Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CUDALBI


COMUNA CUDALBI
JUDEŢUL GALAŢI

CURRICULUM ADAPTAT
PENTRU ELEVII CU CERINȚE EDUCATIVE
SPECIALE

DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ


CLASA a VI-a
AN ȘCOLAR 2018-2019

PROFESOR: TÎNJALĂ-ROŞCA ELENA


LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI
CLASA a VI-a, L1, 2 ORE/SĂPTĂMÂNĂ

1
ARGUMENT
De ce am conceput o nouă programă? Deoarece la nivel naţional nu există un curriculum
diferenţiat, am considerat că este necesar să elaborăm un curriculum adaptat posibilităţilor de
însuşire a capacităţilor de bază de către elevii care întâmpină dificultăţi mari în însuşirea
cerinţelor programei.
Prin crearea acestei noi programe se urmăreşte integrarea în şcoala de masă a copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale. Aceştia întâmpină mari greutăţi în însuşirea cunoştinţelor,
priceperilor, deprinderilor şi formarea capacităţilor prevăzute de Curriculum-ul Naţional.
Curriculum-ul adaptat a fost elaborat pentru copiii din ciclul gimnazial cu dificultăţi de învăţare.
Cum am conceput acest curriculum? Pornind de la competențele generale şi competențele
specifice din programa școlară pentru disciplina limba engleză. Programa adaptată a păstrat
unele competențe specifice, iar altele au fost simplificate în funcţie de posibilităţile copiilor cu
CES existenţi în şcoala noastră.
Acest curriculum adaptat oferă posibilitatea unor intervenţii eficiente şi individualizate în
funcţie de necesităţile şi posibilităţile fiecărui copil, iar eficienţa aplicării lui va fi susţinută de
activităţile de monitorizare şi evaluare realizate de către cadrele didactice care lucrează cu elevii
în cadrul activităţilor de după masă (activităţi de recuperare pentru elevii cu CES ). În evaluare
se urmăreşte progresul personal al fiecărui copil.
Această programă urmăreşte să trezească interesul şi plăcerea elevilor din clasa a VI-a pentru
limba engleză, să le dezvolte capacitatea de a exprima mesaje simple în această limbă precum şi
spiritul de observaţie, gândirea reproductivă şi creativă. Activităţile proiectate plasează elevii în
situaţii de comunicare similare celor din viaţa reală. Prin intermediul exercitiilor, jocurilor,
concursurilor, poeziilor, cântecelor şi dialogurilor minimale, elevii îşi vor îmbogăţi vocabularul
şi îşi vor dezvolta capacităţile de ascultare, vorbire şi scriere în această limbă.
Abordarea este simplă, explicită şi are la bază modelul clasic de predare îmbogăţit cu metode
şi tehnici moderne de lucru.
Prezentarea informaţiilor va fi însoţită de suport vizual (imagini) pentru o mai buna
reprezentare în plan intelectual.
2
Sperăm ca prin studierea aceastei discipline să captăm atenţia elevilor vizați, să le trezim
curiozitatea, astfel încât să-şi dorească să afle din ce în ce mai multe informaţii şi să comunice
mai mult.

3
NOTĂ DE PREZENTARE

Curriculum-ul adaptat pentru elevii cu cerințe speciale pentru disciplina limba engleză, clasa a
VI-a care conform planului cadru de învățământ are alocate 2 ore/ săptămână, propune
continuarea structurării competențelor de comunicare începute în clasele din ciclul primar si
clasa a V-a astfel încât să poată fi realizată o adecvare cu nivelul A1/A2 la finalul învățământului
gimnazial.

Programa şcolară are următoarele componente:


• Argument
• Notă de prezentare
• Competenţe generale
• Competenţe specifice şi conţinuturi
• Valori şi atitudini
• Sugestii metodologice
• Modalităţi de evaluare

Competenţele generale sunt urmărite pe întreg parcursul învăţământului gimnazial (aceste


competenţe vizează receptarea şi producerea de mesaje simple în situaţii uzuale, în contextele la
îndemâna copiilor).
Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an de studiu, sunt deduse din
competenţele generale şi sunt etape în formarea acestora.
La nivelul curriculumului actual, competenţele sunt definite în perspectivă europeană ca
ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dobândite prin învăţare, care concură la
rezolvarea problemelor specifice unui domeniu, dar şi a unor probleme generale. În această
perspectivă, formulările atitudinale sunt incluse alături de accentele cognitive. Altfel spus,
atitudinile de comunicare se asociază abilităților de comunicare în seturi coerente de achiziţii.

4
Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte formarea competenţelor specifice şi,
implicit, a competenţelor generale propuse. Conţinuturile sunt exprimate ca sugestii de tematici,
acte de vorbire care constituie baza de operare pentru dezvoltarea competenţelor specifice.
Valorile şi atitudinile completează dimensiunea cognitivă a învăţării cu cea afectiv atitudinală
şi morală din perspectiva studierii acestei discipline, dar şi a finaltăţilor educaţiei.
Activităţile de învăţare reprezintă exemple de antrenamente prin care se dezvoltă
competenţele specifice.
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul în organizarea demersului didactic
pentru a reuşi să faciliteze dezvoltarea competenţelor. Sugestiile metodologice cuprind
recomandări pentru proiectarea şi realizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare în
concordanţă cu specificul disciplinei.
Programa a fost structurată pentru 2 ore/ săptămână. Programa propusă reprezintă un nou pas
în familiarizarea elevilor cu o altă formă de comunicare verbală decât limba maternă. Totodată,
programa permite o abordare didactică flexibilă care lasă loc adaptărilor la grupul de copii din
perspectiva opţiunilor metodologice ale fiecărui profesor.
Prin crearea acestei noi programe se urmăreşte integrarea în şcoala de masă a copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale. Aceştia întâmpină mari greutăţi în însuşirea cunoştinţelor,
priceperilor, deprinderilor şi formarea capacităţilor prevăzute de Curriculum-ul Naţional.
Curriculum-ul adaptat a fost elaborat pentru copiii din ciclul gimnazial cu dificultăţi de învăţare.

5
COMPETENŢE GENERALE

1. Receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare uzuală


2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise în situaţii de comunicare uzuală
4. Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală

VALORI ŞI ATITUDINI

Procesul de predare-învăţare-evaluare pentru elevii cu cerințe educaționale


speciale promovează următoarele valori, atitudini şi comportamente:

1. Atitudinea deschisă faţă de ceilalţi


2. Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi
3. Disponibilitatea de a lucra în echipă şi de a colabora cu colegii
4. Atitudinea degajată în folosirea limbii engleze în situaţii din realitatea
cotidiană

6
CLASA a VI-a
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare uzuală

1.1. Identificarea informaţiilor esenţiale din -Selectarea/folosirea/colectarea de clipuri


fragmente scurte înregistrate, referitoare la audio/video/audio-video, în vederea realizării de
aspecte cotidiene previzibile, atunci când se proiecte pe teme culturale/ de interes; realizarea
vorbește rar și clar unor desene pe marginea unei teme date.

1.2. Identificarea semnificaţiei generale a - Realizarea unui produs (desen, colaj, schemă,
mesajelor orale curente, clar și rar articulate pantomimă, joc de rol) pe baza mesajului audiat

1.3. Identificarea unor elemente culturale -Realizarea unor postere/ albume ale clasei în
specifice limbii studiate urma vizionării unor emisiuni TV/ filme:
exploratori celebri/ cântăreţii preferaţi / toţi iubim
sportul/ actorul favorit etc.
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, -Prezentarea orală a unei teme realizate individual
asupra unui subiect familiar sau în grup

2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu Oferirea de răspunsuri scurte și reacţii la întrebări/
sprijin din partea interlocutorilor invitaţii / oferte

3. Receptarea de mesaje scrise în situaţii de comunicare uzuală

3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste -Identificarea unei curse aeriene pe un orar de
sau din texte funcţionale simple (pliante, zbor
meniuri,orare, reclame)

3.2. Manifestarea disponibilităţii pentru -Concurs de tipul cine știe câștigă pe tematici propuse de
informare prin lectură clasă

4. Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală


4.1. Participarea la schimbul de mesaje scrise -Concurs de afișe pe teme culturale

7
CONŢINUTURI
CLASA a VI-a
1.ORGANIZAREA TEMATICÃ
Conținuturile din lista de mai jos constituie mijloace pentru dezvoltarea competențelor de
comunicare, respectiv baza de operare prin care se structurează competențele; conținuturile nu se
tratează în sine; se va evita metalimbajul.
DOMENII DE CONŢINUT CLASA a VI-a
1. Suporturi de învăţare - Documente autentice: afișe publicitare, pliante
turistice, extrase din reviste pentru copii, benzi
desenate
- Prospecte, orare, broșuri, formulare, meniuri,
reţete culinare, instrucţiuni de securitate,
inclusiv în format digital
- Pagini de mică publicitate - Invitaţii - Clipuri
youtube, clipuri audio-video pe tematici
culturale, articole de ziar scurte și simple,
inclusiv în format digital
- Scurte fragmente de literatură pentru copii,
adaptate nivelului A1

2. Sugestii de contexte de comunicare/ - Persoane celebre: sportivi, exploratori, artiști


vocabular - Activităţi de interes: muzică, sport, sporturi
extreme, protecţia animalelor/ protecţia
mediului
- Tradiţii și obiceiuri specific
- Ţări, mijloace de transport
- Numere/ date

3. Gramatică funcţională (acte de vorbire / - A descrie activităţi


funcţii ale limbii, inclusiv convenţii socio- - A exprima acordul/ dezacordul
culturale) - A relata activităţi simple
- A dialoga pe teme cunoscute

8
SUGESTII METODOLOGICE
Prezentul curriculum a fost formulat pentru disciplina limba engleză şi a fost conceput astfel
încât să conducă la:
 Utilizarea unor metode active cu ajutorul cărora elevii să comunice eficient;
 Realizarea unor activităţi care stimulează curiozitatea pentru studiul limbii engleze;
 Dezvoltarea capacității de a exprima mesaje simple în această limbă precum şi spiritul de
observaţie, gândirea reproductivă şi creativă;
 Lucrul în echipă;
 Integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în colectivul clasei.
Este important ca în activitatea desfăşurată la oră să se ţină seama de aptitudinile elevilor,
cerințele fiecărui elev în parte, de nivelul elevilor, de interesul acestora şi de specificul clasei.
Ţinând seama de noua concepţie asupra finalităţilor educaţiei, accentul va fi mai mult pus pe
competenţe şi mai puţin pe conţinuturi, iar procesul didactic se va centra pe elev. Important este
ca la sfârşitul fiecărei ore de curs, elevul să fi învăţat ceva nou şi să ştie cum să folosească
informaţia.
MATERIALE DIDACTICE: Cd-uri audio, materiale video, flashcard-uri, imagini,
videoproiector, casetofon, laptop, creioane colorate, carioci, caiete, fise de lucru, planse.
MODALITATI DE EVALUARE: :- fişe de lucru individuale adaptate nivelului elevului; probe
orale; observarea sistematică, aprecierea orala, teste cu itemi pentru fiecare obiectiv în parte,
evaluarea rezultatelor concrete (portofoliul elevului).
Feedback din partea profesorului sau autoevaluare prin semne convenţionale convenite la
nivel de clasă: Elevii pot fi încurajaţi pentru performanţe bune prin oferirea unor steluţe colorate
sau fundiţe de hârtie creponată, buline autocolante etc.

BIBLIOGRAFIE
Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching, Pearson Education Limited,
Harlow, 2001;
Programa şcolară pentru disciplina LIMBA MODERNA 1 Clasele a V-a – a VIII-a, aprobată
prin ordinul de ministru nr. 3393 / 28.02.2017, Bucureşti 2017

9
10