Sunteți pe pagina 1din 12

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „B. P.

-HASDEU”
AL MINISTERULUI EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

Colocviul științific naţional


Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
(ediţia a IV-a)

PROGRAM
Chişinău, 12 noiembrie 2019
1
2
PROGRAMUL COLOCVIULUI
Marți, 12 noiembrie

930–1000 – Înregistrarea participanţilor


Academia de Ştiinţe a Moldovei
(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1)

1000 – Inaugurarea lucrărilor


(Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei)

Moderator
Dr. hab., conf. univ. Nina CORCINSCHI, director al Institutului de
Filologie Română „B. P.-Hasdeu”
Mesaje de salut
Dr. hab., conf. univ. Nina CORCINSCHI, director al Institutului de
Filologie Română „B. P.-Hasdeu”
Acad. Ion TIGHINEANU, președinte al AȘM
Comunicări în plen
Acad. Mihai CIMPOI, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”,
Literatura contemporană în viziunea academicianului Silviu Berejan
Dr. hab., prof. univ. Vasile BAHNARU, Institutul de Filologie
Română „B. P.-Hasdeu”, Acad. Silviu Berejan – contribuţia lui la
reglementarea teoretică a fenomenelor de semantică
Dr. hab., prof. univ. Gheorghe POPA, Universitatea de Stat „Alecu
Russo” din Bălți, Cetățeanul și savantul acad. Silviu Berejan
1130–1230 – Lansare de carte (Sala Mică, et. II)
1230–1300 – Pauză de cafea (Sala 408, et. IV)
1300–1400 – Masă rotundă (Sala Mică, et. II)
14 –17
00 00
– Lucrări pe secțiuni (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,
nr. 1, et. II, IV)
1700–1730 – Concluzii (Sala Mică, et. II)

3
Lansare de carte

Alexandru Robot. Scrieri.


Eseu. Publicistică. Cronici. Interviuri.
Ediţie îngrijită și prefaţă de Nina Corcinschi.
Chișinău, Editura Știinţa, 2019, 480 p.

Alecu Donici. Opere.


Fabule. Poezii. Traduceri.
Ediţie îngrijită de Mihai Papuc.
Studiu introductiv de Maria Șleahtiţchi.
Chișinău, Editura Știinţa, 2019, 372 p.

Vor prezenta:
Mihai PAPUC, Tatiana POTÎNG, Galina ANIȚOI, Ștefan
SUSAI, Maria ȘLEAHTIȚCHI, Nina CORCINSCHI

4
Masă rotundă
Conservarea și protejarea patrimoniului
cultural imaterial
(Sala Mică, et. II )

Moderatori: dr. hab. Nina CORCINSCHI,


dr. Mariana COCIERU

Liviu Mihail IANCU, dr., coordonator de programe,


Asociaţia Eurocentrica, cercetător asociat, Universitatea din
Bucureşti, Câteva observaţii privind conservarea prin digitizare
a patrimoniului cultural pe baza proiectelor desfăşurate la
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
şi Institutul Patrimoniului Cultural din Chişinău
Iris-Simona ŞERBAN, dr., antropolog, șef al Biroului Arhivă
Etnologică și Bibliotecă, Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti,
Managementul arhivelor digitale. Studiu de caz: Arhiva Etnografică
a Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti
Marian TUFARU, istoric, specialist digitizare, Institutul Naţional
al Patrimoniului, Bucureşti, Scanarea – tehnică de creare a imaginilor
digitale pentru însemnări, cărţi, fotografii vechi
Mihnea CIULEI, specialist digitizare audio, Televiziunea Română,
Bucureşti, Metode şi tehnici de digitizare a materialului arhivistic audio

5
Atelierul I
Istoria limbii, dialectologie și onomastică
(Sala 403, et. IV)

Moderatori: dr. Galaction VEREBCEANU,


dr. Viorica RĂILEANU

Vasile PAVEL, dr. hab., Institutul de Filologie Română „Bogdan


P.-Hasdeu”, Chișinău, Cuvinte românești cu sensuri specifice în graiurile
dacoromâne din sud-estul Ucrainei
Lidia CODREANCA, dr., Institutul de Filologie Română „Bogdan
P.-Hasdeu”, Chișinău, Repere sociolingvistice privind comunitatea
lingvistică din Basarabia (1812-1918) și sfera justiției
Galaction VEREBCEANU, dr., Institutul de Filologie Română
„Bogdan P.-Hasdeu”, Chișinău, Manuscrisul „Sandipa” în raport cu alte
copii ale romanului popular
Angela SAVIN, dr. hab., Institutul de Filologie Română „Bogdan
P.-Hasdeu”, Chișinău, Componentele unităților polilexicale stabile ce
exprimă fenomene din domeniul superstiţiilor
Viorica RĂILEANU, dr., Institutul de Filologie Română „Bogdan
P.-Hasdeu”, Chișinău, Comunizarea numelui propriu: formații onomastice
vasiliene
Ecaterina PLEȘCA, Institutul de Filologie Română „Bogdan
P.-Hasdeu”, Chișinău, Cuvintele cu etimologie necunoscută în limba
română (gudura, genune, văgăună)
Teodor COTELNIC, dr. hab., Institutul de Filologie Română
„Bogdan P.-Hasdeu”, Chișinău, Incertitudini și inconsecvențe în folosirea
accentului
Viorica CAPULCA, Institutul de Filologie Română „Bogdan
P.-Hasdeu”, Chișinău, Studiile academicianului Silviu Berejan în viața
noastră de studenți

6
Atelierul II
Gramatică, stilistică și lexicologie
(Sala 408, et. IV)

Moderatori: dr. hab. Elena CONSTANTINOVICI,


dr. Ana VULPE

Elena CONSTANTINOVICI, dr. hab., Institutul de Filologie


Română „Bogdan P.-Hasdeu”, Chișinău, Despre câteva delimitări
tranșante în utilizarea verbelor pronominale în limba română
Ion BĂRBUŢĂ, dr., Institutul de Filologie Română „Bogdan
P.-Hasdeu”, Chișinău, Cum se construieşte un enunţ în actul
de comunicare
Eugenia MINCU, dr. hab., Institutul de Filologie Română
„Bogdan P.-Hasdeu”, Chișinău, Viorica COSTIN, drd., Universitatea
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău,
Despre sinonimie
Petru BUTUC, dr., Institutul de Filologie Română „Bogdan
P.-Hasdeu”, Chișinău, Particularități ale raportului sintagmatic dintre
părțile principale ale propoziției
Ana VULPE, dr., Institutul de Filologie Română „Bogdan
P.-Hasdeu”, Chișinău, Dicţionar explicativ de uz general al limbii române
(versiune electronică): etapa de finalizare
Alexandru COSMESCU, dr., Institutul de Filologie Română
„Bogdan P.-Hasdeu”, Chișinău, Strategii conversaționale în dialogul
socratic
Valeriu SCLIFOS, Institutul de Filologie Română „Bogdan
P.-Hasdeu”, Chișinău, Frazeologisme specifice limbii din secolul al XVII-lea
(pe baza romanului „Istoria ieroglifică” de Dimitrie Cantemir)
Liliana BOTNARI, Institutul de Filologie Română „Bogdan
P.-Hasdeu”, Chișinău, Limba presei comuniste a anilor 1944-1980.
Particularități fonetice și ortografice
Mihaela ENI, drd., Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
Chișinău, Particularități distinctive ale discursului academic

7
Atelierul III
Clasic și (post)modern în literatura actuală
(Sala 413, et. IV)

Moderatori: dr. Olesea GÎRLEA,


Svetlana KOROLEVSKI

Nadejda IVANOV, dr., Institutul de Filologie Română „Bogdan


P.-Hasdeu”, Chișinău, Simbolistica apei în proza lui Vladimir Beșleagă
Maria ȘLEAHTIȚCHI, dr. hab., Institutul de Filologie Română
„Bogdan P.-Hasdeu”, Chișinău, Jurnalele totalitarismului
Olesea GÎRLEA, dr., Institutul de Filologie Română „Bogdan
P.-Hasdeu”, Chișinău, Reprezentări arhetipale ale umbrei în literatură
Vlad CARAMAN, dr., Institutul de Filologie Română „Bogdan
P.-Hasdeu”, Chișinău, Reprezentări ale bildungsromanului la Lucian Blaga
Sergiu COGUT, dr., Institutul de Filologie Română „Bogdan
P.-Hasdeu”, Chișinău, Corin Braga – promotor de marcă al arhetipologiei
în spațiul românesc
Svetlana KOROLEVSKI, Institutul de Filologie Română „Bogdan
P.-Hasdeu”, Chișinău, Literatura română veche – spațiu al cunoașterii
Constantin IVANOV, Institutul de Filologie Română „Bogdan
P.-Hasdeu”, Chișinău, Etimologia și sensurile termenului de „arhetip”
Svetlana DERMENJI, dr., Universitatea Pedagogică de Stat
„Ion Creangă”, Chișinău, Liliana GROSU, dr., Universitatea de Stat din
Cahul „B. P. Hasdeu”, Chișinău, Sincronizarea literaturii din Basarabia
cu literatura de peste Prut prin intermediul generaţiei anilor ’60
Ștefan SUSAI, drd., Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
Chișinău, Alexandru Robot, publicistul

8
Atelierul IV
Probleme actuale de cercetare literară și folclorică
(Sala Mică, et. IV)

Moderatori: dr. hab. Ion PLĂMĂDEALĂ,


dr. Tudor COLAC

Ion PLĂMĂDEALĂ, dr. hab., Institutul de Filologie Română


„Bogdan P.-Hasdeu”, Chișinău, Incomensurabilitatea valorilor:
implicaţii hermeneutice
Felicia CENUȘĂ, dr., Institutul de Filologie Română „Bogdan
P.-Hasdeu”, Chișinău, Serafim Saka, publicistul
Cristiniia PALADIAN, dr., Universitatea „Yuriy Fedkovych”,
Cernăuţi, Ucraina, Vers alb ori vers liber: probleme de identificare
a metrului în versificația modernă
Tudor COLAC, dr., Institutul de Filologie Română „Bogdan
P.-Hasdeu”, Chișinău, Cheia lui Oedip
Mariana COCIERU, dr., Institutul de Filologie Română „Bogdan
P.-Hasdeu”, Chișinău, Fondul etnofolcloric multimedia al Arhivei de
Folclor a Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Tatiana BUTNARU, dr., Universitatea de Stat din Tiraspol,
Chișinău, Alecu Russo: deschizător de drumuri în cercetarea poeziei
populare
Elena BEŞLEAGA, dr., Universitatea de Stat Nistreană
„T. G. Şevcenko” din Tiraspol, Limba şi stilul operei artistice în
viziunea lui S. Berejan
Dumitru GABURA, drd., Universitatea de Stat „Dimitrie
Cantemir”, Chișinău, Victor Teleucă – conștiința Sinelui
Dan VEREJAN, Institutul de Filologie Română „Bogdan P.-Hasdeu”,
Chișinău, Metafora – patrimoniu cultural imaterial
Cristina DICUSAR, drd., Universitatea de Stat „Dimitrie
Cantemir”, Chișinău, Poezia „contactului direct cu realitatea” ‒
modelul liric al Școlii de la Brașov

9
Normele de redactare a lucrărilor
care vor fi publicate în volumul colocviului:

Textele comunicărilor prezentate la ediţia a IV-a a Colocviului


științific național „Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN” vor
fi recepţionate până la 30 noiembrie 2019, prin e-mail, pe adresele:
oleseagarlea@yahoo.com (tematică literară); botnari.liliana86@gmail.
com (tematică lingvistică).
Dimensiunea paginii: A4, margini: sus, jos – 2,5 cm, stânga –
3 cm, dreapta – 1 cm.
Titlul lucrării: corp de litere – 12, aldin, centrat.
Autorul/Autorii: prenumele, numele autorului – font Times New
Roman, corp de litere – 12, aldin, centrat.
Instituţia: font Times New Roman, corp de litere – 10, cursiv,
centrat.
Rezumatele și cuvintele-cheie: în limba română și în engleză,
font Times New Roman, corp de litere – 10, cursiv.
Textul lucrării: font Times New Roman, corp de litere – 12, spaţiu
interlinie – 1,5; volum – 5-6 pagini.
Numerotarea paginilor – jos, dreapta.
Trimiterile la sursele bibliografice vor fi făcute în text după
modelul (Berejan, 2003, p. 3).
Referinţele bibliografice (corp de litere – 10, interval – 1) vor
fi anexate in extenso la sfârşit, în ordine alfabetică, conform modelului:
1. Avram, Mioara. Gramatica pentru toţi. Bucureşti, ed. a III-a, 2001.
2. Coşeriu, Eugeniu. Limbaj şi politică, în „Revistă de lingvistică şi
ştiinţă literară”, 1996, nr. 5, p. 81-99.
Nota 1. Volumul urmează normele ortografice din DOOM 2005.
Nota 2. Responsabilitatea vizând conţinutul articolelor revine
în exclusivitate autorilor. Materialele care nu vor respecta prezentele
norme nu vor fi incluse în volum.
Comitetul de organizare

10
Comitetul de organizare:
Preşedinte:
Dr. hab., conf. univ. Nina CORCINSCHI, director al Institutului de
Filologie Română „B. P.-Hasdeu”
Membri:
Dr. hab., conf. univ. Eugenia MINCU, director adjunct al Institutului
Dr., conf. cerc. Viorica RĂILEANU, secretar ştiinţific al Institutului
Liliana BOTNARU, șef al Centrului de Lingvistică al Institutului
Dr. Dorina MACOVEI, șef al Centrului de Terminologie al
Institutului
Dr. Olesea GÎRLEA, șef al Centrului de Literatură şi Folclor al
Institutului

Comitetul ştiinţific:
Dr. hab., conf. univ. Nina CORCINSCHI, director al Institutului
de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău
Dr. hab., prof. univ. Vasile BAHNARU, Institutul de Filologie
Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău
Acad. Mihai CIMPOI, Institutul de Filologie Română
„B. P.-Hasdeu”, Chișinău
Dr. hab., prof. univ. Gheorghe POPA, Universitatea de Stat „Alecu
Russo” din Bălți
Dr. Maria ONOFRAȘ, Institutul de Filologie Română
„B. P.-Hasdeu”, Chișinău
Dr. Ana VULPE, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”,
Chișinău

Colocviul este organizat în cadrul proiectelor instituţionale:


Evoluţia literaturii române, a folclorului şi a teoriei literaturii în
context european şi universal;
Direcţii actuale în cercetarea limbii române;
Portal de resurse lingvistice pentru limba română.

Bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 1, Chişinău, MD-2001


tel./ fax: (+373) 22 27 27 19
e-mail: cancelarie.ifilolog@gmail.com
www.ifr.md

11
12