Sunteți pe pagina 1din 27

CASA NAłIONALĂ DE PENSII PUBLICE ŞI STRUCTURILE JUDEłENE

DIN SUBORDINEA SA

PREZENTARE GENERALA

Casa NaŃională de Pensii Publice este instituŃie publică de interes naŃional, cu


personalitate juridică, organ de specialitate al administraŃiei publice centrale care
administrează sistemul public de pensii. Se află sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei
şi ProtecŃiei Sociale.
Sediul Casa NaŃională de Pensii Publice este în municipiul Bucureşti.
Casa de pensii a municipiului Bucureşti şi casele judeŃene de pensii sunt servicii
publice, învestite cu personalitate juridică.
Casa NaŃională de Pensii Publice are în subordine Institutul NaŃional de Expertiză
Medicală şi Recuperare a CapacităŃii de Muncă, denumit în continuare I.N.E.M.R.C.M.,
care este instituŃie publică cu personalitate juridică şi autonomie ştiinŃifică. În subordinea
I.N.E.M.R.C.M. se înfiinŃează centre regionale de expertiză medicală a capacităŃii de
muncă. Statutul şi structura organizatorică ale I.N.E.M.R.C.M. se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al I.N.E.M.R.C.M.
şi al serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităŃii de muncă.
Casa NaŃională de Pensii Publice este acŃionar unic la Societatea Comercială de
Tratament Balnear şi Recuperare a CapacităŃii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.
Casa NaŃională de Pensii Publice are în subordine Centrul NaŃional de Formare
Profesională a Personalului din Domeniul Pensiilor Publice, ca instituŃie cu personalitate
juridică şi autonomie ştiinŃifică, iar cheltuielile curente şi de capital se suportă din bugetul
asigurărilor sociale de stat.
Casele de pensii sectoriale se înfiinŃează în subordinea Ministerului Apărării
NaŃionale, Ministerului AdministraŃiei şi Internelor şi Serviciului Român de InformaŃii, după
caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
Activitatea caselor de pensii este coordonată metodologic de Casa NaŃională de Pensii
Publice.

REłEAUA ŞI POZIłIA CASEI JUDEłENE DE PENSII DOLJ

Casa Judeteana de Pensii Dolj este organizată şi funcŃionează ca serviciu public


deconcentrat, în subordinea Casei NaŃionale de Pensii Publice, fiind investită cu personalitate
juridică în baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii şi a
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei NaŃionale
de Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Casa Judeteana de Pensii asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaŃiei din
domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, precum şi din domeniul asigurărilor
pentru accidente de muncă şi boli profesionale. În funcŃie de complexitatea activităŃii, de
numărul şi structura asiguraŃilor din judeŃe, în cadrul caselor teritoriale de pensii pot
funcŃiona, sub conducerea şi controlul acestora, case locale de pensii, care nu sunt învestite
cu personalitate juridică, înfiinŃate de Casa NaŃională de Pensii Publice potrivit legii. În
cadrul caselor teritoriale de pensii, în funcŃie de complexitatea sarcinilor, de întinderea şi
organizarea administrativă a judeŃului, cu aprobarea Casei NaŃionale de Pensii Publice, se pot
înfiinŃa puncte de lucru, pentru preluarea unor documente şi asigurarea activităŃii de relaŃii
publice. Necesitatea înfiinŃării acestora precum şi modul de organizare vor fi stabilite de
directorul EXECUTIV. FinanŃarea cheltuielilor de organizare, funcŃionare şi de investiŃii ale
caselor teritoriale de pensii se asigură de către Casa NaŃională de Pensii Publice, din fondurile
repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat.

ATRIBUłIILE CASEI JUDEłENE DE PENSII DOLJ

ATRIBUłII GENERALE

Casa JudeŃeană de Pensii are, în principal, următoarele atribuŃii:


a) asigură evidenŃa la nivel teritorial a contribuabililor la sistemul public de pensii şi
furnizează CNPP informaŃiile necesare gestionării acestora la nivel naŃional;
b) asigură evidenŃa drepturilor şi obligaŃiilor de asigurări sociale la nivel teritorial, pe
baza codului numeric personal sau a codului intern, după caz, şi furnizează CNPP informaŃiile
necesare gestionării acestora la nivel naŃional; codul intern reprezintă codul generat de CNPP
pentru acele categorii de persoane pentru care nu a fost atribuit cod numeric personal potrivit
legii;
c) încheie contracte de asigurare socială, potrivit legii;
d) furnizează datele necesare pentru certificarea de către Casa NaŃională de Pensii
Publice a stagiului de cotizare şi a punctajului pentru fiecare asigurat;
e) stabilesc cuantumul drepturilor de asigurări sociale şi efectuează plata acestora,
potrivit legii;
f) urmăresc încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru asiguraŃii
individuali;
g) realizează activitatea privind executarea creanŃelor bugetare, potrivit dispoziŃiilor
legale în vigoare;
h) colectează şi virează contribuŃiile de asigurări sociale pentru asiguraŃii individuali,
potrivit legii, fiind abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze
procedura de executare silită, prin organele proprii;
i) reŃin şi virează şi alte tipuri de contribuŃii, potrivit dispoziŃiilor legale în vigoare;
j) numesc conducerea şi asigură îndrumarea şi controlul activităŃii caselor locale de
pensii;
k) iau măsuri, în condiŃiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a
patrimoniului sistemului public de pensii în credinŃat, precum şi pentru asigurarea integrităŃii
acestuia;
l) stabilesc şi plătesc indemnizaŃii şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanŃate
de la bugetul de stat, în condiŃiile legii;
m) emit decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit şi urmăresc
recuperarea acestora, în condiŃiile legii;
n) coordonează şi controlează din punct de vedere administrativ activitatea de
expertiză medicală şi recuperare a capacităŃii de muncă;
o) asigură execuŃia bugetară în plan teritorial şi organizează contabilitatea acesteia;
p) întocmesc şi înaintează Casei NaŃionale de Pensii Publice, potrivit legislaŃiei în
vigoare, contul de execuŃie al bugetului asigurărilor sociale de stat în plan teritorial, precum şi
al bugetului de stat pentru indicatorii care i-au fost repartizaŃi;
q) asigură datele necesare pentru întocmirea evidenŃei participanŃilor la fondurile de
pensii obligatorii administrate privat;
r) îndeplinesc obligaŃiile care le revin în aplicarea prevederilor acordurilor
internaŃionale de asigurări sociale la care România este parte, precum şi a reglementărilor
comunitare în domeniul propriu de competenŃă şi asigură plata în străinătate a prestaŃiilor în
bani, potrivit prevederilor legale în vigoare;
s) distribuie persoanelor îndreptăŃite biletele de tratament balnear şi de odihnă, în
limita locurilor repartizate;
ş) înregistrează şi soluŃionează cereri, sesizări şi reclamaŃii, potrivit competenŃelor
legale;
t) controlează modul în care angajatorii, precum şi instituŃiile care efectuează plata
drepturilor de asigurări sociale de şomaj respectă dispoziŃiile legale privind în tocmirea şi
depunerea declaraŃiei nominale de asigurare şi a obligaŃiilor de plată, precum şi respectarea
termenelor de depunere;
Ń) asigură reprezentarea în faŃa instanŃelor judecătoreşti în litigiile în care sunt parte, ca
urmare a aplicării dispoziŃiilor legale specifice domeniului propriu de activitate, ori în litigiile
în care parte este CNPP, pe baza în puternicirii primite din partea preşedintelui Casei
NaŃionale de Pensii Publice;
u) asigură întocmirea documentaŃiei necesare şi reprezentarea în faŃa instanŃelor
judecătoreşti, inclusiv în litigiile privind hotărînile Comisiei centrale de contestaŃii care au ca
obiect deciziile de pensie pe care le-au emis;
v) asigură punerea în executare a hotărârilor instanŃelor de judecată, pronunŃate
inclusiv în litigiile care au avut ca obiect contestarea hotărârilor Comisiei centrale de
contestaŃii;
w) asigură desfăşurarea activităŃii de pregătire şi perfecŃionare profesională a
personalului propriu, în conformitate cu planul de formare profesională al Casei NaŃionale de
Pensii Publice;
x) asigură comunicarea cu asiguraŃii, contribuabilii şi beneficiarii sistemului public de
pensii, inclusiv cu persoanele care fac obiectul instrumentelor juridice cu caracter
internaŃional la care România este parte, al legilor cu caracter reparatoriu, cu reprezentanŃii
altor autorităŃi sau instituŃii, precum şi cu reprezentanŃii mass-media;
y) asigură confidenŃialitatea şi securitatea bazelor de date proprii, întreŃinerea şi
protecŃia sistemelor automate de calcul şi evidenŃă;
z) stabilesc şi plătesc drepturile conform legii pentru beneficiarii sistemului de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi acordă prestaŃiile aferente conform
prevederilor legale;
aa) asigură decontarea cheltuielilor cu reabilitarea medicală şi reconversia profesională
şi în cheie contracte cu furnizorii de servicii medicale conform prevederilor legale;
bb) asigură desfăşurarea activităŃii de prevenire în conformitate cu prevederile legii şi
ale programelor de prevenire;
cc) asigură evidenŃa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale comunicate;
dd) îndeplinesc orice alte atribuŃii prevăzute de lege, de prezentul statut ori stabilite de
preşedintele Casei NaŃionale de Pensii Publice .

ORGANIGRAMA – CASEI JUDETENE DE PENSII DOLJ

Casa JudeŃeană de Pensii Dolj are următoarea organigramă:

DIRECTOR EXECUTIV
• Compartiment audit
• Compartiment control financiar preventiv
• Serviciul juridic, contencios si executare silita
• Compartiment executare silita
• Compartiment informatică
• Serviciul resurse umane, comunicare si relatii publice
• Compartiment comunicare şi relaŃii publice
• Serviciul expertiză medicală
• Compartiment accidente de muncă şi boli profesionale

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT


Direcłia economicĂ, evidenłĂ contribuabili
• Serviciul financiar contabilitate
• Compartiment gestiune bilete de tratament
• Serviciul evidenŃă contribuabili
• Compartiment arhivă
• Compartiment achiziŃii publice

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT


DirecŃia stabiliri şi plăŃi PRESTAłII
• Serviciul stabiliri prestaŃii
• Serviciul verificare si pensii internaŃionale
• Serviciul plăŃi prestaŃii
Conducerea caselor teritoriale de pensii este asigurată de directorul executiv,
care exercită o funcŃie publică de conducere.

ATRIBUłIILE FUNCłIEI DIRECTOR EXECUTIV

1. Asigură conducerea întregii activităŃi a casei teritoriale de pensii;


2. Este ordonator terŃiar de credite;
3. În exercitarea atribuŃiilor sale, emite decizii;
4. Numeşte şi revocă din funcŃie personalul casei teritoriale de pensii aflat sub conducerea sa,
în condiŃiile legii, cu excepŃia directorilor cooronatori adjuncŃi;
5. Asigură îndrumarea şi controlul activităŃii caselor locale de pensii;
6. Reprezintă casa teritorială de pensii în relaŃiile cu autorităŃile statului, cu alte instituŃii
publice, cu organizaŃiile teritoriale de pensionari, sindicate, patronate, etc.;
7. Asigură îndeplinirea atribuŃiilor stabilite casei teritoriale de pensii, conform legii;
8. Asigură aplicarea reglementărilor în vigoare legate de activităŃile desfăşurate de casa
teritorială de pensii;
9. Organizează, coordonează şi controlează activităŃile din următoarele compartimente din
subordine nemijlocită:
• audit;
• control financiar preventiv
• juridic;
• informatică;
• resurse umane;
• comunicare şi relaŃii publice;
• expertiză medicală;
• accidente de muncă şi boli profesionale.
10. Asigură colectarea şi virarea contribuŃiilor de asigurări sociale pentru asiguraŃii
individuali, potrivit legii, fiind abilitat să dispună aducerea la îndeplinire a măsurilor
asiguratorii şi efectuarea procedurii de executare silită, prin organe proprii, în condiŃiile legii;
11. Asigură elaborarea obiectivelor fundamentale, obiectivelor derivate şi a obiectivelor
individuale;
12. Supraveghează şi controlează respectarea strictă a prevederilor bugetelor aprobate;
13. Asigură fundamentarea proiectului de strategie financiară a casei teritoriale de pensii;
14. Supraveghează şi controlează întocmirea şi transmiterea la termen a bilanŃului contabil,
precum şi a altor situaŃii şi raportări solicitate de conducerea CNPP;
15. Dispune măsuri în vederea recuperării pagubelor produse, în conformitate cu normele
legale în vigoare;
16. Supraveghează şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul
accesului liber la informaŃiile de interes public şi coordonează relaŃia cu mass-media;
17. Asigură comunicarea cu asiguraŃii, contribuabilii şi beneficiarii sistemului public de
pensii, inclusiv cei care fac obiectul legilor cu caracter special, cu reprezentanŃii altor
autorităŃi sau instituŃii, cu reprezentanŃii organizaŃiilor teritoriale ale pensionarilor,
sindicatelor, patronatelor, precum şi cu reprezentanŃii mass-media;
18. Îndeplineşte atribuŃii referitoare la sistemul pensiilor obligatorii administrate privat
precum şi cele referitoare la aplicarea regulamentelor comunitare sau a altor instrumente
juridice internaŃionale, potrivit competenŃelor stabilite de legislaŃia în vigoare şi de
preşedintele CNPP;
19. Asigură elaborarea, implementarea şi actualizarea strategiilor şi politicilor globale şi pe
domenii;
20. Organizează, structural şi procesual, activităŃile din cadrul casei teritoriale de pensii;
21. Organizează, în condiŃiile prevăzute de lege, împreună cu directorul coordonator adjunct
al DirecŃiei economice, evidenŃă contribuabili, efectuarea periodică a inventarierii
patrimoniului;
22. Urmăreşte valorificarea rezultatelor inventarierii periodice efectuate, în conformitate cu
reglementările legale în vigoare;
23. Dispune măsurile necesare bunei funcŃionări a casei teritoriale de pensii, în condiŃiile
prevăzute de reglementările în vigoare;
24. Coordonează, controlează şi evaluează activitatea directorilor coordonatori adjuncŃi;
25. Asigură aplicarea reglementărilor legale în vigoare şi a măsurilor stabilite în domeniul
selecŃiei, încadrării, salarizării - stimulării, promovării, evaluării şi sancŃionării personalului;
26. Întocmeşte fişele de post, precum şi fişele de evaluare a performanŃelor profesionale
individuale pentru personalul din subordine nemijlocită, aprobă fişele de post şi vizează fişele
de evaluare a performanŃelor profesionale individuale pentru personalul subordonat
directorilor coordonatori adjuncŃi;
27. Dispune măsurile ce se impun pentru respectarea reglementărilor şi a normelor de
protecŃie şi securitate a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentru
asigurarea protecŃiei mediului;
28. Organizează, urmăreşte şi asigură, împreună cu directorii coordonatori adjuncŃi, realizarea
indicatorilor de performanŃă stabiliŃi;
29. Elaborează studii şi întocmeşte analize şi sinteze în legătură cu modul de realizare a
indicatorilor de performanŃă;
30. Organizează activitatea de recuperare a creanŃelor bugetare, potrivit reglementărilor legale
în vigoare;
31. Organizează şi asigură diagnosticarea periodică, generală şi pe domenii, a activităŃilor
desfăşurate şi asigură valorificarea concluziilor şi recomandărilor desprinse;
32. Convoacă. lunar sau ori de câte ori este nevoie, Colegiul director, la care participă
directorii coordonatori adjuncŃi, şefii compartimentelor funcŃionale, liderul organizaŃiei
sindicale sau un reprezentant al salariaŃilor, alŃi specialişti din cadrul instituŃiei, în vederea
analizării aspectelor activităŃii curente şi stabilirii măsurilor ce se impun;
33. Organizează şi asigură evidenŃa la zi a „tabloului de bord„al casei teritoriale de pensii;
IniŃiază şi desfăşoară acŃiuni pentru creşterea eficienŃei şi eficacităŃii utilizării resurselor
alocate (financiare, umane, materiale, etc.);
34. Asigură aplicarea întocmai şi la timp, în cadrul casei teritoriale de pensii, a deciziilor luate
de conducerea CNPP;
35. Asigură implementarea, în cadrul casei teritoriale de pensii, a strategiilor şi politicilor
globale şi pe domenii, elaborate de CNPP;
36. IniŃiază şi supraveghează efectuarea de analize şi prognoze bugetare;
37. Asigură respectarea strictă a organigramelor, statelor de funcŃii şi de personal aprobate, a
38. Regulamentului de organizare şi funcŃionare, precum şi a Regulamentului intern;
39. Coordonează fundamentarea strategiei financiare a casei teritoriale de pensii ;
40. Coordonează analiza sistemului informatic şi a celui informaŃional din cadrul casei
teritoriale de pensii şi înaintează conducerii CNPP propuneri în vederea îmbunătăŃirii
acestora;
41. Asigură perfecŃionarea profesională continuă a personalului;
42. Rezolvă conflictele de competenŃă apărute în cadrul casei teritoriale de pensii;
43. Stabileşte modul de lucru în cadrul casei teritoriale de pensii;
44. Asigură, în plan teritorial, gestionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă
şi boli profesionale precum şi cel de prevenire a acestora;
45. Aprobă acordarea primelor şi stimulentelor individuale, la propunerea directorilor
coordonatori adjuncŃi şi a şefilor compartimentelor funcŃionale;
46. Asigură confidenŃialitatea şi securitatea bazelor de date proprii;
47. Organizează controlul financiar preventiv în cadrul casei teritoriale de pensii;
48. Exercită alte atribuŃii prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare sau stabilite de
conducerea CNPP, pentru domeniul său de competenŃă.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT


DirecŃia economică, evidenŃă contribuabili
Organizează, coordonează şi evaluează activitatea compartimentelor:
• financiar contabilitate;
• executie bugetara
• gestiune bilete de tratament;
• evidenŃă contribuabili;
• arhivă;
• achiziŃii publice.

Organizează activităŃile financiar - contabile şi activităŃile administrative;


Asigură fundamentarea solicitărilor de credite bugetare;
Elaborează şi transmite, la termenele stabilite, proiectul anual al bugetului asigurărilor sociale
de stat (capitolul de cheltuieli) şi al bugetului de stat (capitolele aferente plăŃii pensiilor
IOVR, veterani, potrivit Decretului - lege nr.118/1990 etc.);
Asigură respectarea strictă a prevederilor bugetelor aprobate;
Organizează şi răspunde de înregistrarea în contabilitate, la zi, cronologic şi sistematic a
tuturor operaŃiunilor ce decurg din activitatea casei teritoriale de pensii;
Asigură, lunar, întocmirea balanŃei de verificare;
Organizează şi asigură elaborarea, actualizarea, rectificarea, execuŃia şi analiza bugetelor în
cadrul casei teritoriale de pensii, conform prevederilor legale în vigoare;
Asigură întocmirea şi transmiterea la CNPP, la termenele stabilite, a contului de execuŃie
bugetară şi a bilanŃului contabil;
Asigură legătura permanentă cu organele financiar – bancare;
Colaborează cu AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală la regularizarea contribuŃiei
datorate de contribuabili, conform legii, precum şi la îndeplinirea altor atribuŃii prevăzute de
lege;
Întocmeşte proiectul de operaŃiuni care vor fi supuse controlului financiar contabil, conform
normelor în vigoare;
Organizează şi răspunde de activitatea casieriei, conform normelor în vigoare;
Organizează şi coordonează activitatea de acordare a biletelor de tratament, conform legii şi
repartiŃiilor elaborate/transmise de CNPP;
Urmăreşte exercitarea controlului financiar preventiv, conform legii, asupra tuturor
operaŃiunilor financiar-contabile de către persoanele responsabilizate cu atribuŃiile respective;
Urmăreşte încadrarea în indicatorii bugetului asigurărilor sociale şi bugetului de stat,
repartizaŃi de CNPP;
Asigură efectuarea de analize şi prognoze bugetare;
Organizează activitatea de înregistrare şi evidenŃă a contribuabililor;
Asigură realizarea indicatorilor de performanŃă stabiliŃi pentru compartimentele din
subordine;
Elaborează studii, întocmeşte analize şi sinteze în legătură cu modul de realizare a
indicatorilor de performanŃă;
Asigură efectuarea periodică a inventarierii patrimoniului;
Organizează şi urmăreşte prelucrarea şi valorificarea rezultatelor inventarierilor periodice
efectuate, potrivit legii;
Asigură, în conformitate cu prevederile legale, arhivarea, conservarea şi păstrarea
documentelor financiar-contabile, a documentelor necesare determinării stagiului de cotizare,
precum şi a documentelor necesare stabilirii şi plăŃii prestaŃiilor de asigurări sociale;
Coordonează şi urmăreşte respectarea prevederilor legale în domeniul achiziŃiilor de
materiale, bunuri şi servicii;
Urmăreşte creşterea eficienŃei şi eficacităŃii utilizării resurselor alocate (financiare, umane,
materiale, etc.);
Propune termenele de depunere a declaraŃiilor privind evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a
obligaŃiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, conform dispoziŃiilor legale;
Organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a
contribuŃiilor de asigurări sociale, conform legii;
Asigură gestionarea bazei de date privind asiguraŃii sistemului public de pensii, pe baza
declaraŃiilor lunare preluate de la angajatori, a declaraŃiilor individuale de asigurare şi a
contractelor de asigurare;
Coordonează activitatea de înregistrare a datelor din declaraŃiile privind evidenŃa nominală a
asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, conform
dispoziŃiilor legale;
Coordonează activitatea de încheiere şi înregistrare a contractelor şi declaraŃiilor de asigurare,
în condiŃiile legii;
Asigură încheierea şi înregistrarea contractelor individuale de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale;
Organizează activitatea de înregistrare a datelor din declaraŃiile pe proprie răspundere ale
angajatorilor privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
Organizează activitatea privind stabilirea şi plata contribuŃiilor pentru fondurile de pensii
obligatorii administrate privat;
Organizează, îndrumă şi controlează activitatea de urmărire a respectării termenelor de plată a
contribuŃiilor de asigurări sociale, datorate de asiguraŃii individuali cu declaraŃie sau contract
de asigurare, precum şi activitatea de calcul a majorărilor de întârziere şi înregistrarea corectă
a acestora, potrivit dispoziŃiilor legale în vigoare;
Organizează activitatea de înregistrare în sistem informatic a contribuŃiei de asigurări sociale
datorată de asiguraŃii individuali, conform dispoziŃiilor legale;
Organizează activitatea de înregistrare a contribuŃiilor de asigurări pentru accidente de muncă
şi boli profesionale;
Organizează şi urmăreşte activitatea de evidenŃiere separată a debitelor şi de regularizare a
contribuŃiei datorate de asiguraŃii individuali, conform legii;
Organizează activităŃile privind evidenŃa distribuirii certificatelor de stagiu anuale, precum şi
eliberarea la cerere a documentelor privind stagiul de cotizare şi punctajul realizat, conform
legii şi dispoziŃiilor CNPP;
Îndrumă şi răspunde de păstrarea şi arhivarea datelor specifice activităŃilor desfăşurate în
cadrul direcŃiei;
Coordonează şi urmăreşte întocmirea situaŃiilor necesare reflectării în contabilitate a debitelor
constatate, aferente asiguraŃilor individuali;
Asigură respectarea reglementărilor legale în vigoare, specifice activităŃilor desfăşurate de
compartimentele din subordine;
Organizează şi coordonează activitatea de colectare contribuŃii, aferentă obligaŃiilor de plată
ale asiguraŃilor individuali, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
Participă la efectuarea diagnosticărilor periodice pentru activităŃile desfăşurate de serviciile
conduse şi asigură valorificarea concluziilor desprinse;
Asigură completarea şi Ńinerea la zi a „tabloului de bord” pentru activităŃile desfăşurate de
compartimentele din subordine;
Fundamentează şi pregăteşte directorului coordonator proiectele de decizii pentru activităŃile
desfăşurate în cadrul direcŃiei pe care o coordonează;
Stabileşte obiectivele derivate şi obiectivele individuale pentru activităŃile şi structurile
conduse;
Coordonează, controlează şi evaluează activitatea şefilor compartimentelor din subordine;
Îndrumă metodologic şi controlează activitatea caselor locale de pensii din cadrul casei
teritoriale de pensii, în limitele domeniului său de competenŃă;
IniŃiază acŃiuni pentru creşterea eficienŃei şi eficacităŃii activităŃilor desfăşurate în cadrul
compartimentelor din subordine;
Coordonează efectuarea controlului bugetar în cadrul casei teritoriale de pensii;
Asigură aplicarea deciziilor luate pentru activităŃile din cadrul direcŃiei pe care o coordonează;
Organizează şi coordonează informatizarea activităŃilor conduse, conform strategiei CNPAS;
Elaborează proiectul organizării structurale şi organizării procesuale pentru activităŃile
direcŃiei pe care o coordonează;
Asigură fundamentarea proiectului de strategie financiară al casei teritoriale de pensii;
Întocmeşte fişele de post, precum şi fişele de evaluare a performanŃelor profesionale
individuale, pentru personalul din subordine nemijlocită;
Supraveghează şi controlează întocmirea corectă şi transmiterea raportărilor la termenele şi în
condiŃiile stabilite;
Întocmeşte propunerile de acordare a primelor şi stimulentelor individuale, pentru personalul
din subordine;
Controlează executarea deciziilor luate, pentru compartimentele din subordine;
Îndeplineşte alte atribuŃii prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare sau stabilite de directorul
coordonator, din domeniul său de competenŃă.
DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT
DIRECłIA STABILIRI ŞI PLĂłI PRESTAłII

Organizează, coordonează şi evaluează activitatea compartimentelor:


• stabiliri prestaŃii;
• verificare pensii internaŃionale
• plăŃi prestaŃii.

Organizează activitatea de stabilire, evidenŃă şi plată a pensiilor, precum şi a altor drepturi de


asigurări sociale;
Organizează şi răspunde de preluarea şi soluŃionarea, în conditiile legii, a dosarelor de
pensionare, verificarea acestora şi emiterea, în termenul prevăzut de lege, a deciziilor de
admitere sau respingere a cererilor de pensionare;
Răspunde de emiterea, în termenul prevăzut de lege, a deciziilor de admitere sau respingere a
cererilor de pensionare;
Asigură verificarea dosarelor de pensii în cazul reclamaŃiilor şi întocmirea documentaŃiilor de
soluŃionare;
Organizează, îndrumă şi controlează evidenŃa, soluŃionarea conform legii şi verificarea
dosarelor de pensii venite prin transfer de la alte judeŃe, precum şi emiterea deciziilor de
preluare în plată;
Asigură şi răspunde de informatizarea activităŃilor de stabilire şi plată a prestaŃiilor;
Asigură verificarea şi testarea programelor informatice utilizate la stabilirea sau modificarea
drepturilor de pensie şi informează periodic directorul coordonator cu privire la funcŃionarea
programelor;
Întocmeşte studii, analize, sinteze în legătură cu modul de aplicare a legislaŃiei în domeniul
condus;
Răspunde de gestionarea bazei de date a pensionarilor sistemului public de pensii şi a
beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi speciale;
Asigură preluarea corectă în baza de date a pensionarilor, a CNP (codul numeric personal),
CFP (cod fel pensie), DIP (data înscrierii la pensie), a celorlalte elemente necesare organizării
evidenŃei complete a beneficiarilor şi a prestaŃiilor în plată;
Urmăreşte verificarea periodică a compatibilităŃii dintre diferitele tipuri de pensii sau prestaŃii,
precum şi dintre acestea şi salariu;
Asigură arhivarea, conservarea şi păstrarea dosarelor de pensii şi a celorlalte documente
rezultate din activitatea direcŃiei conduse;
Colaborează cu compartimentul juridic, precum şi cu compartimentul comunicare şi relaŃii
publice, la soluŃionarea scrisorilor, reclamaŃiilor, contestaŃiilor şi sesizărilor adresate direct
sau prin intermediul altor instituŃii în legătură cu activităŃile direcŃiei conduse, la întocmirea
de note de prezentare către conducerea CNPAS;
Organizează şi răspunde de toate operaŃiunile referitoare la plata drepturilor, reŃinerilor pe
baza titlurilor executorii, reluarea, suspendarea, sistarea şi modificarea de drepturi;
Promovează, la nivel teritorial, plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, prin
conturi bancare sau de card;
Asigură exportul prestaŃiilor, în condiŃiile legii şi convenŃiilor încheiate în acest scop;
Răspunde de aplicarea întocmai a convenŃiilor încheiate de CNPAS cu Compania NaŃională
Poşta Română S.A. şi instituŃiile financiar - bancare, pentru plata pensiilor;
Organizează evidenŃa taloanelor de pensie restituite lunar de poştă;
Asigură confidenŃialitatea datelor privind beneficiarii drepturilor;
Organizează evidenŃa drepturilor pe suport de hârtie şi informatizat;
Coordonează, controlează şi evaluează activitatea şefilor compartimentelor din subordine;
Îndrumă metodologic şi controlează activitatea caselor locale de pensii din cadrul casei
teritoriale de pensii, în limitele domeniului său de competenŃă;
Fundamentează necesarul de credite pentru acoperirea cheltuielilor efectuate, prin
compartimentul plăŃi prestaŃii;
Participă la efectuarea diagnosticărilor periodice pentru activităŃile desfăşurate de
compartimentele din subordine şi asigură valorificarea concluziilor desprinse;
Asigură completarea şi Ńinerea la zi a «tabloului de bord» pentru activităŃile desfăşurate de
compartimentele din subordine;
Organizează, îndrumă şi controlează activitatea compartimentului pensii internaŃionale;
Asigură aplicarea, la nivel teritorial, a regulamentelor comunitare şi a acordurilor
internaŃionale din domeniul asigurărilor sociale, la care România este parte;
Stabileşte pensiile comunitare şi transmite fomularul 210;
Fundamentează şi pregăteşte directorului coordonator proiectele de decizii pentru activităŃile
desfăşurate în cadrul direcŃiei din subordine;
Stabileşte obiectivele derivate şi obiectivele individuale pentru activităŃile şi structurile
conduse;
Întocmeşte fişele de post, precum şi fişele de evaluare a performanŃelor profesionale
individuale, pentru personalul din subordine nemijlocită;
Întocmeşte propuneri de acordare a primelor şi stimulentelor individuale, pentru personalul
din subordine;
IniŃiază acŃiuni pentru creşterea eficienŃei şi eficacităŃii activităŃilor desfăşurate în cadrul
compartimentelor din subordine;
Elaborează proiectul organizării structurale şi organizării procesuale pentru activităŃile
compartimentelor din subordine;
Supraveghează şi controlează întocmirea şi transmiterea raportărilor la termenele şi în
condiŃiile stabilite;
Îndeplineşte alte atribuŃii prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare sau stabilite de directorul
coordonator, din domeniul său de competenŃă.

ATRIBUłIILE COMPARTIMENTELOR DIN STRUCTURA CASEI JUDEłENE DE


PENSII DOLJ

COMPARTIMENTUL AUDIT

AtribuŃii principale:

Realizează auditul de sistem, auditul performanŃei şi auditul de regularitate în cadrul casei


teritoriale de pensii;
Asigură obiectivitatea şi consilierea, destinate să îmbunătăŃească sistemul şi activităŃile casei
teritoriale de pensii;
Sprijină îndeplinirea obiectivelor casei teritoriale de pensii, printr-o abordare sistematică şi
metodică, prin care se evaluează şi se îmbunătăŃeşte eficacitatea sistemului de conducere
bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării;
Auditează sistemele de management financiar, inclusiv contabilitatea şi sistemele informatice
aferente;
Auditează, cel puŃin o dată la 3 ani, următoarele:
• vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al
statului ori al unităŃilor administrativ-teritoriale;
• constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de
creanŃă, precum şi a facilităŃilor acordate la încasarea acestora;
• sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
• sistemul de luare a deciziilor;
• sistemele de conducere, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
• sistemele informatice.
Desfăşoară acŃiuni de auditare ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter
excepŃional, necuprinse în planul anual de audit public intern;
Elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
Efectuează activităŃi de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management
financiar sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate,
economicitate, eficienŃă şi eficacitate;
Informează Compartimentul Audit public din cadrul CNPP despre recomandările neînsuşite
de către conducătorul casei teritoriale de pensii, precum şi despre consecinŃele acestora;
Elaborează raportul trimestrial şi anual al activităŃii de audit public intern;
Asigură identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase, fraudelor, propunând măsuri şi
soluŃii pentru recuperarea pagubelor şi sancŃionarea celor vinovaŃi;
În cazul identificării unor iregularităŃi sau posibile prejudicii, raportează imediat
conducătorului casei teritoriale de pensii;
Auditează toate activităŃile desfăşurate de casa teritorială de pensii cu privire la utilizarea
fondurilor publice (indiferent de natura juridică), precum şi la administrarea patrimoniului
public;
Creează şi întreŃine baze de date centralizate privind activitatea desfăşurată şi rezultatele
activităŃii de audit;
Urmăreşte realizarea măsurilor dispuse ca urmare a controalelor efectuate de organele
abilitate ale CurŃii de Conturi şi ale CNPP;
Asigură colectarea, de la conducătorii compartimentelor funcŃionale din cadrul casei
teritoriale de pensii, a datelor privind realizarea indicatorilor de performanŃă stabiliŃi de
CNPP, verificarea realităŃii acestora, centralizarea şi înaintarea raportului lunar la CNPP, la
termenele stabilite;
Analizează, lunar, gradul de realizare şi cauzele care conduc la nerealizarea indicatorilor de
performanŃă stabiliŃi şi propune directorului coordonator măsuri în consecinŃă;
Participă la acŃiuni tematice de control dispuse de conducerea CNPP, acŃiuni solicitate de
organele de stat sau acŃiuni dispuse de conducerea Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei
Sociale;
Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din
activităŃile de audit;
Îndeplineşte alte atribuŃii prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare sau stabilite de
conducerea CNPP sau a casei teritoriale de pensii, din domeniul său de competenŃă.

COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Verifică corectitudinea datelor preluate şi aplică viza de control financiar preventiv în vederea
punerii în plată;
Verifica recapitulatiile centralizatoare primite di sistemul centralizatde plata a pensiilor si
acordarea vizei de control financiar preventiv.
Identificarea tuturor proiectelor de operaŃiuni financiare întocmite fără respectarea condiŃiilor
de legalitate, oportunitate, regularitate, eficienŃă, şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi
destinaŃia creditelor bugetare, şi prin efectuarea cărora s-ar aduce prejudicii bugetului statului
sau bugetului asigurărilor sociale.
Primirea şi înregistrarea documentaŃiilor care privesc operaŃiuni financiare de angajare a unor
cheltuieli şi pentru care exercitarea controlului financiar preventiv este obligatorie.
Verificarea documentaŃiilor prezentate, din punct de vedere al legalităŃii, oportunităŃii,
regularităŃii, eficienŃei economice, al încadrării în creditele bugetare aprobate şi al respectării
destinaŃiei acestora.
Acordarea vizei de control financiar preventiv sau refuzul acordării acestei vize, motivat,
potrivit prevederilor actelor normative de reglementare.
Informarea conducătorului instituŃiei, a CurŃii de Conturi, a Ministerului FinanŃelor Publice şi,
după caz, a Casei NaŃionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în legătură cu
operaŃiunile financiare refuzate la viza de control financiar preventiv şi efectuate, totuşi, pe
răspunderea conducătorului instituŃiei.
Identificarea tuturor operaŃiunilor financiare proiectate în condiŃii de nelegalitate,
inoportunitate, neregularitate, ineficienŃă şi neîncadrare în creditele aprobate şi/sau în
destinaŃia acestora, înainte ca acestea să devină acte juridice de angajament financiar prin
aprobarea lor de către ordonatorul terŃiar de credite;
Optimizarea fluxului de venituri şi cheltuieli din cadrul casei teritoriale de pensii, prin
raŃionalizarea cheltuielilor ocazionate de plata drepturilor de asigurări sociale sau a
indemnizaŃiilor prevăzute în legi speciale, precum şi a celor ocazionate cu funcŃionarea
instituŃiei.

SERVICIUL JURIDIC SI EXECUTARE SILITA


1. COMPARTIMENTUL JURIDIC SI EXECUTARE SILITA

Reprezintă interesele casei teritoriale de pensii în faŃa instanŃelor competente a judeca litigiile
de asigurări sociale, de contencios administrativ, civile şi/sau penale, comerciale, cu privire la
procedura de executare silită şi contestaŃiile împotriva măsurilor de executare silită la judecata
acestora în prima instanŃă sau în căi de atac;
Avizează pentru legalitate toate deciziile emise de conducerea casei teritoriale de pensii;
Avizează pentru legalitate toate contractele încheiate de conducerea casei teritoriale de pensii;
Îndrumă şi sprijină personalul casei teritoriale de pensii, în vederea aplicării unitare a
legislaŃiei în domeniul asigurărilor sociale, pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale;
Elaborează, la solicitarea compartimentelor de specialitate avize privind aplicarea corectă a
legislaŃiei din domeniul pensiilor şi legislaŃiei muncii, după caz, la solicitarea petenŃilor
(persoane fizice, agenŃi economici, ministere, alte instituŃii publice, etc.), precum şi a
compartimentelor din structura casei teritoriale de pensii;
Semnalează situaŃiile de nerespectare a dispoziŃiilor legale şi formulează propuneri de
remediere, potrivit legii;
Avizează pentru legalitate înfiinŃarea popririlor asupra drepturilor de pensie cuvenite
pensionarilor aflaŃi în evidenŃa casei teritoriale de pensii;
Informează conducerea casei teritoriale de pensii asupra actelor normative noi apărute în
Monitorul Oficial, ce privesc sistemul public de pensii, precum şi cele care au legătură cu
obiectul de activitate al acestor instituŃii;
Participă la acŃiunea de sistematizare, simplificare şi îmbunătăŃire a legislaŃiei în domeniul
pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale;
Executare silita
Asigură efectuarea procedurii de executare silită, după cum urmează:
Colaborează cu celelalte compartimente funcŃionale, în vederea identificării şi preluării în
evidenŃa proprie a debitorilor care urmează a fi executaŃi silit;
Solicită informaŃii de la organele administraŃiei publice centrale şi locale sau de la orice
persoană juridică sau fizică, pentru derularea eficientă a procedurii de executare silită;
Întocmeşte dosarele debitorilor care urmează a fi executaŃi silit şi Ńine evidenŃa acestora în
Registrul de evidenŃă;
Asigură îndeplinirea măsurilor asigurătorii, conform legii;
Introduce acŃiuni împotriva debitorilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, conform
normelor în vigoare;
Procedează la stingerea efectelor procedurii de executare silită, conform legii;
Întocmeşte situaŃia lunară a acŃiunilor de executare silită, pe faze, pe care o transmite
compartimentului financiar – contabilitate;

Alte activitati
Întocmeşte situaŃii, informări, referate şi rapoarte periodice privind activitatea desfăşurată,
solicitate de conducerea casei teritoriale de pensii şi de DirecŃia generală juridică din cadrul
CNPP;
Îndeplineşte alte atribuŃii prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare sau stabilite de directorul
coordonator ori de DirecŃia generală juridică din cadrul CNPP, potrivit domeniului său de
activitate.

COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ

AtribuŃii principale:
Monitorizează funcŃionarea subsistemului informatic la nivelul casei teritoriale de pensii şi
respectarea standardelor de exploatare stabilite de CNPP;
Asigură testarea, implementarea şi predarea în exploatare a produselor - program realizate de
CNPP;
Asigură administrarea reŃelelor de calculatoare ale casei teritoriale de pensii;
Asigură asistenŃa tehnică pentru gestionarea bazelor de date privind asiguraŃii sistemului
public de pensii, respectiv, a pensionarilor sistemului public de pensii şi a beneficiarilor de
drepturi prevăzute de legi speciale;
Asigură instruirea personalului în vederea utilizării corecte a calculatoarelor şi a produselor -
program omologate, pe baza instrucŃiunilor emise de CNPP;
Asigură programarea şi executarea activităŃii de mentenanŃă la calculatoarele din dotare;
Participă la elaborarea studiilor din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale;
Asigură fundamentarea dotărilor cu echipamente de prelucrare date;
Asigură efectuarea lunară a copiilor de siguranŃă pentru datele gestionate la nivelul casei
teritoriale de pensii;
Asigură suportul tehnic pentru transmisia datelor necesare consolidării bazei de date naŃionale
a C.N.P.P.;
Îndeplineşte alte atribuŃii stabilite de directorul coordonator, din domeniul său de activitate;
Oferǎ consultanŃǎ în relaŃia cu BANCA, cu privire la gestionarea aplicaŃiei informatice
utilizate în cazul exportului de prestaŃii.
COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

AtribuŃii principale:
Elaborează lucrările privind evidenŃa şi mişcarea personalului;
Efectuează activitatea de selecŃie, încadrare, promovare şi avansare a personalului;
Întocmeşte, completează şi gestionează carnetele de muncă pentru personalul casei teritoriale
de pensii;
Verifică întocmirea fişelor de pontaj, Ńine evidenŃa concediilor medicale, a concediilor de
odihnă, a concediilor fără plată aprobate, a absenŃelor nemotivate şi a orelor suplimentare
efectuate;
Tine evidenŃa deciziilor emise de directorul coordonator, în realizarea atribuŃiilor ce îi revin;
Întocmeşte formalităŃile în vederea pensionării salariaŃilor casei teritoriale de pensii;
Gestionează evidenŃa evaluării anuale a personalului;
Urmăreşte întocmirea, actualizarea şi respectarea fişelor de post şi asigură gestionarea
acestora;
łine evidenŃa notelor de serviciu emise de conducerea casei teritoriale de pensii;
Întocmeşte graficele pentru asigurarea serviciului de permanenŃă la cabinetul directorului
coordonator;
Întocmeşte proiectul statului de funcŃii şi proiectul organigramei casei teritoriale de pensii;
Asigură secretariatul şedinŃelor Colegiului director şi întocmeşte procesele verbale de şedinŃă;
Întocmeşte şi transmite la termenele stabilite, informări, raportări şi alte situaŃii solicitate de
Prefectură , conducerea CNPP, etc.;
Eliberează şi Ńine evidenŃa legitimaŃiilor de serviciu, a legitimaŃiilor speciale şi a ecusoanelor;
Întocmeşte, împreună cu celelalte compartimente, programul de stagiu pentru funcŃionarii
publici debutanŃi;
łine evidenŃa militară şi de apărare civilă a personalului;
Întocmeşte, completează şi gestionează dosarele personale ale salariaŃilor;
Întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarele profesionale ale funcŃionarilor publici şi
păstrează confidenŃialitatea datelor cu caracter personal;
Întocmeşte, împreună cu celelalte compartimente, programarea concediilor de odihnă şi
urmăreşte efectuarea acestora în concordanŃă cu programarea aprobată;
Asigură participarea salariaŃilor la programele de instruire şi perfecŃionare profesională;
Asigură evidenŃa pe compartimente a graficelor lunare de pregătire şi perfecŃionare
profesională, organizate în interiorul instituŃiei;
Întocmeşte lucrări şi situaŃii recapitulative pentru plata prin sistemul electronic a salariilor,
premiilor, stimulentelor, indemnizaŃiilor şi altor drepturi băneşti ale salariaŃilor, conform
prevederilor legale în vigoare, în colaborare cu compartimentul financiar - contabilitate;
Verifică încadrarea în limitele fondului de salarii prevăzut în bugetul asigurărilor sociale de
stat, aprobat pentru casa teritorială de pensii;
Organizează, în condiŃiile legii, concursurile pentru ocuparea posturilor vacante şi asigură
activitatea de secretariat;
Asigură depunerea jurământului de către funcŃionarii publici nou încadraŃi, în termenul
prevăzut de lege;
Asigură respectarea normelor în vigoare privind salarizarea personalului;
La solicitarea directorului coordonator şi a DirecŃiei resurse umane din CNPP, întocmeşte
rapoarte şi materiale informative cu privire la domeniul său de activitate;
łine evidenŃa depunerii declaraŃiilor de avere, de interese şi incompatibilităŃi şi întocmeşte
Registrul declaraŃiilor de interese şi Registrul declaraŃiilor de avere;
Are atribuŃii de consiliere etică şi de monitorizare a respectării normelor de conduită, potrivit
legii;
Îndeplineşte alte atribuŃii prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare sau stabilite de directorul
coordonator, din domeniul său de activitate.

BIROUL COMUNICARE ŞI RELAłII PUBLICE

AtribuŃii principale:
• asigură întreaga activitate de comunicare şi relaŃii cu publicul în cadrul casei teritoriale
de pensii;
• asigură promovarea imaginii casei teritoriale de pensii, monitorizează mass-media
locală şi întocmeşte raportările stabilite;
• asigură liberul acces la informaŃiile de interes public.
In domeniul relaŃiilor cu publicul:
Înregistrează, soluŃionează, centralizează şi raportează, în colaborare cu compartimentele de
specialitate din cadrul casei teritoriale de pensii, sesizările, petiŃiile, scrisorile şi memoriile
repartizate, în termenul prevăzut de lege;
Asigură, prin intermediul activităŃii ghişeelor de relaŃii cu publicul, întreaga activitate de
preluare, verificare şi înregistrare a cererilor, dosarelor, solicitărilor etc;
Gestionează Registrul de petiŃii al casei teritoriale de pensii;
SoluŃionează petiŃiile electronice primite, având obligaŃia administrării adresei de petiŃii
electronice, comunicând raspunsurile fie prin poşta electronică, fie prin afişare pe site - ul
instituŃiei;
Asigură respectarea programului de lucru cu publicul, stabilit conform prevederilor legale in
vigoare şi dispoziŃiilor conducerii CNPP;
Afişează în spaŃiile de lucru cu publicul, informaŃii utile, de larg interes pentru participanŃii la
sistemul public de pensii;
Acordă consultanŃă persoanelor care solicită sprijin în soluŃionarea unor probleme specifice
domeniului propriu de activitate, inclusiv reprezentanŃilor asociaŃiilor de pensionari, ai
organizaŃiilor sindicale şi patronale;
Pune la dispozitia celor interesaŃi, cererile tip, alte formulare tipizate, necesare solicitării
diferitelor tipuri de prestaŃii;
Asigurarea programului de lucru cu publicul conform prevederilor HG nr.1723/2004 cu
modificările şi completările ulterioare.
În domeniul liberului acces la informaŃiile de interes public:

Asigură primirea şi înregistrarea solicitărilor (cererilor) privind informaŃiile de interes public;


Asigură evaluarea primară a solicitărilor şi stabilirea naturii informaŃiei solicitate (informaŃie
comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces);
Redactează răspunsuri către solicitanŃi, împreună cu informaŃia de interes public sau cu
motivaŃia întârzierii ori a respingerii solicitării, în condiŃiile legii;
Identifică şi actualizează informaŃiile de interes public care sunt exceptate de la accesul liber,
potrivit legii;
Asigură transmiterea solicitărilor la structurile competente din cadrul casei teritoriale de
pensii, în cazul în care informaŃia solicitată nu este dintre cele care se comunică din oficiu;
Asigură informarea solicitantului, în termenele prevăzute de normele în vigoare, în cazul în
care informaŃia solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul liber;
łine evidenŃa răspunsurilor şi a chitanŃelor remise de solicitanŃi privind plata costurilor de
copiere a materialelor solicitate;
Asigură disponibilitatea în format scris sau format electronic a informaŃiilor comunicate din
oficiu precum şi organizarea şi funcŃionarea punctului de informare - documentare;
Actualizează permanent site-ul instituŃiei cu noutăŃile legislative şi alte informaŃii de interes
general;
Întocmeşte raportul anual privind accesul la informaŃiile de interes public;
Furnizează ziariştilor, prompt şi complet, orice informaŃie de interes public care priveşte
activitatea casei teritoriale de pensii;
Acordă, fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea
ziariştilor şi a reprezentanŃilor mass - media;
Informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităŃile şi acŃiunile de interes public
organizate de casa teritorială de pensii;
Asigură, periodic sau de fiecare dată când activitatea casei teritoriale de pensii prezintă interes
public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinŃe de
presă, interviuri sau briefinguri;
Difuzează ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităŃi ale casei teritoriale
de pensii;
Elaborează regulamentul de organizare şi funcŃionare al activităŃii de informare şi relaŃii
publice în cadrul casei teritoriale de pensii;

SERVICIUL EXPERTIZĂ MEDICALĂ

Activitatea reŃelei teritoriale de expertiză medicală este structurată pe două nivele, după
cum urmează:
Compartimentul de expertiză medicală are rol de coordonator al cabinetelor medicale -
AtribuŃii principale exercitate:
Rezolvă, potrivit legii, contestaŃiile împotriva deciziilor emise de medicii experŃi ai
asigurărilor sociale de la nivelul cabinetelor de expertiză medicală şi recuperare a capacităŃii
de muncă;
Analizează respingerile la avizele de pensionare, prelungirile de concedii medicale,
certificatele de atestare a capacităŃii de muncă etc., în condiŃiile legii;
Analizează solicitările de prelungire a concediilor medicale peste 183 de zile şi, în cazul
persoanelor recuperabile, înaintează propunerile la Institutul NaŃional de Expertiză Medicală
şi Recuperare a CapacităŃii de Muncă ;
Coordonează, îndrumă şi controlează întreaga activitate de expertiză medicală din subordine
şi asigură aplicarea legislaŃiei şi normelor tehnice în vigoare ;
Centralizează şi analizează evoluŃia morbidităŃii cu incapacitate temporară de muncă de durată
şi cu invaliditate, din teritoriu;
Elaborează studii şi efectuează cercetări privind fenomenul de invaliditate şi cauzele acestuia,
în vederea adoptării măsurilor de prevenire şi recuperare a capacităŃii de muncă;
Întocmeşte situaŃiile statistice solicitate de conducerea casei teritoriale de pensii, de
INEMRCM şi CNPP;
Asigură formarea profesională continuă a personalului;
Asigură informatizarea activităŃilor proprii, conform strategiei CNPP.
Cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităŃii de muncă
- AtribuŃii principale:
Prelungeşte concediul medical peste 90 de zile şi propune serviciului de expertiză medicală şi
recuperare a capacităŃii de muncă prelungirea concediului peste 183 de zile;
Emite avize de pensionare pentru cazurile care nu pot beneficia de acŃiunile de recuperare, în
limitele concediului medical, prevăzute de reglementările în vigoare;
Examinează bolnavii propuşi pentru pensionare de invaliditate, confruntă starea clinică cu
diagnosticul, propune şi emite decizii de încadrare sau de neîncadrare în grade de invaliditate;
Efectuează revizuirea medicală a bolnavilor, conform legii;
Dispune efectuarea de investigaŃii sociale pentru cazurile problemă;
Participă la întocmirea programului de recuperare şi urmăreşte aplicarea acestuia pentru
recuperarea capacităŃii de muncă şi socio - profesională a pensionarilor de invaliditate din
evidenŃă;
Stabileşte programe individuale de recuperare, pentru asiguraŃii care au suferit accidente de
muncă şi boli profesionale, în funcŃie de natura şi prognosticul bolii;
Urmăreşte şi verifică modul în care asiguraŃii respectă programele de recuperare a capacităŃii
de muncă;
Propune suspendarea dreptului la prestaŃii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, în cazul în care asiguraŃii nu respectă sau nu urmează programul individual de
recuperare;
1. Întocmeşte situaŃiile statistice solicitate de conducerea casei teritoriale de pensii, de
INEMRCM şi CNPP;
Elaborează studii şi efectuează cercetări privind fenomenul de invaliditate şi cauzele acestuia,
în vederea adoptării măsurilor de prevenire şi recuperare a capacităŃii de muncă;
Îndeplineşte orice alte atribuŃii specifice activităŃii de expertiză medicală, în limitele
competenŃelor profesionale prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare.

COMPARTIMENTUL ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

AtribuŃii principale:

Desfăşoară activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, în scopul


îmbunătăŃirii activităŃii privind securitatea şi sănătatea în muncă la locul de muncă;
AcŃionează, prin diverse forme şi mijloace de educare şi comunicare, în scopul prevenirii
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
Desfăşoară activitatea de prevenire, în funcŃie de priorităŃile specifice structurii economice şi
administrative a fiecărui judeŃ;
Implementează programul - cadru de prevenire şi raportează CNPP, prin indicatorii de
performanŃă, activităŃile desfăşurate;
În funcŃie de priorităŃile stabilite la nivelul fiecărui judeŃ, desfăşoară activitatea de consiliere a
angajatorilor în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă;
Consiliază angajatorii cu privire la întocmirea instrucŃiunilor proprii şi recomandă, prin
programele de lucru, măsuri de prevenire;
łine evidenŃa modului de acordare a prestaŃiilor şi serviciilor de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale;
łine evidenŃa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi a cheltuielilor
generate de acestea;
Verifică formularele pentru înregistrarea accidentelor de muncă - FIAM şi întreprinde
acŃiunile necesare în caz de neconcordanŃe în înregistrări;
Verifică datele din fişele de declarare a bolilor profesionale BP2 şi acŃionează în cazul unor
neconcordanŃe ale înregistrărilor;
Desfăşoară activitatea privind lucrătorii migranŃi din domeniul asigurării pentru accidente de
muncă şi boli profesionale;
Primeşte formularele comunitare, verifică informaŃiile şi operează decontările
corespunzătoare, în conformitate cu legislaŃia în vigoare;
Primeşte cererile, verifică îndeplinirea condiŃiilor legale şi întocmeşte documentele pentru
acordarea prestaŃiilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
Suspendă dreptul la prestaŃiile de asigurare în cazurile întemeiate, conform dispoziŃiilor legale
în vigoare;
Desfăşoară activităŃile necesare în recuperarea funcŃională a asiguraŃilor, conform
reglementărilor în vigoare;
Vizează certificatele medicale rezultate în urma unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale;
Încheie contracte de prestări servicii medicale cu unităŃile spitaliceşti specializate în
diagnosticarea şi tratarea bolilor profesionale, conform prevederilor legale;
Primeşte documentaŃia şi o verifică, în vederea decontării serviciilor medicale prestate în
cazurile de accidente de muncă şi boli profesionale;
łine legătura cu Casa de Asigurări de Sănătate, în vederea derulării, conform reglementărilor
în vigoare, a procedurii de decontare, atât pentru cazurile de accident de muncă cât şi pentru
cazurile de boli profesionale;
Realizează legătura cu celelalte case teritoriale de pensii şi instituŃii implicate (Inspectoratul
teritorial de muncă, Institutul NaŃional de Expertiză Medicală şi Recuperarea CapacităŃii de
Muncă - INEMRCM, Autoritatea de Sănătatea Publică), în vederea îndeplinirii obligaŃiilor
legale;
Constată contravenŃiile şi aplică sancŃiuni potrivit legii;
Răspunde, în limita competenŃelor legale, la adresele sau petiŃiile formulate pentru domeniul
asigurării la accidente de muncă şi boli profesionale.

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

AtribuŃii principale:
Fundamentează propuneri privind proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi
propuneri de fundamentare a indicatorilor specifici cu finanŃare din bugetul de stat;
Urmăreşte şi răspunde de realizarea indicatorilor bugetului asigurărilor sociale de stat,
repartizaŃi conform legii;
Asigură informatizarea activităŃilor proprii, conform strategiei CNPP.
Întocmeşte notele contabile, în baza documentelor justificative primite de la celelalte
compartimente;
łine contabilitatea analitică pentru fiecare debitor al bugetului asigurărilor sociale de stat
Emite ordinele de plată şi virează, la termenele stabilite, sumele necesare achitării drepturilor
de pensii şi a altor indemnizaŃii către beneficiarii din Ńarǎ şi strǎinǎtate (în ultimul caz,
colaboreazǎ cu BANCA desemnatǎ, în baza convenŃiilor în vigoare, sa asigure exportul
prestaŃiilor);
Asigură şi răspunde de păstrarea şi arhivarea documentelor compartimentului;
Asigură ca achiziŃionarea de materiale şi echipamente să se facă cu încadrarea în fondurile
aprobate;Îndeplineşte atribuŃiile stabilite de normele în vigoare în domeniul gestionării
bunurilor şi valorilor
Întocmeşte cererile de credite lunare, pe capitole de cheltuieli şi surse de finanŃare şi le
înaintează la CNPP;
Înregistrează creditele repartizate şi răspunde de utilizarea lor, în conformitate cu prevederile
legale referitoare la destinaŃia şi modul de folosire a creditelor bugetare;
Întocmeşte şi transmite în termen către CNPAS conturile de execuŃie lunară pentru bugetele
administrate şi bilanŃurile trimestriale;
Urmăreşte încasarea veniturilor la contracte şi declaraŃii de asigurare, bilete de tratament,
tarife, centralizează şi contabilizează veniturile încasate;
Contabilizează Anexa B, primită lunar de la AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală ;
Urmăreşte, centralizează şi contabilizează cheltuielile efectuate din bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetul de stat, fondul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, fondul de stimulente;
Efectuează, în condiŃiile legii, plata compensaŃiilor pentru atingerea integrităŃii celor care au
suferit accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale, despăgubiri în caz de deces şi
rambursări de cheltuieli;
łine evidenŃa sintetică şi analitică a cheltuielilor efective şi a plăŃilor efectuate din bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul de stat, fondul de accident;
łine evidenŃa analitică a debitelor din pensii, debitelor din bilete de tratament şi alte drepturi
de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul de stat ;
Exercită controlul financiar preventiv, conform normelor în vigoare;
Acordă sau refuză, după caz, în condiŃiile legii, viza de CFP ;
Efectuează cheltuielile, cu respectarea normelor privind angajarea, lichidarea, ordonanŃarea şi
plata cheltuielilor instituŃiilor publice, potrivit Ordinului nr.1792/2002;
Urmăreşte şi verifică încasările şi plăŃile efectuate în numerar prin casieria casei teritoriale de
pensii, în conformitate cu prevederile legale, asigurând şi evidenŃa contabilă a acestor
operaŃiuni;
Efectuează inventarierea patrimoniului conform legii, urmăreşte şi înregistrează mişcarea
mijloacelor fixe şi achiziŃionarea obiectelor de inventar;
Fundamentează propunerile de investiŃii, reparaŃii capitale la mijloacele fixe şi de
achiziŃionare a obiectelor de inventar;
Asigură recepŃia cantitativă şi calitativă precum şi evidenŃa consumurilor pe categorii;
Gestionează bunurile şi valorile, în conformitate cu reglementările legale;
Întocmeşte şi transmite organelor în drept, la termenele stabilite, raportările statistice conform
legii;
Efectuează, în condiŃiile legii, plata compensaŃiilor pentru atingerea integrităŃii celor care au
suferit accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale, despăgubiri în caz de deces şi
rambursări de cheltuieli;
Asigură calcularea, acordarea şi contabilizarea drepturilor de personal, calculul viramentelor
aferente salariilor către diferitele fonduri, precum şi întocmirea declaraŃiilor privind obligaŃiile
de plată către acestea, potrivit normelor în vigoare;
Virează, la termenele stabilite, sumele constituind obligaŃii ale casei teritoriale de pensii;
Îndeplineşte alte atribuŃii prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare sau stabilite de directorul
coordonator adjunct al DirecŃiei economice, evidenŃă contribuabili, sau de către directorul
coordonator, în legăturä cu obiectul de activitate al compartimentului.

SERVICIUL EVIDENłĂ CONTRIBUABILI

AtribuŃii principale:

Întocmeşte, actualizează şi administrează registrul angajatorilor la nivel judeŃean, conform


metodologiei stabilite de C.N.P.A.S.;
Asigură evidenŃa lunară pentru:
• asiguraŃii care depun declaraŃii nominale privind obligaŃiile de plată către bugetul
asigurărilor sociale de stat, depuse de angajatori,
• asiguraŃii care încheie declaraŃii de asigurare,
• asiguraŃii care încheie contracte de asigurare;
Înregistrează actele adiŃionale la contractele de asigurare sau formularele tip de
retragere/comunicare de modificare a declaraŃiilor de asigurare;
Asigură rezilierea contractelor de asigurare, în cazul în care obligaŃiile ce decurg din calitatea
de asigurat nu sunt îndeplinite;
Comunică asiguraŃilor, în scris, în termen de 10 zile de la modificarea cadrului legal privind
declaraŃia de asigurare sau contractul de asigurare, natura şi data de la care intervin
modificările;
Verifică corectitudinea completării, atât pe suport de hârtie cât şi pe suport magnetic, a
declaraŃiilor privind evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de plată către bugetul
asigurărilor sociale de stat, depuse de angajatori;
Solicită angajatorilor rectificarea declaraŃiei privind evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a
obligaŃiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, în cazul în care aceasta este
incompletă sau eronat întocmită;
Asigură lunar înregistrarea datelor din declaraŃiile privind evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi
a obligaŃiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, depuse de angajatori;
Asigură evidenŃa lunară, la nivel de judeŃ, a asiguraŃilor care beneficiază de prestaŃii de
asigurări sociale, în înŃelesul Legii nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
Primeşte şi verifică cererile şi documentaŃiile privind indemnizaŃiile de asigurări sociale ale
persoanelor asigurate pe baza declaraŃiei sau a contractului de asigurare;
RecepŃionează şi prelucrează, lunar, datele primite pe suport magnetic/electronic de la
AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală privind documentele de plată către bugetul
asigurărilor sociale de stat, în baza protocolului încheiat între cele două părŃi;
RecepŃionează şi prelucrează lunar datele primite pe suport magnetic/electronic de la direcŃiile
de muncă judeŃene, în ceea ce priveşte constituirea stagiului de cotizare al persoanelor aflate
în creştere copil;
RecepŃionează şi prelucrează datele primite de la angajatori, în ceea ce priveşte încadrarea
locurilor de muncă în condiŃii deosebite, în baza avizului acordat de inspectoratul teritorial de
muncă;
Gestionează baza de date privind asiguraŃii sistemului public de pensii, pe baza declaratiilor
lunare preluate de la angajatori, a declaratiilor individuale de asigurare si a contractelor de
asigurare;
Asigură coroborarea datelor din declaraŃiile şi contractele de asigurare, cu datele din
documentele de plată aferente acestora;
Asigură distribuirea către asiguraŃi a certificatului privind stagiul de cotizare şi punctajul
realizat, conform procedurilor stabilite de CNPP;
Asigură evidenŃa stagiilor de cotizare emise şi distribuite, conform procedurilor stabilite de
CNPP;
Asigură, pe de o parte, preluarea în sistem informatic a datelor referitoare la eventuale
nepotriviri semnalate cu ocazia certificării individuale, iar pe de altă parte, soluŃionarea în
mod operativ şi certificarea corectă a stagiului de cotizare şi a punctajului realizat;
Înregistrează, zilnic, plăŃile efectuate de contribuabili către bugetul asigurărilor sociale de stat,
conform dispoziŃiilor legale;
łine evidenŃa cheltuielilor efectuate de agenŃii economici din bugetul asigurărilor sociale de
stat;
Îndeplineşte atribuŃii referitoare la sistemul pensiilor obligatorii administrate privat;
Colaborează la întocmirea contului de execuŃie bugetară şi a bilanŃului contabil;
Colaborează la recuperarea datoriilor către bugetul de asigurări sociale de stat;
Asigură evidenŃa sumelor datorate la bugetul asigurărilor sociale de stat din declaraŃiile
depuse de angajatori şi colaborează la recuperarea lor, potrivit dispoziŃiilor legale în vigoare;
Stabileşte debitele provenite din neîncasarea obligaŃiilor asiguraŃilor cu contract sau declaraŃie
de asigurare, conform dispoziŃiilor legale;
Urmăreşte încasarea contribuŃiilor datorate de asiguraŃii individuali, conform dispoziŃiilor
legale;
Calculează majorările şi penalităŃile de întârziere pentru asiguraŃii cu declaraŃie sau contract
de asigurare;
Gestionează baza de date privind evidenŃa costurilor de asigurare la accidente de muncă şi
boli profesionale;
Decontează, în condiŃiile prevăzute de lege, prestaŃiile efectuate de asociaŃiile profesionale de
asigurare;
Preia în sarcina sa cheltuielile pentru prestaŃiile şi serviciile de reabilitare şi reconversie
profesională, prevăzute de lege;
Organizează şi gestionează baza de date privind asiguraŃii pentru accidente de muncă şi boli
profesionale şi asigură caracterul confidenŃial al acesteia;
Întocmeşte, potrivit competenŃelor, situaŃii, informări, referate şi rapoarte privind activităŃile
desfăşurate;
Asigură informatizarea activităŃilor proprii, conform strategiei CNPP;
Întocmeşte, potrivit competenŃelor avute în aplicarea regulamentelor comunitare de
coordonare a sistemelor de securitate socială, formulare de notificare a respingerii cererii de
emitere a formularului E101;
Constată şi sancŃionează contravenŃiile prevăzute la art. 148 lit. a), b) şi d) din Legea nr.
19/2000;
Îndeplineşte alte atribuŃii prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare sau stabilite de directorul
coordonator adjunct al DirecŃiei economice, evidenŃă contribuabili din domeniul său de
activitate.

COMPARTIMENTUL ACHIZIłII PUBLICE

AtribuŃii principale:

Asigură achiziŃionarea de materiale, echipamente şi servicii, cu încadrarea în fondurile


aprobate, în conformitate cu OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 34/2006;
Asigură derularea procedurilor de achizitii publice, în conditiile legii;
Întocmeşte programul anual de achiziŃii;
Întocmeşte rapoartele periodice şi anuale către instituŃiile abilitate să monitorizeze activitatea
de achiziŃii publice;
Întocmeşte, Ńine evidenŃa si asigură gestionarea şi arhivarea dosarelor de achiziŃii publice;
Urmăreşte, în colaborare cu compartimentele funcŃionale, derularea contractelor încheiate;
Întocmeşte situaŃii, informări şi analize privind activitatea de achiziŃii publice;
Colaborează cu celelalte compartimente funcŃionale pentru întocmirea caietelor de sarcini, în
vederea încheierii si derularii contractelor.

SERVICIUL STABILIRI PRESTAłII

AtribuŃii principale:

SoluŃionează dosare de înscrieri noi la pensie, pentru următoarele categorii: pensie pentru
limită de varsta, pensie anticipată, pensie anticipată parŃială, pensie de invaliditate şi pensie de
urmaş;
SoluŃionează cereri de recalculare ori de revizuire a drepturilor de pensie, în condiŃiile
prevăzute de lege: recalculări prin adăugare stagii de cotizare realizate după pensionare,
treceri la pensie pentru limită de vârstă, schimbări de grad de invaliditate, modificări numar
de urmaşi, revizuiri din oficiu ale drepturilor de pensie, etc.;
Solutionează cereri de acordare/modificare de pensii de serviciu ori alte drepturi prevăzute de
legi speciale;
Verifică existenŃa la dosar a cererii şi a tuturor documentelor prevăzute de lege;
Analizează documentele din dosar sub aspectul legalităŃii şi corectitudinii emiterii acestora;
Stabileşte vocaŃia la pensie/indemnizaŃie conform legii, precum şi data de la care se
acordă/modifică drepturile;
Colaborează cu DirecŃia economică, evidenŃă contribuabili, în vederea stabilirii stagiului de
cotizare şi a contribuŃiei depuse;
Introduce complet şi corect în aplicaŃia informatică, datele din dosar necesare
stabilirii/modificării drepturilor;
În vederea calculării/modificării corecte a drepturilor, utilizează în mod corespunzător
aplicaŃia informatică;
Listează decizia, buletinul de calcul, alte documente necesare.
Redactează adresa de corespondenŃă, în vederea completării dosarului de pensionare, dacă e
cazul;
Colaborează cu Serviciul evidenŃă contribuabili, în vederea completării dosarului cu
adeverinŃele privind stagiul de cotizare realizat după data de 01.04.2001;
În situaŃiile prevăzute de lege, procedează la suspendarea plăŃii pensiei sau sistarea acesteia şi
emite decizii corespunzătoare;
Constituie debite în condiŃiile legii şi emite decizii în acest scop;
Urmăreşte scadenŃarul privind pensiile de copii urmaşi şi soŃii urmaşe pentru 6 luni, emite,
după caz, decizii de modificare, suspendare sau sistare a drepturilor de pensie şi conexează la
dosarul de urmaş, anual, adeverinŃele de elev/student;
Urmăreşte borderourile transmise de comisia de expertizare medicală, privind neprezentările
la termenele de revizuire şi emiterea deciziilor de suspendare sau sistare a drepturilor de
pensie de invaliditate;
Întocmeşte şi completează Registrul decizier, pe categorii de lucrări, cu toate datele necesare
identificării titularilor de pensie;
Predă la arhivă, pe bază de semnătură, toate dosarele de pensii şi alte documente ce necesită
arhivare;
Verifică dosarele de pensii, în cazul reclamaŃiilor şi întocmeşte documentaŃia de soluŃionare;
Verifică şi testează programele informatice utilizate în stabilirea sau modificarea drepturilor
de pensie;
Colaborează cu comisiile organizate pentru acordarea de indemnizaŃii în baza unor legi
speciale;
Întocmeşte şi urmăreşte scadenŃarul declaraŃiilor persoanelor care beneficiază de prevederile
Legii recunoştinŃei faŃă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria RevoluŃiei
române din decembrie 1989 nr. 341/2004;
Transmite compartimentului plăŃi prestaŃii documentaŃia necesară punerii în plată şi achitării
drepturilor de pensie, pensie de serviciu şi a drepturilor prevăzute de legi speciale;
Asigură informatizarea activităŃilor proprii, conform strategiei CNPP;
Urmăreşte şi transmite lunar modul de realizare a indicatorilor;
Predă la termen, pe bază de borderou, la registratură, toate deciziile emise la nivelul
serviciului;
Îndeplineşte şi alte atribuŃii prevăzute de dispoziŃiile legale în vigoare sau stabilite de
directorul executiv adjunct al DirecŃiei stabiliri şi plăŃi prestaŃii, ori de directorul coordonator,
din domeniul său de activitate.
SERVICIUL VERIFICARE SI PENSII INTERNAłIONALE

AtribuŃii principale:

Verifica documentatia din dosarele lucratorilor migranti avand in vedere prevederile art. 22 al
Instructiunilor Generale pentru implementarea in sistemul public de pensii si alte drepturi de
asigurari sociale de la data aderarii Romaniei la U.E., a Regulamentului Consiliului nr
1408/71/CEE privind aplicarea regulilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor
independenti si membrilor familiilor la care se deplaseaza in interiorul Comunitatii adoptat la
14.06.1971 si a regulamentului Consiliului nr 574/72/CEE care stabileste modalitatile de
aplicare a Regulamentului Consiliului nr 1408/71/CEE;
Completeaza si emite formulare de comunicare intre CJP si institutiile competente in materie
de pensii din strainatate;
Sabileste drepturile la pensie in cazul persoanelor care fac obiectul celor doua
regulamente:Regulamentul Consiliului nr 1408/71CEE si Regulamentul 574/72/CEE care
stabilestemodalitatile de aplicare a regulamentului Consiliului 1408/71/CEE;
Calculeaza punctajul; realizat, dreptul de pensie si emite decizia de inscriere la pensie sau de
respingere a cererii, dupa caz;
În situatiile prevazute de lege, procedeaza la suspendarea platii pensiei sau sistarea acesteia si
emite decizii corespunzatoare;
Efectueaza modificari ale drepturilor de pensii conform prevederilor Legii 19/2000 si emite
decizii corespunzatoare;
Constituie debite, daca este cazul si emite decizii in acest scop
Preda la arhiva, pe baza de semnatura, toate dosarele de pensii si alte documente ce necesita
arhivare;
Emite atestatul privind certificarea stagiului de cotizare (formularul E 205), realizat de
solicitant pe teritoriul Romaniei;
Verifica decizii de pensie nationala si comunitara pentru asiguratii care au realizat stagii de
cotizare, atat in sistemul public din Romania cat si din alte tari cu care Romania are acorduri
bilaterale
Colaboreaza cu Directia economica, evidenta contribuabili in vederea confirmarii stagiilor de
cotizare realizate in sistemul public de pensii din Romania, in aplicarea instrumentelor
juridice cu caracter international;
Colaboreaza cu Casa de Asigurari de Sanatate, in vederea completarii atestatului pentru
inscrierea titularilor de pensie, a membrilor familiilor acestora si pentru actualizarea listelor-
formularul E 121;
Verifica si transmite la plata dosarele venite prin transfer de la alte judete;
Verifica si transmite la plata dosarele de pensie comunitara venite prin transfer de la alte
judete;
Verifica aplicarea corecta a dispozitiilor legale privind deschiderea drepturilor la pensie in
baza Legii 19/2000 si a legilor speciale;
Verifica documentele si deciziile emise in cazul cererilor de modificari nume, tutore sau
curator;
Verifica data acordarii dreptului la pensie in baza Legii 19/2000 si la indemnizatii de legi
speciale;
Solicita completarea dosarului de pensie in cazul in care este incomplet, verifica calculul
punctajului realizat, verifica si testeaza programele informatice utilizate in stabilirea
drepturilor de pensii si a indemnizatiilor prevazute de legi speciale;
Verifica datele introduse in buletinele de calcul si deciziile de pensii emise de salariatii
Compartimentului Stabiliri Prestatii;
Verifica deciziile si buletinele emise in baza OUG 4/2005;
Verifica datele privitoare la activitatea in munca, buletinele de calcul si deciziile stabilite in
baza Legii 19/2000 de drepturi noi si de modificari de drepturi;
Verifica corectitudinea si legalitatea scoaterilor si includerilor in drepturi a urmasilor, notelor
de plata, sistarile si suspendarile drepturilor la pensie si la indemnizatii acordate in baza unor
legi speciale;
Daca constata drepturi stabilite eronat solicita salariatului ce a emis deciziile de pensie, sa
intocmeasca nota de constatare si sa emita decizii de debit;
În situatiile in care apar reclamatii sau sesizari, verifica cele sesizate, solutioneaza reclamatiile
sau sesizarile in termen legal;
Îndeplineste alte atributii prevazute de normele in vigoare sau stabilite de conducerea casei
teritoriale de pensii, din domeniul sau de activitate
Verificarea drepturilor de pensie ce se acorda in baza unor legi speciale Legii 303/2004, Legii
567/2004 , Legii 96/2006, Legii 95/2008, Legii 7/2006, Legii 223/2007, Legii 217/2008,
Legii 341/2004, Legii 109/2005 si Legii 8/2006.

CATEGORII DE PENSII ÎN SISTEMUL PUBLIC

În sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensii:


A) PENSIA PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ;
B) PENSIA ANTICIPATĂ;
C) PENSIA ANTICIPATĂ PARłIALĂ;
D) PENSIA DE INVALIDITATE;
E) PENSIA DE URMAŞ.

PENSIA PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data
pensionării, condiŃiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau
în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege.
Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaŃi şi 63 de ani pentru femei.
Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform
eşalonării prevăzute în Anexa nr. 5 din Legea nr.263/2010 cu modificările şi completările
ulterioare.
Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaŃi. Atingerea
acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonării
prevăzute în Anexa nr. 5 din Legea nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.
Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaŃi.
Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform
eşalonării prevăzute în Anexa nr. 5 din Legea nr.263/2010 cu modificările şi completările
ulterioare.
Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiŃiilor
prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiŃii, la casa
teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana.
PENSIA ANTICIPATĂ

Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de
pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puŃin 8 ani mai mare decât
stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege.
Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiŃii în care se stabileşte cel al
pensiei pentru limită de vârstă.
La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 62
alin. (1) din Legea nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare nu poate fi cumulată
cu nici o altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.
La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare
perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) şi g) din Legea nr.263/2010 cu
modificările şi completările ulterioare.
La data îndeplinirii condiŃiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia
anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea
perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a
plăŃii pensiei anticipate.
Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, se face din oficiu.
Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiŃiilor
prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiŃii, la casa
teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana.

PENSIA ANTICIPATĂ PARłIALĂ

Pensia anticipată parŃială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de
pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au
depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.
Cuantumul pensiei anticipate parŃiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de
vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de
anticipare, până la îndeplinirea condiŃiilor pentru obŃinerea pensiei pentru limită de vârstă.
La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parŃiale nu se iau în
considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) şi g) din Legea
nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.
La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 65
alin. (1) din Legea nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare nu poate fi cumulată
cu nici o altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.
La data îndeplinirii condiŃiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia
anticipată parŃială se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin
adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de
suspendare a plăŃii pensiei anticipate.
Transformarea pensiei anticipate parŃiale în pensie pentru limită de vârstă, se face din oficiu.
Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiŃiilor
prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiŃii, la casa
teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana.

PENSIA DE INVALIDITATE

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puŃin jumătate din
capacitatea de muncă, din cauza:
a) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.
În raport cu gradul de reducere a capacităŃii de muncă, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităŃii de muncă şi a capacităŃii de
autoîngrijire;
b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităŃii de muncă, cu păstrarea
capacităŃii de autoîngrijire;
c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puŃin jumătate din capacitatea de muncă,
persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din
timpul normal de muncă.
Au dreptul la pensie de invaliditate şi persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în
condiŃii de handicap preexistent calităŃii de asigurat, încadraŃi cu gradul de handicap
grav,accentuat sau nevăzătorii dacă au realizat cel puŃin jumătate din stagiul de cotizare
necesar prevăzut în tabelul nr. 3 din Legea nr.263/2010 cu modificările şi completările
ulterioare.
Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat, persoanele care
şi-au pierdut total sau cel puŃin jumătate din capacitatea de muncă din cauza:
a) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA
c) în timpul satisfacerii stagiului militar
Au dreptul la pensie de invaliditate elevii, ucenicii şi studenŃii care şi-au pierdut total sau cel
puŃin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor
profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale.
Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puŃin jumătate din capacitatea de muncă şi marii
mutilaŃi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria RevoluŃiei din Decembrie 1989 ori în
legătură cu evenimentele revoluŃionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem
de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităŃii din această cauză, au dreptul la pensie de
invaliditate în aceleaşi condiŃii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au
suferit accidente de muncă.
Pensionarii de invaliditate încadraŃi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o
indemnizaŃie pentru însoŃitor, în cuantum fix.
Cuantumul indemnizaŃiei pentru însoŃitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie,
stabilită în condiŃiile legii.
Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale periodic, în funcŃie de afecŃiune, la
intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la
termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.
Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
a) prezintă invalidităŃi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege;
c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani faŃă de vârsta standard de pensionare şi au realizat
stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.
La data îndeplinirii condiŃiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de
invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, din oficiu se acordă cuantumul cel mai
avantajos. IndemnizaŃia pentru însoŃitor (în cazul pensionarilor încadraŃi în gradul I de
invaliditate) se menŃine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

PENSIA DE URMAŞ

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soŃului supravieŃuitor, dacă susŃinătorul decedat era
pensionar sau îndeplinea condiŃiile pentru obŃinerea unei pensii.
Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
a) până la vârsta de 16 ani;
b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăŃământ organizată potrivit legii, până la
terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
c) pe toată durata invalidităŃii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în
una dintre situaŃiile prevăzute la lit. a) sau b).
SoŃul supravieŃuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieŃii, la împlinirea vârstei
standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puŃin 15 ani.
În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puŃin 10 ani, cuantumul
pensiei de urmaş cuvenit soŃului supravieŃuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună,
respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.
SoŃul supravieŃuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care
este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puŃin un an.
SoŃul supravieŃuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei,
dacă decesul soŃului susŃinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care
asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu
brut
SoŃul supravieŃuitor care nu îndeplineşte condiŃiile de mai sus beneficiază de pensie de urmaş
pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri
lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea
sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut.
SoŃul supravieŃuitor care are în îngrijire, la data decesului susŃinătorului, unul sau mai mulŃi
copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către
ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o
activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici
de 35% din câştigul salarial mediu brut.
Copiii pot cumula pensia de urmaş cu veniturile salariale.
Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din:
a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiŃiile legii,
susŃinătorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susŃinătorului a survenit înaintea
îndeplinirii condiŃiilor pentru obŃinerea pensiei pentru limită de vârstă.
Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de
susŃinătorul decedat, aferent pensiei, în funcŃie de numărul urmaşilor îndreptăŃiŃi, astfel:
a) 50% - pentru un singur urmaş;
b) 75% - pentru 2 urmaşi;
c) 100% - pentru 3 sau mai mulŃi urmaşi.
Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinŃi, se stabileşte prin însumarea
drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.
SoŃul supravieŃuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiŃiile prevăzute de
lege pentru obŃinerea pensiei de urmaş după soŃul decedat poate opta pentru cea mai
avantajoasă pensie.