Sunteți pe pagina 1din 7

PROCEDURA DE SISTEM

Cod: PSM – 06 Documente de referinta: SR EN ISO 9001:2008;


SR EN ISO 14001:2005
SR OHSAS 18001:2008

Destinatar (funcţia):

Exemplar Nr..............

Copie controlată Copie necontrolată


1 SCOP

Prezenta procedură stabileşte:


 metodologia de identificare a posibilelor accidente şi situaţii de
urgenţă ;
 modul de acţiune în situaţii de urgenţă ;
 prevenirea şi reducerea impactului asupra mediului si sanatatii si
securitatii ocupationale, care poate fi asociat unei situaţii de urgenţă

2 DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică în toate departamentele organizaţiei în care sunt


posibile situaţii de urgenţă.

3 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI CONEXE

1.1 SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de


management al calităţii. Cerinţe
1.2 SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de
management al calităţii. Principii
fundamentale şi vocabular
1.3 SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de
mediu. Specificaţii
şi ghid de utilizare"
1.4 SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al
sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale. Cerinţe
1.5 MSI - 01 - Manualul sistemului de management
integrat calitate mediu
sănătate şi securitate ocupaţională
1.6 Legea 307 / 2006 - Legea privind apărarea împotriva
incendiilor
1.7 Ordin nr. 163 / 2007– pentru aprobarea Normelor
generale de apărarea împotriva incendiilor

4 DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

4.1 Definiţii
4.1.1 Situaţie de urgenţă: situaţie neprevăzută, neintenţionată cu consecinţe
asupra mediului, care nu s-a petrecut dar este posibil sa aibă loc (ex.:
deversări accidentale / nesupravegheate în sistemul de canalizare, emisii
accidentale / nesupravegheate, oprire alimentare cu agent termic / gaz
metan / energie electrică/ apă).
4.1.2 Capacitatea de răspuns reprezintă “scenariul” aplicat la intervenţia după
accident şi se bazează pe:
 planuri de prevenire a situaţiilor potenţiale;
 planuri de intervenţie pentru situaţiile efective (accidente, incidente)
cu impacturi majore, catastrofale (incendii, explozii de conducte de
gaz metan, calamităţi naturale de tipul cutremurelor, inundaţiilor);
 instrucţiuni de lucru, atenţionări (“în caz de nevoie spargeţi geamul”,
“apasaţi pe buton”) pentru situaţiile cu impact minor.
4.1.3 Accident: situaţie de urgenţă (gravă) care nu s-a produs dar este pe
punctul să se producă; o situaţie de urgenţă la care nu s-a intervenit poate
genera un accident de mediu. Exemplu: incendii (abordate conform legii,
prin PSI), explozii, conducte de gaze avariate, catastrofe naturale
(abordate conform legii, prin Protecţia civilă).

4.2 Prescurtări
RMI – Reprezentantul Managementului pentru calitate, mediu sănătate şi
securitate ocupaţională
SMI – Sistem de Management integrat calitate-mediu sănătate şi securitate
ocupaţională

5 DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

5.1 Identificarea situaţiilor de urgenta

5.1.1 Identificarea posibilelor situaţii de urgenţă se face în faza de analiză


iniţială, de mediu prin analizarea tuturor aspectelor de mediu şi a
impactului provocat de materii prime, materiale, produse, activităţi, atât în
condiţii de lucru normale, cât şi în caz de avarie ( anormalitate ), de
sănătate şi securitate in munca prin evaluarea riscurilor si identificarea
pericolelor cum ar fi arsuri, striviri, fracturi, intoxicaţii acute, caderi de la
înălţime, accidente de circulatie etc. .
5.1.2 RMI întocmeşte Lista punctelor critice, formular cod F-PSM-06-01, unde
pot aparea situaţii de urgenţă (secţii, instalaţii, depozite, mijloace de
transport, etc.) şi în funcţie de acestea elaborează Planul de acţiune în
situaţii de urgenţă, formular cod F-PSM-06-02: acesta este aprobat de
Directorul General.
5.1.3 Prin planul de acţiune în situaţii de urgenţa se stabilesc activităţile ce vor fi
întreprinse pentru a preveni / reduce impactul acestora asupra mediului şi
sănătăţii şi securităţii in munca, se definesc responsabilităţile pentru
îndeplinirea lor; de asemenea, se stabilesc dotările necesare pentru
prevenirea producerii lor sau pentru înlăturarea efectelor acestora, precum
şi componenţa echipelor de intervenţie.
Notă : Se stabilesc echipe de intervenţie pentru fiecare din punctele
critice şi se va avea în vedere includerea unor persoane ce pot
fi anunţate în timp util şi a căror prestare este corespunzătoare
şi eficientă.
5.1.4 Planul se afişează la locul de muncă la care se referă; de asemenea lista
telefoanelor de urgenţă se afişează la loc vizibil
5.1.5 Se instruieşte tot personalul, nu doar cel căruia îi revin sarcini pentru
îndeplinirea prevederilor planului şi se programează simulări pentru
verificarea insuşirii modului de intervenţie.
5.1.6 După efectuarea simulării, RMI întocmeşte un raport, formular cod F-
PSM-06-03, în care descrie modul în care s-a desfaşurat activitatea, dacă
au fost întâmpinate greutăţi, dacă au fost atinse obiectele stabilite iniţial,
face propuneri pentru imbunătăţirea activităţii.
5.1.7 Personalul este instruit periodic în legătură cu situaţiile de urgenţă
potenţiale pentru: a preveni/reduce probabilitatea de apariţie a acestora,
impactul negativ pe care îl poate avea asupra mediului, sanatatii si
securitatii ocupationale în cazul producerii lor şi modalităţile de control.

5.1.8.Descrierea procesului de pregătire pentru situaţii de urgenţă şi


capacitate de răspuns

Nr. Etapă
Responsabil Descriere Formular
crt. proces
Situaţiile de urgenţă indentificate
Reprezentant
sunt: de explozie, incendiu,
Identificare Management/
arsuri, striviri, fracturi, intoxicaţii
1 a situaţiilor Responsabil
acute, caderi de la înălţime,
de urgenţă protectia accidente de circulatie etc.
muncii şi PSI

Personalul este instruit periodic


în legătură cu situaţiile de
urgenţă potenţiale pentru: a
preveni/reduce probabilitatea de
apariţie a acestora, impactul
negativ pe care îl poate avea
Instruirea asupra mediului, sanatatii si
Reprezentant
personalulu securitatii ocupationale în cazul
Management/ Fişa de instructaj
i şi producerii lor şi modalităţile de
2 Inspector Raportul de
organizarea control.
SSM+SU instruire
în situaţii
de urgenţă
Confirmarea efectuării
instructajului se face prin
semnătura celui instruit pe Fişa
de instructaj sau Raportul de
instruire.

3 Constatare Comp. Situaţiile de urgenţă sunt


a situaţiilor constatate de către personalul
de urgenţă organizaţiei sau de inspectorii
autorizaţi. În cazul apariţiei unei
situaţii de urgenţă sunt anunţaţi
seful ierarhic superior,
Reprezentantul
Managementului şi autorităţile
(pompieri, protecţia civilă, IPM
etc.).
Nr. Etapă
Responsabil Descriere Formular
crt. proces

Fiecare sector de activitate are în


dotare echipamente şi materiale
de intervenţie în cazul apariţiei Plan de acţiune
Reprezentant unei situaţii de urgenţă. pentru situaţii de
Măsuri de
control a Management/ urgenţă - SMM
4
situaţiilor Inspector Plan de acţiune
Măsurile de control a situaţiilor
de urgenţă SSM+SU în situaţii de
de urgenţă sunt prezentate în
Plan de acţiune pentru situatii de urgenţă-OH&S
urgenta-SMM şi Plan de acţiune
în situaţii de urgenţă-OH&S.
Plan de acţiune
Măsuri de Reprezentant pentru situaţii de
Management/ Măsurile de prevenire a situaţiilor urgenţă - SMM
prevenire a
5 de urgenţă constau în instruirea
situaţiilor Inspector Plan de acţiune
periodică a personalului.
de urgenţă SSM+SU în situaţii de
urgenţă-OH&S
Verificarea Reprezentant Eficienţa planurilor de urgenţă Rapoarte
eficienţei Management/ este verificată periodic prin
6 PV
planurilor simulări (ex: simulare pentru
Inspector
de urgenţă incendiu).
SSM+SU
5.2 Modul de acţionare în caz de producere a unui eveniment

5.2.1 Fiecare sector de activitate are în dotare echipamente şi materiale de


intervenţie în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă
5.2.2 Persoana care observă fenomenul, anunţă imediat conducătorul zonei.
5.2.3 Conducătorul zonei dispune:
 anunţarea persoanelor / colectivelor cu atribuţii prestabilite în acest
sens;
 anunţarea imediată a autorităţii teritoriale;
 informarea periodică asupra desfăşurării operaţiilor de sistare.
5.2.4 Persoanele cu atribuţii în combaterea SU acţionează pentru:
 eliminarea cauzelor care au provocat SU;
 limitarea şi reducerea consecinţelor negative;
 îndepărtarea, prin mijloace tehnice adecvate, a substanţelor
poluante;
 colectarea, transportul şi depozitarea intermediară, în condiţii de
securitate pentru mediu, în vederea recuperării, neutralizării sau
distrugerii substanţelor poluante.
5.2.5 În cazuri de forţă majoră, conducerea organizaţiei dispune oprirea
funcţionării unor instalaţii, care contribuie la generarea în continuare a
poluării accidentale.
5.2.6 După eliminarea cauzelor poluării accidentale şi îndepărtarea pericolului
răspândirii substanţelor poluante în unităţi sau zone adiacente,
conducerea va informa autorităţile teritoriale asupra sistării fenomenului.
5.2.7 La solicitarea autorităţii teritoriale, conducerea dispune colaborarea cu
aceasta, în vederea stabilirii răspunderilor şi a cauzelor fenomenului
produs.
5.2.8 Accidentele de mediu se înregistrează în Registrul de evidenţă a
accidentelor, formular cod F-PSM-06-04, de către RMI.

5.3 Întocmirea planului de acţiune pentru situaţii de urgenţă

5.3.1 După producerea unui eveniment, conducerea analizează în detaliu, sub


toate aspectele:
 cauzele poluării accidentale/producerii accidentului;
 stabilirea de măsuri tehnico – organizatorice pentru prevenirea altor
accidente nedorite;
 modificari / completări ale tehnologiilor de fabricaţie, ale instalaţiilor,
dotărilor, etc., ţinând cont de experienţa dobândită în cursul
evenimentului consumat.
5.3.2 Planul de acţiune în situaţii de urgenţă este întocmit şi actualizat de către
RMI în funcţie de apariţia unor noi puncte critice şi după fiecare eveniment
( dacă se impune ).

6 RESPONSABILITĂŢI
6.1.Inspector SSM si SU

6.1.1 Întocmeşte şi analizează Planul de acţiune în situaţii de urgenţă;


6.1.2 Întocmeşte Lista punctelor critice unde pot apărea situaţii de urgenţă;
6.1.3 Organizează simularea situaţiilor de urgenţă şi întocmeşte raportul;
6.1.4 Completează şi gestioneză registrul de evidenţă a accidentelor.

6.2 Director General

6.2.1 Aprobă planul de acţiuni în situaţii de urgenţă.


6.2.2 Păstrează legătura cu autorităţile teritoriale în cazul producerii unor
accidente de mediu