Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ


ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI VODĂ”
COM. MIHAI VITEAZU
Str. Principală, nr. 1041,  Mihai Viteazu – 407405,
Tel. & Fax: (+40) 0264/329103
Email: scoalamihaivoda@yahoo.com
Avizat

Director:
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I
Conform cu programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393/28.02.2017

An şcolar 2019 / 2020

Clasa a VI –a
Nr. săptămâni: 15 Total ore: 30 (2 ore / săptămână )

Disciplina: Matematică Algebră Profesor: Chira Daniela Maria

Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice. Conţinuturi Data Obs.
de ore

TEST INIŢIAL ▪ Recapitularea cunoștințelor însușite în clasa a VI a 1 10 IX


(2 ore) ▪ Test iniţial 1 12 IX

1.1. Identificarea unor noţiuni specifice mulţimilor


2.1. Evidenţierea în exemple a relaţiilor de ▪ Descriere, notaţii, reprezentări; mulţimi numerice / 1 17 IX
apartenenţă, de incluziune, de egalitate a nenumerice; relaţia dintre un element şi o mulţime;
mulțimilor relaţii între mulţimi
3.1. Utilizarea unor modalităţi adecvate de ▪ Mulţimi finite, cardinalul unei mulţimi finite; 1 19 IX
MULŢIMI reprezentare a mulţimilor mulţimi infinite, mulțimea numerelor naturale
(5 ore) 4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii ▪ Operaţii cu mulţimi: reuniune, intersecţie, diferenţă 1 24 IX
concrete care se pot descrie utilizând mulţimile ▪ Probleme 1 26 IX
5.1. Analizarea unor situaţii date în contextul ▪ Probă de evaluare 1 1X
mulţimilor
6.1. Transpunerea, în limbaj matematic, a unor
situaţii date utilizând mulţimi, operații cu mulțimi
1.1. Identificarea unor noţiuni specifice relației de
divizibilitate în ℕ ▪ Descompunerea numerelor naturale în produs de 1 3X
2.1. Evidenţierea în exemple a criteriilor de puteri de numere prime; aplicaţie:
divizibilitate cu 2, 5, 10n , 3 și 9 în ℕ ▪ Determinarea celui mai mare divizor comun 1 8X
3.1. Utilizarea unor modalităţi adecvate de (c.m.m.d.c.)
MULȚIMEA determinare a c.m.m.d.c. şi a c.m.m.m.c. ▪ Determinarea celui mai mic multiplu comun 1 10 X
NUMERELOR 4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii (c.m.m.m.c.);
NATURALE concrete care se pot descrie utilizând divizibilitatea ▪ Numere prime între ele 1 15 X
(8 ore) în ℕ ▪ Proprietăţi ale divizibilității în ℕ: aǀa; aǀb și bǀc => 1 17 X
5.1. Analizarea unor situaţii date în contextul aǀc; aǀb și aǀc => aǀ(b±c); aǀbc și (a,b)=1 => aǀc;
divizibilității în ℕ a,b,c  N
6.1. Transpunerea, în limbaj matematic, a unor ▪ Exerciții 2 22, 24 X
situaţii date utilizând divizibilitatea în ℕ ▪ Probă de evaluare 1 29 X

1.2. Identificarea rapoartelor, proporţiilor şi a


mărimilor direct sau invers proporţionale  Rapoarte 1 31 X
2.2. Prelucrarea cantitativă a unor date utilizând  Proporţii; proprietatea fundamentală a proporţiilor 1 5 XI
rapoarte și proporţii pentru organizarea de date  Determinarea unui termen necunoscut dintr-o 1 7 XI
3.2. Aplicarea unor metode specifice de rezolvare a proporţie
problemelor în care intervin rapoarte, proporţii şi  Proporţii derivate 1 12 XI
mărimi direct/invers proporţionale  Şir de rapoarte egale 1 14 XI
4.2. Exprimarea în limbaj matematic a relaţiilor şi a  Mărimi direct proporţionale 1 19 XI
RAPOARTE. mărimilor care apar în probleme cu rapoarte,  Mărimi invers proporţionale 1 21 XI
PROPORŢII proporţii și mărimi direct sau invers proporţionale  Regula de trei simplă 1 26 XI
(13 ore) 5.2. Analizarea unor situaţii practice cu ajutorul  Elemente de organizare a datelor; reprezentarea 1 5 XII
rapoartelor, proporţiilor şi a colecţiilor de date datelor prin grafice în contextul proporţionalităţii;
6.2. Modelarea matematică a unei situaţii date în reprezentarea datelor cu ajutorul unor softuri
care intervin rapoarte, proporţii şi mărimi direct matematice
sau invers proporţionale  Probabilităţi (aplicaţie la rapoarte) 1 10 XII
 Exerciții 1 12 XII
 Probă de evaluare 1 17 XII
 La dispoziția profesorului 1 19 XII

LUCRARE SCRISĂ
SEMESTRIALĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise 1 28 XI
(2 ore) ▪ Discutarea lucrării scrise 1 3 XII
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI VODĂ”
COM. MIHAI VITEAZU
Str. Principală, nr. 1041,  Mihai Viteazu – 407405,
Tel. & Fax: (+40) 0264/329103
Email: scoalamihaivoda@yahoo.com

Avizat

Director:

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL II


Conform cu programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393/28.02.2017

An şcolar 2019 / 2020


Clasa a VI –a
Nr. săptămâni: 19 Total ore: 37 (2 ore / săptămână )

Disciplina: Matematică Algebră Profesor: Chira Daniela Maria

Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi de Data Obs.
ore
MULŢIMEA 1.3. Identificarea caracteristicilor numerelor întregi  Mulţimea numerelor întregi; opusul unui număr
NUMERELOR
1 14 I
în contexte variate întreg
ÎNTREGI 2.3. Utilizarea operațiilor cu numere întregi pentru  Reprezentarea pe axa numerelor; modulul unui
(17 ore) rezolvarea ecuațiilor și inecuațiilor
1 16 I
număr întreg
3.3. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea  Compararea şi ordonarea numerelor întregi
parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere 1 21 I
 Adunarea numerelor întregi, proprietăţi;
întregi 1 23 I
 Scăderea numerelor întregi
4.3. Redactarea etapelor de rezolvare a ecuaţiilor şi a 1 28 I
 Exerciții
inecuaţiilor studiate în mulţimea numerelor întregi 1 30 I
 Înmulţirea numerelor întregi, proprietăţi
5.3. Interpretarea unor date din probleme care se 1 4 II
 Împărţirea numerelor întregi când deîmpărţitul este
rezolvă utilizând numerele întregi 1 6 II
multiplu al împărţitorului
6.3. Transpunerea, în limbaj algebric, a unei situaţii
 Puterea cu exponent număr natural a unui număr
date, rezolvarea ecuației sau inecuației obținute și 1 11 II
interpretarea rezultatului
întreg nenul; reguli de calcul cu puteri
 Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea
parantezelor 2 13, 18 II
 Ecuaţii în mulțimea numerelor întregi
 Inecuaţii în mulțimea numerelor întregi 1 20 II
 Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor / 1 25 II
inecuaţiilor în contextul numerelor întregi 1 27 II
 Exerciții
 Probă de evaluare 2 3, 5 III
1 10 III
1.4. Recunoaşterea fracţiilor echivalente, a fracţiilor  Număr raţional; mulţimea numerelor raţionale; 1 12 III

4 aprilie – 21 aprilie - Vacanța de primăvară


ireductibile şi a formelor de scriere a unui număr reprezentarea numerelor raţionale pe axa numerelor

30 martie – 3 aprilie – Săptămâna Altfel


raţional  Opusul unui număr raţional; modulul; compararea 1 17 III
2.4. Aplicarea regulilor de calcul cu numere și ordonarea numerelor raţionale
raţionale pentru rezolvarea ecuaţiilor de tipul: x + a  Adunarea numerelor raţionale; proprietăţi 1 19 III
= b , x ∙ a = b , x : a = b (a ≠ 0), ax + b = c , unde a ,  Scăderea numerelor raţionale 1 24 III
b și c sunt numere raţionale  Înmulţirea numerelor raţionale; proprietăţi 1 26 III
MULŢIMEA 3.4. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor pentru  Împărţirea numerelor raţionale 1 23 IV
NUMERELOR compararea și efectuarea calculelor cu numere  Puterea cu exponent număr întreg a unui număr 1 28 IV
RAŢIONALE raţionale raţional nenul; reguli de calcul cu puteri
(12 ore) 4.4. Redactarea etapelor de rezolvare a unor  Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea 1 30 IV
probleme folosind operații în mulţimea numerelor parantezelor
raţionale  Ecuaţii de tipul: x a b, x a b, x : a b a 1 5V
5.4. Determinarea unor metode eficiente în 0, ax b c , unde a, b, c sunt numere raţionale
efectuarea calculelor cu numere raţionale  Probleme care se rezolvă folosind ecuaţii de acest 1 7V
6.4. Interpretarea matematică a unor probleme tip
practice prin utilizarea operaţiilor cu numere  Exerciții 1 12 V
raţionale  Probă de evaluare 1 14 V
LUCRARE
SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise 1 19 V
SEMESTRIALĂ ▪ Lucrare scrisă 1 21 V
(2 ore)
 Mulţimi. Mulțimea numerelor naturale 1 26 V
RECAPITULAREA  Rapoarte. Proporţii 1 28 V
ŞI  Mulţimea numerelor întregi 1 2 VI
CONSOLIDAREA  Mulţimea numerelor raţionale 1 4 VI
CUNOŞTINŢELOR  Probă de evaluare finală 1 9 VI
(6 ore)  La dispoziția profesorului 1 11 VI
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI VODĂ”
COM. MIHAI VITEAZU
Str. Principală, nr. 1041,  Mihai Viteazu – 407405,
Tel. & Fax: (+40) 0264/329103
Email: scoalamihaivoda@yahoo.com
Avizat

Director:
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I
Conform cu programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393/28.02.2017

An şcolar 2019 / 2020

Clasa a VI –a
Nr. săptămâni: 15 Total ore: 30 (2 ore / săptămână )

Disciplina: Matematică Geometrie Profesor: Chira Daniela Maria

Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi de Data Obs.
ore
TEST INIŢIAL ▪ Recapitularea cunoștințelor însușite în clasa a VI a 1 11 IX
(2 ore) ▪ Discutarea testului inițial 1 13 IX

1.5. Recunoaşterea unor figuri geometrice plane


 Unghiuri; noțiuni recapitulative 1 18 IX
(drepte, unghiuri) în configuraţii date
 Unghiuri opuse la vârf, congruența lor; 1 20 IX
2.5. Recunoașterea paralelismului sau
 Unghiuri în jurul unui punct; suma măsurilor lor 1 25 IX
perpendiculari-tății a două drepte
 Unghiuri suplementare, complementare 1 27 IX
UNGHIURI 3.5. Utilizarea unor proprietăţi referitoare la distanţe,
 Unghiuri adiacente 1 2X
(10 ore) drepte, unghiuri, cerc pentru realizarea unor
 Bisectoarea unui unghi. Construcția bisectoarei 2 4, 9 X
construcții geometrice
 Probleme 1 11 X
4.5. Exprimarea prin reprezentări geometrice sau în
 Evaluare 1 16 X
limbaj specific matematic a noţiunilor legate de
 La dispoziția profesorului 1 18 X
dreaptă, unghi şi cerc
1.5. Recunoaşterea unor figuri geometrice plane
 Drepte paralele; construirea (prin translaţie). 1 23 X
(drepte paralele, drepte perpendiculare) în
Axioma paralelelor
configuraţii date
 Criterii de paralelism (unghiuri formate de două 1 25 X
2.5. Recunoașterea coliniarităţii unor puncte, a
drepte paralele cu o secantă).
faptului că două unghiuri sunt opuse la vârf,
 Probleme-aplicații practice în poligoane și corpuri 1 30 X
adiacente, complementare sau suplementare şi a
geometrice
PERPENDICULA- paralelismului sau perpendicularității a două drepte
 Drepte perpendiculare în plan (definiție, notaţie; 1 1 XI
RITATE ȘI 3.5. Utilizarea unor proprietăţi referitoare la distanţe,
construcţie) oblice;
PARALELISM drepte, unghiuri, cerc pentru realizarea unor
 Aplicații practice în poligoane și corpuri 1 6 XI
(9 ore) construcții geometrice
geometrice
4.5. Exprimarea prin reprezentări geometrice sau în
 Distanţa de la un punct la o dreaptă 1 8 XI
limbaj specific matematic a noţiunilor legate de
 Mediatoarea unui segment; construcţie; simetria 1 13 XI
dreaptă, unghi şi cerc
față de odreaptă
 La dispoziția profesorului 1 15 XI
 Probleme 1 20 XI
 Probă de evaluare 1 22 XI
LUCRARE SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise 1 27 XI
SEMESTRIALĂ ▪ Discutarea lucrării scrise 1 29 XI
(2 ore)
1.5. Recunoaşterea unor figuri geometrice plane  Cerc (def, construcție); elemente în cerc: centru, 1 4 XII
(cercuri, arce de cerc) în configuraţii date rază, coardă, diametru, arc de cerc, unghi la centru,
3.5. Utilizarea unor proprietăţi referitoare la distanţe, măsuri
CERCUL drepte, unghiuri, cerc pentru realizarea unor  Pozițiile unei drepte față de un cerc 1 6 XII
(6 ore) construcții geometrice  Pozițiile relative a două cercuri 1 11 XII
5.5. Analizarea seturilor de date numerice sau a  Probleme 1 13 XII
reprezentărilor geometrice în vederea optimizării  Probă de evaluare 1 18 XII
calculelor cu lungimi de segmente, distanţe, măsuri  La dispoziția profesorului 1 20 XII
de unghiuri şi de arce de cerc
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ„MIHAI VODĂ”
COM. MIHAI VITEAZU
Str. Principală, nr. 1041,  Mihai Viteazu – 407405,
Tel. & Fax: (+40) 0264/329103
Email: scoalamihaivoda@yahoo.com
Avizat

Director:

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL II


Conform cu programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393/28.02.2017

An şcolar 2019 / 2020

Clasa a VI –a
Nr. săptămâni: 19 Total ore: 35 (2 ore / săptămână )

Disciplina: Matematică Geometrie Profesor: Chira Daniela Maria

Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi de Data Obs.
ore

1.6. Recunoaşterea unor elemente de geometrie  Triunghiul: definiţie, elemente; clasificare; 1 15 I

24 ianuarie – Ziua Unirii


Principatelor Române
plană asociate noţiunii de triunghi perimetru;
2.6. Calcularea unor lungimi de segmente, măsuri de  Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; 1 17 I
unghiuri în contextul geometriei triunghiului  Unghi exterior unui triunghi, teorema unghiului 1 22 I
TRIUNGHIUL
3.5. Utilizarea unor proprietăţi referitoare la exterior
(5 ore)
distanţe, drepte, unghiuri, cerc pentru realizarea  Construcţia triunghiurilor: cazurile LUL, ULU, 1 29 I
unor construcții geometrice LLL; inegalităţi între elementele triunghiului
(observate din cazurile de construcție)
 La dispoziția profesorului 1 31 I
1.6. Recunoaşterea unor elemente de geometrie  Bisectoarele unghiurilor unui triunghi: 1 5 II
plană asociate noţiunii de triunghi concurenţa (fără demonstraţie), cercul înscris în
3.5. Utilizarea unor proprietăţi referitoare la triunghi;
distanţe, drepte, unghiuri, cerc pentru realizarea  Mediatoarele laturilor unui triunghi: concurenţă 1 7 II
unor construcții geometrice (fără demonstraţie), cercul circumscris unui
LINII IMPORTANTE
4.6. Exprimarea în limbaj geometric simbolic şi triunghi;
ÎN TRIUNGHI
figurativ a caracteristicilor triunghiurilor și ale  Înălţimile unui triunghi: definiţie, construcţie, 1 12 II
(6 ore)
liniilor importante în triunghi concurenţa (fără demonstraţie);
 Medianele unui triunghi: definiţie, construcţie, 1 14 II
concurenţa (fără demonstraţie)
 Probleme 1 19 II
 Probă de evaluare 1 21 II
1.6. Recunoaşterea unor elemente de geometrie  Congruenţa triunghiurilor oarecare: criterii de 1 26 II
plană asociate noţiunii de triunghi congruenţă a triunghiurilor: LUL, ULU, LLL;
3.6. Utilizarea criteriilor de congruenţă și a  Criteriile de congruenţă a triunghiurilor 1 28 II
proprietăților unor triunghiuri particulare pentru dreptunghice: CC, IC, CU, IU
determinarea caracteristicilor unei configurații  Metoda triunghiurilor congruente 1 4 III
CONGRUENȚA 6, 11 III
geometrice  Aplicaţii 2
TRIUNGHIURILOR 13 III
4.6. Exprimarea în limbaj geometric simbolic şi  Proprietatea punctelor de pe bisectoarea unui 1
(10 ore)
figurativ a caracteristicilor triunghiurilor și ale unghi
liniilor importante în triunghi  Proprietatea punctelor de pe mediatoarea unui 1 18 III
segment
 Probleme 2 20, 25 III
 Probă de evaluare 1 27 III

1.6. Recunoaşterea unor elemente de geometrie

30 martie – 3 aprilie – Săptămâna Altfel


Proprietăţi ale triunghiului isoscel 1 22 IV

4 – 21 aprilie - Vacanța de primăvară


1 mai – Ziua Internațională a Muncii


plană asociate noţiunii de triunghi  Proprietăți ale triunghiului echilateral 1 24 IV
2.6. Calcularea unor lungimi de segmente, măsuri Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic
de unghiuri în contextul geometriei triunghiului  Cateta opusă unghiului de 30° 1 29 IV
3.6. Utilizarea criteriilor de congruenţă și a  Mediana corespunzătoare ipotenuzei – teoreme 1 6V
proprietăților unor triunghiuri particulare pentru
PROPRIETĂȚILE directe şi reciproce;
determinarea caracteristicilor unei configurații
TRIUNGHIURILOR  Teorema lui Pitagora (fără demonstraţie, 1 8V
geometrice
(7 ore) verificări de triplete de numere pitagorice,
5.6. Analizarea unor construcţii geometrice în determinarea de lungimi folosind pătrate
vederea evidenţierii unor proprietăţi ale perfecte)
triunghiurilor  Probleme 1 13 V
6.6. Transpunerea, în limbaj specific, a unei situaţii  Probă de evaluare 1 15 V
date legate de geometria triunghiului, rezolvarea
problemei obţinute şi interpretarea rezultatului
LUCRARE SCRISĂ 20 V
▪ Pregătirea lucrării scrise 1
SEMESTRIALĂ 22 V
▪ Discutarea lucrări scrise 1
(2 ore)

5 iunie – Ziua
 Unghiuri 1 27 V

Învățătorului
RECAPITULAREA ŞI
 Perpendicularitate și paralelism 1 29 V
CONSOLIDAREA
 Cercul 1 3 VI
CUNOŞTINŢELOR
 Triunghiul 1 10 VI
(5 ore)
 La dispoziția profesorului 1 12 VI

S-ar putea să vă placă și