Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data: 5 decembrie 2008


Clasa a III-a B
Învăţător Zamfir Liliana

Aria curriculară: Limbă şi comunicare


Disciplina: Limba română
Unitatea de învăţare: ,,Tradiţii şi obiceiuri’’
Subiectul lecţiei: Compunere după un şir de ilustraţii

Obiective de referinţă:
 redactarea unui text de mică întindere
 utilizarea corectă a elementelor de construcţie a comunicării
 dezvoltarea spiritului de observaţie şi al originalităţii

Obiective operaţionale:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
 să alcătuiască planul compunerii observând ilustraţiile;
 să răspundă în detaliu la întrebările de sprijin;
 să utilizeze cuvinte/expresii cunoscute adecvate conţinutului;
 să redacteze compunerea, respectând cerinţele scrierii unei compoziţii literare ( părţi componente, titlu, alineate, lizibilitate, aspect,
ortografie şi punctuaţie );
 să-şi aprecieze propria lucrare, cât şi pe cea a colegilor

Strategii de învăţare:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, joc didactic, problematizarea
Mijloace şi materiale didactice: coli A4, vocabulare, fişe de lucru, plicuri, manual auxiliar ,,Să dezlegăm tainele textelor literare’’
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual
Evaluare: observarea sistematică şi reciprocă, autoevaluarea, aprecierea verbală

Bibliografie:
Hurducaciu, P - ,,Învăţ să scriu corect’’, Bucureşti, Ed. ALL Educational, 2001
Molan, Vasile -,,Metodica desfăşurării orelor de compunere-expunere’’’ , Bucureşti, E. D. P. ,1993, pag. 44 – 56
Peneş, Marcela-,,Bucuria de a scrie compuneri’’ ,Bucureşti, Ed. Aramis, 1992, pag. 5-39
Şerdean, Ioan - ,,Didactica Limbii şi literaturii române’’ , Bucureşti, Ed. Corint, 2007, pag. 235 - 260

Nr Etapele Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare


crt lecţiei

1 Moment organizatoric Ordonarea materialelor, stabilirea ordinii pentru buna Se pregătesc cu cele necesare
desfăşurare a lecţiei. orei.

2 Verificarea temei Fac control cantitativ al temei, apoi cel calitativ prin citirea Citesc tema. caietul Frontală
exerciţiilor.

3 Captarea atenţiei Se recită versuri despre descrierea unei compuneri. Le dau Ascultă cu atenţie versurile. Manual auxiliar Frontală
ca sarcină să găsească despre cine este vorba: Răspund la întrebări.

,, Se aseamănă precum o casă,


Este a ta şi e frumoasă;
Tu ai făcut-o cu gândire
Şi-n ea e trudă şi simţire.
I-ai pus, cum şi-alţii au făcut,
O temelie de la-nceput,
Din care a tâşnit, în salt,
Zidirea mândră spre înalt.
Din cărămizi, pe lung şi lat,
Cuprinsul casei s-a-nălţat.
Şi-n încheiere, tu, pieptiş,
I-ai meşterit acoperiş.’’
(,,Ce e compunerea?’’, M. Peneş)

4 Anunţarea temei Anunţ că vom realiza o compunere după ilustraţii. Ascultă cu atenţie. Conversaţia,
şi a obiectivelor Vom alcătui împreună planul compunerii după ilustraţii, să explicaţia
răspundă la întrebări de sprijin, să folosească expresii
frumoase şi să scrie corect compunerea.

5 Dirijarea învăţării Se intuiesc ilustraţiile din manual. Solicit elevilor să Elevii răspund oral la conversaţia Frontală
găsească cât mai multe expresii potrivite fiecărei imagini. întrebări;
Planul de idei îl vom alcătui împreună folosindu-ne de Formează propoziţii cu
întrebări şi de ilustraţii. expresiile date.
problematizarea frontală
Le solicit gruparea ideilor în cele trei părţi ale compunerii. Participă activ la completarea
Elevii vor lucra pe grupe. Fiecare grupă va avea de planului.
completat o parte a planului compunerii. Se notează apoi
ideile şi se trece la redactarea individuală a compunerii. munca în grup observare
Completează în linişte fişele. sistematică
PUZZLE – Le cer să aranjeze piesele de puzzle şi să
descopere propoziţiile scrise; aceste fişe conţin îndemnuri pe
care să le respecte într-o compunere (anexa).
Muncă individuală
Scriu compunerea.
Muncă în grup
Apreciere verbală
Lipesc piesele şi citesc
propoziţiile obţinute.

6 Feed-back-ul Citirea compunerilor şi analiza lor după cerinţele afişate pe Se discută pe baza celor citite. conversaţia Frontală
planşe. Individuală

Tema Termină / refac compunerea şi găsesc un titlu.

Aceste fişe sunt pentru puzzle(anexa). Vor fi decupate în diferite forme şi apoi lipite pe o altă fişă.

Va trebui să stabileşti singur titlul,


gândindu – te la conţinutul compunerii.

Titlul trebuie sǎ fie


cât mai scurt si cât mai cuprinzător!

Pe măsură ce scrii, reciteşte - l


spre a vedea dacă nu te – ai abătut
de la el.

Orice compunere

are un început (o introducere ),

desfăşurare ( un cuprins )

şi un sfârşit ( o încheiere ) .

Cuprinsul este partea

cea mai dezvoltată.


O compunere trebuie

să aibă cel puţin trei alineate.

Cuprinsul poate avea

la rândul său,

mai multe alineate,

în funcţie de ideile ce apar.

Fii atent ce scrii,

dar şi cum scrii !

Nu uita regulile de aşezare

a unui text în pagina caietului!

Foloseşte corect

semnele ortografice

şi de punctuaţie!

Respectă:

 ordinea firească a ideilor;

 tratarea temei date, fără rătăciri;

folosirea unui limbaj clar şi corect,

dar bogat în expresii artistice;

corectitudinea şi claritatea scrisului,

dar şi frumuseţea acestuia.

Înainte de a scrie, gândeşte!

Este important să ştii


să – ţi citeşti compunerea,
pentru a fi înţeles.

Ca să ajungi la forma corectă,


trebuie să faci una sau
mai multe încercări
pe caietul tău de exerciţii.