Sunteți pe pagina 1din 25

Model de proiect didactic de lungă durată

Clasa a V-a
Indicatorii competențelor Nr. crt. Conținuturi Nr. Data Obser-
specifice (CS) și a de vații
unităților de competențe ore
(UC) conform
curriculumului
CS UC Repartizarea generală a orelor:
Recapitulare 5
Recuperare/Consolidare 15
Recapitulare finală 2
Predare-învățare 105
Evaluare 9
Total: 136
Recapitulare 5
I. 1.1. Identificarea, citirea şi scrierea numerelor naturale 0 – 1 000 000.
II, 1.3. Compararea şi ordonarea numerelor naturale 0 – 1 000 000.
III, 1.4. Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptului de număr natural.
IV 1.7. Explorarea unor modalităţi elementare de organizare şi clasificare a datelor: scheme; tabele.
3.5. Formularea problemelor, cu sprijin în: enunţ incomplet, schemă, operaţii aritmetice, exerciţiu,
tematică.
4.1. Identificarea, citirea şi scrierea fracţiilor.
4.2. Explorarea modalităţilor de reprezentare prin desen a fracţiilor cu numitorul până la 20.
4.3. Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptului de fracţie.
4.4. Efectuarea adunării şi scăderii fracţiilor cu acelaşi numitor, aflarea unei fracţii dintr-un număr dat.
4.5. Rezolvarea problemelor cu fracţii, cu sprijin în reprezentare figurativă.
I. 1.1, 1. Scrierea și citirea numerelor 1
II, naturale.
III, 1.3, 1.4, 1.7, 2.6 2. Compararea, ordonarea numerelor 1
IV naturale. Operații cu numere
naturale.
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 3. Fracții. Operații cu fracții (adunarea, 1
scăderea)
2.5, 3.5, 4.5 4. Rezolvarea problemelor 1
5. Evaluare inițială 1
Recuperare/ consolidare 15

I. 2.3. Aplicarea adunării, scăderii şi a proprietăţilor acestora pentru aflarea unor numere necunoscute în
II, exerciţii, șiruri date.
III, 2.4. Rezolvarea problemelor, cu plan sau cu justificări, prin exerciţiu.
IV 2.5. Formularea problemelor, cu sprijin în: enunţ incomplet, schemă, operaţii aritmetice, exerciţiu.
2.6. Explorarea unor modalităţi elementare de organizare şi clasificare a datelor: scheme, tabele.
3.1. Efectuarea operaţiilor de înmulţire şi împărţire în concentrul 0 – 1 000 000, fără şi cu treceri peste
ordin.
3.2. Explicarea modului de calcul şi a ordinii efectuării operaţiilor în exerciţii cu şi fără paranteze.
3.3. Aplicarea înmulţirii, împărţirii şi a proprietăţilor acestora pentru aflarea unor numere necunoscute în
exerciţii, șiruri date.
3.4. Rezolvarea problemelor, cu plan sau cu justificări, prin exerciţiu.
3.5. Formularea problemelor, cu sprijin în: enunţ incomplet, schemă, operaţii aritmetice, exerciţiu,
tematică.
1
4.1. Identificarea, citirea şi scrierea fracţiilor.
4.2. Explorarea modalităţilor de reprezentare prin desen a fracţiilor cu numitorul până la 20.
4.3. Utilizarea elementelor de limbaj matematic aferent conceptului de fracţie.
4.4. Efectuarea adunării şi scăderii fracţiilor cu acelaşi numitor, aflarea unei fracţii dintr-un număr dat. 4.5.
Rezolvarea problemelor cu fracţii, cu sprijin în reprezentare figurativă.
5.1. Recunoașterea formelor geometrice și a elementelor acestora în modele date și în mediul înconjurător.
5.2. Completarea unor șiruri de forme geometrice, rezultate ale unor măsurători, asociate după reguli
simple indicate sau identificate prin observare.
5.3. Aplicarea formulelor pentru calculul perimetrelor unor dreptunghiuri şi pătrate.
5.4. Exprimarea, compararea, estimarea rezultatelor unor măsurători, în unităţi standard de măsură: pentru
lungime, pentru masă, pentru capacitate, pentru timp, monetare.
5.5. Efectuarea transformărilor unităților standard de măsură: pentru lungime, pentru masă, pentru timp,
monetare.
5.6. Explorarea unor modalităţi elementare de organizare a rezultatelor unor observări şi măsurători:
tabele, scheme.
5.7. Investigarea unor situaţii-problemă din cotidian, care presupun efectuarea operațiilor aritmetice asupra
rezultatelor unor măsurători.
2.3, 2.6, 3.2, 3.3 6-7 Efectuarea operațiilor aritmetice cu 2
I numere naturale.
II 4.1, 4.2, 4.3 8 Fracții. 1
III 4.1, 4.3, 4.3, 4.4, 4.5 9-10 Efectuarea operațiilor cu fracții, 2
IV adunarea și scăderea fracțiilor cu
același numitor
4.1, 4.3, 4.3, 4.4, 4.5 11 Aflarea unei fracții dintr-un număr 1
2.4, 2.5, 2.6, 3.4, 3.5, 12-14 Rezolvarea problemelor cu, cel mult 3
3.6 3 operații: cu plan sau justificări, cu
schemă, prin exercițiu
5.1, 5.2, 5.6, 5.7 15-16 Recunoașterea figurilor, corpurilor 2
geometrice în modele date sau în
mediul înconjurător
5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 17-18 Exprimarea și compararea 2
rezultatelor unor măsuri, utilizând
unități de măsură
3.1 – 3.5, 4.1 – 4.5, 19-20 Matematica în viața noastră. 2
5.1 – 5.7 Rezolvarea problemelor din
cotidian.
I. Mulțimea numerelor naturale 38
1.1. Identificarea și aplicarea în situații reale și/sau modelate a terminologiei aferente noțiunii de număr,
I. mulțime, divizibilitate.
II. 1.2. Identificarea, scrierea, citirea numerelor naturale în contexte variate.
III. 1.3. Reprezentarea pe axă, clasificarea, compararea, ordonarea și rotunjirea numerelor naturale.
1.4. Aplicarea algoritmilor, a proprietăților operațiilor, pentru efectuarea și optimizarea calculelor cu
IV.
numere naturale.
VI. 1.5. Aflarea componentei necunoscute în cadrul operațiilor de adunare, scădere, înmulțire și împărțire cu
VII numere naturale.
. 1.6. Transpunerea unei situații reale și/sau modelate în limbaj matematic, rezolvarea problemei obținute
și interpretarea rezultatului, utilizând calculul cu numere naturale, mulțimile și divizibilitatea.
1.7. Utilizarea criteriilor de divizibilitate cu 10, 2 și 5 în rezolvări de probleme.
1.8. Justificarea și argumentarea rezultatelor obținute cu numere naturale.

1.1, 1.2, 1.3 21-22 Scrierea și citirea numerelor 2


naturale.
1.1, 1.2, 1.3 23-24 Compararea și ordonarea numerelor 2
I. naturale. Rotunjirea numerelor
2
II. naturale.
III. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 25-26 Adunarea numerelor naturale. 2
IV. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 27-28 Scăderea numerelor naturale. 2
VI. 1.1 – 1.5 29 Oră de sinteză 1
VII 1.1 – 1.5 30-31 Înmulțirea numerelor naturale. 2
. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 32-33 Împărțirea numerelor naturale. 2
1.1, 1.2, 1.4, 1.5 34-35 Împărțirea cu rest. 2
1.1, 1.2, 1.4, 1.5 36 Noțiunea de putere. 1
1.1, 1.2, 1.4, 1.5 37-38 Pătratul și cubul unui număr natural. 2
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 39-40 Ordinea efectuării operațiilor și 2
1.4, 1.5, 1.6, 1.8 folosirea parantezelor.
41-44 Rezolvarea problemelor în mulțimea 4
1.1 – 1.6, 1.8 numerelor naturale, utilizând:
- metoda reducerii la unitate;
- metoda mersului invers.
45 Evaluare sumativă 1
1.1 – 1.6, 1.8 46 Analiza evaluării sumative 1
1.1 – 1.6, 1.8 47-48 Mulțimi. Moduri de definire a 2
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7 mulțimilor.
49-50 Divizor. Mulțimea divizorilor unui 2
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7 număr natural.
51-52 Multiplu. Mulțimea multiplilor unui 2
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7 număr natural.
53-54 Criteriile de divizibilitate cu 10, 2 2
1.1,1.2,1.3,1.4 și 5.
55 Ora de sinteză 1
1.1 – 1.8 56 Ora de sinteză integrativă 1
1.1 – 1.8 57 Evaluare sumativă 1
1.1 – 1.8 58 Analiza evaluării sumative 1
1.1 -1.8
Fracții ordinare. Numere 42
zecimale

1.1. Recunoașterea și aplicarea terminologiei, a notațiilor aferente noțiunii de fracție ordinară, număr
I. zecimal finit, raport în diverse contexte.
II. 1.2. Identificarea și reprezentarea în diverse forme a fracțiilor ordinare și a numerelor zecimale finite. 1.3.
III. Reprezentarea pe axă, clasificarea, compararea, ordonarea fracțiilor ordinare și a numerelor zecimale finite.
1.4.Utilizarea algoritmilor și a proprietăților operațiilor pentru efectuarea și optimizarea calculelor cu fracții
IV.
ordinare și cu numerele zecimale finite, rotunjirea numerelor zecimale finite.
VI. 1.5.Determinarea componentei necunoscute în cadrul operațiilor de adunare, scădere, înmulțire, împărțire
VII (termen necunoscut, descăzut, scăzător, factorul necunoscut, deîmpărțitul, împărțitorul) cu fracții ordinare și
. cu numere zecimale.
1.6. Transpunerea unei situații reale și/sau modelate în limbaj matematic, rezolvarea problemei obținute,
utilizând numere naturale, fracții ordinare, numere zecimale finite, raportul și interpretarea rezultatelor
obținute.
1.7. Elaborarea planului de idei, privind rezolvarea problemelor reale și/sau modelate, utilizând fracții
ordinare și/sau numere zecimale.
1.8. Rezolvarea tipurilor de probleme studiate, utilizând metodele adecvate.
1.9.Justificarea rezultatelor obținute în calcule cu fracții ordinare și cu numere zecimale, recurgând la
argumentări și susținând propriile idei și opinii.

2.1, 2.2 59 Noțiunea de fracție. 1


3
2.1, 2.2, 2.3 60 Reprezentarea fracțiilor cu ajutorul 1
unor desene.
I. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 61-62 Scoaterea întregului din fracție. 2
II. 63 Introducerea întregului în fracție. 1
III. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 64-65 Fracții echivalente. Amplificarea și 2
IV. simplificarea fracțiilor.
VI. 2.1 - 2.5 66 Aducerea fracțiilor la același 1
VII numitor.
. 2.1 – 2.5, 1.5, 1.6 67 Evaluare sumativă 1
2.1 – 2.5 68 Reprezentarea fracțiilor pe axa 1
2.2, 2.3 numerelor.
69-70 Compararea fracțiilor . 2
2.2, 2.3, 2.4 71-72 Adunarea și scăderea fracțiilor. 2
2.1 – 2.5 73-74 Înmulțirea fracțiilor. 2
2.1 – 2.5 Inversa unei fracții. Împărțirea
2.1 – 2.6 75-76 fracțiilor. 2
2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Aflarea unei fracții dintr-un număr .
2.1 – 2.7 77-78 Evaluare sumativă 2
2.1 – 2.7 79 Analiza evaluării sumative 1
2.1, 2.2 80 1
2.1, 2.2, 2.3 Noțiunea de număr zecimal.
81-82 Compararea, ordonarea, reprezen- 2
83-84 tarea pe axă a numerelor zecimale 2
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 finite. Rotunjiri.
Adunarea și scăderea numerelor
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 85-86 zecimale finite. 2
Înmulțirea numerelor zecimale
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 87-88 finite. 2
Împărțirea numerelor zecimale finite
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 89 la 10, 100, 1000 etc. 1
Ridicarea unui număr zecimal finit
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 90-91 la pătrat și la cub. 2
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, Ordinea efectuării operațiilor.
2.7 92-93 Rezolvarea problemelor, utilizând: 2
94-96 - metoda reducerii la unitate; 3
2.1 – 2.7 - metoda mersului invers.
2.1 – 2.7, 1.3, 1.4, 1.6 Ora de sinteză
2.1 – 2.7 97 Ora de sinteză integrativă 1
2.1 – 2.7 98 Evaluare sumativă 1
99 Analiza evaluării sumative 1
100 1
III. Elemente de geometrie și unități 34
de măsură

I. 1.1. Identificarea și aplicarea în diverse contexte, inclusiv în comunicare, a terminologiei aferente


II. noțiunilor geometrice și unităților de măsură studiate.
III. 1.2. Identificarea, caracterizarea prin descrierea unor configurații geometrice, a unor figuri, corpuri
IV. geometrice și elemente ale acestora în situații reale și/sau modelate.
1.3.Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a măsura sau a construi/desena configurații geometrice în
VI.
diverse contexte.
VII 1.4. Confecționarea din diferite materiale a figurilor geometrice plane și a corpurilor studiate.
. 1.5.Determinarea perimetrelor, a ariilor (pătratului, dreptunghiului) și a volumelor (cubului, cuboidului),

4
efectuând rotunjiri ale măsurilor unor obiecte din viața cotidiană, utilizând sistemul internațional și/sau cel
național de măsuri.
1.6. Efectuarea transformărilor multiplilor și ale submultiplilor unităților din sistemul internațional de
măsuri pentru lungime, arie, volum, masă, timp.
1.7. Analizarea și interpretarea rezultatelor obținute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la
figurile geometrice și la corpurile studiate.
1.8.Utilizarea unităților de măsură studiate în rezolvarea problemelor din diverse domenii.
1.9.Justificarea unui demers/ rezultat obținut sau indicat cu figuri, corpuri geometrice și unități de
măsură, recurgând la argumentări.
1.10. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmații, a unei propoziții cu ajutorul exemplelor, al
contraexemplelor.
3.1, 3.2, 3.4 101-103 Figuri geometrice. 3
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 104-105 Instrumente geometrice 2
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 106-108 Drepte concurente.Drepte perpendi- 3
I. culare. Drepte paralele.
II. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 109-111 Corpuri geometrice 3
III. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 112 Oră de sinteză 1
IV. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 113 Evaluare sumativă 1
V. 3.1, 3.5, 3.6, 3.8 114 Unități de măsură uzuale pentru 1
VI. lungime. Transformări.
VII 3.1, 3.5, 3.6, 3.8 115-116 Lungimea unui segment, a unei linii 2
. frânte. Perimetrul triunghiului și a
patrulaterului.
3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 117 Unități de măsură uzuale pentru 1
3.9, 3.10 suprafață. Transformări.
3.5, 3.6,3.7,3.8, 3.9 118-119 Aria pătratului și a dreptunghiului. 2
3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 120 Unități de măsură uzuale pentru 1
3.9, 3.10 volum. Transformări.
3.5, 3.6,3.7,3.8, 3.9 121-122 Volumul cubului și al cuboidului . 2
3.1 – 3.10 123 Oră de sinteză 1
3.1 – 3.10 124 Evaluare sumativă 1
3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 125-126 Unități de măsură uzuale pentru 2
capacitate. Transformări.
3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 127-128 Unități de măsură uzuale pentru 2
masă. Transformări.
3.1, 3.5 – 3.10 129 Unități de măsură uzuale pentru 1
timp.Transformări.
3.1, 3.5 – 3.10 130 Unități monetare. Transformări. 1
3.1 – 3.10 131 Ora de sinteză 1
3.1 – 3.10, 2.5, 2.6 132 Ora de sinteză integrativă 1
3.1 – 3.10 133 Evaluare sumativă 1
3.1 – 3.10 134 Analiza evaluării sumative 1

1.1 – 3.10 135-136 Ore de recapitulare 2

Clasa a VI-a
Indicatorii competențelor Nr. crt. Conținuturi Nr. Data Obser-
specifice (CS) și a de vații
unităților de competențe ore
(UC) conform
curriculumului
5
CS UC Repartizarea generală a orelor:
Recapitulare. Recuperare/consolidare. 16
Recapitulare finală 2
Predare-învățare 110
Evaluare 8
Total: 136
Recapitulare 5
I. 2.1. Recunoașterea și aplicarea terminologiei, a notațiilor aferente noțiunii de fracție ordinară,
II. număr zecimal finit, raport în diverse context.
III. 2.2. Identificarea și reprezentarea în diverse forme a fracțiilor ordinare și a numerelor zecimale
IV. finite.
V. 2.3. Reprezentarea pe axă, clasificarea, compararea, ordonarea fracțiilor ordinare și a numerelor
VI. zecimale finite.
VII 2.6. Transpunerea unei situații reale și/sau modelate în limbaj contextual, rezolvarea problemei
. obținute, utilizând numere context, fracții ordinare, numere zecimale finite, raportul și
interpretarea rezultatelor obținute.
2.7. Elaborarea planului de idei, privind rezolvarea problemelor reale și/sau modelate, utilizând
fracții ordinare și/sau numere zecimale.
2.8. Rezolvarea tipurilor de context studiate, utilizând metodele adecvate.
3.1. Identificarea și aplicarea în diverse context, context în comunicare, a terminologiei aferente
noțiunilor geometrice și unităților de măsură studiate.
3.2. Identificarea, caracterizarea prin descrierea unor configurații geometrice, a unor contex, corpuri
geometrice și elemente ale acestora în situații reale și/sau modelate.
3.3.Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a măsura sau a context /desena configurații geometrice în
diverse context.
2.1, 2.2, 2.3, 2.6 1 Fracții. Operații cu fracții (adunarea, 1
scăderea, înmulțirea, împărțirea)
2.1, 2.2, 2.3, 2.6 2 Numere zecimale. Operații cu 1
numere zecimale
2.6, 2.7, 2.8 3 Rezolvarea problemelor 1
3.1, 3.2, 3.3 4 Elemente de geometrie. 1
2.1-2.3, 2.6-2.8, 5 Evaluare inițială 1
3.1-3.3
Recuperare/Consolidare 11
I. 1.1. Identificarea și aplicarea în situații reale și/sau modelate a terminologiei aferente noțiunii de
II. număr, mulțime, divizibilitate.
III. 1.3. Reprezentarea pe axă, clasificarea, compararea, ordonarea și rotunjirea numerelor naturale.
IV. 1.4. Aplicarea algoritmilor, a proprietăților operațiilor, pentru efectuarea și optimizarea calculelor
V. cu numere naturale.
VI. 1.5. Aflarea componentei necunoscute în cadrul operațiilor de adunare, scădere, înmulțire și
VII împărțire cu numere naturale.
2.1. Recunoașterea și aplicarea terminologiei, a notațiilor aferente noțiunii de fracție ordinară,
număr zecimal finit, raport în diverse context.
2.2. Identificarea și reprezentarea în diverse forme a fracțiilor ordinare și a numerelor zecimale
finite.
2.3. Reprezentarea pe axă, clasificarea, compararea, ordonarea fracțiilor ordinare și a numerelor
zecimale finite.
2.4.Utilizarea algoritmilor și a proprietăților operațiilor pentru efectuarea și optimizarea calculelor
cu fracții ordinare și cu numerele zecimale finite, rotunjirea numerelor zecimale finite.
2.5.Determinarea componentei necunoscute în cadrul operațiilor de adunare, scădere, înmulțire,
împărțire (termen necunoscut, descăzut, scăzător, factorul necunoscut, deîmpărțitul, împărțitorul)
cu fracții ordinare și cu numere zecimale.
6
2.6. Transpunerea unei situații reale și/sau modelate în limbaj contextual, rezolvarea problemei
obținute, utilizând numere context, fracții ordinare, numere zecimale finite, raportul și
interpretarea rezultatelor obținute.
2.7. Elaborarea planului de idei, privind rezolvarea problemelor reale și/sau modelate, utilizând
fracții ordinare și/sau numere zecimale.
1.1, 1.3 6-7 Mulțimea numerelor naturale (N, 2
I. N*). Reprezentare. Comparare.
II. Ordonare
III.
IV. 1.4, 1.5 8-9 Operații cu numere naturale 2
V. (adunarea, scăderea, înmulțirea,
VI. împărțirea, ridicarea la putere)
VII
2.1-2.3 10 Reprezentarea fracțiilor pe axa 1
numerelor. Compararea fracțiilor

2.4-2.5 11-12 Operații cu fracții (adunarea, 2


scăderea, înmulțirea, împărțirea)
2.6-2.7 13 Aflarea unei fracții dintr-un număr 1
2.4-2.5 14 Operații cu numere zecimale 1
(adunarea, scăderea, înmulțirea,
împărțirea la 10, 100, 1000 etc.)
2.4-2.5 15-16 Ridicarea unui număr zecimal finit 2
la pătrat și la cub.
I. Numere naturale 18

1.1, 1.2, 1.6 17 Mulțimea numerelor naturale (N, 1


N*).
1.1, 1.2, 1.3, 1.6 18 Divizor. Multiplu. Numere prime, 1
I. numere compuse.
II. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 19-20 Criteriile de divizibilitate cu 2, 3, 5, 2
III. 1.9 9, 10.
IV. 1.1, 1.2,1.31.4 21 Numere pare și numere impare. 1
VI. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 22 Descompunerea numerelor naturale 1
VII în produs de puteri de numere
. prime.
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 23-24 Divizor comun al două numere 2
naturale. C.m.m.d.c. al două numere
naturale.
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 25 Multipli comuni ai două numere 1
naturale. C.m.m.m.c. al două
numere naturale.
1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 26-27 Puterea cu exponent număr natural. 2
1.9 Proprietățile puterii cu exponent
natural.
1.1, 1.2, 1.7 28-29 Noțiunea de ecuație. Rezolvarea în 2
N a ecuațiilor.
1.7, 1.6, 1.8, 1.9 30-31 Rezolvarea problemelor prin ecuații. 2
1.1 – 1.9 32 Ora de sinteză 1
1.1 – 1.9 33 Evaluare sumativă 1
1.1 – 1.9 34 Analiza evaluării sumative 1

7
II. Numere întregi. Operații cu 20
numere întregi
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 35 Număr întreg. Mulțimea numerelor 1
I. întregi Z.
II. 2.1,2.2, 2.5,2.7, 2.8 36 Modulul unui număr întreg. 1
III. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 37-38 Ordonarea și compararea numerelor 2
IV. întregi.
VI. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 39-40 Adunarea numerelor întregi. 2
VII Proprietăți.
. 2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 41-42 Scăderea numerelor întregi.Ordinea 2
efectuării operațiilor.
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 43-44 Înmulțirea numerelor întregi. 2
Proprietăți.
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 45 Factor comun. 1
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 46-47 Împărțirea numerelor întregi. 2
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 48 Puterea unui număr întreg cu 1
exponent număr natural.
Proprietățile puterii.
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 49 Ordinea efectuării operațiilor și 1
folosirea parantezelor.
2.1,2.2, 2.6, 2.8 50 Rezolvarea în Z a ecuațiilor. 1
2.1 – 2.8 51 Ora de sinteză. 1
2.1 – 2.8, 1.7 52 Ora de sinteză integrativă. 1
2.1 – 2.8 53 Evaluare sumativă. 1
2.1 – 2.8 54 Analiza evaluării sumative. 1
III. Numere raționale. Operații cu 27
numere raționale

55 Numere raționale. Reprezentarea pe 1


3.1, 3.2, 3.3, 3.5 axă a numerelor raționale.
56 Modulul unui număr rațional. 1
3.1, 3.2, 3.5, 3.9, 3.10 57 Scrierea numerelor raționale în 1
I. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 diverse forme.
II. 58 Compararea numerelor raționale. 1
III. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 Rotunjirea numerelor raționale.
IV. 59-60 Adunarea numerelor raționale. 2
VI. 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 Proprietăți.
VII 61-62 Scăderea numerelor raționale. 2
. 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9 63 Ordinea operațiilor și utilizarea 1
3.2, 3.4, 3.5, 3.9, 3.10 parantezelor.
64-65 Înmulțirea numerelor raționale. 2
3.2, 3.4, 3.5, 3.6 Proprietăți. Factor comun.
66 Puterea unui număr rațional cu 1
3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, exponent număr natural.
3.9 67-68 Împărțirea numerelor raționale. 2
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,
3.8, 3.9 69-70 Ordinea efectuării operațiilor și 1
3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 folosirea parantezelor.
71 Evaluare sumativă 1
3.1 – 3.6, 3.8, 3.9 72-73 Aflarea fracției dintr-un număr. 2
3.1 – 3.6, 3.8, 3.9 Aflarea numărului fiind dată fracția.
74-75 Rezolvarea problemelor. 2
8
3.6, 3.7, 3.9, 3.10 76 Mulțimi. Moduri de definire a 1
3.1, 3.2, 3.7, 3.8, 3.9 mulțimilor.
3.1, 3.2, 3.7, 3.8, 3.9 77-78 Operații cu mulțimi . 2
3.1 – 3.10 79 Ora de sinteză 1
3.1 – 3.10, 2.4, 2.6, 2.7 80 Ora de sinteză integrativă 1
3.1 – 3.10 81 Evaluare sumativă 1
3.1 – 3.10 82 Analiza evaluării sumative 1
IV. Rapoarte și proporții 21
4.1, 4.2 83 Rapoarte. Șiruri de rapoarte egale. 1
4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7 84 Proporții. Proprietatea fundamentală 1
I. a proporției.
II. 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7 85 Aflarea unui termen necunoscut al 1
III. proporției.
IV. 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7 86-87 Mărimi direct proporționale. 2
VI. 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7 88-89 Mărimi invers proporționale. 2
VII 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7 90-91 Regula de trei simplă. 2
. 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 92-93 Procente. Aflarea procentelor dintr- 2
un număr dat.
4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 94 Aflarea unui număr când cunoaștem 1
procentele din el.
4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 95 Aflarea raportului procentual. 1
Probleme.
4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 96 Elemente de organizare a datelor. 1
4.5, 4.6, 4.7 97 Media aritmetică. 1
4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 98 Elemente de probabilități. 2
4.1 – 4.7 99 Ora de sinteză 1
4.1 – 4.7, 2.5, 2.6 100 Ora de sinteză integrativă 1
4.1 – 4.7 101 Evaluare sumativă 1
4.1 – 4.7 102 Analiza evaluării sumative 1
V. Figuri și corpuri geometrice 32

5.1, 5.2, 5.3 103 Figuri geometrice. 1


5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 104-105 Lungimea segmentului. Segmente 2
I. congruente.
II. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 106-107 Triunghi, patrulater. Perimetrul 2
III. triunghiului, patrulaterului.
IV. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 108-109 Poligon. Perimetrul poligonului. 2
V. 5.1, 5.2, 5.6, 5.7,5.8 110 Aria pătratului, dreptunghiului. 1
VI. 5.6, 5.7 111-112 Unghiuri. Măsura în grade a 2
VII unghiurilor.
. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 113-114 Calcule cu măsuri de unghiuri. 2
5.1,5.2, 5.3, 5.4, 5.7 115-116 Clasificarea unghiurilor. 2
5.1,5.2, 5.3, 5.4, 5.7 117-118 Unghiuri congruente. 2
5.1 – 5.5, 5.7 119 Bisectoarea unghiului. 1
5.1, 5.6, 5.7-5.9 120 Evaluare sumativă 1
5.1 – 5.5, 5.7 121-122 Drepte concurente, drepte paralele și 2
perpendiculare.
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 123-124 Mediatoarea unui segment. 2
5.4, 5.5,5.8, 5.9 Construirea mediatoarei segmen-
tului.
5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 125-126 Linie curbă. Cerc. Disc. Elemente. 2
5.6, 5.7, 5.8, 5.9 Numărul π . Lungimea cercului.
9
Aria discului.
5.1-5.3, 5.5,5.7-5.9 127-128 Corpuri geometrice. Desfășurarea 2
corpului geometric studiat.
5.1, 5.2, 5.6, 5.7 129-130 Volumul cubului și a cuboidului. 2
5.1 – 5.9 131 Ora de sinteză 1
5.1 – 5.9, 4.4, 4.5 132 Ora de sinteză integrativă 1
5.1 – 5.9 133 Evaluare sumativă 1
5.1 – 5.9 134 Analiza evaluării sumative 1
1.1 – 5.9 135-136 Oră de recapitulare 2

Clasa a VII-a
Indicatorii competențelor Nr. crt. Conținuturi Nr. Data Obser-
specifice (CS) și a de vații
unităților de competențe ore
(UC) conform
curriculumului
CS UC Repartizarea generală a orelor:
Recapitulare 5
Recuperare/ consolidare 6
Predare-învățare 115
Evaluare 10
Total: 136
Recapitulare 4
I. 2.2. Identificarea și aplicarea terminologiei și a notațiilor aferente noțiunii de număr întreg în
II. situații reale și/sau modelate, inclusiv în comunicare.
III. 2.4. Aplicarea proprietăților operațiilor studiate cu numere întregi în efectuarea calculelor în
IV. situații reale și/sau modelate.
VI. 2.5.Utilizarea modulului în calcule cu numere întregi în diverse contexte.
VII. 2.6. Rezolvarea ecuațiilor n mulțimea Z, utilizând proprietățile operațiilor aritmetice studiate și
algoritmul de determinare a componentei necunoscute operației indicate.

2.2, 2.5 1 Noțiunea de număr întreg. Mulțimea 1


numerelor întregi
2.2, 2.4, 2.5 2 Operații cu numere întregi 1
(adunarea, scăderea, înmulțirea,
I. împărțirea)
II. 2.2, 2.4, 2.5 3 Puterea unui număr întreg cu 1
III. exponent număr natural.
IV. Proprietățile puterii
VI.
VII.
2.2, 2.4, 2.5 4 Evaluare inițială 1

Recuperare/ Consolidare 6
3.1. Identificarea, scrierea în diverse forme și citirea numerelor raționale în contexte variate.
3.3. Clasificarea, compararea, ordonarea, reprezentarea pe axă și rotunjirea numerelor raționale.
3.4. Aplicarea proprietăților studiate ale operațiilor cu numere raționale în efectuarea de calcule
I. în situații reale și/sau modelate.
II. 3.5.Utilizarea modulului în efectuarea calculelor cu numere raționale în rezolvarea problemelor.

10
III. 3.6. Elaborarea planului de idei privind rezolvarea problemelor în mulțimea numerelor raționale
IV. și rezolvarea problemei în conformitate cu planul elaborat.
VI. 4.2. Identificarea și aplicarea terminologiei aferente noțiunilor de raport, proporție, procent,
VII. proporționalitate în contexte variate, inclusiv în comunicare.
4.5. Elaborarea planului de idei, privind rezolvarea problemelor din diverse domenii în care
intervin rapoarte, proporții, procente, mărimi direct sau invers proporționale, media aritmetică,
regula de trei simplă și rezolvarea problemei în conformitate cu planul elaborate.

3.1, 3.2 5 Scrierea numerelor raționale în 1


diverse forme. Transformarea unui
număr zecimal finit în fracție
ordinară și invers
3.3 6 Compararea numerelor raționale. 1
Rotunjirea numerelor raționale
3.4, 3.5 7-8 Operații cu numere rationale. 2
Proprietăți. Ordinea efectuarii
operațiilor
4.2, 4.5 9 Procente. Aflarea procentelor dintr- 1
un număr dat.

4.2, 4.5 10 Aflarea unui număr cînd cunoaştem 1


procentele din el. Aflarea raportului
procentual;

II. Numere reale 19

2.1. Identificarea şi clasificarea după diverse criterii ale elementelor mulţimilor numerice N, Z,
I Q, R.
2.2. Recunoaşterea în enunţuri diverse a numerelor iraţionale.
II
2.3. Compararea, ordonarea, poziţionarea pe axă, reprezentarea în diverse forme a numerelor
III reale.
2.4. Calcularea rădăcinii pătrate din numere raţionale nenegative.
IV
2.5. Explicitarea modulului oricărui număr real şi aplicarea proprietăţilor modulului în diverse
V contexte. 2.6. Respectarea ordinii efectuării operaţiilor, a semnificaţiei parantezelor şi utilizarea
proprietăţilor operaţiilor la efectuarea calculelor în mulţimea R.
VI
2.7. Aproximarea şi rotunjirea numerelor reale la numere raţionale.
VII 2.8.Completarea şi compunerea unor succesiuni de numere după reguli identificate sau date.
2.9. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu numere reale recurgînd
VII
la
I argumentări. 2.10. Identificarea şi aplicarea terminologiei aferente noţiunii de număr real în
diverse contexte, inclusiv în comunicare.

2.1, 2.4,2.8,2.10 11. Noţiunea de rădăcină pătrată dintr- 1


un număr raţional ne-negativ.
2.2, 2.4, 2.7, 2.9 2.4, Noţiunea de număr iraţional.
I. 2.7,2.9,2.10 12-13 Calcularea rădăcinii pătrate din 2
II. numere raţionale nenegative
III. 2.1,2.2, 2.4,2.10 14 Noţiunea de număr real. 1
IV. Incluziunile NÌ ZÌ Q ÌR.
VI. 2.3, 2.4,2.7, 2.8 15 Compararea şi ordonarea numerelor 1
VII. reale. Reprezentarea pe axă

11
2.4, 2.5,2.8-2.10 16 Modulul numărului real. Proprietăţi 1
2.5 - 2.10 Adunarea, scăderea nume-relor
reale. Proprietăţi
2.5 - 2.10 17-18 Înmulţirea, împărţirea numerelor 2
reale. Proprietăţi
2.5 - 2.10 19 Ridicarea la putere cu exponent 1
2.1, 2.3, 2.6-2.8 natural a numerelor reale.
2.4, 2.6, 2.8 -2.10 Proprietăţi
2.4, 2.6, 2.8 -2.10 20 Evaluarea sumativă 1
2.1, 2.8,2.9,2.10 21-22 Radicina pătrată.Proprietăţi 2
Introducerea factorilor sub radical,
2.1, 2.8,2.9,2.10 scoaterea factorilor de sub radical.
23 Operaţii cu mulţimile N, Z, Q, R şi 1
2.1, 2.8-2.10,6.7 submulţimile lor
2.1 - 2.10, 6.7 24-25 Produsul cartezian al mulţimilor 2
1.1 - 1.8, 2.1 -2.10, Submulţimi ale mulţimii numerelor
6.7 reale. Intervale de numere reale
26 Oră de sinteză 1
1.1 - 1.8, 2.1 -2.10, 27 Oră de sinteză integrativă 1
6.7
28 Evaluarea sumativă 1
29 Analiza evaluării sumative 1
III. Calcul algebric 13
3.1. Efectuarea de adunări scăderi, înmulţiri, împărţiri şi ridicări la putere cu exponent natural ale
I numerelor reale reprezentate prin litere în diverse contexte.
3.2. Identificarea în enunţuri diverse a formulelor calculului înmulţirii prescurtate şi utilizarea
II
acestora pentru simplificarea unor calcule.
III 3.3. Descompunerea unei expresii algebrice în produs de factori, utilizînd formulele calculului
prescurtat. 3.4. Analiza rezolvării unei probleme, situaţii-problemă în contextul corectitudinii, al
IV
simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
V 3.5. Utilizarea achiziţiilor referitoare la calculul algebric pentru caracterizarea locală şi/sau
globală a unei situaţii reale şi/sau modelate.
VI
3.6. Selectarea şi sistema-tizarea din mulţimea de informaţii culese sau indicate a datelor necesare
VII pentru rezolvarea problemei de calcul algebric în situaţii reale şi/sau modelate, rezolvarea
problemei.
VII
I

3.1, 3.4, 3.6 30 Operaţii cu numere reale 1


reprezentate prin litere: adunarea şi
I. scăderea.
II. 3.1, 3.4, 3.6 31 Operaţii cu numere reale 1
III. reprezentate prin litere: înmulţirea şi
IV. împărţirea.
VI. 3.1, 3.4, 3.6 32 Operaţii cu numere reale 1
VII. reprezentate prin litere: ridicarea la
putere cu exponent natural.
33 Operaţii cu numere reale 1
3.1, 3.4, 3.5, 3.6 reprezentate prin litere: ordinea
efectuării operaţiilor.
34 Formulele înmulţirii prescurtate: 1
2 2 2
3.2, 3.3, 3.6 ( a±b) =a ±2 ab+ b
12
35 Formulele înmulţirii prescurtate: 1
2 2
3.2, 3.3, 3.6 ( a+b )⋅( a−b)=a −b
3.1, 3.2, 3.3, 3.6 36 Simplificarea expresiilor cu ajutorul 1
formulelor înmulţirii prescurtate.
3.1, 3.2, 3.3, 3.6 37 Restrîngerea pătratului unei sume 1
sau diferenţe.
3.1 - 3.6 38 Simplificarea expresiilor cu ajutorul 1
formulelor înmulţirii prescurtate.
3.1 - 3.6 39 Descompunerea în factori a 1
diferenţei de pătrate.
3.1 - 3.6 40 Oră de sinteză 1
3.1 - 3.6 41 Oră de sinteză integrativă 1
3.1 - 3.6 42 Evaluarea sumativă 1
IV. Rapoarte algebrice 12
4.1. Determinarea valorilor numerice ale unor expresii algebrice pentru diferite valori ale
I variabilelor. 4.2. Utilizarea de analogii în efectuarea operţiilor cu fracţii ordinare şi rapoarte
algebrice.
II
4.3. Aplicarea algoritmilor de calcul, utilizînd proprietăţile operaţiilor cu rapoarte algebrice în
III rezolvări de probleme.
4.4. Efectuarea de transformări idenrtice ale expresiilor algebrice în domeniul valorilor admisibile
IV
acestora.
V 4.5. Evaluarea şi analiza unei probleme, situaţii-problemă în contextul corectitudinii, al
simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
VI
4.6. Identificarea şi aplicarea terminologiei şi a notaţiilor aferente noţiunii de raport algebric în
VII diverse contexte.
VII
I

I 4.1, 4.4, 4.6 43 Noţiunea de raport algebric (fracţie 1


algebrică).DVA
IV
4.2 - 4.6 44 Amplificarea şi simplificarea 1
V rapoartelor (fracţiilor) algebrice
4.2 - 4.6 45-46 Adunarea şi scăderea fracţiilor 2
VI
algebrice. Proprietăţi
VII 4.2 - 4.6 47-48 Înmulţirea şi împărţirea fracţiilor 2
algebrice. Proprietăţi
I
4.2 - 4.6 49 Puterea cu exponent natural a unei 1
fracţii algebrice. Proprietăţi
4.3 - 4.6 50 Expresii identic egale. 1
Transformări identice ale expresiilor
4.3 - 4.6 algebrice
4.1 - 4.6 51 Demonstraţia unor identităţi simple 1
2.1-2.10,4.1- 52 Oră de sinteză 1
4.6 53 Oră de sinteză integrativă 1
2.1-2.10,4. - 4.6
54 Evaluare sumativă 1
V. Funcții 13
5.1. Identificarea şi aplicarea terminologiei şi a notaţiilor aferente noţiunii de funcţie în diverse
I contexte. 5.2. Identificarea unor corespondenţe care sînt funcţii în situaţii reale şi/sau modelate.
5.3. Exemplificarea noţiunilor: corespondenţă, funcţie, lege de corespondenţă, domeniu de
II
definiţie, codomeniu, mulţime de valori, tabel de valori, diagramă, grafic.
13
III 5.4. Definirea unei funcţii utilizînd modul sintetic, analitic, grafic.
5.5. Formularea de exemple simple de corespondenţe care sînt funcţii din diverse domenii,
IV
inclusiv din viaţa cotidiană.
V 5.6. Reprezentarea în diverse moduri: analitic, tabelar, grafic, prin diagrame a unei funcţii de
gradul I şi utilizarea acestor reprezentări în rezolvări de probleme.
VI
5.7. Deducerea proprietăţilor funcţiei de gradul I (zerou, semn, monotonie,) prin lectura grafică
VII şi/sau analitică.
5.8. Utilizarea proprietăţilor, a algoritmului de studiu al funcţiei de gradul I şi proporţionalităţii
VII
directe în rezolvări de probleme, situaţiiproblemă, în studiul unor procese fizice, chimice,
I biologice, sociale, economice modelate prin funcţii.
5.9 Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu funcţii, recurgînd la
argumentări.
5.10. Asocierea unei probleme, situaţii-problemă cu un model matematic de tip funcţie.

I 5.1, 5.10, 5.11 55 Sistemul cartezian de coordonate în 1


plan. Coordonatele punctului
II
5.1, 5.10, 5.11 56 Distanţa dintre două puncte din 1
III plan.
5.1 - 5.5, 5.11 57 Noţiunea de funcţie 1
IV
5.1 - 5.5, 5.11 Moduri de definire a funcţiei
V 5.1 - 5.5, 5.10, 5.11 58 Graficul funcţiei 1
59-60 Noţiunea de funcţie de gradul I. 2
VI
Reprezentarea grafică
VII 5.2, 5.4-5.7,5.11 61 Proprietăţile funcţii de gradul I 1
5.5 - 5.11 62 Proporţionalitate directă. Proprietăţi. 1
VII
5.1 - 5.11 63-64 Oră de sinteză 2
I 2.1 - 2.10, 5.1 -5.11 65-66 Oră de sinteză integrativă 2
2.1 -2.10, 5.1-5.11 67 Evaluarea sumativă 1
VI. Ecuații. Inecuații 16
I 6.1. Identificarea şi aplicarea terminologiei aferente noţiunilor de ecuaţie şi inecuaţie în diverse
II contexte.
III 6.2. Evaluarea şi analiza rezolvării unei ecuaţii, inecuaţii în contextul corectitudinii, al simplităţii,
IV al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
V 6.3. Transpunerea unei situaţiiproblemă în limbajul ecuaţiilor şi/sau al inecuaţiilor, rezolvarea
VI problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.
VII 6.4. Obţinerea de ecuaţii, inecuaţii echivalente, utilizînd transformările echivalente.
VII 6.5. Crearea şi rezolvarea unor probleme simple pornind de la un model dat: ecuaţie, inecuaţie.
I 6.6. Transpunerea problemelor cu text în limbaj matematic în contextul rezolvării ecuaţiilor,
inecuaţiilor de gradul I cu o necunoscută sau reductibile la acestea.
6.7. Efectuarea de reuniuni şi intersecţii cu intervale numerice şi reprezentarea pe axa numerelor
a rezultatelor obţinute.
6.8. Determinarea soluţiilor unor ecuaţii de gradul I, inecuaţii de gradul I şi reductibile la acestea.

I 6.1, 6.6 68 Noţiunea de ecuaţie cu o 1


necunoscută.
II
6.1 - 6.5 69 Ecuaţii echivalente 1
III 6.1 - 6.6 70-71 Ecuaţii de gradul I cu o necunoscută 2
şi reductibile la acestea.
IV
6.2, 6.3, 6.5, 6.6 72-73 Rezolvarea problemelor cu ajutorul 2
V ecuaţiilor
2.3, 2.9, 2.10, 6.2 74 Inegalităţi numerice. Proprietăţi 1
VI
6.7 75-76 Noţiunea de interval. Operaţii cu 2
14
VII intervale
6.1 - 6.6, 6.8 77 Noţiunea de inecuaţie cu o 1
VII
necunoscută. Inecuaţii echivalente.
I 6.1 - 6.6, 6.8 78-79 Inecuaţii de gradul I şi reductibile la 2
acestea
6.1- 6.3, 6.5, 6.6 80 Rezolvarea unor probleme cu 1
ajutorul inecuaţiilor
6.1 - 6.8 81 Oră de sinteză 1
2.1-2.10,6.1-6.8 82 Oră de sinteză integrativă 1
2.1-2.10,6.1-6.8 83 Evaluare sumativă 1
VII. Noțiuni geometrice. Recapitulare 25
și completări
7.1. Identificarea, descrierea verbală şi în scris, utilizînd terminologia şi notaţiile respective a
noţiunilor geometrice studiate în diverse contexte.
7.2. Clasificarea şi compararea figurilor geometrice studiate după diverse criterii.
7.3. Reprezentarea în plan a figurilor geometrice studiate, utilizînd instrumentele de desen şi
aplicarea reprezentărilor respective în rezolvări de probleme.
7.4. Aplicarea proprietăţilor figurilor geometrice studiate în diverse domenii în situaţii reale
şi/sau modelate.
7.5. Crearea şi rezolvarea unor probleme simple pornind de la un model geometric indicat.
7.6. Transpunerea unei situaţiiproblemă în limbajul geometric, rezolvarea problemei obţinute şi
interpretarea rezultatului.
7.7. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de
segmente, de măsuri de unghiuri.
7.8. Selectarea şi sistema-tizarea din mulţimea de informaţii culese sau indicate a datelor necesare
pentru rezolvarea problemei de geometrie în situaţii reale şi/sau modelate, rezolvarea problemei
obţinute/date.

7.1, 7.2, 7.3 84 Puncte, drepte, plane 1


I 7.3 - 7.7 85 Distanţa dintre două puncte. 1
7.1, 7.5, 7.7 86 Lungimea unui segment. Noţiunea 1
II
de propoziţie matematică
III 7.4 - 7.8 87 Noţiunea de definiţie, axiomă, 1
teoremă. Exemplu, contraexemplu.
IV
7.1 - 7.6 88-89 Metoda reducerii la absurd 2
V 7.1 - 76 90 Evaluare sumativă 1
7.3 - 7.8 91-92 Unghi. Unghiuri opuse la vîrf 2
VI
7.3 - 7.8 93 Măsura unghiului 1
VII 7.1 - 7.6 94 Bisectoarea unui unghi 1
7.1 - 7.6 95-96 Triunghi. Elemente, clasificarea 2
VII
triunghiurilor
I 7.3 -7.6, 7.8 97-98 Drepte paralele. Criterii de paralelism 2
7.3 - 7.6, 7.8 99 Drepte perpendiculare 1
7.1 - 7.4 100 Cercul. Discul. Elemente 1
7.3 - 7.8 101 Simetria faţă de o dreaptă. 1
Proprietăţi simple
7.4- 7.8 102 Simetria faţă de un punct. 1
Proprietăţi simple
7.1 - 7.8 103 Lecţie practică 1
7.1 - 7.8 104-105 Oră de sinteză 2
2.1-2.10,7.1-7.8 106-107 Oră de sinteză integrativă 2
2.1-2.10,7.1-7.8 108 Evaluare sumativă 1
15
VIII. Triunghiuri congruente 27
8.1. Recunoaşterea figurilor geometrice studiate şi a relaţiilor respective în situaţii reale şi/sau
modelate. 8.2. Caracterizarea prin descriere şi desen a unei configuraţii geometrice date, inclusiv
I utilizînd calculatorul.
8.3. Reprezentarea prin desen a figurilor studiate şi confecţionarea din diferite materiale a
II
figurilor geometrice şi relaţiilor studiate.
III 8.4. Transpunerea în limbaj specific geometriei a unor probleme, situaţiiproblemă şi rezolvarea
problemelor obţinute.
IV
8.5. Utilizarea metodei triungiurilor congruente, proprie-tăţilor triunghiurilor în contexte variate.
V 8.6. Interpretarea unei configuraţii geometrice în sensul recunoaşterii elementelor ei şi a
relaţionării acestora cu unităţile de măsură adecvate.
VI
8.7. Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu
VII referire la figurile geometrice şi la unităţile de măsură studiate.
8.8. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu figuri geometrice,
VII
recurgînd la argumentări, demonstraţii.
I 8.9. Construirea unor secvenţe simple de raţionament deductiv.
8.10. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor,
contraexemplelor.

I 8.1 - 8.3, 8.8 109 Relaţia de congruenţă. Segmente 1


congruente. Unghiuri congruente
II
8.1 - 8.3, 8.8 110 Construcţia a unghiului congruent 1
III cu cel dat, a mediatoarei unui
segment, a perpendicularei dusă la o
IV
dreaptă.
V 8.1-8.4,8.8-8.10 111-112 Criteriul LUL de congruenţă a 2
triunghiurilor
VI
8.1-8.4,8.8-8.10 113-114 Criteriul ULU de congruenţă a 2
VII triunghiurilor
8.1-8.4,8.8-8.10 115-116 Criteriul LLL de congruenţă a 2
VII
triunghiurilor
I 8.1-8.4,8.8-8.10 117 Criteriile de congruenţă a 1
triunghiurilor dreptunghice
8.5 - 8.10 118-120 Metoda triunghiurilor congruente 3
8.1 - 8.5 121 Evaluare sumativă 1
8.1 - 8.4 122 Distanţa de la un punct la o dreaptă 1
8.1- 8.4, 8.6, 8.9, 123 Linia mijlocie în triunghi. 1
8.10
8.1 - 8.4, 8.6, 8.8, 124 Proprietăţi 1
8.9, 8.10
8.1,8.4,8.9, 8.10 125-126 Suma măsurilor unghiurilor unui 2
triunghi. Teorema unghiului exterior
8.4 - 8.10 127 Mediana în triunghi 1
8.4 - 8.10 128-129 Proprietăţile triunghiului isoscel 2
(echilateral)
8.1 - 8.10 130-131 Proprietăţile triunghiului 2
dreptunghic
8.1 - 8.10 132 Oră de sinteză 1
7.1-7.8,8.1-8.10 133 Oră de sinteză integrativă 1
7.1-7.8,8.1-8.10 134 Evaluare sumativă 1
7.1-7.8,8.1-8.10 135 Analiza evaluării sumative 1
136 Recapitulare 1
16
Clasa VIII-a
Indicatorii competențelor Nr. crt. Conținuturi (Module) Nr. Data Obser-
specifice (CS) și a unităților de vații
de competențe (UC) ore
conform curriculumului
CS UC Repartizarea generală a orelor:
Recapitulare. 5
Recuperare/Consolidare 8
Predare-învățare 111
Evaluare 12
Total: 136
Recapitulare 5
I 2.1. Identificarea şi clasificarea după diverse criterii ale elementelor mulţimilor numerice N, Z, Q, R.
II 2.3. Compararea, ordonarea, poziţionarea pe axă, reprezentarea în diverse forme a numerelor reale.
III 2.4. Calcularea rădăcinii pătrate din numere raţionale nenegative.
IV 2.6. Respectarea ordinii efectuării operaţiilor, a semnificaţiei parantezelor şi utilizarea proprietăţilor
V operaţiilor la efectuarea calculelor în mulţimea R.
VI 3.2. Identificarea în enunţuri diverse a formulelor calculului înmulţirii prescurtate şi utilizarea acestora
VII pentru simplificarea unor calcule.
VIII 3.3. Descompunerea unei expresii algebrice în produs de factori, utilizînd formulele calculului prescurtat.
6.3. Transpunerea unei situaţiiproblemă în limbajul ecuaţiilor şi/sau al inecuaţiilor, rezolvarea problemei
obţinute şi interpretarea rezultatului.
6.4. Obţinerea de ecuaţii, inecuaţii echivalente, utilizînd transformările echivalente.
2.1, 2.3, 2.4, 2.6 1 Numere reale. Operații cu numere 1
I reale
II 3.2, 3.3 2 Formulele de calcul prescurtat 1
III 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 3 Ecuații de gradul I cu o 1
IV necunoscută în R
V 6.3, 6.4, 6.6, 6.7 4 Rezolvarea problemelor prin 1
VI
alcătuirea ecuațiilor
VII
VIII 5 Evaluare sumativă 1
Recuperare/ Consolidare 8
4.3. Aplicarea algoritmilor de calcul, utilizînd proprietăţile operaţiilor cu rapoarte algebrice în
I rezolvări de probleme.
II 4.4. Efectuarea de transformări idenrtice ale expresiilor algebrice în domeniul valorilor admisibile
III acestora.
IV 4.5. Evaluarea şi analiza unei probleme, situaţii-problemă în contextul corectitudinii, al
V simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
VI
4.6. Identificarea şi aplicarea terminologiei şi a notaţiilor aferente noţiunii de raport algebric în
VII
VIII diverse contexte.
6.2. Evaluarea şi analiza rezolvării unei ecuaţii, inecuaţii în contextul corectitudinii, al simplităţii,
al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
6.3. Transpunerea unei situaţiiproblemă în limbajul ecuaţiilor şi/sau al inecuaţiilor, rezolvarea
problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.
6.4. Obţinerea de ecuaţii, inecuaţii echivalente, utilizînd transformările echivalente.
6.5. Crearea şi rezolvarea unor probleme simple pornind de la un model dat: ecuaţie, inecuaţie.
4.3, 4.6 6 Noțiunea de raport algebric. 1
I 4.3, 4.6 7 Amplificarea și simplificarea 1
II rapoartelor algebrice
17
III 4.3-.4.6 8 Operații cu fracții algebrice. 1
IV Proprietăți
V 4.4-4.6 9 Transformări identice ale 1
VI expresiilor algebrice. Demonstrația
VII unor identități simple
VIII
6.2, 6.4 10 Ecuaţii de gradul I cu o 1
necunoscută şi reductibile la
acestea.
6.3, 6.5 11 Rezolvarea problemelor cu ajutorul 1
ecuaţiilor
6.2, 6.4 12 Inecuaţii de gradul I şi reductibile la 1
acestea
13 Rezolvarea unor probleme cu 1
6.3, 6.5 ajutorul inecuaţiilor
I. Numere reale. Puteri şi radicali 12
1.1. Identificarea în diverse enunţuri şi exemplificarea în diverse contexte a numerelor reale, a
I puterilor, radicalilor şi proprietăţilor acestora.
II 1.2. Identificarea caracteristicilor numerelor reale şi a formei de scriere a unui număr real în
III situaţii reale şi/sau modelate.
IV 1.3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real şi utilizarea de algoritmi pentru
V optimizarea calculului cu numere reale.
VI
1.4.Aplicarea proprietăţilor puterii şi radicalilor în contexte diverse.
VII
VIII 1.5.Clasificarea după diverse criterii a elementelor mulţi-milor numerice N, Z,Q, R.
1.6. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor,
contraexemplelor.
1.7. Folosirea de estimări şi aproximări pentru verifi-carea validităţii unor calcule, inclusiv în
situaţii cotidiene.
1.8. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu numere reale recurgînd
la argumentări, demonstraţii.

1.1, 1.5, 1.6 14 Mulţimi de numere. Operaţii cu 1


mulţimi
I 1.1 - 1.3, 1.5, 1.7, 1.8 15 Mulţimea numerelor reale. Modulul 1
II numărului real
III
1.3, 1.5 - 1.8 16 Operaţii cu numere reale 1
IV
V 1.1, 1.3, 1.6, 1.8 17 Intervale de numere reale 1
VI 1.1, 1.4 - 1.8 18 Puteri cu exponent natural. 1
VII Proprietăţi
VIII 1.1, 1.4 - 1.8 19 Puteri cu exponent întreg. 1
Proprietăţi
1.1, 1.4 - 1.8 20 Rădăcina pătrată. Extragerea 1
rădăcinii pătrate
1.3, 1.4, 1.6- 1.8 21 Proprietăţi ale rădăcinii pătrate 1
Scoaterea factorilor de sub radical.
1.3, 1.4, 1.6- 1.8 22 Introducerea factorilor sub radical 1
Raţionalizarea numitorului unui
raport
1.1 - 1.8 23 Ora de sinteză 1
1.1 - 1.8 24 Ora de sinteză integrativă 1
1.1 - 1.8 25 Evaluarea sumativă 1
II. Calculul algebric 13
18
2.1. Efectuarea de adunări scăderi, înmulţiri, împărţiri şi ridicări la putere cu exponent natural ale
numerelor reale reprezentate prin litere.
2.2. Identificarea în enunţuri diverse a formulelor calculului prescurtat şi utilizarea acestora
I pentru simplificarea unor calcule.
II 2.3. Descompunerea unei expresii algebrice în produs de factori, utilizînd metoda adecvată.
III
2.4. Analiza rezolvării unei probleme, situaţii-problemă în contextul corectitudinii, al simplităţii,
IV
V al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
VI 2.5. Selectarea şi sistematiza-rea din mulţimea de informaţii culese sau indicate a datelor necesare
VII pentru rezolvarea problemei de calcul algebric în situaţii reale şi/sau modelate, rezolvarea
VIII problemei obţinute/date.
2.6. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor,
contraexemplelor, demonstraţiilor.
2.7. Aplicarea operaţiilor cu rapoarte algebrice în rezolvări de probleme.

I 2.1, 2.4 - 2.6 26 Operaţii cu numere reale 1


reprezentate prin litere
IV
2.2 - 2.6 27-28 Formule de calcul prescurtat 2
V 2.3 - 2.7 29-30 Metode de descompunere în factori 2
2.3 - 2.7 31-32 Identitate. Transformări identice ale 2
VI
expresiilor algebrice
VIII 2.1 - 2.7 33 Rapoarte de numere reale 1
reprezentate prin litere. Rapoarte
algebrice
2.1, 2.3 - 2.7 34-35 Operaţii cu rapoarte algebrice 2
2.1 - 2.7 36 Ora de sinteză 1
1.1- 1.8, 2.2-2.7 37 Ora de sinteză integrativă 1
1.1-1.8, 2.2- 2.7 38 Evaluarea sumativă 1
III. Șiruri. Funcții 10
3.1. Identificarea în diverse enunţuri şi aplicarea în contexte diverse a terminologiei şi notaţiilor
I aferente noţiunii de şir, funcţie.
II 3.2. Clasificarea şirurilor, funcţiilor după diverse criterii.
III 3.3. Descrierea unor şiruri, dependenţe funcţionale în situaţii reale şi/sau modelate.
IV 3.4. Scrierea, citirea, exemplificarea noţiunilor: şir, dependenţă funcţională, funcţie, lege de
V corespondenţă, domeniu de definiţie (finit, infinit), codomeniu, mulţime de valori, tabel de valori,
VI diagramă, grafic.
VII 3.5. Reprezentarea în diverse moduri (analitic, sintetic, grafic) a unor corespondenţe şi/ sau
VIII funcţii în scopul caracterizării acestora.
3.6. Aplicarea proprietăţilor funcţiilor în rezolvări de probleme, situaţii-problemă.
3.7. Deducerea proprietăţilor funcţiei studiate (zerouri, semn, monotonie) prin lectura grafică
şi/sau analitică.
3.8. Utilizarea algoritmului de stidiu al funcţiilor studiate în rezolvări de probleme, situaţii-
problemă, în studierea unor procese fizice, chimice, biologice, economice, sociale modelate prin
funcţii.
3.9. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu studiul şirurilor,
funcţiilor, recurgînd la argumentări, demonstraţii.
3.10. Investigarea valorii de adevăr a unui enunţ, propoziţii.
3.1, 3.3, 3.4, 3.9 39 Noţiunea de şir numeric 1
Moduri de definire a unui şir
3.1-3.4,3.9,3.10 40 Clasificarea şirurilor (şiruri finite, 1
şiruri infinite, şiruri monotone)
3.1-3.4,3.9, 3.10 41 Noţiunea de funcţie. Moduri de 1
definire a funcţiei. Graficul funcţiei
19
3.1,3.3-3.5, 3.10 42 Funcţia de gradul I. Proprietăţi. 1
3.1-3.3,3.7-3.10 43 Panta dreptei. Proporţionalitatea 1
directă
3.1-3.3,3.7-3.10 44 Proporţionalitatea inversă. Graficul. 1
Proprietăţi
3.1-3.3,3.7-3.10 45 Funcţia radical. Graficul. Proprietăţi 1
3.1 - 3.10 46 Ora de sinteză 1
1.1 - 1.8, 3.1 -3.10, 4.1 47 Ora de sinteză integrativă 1
- 4.9
1.1 - 1.8, 3.1 -3.10, 4.1 48 Evaluarea sumativă 1
- 4.9
IV. Ecuaţii de gradul I cu o 13
necunoscută. Inecuaţii de gradul
I cu o necunoscută. Sisteme de
ecuaţii. Sisteme de inecuaţii

4.1. Identificarea în diverse enunţuri şi aplicarea în diverse contexte a terminologiilor, a notaţiilor


I aferente noţiunilor de ecuaţie, inecuaţie, sistem.
II
4.2. Evaluarea şi analizarea rezolvării unei ecuaţii, ine-cuaţii, sistem în contextul corectitudinii, al
simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
III 4.3. Transpunerea unei probleme, situaţii-problemă în limbajul ecuaţiilor, inecuaţiilor şi/sau al
IV sistemelor, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.
4.4. Obţinerea de ecuaţii, inecuaţii, sisteme, utilizînd transformările echivalente.
V 4.5. Crearea şi rezolvarea unor probleme simple pornind de la un model dat: ecuaţie, inecuaţie,
VI sistem. 4.6. Efectuarea de reuniuni şi intersecţii cu intervale numerice şi reprezentarea pe axa
nume-relor a rezultatelor obţinute.
VII 4.7. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu ecuaţii, inecuaţii,
VIII sisteme recurgînd la argumen-tări, demonstraţii.
4.8. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor,
contraexemplelor.
4.9. Aplicarea proprietăţilor funcţiilor în rezolvarea unor ecuaţii, inecuaţii, sisteme.
4.1,4.2, 4.4, 4.5, 49 Noţiunea de ecuaţie de gradul I cu 1
4.7, 4.8 o necunoscută. Recapitulare şi
I completări
II
4.1,4.2, 4.4, 4.7, 50 Noţiunea de ecuaţie de gradul I cu 1
4.8 două necunoscute. Graficul. Panta
III dreptei
IV 4.1,4.2, 4.4, 4.7, 51 Noţiunea de sistem de două ecuaţii 1
4.8 de gradul I cu două necunoscute.
V Transformări echivalente
VI 4.2, 4.4, 4.7- 4.9 52 Metode de rezolvare a sistemelor de 1
două ecuaţii cu două necunoscute
VII 4.2- 4.5, 4.7-4.9 53 Rezolvarea problemelor cu ajutorul 1
VIII ecuaţiilor şi/sau sistemelor de
ecuaţii
4.1,4.6, 4.7, 4.8 54 Inegalităţi numerice. Proprietăţi 1
Intervale de numere reale. Operaţii
(reuniunea, intersecţia)
4.1,4.2,4.4,4.7, 55 Noţiunea de inecuaţie de gradul I 1
4.8 cu o necunoscută. Recapitulare şi
completări
4.2- 4.5, 4.7, 4.8 56 Rezolvarea inecuaţiilor de gradul I 1
20
cu o necunoscută şi reductibile la
acestea.
4.1- 4.5, 4.7, 4.8 57 Noţiunea de sistem de inecuaţii de 1
gradul I cu o necunoscută.
4.1- 4.5, 4.7, 4.8 58 Rezolvarea sistemelor de inecuaţii 1
de gradul I cu o necunoscută şi
reductibile la acestea.
4.1 - 4.9 59 Ora de sinteză 1
1.1-1.8, 4.1-4.9 60 Ora de sinteză integrativă 1
1.1-1.8, 4.1-4.9 61 Evaluarea sumativă 1
V. Ecuaţii de gradul II cu o 11
necunoscută
I 5.1. Identificarea în diverse enunţuri şi aplicarea în diverse contexte a terminologiei, a notaţiilor
II
aferente noţiunii de ecuaţie de gradul II cu o necunoscută.
5.2. Evaluarea şi analizarea rezolvării unei ecuaţii de gradul II în contextul corectitudinii, al
III simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor.
IV 5.3. Transpunerea unei probleme, situaţii-problemă în limbajul ecuaţiilor de gradul II cu o
necunoscută sau reductibile la acestea, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.
V 5.4. Clasificarea ecuaţiilor de gradul II după diverse criterii.
VI 5.5. Utilizarea algoritmului de rezolvare a ecuaţiilor de gradul II în diverse contexte reale şi/sau
modelate, inclusiv la descompunerea trinomului de gradul II în produs de factori.
VII 5.6. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu ecuaţii, recurgînd la
VIII argumentări.

5.1, 5.4, 5.6 62 Noţiunea de ecuaţie de gradul II cu 1


o necunoscută
I 5.1, 5.2, 5.4, 5.6 63 Rezolvarea ecuaţiilor de gradul II, 1
II
forma incompletă
5.1, 5.2, 5.5, 5.6 64-65 Formula de rezolvare a ecuaţiilor de 2
IV gradul II, forma completă
V 66 Formula de rezolvare a ecuaţiilor de 1
5.1,5.2,5.4-5.6 gradul II, forma redusă
VI 67-68 Relaţii între soluţii şi coeficienţi. 2
VII Teorema lui Viete. Reciproca
teoremei lui Viete
VIII 5.2 - 5.4, 5.6 69 Descompunerea trinomului de 1
gradul II în produs
70 Ora de sinteză 1
5.2 - 5.4, 5.6 71 Ora de sinteză integrativă 1
5.2, 5.5, 5.6 72 Evaluarea sumativă 1
VI. Elemente de teoria 8
probabilităţilor şi statistică
matematică
6.1. Sortarea şi clasificarea datelor, obiectelor, evenimentelor pe baza unor criterii.
6.2. Identificarea criteriilor după care se alege o mulţime de obiecte, date, fenomene, evenimente.
I 6.3. Selectarea din mulţimea datelor culese a informaţiilor relevante pentru rezolvarea problemei
II în situaţii reale şi/sau modelate.
6.4. Determinarea probabilităţii producerii unui eveniment, folosind raportul: nr.cazuri
IV favorabile /nr. cazuri posibile.
V 6.5. Clasificarea evenimentelor după şansa producerii lor (eveniment sigur, probabil, posibil,
VI
imposibil) şi estimarea şansei producerii unui eveniment.
21
VII 6.6. Organizarea şi reprezen-tarea datelor de tip cantitativ şi calitativ din diverse domenii,
VIII utilizînd elementele statisticii matematice şi/sau probabilistice, calculatorul.
6.7. Explorarea unor situaţii cu caracter local şi / sau global utilizînd elementele statisticii
matematice, probabilistice.
6.1, 6.2, 6.5, 6.7 73 Noţiunea de eveniment. 1
I Clasificarea evenimentelor
II
6.1 - 6.5, 6.7 74 Noţiunea de probabilitate. 1
6.1 - 6.5, 6.7 Calcularea probabilităţii
III evenimentului
IV 6.1- 6.3, 6.6, 6.7 75 Proprietăţile probabilităţii 1
6.1- 6.3, 6.6, 6.7 76 Elemente de statistică matematică 1
V 77 Organizarea şi interpretarea grafică 1
VI a datelor
1.1-1.8, 3.6, 3.8, 78 Ora de sinteză 1
VII 6.1 - 6.7 79 Ora de sinteză integrativă 1
VIII 1.1-1.8, 3.6, 3.8, 80 Evaluarea sumativă 1
6.1 - 6.7
VII. Figuri geometrice în plan. 10
Recapitulare şi completări
7.1. Identificarea, descrierea verbală şi în scris, utilizînd terminologia şi notaţiile respective a
noţiunilor geometrice studiate în diverse contexte.
I 7.2. Clasificarea şi compara-rea figurilor geometrice studiate după diverse criterii.
II
7.3. Reprezentarea în plan a figurilor geometrice studiate, utilizînd instrumentele de desen,
calculatorul şi aplicarea reprezentărilor respective în rezolvări de probleme.
III 7.4. Aplicarea proprietăţilor figurilor geometrice studiate în diverse domenii în situaţii reale şi/sau
IV modelate.
7.5. Analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu
V referire la figurile geometrice studiate şi la unităţile de măsură relevante.
VI 7.6. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu figuri geometrice,
recurgînd la argumentări, demonstraţii.
VII 7.7. Construirea unor secvenţe simple de raţionament deductiv.
VIII 7.8. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor,
contraexemplelor.
7.1, 7.3, 7.6, 7.8 81 Elemente de logică matematică: 1
enunţ, propoziţie matematică,
I valoarea de adevăr, exemplu,
II contraexemplu
III 7.1, 7.3, 7.6, 7.8 82 Noţiunea de definiţie, axiomă, 1
IV teoremă, consecinţă, teoremă
V reciprocă.
VI 7.1, 7.3 - 7.8 83 Metoda reducerii la absurd 1
VII 7.1- 7.3, 7.5-7.8 84 Unghiuri. Clasificarea unghiurilor 1
VIII Triunghiuri. Clasificarea
unghiurilor
7 - 1, 7.3 - 7.8 85 Cercul. Discul. Elemente. Poziţia 1
relativă a unei drepte faţă de un cerc
7.1 - 7.4 86 Unghi la centru. Arce de cerc 1
7.3 - 7.8 87 Unghi înscris în cerc 1
7.1 - 7.8 88 Ora de sinteză 1
1.1 -1.8, 7.1-7.8 89 Ora de sinteză integrativă 1
1.1-1.8, 7.1- 7.8 90 Evaluarea sumativă 1
VIII. Triunghiuri asemeanea 10
22
8.1. Identificarea triunghiurilor asemenea în configuraţii geometrice reale şi/sau modelate.
8.2. Stabilirea relaţiei de asemănare între două triunghiuri prin diverse metode.
I 8.3. Interpretarea asemănării triunghiurilor în corelaţie cu proprietăţile calitative şi/sau metrice
II ale figurilor geometrice studiate.
III 8.4. Aplicarea criteriilor de asemănare a triunghiurilor în rezolvarea unor probleme practice şi/sau
IV din diverse domenii.
V 8.5. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat în contextul asemănării
VI triunghiurilor, recurgînd la argumentări, demonstraţii.
VII 8.6. Construirea unor secvenţe simple de raţionament deductiv.
VIII 8.7. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor,
contraexemplelor.
8.8. Elaborarea unor planuri de acţiuni pentru rezolvarea unor probleme din practică, utilizînd
metoda triunghiurilor asemenea.
7.3 - 7.8 91 Segmente proporţionale. Teorema 1
lui Thales
I 7.3 - 7.8 92-93 Triunghiuri asemenea. 2
II 8.1, 8.2, 8.5 -8.7 Teorema fundamentală a asemănării
III 8.2 - 8.8 94-95 Criterii de asemănare a 2
IV triunghiurilor
V 8.2 - 8.8 96 Criterii de asemănare a 1
VI triunghiurilor dreptughice
VII 8.4 - 8.8 97 Aplicaţii ale metodei triunghiurilor 1
VIII asemenea
7.1-7.8, 8.1- 8.8 98 Ora de sinteză 1
7.1-7.8, 8.1-8.8 99 Ora de sinteză integrativă 1
7.1-7.8, 8.1-8.8 100 Evaluarea sumativă 1
IX. Relaţii metrice în triunghiul 14
dreptunghic
9.1. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic în configuraţii geometrice
reale si/sau modelate.
I 9.2. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente
II ale acestuia.
III 9.3. Folosirea terminologiei şi notaţiilor specifice triunghiului dreptunghic în diverse contexte.
IV 9.4. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu relaţii metrice în
V triunghiul dreptunghic, recurgînd la argumentări, demon-straţii.
VI 9.5. Construirea unor secvenţe simple de raţionament deductiv în contextul relaţiilor metrice în
VII triunghiul dreptunghic.
VIII 9.6. Calcularea şi utilizarea valorilor sinusului, cosinusului, tangentei şi cotangentei unghiului de
   30 ,45 ,60 în rezolvări de probleme.
9.7. Iniţierea şi realizarea unor investigaţii/explorări utilizînd achitiţiile matematice referitoare la
triunghiurile dreptunghice, inclusiv în domeniul antreprenorial.
7.3 - 7.8 101 Proiecţii ortogonale pe o dreaptă 1
9.1 - 9.5, 9.7 102-103 Teorema înălţimii 2
I 9.1 - 9.5, 9.7 104 Teorema catetei 1
II 9.1 - 9.5, 9.7 105-106 Teorema lui Pitagora 2
III 7.6 - 7.8, 9.6 107-108 Elemente de trigonometrie în 2
IV triunghiul dreptunghic: sinusul,
V cosinusul, tangenta, cotangenta
VI unghiului ascuţit
VII 7.6 - 7.8, 9.6 109 Valorile sinusului, cosinusului, 1
VIII tangentei, cotangentei pentru

23
0 0 0
unghiurile de 30 , 45 ,60 .
7.1- 7.8, 9.1-9.7 110 1
Ora de sinteză
7.1- 7.8, 9.1-9.7 111-112 Ora de sinteză integrativă 2
7.1-7.8, 9.1- 9.7 113 1
Evaluarea sumativă
114 1
Analiza evaluării sumative
X. Patrulatere 13
10.1. Recunoaşterea şi descrierea patrulaterelor în situaţii reale şi/sau modelate.
10.2. Clasificarea patrulaterelor, utilizînd proprietăţile particulare ale acestora.
10.3. Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patrulaterelor studiate în diverse contexte.
10.4. Rezolvarea unor probleme practice ce ţin de aplicarea patrulaterelor şi proprietăţilor
acestora.
10.5. Identificarea şi aplicarea terminologiei, a notaţiilor aferente noţiunii de patrulater în diverse
contexte.
10.6. Construirea unor secvenţe simple de raţionament deductiv în contextul patrulaterilor
studiate.
10.7. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul
exemplelor, contraexemplelor.
10.8. Justificarea unui demers sau rezultat matematic, obţinut sau indicat cu patrulatere, recurgînd la
argumentări, demonstraţii.
7.1 - 7.8 115 Poligoane convexe. Elemente 1
10.1 - 10.5 116 Patrulatere. Elemente. Patrulatere 1
I convexe
II 10.1 - 10.8 117-118 Paralelogramul. Elemente. 2
III Proprietăţi, criterii
IV 10.1 - 10.8 119 Dreptunghiul. Elemente. 1
V Proprietăţi, criterii
VI 10.1 - 10.8 120 Pătratul. Elemente. Proprietăţi, 1
VII criterii
VIII 10.1 - 10.8 121 Rombul. Elemente. Proprietăţi, 1
criterii
10.1 - 10.8 122-123 Trapezul. Elemente. Proprietăţi, 2
criterii
10.3 - 10.8 124 Linia mijlocie a trapezului. 1
Proprietăţi ale liniei mijlocii a
trapezului
10.1 - 10.8 125 Ora de sinteză 1
7.1-7.8, 9.1-9.7, 126 Ora de sinteză integrativă 1
10.1 - 10.8
7.1-7.8, 9.1-9.7, 127 Evaluarea sumativă 1
10.1 - 10.8
XI. Vectori în plan 9
11.1. Identificarea şi aplicarea terminologiei, a notaţiilor aferente noţiunii de vector în diverse contexte.
11.2. Recunoaşterea unor elemente de geometrie vectorială în diverse contexte.
11.3. Efectuarea de operaţii cu vectori pe configuraţii geometrice date.
11.4. Utilizarea vectorilor şi a proprietăţilor lor în diverse domenii, inclusiv în rezolvări de probleme
practice.
I 7.1, 7.3 - 7.8 128 Translaţia. Proprietăţi. Aplicaţii 1
II 7.1-7.3, 11.1, 11.2 129 Noţiunea de vector. Clasificarea 1
III vectorilor
IV 11.1 - 11.3 130 Modulul vectorului 1
V 11.1 - 11.4 131 Operaţii cu vectori 1
VI Coordonatele vectorului

24
VII 11.1 - 11.4 132 Produsul scalar al vectorilor, fiind 1
VIII date coordonatele vectorului
11.3, 11.4 133 Aplicaţii ale vectorilor 1
7.1 - 7.8, 11.1 -11.4 134 Ora de sinteză 1
7.1 - 7.8, 11.1 -11.4 135 Ora de sinteză integrativă 1
7.1 - 7.8, 11.1 -11.4 136 Evaluarea sumativă 1

11.1. Identificarea şi aplicarea terminologiei, a notaţiilor aferente noţiunii de vector în diverse contexte.
11.2. Recunoaşterea unor elemente de geometrie vectorială în diverse contexte.
11.3. Efectuarea de operaţii cu vectori pe configuraţii geometrice date.
11.4. Utilizarea vectorilor şi a proprietăţilor lor în diverse domenii, inclusiv în rezolvări de probleme
practice

10.1. Recunoaşterea şi descrierea patrulaterelor în situaţii reale şi/sau modelate.


10.2. Clasificarea patrulaterelor, utilizînd proprietăţile particulare ale acestora.
10.3. Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patrulaterelor studiate în diverse contexte.
10.4. Rezolvarea unor probleme practice ce ţin de aplicarea patrulaterelor şi proprietăţilor
acestora.
10.5. Identificarea şi aplicarea terminologiei, a notaţiilor aferente noţiunii de patrulater în diverse
contexte.
10.6. Construirea unor secvenţe simple de raţionament deductiv în contextul patrulaterilor
studiate.
10.7. Investigarea valorii de adevăr a unei afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul
exemplelor, contraexemplelor.
10.8. Justificarea unui demers sau rezultat matematic, obţinut sau indicat cu patrulatere, recurgînd la
argumentări, demonstraţii.

25

S-ar putea să vă placă și