Sunteți pe pagina 1din 9

Liceul Tehnologic “Dr.

Ioan Șenchea” AVIZAT APROBAT


AN ŞCOLAR 2017-2018 Şef Catedră Director
CLASA a IX-a Bp
PROFESOR Cotinghi Manuela Andreea

Modulul II. Unitățile agricole în relația cu piața


Aria curriculară: Tehnologii
Domeniul pregătirii de bază: Horticultor

NR DE ORE/AN:102
NR. ORE /SĂPTĂMÂNĂ: 2 DIN CARE: T: T: 2 IP: 1 Plan de învăţământ aprobat prin
OMENCS:
nr. 4457/05.07.2016- anexa 1
Programa aprobata prin OMENCS:
nr 4457/05.07.2016- anexa 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2017- 2018

URÎ, REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR UNITĂȚII


AGRICOLE Conținuturile învățării
ÎN RELAȚIA CU PIAȚA
Rezultate ale învățării Săptă Observa
(conform SPP) mâna ții

T IP T IP
Cunoștințe Abilități Aptitudini
4.1.1 Tipuri de 4.2.1 4.3.1. Colaborarea Intreprinderile agricole. 2 1 S1 S1
unitati agricole Utilizarea cu membrii echipei • Definirea notiunilor de unitate
- calculatorulu in scopul agricolă, intreprindere,agricole,
descriere i in indeplinirii sarcinii exploatatie agricole. 2 1 S2 S2
identificarea din fisa de lucru • Tipuri de unitati agricole
4.1.2 surselor de - intreprinderi agricole 2 1 S3 S3
Particularitati culegere a 4.3.2 Emiterea de - Exploatatii agricole
ale unitatilor informatiilor opinii - Ferme agricole de semisubzistenta 2 1 S4 S4
agricole privind referitoare la - Cooperative agricole
unitatile combinarea -Societati agricole si alte forme 2 1 S5 S5
agricole resurselor unitatii de asociere in agricultură
agricole - Persoane fizice autorizate si 2 1 S6 S6
4.2.2 4.3.3 intreprinderi familiale.
Caracteri Contientizarea •Caracteristicile unitatilor agricole:
zarea necesitatii tehnico-productive,economico- 2
diferitelor minimizarii sociale,organizatorico- 1 S7 S7
tipuri de cheltuielilor de administrative.
unitatilor productie sau • Surse de informare cu privire la 2
agricole maximizarii forma juridica si modul de 1 S8 S8
veniturilor infiintare, organizare si functionare
4.2.3 a unitatilor din domeniul agricol.
Utilizarea 4.3.4 Asumarea •Compararea avantajelor si 2
corecta a initiativei in dezavantajelor diferitelor tipuri de 1 S9 S9
vocabularul rezolvarea unor unitati agricole.
ui comun si probleme
a celui de • Particularitatile intreprinderilor din 2
specialitate 4.3.5 Respectarea agricultură.
normelor 1 S10 S10
metodologice de
intocmire,
corectare,
utilizare ,si
pastrare a
documentelor
justificative

4.3.6 Comunicarea
/ raportarea
rezultatelor
obtinute in cadrul
echipei

4.3.7 Asumarea, in
cadrul echipei, a
responsabilitatii si
rolului pentru
rezolvarea sarcinii
primite

4.3.8 Respectarea
normelor de
protejare a
mediului, a
sanatatii si
securitatii muncii
privind
bunurile
aprovizionate

4.3.9 Colaborarea
cu membrii echipei
pentru realizarea
ofertei de produse

4.3.10
Manifestarea
responsabilitatii in
desfasurarea
activitatii de
vanzare

4.1.3 4.2.4 •Resurse materiale 2 1 S11 S11


Clasificarea Caracteriz -Fondul funciar: concept, particularități
resurselor area -Categorii de materii prime și materiale 2 1 S12 S12
utilizate in tipurilor de necesare, în funcție de obiectul de
unitatile resurse activitate
agricole
4.1.4 4.2.5
Particularitatil Identificarea
e fondului legislatiei
funciar referitoare
la arendarea
4.1.5.Notiuni bunurilor
de cost, agricole
cheltuiala,
venit, pret 4.2.6
rezultat — Calcularea
prezentare, costului de
descriere productie
total unitar
4.1.6. Tipuri pe baza
principale de cheltuielilor
costuri: directe
directe, indirecte, a
indirecte, normei de
fixe, variabile consum
4.2.7
4.1.7. Tipuri de Gruparea
cheltuieli veniturilor si
venituri ale a
unitatii agricole cheltuielilor
dupa natura
activitatii

4.2.8
Determinarea
pretului de
vanzare al
produselor
obtinute si a
veniturilor
totale ale
unitatii
4.1.8 4.2.9 2 1 S13 S13
Modul de - Echipamente tehnologice necesare
Calcularea
formare a rezultatului • Resursele umane 2 1 S14 S14
pretului activitatii -Categorii de personal
unitatii in functie de obiectul
agricole de activitate
- Nivel de calificare 2
- Recrutarea si selectia personalului 1 S15 S15
-Incadrarea, formarea, motivarea,
evaluarea personalului
• Resursele financiare
- Stabilirea necesarului de finantare 2
- Surse de finantare proprii strdine 1 S16 S16
Accesarea fondurilor
nerambursabile
• Cheltuielile directe si indirecte 2
• Cheltuielile fixe si variabile
• Notiunea de cost 1 S17 S17
- Tipuri de costuri:
costul de achizitie,
costul de productie,
costul unitar costul total
Exemple de calcul al diferitelor 2
costuri
• Notiunea de pret si tarif 1 S18 S18
-Categorii de preturi:
pretul producătorului,
prețul cu ridicata (en-
gros), pretul cu
amănuntul (en-detail)
- Criteriile care stau la baza stabilirii
prelului (tarifului)
Nivelul costului de productie
- Marja de profit prognozată
- Nivelul preturilor pe piata 2 1 S19 S19 S21 Clasa
- Evolutia cursului valutar etc. se afla in
•Cheltuielile unității agricole practica
Cheltuielile activitatii de exploatare: 2 1 S20 S20
Cheltuieli cu materii prime si
materiale
Cheltuieli cu servicii prestate de
terti
Cheltuieli cu personalul si
asigurăile sociale
Cheltuieli cu impozite taxe
Cheltuieli cu amortizarea
echipamentelor etc.
-Cheltuielile activitatii financiare: 2 1 S22 S22
Cheltuieli cu dobanzi
Cheltuieli cu diferente de curs
valutar Cheltuielile activității 2
extraordinare Pierderi din calamitati 1 S23 S23
naturale
•Veniturile unitatii agricole
Veniturile din activitatea de
exploatare: 2
Veniturile din vanzarea produselor
sau serviciilor (cifra de afaceri) 1 S24 S24
Veniturile din subventii pentru
exploatare
Veniturile din activitatea financiară:
Veniturile din dobdnzi
Venituri din diferente de curs 2
valutar etc. 1 S25 S25
Veniturile din activitatea
extraordinară:
Venituri din despăgubiri pentru 2 1 S26 S26
calamități
• Rezultatul activitatii
4.1.9 4.2.10
Importanta Intocmirea •Documentele de evidenta. 2 1 S27 S27
documentelor documentelor - Importanta documentelor de
de evidenta in de evidenta evidentă.
activitatea - Norme metodologice de
intreprinderii 4.2.11 intocmire, verificare,
Verificarea corectare, utilizare,
4.1.10 conditiilor circulatie, pastrare si
Elementele de forma si arhivare a documentelor
principale ale fond la justificative.
documentelor Intocmirea - Clasificarea documentelor
justificative documentelor - Elementele principale ale 2
4.1.11 documentelor 1 S28 S28
Documente - Principalele
justificative documente utilizate in S29 Clasa
ce stau la activitatea unei unitati se afla in
baza agricole practica
desfasurarii - Completarea documentelor
contabile
activitatii
unei
intreprind
eri
agricole
4.1.12
Intocmirea,
verificarea,
corectarea,
circulatia,
pastrarea
si arhivarea
documentelor
4.1.13 Activitati 4.2.12 •Activitatea de aprovizionare a
specifice Aplicarea unitatii agricole 2 1 S30 S30
aprovizionarii criteriilor de - Criterii de selectie a furnizorilor
unitatii agricole selectie a - Contractul de vânzare-cumpărare
4.1.14 fumizorilor - Documentele insotitoare de
Documente de 4.2.13 certificare a calitățiii 2 1 S31 S31
certificare a Verificarea - Receptia bunurilor
calitatii (receptia) -Intocmirea
cantitativei i documentelor aferente 2
calitativa a activitatii de 1 S32 S32
bunurilor aprovizionare: cerere de
ofertă, comanda, factura,
4.2.14 nota de intrare- receptie,
Intocmirea fisa de magazie.
documentelor
specifice
activitatii de
aprovizionare
4.2.15
Realizarea
ofertei de
produse
tinand cont de
exigentele
comertului
modem
•Activitatea de vanzare a productiei 2 1 S33 S33
4.1.15 4.2.16 obtinute
Activitati Colectarea - Identificarea beneficiarilor
specifice comenzilor - Intocmirea ofertei de produse si
vanzarii emise de servicii
produselor clienti -Intocmirea documentelor 2
agricole aferente vânzării 1 S34 S34
4.2.17 produselor si serviciilor:
Intocmirea dispozitie de livrare,
documentelor avizul de insotire a
specifice marfii, factură
activitatii de
vanzare

Recapitulare finală 2 1 S35 S35


Total ore/saptamani