Sunteți pe pagina 1din 4

CONDUITA CHIRURGICALĂ A TRAUMATIZAȚILOR CU PLAGI

ABDOMINALE EVISCERATE – EXPERIENTA CLINICII


Corina Scerbatiuc, M. Rotaru, S. Țînțari, R. Gurghiș, S. Ignatenco, I. Gagauz, Gh.
Rojnoveanu
Catedra de chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi" și Laboratorul de Chirurgie Hepato-
Pancreato-Biliară
Institutul de Medicină Urgentă, USMF „Nicolae Testemițanu“,Chișinău, Moldova
Introducere: În tratamentul plăgilor abdominale eviscerate (PAE) majoritatea
chirurgilor susțin că eviscerația este indicație pentru laparotomie, altă parte, mai
restrînsă, pledează pentru conduita selectiv-expectativă.
Scop: Argumentarea abordării non-operatorii la pacienții cu PAE prin prisma
parametrilor clinico-paraclinici ai ratei laparotomiilor non-terapeutice.
Materiale și metode: Studiu retrospectiv pe 61 traumatizați cu PAE, tratați in IMU
(Chișinău) timp de 6 ani, raportul B:F=19.3:1. În 40(65.6%) s-a constatat
heteroagresiune, în 11(18%) – autoagresiune, în 10(16.4%) – traumatism
accidental, 48(78.7%) au fost operați și 13(21.3%) tratați non-operator (TNO). La
40(65.6%) s-a eviscerat omentul, la 18(29.5%) – intestinul subțire, la 3(4.9%) –
colonul.
Rezultate: Au fost operați 48(78.7%) pacienți, 20(32.8%) pentru instabilitate
hemodinamica (5 – org. parenchimatos, 15 – org. cavitar+mezou). Doar în
42(87.5%) cazuri s-au constatat leziuni (7 –org. parenchimatos+vase, 35 – org.
cavitar+parenchimatos), în 6(12.5%)– laparotomie non-terapeutica. În 22(45.8%)
cazuri s-au constatat leziuni izolate, în alte 20(41.7%) leziuni multiple. În lotul
pacienților cu TNO (n=13) eșec nu s-a constatat. În 12(19.7%) cazuri s-a efectuat
laparoscopie diagnostică:10 – în lotul TNO, pentru aprecierea reușitei în lipsa
sindromului peritoneal, 2 – în lotul operat pentru confirmarea leziunii. Au decedat
5(8.2%) pacienți, toți hemodinamic instabili la spitalizare.
Concluzii: Instabilitatea hemodinamică și peritonita la pacienții cu PAE sunt
indicații pentru laparotomie de urgență, iar TNO poate fi aplicat pacienților cu
hemodinamică stabilă, în lipsa semnelor peritoneale, cu condiția supravegherii în
staționar pentru constatarea peritonitei în evoluție și evitarea laparotomiilor inutile.
În situațiile incerte laparoscopia diagnostică este utilă pentru aprecierea conduitei
și micșorarea numărului laparotomiilor non-terapeutice.
Cuvinte-cheie: plăgi abdominale eviscerate, tratament non-operator, laparotomie
non-terapeutică.
CONDUITA CHIRURGICALĂ A TRAUMATIZAȚILOR CU PLAGI
ABDOMINALE EVISCERATE – EXPERIENTA CLINICII
Corina Scerbatiuc, M. Rotaru, S. Țînțari, R. Gurghiș, S. Ignatenco, I. Gagauz, Gh.
Rojnoveanu
Catedra de chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi" și Laboratorul de Chirurgie Hepato-
Pancreato-Biliară
Institutul de Medicină Urgentă, USMF „Nicolae Testemițanu“,Chișinău, Moldova
Introducere: În tratamentul plăgilor abdominale eviscerate (PAE) majoritatea
chirurgilor susțin că eviscerația este indicație pentru laparotomie, altă parte, mai
restrînsă, pledează pentru conduita selectiv-expectativă.
Scop: Argumentarea abordării non-operatorii la pacienții cu PAE prin prisma
parametrilor clinico-paraclinici ai ratei laparotomiilor non-terapeutice.
Materiale și metode: Studiu retrospectiv pe 70 traumatizați cu PAE, tratați in IMU
(Chișinău) timp de 7 ani, raportul B:F=22.3:1. În 46(65.7%) s-a constatat
heteroagresiune, în 14(20%) – autoagresiune, în 10(14.3%) – traumatism
accidental, 57(81.4%) au fost operați și 13(18.6%) tratați non-operator (TNO). La
48(68.6%) s-a eviscerat omentul, la 19(27.1%) – intestinul subțire, la 3(4.3%) –
colonul.
Rezultate: Au fost operați 57(81.4%) pacienți, 20(32.8%) pentru instabilitate
hemodinamica (5 – org. parenchimatos, 15 – org. cavitar+mezou). Doar în
42(87.5%) cazuri s-au constatat leziuni (7 –org. parenchimatos+vase, 35 – org.
cavitar+parenchimatos), în 6(12.5%)– laparotomie non-terapeutica. În 22(45.8%)
cazuri s-au constatat leziuni izolate, în alte 20(41.7%) leziuni multiple. În lotul
pacienților cu TNO (n=13) eșec nu s-a constatat. În 12(19.7%) cazuri s-a efectuat
laparoscopie diagnostică:10 – în lotul TNO, pentru aprecierea reușitei în lipsa
sindromului peritoneal, 2 – în lotul operat pentru confirmarea leziunii. Au decedat
5(8.2%) pacienți, toți hemodinamic instabili la spitalizare.
Concluzii: Instabilitatea hemodinamică și peritonita la pacienții cu PAE sunt
indicații pentru laparotomie de urgență, iar TNO poate fi aplicat pacienților cu
hemodinamică stabilă, în lipsa semnelor peritoneale, cu condiția supravegherii în
staționar pentru constatarea peritonitei în evoluție și evitarea laparotomiilor inutile.
În situațiile incerte laparoscopia diagnostică este utilă pentru aprecierea conduitei
și micșorarea numărului laparotomiilor non-terapeutice.
Cuvinte-cheie: plăgi abdominale eviscerate, tratament non-operator, laparotomie
non-terapeutică.
ВЕДЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЗМОМ И
ЭВЕСЦЕРИРОВАННЫМИ РАНАМИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ.
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Корина Щербатюк, М. Ротару, С. Цынцарь, Р. Гургиш, С. Игнатенко, И.
Гагауз, Г. Рожновяну
Хирургическое отделение N1 "Николае Анестиади" и лаборатория
печеночно-поджелудочно-желчной хирургии.
Институт неотложной медицинской помощи, USMF «Николай Тестемицану»,
Кишинев, Молдова
Введение. В лечении эвесцирированных ран брюшной полости (ЭРБП)
большинство хирургов придерживаются мнения что эвесцирация является
показанием для лапаротомии, а другие выступают за избирательно-
выжидательную тактику лечения.
Цель: Аргументация консервативного подхода у пациентов с ЭРБП с точки
зрения клинико-параклинических показателей частоты нетерапевтических
лапаротомий.
Материалы и методы исследования: ретроспективное исследование 61
пациент с ЭРБП, получавшего лечение в БСМП (Кишинев) в течении 6 лет,
соотношение М:Ж=19.3:1. У 40 (65.6%) констатируется гетероагрессия, у 11
(18%) - аутоагрессия, у 10 (16,4%) - случайная травма, 48 (78,7%) были
прооперированы и 13 (21,3%) проведено консервативное лечение. У 40
(65,6%) эвесцерированн сальник, у 18 (29,5%) – тонкий кишечник, у 3 (4,9%)
- толстый кишечник.
Результаты: Прооперировано 48 (78,7%) пациентов, 20 (32,8%) пациентов с
гемодинамической нестабильностью (5 – Паренхиматозные органы, 15 –
полостные органы + брыжейка). Только в 42 (87,5%) случаях были
обнаружены травмы (7 – паренхиматозные органы + сосуды, 35 - полостные
+ паренхиматозные органы), в 6 (12,5%) - нетерапевтическая лапаротомия. В
22 (45,8%) случаях были обнаружены единичные поражения, еще в 20
(41,7%) множественные поражения. В группе пациентов находящихся на
консервативном лечении (n = 13) ошибок выявлено не было.
Диагностическая лапароскопия была выполнена в 12 (19,7%) случаях: 10 - в
группе пациентов находящихся на консервативном лечении для оценки
неудачи при отсутствии перитонеального синдрома, 2 - в группе
использовавшейся для подтверждения поражения. 5 (8,2%) умерли, все
гемодинамически нестабильны при госпитализации.
Выводы. Нестабильность гемодинамики и перитонит у пациентов с ЭРБП
свидетельствуют о необходимости экстренной лапаротомии, а
консервативное лечение может применяться к пациентам со стабильной
гемодинамикой при отсутствии перитонеальных признаков, при условии
наблюдения на месте, с целью выявления прогрессирующего перитонита и
предотвращения проведения лапаротомии. В неопределенных ситуациях
диагностическая лапароскопия полезна для оценки поведения и уменьшения
количества нетерапевтических лапаротомий.
Ключевые слова: эвесцирация ран брюшной полости, консервативное
лечение, нетерапевтическая лапаротомия.