Sunteți pe pagina 1din 2

În vederea realizării arderilor

miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor


INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII vegetale, cetăţeni au obligaţia de a Arderea miriştii se face cu
DE URGENŢĂ „BISTRIŢA” AL solicita şi obţine “Permis de lucru cu respectarea următoarelor prevederi
JUDEŢULUI BISTRIŢA – NĂSĂUD focul” generale:
Emiterea permisului de lucru cu - condiţii meteorologice fără vânt;
focul se face prin grija primarului de - parcelarea miriştii în suprafeţe de
către şeful serviciului voluntar pentru maximum 10 ha, prin fâşii arate;
situaţii de urgenţă sau persoana - izolarea zonei de ardere faţă de căi de
desemnată în acest sens. comunicaţii, construcţii, culturi agricole
Permisul de lucru cu focul, al vecine, instalaţii, fond forestier, prin
cărui model este prezentat în anexa nr.4 executarea de fâşii arate;
la Normele generale de apărare - desfăşurarea arderii numai pe timp de
împotriva incendiilor aprobate prin zi;
ordinul Nr. 163 din 28 februarie 2007, - asigurarea până la finalizarea arderii a
este valabil o singură zi şi se întocmeşte personalului de supraveghere şi stingere
în două exemplare, dintre care unul se a eventualelor incendii;
înmânează persoanei care execută - asigurarea pentru suprafeţe de ardere
operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt mai mici de 5 ha a substanţelor şi
rămâne la emitent. mijloacelor de stingere necesare;
La terminarea lucrului, permisul - asigurarea, în cazul suprafeţelor de
de lucru cu foc se predă de către ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a
112 executant emitentului.
Arderea miriştilor, resturilor
unei cisterne cu apă, a mijloacelor de
tractare şi a personalului de deservire;
vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a - arderea miriştii, în cazul terenurilor în
altor materiale combustibile se face în pantă, pornind din partea de sus a
locuri special amenajate ori pe terenuri pantei.
pregătite, cu luarea măsurilor ce se
impun pentru împiedicarea propagării
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,BISTRIŢA” al judeţului
Bistriţa-Năsăud
focului la vecinătăţi, asigurându-se
Bistrita, Str.Sigmirului, nr.16 supravegherea permanentă a arderii,
Tel.0263/239404 Fax 0263/232128
e-mail isubistrita@yahoo.com/http:www.isu-bistrita.ro precum şi stingerea jarului după
terminarea activităţii.
ESTE MULT MAI UŞOR SĂ PREVII INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII
UN INCENDIU DECÂT SĂ-L STINGI! DE URGENŢĂ „BISTRIŢA” AL
JUDEŢULUI BISTRIŢA – NĂSĂUD
Constituie contravenţii şi se
sancţionează cu amendă de la 1000 lei
Arderea vegetaţiei uscate şi a la 2500 lei, conform HGR nr. 537/2007
resturilor vegetale se execută cu privind stabilirea şi sancţionarea
respectarea următoarelor prevederi contravenţiilor la normele de prevenire
generale: şi stingere a incendiilor, următoarele
- condiţii meteorologice fără vânt; fapte:
- colectarea în grămezi a resturilor - arderea resturilor vegetale, gunoaielor,
vegetale în cantităţi astfel încât arderea deşeurilor şi a altor materiale
să poată fi controlată; combustibile, fără obţinerea permisului
- executarea arderii în zone care să nu de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor
permită propagarea focului la fondul pentru împiedicarea propagării focului
forestier/ construcţii şi să nu afecteze la vecinătăţi;
reţelele electrice, de comunicaţii, - amenajarea locurilor pentru utilizarea
conductele de transport gaze naturale, focului deschis în condiţii şi la distanţe
produsele petroliere ori alte bunuri care favorizează propagarea focului la
materiale combustibile; construcţii, depozite, culturi agricole,
- curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.
jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5
m;
- desfăşurarea arderii numai pe timp de
112
zi;
- asigurarea mijloacelor şi materialelor
pentru stingerea eventualelor incendii;
- supravegherea permanentă a arderii;
- stingerea totală a focului înainte de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,BISTRIŢA” al judeţului
Bistriţa-Năsăud
părăsirea locului arderii; Bistrita, Str.Sigmirului, nr.16
Tel.0263/239404 Fax 0263/232128
- interzicerea acoperirii cu pământ a e-mail isubistrita@yahoo.com/http:www.isu-bistrita.ro
focarelor.