Sunteți pe pagina 1din 6

1 N' ItNJef!

-Y 'toR
!tjrYI,'n,'s~~ Ort' ~- TIt~Nf}VICcfJNU'
-= Ji~t.reqfu-
rr:.~ ~,- 'I:!J ~~'- 0 s-o % e-1Frll- L t' N ~~
C'A-~ft c-Vj tTAlC:~-
'M,4-,<l' 4:-=
AgentuH2:t:: ~RISTIAN SIMION
Localitatea -;ll\SI::

CONTRACT DE VANZARE - CUMP ARARE


iN RATE - ECIllP AMENTE PREP ARA T CAFEA
NR. 360 din 22.03.2007
, '"

1. PARTILE CONTRACTANTE
1.1 SC ICEBURG DRINKS DISTRIBUTIE SRL , cu sediul in Comuna Jilava ,
. Jud Ilfov, Str. Ungureni nr. 113, tel/fax 0246.210.271,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 23/281/2000, CUI - RO 14481060,
avand contul bancar nr. R093RZBROOOOO60003504881$'deschis la RAIFFEISEN
BANK - Sue. Giurgiu, reprezentata de domnul MATACHE SORIN, in calitate de .
VANZATOR.
Si
1.2 SC ANKAT WORK SRL , cu sediul in lASI, STR. NISIPARl. NR.3, ('AM 4
,sector/Judet IASI , inregistrata sub nr. J22/118/2007 , CUI RO 20547739
~. 5EJ>iU PItLS
ITJr-;s.q J-c 14,oF-
j2.6=&. C CJNt£. r
s+
e ~ N Is/pf.}t2iS
'

avand contul bancar nr. RO25 CRDZ 005A 044580476001 , desehis la banca L ~:k. Joe...}I.4."
ROMEXTERRA SUe. !ASl, reprezentata legal de TARNA UCEANU CATALINA, e sf!: #;IrJ'c~'cdI
in calitate de CUMPARATOR, r.;z-,..,.;- s eJt.,.,-t--o
Au convenit sa incheie prezentul contract in urmatoarele conditii : co" sir-u. c-:'ft'~-
':)£NOLA-TIJ .
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Vanzarea in rate a 1 buc. echipament pentru preparat cafea tip .LASPAZIALE
VIVALDI 1CC , seria 253644 .
2.2 Vanzarea in rate este conditionata ge obligatia cumparatorului de a consuma
numai cafea proprietatea SC ICEBURG DISTRIBUTIE SRL , cu sediul in MUN.
~, GIURGIU,SOS.BUCURESTI,CORPC!-ADlRE, ET.I, BIROU NR.5,KM. 5,
~. GIURGlU, inmatrieu~.la Registrul Comertului sub nr. J52/224/2003, CUI
RO 15500772, avand contur'de virament RO68 RZBR 0000 0600 03381462,
des chis la RAIFFEISEN BANK-Sue Giurgiu.
2.3 Pretul eehipamentului pentru prepararea eafelei este de 1980 EURO eu
T.V.A. indus si cumparatorul se obliga sa-l achite in 48 rate lunare a 41.25 euro
cu TV A fiecare incepand cu data de 22.03.2007 conform scadentarulul ac11cain
fiecare data de 22 ale lunii.
2.4 Plata pretului se va face in lei ( RON ), la cursul mediu prognozat , stabilit
. ~--- pentru fiecare an . Cursul stabilit va fi comunicat in scris antieipat la fiecare
I~;~OM~~~>
/;:
\ ~~"ij,-{-\
,;;; ~:~~j
"?P ~ "',~". .,,;)1
'S'/I
",0'
,

~
"~A!'o,,:'!§b.
..

inceput de an , pana in data de 15 ale lunii ianuarie . Cursul mediu prognozat


pentru anu12007 pentru 1 EURO este de 3.45 RON.

3. DURATA CONTRACTULUI
3.ll!~zentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre partile
contf~~te , adica incepand cu data de 22.03.2007 .
3.2 PrezentUl contract poate fi modificat numai prin acte aditionale interveriite
intre partile contractante .
4. OBLIGATIILE VANZATORULUI
-
4.1 Sa predea in posesia cumparatorului pe baza de proces verbal de receptie ,
echipamentul de preparare cafea tip LASPAZIALE VIVALDI 1 GR. .
4.2 Sa livreze cumparatorului cantitatile de cafea comandate pentru ca acesta Sliisi
poata indeplini obligatia stabilita prin art. 2.2 din prezentul contract .f'
4.3 Sa monteze echipamentul pe amplasamentul stabilit de comun acord si sa faca
instruirea personalulu! utilizator , in cazul in care apar defectiuni la aparat din vina
Cumparatorului acesta va suporta toate cheltuielile cu piesele de schimb ( se va
pierde garantia de 1 an de zile de la data montarii) II.1aiputin manopera care se
asigura gratuit pe toata perioada contractului .
4.4 Sa asigure intretinerea periodica si sa execute re1'aratiile necesare pe toata
. perioada fixata in art. 2.2 . ..
4.5 Sa viziteze saptamanallocatia in care este montat echipamentul .
5. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI
5.1 Sa elibereze vanzatorului fila CEC (sau BO ) drept garantie pentru toate ratele
stabilite conform art. 2.3 din prezentul contract sau BO pentru fiecare rata
conform art. 2.3 din prezentul contract, la data in care se monteaza echipamentul
de preparat cafea .
5.2 Sa pastreze amplasamentul aparatului stabilit de comun acord pe toata.durata
prevazuta in art. 2.2 din prezentul contract.
5.3 Sa foloseasca echipamentul conform cu destinatia acestuia si cu instructiunile
de lucru primite de la vanzator . .
5.4 Sa permita reprezentantului vanzatorului accesulla locul de amplasare al
echipamentului . .
5.5 Sa I'ntretina curat si in stare optima de functionare echipamentul de preparat

~ ~~:e:ENEFICIARULdes~9aza~.ca reprezentant, pentru intretinereasi folosirea


in conditii optime si confofIne prezentului contract, pe dl/d-na. TARNAUCEANU
CATALINA
5.7 BENEFICIARUL, poo reprezentantul sau desemnat, este obligat sa
foloseasca aparatul conform insructiunilor si sa nu deterioreze sau sa violeze
sigiliile de siguranta .
5.8 BENEFICIARUL , prin reprezentantul sau desemnat, se obliga sa vegheze ca
sigiliile sa nu fie deteriorate de altcineva, sa controleze starea lor si sa anunte SC
ICEBURG DRINKS DISTRIBUTIE SRL de indata ce constata deteriorarea sau

;({~/Y~~rea lor. In situatia in care echipamentul se defecteaza , responsabilul este

~~~:;:))
obligat sa-i anunte in max. 48 ore pe reprezentantii SC ICEBURG DRINKS
DISTRIBUTIE SRL, in vederea remedierii defectiunii .
5.10 BENEFIClARUL si reprezentantul sau desemnat sunt unici raspunzatori de
intretinerea si folosirea in conditii optime si conforme preze~ui contract.

=6.:=1NCETAREACONTRACTULUI
6.1 Pre7erItWcontract inceteaza de plin drept fara a mai fi necesara interventia

.
instantei judecatoresti , in urmatoarele conditii :
Neindeplinirea in tot sau in parte a obligatiilor asumate in prezentul
contract.
. De comun acord al ambelor parti .
..
!n cazul de declarare a falimentului impotriva uneia dintre parti
In cazul aparitiei fortei majore , asa cum este definita de legea
.,
romanii .
6.2V anzatorulisi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul si ridicarea pe
loc a echipamentului de preparat cafea in urmatoarele cazuri :
Neachitarea de catre cumparator a facturilor de cafea livrata pentru a fi

.
preparata cu echipamentul tip LASPAZIALE
Nerespectarea de catre cumparator
stabilite prin art. 2.2 .
VIVALDI lCC
~consumuluisi
.
duratelor

.
Folosirea de catre cumparator a altor produse decat ce1e
comercializate de vanzator pe echipamentul tip LASPAZIALE VIVALDI
1CC.
. in caz de neincasare a trei rate, tilele de CEC eliberate
neavand acoperire In contul bancar indicat la art. 1.2 .

7. DISPOZITII FINALE
7.1 Cumparatorul are numai dreptul de posesie si folosinta asupra ecbipamentu1ui
de preparare a cafelei ce face obiectul prezentului contract pana la achitarea
ultimei rate lunare stabilita prin art. 2.3 , adica pana la data de 22.02.2011 .
7.2 Odata cu achitarea ultimei rate lunare, adica la data de 22.02.2011 se
transfera dreptul de proprietate de la vanzator la cumparator asupra
ecbipamentului tip .LASPAZIALE VIVALDI1CC , seria 253644 .
~~.3 Neintelegerile privind exec1Jtare~contractului de fata vor fi aplanate prin
intelegerea partilor contra~te". Ntimai in cazul nerezolvarii neintelegerilor pe
calc amiabila se va apela la instantele de drept comun romane .
7.4 Prezentul contract a fost lncheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte din ./.:.
c act.~

SC ICEBUR ~ ,-,
DISTR,I!}
!0~ IJ
.' .it\s:.!
"
'o.r
\)\<5'
'\'.'
""('~V'RO
-.-r
.

J§:.'
::7
;
"---"" -""' ' W'._-,-,--

ANEXA 2
PROCES VERBAL DE INSTALARE SI RECEPTIE
-

NR. 360 La contractu1 nr. 360/22.03.2007


~=
Art. 1 PARTI.;LE : ~ =:
1.1S.C. ~BBBRG DISTRIBUTIE S.R.L., cu sediul in GIURGIU, strada DACI:EJ,
inregistnita3.a=RegistrulComertului
avand sub numarul J52/224/2003,
eontulbancarRO68RZBR000006000338 CUI RAIFFEISEN
1462, deschisla RO 15500772, --
:\
BANK SUe.Giurgiu reprezentata legal prin domnul MATACHE SORIN , in ca1itate -- (
de VANZATOR . '") ,~
Si '?~ /. FrtL S IV
1.2. SC ANKAT WORK SRL, eu sediu1in IASLSTR.NISIPARI . NR. 3 CAM 4
seetor/Judet IASI , inregistrata sub nr. J22/118/2007 , CUI RO 20547739 ,
~ f ~
I<:;t:&
~
reprezentata prin TARNA UCEANU CATALiNA, in calitate de CUMPARATOR ,care j.:

Art. 2 OBJECT
a primit. ' ~
~:;
Remiterea SDrefolosinta a Utilizatorul --. -- -----_n__n_-
.t lorb------. - \'J
Nr. Denumire Tip Serie U.M. Cantitate Va1oare \) :)
Crt. Matricola .' Unitara
1. . APARAT VlVALDI 253644 RUe 1 1980EURO Jt J:
PREPARAT lCC kJ
" \(
eAFEA
2. RASNITA ASTRO 07AOO028 Rue 1 ~ \j)
12 :3' ...,J
3. DEPURATOR 8L BUC 1 I~ ~
en aviz or. 453b659 dio 22.03.2007.
Art.3 LOeUL DE AMPLASARE AL AP ARATULUI :
~12
~
1. Locatia uncleurmeaza a fi amplasat aparatul in JASI, reprezinta BAR eu uprafata
de cirea 150 mp;
2. Numele comercial de pe frontispiciulloeatiei este LA BELLA EPOCA .
ArtA KECEPTIA APAHATULUI :
~ '
..J
~

1. Dupa montarea aparatului s-a proeedat la punerea in functiune si efectuarea probelor


de 1ueru fata de reprezentantii partilor si persoanelor care il vor utiliza direct.
.J.. Reprezentantul Proprietarului a explicat modul de operare si intretinere a aparatului .
~~onstatat functionarea normala, in parametrii a aparatului, drept pentru care s-a si
intocmit prezentul proces verbfu~e-instaiare si receptie , in doua exemp1are origina1e,
cate unul pentru fiecare parte.
lntocmit astazi, 22.03.2007 .

SCICEB SCANKAT ORK SRL


DIS'
~
~/,,'#-;OGI~
((;!:;~'t b1)
~~"'"",<" 1< d<iil/
,

\{~;;;)-Y! ~
C/o";'.'", ~,\ \
'~';"_?""'?'\'
1' ,
! "

'
Anexa 2
u
La eontrac1u1360/22.03.2007
--

--
Proees verbal
Incheiat azi 22.03.2007

Intre ,
f
S.C. ICEBURG DRINKS DISTRIBUTIE S.R.L., eu sediul in Comuna Jilava ,
strada Ungureni , nr. 113, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul
123/281/2000, CUI RO 14481060, avand contul bancar
RO93RZBROOOOO60003504881,deschis Ia RAIFFEISEN BANK. Sue. Giurgiu
reprezentatalegal prin domnul MATACHE SORIN , in eaJitate de VANZATOR .
Si
SC ANKAT WORK SRL, eu sediu1 in lAS/, STR. NlSlPARl,NR.3,CAM 4 !
sector/JudetL4Sl ,inregistrata sub nr. J22/118/2007 ,CUI RO 20547739 ,
reprezentata prin TARNAUCEANU CATALINA, in calitate de CUMPARATOR ,

eu privire la predarea - primirea a 48 BO emise de catre SC ANKAT WORK


SRL re rezentata de TARNA UCEANU CATALIN urmand a fi inaintate spre
econtare can arm scadentarului atasat la contract.

VANZA",t
SC ICE.~
DIS
~ ...r
.. ."
S.c. ICEBURG'DRINKS
DISTRIBUTIES.R.L.
AVIZ DE
~~fr4jf;;~1[
Nr.ORC:J23/281/2002, CUI:14481OW, AF:Rv
Sediul: Com.Jilava,Str.Ungureninr. 113,
"'(-")Jud. Dfov .
INSOTIRE
. IBA~ ROO3 RZBR0000060003504881 A MARfI! . /,9 cZJ2l,a~!r"'i:")"(;"I;"""?-\"""" I
~ Banca:= MIrFEISENBANKGiurgiu
~ IBAN: RQlZ;:BReE-~OS V047 8346 1900 ~f~~~:~:~~:~~~;~:;.~:~:::~:~:~:::~::,:::::
=

.~ Banea: B.R:D:'GiillgIiT
{(/j~,N1 {, .!f!.(,":-',:Vil',OiT7':"6Y;9'Y ~
i1 Cap~alsocial:1050lei(ron) :a~:.!!&~1!;1~:~~~;!.f~f?:;~~W!{ ~~
~I

..

!
J.;
..
.
0;

S-ar putea să vă placă și