Sunteți pe pagina 1din 7

6.

Societatea comerciala INTERMEDIAN SRL; cod unic de inregistrare


1959857
Romania, Curtea de Apel Iasi, Sectia Comerciala Str. Anastasie Panu, nr.25 Dosar nr. 0154/99/1999
Comunicare decizie civila nr. 18 emisa la: ziua 14, luna 01, anul 2008 Se comunica, alaturat, copia
deciziei civile nr. 18/14.01.2008, pronuntata in dosarul nr. 0154/99/1999, de Curtea de Apel Iasi, Sectia
Comerciala, privind debitorul SC Intermedian SRL, cu sediul social in Iasi, str. sos. Moara de Foc,
nr.16, bl.408, sc.C, et.1, ap.5, jud. Iasi, cod de identificare fiscala 1
1959857
, nr. de ordine in registrul comertului J22/1377/1992. Parafa presedintelui instantei, Grefier, 2008
(20948) * Romania, Curtea de Apel Iasi, Sectia Comerciala Dosar nr. 0154/99/1999 Decizie nr. 18
Sedinta publica de la 14 ianuarie 2008 Completul compus din: Presedinte Sfabu Traian Judecator
Cremenitchi Radu Judecator Miler Iulia Grefier Roznov Despina Pe rol, judecarea cauzei Faliment
privind pe recurent DGFP Iasi si pe intimat SC Intermedian SRL, intimat SC Comtom SA, intimat
Corpul Gardienilor Publici Iasi, intimat SC Unirea SA, intimat SC Alpha Bank SA suc. Iasi, intimat SC
Romtelecom SA suc. Iasi, intimat DEFPL Iasi, intimat SNP Petrom SA suc. Peco Iasi,

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA Nr. 688/2008
intimat SNP Petrom SA suc. Piatra Neamt, intimat SC Bankcoop SA suc. Neamt, lichidator judiciar
Lichidator Master Consulting IPURL, avand ca obiect procedura insolventei, impotriva sentintei
comerciale nr. 353/S/19.09.2007 a Tribunalului Iasi-judecator sindic. La apelul nominal facut in sedinta
publica lipsesc partile. Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefier care
invedereaza: recurs la al 2-lea termen; intimatul-creditor SNP Petrom SA Zona Peco Neamt a formulat
si depus la dosar Precizari, prin care achieseaza la motivele de recurs; intimatul-creditor Bankcoop
B.G.C.P. SA suc. Neamt a trimis la dosar adresa nr.66/14.01.2008 a trimis la dosar cererea de amanare
pe motiv ca juristul se afla la o alta instanta, aratand ca, in cazul in care cererea de amanare nu va fi
admisa, solicita admiterea recursului introdus de creditorul DGFP Iasi; prin cererea de recurs la solicita
judecarea pricinii in lipsa, dupa care instanta, verificand actele si lucrarile dosarului, constata recursul in
stare de judecata si ramane in pronuntare. Ulterior deliberarii, Instanta, Asupra recursului comercial de
fata; Prin incheierea de sedinta nr. 17/COM/11.II.2000 s-a deschis procedura insolventei impotriva
debitorului SC Intermedian SRL Iasi, prin raportul depus la data de 17.II.2006 lichidatorul judiciar
desemnat in cauza propunand inchiderea procedurii in conditiile art.117 din Legea nr. 64/1995, in
vigoare la data respectiva, motivat de faptul ca averea debitorului a fost lichidata iar fondurile obtinute
au fost distribuite. Creditorii DGFP a jud. Iasi, Alpha Bank Romania SA suc. Iasi si Bankcoop B.G.C.P.
SA Agentia Piatra Neamt au formulat cereri privind antrenarea raspunderii personale a piritilor Barbieru
Ioan Cristian si Barbieru Adriana, administratori ai debitorului. Cererile au fost formulate in temeiul
art.137 din Legea nr. 64/1995, care a fost abrogata la data intrarii in vigoare a Legii nr. 85/2006,
respectiv 21.VII.2006. Conform noii reglementari, lichidatorul judiciar a precizat ca nu intelege sa
formuleze cerere in stabilirea raspunderii conform prevederilor art.138 alin.(1) din Lege, astfel de cereri
fiind formulate de creditorii care fac parte din comitetul creditorilor. Tribunalul Iasi judecator-sindic,
prin sentinta comerciala nr. 353/S/19 septembrie 2007, a hotarat urmatoarele: Constata lipsa calitatii
procesuale active si in consecinta respinge cererile formulate de creditorii-reclamanti Directia Generala
a Finantelor Publice a judetului Iasi, cu sediul in Iasi, str. A. Panu, nr.26 si Alpha Bank Romania SA, cu
sediul in mun. Bucuresti, bd. Independentei nr.7, bl.A.1-4 si Bankcoop B.G.C.P. SA Ag. Neamt, cu
sediul in mun. Piatra Neamt, str. Cuiejdi, nr.4, et.3, prin lichidatorii judiciari privind stabilirea
raspunderii personale a paratilor Barbieru Ioan Cristian si Barbieru Adriana, ambii cu domiciliul in Iasi,
Aleea Sadoveanu, nr.28, pentru pasivul debitorului falit. in temeiul art.132 alin.(2) din Legea privind
procedura insolventei, dispune inchiderea procedurii falimentului debitorului SC Intermedian SRL, cu
sediul social in Iasi, sos. Moara de Foc, nr.16, bl.408, sc.C, ap.5. Dispune radierea debitorului din
registrul comertului si alte registre. in temeiul art.136 din Legea privind procedura insolventei, descarca
pe administratorul judiciar de orice indatoriri si responsabilitati. in temeiul art.135 din Legea privind
procedura insolventei, dispune notificarea prezentei sentinte debitorului, creditorilor, Directiei Generale
a Finantelor Publice a judetului Iasi si Oficiului Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Iasi
pentru efectuarea mentiunilor de inchidere a procedurii insolventei prin publicarea in Buletinul
Procedurilor de Insolventa. impotriva acestei sentinte a formulat recurs creditorul Directia Generala a
Finantelor Publice a Judetului Iasi, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, cu urmatoarea
motivare: La data de 11.04.2006 sub nr. 5866, creditorul DGFP a judetului Iasi a formulat cerere,
solicitand atragerea raspunderii personale a administratorilor debitoarei SC Intermedian SRL Iasi, jud.
Iasi, in conformitate cu art.137 lit.c) si lit.d) din Legea nr. 64/1995, privind procedura falimentului, iar
dupa intrarea in vigoarea a legii nr.85/2006 raspunderea membrilor organelor de conducere este
reglementata de art.138. Societatea debitoare SC Intermedian SRL Iasi, jud. Iasi are obligatii neonorate
la bugetul consolidat al statului reprezentand impozite si taxe in cuantum de 15.306 lei. Aducand
debitoarea in situatia de incetare a platilor, administratorul societatii a pus creditorul bugetar in
imposibilitatea incasarii creantelor ajunse la scadenta. Neplata obligatiilor fiscale a condus in mod cert
la acumularea de debite, majorari de intarziere, dobanzi si penalitati, responsabil pentru neachitarea
acestora, cat si pentru starea de insolventa fiind administratorul debitorului Popa Sandu. in ceea ce
priveste incidenta art.138 din Legea nr. 85/2006, prevederea legala trebuie interpretata in primul rand,
pornind de la scopul urmarit de legiuitorul roman atunci cand a edictat norma de drept analizata. Astfel,
scopul edictarii acestei norme este acela de a determina aparitia si mentinerea unui climat economic
sanatos intemeiat pe doua principii fara de care acest deziderat nu poate fi realizat, respectiv: principiul
apararii drepturilor creditorilor societatii comerciale fata de faptele administratorilor acestor societati
care nu iau masurile cerute de lege in cazul in care societatea se afla in incetare de plati si principiul
raspunderii administratorilor pentru continuarea unei activitati care prejudiciaza pe ceilalti creditori. in
vederea realizarii acestui deziderat, legiuitorul roman a edictat art.27 din Legea nr. 85/2006, in care se
arata ca "debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi
supus dispozitiilor prezentei legi in termen de maximul 30 de zile de la aparitia starii de insolventaa€
(alin.(1)) si ca "va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi si
debitorul in cazul in care aparitia starii de insolventa este iminentaa€ (alin.(2)). Din analiza acestui text
rezulta ca administratorii unei societati comerciale sunt obligati sa solicite aplicarea dispozitiilor din
Legea nr. 85/2006, nu numai in situatia aparitiei starii de incetare de plati, ci chiar si in situatia in care
aceasta este iminenta. in acest sens, pornind de la principiile enuntate mai sus si pentru a nu mai creste
insolvabilitatea care duce in mod inevitabil la cresterea creantelor si la aparitia altora noi, pentru a arata
importanta acestei obligatii pentru climatul

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA Nr. 688/2008
economic, legiuitorul a stabilit chiar un termen limita pentru depunerea cererii, respectiv 30 de zile de la
aparitia starii de insolventa. in aceasta situatie, formularea unei cereri intemeiata pe dispozitiile Legii nr.
64/1995 republicata (actuala Lege nr. 85/2006) pentru stabilirea starii de insolventa nu este o optiune a
debitorului prin reprezentantii sai legali (administratorii), ci o obligatie, un comandament pe care
administratorii nu il pot incalca. in concluzie, art.138 din Legea nr. 85/2006, trebuie interpretat ca o
sanctiune care trebuie aplicata administratorilor care au incalcat dispozitiile imperative ale legii care le
impun obligatia de a solicita stabilirea starii de insolventa. Raspunderea membrilor organelor de
conducere ale societatilor ajunse in incetare de plati, este o raspundere speciala care pune la indemana
creditorilor si a instantei, mijloacele juridice cele mai adecvate pentru a se asigura in tot sau in parte a
pasivului debitorului. Analizand motivele de recurs formulate si raportandu-le la actele dosarului si la
dispozitiile legale aplicabile in cauza, Curtea constata urmatoarele: Potrivit textului prevazut de art.138
alin.(1) pct.(1) din Legea nr. 85/2006, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului,
judecatorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns in stare de
insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de supraveghere din cadrul societatii, sau de
conducere, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa, prin una din faptele
enumerate la lit.a)-g). Conform alin.(3) al aceluiasi articol, comitetul creditorilor poate cere
judecatoruluisindic sa fie autorizat sa introduca actiunea prevazuta la alin.(1), daca administratorul
judiciar sau lichidatorul a omis sa indice, in raportul sau asupra cauzelor insolventei, persoanele
culpabile de starea de insolventa a patrimoniului debitorului persoana juridica, ori daca acesta a omis sa
formuleze actiunea prevazuta la alin.(1) si raspunderea persoanelor la care se refera alin.(1). in speta
insa, nu este indeplinita nici una din conditiile prevazute de lege pentru autorizarea comitetului
creditorilor, cu atat mai mult a unui singur creditor, iar in lipsa autorizarii, corect a respins prima
instanta cererea creditorului Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Iasi, raportat la aspectele
sus-mentionate. Este neintemeiata si urmeaza a se respinge critica recurentei privind aplicabilitatea disp.
art.137 din Legea nr. 64/1995, act normativ in vigoare la momentul formularii cererii privind stabilirea
raspunderii personale, intrucat acest act normativ a fost abrogat la 21.VII.2006, iar in momentul
solutionarii cererii creditorului erau in vigoare prevederile Legii nr. 85/2006, de imediata si inclusiva
aplicare in materia insolventei. Instanta de fond a retinut corect ca, din probele administrate si continutul
raportului lichidatorului judiciar nu rezulta ca paratii ar fi savarsit vreuna dintre faptele limitativ
enumerate de art.138 lit. a-g din Legea nr. 85/2006, si care sa fi determinat starea de insolventa a
debitorului. Totodata, lichidatorul judiciar si-a exprimat fara echivoc parerea fata de raspunderea
personala pentru pasivul debitorului falit. De asemenea, nu sunt indeplinite nici conditiile prevazute de
legea generala privind culpa, prejudiciul si legatura de cauzalitate. Fata de aceste considerente, urmeaza
a se respinge ca nefondat recursul formulat, mentinand sentinta recurata fiind legala si temeinica. Pentru
aceste motive, in numele legii, decide: Respinge recursul formulat de Directia Generala a Finantelor
Publice a jud. Iasi impotriva sentintei comerciale nr. 353/S/19.IX.2007 a Tribunalului Iasi judecator-
sindic, pe care o mentine. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica de la 14 ianuarie 2008. Presedinte,
Judecator, Judecator, Grefier, 2008 (20949)

6. Societatea comerciala INTERMERIDIAN SRL; cod unic de inregistrare


1959857
Romania, Tribunalul Iasi, Sectia Comerciala Str. N. Gane, nr. 20/A Dosar 154/1999/COM, Termen
12.09.2007, ora 1100 Citatie emisa la: ziua 04, luna 06, anul 2007 D.G.F.P.J. Iasi, cu sediul in str. A.
Panu, nr.26; SC Comtom SA Tomesti, jud. Iasi; Corpul Gardienilor Publici Iasi, cu sediul social in str.
Bucium, nr.3 0; SC Unirea SA Iasi, cu sediul social in Calea Chisinaului, nr.171; SC Alpha Bank SA
Iasi, cu sediul social in B-dul Independentei, nr. 7; RomTelecom Iasi, cu sediul social in str.
Lapusneanu, nr.14; D.E.F.P.L. Iasi, cu sediul in B-dul Stefan cel Mare, nr.15; S.N.P. Petrom SA
Bucuresti, Sucursala Peco SA Iasi, cu sediul social in str. Zugravi, nr. 24; Petrom SA P.Neamt, cu sediul
social in str. T. Maiorescu, nr. 3/B, jud. Neamt; Bankcoop SA Suc. P. Neamt, cu sediul social in str.
Cuiejdi, nr. 4, et. 3. Sunt chemati la aceasta instanta, completul I, in ziua de 12, luna 09, anul 2007, ora
1100, in calitate de creditori,

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA Nr. 1.536/2007
in proces cu SC Intermedian SRL Iasi, cu sediul in Iasi, sos. Moara de Foc, nr. 16, bl. 408, sc. C, et. 1,
ap. 5, jud. Iasi, cod fiscal
1959857
, numar de ordine in registrul comertului J22/1377/1992, pentru inchidere procedura si stabilire
raspundere personala. Presedintelui instantei, Grefier, 2007 (48855) * Romania, Tribunalul Iasi, Sectia
Comerciala Str. N. Gane, nr.20/A Dosar 154/1999/COM, Termen 12.09.2007, ora 1100 Citatie emisa la:
ziua 05, luna 06, anul 2007 SC Intermedian SRL, cu sediul in Iasi, sos. Moara de Foc, nr. 16, bl. 408, sc.
C, et. 1, ap. 5, jud. Iasi, cod fiscal
1959857
, numar de ordine in registrul comertului J22/1377/1992, este chemat la aceasta instanta, completul I, in
ziua de 12, luna 09, anul 2007, ora 1100, in calitate de debitor, in proces cu D.G.F.P.J. Iasi, pentru
inchidere procedura si stabilire raspundere personala. Parafa presedintelui instantei, Grefier, 2007
(48856

6. Societatea comerciala INTERMEDIAN SRL; cod unic de inregistrare


1959857
Romania, Tribunalul Iasi, Sectia Comerciala Str. N.Gane, nr.20/A Dosar 154/1999/COM Comunicare
sentinta comerciala nr.353/S emisa la: ziua 19, luna 09, anul 2007 Catre, SC Comtom SA Tomesti, cu
sediul in jud. Iasi; D.G.F.P.J. Iasi, cu sediul in str. A.Panu, nr.26; D.E.F.P.L. Iasi, cu sediul in b-dul
Stefan cel Mare si Sfant, nr.15; Corpul Gardienilor Publici Iasi, cu sediul in str. Bucium, nr.30; SC
Unirea SA Iasi, cu sediul in Calea Chisinaului, nr.171; SC Alpha Bank SA Iasi, cu sediul in b-dul
Independentei nr.7; Romtelecom suc. Iasi, cu sediul in str. Lapusneanu, nr.14; SNP Petrom SA suc. Peco
Iasi, cu sediul in str. Zugravi, nr.24; SC Petrom SA Piatra Neamt, cu sediul in str. T.Maiorescu nr.3/B;
Bankcoop SA Sucursala P. Neamt, cu sediul in str. Cuiejdi nr.4, et.3; SC Intermedian SRL Iasi, cu sediul
in sos. Moara de Foc, nr.16, bl.408, sc.C, etaj 1, ap.5. Se comunica, alaturat, copia sentintei comerciale
nr.353/S/19.09.2007, pronuntata in dosarul nr.154/1999/COM, de Tribunalului Iasi, Sectia Comerciala,
privind debitorul SC Intermedian SRL Iasi, cu sediul in Iasi, sos. Moara de Foc, nr.16, bl.408, sc.C, et.1,
ap.5, jud. Iasi, cod fiscal
1959857
, numar de ordine in registrul comertului J/22/1377/1992. Parafa presedintelui instantei, Grefier, 2007
(76064) * Romania, Tribunalul Iasi, Sectia Comerciala Dosar nr.154/199/COM Sentinta comerciala
nr.353/S Sedinta publica de la 19.09.2007 Judecator-sindic Crauciuc-Bujor Gheorghe Grefier Ivona
Panican Pe rol, fiind cauza de insolventa privind pe debitorului SC Intermedian SRL Iasi si solutionarea
cererilor vizand stabilirea raspunderii personale a paratului Barbieru Cristian si propunerea lichid.
judiciar de inchidere a procedurii insolventei. La apelul nominal facut in sedinta publica, lipsa partile.
Procedura este completa. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, din care rezulta ca
dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc in sedinta publica de la 12.09.2007, sustinerile partilor
fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta sentinta, iar
din lipsa de timp pentru deliberare, s-a amanat pronuntarea pentru azi. Judecatorul-sindic, Analizand
actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele: Prin incheierea de sedinta nr. 17/COM/11.02.2000, s-
a deschis procedura insolventei impotriva debitorului SC Intermedian SRL Iasi, care in lipsa unui plan
de reorganizare a continuat sub forma falimentului. Prin raportul depus la data de 17.02.2006,
lichidatorul judiciar desemnat in cauza a propus inchiderea procedurii in conditiile art.117 din Legea
nr.64/1995, in vigoare la acea data, motivat de faptul ca toata averea debitorului a fost lichidata, iar
fondurile obtinute au fost distribuite. Propunerea formulata a fost notificata partilor fara ca acestea sa
formuleze obiectiuni, dar creditorii D.G.F.P.J .Iasi, Alpha Bank Romania SA suc. Iasi si Bankcoop
B.G.C.P. SA- Agentia P. Neamt au inteles sa recurga in cauza la formularea unor cereri vizand stabilirea
raspunderii personale a paratilor Barbgieru Ioan Cristian si Barbieru Adriana, administratori ai
debitorului, in motivare creditorii prezentand pe larg acuzatiile aduse acestora. Cererile formulate s-au
motivat in drept pe prevederile art.137 din Legea nr.64/1995, act normativ care la data de 21.07.2006,
data intrarii in vigoare a Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, a fost abrogat. Daca in
formularea initiala a Legii nr.64/1995, cererea in raspundere personala putea fi promovata si de catre
creditori, in reglementarea actuala a Legii

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA Nr. 2.429/2007
nr.85/2006, titularul unei astfel de cereri nu poate fi decat administratorul judiciar sau lichidatorul
(art.138 alin.1)-si numai in situatii speciale, comitetul creditorilor cu autorizarea judecatorului-sindic
(art.138 alin.3). in cauza, lichidatorul judiciar a precizat nu intelege sa formuleze cerere in stabilirea
raspunderii conform prevederilor art.138 alin.1 din lege, intrucat astfel de cereri au fost formulate de
creditorii care fac parte din comitetul creditorilor. Avand in vedere noul cadru procedural al actiunii in
raspundere reglementat de Legea nr.85/2006 cat si faptul ca in cauza lichidatorul judiciar nu a inteles sa
se substituie procesual creditorilor-reclamanti, care au formulat actiunile in nume propriu, nu in numele
comitetului creditorilor si fara autorizarea judecatorului-sindic, se va constata lipsa calitatii procesuale
active a acestora cu consecinta respingerii cererilor vizand stabilirea raspunderii personale a
administratorilor-parati, ca fiind facute de persoane fara calitate procesuala. Totodata, constatandu-se ca
averea debitorului a fost lichidata in totalitate si fondurile obtinute au fost distribuite, se va admite si
propunerea de inchidere a procedurii in temeiul art.132, alin.2 din lege, cu consecinta radierii debitorului
din evidentele comerciale si fiscale. Pentru aceste motive, in numele legii, hotaraste: Constata lipsa
calitatii procesuale active si in consecinta respinge cererile formulate de creditoriireclamanti Directia
Generala a Finantelor Publice a judetului Iasi, cu sediul in Iasi, str. A.Panu, nr.26 si Alpha Bank
Romania SA suc. Iasi, cu sediul in munc.Iasi,B-dul Independentei nr.7, bl.A1-4 si Bankcoop BGCP SA-
Ag.P.Neamt, cu sediul in mun. P.Neamt, str. Cuiejdi nr.4, et.3, prin lichidatorii judiciari, privind
stabilirea raspunderii personale a paratilor Barbieru Ioan Cristian si Barbieru Adriana, ambii cu
domiciliul in Iasi, Aleea Sadoveanu nr.28, pentru pasivul debitorului falit. in temeiul art.132 alin.2 din
Legea privind procedura insolventei, dispune inchiderea procedurii falimentului debitorului SC
Intermedian SRL, cu sediul social in Iasi, sos. Moara de Foc nr.16, bl.408, sc.C, ap.5. Dispune radierea
debitorului din registrul comertului si alte registre. in temeiul art.136 din Legea privind procedura
insolventei, descarca pe administratorul judiciar de orice indatoriri si responsabilitati. in temeiul art.135
din Legea privind procedura insolventei, dispune notificarea prezentei sentinte debitorului, creditorilor,
Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi si Oficiului Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Iasi, pentru efectuarea mentiunilor de inchidere a procedurii insolventei, prin publicarea in
Buletinul procedurilor de insolventa. Definitiva si executorie. Cu recurs in termen de 10 zile de la
comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 19.09.2007. Judecator-sindic, Grefier, 2007 (76065)

3. Societatea comerciala INTERMEDIAN SRL; cod unic de inregistrare


1959857
Romania, Curtea de Apel Iasi, Sectia Comerciala Str. A. Panu, nr.25 Dosar 0154/99/1999 Termen
14.01.2008 Citatie emisa la: ziua 29, luna 11, anul 2007 SC Intermedian SRL, cu sediul social in Iasi,
sos. Moara de Foc nr.16, bl.408, sc.C, et.1, ap.5, jud. Iasi, cod de identificare fiscala
1959857
, numar de ordine in registrul comertului J22/1377/1992, in calitate de intimat debitor; Corpul
Gardienilor Publici Iasi, cu sediul social in Iasi, str. Bucium nr.30, jud. Iasi, in calitate de intimat
creditor; D.E.F.P.L. Iasi, cu sediul social in Iasi, b-dul Stefan cel Mare nr.15, jud. Iasi, in calitate de
intimat creditor; SC Alpha Bank SA suc. Iasi, cu sediul social in Iasi, bdul Independentei nr.7, jud. Iasi,
in calitate de intimat creditor; SC Bankcoop SA suc. Iasi, cu sediul social in Iasi, str. Cuiejdi nr.4, et.3,
jud. Iasi, in calitate de intimat creditor; SC Comtom SA Iasi, cu sediul social in Comuna Tomesti, jud.
Iasi, in calitate de intimat creditor, SC Romtelecom SA suc. Iasi, cu sediul social in Iasi, str. Al.
Lapusneanu nr.14, jud. Iasi, in calitate de intimat creditor; SC Unirea SA, cu sediul social in Iasi, Calea
Chisinaului nr.171, jud. Iasi, in calitate de intimat creditor; SNP Petrom SA suc. Peco Iasi, cu sediul
social in Iasi, str. Zugravi nr.24, jud. Iasi, in calitate de intimat creditor; SNP Petrom SA suc. Piatra
Neamt, cu sediul social in Piatra Neamt, str. Titu Maiorescu nr.3B, jud. Neamt, in calitate de intimat
creditor; Sunt chemati la aceasta instanta, camera 1, completul comercial, in ziua de 14, luna 01, anul
2008, ora 08.30, in proces cu D.G.F.P. Iasi, cu sediul social in Iasi, str. A. Panu nr.26, jud. Iasi, in
calitate de recurent creditor, pentru Lg.85/2006. Parafa presedintelui instantei, Grefier, 2007 (99139) *
Romania, Curtea de Apel Iasi, Sectia Comerciala Str. A .Panu, nr.25 Dosar 0154/99/1999 Termen
14.01.2008 Citatie emisa la: ziua 29, luna 11, anul 2007 Lichidator Master Consulting IPURL, cu sediul
social in Iasi, str. Socola nr.8, bl.8, sc.A, et.4, ap.19, jud. Iasi, cod de identificare fiscala 20879282, in
calitate de lichidator pentru SC Intermedian SRL, cu sediul social in Iasi, sos. Moara de Foc nr.16,
bl.408, sc.C, et.1, ap.5, jud. Iasi, cod de identificare fiscala
1959857
, numar de ordine in registrul comertului J22/1377/1992, este chemat la aceasta instanta, camera 1,
completul comercial, in ziua de 14, luna 01, anul 2008, ora 08.30, in proces cu D.G.F.P. Iasi, cu sediul
social in Iasi, str. A.Panu nr.26, jud. Iasi, in calitate de recurent creditor, pentru Lg.85/2006. Parafa
presedintelui instantei, Grefier, 2007 (99140) *

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA Nr. 3.166/2007
Romania, Curtea de Apel Iasi, Sectia Comerciala Str. A. Panu, nr.25 Dosar 0154/99/1999 Termen
14.01.2008 Citatie emisa la: ziua 29, luna 11, anul 2007 D.G.F.P. Iasi, cu sediul social in Iasi, str.
A.Panu nr.26, jud. Iasi, in calitate de recurent creditor, este chemat la aceasta instanta, camera 1,
completul comercial, in ziua de 14, luna 01, anul 2008, ora 08.30, in proces cu SC Intermedian SRL, in
calitate de intimat debitor, cu sediul social in Iasi, sos. Moara de Foc nr.16, bl.408, sc.C, et.1, ap.5, jud.
Iasi, cod de identificare fiscala
1959857
, numar de ordine in registrul comertului J22/1377/1992, pentru Lg.85/2006. Parafa presedintelui
instantei, Grefier, 2007 (99141

S-ar putea să vă placă și