Sunteți pe pagina 1din 6
COMISIA ELECTORALA CENTRALA DECLARATIE Subsemnatul, Igor Dodon, dejinind funetia de Pregedinte al Republicii Moldova, candidat Ja functia de Presedinte al Republicii Moldova in cadrul alegerilor prezidentiale din 01” noiembrie 2020, in conformitate cu art.49 alin.(1) lit. e) din Codul electoral, declar pe propria raispundere in perioada 1 ianuarie 2018 ~ 31 decembrie 2019 am realizat urmatoarele venituri: 1. VENITURILE OBTINUTE DE SUBIECTUL DECLARARIT, DE MEMBRIT FAMILIE LUIS! | DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATAT IN TARA CAT $I IN STRAINATATE Nr. Cine a realizat veni Sursa venitului: Servieiu! | Suma venitului | ert. (aumele/denumirea | prestat/obiectul persoanei generator de fiziee/juridice) venit 1. Venitul obfinut Ia locul de muned de bazi 11 | Subiectul declararii Aparatul Preged 416 921,89 MDI. 90,5 MDI Soful/sojia sau concubinul/coneubina _ ‘opiti minos 3 2.4 | Persoanele aflate la intrefinere ufiile financiare BC Moldova Dobinda la 1313 MDL Agroindbane SA___| contul de card salarial Sopul/so} coneubinul/concubina_ 6.2 | Soful/sotia sau concubinul/coneubina | Copii 4 | Persoanele aflate la intretinere | ful obtinut din instriinarea bunurilor mobile sau imol Subiectul declarairii Soul/sofia sau | coneubinul/coneubina 7.3 _| Copiii minor <— 7.4 | Persoanele aflate la intretinere | 8. Venitul obfinut din alte surse legale (pensii, [intelectual ete) stul declara “| Sotul 8.3 8.4 | Persoanele affate la fntretinere ‘I, BUNURI IMOBILE IN aa SUSAU IN STRAINATATE. | A, Terenuri Nr] Categ Modulde | Anul | Suprafafa | Cota- | Valoarea | ‘cadastral dobandire | dobindiri parte | bunului*** | localitate co i | ~ | Tntravilan | [0,059 [1.0 [451985 ha MDL ¥ Categorii- (1) ag in circuitul civil. ** Mod de dobandire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie yi de folosina. *** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrald, in cazul in care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea terenului conform documentului care certified provenienja acestuia 4 Numele subiectului declararii, al membrului de familie sau al coneubinului/concubinei acestuiat Notd. Subiectié declardrii care nu detin bunurile in proprietate vor indica urmdtoarele informayit localitatea, fara numér cadastral; categoria bunului; modul de dobandire; anul dobandirit; suprafeta yititularal bunului 1B, Clidiri si constru ‘Adresal | Catego- | Modulde | Anul] Supra] Cota] Actulcare | Valoaren | Titularul™™*= numarul | ria* | dobin- | dobandi | fata | parte | confirma | bunue cadastral aires* | rit provenienta | twits | | _ | bunuti | Casi de | Proprieia 28 Contract [2160675 | Dodon Igor locuit te nr. 5787 MDL din 29,07.201 * Categorit: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) vila: (4) spatiu comercial sau de produetie: (5) garaj: | | | (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate. ** Mod de dobdndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruet; (4) uz; (3) abitatie; (6) alte contracte translative de posesie si de folosinta *** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrald, in cazul in care bunut a fost evalua de organele cadastrale, sau 2) valoarea bunulué conform documentului care certified provenienta acestuia, **% Numele subiectului declarérii, al membrului de familie sea al concubinului/concubinei acestuia, | Notd. Subiectii declararit care mu detin bunurile in proprietate vor indica urmatoarele informauit: | adresa, fird munar cadastral; categoria bunului; modul de dobandire; anul dobéndirii: suprafata yi titularul bunulut, | Il, BUNURT MOBILE INARA SUSAU IN STRAINATATE A, Autoturisme, camioane, remorei, vehicule motorizate, masini agricole, mijloace de transport nayal/aerian, alte mijloace de transport supuse tumatriculirii | Locul ‘Anul Modul de Valoarea | Titula~ inregistririi/ | dobin- | dobandire* bunului rule numirde | dirii conform inmatricular documentului e care ii certified * Mod de dobandire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte contracte iranslative de posesie gi de folosinid. +* Numele subiectului declararii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. B. Bunuri sub forma de metale si/sau pietre pretioase, obiccte de arti si de cult, obiecte ce fae parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a edror valoare unitard depayeste suma a 15 salar medii pe economic ii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. C. Colectii de arta, de numismatiea, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a chror valoare depayeste suma a 20 de salarii medi pe economie SoS * Numele subiectului declar * Numele subiectului dectardirii, al membrutui de familie sau al concubimului/concubinei acesiuia D. Bunuri fransmise ew titlu oneros sau gratuit, personal sau de citre membrii familici, coneubin/eoncubina, unor persoane fizice sau juridice in perioada declararii, dacd valoarea fiecirui bun depageste suma a 10 salarii medii pe econom oe Nr. Modul de Data transmiter Persoana eireia | Valoarea Titwlaral transmitere i-a fost transmis | bunului ert. * Nunele titularului bunului transmis: subiectul declardirii sau un membru de familie, sea concubinul/eoncubina acestuia. E. Alte bunuri mobile a eiror yaloare unitara depaseste suma a 10 salarii medii pe economic Nr. Descrierea Modul de Data Valoarea estimata ‘Titularal* cert. | _bunului_| _dobfndire | dobindirii_|___a bunului_ * Numele sublectului declardrii, al membrului de familie seu al concubinulu concubines acesiniat IV. ACTIVE FINANCIARE IN TARA SuSAU IN STRAINATATE _ Et le ‘A. Conturi bancare, plasamente in fonduri de investifii g/sau in alte forme echivalente d ‘economisire si inyestire in fara si/sau in strainatate Nr.| Denumirea Numirul | Catego- si | Dobandi/ | Titularul** ert. institutiei care contului bancar/ ria*® valuta dividend | administreazi date despre contul bancar, a fondul de | fondului de investitiv/alte forme echivalente de | * Categorii: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menfiondnd tipul acesiuia) (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investitii sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare. *# Numele subiectului declarcirii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinel acestuia. B, Plasamente, obliga{iuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investitii directe in moneda nationala sau in valuta strain [Ne. | Emitentul tidului/soeietatea la] Catego- Numirul de Dobanda | Titula- ert. | care persoana este actionar, ria* | titluri/eota-parte rule fondator sau asociat/beneficiar prumut 1 2 3 ¥ Categorii: (1) hartii de valoare (iitluri de stat, certificate, obligatiuni): (2) cecuri: (3) cambii: (4) certificate de imprunuat; (5) alte forme de investi directe. ** Numele subiectului declarari, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. [ CNumera incorporeazi drepturi patrimoniale economie si eare nu face obiectul unor depuneri in institufii finaneiare gi alte documente care Denumirea agentului economic Sediul, adres juridies Tipul de activitate V, COTE-PARTVACTIUNT IN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC Valoarea de cumpirare Cotade [1 participare e (inclusiv taxe) meachitate, poteci, garantii em ul Seadent la contractari BC 2013 2028 Victoriabank SA ise in beneficiul unos eri, L YU. INTERESE PERSONALE_ necomerciale sau societati comer internationale ‘A. Calitatea de asoelat, de actionar sau de membru al unui agent economic, de membra a organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control in cadrul unor organizatii ori de membru in cadrul unor organizafii necomerciale sau Denumirea si adresa ___ organizatiei/societitii_ Fundatia de Binefacere "DIN SUPLET"/ Chisinau, str. Onisifor Ghibu, 4, apd Calitatea detinuti ‘Documentul care certified calitatea respectiva Statutul Fundatiei / Chisinau, str. S. Lazo, 25, of. 1 cderatia de Sah aRepublicii | Pregedinte Statutul Federafiel, extrasul Moldova / Chisinau, din Registru str. Seiusev, 111 Asociatia Obsteased ,Institutul | Fondator de Modernizare a Moldovei" / Chisinau, str. 8. | Lazo, 25, of. 1 _ _ | Asociajia Obsteascd ,,lubese Fondator Statutul Asociatiei, extrasul Moldova" / Chisinau, din Registru | str. P, Zadnipru, 15 ee _ | Fundatia de binefacere ,.Soluia” | Fondator Siatutul Asociafiei, extrasul din Registra B. Contraete, inclusiy cele de asisten{i juridicd, de consultanga si civile, incheiate sau aflate in derulare, finantate de la bugetul de stat, din bugetul local si/sau din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat za | Tipul Data Valoarea. contractului | incheierii | contractulu | totali a lcontractului ©. Calitatea de administrator autorizat si/sau de membru al organelor c Lear izatillor publice Seagrass Calitaten detinuti Data obfinerii licen{ei, | Documeni numirul licenfei sau | certified calitatea i i data a | Heare desemnirii/numirii Prezenta declarafie este un act public si rispund potrivit legii pentru caracterul inexact sau ancomplet datelor prezentate wd ” septembrie 2020