Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială "Principesa Margareta", București

Strada Pandele Rosca, Nr. 2-4, sector 5


Telefon: 021-335 14 05
Fax: 021-335 14 05
Nr…………din……………………………….

DOAMNA DIRECTOR,

Subsemnatul(a)___________________________________________________________,
părintele elevului _______________________________________________________________,
din clasa________, an școlar 2020 – 2021, domiciliat în______________________________,
strada ___________________________________________________, nr. ________, bl.______,
sc. ______, ap._____, et, ___, sector , nr. telefon _____________________, solicit acordarea
următoarei burse pe semestrul I:
1. bursă de performanţă 5. bursă de ajutor social - orfan
2. bursă de merit 6. bursă de ajutor social - medicală
3. bursă de studiu 7. bursă de ajutor social - ocazională
4. bursă de ajutor social - venituri mici
Declar pe proprie răspundere că familia mea este compusă din ____ membri.
Anexez următoarele acte doveditoare:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Data _______________ Semnătura __________________

1.Copia certificatului de naștere / actului de identitate a elevului;


2.Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale părinților și ale celorlalţi
membri ai familiei;
3.Acte doveditoare pentru tutore;
4.Copie hotărâre de divorț;
5.Acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei
pentru lunile anterioare depunerii dosarului (IUNIE - AUGUST 2020 - pentru bursa de studiu și
SEPTEMBRIE 2019 - AUGUST 2020 – pentru bursele sociale venituri mici și ocazionale),
inclusiv pensie, alocaţie, alocația suplimentară pentru copii, pensie alimentară;
6.Declarație notarială pentru părinții care nu au venituri;
7.Adeverință ANAF 2020 (mamă și tată)-pentru bursele sociale venituri mici, de studiu și
ocazionale;
8.Certificat medical – pentru bursă socială medicală;
9.Copie certificat de deces – pentru bursa socială orfan;
10.Dosar de plastic.

S-ar putea să vă placă și