină ? Are acea națiune
comercială armonia socială sau există mișcă ri disidente în interiorul acestei națiuni și ce ar
însemna asta? În timp ce națiunile exercită controlul și multe sunt foarte uniforme, disensiunea
și opoziția există încă și revoluțiile au loc.
Omenirea a evoluat doar pentru a se ocupa de ea însă și. Nu a avut niciodată de-a face cu
alte forme de viață inteligentă , în special cu alte forme de viață inteligentă care poartă o mare
putere și abilitate - nu numai tehnologic, ci și în mediul mental. În acest sens, umanitatea este
încă o rasă primitivă . Abia începe să recunoască puterea puterii în mediul mental. Abia începe să
recunoască atâ t potențialul constructiv câ t și cel distructiv al tehnologiei. Cu toate acestea,
marea frontieră din mediul mental începe să fie descoperită și apreciată doar în râ ndul
conducă torilor națiunilor umane.
Deoarece nu sunteți calificat în relațiile cu puteri stră ine în Comunitatea Mare, nu ați
cultivat încă discernă mâ ntul necesar care este necesar pentru a discerne natura și intențiile unei
rase care nu numai că arată diferit, dar este diferită - care gâ ndește diferit, care are diferențe
valori, care are priorită ți diferite, care are tradiții diferite și care are o structură socială diferită ,
o istorie diferită și un puț de experiență diferit. Omenirea nu a învă țat încă că puterea în univers
este puterea în mediul mental. Încă se gâ ndește la puterea din univers ca imperii care se
cuceresc și se distrug reciproc. Aceasta reprezintă viziunea unui copil asupra universului.
Secretul, înșelă ciunea, discernă mâ ntul, înțelepciunea și convingerea - aici este locul în
care națiunile pot depă și sau câ știga preeminență una asupra celeilalte. Exploatarea slă biciunii
diviziunilor interne ale unei alte națiuni; exploatarea mitologiei, fanteziilor și religiei unei alte
națiuni; discernâ nd intențiile, secretele, abilită țile și dizabilită țile altei națiuni - acestea
reprezintă puterea în ceea ce privește națiunile care influențează și câ știgă preeminență una
asupra celeilalte.
Multe națiuni angajează vă ză tori, iar vă ză torii au funcții foarte specifice ca interpreți, ca
localizatori, în servirea scopurilor defensive, în servirea contractelor de afaceri și în
supravegherea propriilor nevoi interne și a potențialului de dezordine al unei națiuni. Națiunile
libere au și vă ză tori. Vă ză torii lor sunt angajați în aceleași scopuri, dar sunt ghidați de o
Cunoaștere mai profundă , care îi poate face mai puternici și mai pă trunză tori decâ t vă ză torii
angajați în națiuni care nu sunt libere. Acest lucru oferă națiunilor libere puterea și un anumit
grad de avantaj care trebuie să ră mâ nă ascuns de conștientizarea și controlul stră in.
În cele din urmă , cele mai puternice rase din univers sunt complet ascunse. Ș i dacă au
vreun comerț, acesta este pă strat cu cel mai mare secret și, de obicei, efectuat de alte națiuni
care îi susțin, care acționează ca împuterniciți pentru ei. Dacă veți obține o mare putere în
mediul mental, puterile voastre ar fi că utate de alte națiuni. Abilită țile tale ar fi că utate de alte
națiuni, iar alte națiuni vor încerca să te seducă sau să te inducă prin promisiuni de bogă ție,
splendoare sau poziții sociale înalte - orice ar putea face pentru a te seduce pentru a obține
controlul asupra acestor abilită ți.
Cele mai mari expresii de putere în mediul mental sunt ghidate de Cunoaștere, care este
în întregime etică și în întregime pașnică în intenție. Persoanele care posedă acest lucru nu pot fi
transformate și nu pot fi seduse; cu toate acestea, ele trebuie să ră mâ nă ascunse. Aceasta este
una dintre marile dileme ale vieții în univers și este adevă rat chiar și în propria lume, că cei care
sunt cei mai puternici, cei care au cel mai mare grad de îndemâ nare, trebuie să ră mâ nă ascunși,
sau vor fi pur și simplu folosiți de puterile politice, puterile comerciale și puterile instituțiilor
religioase. Acestea vor fi folosite ca instrumente pentru a desfă șura activită ți care nu sunt etice
și distructive. Este ca și persoana care posedă o bogă ție materială mare - este foarte dificil să
ascunzi acest lucru altora. Chiar dacă creezi aparența să ră ciei, dovezile bogă ției tale materiale
vor fi întotdeauna acolo.
Prin urmare, dacă o națiune posedă o bogă ție materială extraordinară și bogă ție în
resurse și încearcă să ră mâ nă liberă și dincolo de intervenția și convingerea stră ină , trebuie să
36
pă streze aceste lucruri în cea mai mare secretă și să nu le demonstreze deloc. Bineînțeles, acest
lucru este aproape imposibil atunci câ nd este înconjurat de națiuni comerciale sau dacă sunteți
implicat în activită țile comerciale în care toată lumea caută întotdeauna bogă ție și avantaje. De
aceea, societă țile libere ră mâ n discrete și distincte și se implică în comerț doar la un nivel minim,
dacă este deloc.
Acest lucru este mai dificil pentru o națiune care tră iește în afara unei pă rți foarte locuite
a spațiului, unde există ordine socială , să își mențină poziția ascunsă , deoarece alții pot interveni
fă ră restricții. Se produce invazia. Dar tră irea în umbră în mijlocul unor pă rți ale spațiului foarte
dezvoltate, unde există o ordine socială extraordinară , necesită reținere. Dacă invazia exterioară
este interzisă , atunci o națiune poate, conform regulilor de angajare, precum cele existente în
regiunea dvs. spațială , să mențină o existență privată cu un minim de control stră in. Dar chiar și
aici, vizionarii dintre societă țile tehnologice vor încerca să discearnă puterea și capacită țile
societă ților libere. Examinarea lor trebuie apoi compensată de vizionarii societă ților libere.
Aceasta este concurența la un alt nivel. Este convingerea la un alt nivel.
Cum se posedă cunoștințe și bogă ție și totuși ră mâ ne liber? Este o problemă pentru care
nu există o soluție ușoară . Este o dilemă în viață . Nu toate dilemele au soluții. Nu toate
problemele au soluții. Deoarece umanitatea nu se experimentează încă tră ind într-un mediu
competitiv dincolo de granițele lumii sale, nu a trebuit să evolueze pentru a face față acestui tip
de probleme. Dar în cele din urmă o va face. Trebuie să faceți acest lucru chiar și în acest
moment, întrucâ t lumea este supusă unei intervenții din partea colectivelor economice, a că ror
etică nu ați putea fi de acord și ale că rei metode sunt în întregime autoservitoare.
Acesta este începutul creșterii și al abordă rii vieții la un nivel mai matur. În cele din urmă ,
fiecare rasă din univers trebuie să facă față acestui lucru. Face parte din destinul tă u.
În relațiile cu alte rase, puterea convingerii devine mai dificilă .Importanța persuasiunii vă
este evidentă acum, dar în relațiile cu alte rase ale că ror temperament și abilită ți intelectuale și
orientare sunt mult diferite de ale voastre, puterea persuasiunii devine mult mai complexă și
mai dificilă . Persuasiunea în rasa ta este un lucru. Dar între rase care nu sunt asemă nă toare, este
cu totul altă problemă . Este posibil ca logica și rațiunea dvs. să nu funcționeze deloc cu ele.
Abilitatea ta de a raționaliza cu ei poate fi extrem de limitată . Ceea ce apreciază și ceea ce
apreciați poate fi complet diferit. Pot avea o anumită tradiție sau convingere sau un set de
neliniști care sunt foarte unice istoriei și circumstanțelor lor. Pentru a înțelege acest lucru,
pentru a înțelege acest lucru, pentru a vorbi cu acest lucru și pentru a fi convingă tor aici necesită
un nivel de abilitate educațională cu mult peste ceea ce diplomația umană a trebuit vreodată să
stabilească .
Dacă ați putea, imaginați-vă încercâ nd să negociați cu o inteligență care era ca un delfin,
cu excepția faptului că inteligența avea tehnologie și reprezenta o putere semnificativă . Vrei să
negociezi pentru comerț, vrei să negociezi pentru a stabili reguli de comerț sau angajamente sau
nevoi reciproce de securitate. Cum ai face-o? Ș i cum ai putea convinge vreodată această
inteligență ? Unde este suficient de slab pentru a fi convins? Unde este slă biciunea sa? Unde este
puterea sa? De aceea este nevoie de o abilitate atâ t de mare pentru a negocia și a comunica.
Câ nd aveți adună ri mai mari de națiuni în consilii - în consilii comerciale care se ocupă de
probleme în comerțul internațional sau relații, probleme de criminalitate, probleme de trafic de
materiale sau droguri periculoase sau comerț ilegal - devine foarte complex. Vorbiți acum cu
poate cincizeci de națiuni diferite, folosind limbi comerciale comune care au fost stabilite de-a
lungul timpului. Sunt acolo cu interpreții lor. Sunt acolo cu vă ză torii lor. Toată lumea încearcă să
comunice împreună . Unii folosesc limbajul. Unii nu folosesc limbajul. Toți folosesc limbaj scris
sau simboluri. Toți înțeleg o limbă comercială stabilită , oricare ar fi această limbă într-un district
mai mare. Cum ajungeți la acord și consens? Acest lucru face ca negocierile să fie foarte lungi și
complexe. Cu toate acestea, rafinamentul și timpul au ară tat modalită ți de a realiza lucrurile,
Există comunicare și apoi există convingere. Convingerea necesită un set foarte rafinat de
abilită ți. Vrei ca o altă națiune să -ți vadă punctul de vedere. Vrei ca o altă națiune să prețuiască
37
ceea ce prețuiești. Vrei ca o altă națiune să ajungă la termeni care să fie plă cuți și preferați de
tine. Vrei ca o altă națiune să facă anumite lucruri sau să nu facă anumite lucruri. Vrei să închei
acorduri și consilii.
Acest lucru necesită convingere. Această convingere nu se bazează numai pe punctele
forte ale argumentului cuiva; se bazează pe conștientizarea înțelegerii și abilită ților altuia, a
naturii și orientă rii altuia, a punctelor forte și a slă biciunii altuia. Persuasiunea se desfă șoară în
scopuri benefice în întregime și se desfă șoară și în scopuri extrem de egoiste, numai pentru
interesele unei singure națiuni.
De aceea, în regiunile foarte locuite, precum a dvs., în care comerțul a fost stabilit de mult
timp, inovația vine foarte încet. Odată ce o practică sau un sistem a fost stabilit și menținut, este
foarte greu să -l schimbi. Dacă s-a dovedit a fi stabil și benefic pentru majoritatea participanților,
este foarte greu să -l schimbi, iar inovațiile sau îmbună tă țirile recomandate sau introduse pot fi
foarte rezistente. Chiar și schimbă rile necesare, chiar și schimbă rile benefice, pot fi foarte
rezistente. Cu câ t sunt mai multe națiuni și indivizi implicați, cu atâ t este mai dificil să creezi
consens. Doar dacă o rețea de națiuni sau mari asociații comerciale sunt amenințate în mod clar
de o forță externă , cu excepția cazului în care se întâ mplă acest lucru, este foarte dificil să se
creeze schimbă ri și chiar îmbună tă țiri în metodele și regulile comerciale și de conduită și așa
mai departe.
Aici aveți de-a face cu națiuni care au structuri sociale foarte diferite. Unele dintre aceste
structuri vi s-ar pă rea absolut urâ toare. Cum comunicați altor ființe în această situație? Vrei să
încerci să le schimbi? Vrei să încerci să le îmbună tă țești? Doriți să le recomandați diferite
alternative? Sunt deschiși la asta? Sunt dispuși să o ia în considerare sau consideră că
recomandă rile tale sunt o insultă , un afront? Cum mențineți încrederea? Cum prezentați
posibilită țile de schimbare în așa fel încâ t alte națiuni să nu fie amenințate? Aici finețea
diplomației trebuie să fie foarte mare.
Ce faci atunci câ nd ai o națiune în mijlocul tă u care se comportă în mod necorespunză tor,
care se comportă distructiv, care aruncă o influență în Comunitatea Mare locală care este
nedorită sau care este percepută ca o amenințare? Cum considerați o națiune care suferă
tulbură ri interne sau chiar revoluție? Te implici? Iei parte? Faceți deloc recomandă ri? Apreciați
partea rebelă ? Crezi că revoluția este valoroasă ?
Ce faci cu o națiune care este extrem de apă să toare asupra propriilor cetă țeni într-un
mod care îți este urâ t? Pă strați relații? Mențineți comerțul? Încerci să exerciți influență ?
Ce se întâ mplă dacă o altă națiune are bogă ție sau resurse de care aveți nevoie disperată ?
Cum îi vei convinge să se angajeze în comerț cu tine și să aprecieze ceea ce ai de oferit în schimb?
Din aceste foarte puține exemple și există cu siguranță multe altele, puteți începe să
vedeți complexită țile și dificultă țile implicate aici și de ce negocierile pot fi lente și prelungite și
de ce încercarea de a schimba gâ ndirea sau operațiunile națiunilor angajate în comerț sau
apă rarea reciprocă poate deveni foarte dificilă .
Acesta este motivul pentru care se exercită o mare cantitate de energie în numele
relațiilor diplomatice și de ce sunt vă zuți vizionari. Uneori sunt angajați public. Cu toate acestea,
uneori prezența unui vă ză tor este vă zută ca un act de neîncredere. În multe camere mari unde se
iau decizii, vă ză torii nu au voie, pentru că este vă zut ca un act de neîncredere, dovada
neîncrederii, să ai un vă ză tor cu tine.
Nedreptă țile unei anumite națiuni, natura opresivă a anumitor națiuni, sunt tolerate în
acești termeni, deoarece aceste națiuni sunt necesare pentru comerț și securitate. Este un sistem
foarte imperfect și are multe neglijă ri nefericite.
Acesta este un alt motiv pentru care națiunile libere încearcă să ră mâ nă în afara acestor
implică ri economice mai mari. Cu toate acestea, chiar și pentru ei, relațiile diplomatice sunt de
cea mai mare importanță . Angajarea vă ză torilor este de cea mai mare importanță . Angajarea de
interpreți calificați este de cea mai mare importanță - pentru a-și asigura poziția; să îți creezi o
regiune autonomă ; pentru a preveni intruziunea; pentru a oferi securitate generală , nu numai
38
pentru dvs., ci pentru întregul district; să se ocupe de contaminarea biologică , care este o
problemă foarte gravă ; să se angajeze în comerț esențial, dacă este necesar; să achiziționați cele
mai noi medicamente pentru oamenii dvs. și tehnologia de producere a alimentelor. Toate
acestea sunt foarte esențiale.
Chiar și națiunile libere, dacă ar avea un mare succes în obținerea autonomiei, au încă
nevoi pe care ele însele nu le pot satisface. Cum ar trebui să se desfă șoare tranzacțiile atunci?
Cine este un partener comercial de încredere? Cum te vei angaja în comerț pentru a-i ține pe
ceilalți în afara mediului tă u? Dacă stilul tă u de viață este complet diferit, dacă tră iești într-un
mod mult mai liber decâ t oricine altcineva din jurul tă u, cum te descurci cu prezența lor în
mediul tă u? Cum prezentați o imagine benefică ? Cum vă prezentați ca nepericulos pentru
națiunile care nu sunt libere?
Din cauza acestor dificultă ți, puterea și accentul din mediul mental devin semnificative.
Mediul mental este mediul gâ ndirii și al influenței. În acest mediu, nu numai că vă direcționați
gâ ndirea că tre anumite persoane, ci creați și forme de gâ ndire. Formele de gâ ndire sunt gâ nduri
puternice organizate care pot influența gâ ndirea și emoțiile altora. Nu sunt obiecte fizice reale,
dar acționează într-un mod similar cu un obiect.
De exemplu, în mediul mental, pentru a opri pă trunderea unui vă ză tor, trebuie să creați
un scut; trebuie să împiedici intruziunea unui vă ză tor cu o forță contrară . Vă ză torii dintre
diferite națiuni pot fi literalmente în luptă unul cu celă lalt pentru a contracara mișcă rile și
discernă mâ ntul celuilalt. Dacă o altă națiune crede că aveți o facilitate secretă care posedă
puterea sau potențialul de care sunt interesați, trebuie să creați un contra-gâ nd că nu există așa
ceva. Dacă încearcă să localizeze ceva care există de fapt, trebuie să -i convingi că se află în altă
parte.
Este un angajament la un alt nivel. Face parte din sarcina și responsabilitatea unui
vă ză tor nu numai să vadă , ci să se apere împotriva intruziunilor altora în mediul mental.
Vă ză torul trebuie, de asemenea, să poată proiecta imagini și asociații pe care doriți să le aibă o
altă rasă care vă examinează , nu numai pentru a vă pă stra secretele, ci pentru a oferi o imagine
exactă și preferată pe care doriți să o aibă alții despre voi.
Deoarece că lă toriile între națiuni sunt atâ t de restrâ nse, capacitatea de a vedea în alte
națiuni devine un accent foarte mare. Deoarece nu puteți vizita și merge oriunde doriți în lumea
altcuiva, capacitatea de a vedea în acea lume devine foarte importantă . La fel, încercarea lor de a
vă obstrucționa vizionarea asupra lumii lor devine foarte importantă pentru ei. Acesta este un
accent deosebit pentru națiunile care doresc să ră mâ nă autodeterminate. Dacă sunteți doar un
stat client al unei alte puteri, nu aveți secrete, dar nici nu aveți de ales, deoarece gama dvs. de
autodeterminare va fi extrem de limitată .
Este o problemă care necesită adaptare și cultivarea abilită ților. Creșterea de la a fi o
persoană adolescentă la a fi un adult matur necesită discernă mâ nt, discreție și dezvoltarea
abilită ților pentru a avea succes într-un mediu matur. Dacă acționezi într-un mod adolescent,
alții nu te vor respecta, alții vor profita de tine și vei suferi multe consecințe și vei avea foarte
puțină putere socială .
În toate acestea se află introducerea puterilor și raselor din afara districtului care oferă
oportunită ți pentru comerț. Cum îi considerați? Cine sunt ei? Dacă lumea lor natală este dincolo
de întinderea normală a că lă toriilor dvs., cum aflați despre ele? Ar trebui să le includeți în
rețeaua dvs. sau să nu le includeți? Sunt cu adevă rat benefice sau nu sunt benefice? Prezintă un
risc de contaminare biologică și, dacă da, cum poate fi contracarată contaminarea? Care sunt
punctele lor forte? Care sunt punctele lor slabe? Care sunt intențiile lor? Dacă reprezintă un alt
întreg district al statelor organizate, care este organizarea acestuia? Cum te raportezi la asta?
Care sunt influențele de acolo? Care sunt puterile care există acolo? Care este forța lor în mediul
mental și așa mai departe? Vezi,
Dacă există disparită ți în tehnologie, atunci decalajul trebuie să fie redus câ t mai repede
posibil. De aceea, în interiorul unei regiuni, există de obicei o paritate tehnologică , în ciuda
39
faptului că națiunile au secrete - abilită ți secrete și abilită ți secrete pe care nu vor să le
împă rtă șească , să le copieze și să le folosească împotriva lor.
Tehnologia poate fi achiziționată , poate fi copiată , poate fi furată și este dobâ ndită prin
toate aceste mijloace. De aceea, odată ce o națiune dintr-o regiune dezvoltă o nouă tehnologie,
nu este mult timp pâ nă câ nd toată lumea o are. A-l pă stra secret este foarte dificil, deoarece dacă
îl pă strezi secret, nu îl poți folosi cu adevă rat. Ș i dacă îl folosiți, în curâ nd acesta devine cunoscut
de alții și își pierde avantajul potențial în negocieri sau relații cu alte state.
Acesta este motivul pentru care nicio națiune nu are putere absolută , deoarece nu s-ar
putea susține în timp. S-ar fractura din diviziuni interne, rebeliuni interne și din probleme în
achiziționarea resurselor. Abilită țile și puterile sale ar fi discernute și copiate și tehnologia sa
furată . Pentru a ajunge la stabilitate și securitate, majoritatea națiunilor își vor împă rtă și sau
vinde tehnologia dacă cultivă ceva ce alții nu au. Este foarte dificil să îl pă strezi secret și, dacă
încerci să faci acest lucru, atunci stâ rnește suspiciuni și neîncredere, cercetare și discernă mâ nt.
Odată cu aceasta, există și o fascinație pentru funcționarea internă a altor națiuni -
structurile lor sociale, problemele lor sociale și dificultă țile pe care le suferă conducerea lor. Se
creează zvonuri. Există multe speculații. Națiunile sunt foarte interesate de particularită țile altor
națiuni, de problemele lor sociale și de corupția lor. Acest lucru se face pentru a promova
sentimentul de unitate și superioritate al unei națiuni. De asemenea, se face pentru că ființele
inteligente sunt, din fire, curioase. Și pentru că inteligența generează curiozitate, aceasta este
una dintre problemele reproducerii colective. Cum împiedici un segment crescut al populației să
devină curios, interesat, stimulat și tentat de lucrurile pe care ar putea să le vadă în jurul lor?
Inteligența generează curiozitate. De asemenea, expune un grad mai mare de influență și
stimulare. Națiunile devin foarte interesate reciproc de particularită țile, dificultă țile, corupțiile,
problemele, conflictele și altele - nu numai din punct de vedere politic, nu numai în să lile
guvernamentale, ci și în râ ndul cetă țenilor, că rora le place să se ră sfețe cu problemele altora sau
în suspiciunea de probleme ale altora.
Prin urmare, există multe zvonuri, desigur. Ș i o mare parte din acestea sunt publicate
pentru consumul public. Națiunile mari, dacă au cetă țeni independenți, au rețele media mari,
care sunt foarte controlate. Dar, totuși, apar zvonuri și chiar secrete reale și sunt greu de ținut în
afara controlului public. În națiunile mai libere, există foarte puține secrete pă strate de oameni
pentru a limita speculațiile și pentru a stabili unitatea în jurul înțelepciunii și preocuparea
comună pentru securitate și bună stare. Este un accent complet diferit decâ t se exercită în statele
care nu sunt libere.
Omenirea se dezvoltă în acest mediu de persuasiune și putere în mediul mental. De aceea
trebuie să fii extrem de discret. De aceea nu puteți transmite întreaga societate în spațiu prin
transmisiile voastre. De aceea, în cele din urmă va trebui să aveți vă ză tori abili, localizatori abili
și interpreți abili - atâ t pentru a face față afacerilor interne, câ t și pentru a face față provocă rilor
imense ale funcționă rii în Comunitatea Mare.

CAPITOLUL 8: LIBERTATEA ÎN COMUNITATEA MARE –


LIBERTATEA INDIVIDUALĂ

După cum a fost dezvă luit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers pe 12 iunie
2008 în Boulder, CO.

Libertatea este rară în Comunitatea Mare - libertatea individuală și existența unor


societă ți libere care prețuiesc potențialul și creativitatea individului - în special în ceea ce
privește bună starea unei națiuni și a unei lumi.
S-ar putea să vă întrebați de ce este așa, gâ ndind că dezvoltarea libertă ții reprezintă într-
40
adevă r scopul evoluției într-un sens superior. Dar libertatea este rară , libertatea în orice
societate, chiar și într-o societate primitivă . Este rar din cauza dificultă ților de a tră i în mediul
fizic - provocă rile supraviețuirii, achiziționarea de resurse, competiția cu ceilalți, amenințarea
ră zboiului și anihilarea, problemele guvernă rii, dimensiunea civilizațiilor și creșterea
tehnologiei. Toate aceste lucruri, în orice mă sură în care există în orice lume sau în orice grup,
tind să fie un factor limitativ al valorii și recunoașterii importanței libertă ții individuale.
Grupurile trebuie să lucreze împreună pentru a supraviețui. Ș i supraviețuirea în
Comunitatea Mare, chiar și ca o rasă avansată tehnologic, nu este o propunere ușoară . Dacă devii
dependent de alte națiuni pentru resursele de care ai nevoie pentru a tră i și pentru a funcționa,
atunci existența ta este întotdeauna periclitată de orice întrerupere a comerțului și a comerțului
sau de amenințarea cu excluderea care poate fi pusă de tine de alte națiuni. A-ți pierde
autosuficiența înseamnă a te deplasa într-o poziție de nesiguranță mai mare.
Oamenii din lume astă zi asociază tehnologia avansată cu securitatea avansată și adesea
din motive foarte bune, pentru că mulți oameni din lume au astă zi o aprovizionare asigurată cu
alimente și pot avea acces la resurse pe care numai nobilimea din timpurile trecute le-ar putea
dobâ ndi. O mare parte a bogă ției și o mare stabilitate au fost create în râ ndul națiunilor care au
acest tip de bogă ție. Dar dacă resursele care susțin această bogă ție încep să scadă , așa cum se
întâ mplă astă zi în lume, atunci puteți vedea câ t de ușor pot începe să se diminueze bogă ția,
securitatea și stabilitatea voastră .
Libertatea individuală este extrem de valoroasă , dar nu este garantată .Libertatea nu este
un drept în univers. Este un privilegiu și un lux. Valorile tale pot argumenta acest lucru, dar
așteptă rile tale trebuie în cele din urmă să se conformeze circumstanțelor reale ale vieții.
Libertatea individuală este extrem de valoroasă , dar nu este garantată și nu o puteți revendica ca
un drept. Veți fi șocat să aflați, pe mă sură ce începeți să aflați și chiar să experimentați
Comunitatea Mare în care locuiți, câ t de rară este cu adevă rat libertatea.
Libertatea însă și este întotdeauna relativă . Nu aveți niciodată libertatea deplină de
mișcare și exprimare. În concert cu alții, nu poți face orice vrei sau să spui orice vrei și înțelegi
acest lucru. Nu veți avea niciodată această libertate dacă tră iți în asociere cu ceilalți și dacă
funcționați pentru a supraviețui ca grup, ca națiune și ca popor. Prin urmare, libertatea este
întotdeauna relativă la circumstanțele voastre, la bogă ția voastră și la gradul de stabilitate și
securitate pe care le-ați putut stabili și menține în timp.
Libertatea pentru individ devine o problemă în ceea ce privește stabilitatea. Națiunile
care sunt mai democratice tind să fie din punct de vedere intern mai dinamice și mai creative,
dar într-un sens și mai instabile. Dacă indivizii au libertatea de a se exprima, au și libertatea de a
exercita puterea socială și de a schimba structura societă ții lor. Acest lucru este benefic dacă
societatea dispune de resurse adecvate și poate susține această asigurare în timp. Dar pe mă sură
ce omenirea va descoperi în curâ nd, pe mă sură ce aceste dispoziții încep să se diminueze,
circumstanțele și acordarea libertă ții se vor diminua și ele.
Națiunile care sunt supuse unei mari presiuni pentru a furniza resurse esențiale nu
permit, în general, o exprimare mare a libertă ții personale. Nu își pot permite. Nu își pot permite
tulburarea socială pe care aceasta o creează . Nu își pot permite disensiunea. Nu își pot permite
ca oamenii lor să se opună unul altuia - ceartă și discordie internă , facțiuni care lucrează unul
împotriva celuilalt și grupuri de interese speciale care domină nevoile, drepturile și preocupă rile
populației generale. Toate acestea creează instabilitate.
De aceea, libertatea care trebuie subliniată este o libertate internă mai mare - libertatea
de a gă si calea că tre Cunoaștere, inteligența mai profundă pe care Dumnezeu a pus-o în voi și în
toată viața simțitoare. Că ci circumstanțele tale pot necesita mari limită ri în ceea ce ești capabil
să spui, să faci și să exprimi în societatea ta. Chiar și în lume, pe mă sură ce suferă marile valuri
ale schimbă rii , acesta va fi cazul. Cu câ t o societate devine mai mare, cu atâ t va exista mai multă
reținere asupra libertă ții personale. Cu câ t o societate trebuie să se stabilizeze mai mult pentru
propria sa supraviețuire, cu atâ t mai multă reținere va fi asupra libertă ții personale.
41
Într-o lume ca a voastră , cu o populație în continuă creștere și o fâ ntâ nă în scă dere, puteți
începe să vedeți cum libertatea personală va fi limitată în viitor, limitată circumstanțial, limitată
de necesitate. Nu veți avea bogă ția sau puterea socială pentru a face lucrurile pe care probabil le-
ați putea face înainte dacă ați locui într-o națiune bogată . Oamenii nu fac această asociație. Ei nu
vă d că jefuirea resurselor lumii lor creează de fapt ansamblul circumstanțelor care îi vor jefui de
libertă țile și avantajele personale.
Națiunile care au obținut un stat mai matur și stabil au, de asemenea, limite asupra
libertă ții. Dar în societă țile libere, puterea creativită ții pentru individ este încă foarte apreciată .
Cu toate acestea, libertatea pentru oameni de a fi nesă buită , distructivă și haotică este cu
siguranță suprimată . Stabilitatea și securitatea națiunii devin acum esențiale, chiar și într-o
societate liberă . Deci, deși este posibil să aveți libertatea de a vă exprima și de a contribui cu
darurile dvs. unice pentru bună starea și beneficiul tuturor, nu aveți libertatea de a fi nesă buit,
distructiv sau haotic.
Poate că veți vedea acest lucru cu anxietate, dar trebuie să vedeți necesitatea acestui
lucru. Pe mă sură ce omenirea începe să se confrunte cu faptul că a crescut dincolo de limitele
resurselor sale, veți vedea puterea nevoilor civilizației în sine - nevoile familiei umane - de a
prevala asupra drepturilor și privilegiilor cetă țenilor să i din pură necesitatea și că exprimarea
libertă ții umane trebuie să se întemeieze pe o bază mai profundă a Cunoașterii în tine.
Libertatea individuală generează avans în toate aspectele vieții.Omenirea are un mare
beneficiu aici și o mare oportunitate de a menține valoarea libertă ții și creativită ții individuale
pentru a genera progresul necesar în toate aspectele vieții tale. Dar, circumstanțial, veți pierde
multe privilegii în viitor. În acest moment, vă puteți folosi mijloacele de transport personale
pentru a merge oriunde doriți, în majoritatea locurilor. În viitor, nu veți avea o transmitere
personală . Pur și simplu nu veți putea avea acest tip de flexibilitate, nu pentru că cineva vă
oprimă , ci pentru că resursele nu le asigură . Circumstanțele nu prevă d acest lucru.
Ați creat această condiție. Tu și toți ceilalți ați creat această condiție, această limitare.
Deoarece civilizația umană va fi supusă unui mare stres și unui mare pericol, vor fi luate mă suri
extreme pentru a limita conflictele interne și disensiunile. În multe cazuri, acest lucru va fi
regretabil. În multe cazuri, acest lucru va fi anti-progresist. În multe cazuri, acest lucru va fi
dă ună tor. Dar nu poți avea dezunire în fața adversită ții și a unei mari adversită ți cu care te vei
confrunta.
Națiunile avansate din Comunitatea Mare se confruntă și cu adversită ți. În majoritatea
cazurilor, au depă șit resursele naturale ale lumii lor. Au dezvoltat o tehnologie care depinde de
comerțul exterior și de producția externă . Au pierdut libertatea de a se întreține, de a fi
autosuficienți. Acum trebuie să îndeplinească termenii și acordurile puse la dispoziția lor pentru
a avea acces la resursele de care au nevoie din stră ină tate. Acum trebuie să se angajeze în
eforturile complexe și impozante ale negocierilor, convingerii și puterii în mediul mental.
Puteți vedea aici unde puterea și bogă ția duc la pierderea libertă ții personale. Începe să
funcționeze în cealaltă direcție. Majoritatea națiunilor care au devenit bazate tehnologic și-au
pierdut libertatea și integritatea esențială , deoarece și-au copleșit capacitatea lumii de origine de
a le asigura. De asemenea, au fost seduși pentru a dobâ ndi tehnologii pe care ei înșiși nu le-ar
putea produce, folosind resurse pe care ei înșiși nu le-ar putea produce. Drept urmare, ei au
devenit dependenți de puterile stră ine și au fost forțați să se angajeze în complexitatea
comerțului din Marea Comunitate - supuse acum consiliilor și acordurilor stabilite cu alte
națiuni, supuse acum regulilor de angajare impuse de alții. Dacă o lume devine suprapopulată și
își depă șește resursele, fie va eșua și va scă dea, fie va ajunge sub convingerea puterilor stră ine.
Aceasta este inevitabilitatea de a urma o cale de această natură .
În lumea voastră , printre cei bogați, libertatea este privită ca un drept și este luată ca
atare. Dar nu vedeți că totul se bazează pe achiziționarea de resurse, pe bogă ția resurselor, pe
bogă ția lumii voastre. Faptul că pur și simplu nu puteți ieși în univers și a câ știga tot ce ați
epuizat aici pe Pă mâ nt este o realitate a vieții care nu a fost încă recunoscută . Dacă acest lucru ar
42
fi recunoscut, poate schimba foarte semnificativ comportamentul uman și așteptă rile umane, și
aceasta este puterea și puterea învă ță turilor care sunt prezentate aici.
Nu doriți să vă conduceți într-o poziție de privare, sau nu veți avea nici o putere sau
eficacitate în Comunitatea Mare. Va trebui să fiți de acord cu orice termeni vi se oferă pentru a vă
oferi chiar lucrurile de care aveți nevoie pentru a tră i, lucrurile pe care le-ați epuizat aici în lume.
Aici ecologismul dvs. nu se bazează pur și simplu pe estetică sau spiritualitate. Se bazează pe
necesită țile vitale ale vieții.
Națiunile libere din univers apreciază individul și profită de talentele și înclinațiile
naturale ale individului. Aceasta este marea diferență între o națiune liberă și o națiune care nu
este liberă . Cu toate acestea, în toate cazurile, în ordinele sociale superioare, disensiunea,
conflictul și tendințele distructive ale unui individ sunt limitate și, în multe cazuri, foarte
suprimate. Marea diferență este evaluarea capacită ților înnă scute ale individului și sprijinirea
individului pentru a participa la societate pe baza contribuției acelor abilită ți înnă scute.
Într-o națiune care nu este liberă , vi se atribuie pur și simplu un rol bazat pe poziția
voastră socială - statutul familiei, statutul pă rinților, statutul a ceea ce societatea dvs. cere de la
voi. Acest lucru nu are nicio legă tură cu talentele și abilită țile dvs. individuale. Singura excepție
fă cută aici, într-o națiune care nu este liberă , este dacă aveți sau demonstrați clarviziune, caz în
care ați putea fi pregă tit să funcționați în corpul diplomatic, care este o educație complet diferită .
Cu toate acestea, nu sunteți liberi să vă alegeți sau să vă determinați destinul într-o națiune care
nu este liberă . Este hotă râ t pentru tine în întregime. Ș i determinarea se bazează pe poziția
voastră socială , nu pe talentele sau înclinațiile dvs. individuale.
În viitor, dacă omenirea va naviga în Marile Valuri ale schimbă rii, veți tră i într-o lume
mult mai structurată . Vei tră i într-o lume care va fi suferită de o muncă uriașă și de lipsuri.
Națiunile vor trebui să se unească între ele pentru a menține bună starea umanită ții. Aceasta va fi
o lume foarte diferită de lumea pe care o experimentați astă zi. Vei avea foarte puțină putere
socială . Veți avea foarte puține bogă ții. Veți avea foarte puțină libertate de mișcare, fie pentru că
vi se refuză , fie pur și simplu pentru că nu aveți resursele pentru a vă bucura de ea sau pentru a
o utiliza. Viața va fi mult mai puțin liberă decâ t ceea ce ați putea experimenta astă zi într-o
societate bogată . În multe pă rți ale lumii, ați fi desemnat să lucrați oriunde aveți nevoie, fă ră a
ține cont de propriile talente și înclinații, cu excepția cazului în care ați avea un set special de
abilită ți.
Oamenii vor avea foarte puțină avere, cu excepția câ torva. Va fi un consum foarte mic în
comparație cu ceea ce experimentați astă zi în națiunile voastre bogate. Veți tră i cu o amintire a
trecutului, a unor vremuri mai bune, amintindu-vă de vremuri de mai mare bogă ție și libertate
mai mare, de bucurie mai mare - vremuri care nu au fost umbrite de marile probleme ale lumii și
de gradul în care vor apă rea în viitor . Nu puteți scă pa de acest viitor, la fel cum nu puteți scă pa
de realitatea Comunită ții Mari.
Urmezi o cale pe care au urmat-o majoritatea națiunilor - câ știgâ nd abilită ți tehnologice,
creșterea populației lor depă șind resursele naturale ale lumii, fiind forțați să fie privați, să aibă
un control mai mare și li se cere să se unească sau să eșueze cu totul. Veți privi în urmă la acest
secol trecut, și în special la ultimele pă rți ale secolului al XX-lea, cu mult dor. Acest lucru va fi
adevă rat pentru atâ t de mulți oameni. Ai risipit bogă ția acestei lumi. Nu l-ați pă strat, nu l-ați
susținut și acum trebuie să vă ocupați de consecințe. O parte din consecință este pierderea
imensă a libertă ții. Nu vedeți încă acest lucru pentru că nu aveți înțelepciunea să -l vedeți. Nu a
fost demonstrat.
Există oameni care vor spune: „Ei bine, orice ar fi mai bun în univers decât ceea ce avem
aici”, dar acești oameni nu recunosc ceea ce este o afirmație complet prostească . Să tră iești într-o
lume care nu este liberă ți-ar fi greu de imaginat. Ș i în funcție de gravitatea acestui lucru, viața ta
ar fi controlată . Dacă ară tați orice aberanță , veți fi fie încarcerat, fie distrus. Nu ai avea dreptul să
protestezi. Este posibil să aveți foarte puține șanse să vă îmbună tă țiți circumstanțele sau chiar să
faceți o recomandare pentru a îmbună tă ți circumstanțele tuturor. Nu ai avea alegeri personale.
43
Vi s-ar atribui un rol. Ț i s-ar atribui muncă . S-ar putea chiar să vi se atribuie un partener. S-ar
putea să vă fie interzis să generați descendenți dacă nu vi s-au apreciat calită țile genetice. Pentru
a avea un copil, ar trebui să obțineți o licență de la stat. Trebuie să aveți un partener aprobat.
Copiii tă i ar fi luați de la tine la o vâ rstă fragedă și educați în funcție de nevoile statului. Astfel de
lucruri sunt foarte frecvente printre rasele avansate tehnologic.
Puteți începe să vedeți aici ce perspectivă îngrozitoare este cu adevă rat. Cu toate acestea,
acest lucru este comun în râ ndul marilor societă ți tehnologice. Chiar și în societă țile libere,
aberanța individuală și distructivitatea sunt extrem de limitate. Nu puteți fi nesă buit și haotic
dacă acest lucru amenință bună starea și stabilitatea națiunii voastre.
Puteți începe să vedeți aici că cerințele de a tră i în Comunitatea Mare, chiar dacă ați putea
evolua și vă puteți susține ca o rasă liberă , ar fi foarte diferite de ceea ce experimentați astă zi. Ar
exista o bună stare socială mai mare, dar nu veți vedea bogă ția personală pe care o vedeți astă zi.
Nu ai avea libertatea personală de care te-ai putea bucura astă zi. Ar exista suficiente produse
alimentare și medicale, dar majoritatea indivizilor nu ar avea prea multe bogă ții personale.
Libertatea ta de alegere ar fi cu adevă rat limitată . Dacă ați avea un talent unic recunoscut, vi s-ar
putea oferi o posibilitate foarte limitată de angajare. Acest lucru este adevă rat chiar și în
națiunile mai libere ale universului.
Puteți vedea aici că viața în univers nu se bazează pe valorile umane și că accentul pus pe
necesitate este extraordinar. Chiar și într-o societate care are valori și etică ridicate, necesitatea
necesită o anumită cantitate de conformitate cu nevoile tuturor. Națiunile libere trebuie să fie
unite pentru a supraviețui, pentru a compensa influența stră ină , pentru a menține stabilitatea și
pentru a-și menține securitatea. Câ t de diferit este acest lucru din lumea pe care o vedeți astă zi -
unde națiunile concurează între ele, unde există suferințe și să ră cie imense, unde există grupuri
foarte mici de oameni bogați care se ră sfă țează la nesfâ rșit cu propriile plă ceri și obsesii.
Omenirea va trebui să aleagă între libertatea individuală , stabilitate și securitate.Acest
lucru ar fi foarte rar într-o națiune avansată din univers. S-ar putea să aveți o elită conducă toare,
iar acestea să aibă privilegii și bogă ție pe care nimeni altcineva nu le are, dar într-o societate
liberă , discrepanța nu ar fi la fel de mare ca ceea ce vedeți astă zi și nici abuzul acestei bogă ții nu
ar fi la fel de mare ca ce vezi azi. Deci, trebuie să vă ajustați așteptă rile, deoarece umanitatea se
mută într-o poziție în care va trebui să aleagă între libertatea individuală , stabilitate și
securitate. Vor tinde să se compenseze reciproc. Și nu veți avea bogă ția pentru a vă ră sfă ța în
mă sura în care aveți.
Aceasta este lumea pe care ați creat-o. Aceasta este calea evoluției pe care ați ales-o și va
trebui să vă adaptați la consecințe. Adaptarea va fi foarte dificilă , dar ar putea fi benefică pentru
dvs., deoarece vă va pregă ti pentru realită țile vieții din Comunitatea Mare, unde o lume ca a
voastră - administrată de o rasă slabă și divizată , oricâ t de talentată - nu ar fi supraviețuiește
mult timp în prezența unor forțe mai mari. Într-adevă r, omenirea a ajuns la un punct în care
forțe mai mari vor începe să se exercite aici.
Anterior, pentru rasele stră ine să câ știge resurse biologice din lume fă ră a crea unită ți
aici, a fost foarte dificil de fă cut, avâ nd în vedere diversitatea biologică a acestei lumi și faptul că
majoritatea raselor avansate tră iesc fie în medii complet, fie relativ sterile. Drept urmare,
umanită ții i s-a permis să evolueze cu foarte puține interferențe. Dar interferența acum începe și
va fi continuă de aici înainte.
Este o tranziție foarte dificilă pe care începi să o treci, una pe care majoritatea curselor
vor trebui să o facă . Această tranziție va necesita unitate și cooperare umană . Nu va tolera
disensiunea nedorită într-un grad foarte mare. Va limita bogă ția și libertatea umană . Ș i vă va
pune sub presiune și influență crescâ ndă din partea Comunită ții în sine.
Puteți începe să vedeți aici că nu există nică ieri pentru a fi nesă buit, nu există nică ieri să
fugiți și să vă ascundeți, nu există nică ieri să tră iți în fantezie cu vise de achiziție personală . Nu
veți ieși și jefuiți Comunitatea Mare. Comunitatea Mare nu este plină de triburi de ființe
ignorante, izolate, primitive. Dimpotrivă , este un mediu matur - un mediu care a câ știgat o
44
stabilitate mare, un mediu care a necesitat o mare reținere, un mediu competitiv, un mediu de
influență , un mediu de discernă mâ nt - un mediu cu care umanitatea va trebui să se confrunte din
ce în ce mai mult de acum înainte.
Câ nd începem să vorbim despre spiritualitatea vieții în univers, vom vorbi despre
libertate într-un sens mai complet - puterea și prezența Cunoașterii în voi, inteligența mai mare
pe care Dumnezeu a pus-o în voi pentru a vă ghida, pentru a vă proteja și să te conducă la mari
realiză ri. Acesta este un alt tip de libertate decâ t libertatea socială și poate exista în medii în care
libertatea socială a fost foarte limitată . Această libertate mai mare acum trebuie să îmbră țișați și
să cultivați, deoarece vă va oferi avantaj și prioritate într-o lume în declin. Ș i, după cum veți
vedea, această libertate mai mare va fi extrem de importantă pentru umanitate pentru a
determina ce fel de viitor va avea în cadrul unei comunită ți mai mari de viață inteligentă .

CAPITOLUL 9: RELIGIA ÎN COMUNITATEA MARE - RELIGIA ÎN UNIVERS

După cum a fost dezvă luit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers, pe 12 iunie
2008 în Boulder, CO.

Religia există în nenumă rate forme în univers, de la practici tribale foarte simple la
practici întreprinse de marile imperii și de mari adună ri de națiuni care au adoptat o practică
singulară . Deși există diversitate în univers, rareori există diversitate într-o singură lume. Pe
mă sură ce națiunile devin mai concentrate tehnologic și pe mă sură ce resursele devin mai rare și
mai greu de obținut, uniformitatea și singularitatea devin accentul central, iar aici instituțiile
religioase ajung aproape inevitabil să fie legate de stat. Unele națiuni devin în întregime laice,
neavâ nd niciodată o puternică tradiție religioasă proprie. Sau, în cazul în care sunt colonizați de
o altă națiune, orice tradiție religioasă au avut a fost asimilată și adesea ștearsă din conștiința
publică .
Religia în univers există sub nenumă rate forme. Pentru națiunile care au menținut o
tradiție religioasă , aceasta devine legată de stat, deci nu există competiție, dualitate de putere
sau încrucișare de intenții. Din pă cate, în această situație, religiile ajung să -și piardă focalizarea
spirituală primară . Își pierd esența și devin vehicule de venerare fie a conducerii, fie a rasei în
sine - lă udâ nd binefacerea, excelența și superioritatea rasei, inevitabilitatea succesului și
superioritatea de drept asupra celorlalte națiuni. Atunci câ nd religia este unită cu un sistem
politic în acest grad, rareori supraviețuiește procesului și ajunge să fie o ceremonie pentru
guvernare și o altă metodă de menținere a oamenilor concentrați și orientați spre dorințele și
dictatele statului.
Religia a ajuns în această situație în atâ t de multe locuri. Acolo unde a reușit să mențină
un anumit grad de autonomie față de sistemul politic, a trebuit să se concentreze în întregime
asupra problemelor de ceremonie și transcendente - niciodată criticâ nd sau creâ nd îndoieli cu
privire la dictatele sistemului politic, nu ridicâ nd niciodată întrebă ri etice cu privire la
tratamentul acestuia. ale propriilor cetă țeni sau opiniilor sau tratamentelor altor cetă țeni. Atâ ta
timp câ t religia în aceste circumstanțe a ră mas fundamental transcendentală , nu a fost o
problemă .
Națiunile în care există o diversitate de practici religioase sunt extrem de rare și există o
mare rezistență la introducerea spiritualită ții unei alte națiuni. Acest lucru este în general
rezistat intens în râ ndul națiunilor comerciale. Împă rtă șirea opiniilor și ideilor religioase are loc
rar și este ținută în afara contextului comerțului.
În timp ce religia de aici a devenit extrem de limitată și controlată , există o practică
spirituală mai mare care se întâ mplă în multe locuri din univers - adesea în secret, adesea în
circumstanțe clandestine. Este o practică a ceva mult mai fundamental. Este demn de atenția
45
dumneavoastră și important pentru omenire să îl descopere. Că ci este aici - dacă omenirea va
stabili vreodată o legă tură mai profundă cu o altă națiune din univers - prin această practică mai
profundă și conștientizarea faptului că se poate stabili o asociere mai mare.
Religia din univers a devenit extrem de controlată . Calea Cunoașterii se practică în multe
lumi, Cunoașterea fiind cea mai mare realitate spirituală pe care Creatorul întregii vieți a
pă truns-o în viața inteligentă din tot universul. Cunoașterea ră mâ ne un potențial în toată viața
inteligentă . Chiar și în viața inteligentă care a fost crescută și modificată genetic în scopuri
specifice, este încă un potențial, chiar și în aceste circumstanțe. Acest potențial, însă , nu
înseamnă revelație. Nu înseamnă conștientizare. Este doar un potențial.

Există anumite grupuri mici și națiuni libere care au atins stă ri foarte înalte în această
practică - o practică care este în mare parte lipsită de ritual, care nu laudă idoli și care nu se
închină profesorilor, avatarilor sau reprezentanților spirituali specifici. În timp ce aceste lucruri
pot fi adă ugate în anumite culturi, în conformitate cu nevoile și tradițiile acelor culturi, accentul
fundamental este pus pe descoperirea și exprimarea acestei puteri spirituale mai profunde și a
inteligenței care este încorporată în interiorul individului.
Această inteligență este extrem de valoroasă în Comunitatea Mare , în special pentru
națiunile libere, deoarece este singura parte a individului care nu poate fi influențată sau
manipulată . Ră mâ ne în întregime cinstit și pur. Chiar dacă persoana care posedă această
Cunoaștere se întoarce împotriva ei și o neagă sau își pierde conștientizarea în totalitate,
Cunoașterea din interiorul lor ră mâ ne pură și neîntinată . Poate ră spunde doar lui Dumnezeu și
prezenței Cunoașterii în ceilalți.
Acesta este motivul pentru care Cunoașterea este privită ca un pericol atâ t de
extraordinar și o amenințare pentru regimurile opresive, pentru societă țile ierarhice, pentru cei
care se angajează în reproducerea colectivă și pentru națiunile care doresc să pă streze controlul
total asupra cetă țenilor lor. Dacă sunt deloc conștienți de Cunoaștere, aceasta va fi în general
privită ca o amenințare, ca un concurent pentru autoritate, ca ceva care ar putea să disemineze
sau să trezească ostilitate în cadrul populațiilor lor. Ar putea să trezească dorința de libertate, să
trezească dorința de auto-exprimare individuală și să trezească indignare față de greutatea
îndelungată a opresiunii care le-a fost pusă și efectele sale extrem de dă ună toare. Acesta este
motivul pentru care practica în Calea Cunoașterii este desfă șurată în secret și în privat. Numai
printre națiunile libere poate să înflorească și să fie vă zut ca un beneficiu pentru națiune,
Națiunile care sunt ghidate de Cunoaștere au abilită ți și puteri speciale, pe care trebuie să
le protejeze de intervenție și control din exterior. Aceasta poate reprezenta secretele unei
națiuni libere, pentru că Cunoașterea poate da naștere la mari invenții, la mari înțelegeri și la
mari puteri de percepție. Cei care sunt vă ză tori cu cunoaștere pot avea o eficacitate mare, o
gamă și o penetrare foarte mari în percepția lor. Dar acest lucru necesită Cunoașterea ca bază
pentru gâ ndirea și comportamentul cuiva pentru a apă rea astfel de creații și pentru a dezvolta
astfel de abilită ți.
Cunoașterea este cu totul prea revoluționară pentru orice fel de dictatură . Are un efect
rezonant cu ceilalți și, dacă este demonstrat sau exprimat, îi inspiră și îi încurajează pe ceilalți și
îi face pe ceilalți conștienți de limită rile și lipsa lor de libertate. Acesta este motivul pentru care
practica din Calea Cunoașterii a fost suprimată și chiar zdrobită în multe națiuni mari și
puternice. Cei care practică această concentrare spirituală esențială trebuie să o facă în mare
secret, funcționâ nd în rețele profunde de practicanți și chiar comunicâ nd cu alți practicanți din
alte lumi ori de câ te ori este posibil. Textele sacre sunt contrabandate că tre alte națiuni.
Puterea și natura revoluționară a Cunoașterii o fac extrem de puternică . Cu toate acestea,
nu poate fi folosit în mod abuziv de șefii de stat sau de forțe comerciale puternice. Nu puteți
folosi Cunoașterea. Puteți folosi abilită ți psihice, puteți dezvolta un vă ză tor fă ră cunoștințe, dar
nu puteți folosi cunoașterea. Este o inteligență proprie. Nu poate fi folosit și manipulat pentru a
oferi avantaje sau dominație asupra altora. Aceasta este ceea ce îl face sfâ nt, pur și autentic.
46
Chiar și printre practicieni, ei vor începe să vadă în studiile lor că există o diferență între mintea
cu care gâ ndesc - mintea care a fost condiționată de cultura și experiența lor mondială - și
inteligența mai mare a Cunoașterii în interiorul lor. Pentru cei neînțelepți, cunoștințele arată ca o
mare putere care poate fi folosită pentru multe aplicații.
Pentru o națiune liberă , cultivarea cunoașterii printre practicienii să i avansați devine
extrem de valoroasă în discernerea intențiilor celorlalți din exterior, în recunoașterea
provocă rilor sau dificultă ților națiunii și în asigurarea unor forme benefice de educație pentru
cetă țenii lor. Într-o comunitate a Cunoașterii, doriți ca toată lumea să devină puternică cu
Cunoașterea, deoarece aceasta crește puterea Cunoașterii de zece ori. Acum ai mulți ochi care
privesc, multe urechi ascultâ nd; aveți multe minți care sunt în concordanță cu un set mai mare
de abilită ți. Această minte de grup din Cunoaștere este cultivată în anumite societă ți rare și
neobișnuite cu mare putere. Poate discerne, aproape fă ră dovezi, misterele și secretele altora. Ș i
poate fi folosit pentru a încuraja cele mai benefice forme de dezvoltare științifică și filosofică .
În națiunile care nu sunt libere, există și un proces mental de grup care s-a ră spâ ndit
considerabil în această parte a Comunită ții Mari, unde grupurile de indivizi se vor concentra pe
încercarea de a rezolva o problemă sau de a pă trunde în realitatea altuia. Acest lucru are o mare
eficacitate dacă este direcționat cu pricepere, chiar dacă este utilizat în scopuri care nu sunt etice
sau distructive. În timp ce puterea tehnologiei are limitele sale, puterea minții a fost rareori
dezvoltată pe deplin de nimeni. Mintea este vă zută aici nu ca sursă de putere, ci ca mijloc pentru
putere. Aceasta este o distincție foarte importantă .
Există o rețea a înțelepților și există o rețea de practicieni în Calea cunoașterii.
Majoritatea nu s-au întâ lnit niciodată . Dar semințele Cunoașterii au fost plantate în culturile lor
și sunt susținute de forțe spirituale care există dincolo de intervalul vizibil - care încurajează
descoperirea, dezvoltarea și exprimarea Cunoașterii în multe, multe lumi. Că ci o națiune poate
direcționa gâ ndirea și comportamentul unui individ, dar nu poate depă și Cunoașterea în
interiorul acelui individ. Odată ce un individ poate începe să simtă că există o prezență mai mare
și o inteligență mai mare în interiorul lor și poate începe să primească semne și îndrumă ri de la
această inteligență , ei au început lungul proces de recâ știgare și dezvoltare a celei mai
fundamentale libertă ți.
În general, cunoștințele vor trebui împă rtă șite în secret. Nu este destinat consumului
public. Chiar și în lumea voastră , sunt foarte puțini oameni care sunt cu adevă rat gata să devină
un student al cunoașterii și să învețe Calea cunoașterii, Calea comunită ții mai mari a cunoașterii.
Cerințele asupra lor vor fi mari. Ei vor trebui să învețe să se ridice deasupra condiționă rii lor
culturale, atașamentelor, fricilor, ostilită ților, nemulțumirilor lor și să învețe prin experiență și
prin multe etape de dezvoltare să experimenteze prezența Cunoașterii și să -și exprime
îndrumarea, puterea și contribuția în viața lor în slujba altora. Un astfel de cadou este prezentat
în lumea voastră acum pentru prima dată , o cale comună de cunoaștere mai mare, așa cum se
practică în comunitatea mai mare. Dar este foarte provocator. Nu este atâ t de dificil; oamenii
sunt atâ t de dedicați altor lucruri.
A fi ghidat de Cunoaștere înseamnă a fi într-o stare foarte naturală . Este să experimentezi
propria integritate. Este să ai viața și priorită țile în echilibru. Este să ai relații în echilibru. Este o
stare foarte naturală . Dar oamenii tră iesc în moduri foarte nenaturale - fiind ghidați de
condiționarea lor socială , de credințele lor, de ideile lor, de nemulțumirile lor, de convingerile lor
politice, de sentimentele lor naționaliste, de sexualitatea și de ura lor. Prin urmare, își schimbă
alianța de la oricare dintre aceste diverse lucruri la prezența și puterea Cunoașterii care
reprezintă o mare tranziție.
Există cei din univers care practică Calea Cunoașterii de generații care au atins o stare de
clarviziune foarte înaltă , care au reușit să producă creații minunate în tehnologie și artă și în
materiale și procese care sunt benefice societă ților lor. Dar o astfel de contribuție poate înflori
doar într-un mediu liber și respectuos. Avâ nd în vedere că majoritatea națiunilor evoluează în
jurul dezvoltă rii lor tehnologice și a nevoilor lor de resurse, forțâ ndu-le într-o situație care
47
necesită un control și o aderență extreme pentru populațiile lor, Cunoașterea nu a reușit să
înflorească în multe locuri. Dar ră mâ ne cea mai fundamentală practică spirituală din univers.
Este sursa tuturor religiilor lumii voastre. Este intenția pe care Dumnezeu a folosit-o pentru a le
iniția să fie Că i de cunoaștere.
Chiar și în lumea voastră , tradițiile religioase au fost aliniate cu forțele politice, au fost
folosite de indivizi ambițioși și au devenit instituții în sine, în că utarea puterii lumești. Calea
Cunoașterii a devenit ascunsă , accesibilă doar câ torva care nu au aceste ambiții, care sunt
suficient de liberi și care au inspirația pentru a că uta misterul existenței lor.
Nu presupuneți niciodată că avansarea tehnologică duce la conștientizarea spirituală ,
deoarece în majoritatea cazurilor merge în direcția opusă . Pe mă sură ce rasele în evoluție încep
să dezvolte tehnologie sau să primească tehnologie din exterior, încep să experimenteze o
putere extraordinară asupra mediului lor. Ei sunt capabili să genereze bogă ție și privilegii, să
aibă acces la noi resurse și să aibă noi tipuri de bunuri. Aceasta este fixarea minții, dar nu
interesează Cunoașterea din ele, care devine tă cută și latentă în interiorul lor, pe mă sură ce se
caută alte scopuri și alți zei.
Puterea și prezența Cunoașterii vor fi esențiale în ghidarea umanită ții că tre menținerea
libertă ții și a autosuficienței sale. Este contrapunctul lă comiei, corupției, oprimă rii și abuzului,
care sunt atâ t de ră spâ ndite în societă țile și culturile umane. Că utarea bogă ției, că utarea puterii,
că utarea frumuseții, că utarea controlului - acestea sunt obsesiile care domină mintea, dar nu
numai mintea umanită ții. Acestea sunt cele care domină mintea tuturor ființelor care tră iesc în
universul fizic.
Cel puțin aveți libertatea de a gâ ndi unele dintre propriile idei în majoritatea națiunilor
voastre, iar tradițiile voastre religioase au fost pă strate în viață , ceea ce promite deschiderea
unei uși că tre Cunoaștere. Ai un mare beneficiu aici și totuși, chiar și acum, popoarele tale se
întorc de la misterul vieții lor pentru a că uta o putere mai mare, o bogă ție mai mare, mai mult
timp liber, plă ceri mai mari - că utâ nd să -și mă rească posesiunile, că utâ nd să crească separarea
lor de ceilalți izolarea lor de la alții. Deci, puteți vedea acest tipar emergent chiar și în interiorul
umanită ții - fascinat de mașini, fascinat de tehnologie, crezâ nd că tehnologia va rezolva toate
problemele pe care le creează tehnologia.
Oamenii își pierd simțul asupra lor, forța lor mai mare, devenind din ce în ce mai
dependenți de mașinile lor, de creațiile și tehnologia lor pentru a le rezolva lucrurile. Puteți
vedea apariția unei noi religii aici, religia tehnologiei. Dar omenirea este încă norocoasă prin
faptul că puterea și prezența Cunoașterii nu s-au pierdut aici și sunt încă practicate de mulți și
experimentate de mulți.
Nu vă dați seama câ t de prețioasă este această libertate, spre deosebire de atâ tea alte
națiuni din Comunitatea Mare, unde libertatea este fie extrem de limitată , fie inexistentă . În cele
din urmă , omenirea poate avea un mare dar de oferit altora, dacă poate supraviețui marilor
valuri ale schimbă rii și dacă își poate menține integritatea pe mă sură ce apare într-o Comunitate
mai mare de viață inteligentă .
Cunoașterea este cea mai puternică forță din univers. Dar este cunoscut doar de câ țiva și
nu poate fi folosit și manipulat de înșelă tor, de corupt sau de neînțelept. Cu aceasta, veți putea
discerne natura și intențiile oricui vă vizitează lumea. Ați fi capabili să discerneți, în conformitate
cu ceilalți, în alianță cu ceilalți, toate soluțiile pe care umanitatea va trebui să le aducă la
îndeplinire pentru marea sa provocare de a face față Marilor Valuri ale schimbă rii.
Cu el, veți gă si puterea de a persevera. Nu vei renunța. Nu veți capitula la oferte de pace,
prosperitate și tehnologie de la rase oportuniste din univers. Cu aceasta, veți menține
conștientizarea valorii esențiale a umanită ții și nu veți schimba această valoare cu nimic - nu
pentru putere, nu pentru tehnologie, nu pentru dominație. Vă veți modera comportamentul,
chiar și radical, dacă este necesar, pentru a susține lumea ca un loc locuibil pentru familia
umană .
Nu veți că dea sub seducțiile și stimulentele multor rase care vor că uta să aibă acces la
48
resursele voastre, care vor dori să deveniți dependenți de tehnologia lor - angajâ ndu-vă în
rețelele lor comerciale, oferindu-vă bibelouri din spațiu, oferindu-vă promisiune de avere,
spunâ nd că tră iesc în pace și vă pot da pace, oferindu-vă să vă ajute să vă conduceți guvernele,
oferindu-vă să vă învă țați poporul religii, oferindu-vă să luați frâ iele lumii în numele vostru. Nu
veți fi înșelați de aceste stimulente, aceste oferte și aceste promisiuni, deoarece Cunoașterea nu
poate fi sedusă și nu poate fi manipulată de nicio forță , fie ea umană sau extraterestră .
Pentru ca experiența și practica spiritualită ții să fie împă rtă șite în univers, trebuie să fie
traductibile. Pentru a fi tradus, trebuie să fie fă ră podoabe, fă ră a fi încrustat cu istorie și
personalită ți, magie și minuni. Trebuie să fie pur și eficient. Altfel, nu poate fi tradus dintr-o lume
în alta. Nu se poate învâ rti în jurul veneră rii eroilor sau eroinelor. Nu se poate învâ rti în jurul
închină rii unui individ sau a unor imagini cioplite, deoarece reprezintă ceva pur și esențial în
interiorul individului. Trebuie descoperit prin experiență , trecâ nd prin praguri în viața cuiva,
prin slujirea națiunii [lumii] și slujirea vieții.
Numai avansarea științei și tehnologiei vă va îndepă rta de puterea și prezența
Cunoașterii. Numai dacă știința și tehnologia sunt în serviciul cunoașterii, cunoașterea fiind
principala motivație pentru cultivarea științei și tehnologiei, pot fi cu adevă rat benefice.
Motivația contează . Ș i această motivație vine fie din minte, fie din mintea mai profundă a
Cunoașterii din voi.
Dacă ar fi să întâ lnești o altă ființă din altă lume - o ființă care nu ți-a împă rtă șit limba sau
înfă țișarea, o ființă care nu ți-a respira atmosfera, o ființă a că rei istorie era mult diferită de a ta,
al că rei mediu era foarte diferit de cel al tă u proprii - ați putea comunica în continuare cu această
ființă prin Cunoaștere. V-ați înțelege reciproc intențiile și, dacă ați fi bine cultivat, ați putea
comunica unii cu alții prin limbajul Cunoașterii, care este un limbaj de impresii, imagini și
semne.
Astfel, Cunoașterea devine marele fă că tor de pace, marele egalizator, ceea ce este comun
tuturor vieților inteligente, ceea ce duce la libertatea minții și libertatea vieții cuiva. Chiar dacă
tră iești într-un set constrâ ns de circumstanțe, ceea ce va fi din ce în ce mai mare în propria lume,
chiar și în națiunile tale bogate, cu puterea Cunoașterii, poți tră i în continuare o viață împlinită și
împlinită , cu relații de o foarte calibru ridicat, în serviciu altora. Acest lucru este esențial și îți
îndeplinește și este necesar pentru ei.
Prin urmare, aveți religie cu ideologiile ei complexe, existente cu sau fă ră o legă tură cu
Cunoașterea. Aveți religia ca apendice la stat în multe lumi. Ș i aveți state fă ră religie deloc, statul
fiind religia, intențiile statului fiind punctul central pentru oamenii și populațiile sale.
Punctul culminant al religiei în univers este esența sa spirituală . Cunoașterea este peste
tot în univers, dar nu a fost descoperită sau practicată de mulți. Reprezintă cea mai mare
oportunitate a umanită ții, deoarece va dura mult timp pentru a avea o paritate tehnologică sau
pentru a dezvolta tipul de coeziune socială de care veți avea nevoie pentru a face față
Comunită ții Mari, unde coeziunea socială este norma. Dar Cunoașterea te va scuti de erori. Vă va
împiedica să comiteți erori critice și fatale. Și te va împiedica să -ți dai autoritatea, integritatea și
frâ iele acestei lumi. Vă va da speranță câ nd lucrurile par fă ră speranță . Îți va oferi încredere
atunci câ nd nimeni altcineva din jurul tă u nu are încredere. Vă va da curaj atunci câ nd alții sunt
îngroziți. Vă va permite să ră mâ neți liber într-un mediu în care alții nu sunt liberi.
Aceasta este religia din Comunitatea Mare - religie care poate fi tradusă , care este
universală și care este primară și esențială . Obiceiurile, tradițiile și relată rile istorice care se
adaugă la aceasta sunt secundare și adesea de mică valoare. Nu venerați forma religiei. Caută -i
esența, puterea și inteligența. Cunoașterea este extrem de inteligentă , mult mai inteligentă decâ t
gâ ndirea cuiva.
Acesta este punctul culminant al religiei în univers. Nu este o escaladare în ceea ce
privește înțelegerea teologică sau în ceea ce privește ceremonia sau în ceea ce privește
simbolologia sau în construcția de temple și complexe. Elevarea sa este practica sa într-o formă
esențială , menținută în secret și în lumi libere, dusă la un nivel ridicat de exprimare și experiență
49
în prezența unor profesori mari, practicate departe de controlul guvernului și al comerțului,
protejat de ambițios și corupți, cei care caută de sine și se servesc. Aceasta este religia din
univers.

CAPITOLUL 10: PUTEREA CUNOAȘTERII –


PUTEREA DE A VEDEA DINCOLO DE ÎNȘELĂCIUNE

După cum a fost dezvă luit Mesagerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers, pe 12 iunie
2008 în Boulder, CO.

Dezvoltarea abilită ților în mediul mental este o mare preocupare în râ ndul națiunilor
avansate din punct de vedere tehnic, deoarece deține mari promisiuni de putere și discernă mâ nt
și, în unele cazuri, chiar controlul exterior al experienței altora. Această putere este ceva ce
omenirea a început doar să descopere și să dezvolte. În timp ce influența este practicată în multe
feluri în lumea voastră , cu siguranță în fiecare familie și în fiecare națiune, ea reprezintă totuși
un set de abilită ți pe care omenirea abia începe să le descopere și să le discearnă .
Este o putere. Deoarece este o putere, necesită o mare responsabilitate și îndrumarea
Cunoașterii pentru a fi utilizate corect și adecvat. Ca orice putere, poate fi folosită pentru bine
sau pentru ră u. În Comunitatea Mare , puterea mediului mental reprezintă o adevă rată frontieră
dincolo de limitele tehnologiei, deoarece în regiunile în care națiunile au un contact foarte mare
între ele, au dezvoltat în timp paritatea în termeni de tehnologie. Este rar că unul va avea un
mare avantaj tehnologic față de altul pentru foarte mult timp.
Așadar, abilită țile subtile folosite pentru a discerne intențiile altora, pentru a planta ideile
în mintea altora și pentru a utiliza cunoștințele despre natura altuia, abilită țile și predispozițiile
devin de o mare importanță în că utarea avantajului și în evitarea dezavantajelor. Aceste abilită ți
sunt aduse la cunoștință umanită ții în acest moment de acele forțe comerciale care se află astă zi
în lume, încercâ nd să pacifice omenirea, încercâ nd să câ știge loialitatea umană , încercâ nd să
convingă oamenii în poziții de putere de superioritatea obiectivelor intervenției și slă biciunea
conducerii și abilită ților umanită ții în abordarea momentelor dificile viitoare.
Aceste forțe care se află în lumea voastră nu sunt forțe militare. Ei depind în totalitate de
acordul uman și astfel își aduc abilită țile în mediul mental, care este singura putere reală pe care
o au, pentru a-și atinge obiectivele, pentru a diminua rezistența la prezența lor și pentru a spori
dorința oamenilor pentru pretențiile lor de conducere și autor aici, în această lume.
Aici puteți vedea clar o manipulare a mediului mental. Cu toate acestea, puteți vedea
acest lucru în toate încercă rile dvs. comerciale de publicitate și convingere care sunt prezente
vreodată în jurul vostru, încercâ nd să vă convingeți că sunteți inadecvat, că aveți nevoie de acest
produs sau de acest serviciu pentru a ară ta mai bine, pentru a vă simți mai bine, pentru a fi mai
bun , să fii fericit, să ai succes sau să fii împlinit spiritual. Toate reprezintă manipulare în mediul
mental, tentâ nd mintea pentru a te face să crezi că vrei ceva ce nu ți-ai dori în mod obișnuit,
pentru a te face să crezi că ai nevoie de ceva de care în mod obișnuit nu ai avea nevoie sau de o
nevoie pe care ai fi îndeplinită în alte moduri.
Exemplele continuă și continuă . Sunt nesfâ rșite în experiența ta. Dar în Comunitatea
Mare, potența acestei influențe este mult crescută . Ideile sunt plantate în mintea ta fă ră a folosi
simboluri. Alții îți pot manipula secvențele de vis. Ele pot crea gâ nduri recurente în mintea ta.
Dacă nu știți cum să discerneți acestea din propriile gâ nduri, atunci veți revendica dreptul de
proprietate pentru ele și acestea vă vor afecta. Ele te vor afecta, te vor influența și te vor conduce
să faci lucruri pe care nu le-ai face altfel sau să iei decizii care nu erau în interesul tă u.
Puterea inspirației, pe de altă parte, provine din Cunoaștere. Nu poate fi influențat. Este
imun la acest tip de convingere. Chiar și un set comunitar mai mare de abilită ți utilizate
împotriva unui individ puternic cu cunoștințe nu ar fi eficient în schimbarea percepției,
50
înțelegerii sau experienței lor. Influența ar fi resimțită , dar ar fi recunoscută ca o să vâ rșire din
exterior.
Această abilitate de a fi obiectiv cu propria minte, gâ nduri și experiențe este o parte
foarte importantă în practicarea Că ii comunitare mai mari. Necesită un mare discernă mâ nt. Este
nevoie să vă îndepă rtați de gâ ndurile voastre pentru a le observa, mai degrabă decâ t pur și
simplu să fiți conduși de ei sau depă șiți de ei sau chinuiți de ei.
În timp ce omenirea este orbită acum de progresele sale în tehnologie, ea nu a învă țat
încă puterile mai mari care există în mediul mental, puteri care vă vor depă și abilită țile
tehnologice. Că ci, în adevă r, nu vrei să devii prea avansat din punct de vedere tehnologic sau îți
vei pierde autosuficiența. Orice tehnologie este adecvată pentru a asigura popoarelor dvs. să
asigure stabilitate, securitate și să mențină libertatea în lumea voastră , ar fi adecvată dacă o
puteți crea și susține. Dar dacă vrei lucruri de dincolo de lume și poți fi convins că ai nevoie de
ele și că trebuie să le ai pentru siguranța ta, pentru securitatea ta, pentru avansarea ta sau
pentru îmbogă țirea ta, atunci ai trecut peste o graniță , o graniță care Cunoașterea te-ar
descuraja să treci peste.
Poți deveni dependent de anumite tipuri de lucruri - lucruri de care nu ai nevoie, lucruri
care sunt nenaturale pentru tine, lucruri care te slă besc. Acestea sunt substanțe, acestea sunt
droguri, acestea sunt posesii, acestea sunt forme de tehnologie, acestea sunt forme de stimulare
- există atâ t de multe stimulente în Comunitatea Mare pentru a atrage ființe care sunt mult mai
puternice decâ t tine mental să -și dorească aceste lucruri sau să devină dependent de ei. Chiar și
comerțul ilegal din partea ta a universului se ocupă de acest lucru într-o mă sură foarte mare.
Pericolele sunt mai mari aici, vedeți, dar este totuși puterea și prezența Cunoașterii care
vă protejează , care vă permite să recunoașteți o formă de convingere și să nu vă lă sați predați.
Cunoașterea nu cedează în ea și dacă Cunoașterea este terenul tă u de a fi, atunci nu vei da în ea.
Dar dacă Cunoașterea este o voce îndepă rtată în mintea ta, atunci alte forțe te controlează .
Atunci ești vulnerabil.
Comunitatea Mare este un mediu imens de convingere cu privire la interacțiunea dintre
rase. Națiunile care au ales să tră iască fă ră libertate și să -și controleze oamenii și să le
restricționeze mișcă rile, gâ ndirea și conștientizarea trebuie să exercite un grad mare de control.
Ei trebuie să împiedice cetă țenii lor să aibă acces la cunoștințe. Că ci Cunoașterea este începutul
eliberă rii cuiva. Nu aduce un omagiu puterilor statului sau instituțiilor religioase sau
convingerilor de interese comerciale sau amenință rii de excludere, chiar și amenință rii cu
moartea.
Cunoașterea este cea mai puternică forță din univers și cei care încearcă să o evite trebuie
să o evite cu orice preț, mai ales dacă sunt liderii națiunilor sau au o bogă ție sau o putere și o
influență imense în tă râ murile comerțului și comerțului. Cunoașterea este revoluționară ,
deoarece este inerentă în interiorul individului. Pentru a împiedica oamenii să fie conștienți de
aceasta, trebuie să le consumați atenția cu alte lucruri, cu frică și cu dorință , cu conformitate, cu
muncă - cu muncă copleșitoare.
Este o mare provocare, deci, să pă strezi Cunoașterea vie într-o națiune, în special o
națiune care se îndepă rtează de Cunoaștere prin accentul ei. Este cel mai prețios lucru pentru a
pă stra cunoașterea vie în lumea voastră în timp ce vă pregă tiți să faceți față marilor valuri de
schimbare care vin în lumea voastră și în timp ce vă pregă tiți, fă ră să știți, pentru viitorul vostru
într-o comunitate mai mare.
Oamenii cred că Cunoașterea este slabă . Este doar un sentiment; este doar un gâ nd. Dar
reprezintă nucleul puterii tale, puterea integrită ții tale și sursa adevă ratului tă u discernă mâ nt.
Pierde acest lucru și oricâ t de puternic crezi că ești, oricâ t de controlant ai încerca să fii, vei fi
ușor convins și ai fost deja ușor de convins. Acesta este motivul pentru care Cunoașterea trebuie
să fie un mare accent și de aceea reprezintă spiritualitatea de bază din univers.
Puterea Cunoașterii este puterea de a vedea dincolo de înșelă ciune.În ceea ce privește
realitatea contactului cu alte națiuni, puterea Cunoașterii este puterea de a vedea dincolo de
51
înșelă ciune, puterea de a bloca ancheta, puterea de a cunoaște lucruri pe care ceilalți nu le pot
vedea, puterea de a vă menține integritatea, puterea de a discerne pericolul și puterea de a
recunoaște un adevă rat prieten și aliat. Acest discernă mâ nt mai mare trebuie să fie pus în
practică în complexitatea comunică rilor, negocierilor și comerțului în cadrul Comunită ții Mari,
unde Cunoașterea este rară și necunoscută , dar pentru un numă r relativ mic de indivizi.
Deoarece Cunoașterea a fost plasată în interiorul fiecă rei persoane, ea reprezintă un
potențial de libertate și putere. Cunoașterea are, de asemenea, putere în mediul mental - puterea
de a inspira pe alții, puterea inspirației. Este uimitor de eficient dacă o persoană are chiar și o
mică deschidere în minte. Aceasta este ceea ce te emoționează câ nd auzi experiența autentică a
altcuiva. Aceasta este ceea ce te emoționează atunci câ nd ceilalți împă rtă șesc o experiență de a fi
mișcați singuri. Aceasta este ceea ce vă oferă puterea empatiei. Acesta este ceea ce vă permite să
experimentați experiența altcuiva. Acesta este ceea ce vă permite să prețuiți pe alții care par
diferiți de voi și să prețuiți lucrurile dincolo de convingerile asupra bogă ției, puterii și atracției -
lucruri inefabile, dar permanente și puternice.
În mediul mental, trebuie să învă țați cum să vă protejați mintea. Alții care au abilită ți aici
pot face acest lucru - pentru a bloca intruziunile, pentru a bloca forțe puternice, pentru a bloca
formele de gâ ndire care sunt proiectate la unul și pentru a-și menține conștientizarea dacă
cineva este afectat de tehnologie, de forme de radiații, de scanare și lucruri de această natură .
Într-un mediu cu o influență mai mare și o înșelă ciune mai mare, nevoia de Cunoaștere
este și mai mare și mai semnificativă . Așa cum este astă zi, un individ din Comunitatea Mare ar
putea pur și simplu să -ți domine mintea. Ai crede ce vor ei să crezi. Ei îți puneau gâ ndurile în
minte și tu le spuneai. V-ar stimula sentimentele, dorințele sau temerile, nu oferind imagini, ci
pur și simplu prin putere în mediul mental.
Dacă ești capabil să ai o experiență obiectivă a minții tale, să realizezi că cine ești nu este
mintea ta și să îți obiectivezi experiența în mintea ta, poți rezista acestor tentații. Dar trebuie să
ai o altă temelie în tine, o temelie a Cunoașterii. Atunci poți construi un scut; atunci puteți
preveni pă trunderea; atunci te poți disocia de partea minții tale care este stimulată . Chiar dacă
cineva te-ar paraliza fizic, astfel încâ t să nu te poți mișca, îi poți vedea și cunoaște și discernea.
Chiar dacă a existat o încercare de a vă șterge memoria, așa cum se întâ mplă adesea persoanelor
luate împotriva voinței lor de forțe care intervin în lume, ați putea să vă amintiți memoria prin
Cunoaștere.
Doar suprafața minții voastre poate fi controlată aici. Dar dacă locuiți la suprafață și dacă
vă identificați cu ideile voastre la suprafața minții, atunci veți simți că sunteți însuși controlat și
manipulat. Ș i vei fi controlat și manipulat de influențele prietenilor și familiei, de forțele
comerciale și de bombardarea imaginilor pe care le experimentezi imediat ce pleci de acasă .
Așadar, este un lucru foarte important să înțelegem abilitatea dezvoltată în mediul
mental și să recunoaștem că puterea Cunoașterii o poate compensa. Puteți crea mișcă ri contrare
în mediul mental, dar este nevoie de o energie extraordinară și nu este de așteptat că ați
dezvoltat astfel de abilită ți. Dar trebuie să învă țați cum să vă protejați mintea, mai ales dacă vă
aflați în apropierea unei prezențe mai mari a Comunită ții. Deoarece Comunitatea Mare are o
prezență în lumea voastră , este ceva ce puteți întâ lni.
Puterea Cunoașterii te duce dincolo de mintea ta.Iată ce vă permite să fiți fă ră teamă
atunci câ nd vă confruntați cu pericolul. Acesta este ceea ce vă permite să ră spundeți în caz de
urgență , să faceți ceea ce este necesar și adecvat, fă ră să vă preocupați. Aceasta este puterea
Cunoașterii. Acesta este ceea ce vă permite să depuneți un efort uriaș în circumstanțe nefaste
pentru a salva viața cuiva, pentru a vă salva viața sau pentru a face altceva care este necesar
pentru bună starea altora. Aceasta este puterea Cunoașterii. Este ceea ce te duce dincolo de
minte, gâ ndire, condiționare și influența mediului mental în care tră iești. Aceasta este puterea
Cunoașterii. Alții sunt inspirați în ciuda ideilor și credințelor lor, în ciuda temerilor lor, deoarece
Cunoașterea i-a atins. Cunoașterea din voi i-a atins.
Câ nd citiți Briefing-urile trimise de la aliații umanită ții, puteți recunoaște intenția din
52
spatele comunică rilor lor. Este inspirator. Chiar dacă mesajul lor este greu de primit și vă poate
înspă imâ nta mintea, este inspirator datorită Cunoașterii pe care o reprezintă și respectului înalt
pentru umanitate pe care îl reprezintă acest lucru.
Aliații tă i nu vor veni să te salveze. Nu vor depune eforturi să vină și să te salveze. Ei nu
vor tră da secretul în care tră iesc. Nu vor intra în ră zboi cu alte națiuni în numele tă u și vor
distruge astfel tot ce le-a trebuit pentru a se dezvolta și pentru a-și asigura anonimatul în
univers. Dar inspirația lor este importantă , deoarece vorbește despre experiența ta. Vorbește
Cunoștințelor din tine. Aceasta este puterea inspirației care poate rupe stă pâ nirea mediului
mental, care poate rupe stă pâ nirea convingerii și care poate rupe stă pâ nirea dependenței.
Dacă doriți să fiți puternici ca popor în Comunitatea Mare, trebuie să priviți aceste lucruri
cu mare sobrietate, nu cu speranță și nu cu teamă , ci cu Cunoaștere; să nu-ți dorești, să crezi și să
speri că totul va ieși bine și nu cu teama că vei fi copleșit și nu vei putea ră spunde. Este un alt fel
de poziție în interiorul vostru. Este o poziție pe care o iei într-o casă în flă că ri atunci câ nd
trebuie să salvezi oamenii. Sari în acțiune. Nu te gâ ndești la speranță sau frică . Ră spundeți la o
situație, fă câ nd tot ce puteți pentru a vă ajuta.
Mulți oameni au avut această experiență . Reprezintă o mare stare de obiectivitate. Nu
este agresiv. Nu este distructiv. Dar este foarte diferit de experiența ta normală . Această
conștientizare trebuie să o cultivați și să o sprijiniți în voi înșivă și în ceilalți și să vă aduceți la
cunoștință cu privire la propria înțelegere a Comunită ții Mari. Fă ră teamă , fă ră ambiție, fă ră
gâ nduri dorite, poți vedea lucrurile clar - dacă privești, dacă ești ră bdă tor, dacă îți iei timp. Nu
există ră spunsuri rapide dacă că utați o experiență mai profundă .
Alții vor încerca să vă influențeze, iar această influență este în curs chiar în acest moment
de la alții din Comunitatea Mare. Veți putea recunoaște această influență ? Vei putea să recunoști
cu obiectivitate propriile ambiții care vor fi pră date și propriile temeri care vor fi pră date? Dacă
te simți neajutorat și fă ră speranță , asta poate fi pră dat. Dacă doriți în secret puterea și avantajul,
acest lucru poate fi pră dat. Dacă vă cunoașteți propria minte, veți vedea unde este cel mai
vulnerabil la convingere și cum ră spunde la această convingere. Veți alege atunci cum să
ră spundeți, în loc să fiți mă turați și să vă regă siți dintr-o dată într-o stare proastă , fă ră să știți
cum ați ajuns acolo.
În ciuda constrâ ngerilor și a dificultă ților vieții în Comunitatea Mare, este o creație
magnifică . Ceea ce poate fi vă zut și experimentat acolo este minunat. Este natura la scară mare.
Viața se exprimă printr-o panoramă incredibilă de forme și expresii. Este ceva care vă va
emoționa profund, deoarece la un anumit nivel, sunteți conectat la această realitate mai mare, la
această panoramă mai mare a vieții. Înțelepciunea care poate fi obținută din Comunitatea Mare
este imensă și extrem de practică și relevantă pentru tot ceea ce faceți și tot ce va trebui să faceți
în viitor. Spiritualitatea Comunită ții Mari este Calea Cunoașterii în forma sa cea mai pură , cea
mai esențială .
Aceasta este o sursă de inspirație, deoarece aceasta îți amintește că ești mai mare decâ t
mintea sau corpul tă u, că ai un scop mai mare în viață și că evenimentele din viața ta îți vor oferi
posibilitatea de a experimenta și de a exprima acest scop, care nu ar apă rea niciodată în
circumstanțe mai liniștite și mai normale. Conexiunea voastră cu viața de dincolo de această
lume, care este înnă scută în voi, face parte din acest scop. Trebuie doar să aveți ră bdare și să
faceți pașii că tre Cunoaștere pentru a permite pieselor puzzle-ului să se unească , așa cum sigur
vor face. Cu toate acestea, dacă sunteți nesă buit și neră bdă tor și încercați să completați singur
toate spațiile, nu veți vedea imaginea care vă așteaptă să descoperiți.
Comunitatea Mare este o experiență . Conține tot ceea ce este minunat și tot ce este dificil,
tot ce este adevă rat și tot ceea ce este înșelă tor, tot ce este minunat și tot ce este înspă imâ ntă tor.
Dar trebuie să aveți o mare sobrietate pentru a aborda acest lucru - să vedeți cu ochii limpezi, să
vedeți fă ră preferință , să vedeți la ce vă uitați și să permiteți cunoștințelor să vă ofere indicația
dacă ceva este bun pentru dvs. sau nu și cum ar trebui să ră spundeți .
Omenirea are deja o mare promisiune de a fi o rasă puternică cu Cunoașterea. Ați reușit
53
să vă mențineți tradițiile religioase. Calea Cunoașterii nu vă este stră ină sau necunoscută . Face
parte din tradițiile voastre religioase. Face parte din experiența voastră lumească . În general,
popoarele primitive sunt mai apropiate de Cunoaștere decâ t rasele avansate tehnologic. Dar
Cunoașterea este totuși acolo.
Dacă știi că nu ești mintea ta și îți poți vedea mintea în mod obiectiv și te îndepă rtezi de
gâ ndurile și sentimentele tale, atunci ai atins o abilitate mai mare - o abilitate de care vei avea
nevoie cu o regularitate din ce în ce mai mare pe mă sură ce lumea din jurul tă u devine mai
dificilă , Marile Valuri ale schimbă rii se sparg pe ță rmurile tale, creâ nd o instabilitate și
nesiguranță din ce în ce mai mari. În societă țile umane din lumea din jur, veți avea nevoie de
această putere interioară . Trebuie să fie suficient de puternic pentru a nu vă eșua în cele mai
mari momente de teamă , îndoială sau anxietate. Și trebuie să rezistați stimulentelor și
seducțiilor Comunită ții Marii care sunt plasate asupra umanită ții în acest moment de grupuri
mici de forțe care intervin.
Aceasta este cea mai mare oportunitate pe care o aveți de a vă îndeplini misiunea aici, de
a vă descoperi puterea mai mare, de a vă descoperi legă tura cu Dumnezeu și de a gă si cele mai
puternice forme de slujire că tre umanitate și că tre lume. În adversitate, îți gă sești cele mai mari
atuuri. Scopul tă u mai înalt este scos din situația pe care ai prefera să o eviți. Dacă că utați numai
plă cere, confort și siguranță , ceea ce este grozav în voi nu va apă rea și veți neglija sau evita acele
circumstanțe care ar putea să -l atragă de la voi. Vei ceda mediului mental și convingerilor care
există acolo, urmâ nd așteptă rile și cerințele altora, fă ră să știi nici mă car de unde vin gâ ndurile
tale și cum sunt influențate acestea.
Practica dvs. în relațiile cu Comunitatea Mare se întâ mplă chiar în propria casă , în sfera ta
de prieteni, în sfera ta de relații. Acolo unde lucrezi, oriunde participi cu ceilalți, există un mediu
mental unic în acea situație. Fiecare casă are un mediu mental unic, deoarece este creat de
inteligențele care locuiesc acolo. Este o parte a vieții. Este o parte integrantă a vieții. Ș i devine o
parte mai mare a vieții tale pe mă sură ce înaintezi, progresezi și înțelegi comunitatea mai mare
din jurul tă u.

CAPITOLUL 11: FORȚE NEVĂZUTE ÎN UNIVERS - PREZENȚA ANGELICĂ

Așa cum a fost dezvă luit Messengerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers, pe 13
iunie 2008 în SUA.

Servind toată viața manifestă din univers, există Forțe Nevă zute. Aceste forțe nevă zute
vorbesc pentru ceea ce este bine și necesar. Ele servesc drept sursă de încurajare și întă rire
pentru cei care încep să experimenteze și să recunoască Cunoașterea, marea moștenire
spirituală pe care Creatorul întregii vieți a pă truns-o în toate rasele inteligente.
Prezența acestor forțe nevă zute se adună acolo unde cunoașterea este experimentată și
exprimată . Ele constituie Prezența Angelică care este atribuită fiecă rei lumi și include pe cei care
asistă și această Prezență Angelică . Chiar și în lumile în care nu există o tradiție religioasă care
sunt guvernate de forme dictatoriale stricte de guvernare, chiar și acolo, există o prezență
angelică . Oriunde s-a originat sau a migrat viața inteligentă , veți gă si această Prezență .
Forțele nevă zute vorbesc pentru ceea ce este bine și necesar.Cei care au devenit apropiați
de Cunoaștere, care au fă cut Pașii că tre Cunoaștere , vor simți această Prezență . Această
Prezență îi poate îndruma și instrui, avertiza și pregă ti. Totuși, deoarece este dincolo de raza
vizibilă și chiar dincolo de domeniul mediului mental, aceste Forțe Nevă zute pot exista fă ră
conștientizarea acelor rase pe care sunt menite să le servească . Chiar și acei indivizi care sunt
dezvoltați și pricepuți în perspicacitate și clarviziune, chiar și ei nu vor putea discerne, cu nicio
acuratețe, prezența și activitatea acestor Forțe Nevă zute.
54
În multe locuri din Comunitatea Mare , ele sunt numite Nevă zute. Prezența lor indică
faptul că Dumnezeu are un Plan. Planul universului este de a revendica cei separați prin
cunoștințe și, prin intermediul acestor indivizi, de a oferi forme unice de contribuție pentru
bună starea și avansarea raselor lor. Aici se fac progrese în ceea ce privește realizarea
Cunoașterii, punâ nd capă t separă rii dintre cei care se află în universul fizic și Sursa întregii vieți
și, în același timp, oferă o contribuție semnificativă și esențială la știință , filozofie, literatură ,
etică și si asa mai departe.
Există Prezența peste tot unde există viață inteligentă . În societă țile foarte primitive pâ nă
la cele mai avansate societă ți tehnologice, această Prezență există . Nu este doar Prezența lui
Dumnezeu, care este peste tot. Aceste forțe sunt aici pentru a servi scopuri specifice, pentru a
ajunge la anumiți indivizi și pentru a-i ajuta pe cei care încep să experimenteze lumina libertă ții
interioare și pe cei care încep să experimenteze o prezență mai mare în jurul lor.
Prin urmare, practicarea angajamentului cu această Prezență , sau ați putea spune
„practicarea Prezenței”, este una dintre practicile fundamentale din Calea Cunoașterii. Chiar și în
tradițiile religioase în care Cunoașterea este recunoscută și onorată , Practicarea Prezenței este o
formă foarte universală de practică spirituală . Calea Cunoașterii reprezintă o formă universală
de experiență religioasă și accent spiritual, un accent care poate fi tradus prin orice cultură care
are libertatea și conștiința de a o experimenta și de a o exprima.
Această conștientizare a Forțelor Nevă zute este foarte importantă . Aceste forțe nevă zute
sunt privite în multe moduri diferite, ca marile puteri, de exemplu, sau ca o prezență angelică .
Prin multe limbaje și înțelegeri diferite, Prezența divină spirituală în viață devine universal
recunoscută de cei care experimentează și practică Calea Cunoașterii în propriile lor lumi
respective.
Scopul Forțelor Nevă zute este de a aprinde o inteligență mai profundă .Aceste forțe
nevă zute au un scop. Scopul este de a aprinde o inteligență mai profundă în interiorul indivizilor,
inteligența Cunoașterii și, prin această inteligență , de a contribui la bună starea, protecția și
avansarea popoarelor și națiunilor lor.
Cu toate acestea, opoziția față de aceste forțe este semnificativă , deoarece societă țile
ierarhice stricte se tem de orice altă sursă de autoritate care funcționează în viața individului.
Aici practicile precum practicarea Prezenței, practicarea tă cerii interioare, ascultarea interioară
sau primirea comunică rilor de la Forțele Nevă zute sunt foarte mult reprimate. Vă zute acum ca
un pericol nu numai pentru loialitatea individului, ci și pentru securitatea statului, astfel de
practici sunt strict interzise și, în multe locuri, există un efort mare de a discerne prezența lor și
de a-i eradica pe cei care participă la ele.
Faptul că libertatea este atâ t de rară în Comunitatea Mare indică și ilustrează în
nenumă rate moduri dilemele fundamentale ale vieții în existența fizică și problemele puterii și
autorită ții în viața manifestă . Acele puteri și autorită ți care nu sunt conștiente de Cunoaștere sau
care nu onorează existența Cunoașterii vor tinde să se opună și să le considere o amenințare
pentru autoritatea lor și pentru stabilitatea națiunilor pe care le guvernează . Din acest motiv,
practica pură din Calea cunoașterii se face de obicei într-o manieră clandestină , în secret, prin
diferite rețele de indivizi care sunt capabili să comunice între ei dincolo de controlul propriilor
lor guverne și organizații politice.
Aici aveți un contrast imens între dificultă țile și constrâ ngerile vieții lumești și prezența
constantă a Forțelor Nevă zute care servesc un plan și un scop mai mare pentru Dumnezeu.
Aceasta se reflectă și asupra înțelegerii modului în care funcționează universul, deoarece
Dumnezeu a pus în mișcare forțele evoluției și forțele selecției naturale. În cadrul acestui model,
există o variabilitate extraordinară . Pare a fi haotic, dar în cadrul acestui model general, există o
progresie naturală că tre complexitate și în cele din urmă că tre Cunoaștere pentru rasele
inteligente care au conștiență de sine.
Aici aveți două tipuri diferite de modele. Aveți modelul de evoluție pe care omenirea
tocmai începe să îl înțeleagă și apoi aveți un model de evoluție în ceea ce privește
55
conștientizarea și spiritualitatea, care a fost pus în mișcare și este susținut de Forțele spirituale
nevă zute oriunde există viața inteligentă . Unul pare întâ mplă tor și haotic; cealaltă este
organizată și intenționată . Depinde de nivelul de înțelegere și de nivelul realită ții pe care îl veți
lua în considerare.
Cineva care se uită doar la tiparele fiziologice și biologice ale existenței va vedea urmele
evolutive. Ei vor vedea aspectele evoluției care încep să fie înțelese în propria lume. Acest model
va pă rea variabil și haotic, fă ră nicio noțiune de design inteligent în spatele acestuia. Dar
suprapunâ ndu-se, există un model evolutiv al designului inteligent, o evoluție pentru rasele
inteligente că tre conștiința de sine și descoperirea Cunoașterii.
Aceasta este o sursă de mare confuzie între oamenii de știință din lumea voastră și, într-
adevă r, oamenii de știință din multe lumi. Aici aveți realită ți suprapuse. Acestea funcționează în
același mediu. Unul se distinge prin simțurile tale. Celă lalt este discernibil printr-un simț mai
profund în interiorul vostru. Unul este vizibil și tangibil. Celă lalt este invizibil, dar foarte prezent.
Prin urmare, trebuie să permiteți ca această contradicție aparentă a acestor două realită ți
suprapuse să existe pentru a aprecia și a începe să înțelegeți natura lucră rii lui Dumnezeu în
univers.
În societă țile în care cunoașterea se practică , fie cu sprijin oficial, fie într-un mod secret,
recunoașterea acestei evoluții mai mari este recunoscută universal. Această recunoaștere are
propriile tipare și propriul să u progres, care este atâ t adaptat individului, câ t și care are și
anumite praguri de bază . Fundamental în el este conștientizarea faptului că adevă rata realitate a
cuiva nu este definită de starea mentală sau de spectrul de idei sau credințe, că nu ești mintea și
că ești conectat la o inteligență mai mare și la o realitate mai mare.
Puteți începe să vedeți din nou aici de ce Cunoașterea este o astfel de amenințare, pentru
că o persoană care este implicată în această realitate începe să se diferențieze de tiparele
normale de viață structurate și acum este capabilă să funcționeze mai creativ cu un
discernă mâ nt mai mare. Mintea lor este liberă de guvernarea societă ților, structurilor politice,
ideologiei sau naționalismului. Acum sunt un individ cu gâ ndire liberă , un individ care este
ghidat de o Putere Nevă zută care este dincolo de înțelegerea și înțelegerea statului și dincolo de
înțelegerea și înțelegerea multor instituții religioase. Guvernat acum de o putere mai mare,
individul începe să demonstreze abilită ți care nu vor fi gă site de compatrioții lor și de semenii
lor - o putere uniformă , care nu este haotică , o putere extrem de inteligentă și plină de
compasiune. Aceasta reprezintă motivația din spatele tuturor reformatorilor adevă rați. Fiecare
națiune are reformatori sau cel puțin inspirația spre reformă , progres și avansare.
Aici, în esență , aveți puteri concurente. Aveți puterea statului și puterea marilor forțe
comerciale care sunt axate pe stabilitate, securitate și continuitate, bogă ție și putere. Apoi aveți o
altă sursă de autoritate, puterea și prezența Cunoașterii în individul susținut de Forțele
Nevă zute - Prezența Angelică , dacă vreți. Prin urmare, există o competiție în univers - o
competiție între guvernare, control și conformitate și o putere spirituală mai mare care încearcă
să elibereze, care încearcă să se diferențieze și care caută să se exprime prin intermediul
individului pentru a demonstra beneficiul puterii spirituale mai mari. în univers.
În Comunitatea Mare, există recunoașterea unui singur Dumnezeu, dar în unele locuri
acest lucru este modificat pentru a include mulți zei care slujesc unui singur Dumnezeu. În alte
locuri, nu există recunoașterea unui singur Dumnezeu, ci doar a Puterii și Prezenței spirituale, în
funcție de accentul teologic și de orientarea popoarelor implicate. Variabilitatea aici este
semnificativă , dar esența este aceeași. De aceea Cunoașterea într-o lume este ca Cunoașterea
într-o altă lume, funcționâ nd dincolo și în marea variabilitate a culturilor, eticii și orientă rilor
care există între diferite lumi și națiuni.
Puterea unită ții în Cunoaștere este foarte semnificativă . Cunoașterea nu acceptă ră zboiul
sau conflictul, competiția neetică sau înșelă ciunea sau manipularea. Este complet corect. Este în
întregime uniformă , atâ t de mult încâ t indivizii din capetele opuse ale întregii galaxii ar putea să
se recunoască și să comunice între ei prin Cunoștințe, dacă ar avea vreodată ocazia să se
56
întâ lnească .
O națiune guvernată de inspirația Cunoașterii ar fi complet diferită în esență și
accentuare, în structură și în orientare socială de o societate guvernată strict de lege și
dominanță . De aceea există o mare diferență între o națiune liberă și o națiune care nu este
liberă . Puteți vedea manifestă rile acestui lucru în propria voastră lume între națiuni care au o
libertate mai mare și națiuni care au puțină sau deloc libertate. Puteți vedea corupțiile puterii.
Puteți vedea accentul pe auto-perpetuare care există în instituțiile mari și modul în care aceasta
are o influență limitativă și coruptă asupra participanților să i.
Tot ceea ce vă spunem este în domeniul experienței dvs. aici, în lume. Că ci legile naturii
sunt legile naturii, iar Planul și Prezența lui Dumnezeu și a Forțelor Nevă zute sunt uniforme în
tot universul. Așadar, în timp ce rasele și națiunile pot pă rea complet diferite una de cealaltă , ele
sunt legate de aceeași realitate fizică și sunt influențate de o realitate de supraveghere care este
divină și spirituală în natură .
De aceea, importanța spiritualită ții și a practicii spirituale care pot fi traduse este atâ t de
semnificativă . Aceasta vorbește despre o uniune mai mare în univers - o uniune dincolo de
separare, o uniune dincolo de diferența de mediu și aspect, orientare și credință . Aici vedeți ce
este puternic, ce este consecvent, ce este uniform și ce nu se schimbă cu timpul și locul, situațiile
și circumstanțele.
Cu toate acestea, chiar și aici, cunoașterea funcționează diferit în medii diferite, oferind
îndrumă ri specifice indivizilor care sunt unice pentru circumstanțele și nevoile lor. Aceasta
demonstrează că Dumnezeu lucrează în timp prin indivizi, că ci așa lucrează Dumnezeu în
univers. Aceasta este o înțelegere foarte importantă . În timp ce accentul dvs. poate fi pus pe ceea
ce este diferit și unic care separă indivizii și națiunile unul de celă lalt, atâ t natura, care a fost
creată de Dumnezeu, câ t și Prezența spirituală , care a fost pusă în mișcare de Dumnezeu ca o
forță unificatoare, reprezintă puteri reale în univers - puterea naturii și puterea planului și
prezenței lui Dumnezeu.
Este ca și cum Planul lui Dumnezeu ar fi un echilibru și un antidot față de natura haotică a
lumii naturale. Aleatoritatea pe care o gă sești în natură și evoluția acesteia a formelor de viață
este echilibrată de această concentrare constantă asupra conștientiză rii spirituale printre rasele
inteligente. Aici viața inteligentă are un instinct mai profund de a reveni la singurul Dumnezeu,
la Realitatea Unică dincolo de orice separare, distincție și disociere.
Aceste realită ți care se suprapun produc atunci o contradicție aparentă , dar care
reprezintă , de fapt, o uniune echilibrată - o uniune între ceea ce crește, se schimbă și evoluează și
ceea ce este constant și continuu, neschimbă tor și totuși se adaptează circumstanțelor în
schimbare. Pentru a avea cu adevă rat succes în viață , trebuie să poți înțelege aceste două
realită ți și să fii o punte de legă tură între ele, tratâ nd lumea naturală mondenă la nivelul în care
există și tratâ nd Prezența suprapusă , Prezența Divină , așa cum există - recunoscâ nd întâ mplarea,
schimbare și variabilitate într-una și continuitatea, consistența și natura eternă a celuilalt. Una
se schimbă ; celă lalt este etern. Una este temporară ; cealaltă este permanentă . Întregul univers
este temporar; Prezența lui Dumnezeu este permanentă .
A avea o legă tură cu aceste două realită ți - pentru a vedea cum interacționează și pentru a
le permite să interacționeze prin sinele cuiva - reprezintă o adevă rată progres spiritual în
întreaga Comunitate Mare. Aici se încheie dezbaterea dintre întâ mplare și design inteligent, că ci
amâ ndouă sunt adevă rate. Aici legile naturii sunt onorate ca vehicul pentru creștere și avansare
de la simplitate la complexitate, permițâ nd universului să se miște și să se schimbe și permițâ nd
formelor de viață să se adapteze și să evolueze. Cu toate acestea, există o altă realitate care există
și pă trunde în această realitate fizică , care este consecventă și constantă . Deși această altă
realitate se adaptează circumstanțelor în schimbare pentru a servi vieții manifeste, ea însă și este
complet uniformă . Reprezintă o parte a Creației lui Dumnezeu care nu este introdusă în formă ,
care nu a intrat într-un proces de schimbare, creștere și degradare.
Aceasta reprezintă centrul conștientiză rii spirituale în univers. În timp ce toate popoarele
57
și națiunile trebuie să funcționeze în lumea naturală - o lume în care resursele trebuie obținute,
unde trebuie stabilită stabilitatea, un mediu în care supraviețuirea și continuitatea sunt mereu
prezente și mereu importante - există o Puterea și Prezența unificatoare mai mari, nevă zute și
nerecunoscute decâ t de cei care au început să ră spundă la puterea de inspirație din interiorul
lor. Această Putere și Prezență sunt întotdeauna acolo, indicâ nd întotdeauna viața inteligentă
că tre o unire mai mare și o experiență mai mare a Cunoașterii.
Forțele nevă zute reprezintă adevă rata speranță pentru avansare.Marea variabilitate a
vieții în univers reprezintă evoluția vieții la toate nivelurile și în nenumă rate forme și
nenumă rate varietă ți, unde distincțiile sunt nesfâ rșite, în care mediile sunt diferite și în care
circumstanțele sunt diferite. Aici ne-am putea imagina o variabilitate nesfâ rșită . Dar apoi există
această realitate unificatoare, această Prezență Nevă zută , Forțe Nevă zute care lucrează în
numele Cunoașterii, funcționâ nd conform unui Plan trasat și dirijat de aceeași Putere centrală ,
creâ nd o competiție pentru autoritate în interiorul individului între dominanța minții și vasta
inteligență a Duhului.
Rasele care au devenit spiritual avansate au început să recunoască natura lor duală și
această realitate duală care par a fi o contradicție, dar care, în realitate, servesc vieții. În timp ce
viața trebuie să evolueze și să se schimbe, ea trebuie, de asemenea, ră scumpă rată . Deși există
nenumă rate varietă ți și variabilită ți prin modelele evolutive de adaptare și supraviețuire, există
o uniune mai mare care există , care este consecventă și care nu funcționează în opoziție cu ea
însă și. În timp ce există înclinația spre separare și distincție în interiorul individului, există
această putere mai mare de unire care unește individul cu ceilalți și cu viața de pretutindeni.
Dacă această realitate de bază nu ar fi prezentă , evoluția vieții ar fi un proces constant de
disociere. Viața va deveni din ce în ce mai distinctă și mai particulară . Varietatea ar continua în
limitele mediului înconjură tor. Nu ar exista abilitatea de a se conecta sau de a se asocia profund
între rasele din univers. Dincolo de perspectivele comerțului și comerțului, nu ar exista nicio
modalitate prin care rasele să rezoneze cu adevă rat unele cu altele. Ca urmare, posibilitatea
relațiilor pașnice ar fi mult diminuată . Iar religia nu va ieși niciodată dincolo de superstiție și
dincolo de ritualurile statului sau ale spectacolului social, pentru a avea vreun sens mai mare.
Prin urmare, aveți Forțe Nevă zute care unifică universul, oferind baza unită ții pentru
viață dincolo de complexitatea și variabilitatea vieții și, odată cu aceasta, promisiunea de
ră scumpă rare pentru ca individul să recâ știge o relație esențială cu ceilalți și cu viața însă și. Fă ră
aceasta, ar exista doar o conștientizare a vieții fizice. Ar fi pus accentul doar pe separare, pe
distincție, pe disociere, pe conflict, pe concurență , pe dominanță , pe convingere, pe manipulare
și pe toate forțele și activită țile care sunt atâ t de ră spâ ndite în tot universul.
Fă ră aceste forțe nevă zute, cele mai bune pe care le-ar putea obține națiunile ar fi o
interdependență economică și o stare de compromis între ele - un compromis care ar fi
întotdeauna fragil și supus schimbă rilor, amenințat de dificultă ți, instabil, incert și așa mai
departe. Fă ră această Prezență Nevă zută , evoluția vieții cu accent pe stabilitate și securitate ar
deveni atâ t de anti-progresistă , atâ t de conservatoare, atâ t de auto-întă ritoare încâ t
conștientizarea și chiar tehnologia în sine nu ar avansa niciodată cu adevă rat. Națiunile care
caută o stare stabilă , care caută o stabilitate permanentă , ar deveni atâ t de rezistente la
schimbare, la avansare și la inovație încâ t progresul vieții inteligente ar fi înă bușit.
Ați vă zut în istoria propriei lumi că civilizațiile care au fost cele mai durabile au avut
tendința de a fi extrem de conservatoare și rezistente la schimbă ri și inovații. Luați în
considerare acest lucru la o scară mai largă și puteți vedea cum națiunile tind spre acest tipar pe
mă sură ce accentul lor pe stabilitate și securitate crește. Dar există o forță mai mare în univers
care promovează inovația, promovează reforma, promovează avansarea, promovează
creativitatea și promovează libertatea de a face posibile toate aceste activită ți.
Nu vă dați seama câ t de importante sunt aceste forțe nevă zute în propria dvs.
conștientizare personală , avansarea și posibilitatea realiză rii adevă rate și stabilirea pă cii și
cooperă rii pentru propria rasă . S-ar putea să credeți că este vorba despre negocieri și
58
compromisuri, ră zboi și conflict, lupte pentru putere între diferite grupuri și interese diferite,
triburi diferite și națiuni diferite - o luptă constantă , un conflict constant care se produce la
fiecare nivel diferit.
Fă ră această prezență mai mare, viața este doar o luptă - o luptă de realizat și o luptă
pentru apă rarea a ceea ce avem, o luptă împotriva amenință rilor nesfâ rșite și a forțelor de
concurență , o luptă împotriva morții și distrugerii, o luptă pentru avere și putere și o luptă
pentru a menține bogă ția și puterea. Fă ră această mare Prezență spirituală și aceste Forțe
Nevă zute din univers, viața se degradează într-o stare mizerabilă . Chiar dacă cineva are
tehnologie avansată și multe facilită ți, chiar dacă națiunea sa a reușit să stabilească o stare
continuă de stabilitate, chiar dacă există libertate socială , viața devine doar o luptă , o dilemă , o
existență stresantă și o experiență goală .
Prețuiți schimbarea în realitatea fizică , dar nu vedeți încă puterea de continuitate care
există în puțul mai adâ nc al minții voastre, în inteligența mai profundă din voi și în prezența
acestei inteligențe în viață . Există în tot universul. Nu este schimbat prin schimbarea culturii sau
a mediului sau prin evoluția unei rase sau a structurii sale sociale, a fanteziilor și mitologiilor
sale, a ideologiilor sale politice sau chiar a credințelor sale religioase.
Tot ceea ce este inovator provine din Misterul vieții tale. Toată inspirația provine din
Mister. Toate ideile noi provin din Mister. Că utarea libertă ții vine din Mister. Că utarea dreptă ții
vine din Mister. Că utarea unirii și a pă cii provine din Mister. Recunoașterea dintre doi indivizi
sau chiar între două lumi provine din Mister. Misterul care există ală turi de manifestarea vieții
este cel care dă vieții toată valoarea, sensul, scopul și adevă ratul să u destin.
Experimentează Misterul și vei vedea manifestarea într-un mod diferit. Dacă vedeți doar
manifestarea, veți pierde tot ceea ce Misterul vă va oferi - îndrumarea, protecția și capacitatea sa
de a vă duce viața într-un nivel mai mare de slujire și sens. Acestea sunt Forțele Nevă zute din
univers, care pă trund și există ală turi de lumea naturală și de existența naturii.

CAPITOLUL 12: CREAȚIE ȘI DESTIN ÎN UNIVERSUL FIZIC

Așa cum a fost dezvă luit Messengerului lui Dumnezeu Marshall Vian Summers, pe 13
iunie 2008 în SUA.

Pentru a înțelege ce face Dumnezeu în lumea voastră , trebuie să înțelegeți ce face


Dumnezeu în întregul univers.
Universul fizic a început cu Separarea cu mult timp în urmă , chiar înainte de începuturile
manifestă rii fizice a universului însuși. Separarea reprezintă o parte a Creației lui Dumnezeu
care s-a desolidarizat, că utâ nd o existență separată . Deci Creatorul întregii vieți a pus în mișcare
toate forțele, forțele geologice, pentru a stabili un mediu fizic excelent în care cei separați să
poată evolua și tră i. Creatorul întregii vieți a stabilit procesele de evoluție și selecție aleatorie,
astfel încâ t formele de viață să poată evolua în interacțiunea cu mediile lor, mediile multiple care
ar fi produse și astfel încâ t universul să se desfă șoare în mod esențial mecanic conform acestor
legi.
Universul fizic se menține, astfel încâ t Dumnezeu nu trebuie să conducă totul.Toate legile
naturii au fost puse în mișcare. Toate legile fizicii și chimiei au fost puse în mișcare, astfel încâ t
universul - universul fizic, universul manifest - să poată fi întreținut, auto-susținut și să
funcționeze singur, astfel încâ t Dumnezeu să nu trebuiască să țină totul în echilibru. Aici
universul s-ar extinde, ducâ nd la oportunită ți unice pentru viață să apară și să existe în forme
primitive pentru perioade lungi pâ nă în momentul în care s-ar putea stabili niveluri mai
avansate de viață , unde cei separați ar putea intra în aceste forme de viață și vor tră i în lumi
locuibile. înconjurat de alte forme de viață inteligentă .
59
Universul este atunci un mediu în care viața evoluează și poate exista în multe locuri, în
multe forme și în multe expresii. Acea parte a Creației vieții lui Dumnezeu care caută acum să se
distingă și să ia forme separate ar avea un mediu minunat în care să tră iască și să crească ; să
înfrunte realitatea schimbă rii, creșterii și decă derii; și să aibă legile naturii pentru a stabili
parametrii vieții și vasta evoluție a vieții, astfel încâ t multe Pă mâ nturi care vor fi locuibile să
poată fi umplute cu o varietate de creaturi, plante și medii naturale.
Viața în acest univers fizic ar fi temporară . Nu s-ar putea susține viața în forma manifestă
pentru totdeauna. Iar cei care sunt separați care caută să ră mâ nă separați ar fi legați de această
realitate, ar trebui să funcționeze în interiorul acestei realită ți, ar fi capabili să fie creativi în
această realitate pâ nă la un punct, ar trebui să caute resurse și ar trebui să facă față dilema vieții
în separarea de Dumnezeu.
Problema supraviețuirii, problema concurenței, problema bolii și a expunerii la alte
forme de viață , problema confruntă rii cu medii dificile, problema înțelegerii cu ceilalți într-o
stare separată și urmă rirea evolutivă a trecerii de la a fi popoare foarte primitive în dimensiuni
mai mari ale manifestă rii și dezvoltă rii sociale, confruntâ ndu-se cu competiția din partea altor
grupuri dintr-o lume și în cele din urmă cu competiția din partea grupurilor din alte lumi -
aceasta este arena pe care Dumnezeu a creat-o pentru acea parte a Creației, care este doar o
mică parte a Creației, să aibă un loc unde să tră iască și să crească , să ia decizii și să se
ră scumpere prin descoperirea Cunoașterii și prin contribuții la propriile lor popoare și lumi.
Aceasta este o simplificare excesivă a realită ții vieții și a intenției vieții. Dar, cu toate
acestea, afirmă principiile fundamentale pe care se poate începe să -și înțeleagă propria natură
duală - natura fizică a unei ființe ca o creatură care tră iește într-o lume, care tră iește într-un
mediu și natura divină - și câ t de diferite sunt una de cealaltă .
Cu toate acestea, unul este în cele din urmă menit să -l servească pe celă lalt. Natura ta
fizică este menită să -ți servească natura spirituală . Scopul tă u mai mare de a fi în viața manifestă ,
un scop pe care ți l-a dat Dumnezeu, este să oferi un serviciu unic rasei tale în timp ce ești aici în
existența ta temporară în realitatea fizică .
Aceasta este teologia vieții în univers. Nu este teologia vieții pentru o singură rasă .
Înțelegerea umanită ții asupra naturii și scopului ei divin, prin urmare, este limitată , deoarece
este vă zută doar în contextul unei rase - în contextul propriei istorii și a seriei de evenimente, în
contextul propriei tale naturi și temperament, a propriilor tale atuuri. și slă biciuni, structuri