Sunteți pe pagina 1din 5

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE


UNITATEA MILITARĂ 02534 IAŞI
Nr. _________ din _________

COMANDANTULUI UNITĂŢII MILITARE 02534 IAŞI

Subsemnatul(a) cu iniţiala tatălui __________________________________,


domiciliat în ___________________________________, str, ____________,
nr. ____, bl. _____, ap. ____, judeţul ______________________________,
CNP _____________________ posesor al C.I. /B.I. seria _____, nr. ________,
eliberat de _______________tel. ___________, rog aprobaţi încadrarea funcţiei
de _____________________________________, cu studii ___________, cu
contract individual de muncă pe perioadă determinată, de 6 luni, în
microstructura „Sprijin epidemiologic” din cadrul Unităţii Militare 02534 IAŞI
(Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „dr. I. Czihac” Iaşi), conform art. 32, anexa
III din Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020.
În acest sens, depun la secretariatul comisiei următoarele documente:

- Dosarul de angajare

Menţionez că sunt de acord în vederea executării verificărilor de securitate


pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate.

Data Semnătura
____________ _______________
DECLARAŢIE

Subsemnatul_____________________________,CNP ________________, ,
candidat (ă) pentru angajarea în funcţia de ________________________________,
la Unitatea Militară 02534 Iaşi (Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „dr. I. Czihac”
Iaşi), cunoscând prevederile art. 326 din codul penal, referitoare la falsul în
declaraţie, declar pe propria răspundere că nu am fost condamnat (ă) şi nu sunt
cercetat penal pentru fapte care mă fac incompatibil (ă) cu Funcţia pe care doresc
să fiu angajat.

Data Semnătura