Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PUI

RAPORTUL CONSILIERULUI EDUCATIV,

an școlar 2019-2020

În anul școlar 2019-2020 ne-am propus să desfășurăm, cu participarea și implicarea


activă a tuturor cadrelor didactice din școală, o serie cât mai variată de activități, proiecte și
programe educative, în care să se implice motivațional și conștient toți elevii şcolii şi pe cât
posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (şcoală, familie, Poliţie, Biserică, autorităţi locale
etc.).

Consider că obiectivele propuse au fost realizate şi deasemenea, merită menţionat că


situaţia atipică pricinuită de întreruperea cursurilor începând cu luna martie a reprezentat o
provocare nemaiîntâlnită, provocare căreia atât cadrele didactice, cât şi elevii, i-au făcut faţă
cu brio, dând dovadă de implicare, creativitate, interes şi ingeniozitate.

Obiective:

 Creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării;


 Creşterea încrederii şi a interesului elevilor în ceea ce priveste importanţa educaţiei;
 Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a
actelor de indisciplină;
 Îmbunătăţirea frecvenţei în anul şcolar 2019- 2020;
 Reducerea fenomenului de violenţă şcolară;
 Creşterea procentului de promovabilitate al examenului de Evaluare Naţională;
 Dinamizarea consiliului elevilor prin iniţierea şi organizarea unor proiecte educative
având drept scop implicarea şi responsabilizarea unui număr cât mai mare de elevi în
viaţa şcolii (cercuri, revista şcolii, site-ul şcolii);

 Optimizarea relaţiei şcoală- familie;

 Diversificarea activităţii extracurriculare;


 Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean şi
naţional.

Puncte tari:

 Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;


 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor
educative;
 Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ;
 Majoritatea profesorilor diriginti s-a implicat in derularea activitatilor scolare si
extrascolare;
 Relaţia buna dintre diriginţilor şi majoritatea elevilor;
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PUI

 Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor


extraşcolare şi extracurriculare (spectacole, concursuri, competiţii );
 Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi
perspectivele de dezvoltare ale societăţii;
 Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi,
profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis,
stimulativ;
 Implicarea în proiecte internaţionale;
 Implicarea cadrelor didactice în formele de predare online.

Puncte slabe:

 Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de


anturajul și preocuparile copiilor lor;
 Existenţa absenteismul şcolar ;
 Lipsa unor modalități de recompensare a elevilor pentru participarea la activitățile
extraşcolare;
 Dezinteresul unor părinţi şi elevi faţă de actul educațional;
 Lipsa echipamentelor electronice (tablete, laptopuri, videoproiectoare etc.).

Oportunităţi:
 Disponibilitatea autoritatilor locale de a se implica in viața scolii;
 Iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect;
 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa
comunităţii;
 Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi
proiecte de cooperare internaţională;
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi
asumarea de roluri.

Ameninţări:

 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea


componentei educative;
 Elevi cu probleme de comportament:
 Impactul nefast al mass-mediei.

1. Activitati educative scolare si extrascolare:


Din pricina întreruperii cursurilor la şcoală datorată pandemiei de Covid 19, numeroase
activităţi programate pentru semestrul al II-lea nu s-au mai putut desfăşura, însă în semestrul
întâi şi începutul semestrului al II-lea s-au desfăşurat următoarele activităţi extracurriculare:
 ,,Bun venit la școală!”- festivitatea de deschidere a anului școlar 2019/2020;
 “Transformă clasa în cinematograf” – vizionare film;
 ,,Ziua curățeniei în România!” acțiune de voluntariat - ecologizare în cadrul
proiectului Let's do it România;
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PUI

 „Copiii şi alimentaţia sănătoasă” - Ziua mondială a alimentului;


 ,,Împreună de Halloween!” – parada dovlecilor/ costumelor- concurs, expozitie;
 ,,E greu să fii tolerant?”- aplicarea de chestionare, dezbateri în cadrul orelor de
dirigenție – Ziua international pentru toleranță;
 ,,Oameni și copii- drepturile noastre” – Ziua internatională a drepturilor copilului;
 ,,La mulți ani, Românie dragă!” – Ziua Națională a României- activități cultural-
artistice;
 ,,Fii darnic!”- acțiuni caritabile de sărbătoarea Sf. Nicolae;
 ,, Lângă bradul de Crăciun” – activități cultural artistice, expoziții de felicitări,
tradiții și obiceiuri;
 ,,A fost odată ca-n povești…”- comemorare Eminescu- șezătoare literară, concurs de
cultură generală;
 ,,Uniți în cuget și-n simțiri!” – dezbatere, prezentări ppt., hora unirii;
 „Valentine’s Day”- reuniuni dansante, ateliere de lucru;
 ,,Strada - un pericol?”- săptămâna educatiei rutiere/ dezbateri, acțiuni de circulație
rutieră concrete;
 ,, Mărțișorul, bucuria primăverii” – ateliere de lucru, concurs, expoziții;
 ,,Ce dragă-mi este mama!” – program artistic;
 
2. Concursuri scolare județene, interjudețene, naționale și internaționale:
Anul şcolar 2019-2020 a fost marcat de numeroase reuşite în ceea ce priveşte
concursurile şcolare. Dintre acestea amintim următoarele distincţii majore ce fac cinste
elevilor noştri precum şi corpului profesoral:
 “Fotbal şi feminitate” – locul I pe ţară, coordonator, prof. Mamut Sorin;
 “Universul cunoaşterii prin lectură” – locul I pe judeţ şi calificarea pe faza naţională,
coordonator prof. Bârc Anca Amalia;
 “Climate detectives”, concurs international – diploma de participare, coordonator
prof. Matei Dan;
 “Erasmus K229” – inrernational grant, coordonator, prof. Matei Dan.

3. Comisia de monitorizare a frecvenţei, combaterea absenteismului și a


abandonului școlar a urmărit aplicarea ROFUIP pentru absențe, a monitorizat activitatea
profesorilor diriginţi în ceea ce priveşte gestionarea absenţelor şi aplicarea regulamentelor în
vigoare, precum și demersurile întreprinse de conducerea şcolii, consilierul educativ şi
profesorii diriginţi pentru combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar. La finalul
anului școlar 2019-2020, situația frecveneței elevilor s-a diminuat.

4. Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar a avut în


vedere prevenirea violenţei prin activităţi educative ce au accentuat civismul democratic,
soluţionarea pacifistă a conflictelor, toleranţa, nondiscriminarea, respectarea drepturilor
omului, valorizarea persoanei. Activităţile desfăşurate în scopul prevenirii și combaterii
violenţei au avut ca parteneri și actori principali elevii și au vizat implementarea unor
activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare în rândul
diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul sensibilizări
acestora, precum și formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al
celorlalţi în condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. În cadrul orelor de
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PUI

Consiliere şi Orientare, fiecare cadru didactic a inclus şi dezbătut cu elevii lunar această
realitate a şcolii româneşti şi nu numai.

5. Campanii de informare/educare a elevilor:

 Campania de combatere a violenței


 Educatia pentru mediu
 Campania de educatie rutiera
 Descopera o lume sanatoasa.

6. Parteneriate/protocoale de colaborare:

 Parteneriat Şcoală – Poliţie;


 Parteneriat Şcoală – Biserică;
 Parteneriat Şcoală – Let’s do it, Romania;
 Parteneriat Şcoală – Salvaţi copiii;
 Parteneriat Şcoală – Parcul naţional Retezat;
 Parteneriat Şcoală – Fundaţia pentru ştiinţe şi arte Paralela 45;
 Parteneriat Şcoală – Căminul pentru persoane vârstnice Pui.

7. Programul Național „Școala altfel”:

În cadrul programului „Şcoala altfel”, activităţile s-au desfăşurat exclusiv online.


Creativitatea cadrelor didactice în elaborarea activităţilor, precum şi implicarea elevilor au
fost remarcabile.

8. Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii educative  în unitatea noastră


de învăţământ:

 Sprijinirea elevilor talentati/care pot face performanta, precum si a elevilor cu nevoi


speciale;
 Promovarea unor programe pt. „educarea parintilor”, in scopul unei participari
active/conștiente la viața școlii;
 Promovarea unor exigențe ridicate în actul managerial în cazul reticenței față de nou
și schimbare;
 Implicarea şcolii şi a cadrelor didactice în mai multe proiecte.

Consilier educativ,
prof. VAIDA RAUL