Sunteți pe pagina 1din 2

p

Cuprins
Anul 111,
nr. 1,
2020

TEOLOGIE BIBLICĂ
CUVÂNT INTRODUCTIV ....................................................................................... 5
DRD. JOHANN MALAKI, Ioan 5, 39 – un studiu asupra modului de citire și receptare a Scripturii
în spațiul creștin, iudaic și islamic....................................................................... 8
PR. DRD. ANDREI-GABRIEL GAVRIȘ, Problema „caselor” din Corint – o practică în ve-
derea consolidării mesajului evanghelic............................................................ 25
PR. DRD. CĂTĂLIN VARGA, Evrei 13, 10-14 – o cuvântare retorică ce militează pentru
separația creștinismului de iudaism? .............................................................. 37

PR. DRD. URIAN LAURENȚIU, Expresii verbale liturgice în cartea Apocalipsa .............. 63

TEOLOGIE SISTEMATICĂ
PR. DRD. CIPRIAN VALENTIN NICOARĂ, Aspecte biblice privind complementaritatea
dintre Sfânta Euharistie și slujirea filantropică .................................................. 74
PR. DRD. VÎRBAN DAN, Sfânta Scriptură în teologia și viața Părintelui Sofronie
Saharov....................................................................................................... 90
DRD. CLAUDIU – MARIUS CIASCAI, Dimensiunea ecumenică intrinsecă a Evangheliei.
Adaptare cultural – lingvistică și motivație biblică la Irineu de Lyon ........... 100
DRD. ALEXANDRU NICOLAE AGIGNOAEI, Sfântul Prooroc Ilie – în scenariul eshatolo-
gic biblic doctrinar și în scenariul eshatologic popular românesc...................... 112
ARHID. DRD. IOAN-DORIN TORCOȘ, Țăranul, „icoana” sfințită prin jertă a poporu-
lui român și promotor al sacralității satului românesc ................................. 124
DRD. PAUL ANDREI MUCICHESCU, Moartea și nemurirea satului văzute dinspre me-
tafizica teologică vulcănesciană .................................................................... 139
PROF. DRD. ELENA MIHAELA JURCAN, Crucea ca axis al sfințeniei satului .............. 155
DRD. OANA CREȚU, Succintă analiză comparativă între obiectele lumii tradiționale, ca
elemente identitare, și obiectele lumii postmoderne, ca bunuri de consum ....... 163
DRD. ȘTEFAN FLORIN, Proiectul de sine – între confuzie și sens existențial .............. 173
DRD. CĂLIN DRĂGEANU, Implicațiile inconștientului în transmiterea credinței ........... 185
PR. DRD. ANTON VIOREL POP, Provocări etice în protecția europeană a drepturilor
omului. Conceptele de „viață” și de „persoană”, în: jurisprudența CEDO și dezbate-
rea bioetică............................................................................................... 191
DRD. DANIELA-LUMINIȚA IVANOVICI, Simbolismul peșterii în Tracia și Grecia Antică
.............................................................................................................. 212

TEOLOGIE ISTORICĂ
PR. DRD. TEODOR-MARIUS CORNEA, Satul românesc bârgăoan în perioada horthistă
1940-1944 .............................................................................................. 220
PR. DRD. COSMIN-FLORIN BIRIȘ, Implicarea Patriarhului Iustin Moisescu în Dialogul
Ecumenic. O istorie dezvoltată pe fondul implicării directe a mai Marilor Bisericii..... 228
PR. DRD. GREABU LUCIAN, Păstorul Martir: Liviu Galaction Munteanu (1898-1961).
Preocupările biblice și relevanța lor în cadrul teologiei pastorale românești ......... 237

TEOLOGIE PRACTICĂ
PR. DRD. VASILE PAȘCA, Bocetul în zona Vișeului .............................................. 248
PR. DRD. VASILE PAȘCA, Sistemul modal al glasurilor după Dimitrie Cunțanu în vari-
anta scrisă ........................................................................................... 262
DRD. ALEXANDRU-CRISTIAN LUKACS, Ecumenismul la nivel parohial reflectat în arti-
colele despre parohie din Statutul de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe
Române ................................................................................................. 280
PROF. DRD. IULIANA-ANIȘOARA LUȚAI, Familia creștină în context contemporan.
Câteva considerații teologico-pedagogice........................................................ 291
PR. DRD. RAUL VASILE PAP, Preotul și viața de obște a păstoriților.................... 306

RECENZII
DR. TEODORA ILINCA MUREȘAN, Recenzie: Paula Bud, Șabatul: istorie și eshatolo-
gie, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2014 ...................................................... 316
DR. DACIAN BUT-CĂPUȘAN, Recenzie: Vasile Rojneac, Părintele Protopop Gavril Relea
(1910-2005): un vrednic slujitor al lui Dumnezeu și al neamului românesc, Editura
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2019 ........................................... 319