Sunteți pe pagina 1din 2

Revoluția neolitică

A Viața oamenilor preistorici


Preistoria umanită ții a fost împă rțită de istorici în două mari perioade de timp: Epoca
Pietrei și Epoca Metalelor, numite după materialul principal utilizat pentru producerea uneltelor
și armelor.
În cursul primei etape a Epocii Pietrei, Paleolitic (nume ce provine de la cuvintele din
limba greacă palaios – „vechi” și lithos – „piatră ”), economia oamenilor se baza pe vâ nă toare,
cules și pescuit, iar uneltele și armele erau realizate îndeosebi din piatră cioplită . Treptat,
oamenii au comunicat cu ajutorul vorbirii. Pe mă sură ce au apă rut credințele religioase, ei au
început să realizeze podoabe, statuete din os sau din corn, picturi pe pereții peșterilor (picture
rupestre), ce înfă țișau oameni și animale A apă rut astfel
arta preistorică .

B Revoluția neolitică; sedentarizarea


În etapa numită Mezolitic (în limba greacă mezos – „mijloc”) oamenii au îmblâ nzit unele
animale. În jurul anului 8500 î.Hr., s-au format cele dintâ i sate. Casele erau construite de membrii
comunită ții. A început perioada istorică numită Neolitic (în limba greacă neos – „nou”).
Oamenii au început să cultive plantele necesare hranei de zi cu zi, devenind sedentari.
Schimbarea modului de viață a fost numită de istorici revoluția neolitică

C Agricultori și meșteșugari
Locuitorii satelor au învă țat să semene plante și să culeagă recoltele, devenind agricultori
și crescă tori de animale. Au perfecționat uneltele și armele din piatră prin șlefuire și, uneori, prin
perforare. Cei mai îndemâ natici au început să toarcă , să țeasă și să împletească , să modeleze lutul
pentru a obține vase din ceramică , dezvoltâ nd meșteșugurile. Produsele care le lipseau erau
obținute prin schimburi cu alte comunită ți.
Economia neolitică se baza pe cultivarea plantelor, creșterea animalelor, meșteșuguri și
comerț realizat prin troc .
Dezvoltarea credințelor religioase și a preocupă rilor artistice s-a manifestat prin
realizarea statuetelor din ceramică , a obiectelor de podoabă sau religioase, prin construirea de
monumente și temple dedicate zeilor.

Dicționar
economie – ansamblul activită ților prin care oamenii își procură și își produc cele necesare
traiului;
revoluție – transformare, schimbare importantă într-unul sau mai multe domenii;
sedentarizare – așezarea oamenilor pe un anumit teritoriu;
templu – construcție cu rol religios;
troc – schimb de produse (obiecte).
Fișă de lucru
1. Privește imaginea A, citește cu atenție textul B și rezolvă cerințele de
mai jos.
A B. Pe întinderi uriașe, omul înfruntă nenumă rate animale ce inspiră
arta paleolitică . Armele și uneltele sunt obținute din piatră , lemn, os,
corn sau fildeș. Omul tră iește din cules, vâ nă toare și pescuit. El se
deplasează mereu în că utarea vâ natului să u obișnuit.
(Christian Peyre, Arta paleolitică )

a. Transcrie din textul B fragmentul care explică activitatea ilustrată în imaginea A.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. Enumeră două informații despre ocupațiile oamenilor preistorici, desprinse din textul B.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Pornind de la imaginea alăturată, realizați o descriere a activității desfășurate pe parcursul


unei zile de locuitorii dintr-o așezare neolitică

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3. Ötzi, omul neolitic


În anul 1991, la granița dintre statele europene Austria și Italia, în Munții Alpi, a fost descoperit trupul
unui bă rbat care a tră it în perioada neolitică , acum peste 5000 de ani. Corpul, îmbră cămintea,
încă lțămintea și armele omului din Ö tztal (numit Ö tzi de că tre istorici) s-au pă strat foarte bine, fiind
acoperite timp de mii de ani de un strat de gheață . Studiul lor a oferit informații importante espre viața
oamenilor care au tră it în Neolitic în regiunea respectivă : ce fel de cereale cultivau, ce animale vâ nau, cum
ară tau armele lor etc. Imaginează-ți că ai putea sta de vorbă cu Ö tzi.
Ce întrebări i-ai adresa?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ce ai dori să știi despre el?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….