Sunteți pe pagina 1din 70

Limba și literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Poveștile Pământului


PERIOADA: 3 săptămâni (S 2-3-4)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.4. Manifestarea curiozităţii ●Textul literar - - realizarea în grup a unui ciorchine pentru a organiza ●Resurse  Tema de lucru în
faţă de diverse tipuri de lectura textului informații/idei/cuvinte potrivite pornind de la cuvântul materiale:manual, text clasă:alcătuirea de
mesaje în contexte familiare carte (1.4); suport: Spiridușul cel propoziții utilizând
3.1. Extragerea unor informaţii - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); bun al cărții, după Ada cuvintele nou învățate în
de detaliu din texte - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin Teodorescu,Caietul text
informative sau literare raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu elevului pentru clasa a
4.5. Manifestarea sensurile oferite de dicţionar (3.1); III-a – Limba și  Proba orală:
disponibilităţii pentru - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii literatura română, formulare de răspunsuri
transmiterea în scris a unor (4.5); Editura Intuitext, la întrebări referitoare la
idei - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în dicționar, minge. conţinutul textului
lanţ, ştafetă (3.1); ●Resurse procedurale:
- joc: Găseşte şi citeşte! -citirea selectivă a textului pe exercițiul, conversaţia,
baza unor repere date de învățător (3.1); explicaţia, procedee de
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează citire activă,
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul brainstorming-ul,
citit (3.1); metoda Ciorchinele,
- explicarea enunțului …nu cumva cuvintele să se adune RAÎ (Răspunde, aruncă,
în așa fel încât să dea înțelesuri greșite(3.1); întreabă), jocul
- exprimarea unor idei referitoare la întrebările pe care didactic.
un copil le-ar puteaadresaspiridușului cel bundintr-o
carte cu titlul Poveștile Pământului (4.5).
2. 2.2. Povestirea unei întâmplări ●Textul literar – - citirea selectivă a textului în funcţie de repere date de ●Resurse  Tema pentru acasă
cunoscute pe baza unui suport lectura învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din text care te- materiale:manual, text  Observare
adecvat din partea aprofundată a a făcut să te simți fericit/trist/uimit etc. (3.2); suport: Spiridușul cel sistematică a
profesorului textului - relatarea după întrebările investigatorului perfect, a bun al cărții, după Ada calității actului
3.2. Formularea unui răspuns întâmplărilor din text (Cine? Ce? Unde?Când? Cum? De Teodorescu, Caietul citirii:
emoţional faţă de textul literar ce? Cu cine?) (2.2); elevului pentru clasa a  Lista de control/
citit - citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea III-a – Limba și verificare:
4.5. Manifestarea disponibilităţii intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie și de literatura română,  citirea părţilor
pentru transmiterea în scris a sentimentele trăite de personaje (3.2); Editura Intuitext dintr-o naraţiune
unor idei - exprimarea reacţiilor faţă de cele citite ●Resurse procedurale: folosind tonul
folosindmodalităţi diverse: desen, mimă, schemă (3.2); exercițiul, conversaţia, adecvat celor
- raportarea proprieiexperiențe la cea a personajelor: explicaţia povestite;
Dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/aş fi ... (3.2);  adaptarea volumului
- Atelier de creațieFel de fel de întrebări și răspunsuri: vocii şi a ritmului
formularea de întrebări pe care fiecare elev le-ar adresa vorbirii la atmosfera
spiridușului din cartea sa de povești, precumși povestirii;
formularea de răspunsuri la întrebările formulate de  citirea cu intonația
colegi (4.5); impusă de semnele
- imaginarea conținutului unei povești cu titlul Poveștile de punctuație;
Pământului, în situația în care fiecare elev ar fi autorul  demonstrarea
(4.5). înțelegerii logicii
textului.
3. 1.4. Manifestarea curiozităţii ●Rolul ilustrațiilor - realizarea corespondenţei dintre mesajul transmis de ●Resurse  Tema pentru acasă
faţă de diverse tipuri de ilustraţie şi cel transmis de texte (1.4); materiale:manualul,
mesaje în contexte familiare - asocierea unor ilustrații cu momentele text suport: Spiridușul  Observarea
2.2. Povestirea unei întâmplări corespunzătoare dintr-o naraţiune (1.4); cel bun al cărții, după sistematică: atitudinea
cunoscute pe baza unui suport - selectarea ilustrațiilor potrivite pentru anumite texte Ada Teodorescu, cărți elevilor faţă de sarcina
adecvat din partea date, referitoare la animale care trăiesc pe uscat sau în de la biblioteca clasei, dată
profesorului apă (1.4); creioane colorate, coli  Listă de verificare (da,
3.6. Aprecierea valorii cărţilor - selectarea unor cărți din biblioteca amenajată în sala albe și colorate. nu):
4.5. Manifestarea disponibilităţii de clasă (3.6);  concentrare asupra
pentru transmiterea în scris a - activitate în perechi de recunoaștere a unei povești pe ●Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat;
unor idei baza informațiilor oferite de coleg/ă, pornind de la exercițiul, conversaţia,  implicarea activă în
imaginea care însoțește textul (2.2); explicaţia rezolvarea sarcinii;
- realizarea unor desene pentru a ilustra ceea cea înţeles  cooperarea pentru
din textul lecturat (1.4); realizarea sarcinii.
- participarea, alături de colegi şi de învățător, la
realizarea scenariului unei dramatizări în care intervin
personaje din mai multe povești cunoscute (4.5).
4. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Povestirea orală - audierea unei povești folosind computerul (1.4); ●Resurse  Tema pentru acasă
de detaliu dintr-un text după un șir de - ordonarea unor ilustraţii date, conform succesiunii materiale:manual, CD-
informativ sauliterar accesibil ilustrații întâmplărilor petrecute în textul audiat (1.1); ul aferent manualului,  Observarea
1.4. Manifestarea curiozităţii - completarea unor enunțuri cu informații din textul text suport: Pescarul și sistematică:comporta
faţă de diverse tipuri de audiat (1.1); delfinii, după Gheorghe mentul de ascultător
mesaje în contexte familiare - jocuri de cuvinte: Silabe încurcate (3.5); Onea, imagini care activ
2.2. Povestirea unei întâmplări - integrarea cuvintelor în enunțuri proprii (3.5); ilustrează momente ale  Lista de verificare (da,
cunoscute pe baza unui suport - realizarea unor desene/scheme pentru a ilustra ceea acțiunii din povestea nu):
adecvat din partea cea înţeles din textul audiat (1.4); audiată, Caietul  manifestarea
profesorului - relatarea de întâmplări pe baza unor ilustrații care elevului pentru clasa a interesului față de
3.5. Sesizarea unor regularităţi sugerează începutul, continuarea și sfârșitul acțiunii (în III-a – Limba și mesaje audiate cu
ale limbii pe baza textului citit grupuri de elevi aşezaţi în cerc, fiecare membru al literatura română, ajutorul
grupului povestește un anumit moment al acțiunii) (2.2). Editura Intuitext, computerului;
creioane colorate, coli  concentrare asupra
albe și colorate. sarcinii;
●Resurse procedurale:  formularea de
exercițiul, conversaţia răspunsuri adecvate
euristică, explicaţia, la întrebări;
metoda Cercul  executarea unor
(povestirea orală în sarcini conform
grup) comenzilor primite.
5. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Textul literar – - identificarea enunţurilor adevărate/false referitoare la  Resurse  Tema pentru acasă
de detaliu dintr-un text lectura textului textul audiat (lecturat de învățător) (1.1); materiale:manual, text  Observarea
informativ sauliterar accesibil - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de suport: Povestea sistematică:
2.2. Povestirea unei întâmplări mesajul textului audiat, dintr-o pereche/serie de variante pământului și a muncii comportamentul de
cunoscute pe baza unui suport date (1.1); (din volumul Legende cititor:
adecvat din partea - citirea textului cu voce tare, în şoaptă, în gând; citire în populare românești),  Scara de
profesorului lanţ, citire ştafetă (3.1); Caietul elevului pentru clasificare
3.1. Extragerea unor informaţii - joc: Găseşte şi citeşte! - citirea selectivă, în funcţie de clasa a III-a – Limba și (întotdeauna,
de detaliu din texte anumite repere: un detaliu, o idee din text (3.1); literatura română, frecvent, rar):
informative sau literare - formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind Editura Intuitext  deprinderi de citire
4.5. Manifestarea disponibilităţii cuvinte date (2.2);  Resurse (suficient de tare,
pentru transmiterea în scris a - formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe baza procedurale: astfel încât să fie
unor idei textului citit (4.5); conversaţia, explicaţia, auzit);
- citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea exerciţiul,  respectarea poziției
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie (3.1). problematizarea. corecte a corpului și a
cărții;
 pronunțarea clară și
accentuarea corectă a
cuvintelor.
6. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul literar – - citirea selectivă a textului în funcţie de repere date de  Resurse  Tema pentru acasă
cunoscute pe baza unui suport interpretarea învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din text care te- materiale:manual, text
adecvat din partea textului a făcut să te simți fericit/trist/uimit etc. (3.2); suport: Povestea  Tema de lucru în
profesorului - citirea textului cu reglarea intensităţii şi volumului vocii pământului și a muncii clasă: jurnal cu dublă
2.5. Adaptarea vorbirii la precum şi a ritmului vorbirii, corespunzător încărcăturii (din volumul Legende intrare: transcrierea
diferite situaţii de comunicare afective a mesajului (3.2); populare românești), unui fragment
în funcţie departenerul de - transcrierea unui pasaj din text care Caietul elevului pentru preferat, motivarea
dialog intrigă/uimeşte/stârneşte interesul/impresionează (3.1); clasa a III-a – Limba și alegerii lui
3.1. Extragerea unor informaţii - realizarea în scris a unui scurt text în care se literatura română,
de detaliu din texte comentează paragraful ales (3.1); Editura Intuitext  Observarea
informative sau literare - exprimarea orală a mai multor opinii în legătură cu  Resurse sistematică:
3.2. Formularea unui răspuns întâmplările prezentate în unul dintre pasajele selectate, procedurale: lectura iniţiativa în comunicare:
emoţional faţă de textul literar încheiată cu comentariul celui care a ales pasajul (2.2); explicativă, citirea  Scara de clasificare
citit - raportarea proprieiexperiențe la cea a personajelor: selectivă, lectura (întotdeauna,
Dacă aş fi... m-aş simţi/aş fi ... (3.2); creativă, conversaţia, frecvent, rar):
- joc de rol în diverse situaţii de comunicare, cu explicaţia, jocul de rol,  menținerea
respectarea regulilor stabilite (elevii întruchipează jurnalul cu dublă interesului pentru
diferite elemente/personaje din textul lecturat) (2.5). intrare, metoda dialog;
Lasă-mi mie ultimul  acceptarea punctelor
cuvânt! de vedere diferite în
cadrul grupului;
 transmiterea de
stări, sentimente, idei.

7. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Textul literar în - realizarea în grup a unui ciorchine pentru a organiza ●Resurse  Tema pentru acasă
faţă de diverse tipuri de versuri informații/idei/cuvinte potrivite, pornind de la cuvântul materiale:manual, text
mesaje în contexte familiare școlar(1.4); suport: Cu nasul în  Tema de lucru în
3.1. Extragerea unor informaţii - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); carte, după Nina clasă:alcătuirea de
de detaliu din texte - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin Cassian, Caietul propoziții utilizând
informative sau literare raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu elevului pentru clasa a cuvintele nou învățate în
3.6. Aprecierea valorii cărţilor sensurile oferite de dicţionar (3.1); III-a – Limba și text.
4.5. Manifestarea - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii literatura română,  Proba orală:
disponibilităţii pentru (4.5); Editura formulare
transmiterea în scris a unor - citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea Intuitext,dicționar, de răspunsuri la întrebări
idei intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie (3.1.); minge. referitoare la conţinutul
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează ●Resurse procedurale: textului
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul exercițiul, conversaţia,
citit (3.1); explicaţia, procedee de
- activitate la biblioteca clasei: selectarea de cărți în care citire activă,
se regăsesc texte în versuri; observarea diferitelor brainstorming-ul,
moduri de așezare în pagină a textului tipărit (3.6); metoda Ciorchinele,
- crearea de rime pe tema Pământul (uscat, apă, aer) RAÎ (Răspunde, aruncă,
(4.5). întreabă), jocul
didactic.
8. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Silaba. - lectura activă a textului, cu creionul în mână (3.1); ●Resurse  Tema pentru acasă
de detaliu din texte Cuvântul. - activități în perechi cu scopul de a lămuri aspecte materiale:manual, text  Evaluarea după
informative sau literare Despărțirea neînțelese din text (3.1); suport: Cu nasul în rezolvarea sarcinilor
3.5. Sesizarea unor regularităţi cuvintelor în - identificarea în text a unor cuvinte care îndeplinesc carte, după Nina de învățare:
ale limbii pe baza textului citit silabe la capăt de cerințe date (număr de silabe, număr de vocale) (3.5); Cassian, Caietul Tehnica „Fără mâini
4.1. Aplicarea regulilor de rând - completarea unor cuvinte cu litere/grupuri de litere elevului pentru clasa ridicate” - se aşteaptă
despărţire în silabe la capăt de care lipsesc (3.5); aIII-a –Limba și răspunsuri la anumite
rând, deortografie şi de - formarea de cuvinte din silabe date sau prin derivare literatura română, solicitări ale cadrului
punctuaţie în redactarea de cu prefixe (3.5); Editura didactic; se lasă elevilor
text - identificarea diferitelor variante de despărțire a unui Intuitext,jetoane cu timp de gândire, apoi
cuvânt la capătul rândului (4.1); silabe pot discuta în perechi
- transcrierea unor fragmente din textul suport, ●Resurse procedurale: sau în grupuri mici;
exersând încadrarea în spaţiul paginii, respectarea exercițiul, conversaţia, atenţia învățătorului se
regulilor de despărțire la capătul rândului (4.1.). explicaţia, procedee de poate muta către
citire activă anumiţi elevi,
oferindu-se şi celor
timizi, tăcuţi sau
neîncrezători
posibilitatea de a se
exprima.
9. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Aşezarea - citirea textului cu reglarea intensităţii şi volumului vocii ● Resurse  Tema pentru acasă
de detaliu din texte textului în pagina precum şi a ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii materiale:manual, text
informative sau literare caietului afective a mesajului (3.2); suport: Cu nasul în  Tema de lucru în
3.2. Formularea unui răspuns - realizarea unui jurnal cu dublă intrare (3.1); carte, după Nina clasă: redactarea
emoţional faţă de textul literar - așezarea corectă pe două coloane a textului scris în Cassian, Caietul unui scurt text și
citit cadrul jurnalului cu dublă intrare (4.1); elevului pentru clasa scrierea acestuia
4.1. Aplicarea regulilor de - raportarea proprieiexperiențe la cea a personajelor: a III-a – Limba și respectând regulile
despărţire în silabe la capăt de Dacă aş fi... m-aş simţi/aş fi ... (3.2); literatura română, de așezare în pagină
rând, deortografie şi de - antrenament de scriere creativă: completarea unei Editura Intuitext,coli
punctuaţie în redactarea de liste de activități pe care elevii le-ar putea desfășura la albe, carton, creioane ● Interevaluarea:
text școală, în timpul pauzelor (4.4); colorate aprecierea modului în
4.4. Povestirea pe scurt a unei - redactarea unui scurt text în care se prezintă o ●Resurse procedurale: care au fost respectate,
întâmplări imaginate/trăite activitate preferată, desfășurată la școală (4.4); exercițiul, conversaţia, de către colegi, regulile
- scrierea textului redactat pe o coală albă de hârtie, explicaţia, lectura de așezare în pagină a
respectând încadrarea în spaţiul paginii, regulile de explicativă, jurnalul cu textelor din cartea
despărțire la capătul rândului (4.1.); dublă intrare expusă
- realizarea în grup a unei cărți din lucrările realizate
anterior și expunerea acesteia (4.4).
10. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Jurnalul de - folosirea unor simboluri specifice eficientizăriilecturii ● Resurse  Tema pentru acasă
faţă de diverse tipuri de lectură (SINELG) în timpul citirii unui scurt text în care se prezintă materiale:manual, text
mesaje în contexte familiare informații despre jurnalul de lectură (3.1); suport: Jurnalul de  Tema de lucru în
2.2. Povestirea unei întâmplări - formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre lectură, după Vlad clasă: formularea
cunoscute pe baza unui suport conţinutul textului citit (3.1); Zografi, Caietul răspunsurilor la întrebări
adecvat din partea - realizarea unui desen/scheme pentru a ilustra ce elevului pentru clasa a adresate de învățător
profesorului înțeleg prin Jurnalul de lectură –cufăr de impresii (1.4); III-a – Limba și (pe baza lucrului cu
3.1. Extragerea unor informaţii - antrenament de scriere creativă în grup: Drepturile literatura română, textul)
de detaliu din texte cititorului (4.4); Editura Intuitext  Autoevaluarea -
informative sau literare - observarea și discutarea modului în care se expun opinii, ●Resurse procedurale: interesul pentru lectură
4.4. Povestirea pe scurt a unei impresii, în care se relatează întâmplări într-un jurnal de exercițiul, conversaţia,
întâmplări imaginate/trăite lectură (3.1); explicaţia, lectura
- prezentarea orală a unor fapte, gânduri, impresii, opinii ce explicativă, tehnica
pot fi consemnate într-un jurnal de lectură, pornind de la un SINELG
text cunoscut de elevi și cu ajutorul întrebărilor formulate de
învățător (2.2).
11. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Jurnalul de - citirea unui text cu voce tare, în şoaptă, în gând; citire ● Resurse materiale:  Temă de lucru în
de detaliu din texte lectură (Cum se în lanţ, citire ştafetă (3.1); Lectură și scriere, joc și clasă: completarea unei
informative sau literare completează o - citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea fantezie - Clasa a III-a, pagini din jurnalul de
3.6. Aprecierea valorii cărţilor pagină din intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie (3.1); Editura Intuitext, text lectură al clasei
4.5. Manifestarea disponibilităţii jurnalul de lectură - joc: Găseşte şi citeşte! - citirea selectivă, în funcţie de suport: Cum se scrie o
pentru transmiterea în scris a al clasei?) anumite repere: un detaliu, o idee din text (3.1); carte, după Petre
unor idei - consemnarea impresiilor, opiniilor în urma lecturării Ghelmez,cărți din  Tema de lucru pentru
textului și realizarea unui jurnal de lectură al clasei din biblioteca acasă: completarea unei
lucrările tuturor elevilor (4.5); clasei/personală pagini din jurnalul
- activitate la biblioteca clasei: selectarea, unei cărți ● Resurse procedurale: personal de lectură
preferate cu tema Pământul, în scopul lecturării acesteia conversaţia, explicaţia,
în timpul liber, urmată de completarea jurnalului exerciţiul, procedee de
personal de lectură (3.6). citire activă, jocul
didactic.

12. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Cum se - utilizarea tehnicii S.V.Î. (Știu, Vreau să știu, Am învățat) ●Resurse  Observarea
cunoscute pe baza unui suport organizează un în contextul citirii unui scurt text în care se prezintă materiale:manual, text sistematică: atitudinea
adecvat din partea portofoliu? informații despre cum se organizează un portofoliu (3.1); suport despre modul în elevilor faţă de sarcina
profesorului - formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre care se organizează un dată
3.1. Extragerea unor informaţii conţinutul textului citit (3.1); portofoliu, mapă de  Lista de verificare (da/
de detaliu din texte - prezentarea pașilor de parcurs în organizarea unui plastic, coli albe, nu):
informative sau literare portofoliu, având ca sprijin întrebările formulate de creioane colorate concentrarea asupra
4.5. Manifestarea disponibilităţii învățător (Ce? Unde?Când? Cum? De ce? Cu cine?)(2.2); ●Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat;
pentru transmiterea în scris a - realizarea paginii de gardă a propriului portofoliu și a exercițiul, conversaţia, implicarea activă în
unor idei unei pagini în care elevul face o scurtă prezentare explicaţia, lectura rezolvarea sarcinii.
referitoare la conținutul portofoliului său (4.5). explicativă, tehnica
S.V.Î.
13. 3.2. Formularea unui răspuns  Recapitulare - citirea unor poezii-numărători cu reglarea intensităţii şi ● Resurse ●
emoţional faţă de textul literar – Textul literar (în volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii, materiale:manual, Interevaluarea:prezenta
citit proză și în corespunzător încărcăturii afective a mesajului (3.2); Caietul elevului pentru rea unor lucrări
4.1. Aplicarea regulilor de versuri) - exprimarea reacţiilor faţă de cele citite clasa a III-a – Limba și personale
despărţire în silabe la capăt de – Așezarea folosindmodalităţi diverse: ritm/melodie (3.2); literatura română,
rând, deortografie şi de textului în pagina - antrenament de scriere creativă: continuarea unor Editura Intuitext, text
punctuaţie în redactarea de caietului versuri date, cu tema Pământul (4.4); suport: În bibliotecă,
text - Scrierea - redactarea unui scurt text pe baza unei ilustrații (4.4); după Ana Blandiana
4.4. Povestirea pe scurt a unei imaginativă (texte - scrierea pe caiet a textului, respectând încadrarea în Resurse procedurale:
întâmplări imaginate/trăite scurte), pe baza spaţiul paginii, regulile de despărțire la capătul rândului conversaţia, explicaţia,
unui suport vizual (4.1.). exerciţiul, jocul
didactic
14. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
de detaliu din texte - Textul literar (în – identificarea de informații explicit formulate, dintr-un fişe de evaluare
informative sau literare proză și în text citit la prima vedere (3.1);  Resurse procedurale:
3.2. Formularea unui răspuns versuri) – formularea de concluzii directe pe baza informațiilor conversaţia, exerciţiul;
emoţional faţă de textul literar - Scrierea din textul citit (3.1);
citit imaginativă (texte – raportarea proprieiexperiențe la cea a personajelor:
4.1. Aplicarea regulilor de scurte), pe baza Dacă aş fi... m-aş simţi/aş fi ... (3.2);
despărţire în silabe la capăt de unui suport vizual – folosirea jurnalului cu dublă intrare (3.1);
rând, deortografie şi de - Despărțirea – aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de
punctuaţie în redactarea de cuvintelor în rând (4.1).
text silabe la capăt de
rând
15. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Rolul Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după
de detaliu din texte ilustrațiilor ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor manual, fişe de rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare ● Despărțirea stabili în funcţie de problemele (individuale/ale ameliorare/dezvoltare; ameliorare/dezvoltare
3.2. Formularea unui răspuns cuvintelor în majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea  Resurse procedurale:
emoţional faţă de textul literar silabe la capăt de sumativă. conversaţia, explicaţia ● Autoevaluarea
citit rând ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de exerciţiul, jocul
4.1. Aplicarea regulilor de ● Așezarea dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor didactic.
despărţire în silabe la capăt de textului în pagina demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare
rând, deortografie şi de caietului vizate prin proba de evaluare sumativă.
punctuaţie în redactarea de ● Antrenamente
text de scriere
4.4. Povestirea pe scurt a unei creativă
întâmplări imaginate/trăite
Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Călătorie pe un nor
PERIOADA: 4 săptămâni (S 5 – 6 – 7)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.2. Deducerea sensului unui ●Textul literar – - realizarea de predicții referitoare la întâmplările ce ar ●Resurse  Observare sistematică:
1. cuvânt prin raportare la lectura textului putea să se petreacă într-un text, pornind de la cuvântul- materiale:manual, comportamentul de
mesajul audiat încontexte de cheie apă (1.4); text suport: Furtuna, receptor
comunicare familiare - audierea unui text lecturat de către învățător, în care după Ruth Stiles  lista de verificare:
1.4. Manifestarea curiozităţii întâmplările se petrec pe mare (1.4); Gannett, Caietul – semnalarea, prin
faţă de diverse tipuri de - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a elevului pentru clasa mimică, gesturi sau
mesaje în contexte familiare descoperisemnificaţia cuvintelor necunoscute, întâlnite în a III-a – Limba și verbal, a neînţelegerii
3.1. Extragerea unor informaţii textul audiat (1.2); literatura română, mesajului oral ascultat;
de detaliu din texte - confruntarea explicațiilor oferite de elevi pentru Editura Intuitext, fâșii – sesizarea, după auz, a
informative sau literare cuvintele necunoscute cu sensurile oferite de dicţionar de hârtie pe care sunt cuvintelor necunoscute
4.4. Povestirea pe scurt a unei (3.1); scrise paragrafe din din mesajele orale
întâmplări imaginate/trăite - antrenament de scriere creativă: joc Poveste forţată textul audiat, dicționar, ascultate
(redactarea unui scurt text în care se utilizează achiziţiile minge.
lexicale noi. Redactarea textului pornește de la un cuvânt ●Resurse procedurale:  Tema de lucru în
nou, precizat de învățător și continuă pe măsură ce metoda predicțiilor, clasă:
învățătorul introduce, la intervale scurte de timp, alte metoda termenilor – antrenament de
cuvinte) (4.4); dați în avans, procedee scriere creativă:
- ordonarea paragrafelor scrise pe fâșii de hârtie și de citire activă, redactarea unui scurt
reconstituirea textului audiat (3.1); conversaţia, explicaţia, text utilizând cuvintele
- formularea de întrebări/răspunsuri ce vizează exercițiul, metoda RAÎ nou învățate, introduse
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul (Răspunde, aruncă, treptat de către
citit (3.1). întreabă), jocul învățător, pe parcursul
didactic. redactării

2. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Relatarea unor - relatarea, după întrebările investigatorului perfect, a ●Resurse materiale:  Observarea
de detaliu dintr-un text întâmplări întâmplărilor din textul studiat în orele anterioare (Cine? manual, text suport: sistematică - iniţiativa în
informativ sauliterar accesibil cunoscute, cu Ce? Unde?Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2); Furtuna, după Ruth comunicare:
2.2. Povestirea unei întâmplări sprijin din partea - exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor Stiles Gannett, Caietul  Scara de
cunoscute pe baza unui suport învățătorului din text (3.3); elevului pentru clasa clasificare
adecvat din partea - exprimarea acordului/dezacordului faţă de acţiunile, a III-a – Limba și (întotdeauna,
profesorului atitudinile unorpersonaje și argumentarea opiniei literatura română, frecvent, rar):
3.3. Formularea unei păreri personale (3.3); Editura Intuitext  menținerea
despre o povestire/personajele - reluarea audierii textului pentru a completa/transpune, ●Resurse procedurale: interesului pentru
acesteia în tabelul Cadranele, informaţii și desene adecvate pentru conversaţia, explicaţia, dialog;
4.1. Aplicarea regulilor de a exprima ceea ce a auzit, ce a simțit (1.1) precum și povestirea,  acceptarea punctelor
despărţire în silabe la capăt de propriile experiențe prin raportare la cele ale dezbaterea, exercițiul, de vedere diferite în
rând, deortografie şi de personajelor, concluzii (3.3); problematizarea. cadrul grupului;
punctuaţie în redactarea de - identificarea în textul suport a unor cuvinte cu doi n,  transmiterea de
text formarea de cuvinte pornind de la cuvinte date și stări, sentimente, idei.
formularea unor enunțuri cu acestea (4.1).  Tema pentru acasă
3. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – - realizarea în scris, pornind de la cuvinte-cheie date de ● Resurse materiale:  Observarea
cunoscute pe baza unui suport locul, timpul, învățător, a unor predicții referitoare la locul, timpul, manual, text suport: sistematică:comportam
adecvat din partea ordinea derulării acțiunile care ar putea să se petreacă în textul ce Țara lui „Vreau-și- entul de cititor activ
profesorului întâmplărilor urmează a fi lecturat (4.4); primesc”, după André
 Lista de verificare (da,
3.1. Extragerea unor informaţii - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); Maurois, Caietul
de detaliu din texte - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin nu):
elevului pentru clasa
informative sau literare raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu a III-a – Limba și  manifestareainteres
4.4. Povestirea pe scurt a unei sensurile oferite de dicţionar (3.1); literatura română, ului față de lectura unui
întâmplări imaginate/trăite - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii Editura text
(4.4); Intuitext,dicționar  formularea de
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, ● Resurse procedurale: răspunsuri adecvate la
ştafetă (3.1); metoda predicțiilor pe întrebări.
- precizarea, pe baza întrebărilor investigatorului perfect, baza unor termeni dați
a aspectelor esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a în avans, procedee de ● Temă de lucru în
făcut? Unde?Când? Cum? De ce?) (2.2); citire activă, clasă:
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de conversaţia, explicaţia, -alcătuirea de enunțuri
tipul: mai întâi,apoi, în cele din urmă, pentru a relata exercițiul utilizând cuvinte nou
întâmplări din text, în ordinea derulării lor (4.4); învățate;
- confruntarea propriilor predicții cu aspectele relatate în - relatarea întâmplărilor
text și stabilirea punctelor comune (3.1); din text, în ordinea
- antrenament de scriere creativă: continuarea enunțului: derulării lor, utilizând
Dacă aș fi o pasăre, aș fi ….deoarece .…” (4.4). conectori de tipul: mai
întâi,apoi, în cele din
urmă
4. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Sensul - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe baza ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
de detaliu din texte cuvintelor: unor repere date de învățător (enunțuri din text în care se manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare - cuvinte cu regăsesc cuvinte cu același sens celor date) (3.1); Țara lui „Vreau-și- învățare:
3.2. Formularea unui răspuns același înțeles; - poziționarea pe axa timpului a unor enunțuri care primesc”, după André Tehnica semaforului: se
emoţional faţă de textul literar - cuvinte cu prezintă întâmplări petrecute în text, în ordinea derulării Maurois, Caietul pune la dispoziţia
citit înțeles opus; acțiunilor (3.1); elevului pentru clasa elevilor un set de trei
4.4. Povestirea pe scurt a unei - cuvinte care au - realizarea unui simbol/desen în dreptul fiecărui enunț a III-a – Limba și cartonaşe colorate în
întâmplări imaginate/trăite aceeași formă, de pe axa timpului pentru a evidenția emoția/reacția literatura română, culorile semaforului, iar
dar înțeles diferit; provocată de întâmplările din text (3.2); Editura la solicitarea
- expresii. - transformarea unui paragraf din text care transmite o Intuitext,dicționar, învățătorului, ei ridică un
anumită emoție, pozitivă sau negativă, prin înlocuirea creioane colorate cartonaş corespunzător:
unor cuvinte astfel încât, la final, fragmentul să transmită ● Resurse procedurale: verde dacă înţeleg,
o emoție diferită față decea inițială –utilizarea cuvintelor procedee de citire galben dacă nu sunt
cu sens opus (3.2; 4.4); activă, lectura cu siguri şi roşu dacă nu
- identificarea în textul suport a cuvintelor cu aceeași creionul în mână, înţeleg.
formă, dar înțeles diferit și descifrarea sensurilor acestora conversaţia, explicaţia,
prin raportare la context (3.1); exercițiul, jocul didactic
- alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii ce conțin un ●Observarea
anumit cuvânt din textul suport (4.4); sistematică: atitudinea
- alcătuirea, în grup, a unui scurt text în care să se elevilor faţă de sarcina
utilizeze sensurile diferite ale cuvântului mare, cuvinte cu dată
înțeles asemănător acestuia, cuvinte cu înțeles opus  Listă de verificare
precum și expresii diferite ce conțin cuvântul dat (4.4). (da, nu):
 concentrare asupra
sarcinii de rezolvat;
 implicare activă în
rezolvarea sarcinii.
5. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Personajele - citirea individuală a unui scurt text informativ referitor ● Resurse materiale:  Evaluarea după
pentru găsirea de soluţii la textului narativ la conceptul de personaj (3.1); manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
probleme - reflecție individuală, pe baza textului, asupra Țara lui „Vreau-și- învățare:
3.1. Extragerea unor informaţii conceptului de personaj (sens, elemente definitorii, primesc”, după André Tehnica „Fără mâini
de detaliu din texte categorii de personaje: oameni/animale/plante/lucruri) Maurois, Caietul ridicate” -se aşteaptă
informative sau literare (3.1); elevului pentru clasa răspunsuri la anumite
3.3. Formularea unei păreri - definirea, în perechi, pe baza textului a conceptului de a III-a – Limba și întrebări/solicitări ale
despre o povestire/personajele personaj (2.4); literatura română, cadrului didactic; se lasă
acesteia - comunicarea în cadrul grupului mare a ideilor conturate Editura elevilor timp de gândire,
4.4. Povestirea pe scurt a unei în perechi despre ceea ce înseamnă personaj (2.4); Intuitext,dicționar apoi pot discuta în
întâmplări imaginate/trăite - identificarea personajelor din textul suport studiat la ● Resurse procedurale: perechi sau în grupuri
ora anterioară (3.3); procedee de citire mici; atenţia
- exprimarea unor păreri personale despre personajele activă, lectura cu învățătorului se poate
identificate (3.3); creionul în mână, muta către anumiţi elevi,
- realizarea de corespondențe între personajele textului și conversaţia, explicaţia, oferindu-se şi celor
anumite acțiuni ale acestora (3.1); exercițiul, jocul didactic, timizi, tăcuţi sau
- exprimarea acordului/dezacordului față de anumite metoda Scrierea liberă, neîncrezători în forţele
acțiuni, atitudini ale personajelor din textul suport (3.3); metoda Gândiți/Lucrați proprii posibilitatea de a
- antrenament de scriere creativă: consemnarea în scris, în perechi/Comunicați se exprima.
într-un interval de timp scurt, anunțat de învățător, a
tuturor ideilor, gândurilor pe care elevul le are pornind de ● Tema pentru acasă
la enunțul În călătoria sa prin lume, o picătură de apă și-a
făcut o mulțime de prieteni.(4.4).
6. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Proiect: - identificarea de personaje din lecturile cunoscute de  Resurse materiale: ● Observarea
de detaliu dintr-un text Enciclopedia elevi și completarea unui tabel cu numele acestora pentru manual, cărți de la sistematică: atitudinea
1.4. Manifestarea curiozităţii personajelor din cât mai multe dintre literele alfabetului (Alfabetul biblioteca clasei, elevilor faţă de sarcina
faţă de diverse tipuri de povești personajelor)(1.1); flip-chart, coli de scris dată
mesaje în contexte familiare - Organizarea activităţii de derulare a proiectului A4, creioane colorate  Listă de verificare
4.4. Povestirea pe scurt a unei Enciclopedia personajelor din povești:  Resurse procedurale: (da, nu):
întâmplări imaginate/trăite  stabilirea temei proiectului; conversaţia, explicaţia,  concentrare asupra
 precizarea cerinţelor; exerciţiul, sarcinii de rezolvat;
 prezentarea criteriilor de evaluare; demonstraţia,  implicare activă în
 stabilirea datei de prezentare a proiectului; brainstorming-ul, rezolvarea sarcinii.
 stabilirea responsabilităţilor (alegerea de către fiecare învăţarea bazată pe
elev a unui personaj din lista creată anterior, pentru a fi proiect ● Tema pentru acasă
prezentat în Enciclopedia personajelor) (4.4);
- realizarea unor desene pentru a ilustra personajele
alese (timbre cu personaje) (1.4);
- scrierea unor enunțuri prin care se furnizează
informații despre personajele alese (4.4).

7. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); ●Resurse  Tema de lucru în
cunoscute pe baza unui suport lectura textului - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin materiale:manual, clasă:alcătuirea de
adecvat din partea raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu text suport: O vizită la propoziții utilizând
profesorului sensurile oferite de dicţionar (3.1); Cumuleta, după cuvintele nou învățate în
3.1. Extragerea unor informaţii - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii George Ricus, Caietul text
de detaliu din texte (4.4); elevului pentru clasa
informative sau literare - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, a III-a – Limba și  Proba orală:
4.4. Povestirea pe scurt a unei ştafetă (3.1); literatura română, formulare de răspunsuri
întâmplări imaginate/trăite - precizarea, pe baza întrebărilor investigatorului perfect, Editura la întrebări referitoare la
a aspectelor esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a Intuitext,dicționar, conţinutul textului
făcut? Unde?Când? Cum? De ce?) (2.2); minge.
- ordonarea unor enunțuri care prezintă întâmplări ●Resurse procedurale:
petrecute în text (3.1); exercițiul, conversaţia,
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de explicaţia, procedee de
tipul: mai întâi,apoi, în cele din urmă, pentru a relata citire activă, RAÎ
întâmplări din text, în ordinea derulării lor (4.4). (Răspunde, aruncă,
întreabă)
8. 2.5. Adaptarea vorbirii la ● Comunicarea - joc Semaforul emoțiilor: selectarea din text a unor ●Resurse materiale:  Observarea
diferite situaţii de comunicare orală a ideilor, a cuvinte/expresii/enunțuri care sugerează sau produc manual, text suport: O sistematică:
în funcţie departenerul de emoțiilor, a anumite emoții sau reacții, și determină asocierea vizită la Cumuleta, iniţiativa în comunicare:
dialog sentimentelor acestora cu o anumită culoare și așezarea lor în propriul după George Ricus, Scară de clasificare
3.2. Formularea unui răspuns semafor (care va avea cel puțin 3 culori) (3.2); Caietul elevului pentru (întotdeauna, frecvent,
emoţional faţă de textul literar - identificarea unor cuvinte din text care clasa a III-a – Limba și rar):
citit creează/sugerează anumite imagini vizuale/ literatura română, – comunicare și
4.4. Povestirea pe scurt a unei auditive/olfactive, care produc o anumită emoție sau Editura Intuitext, coli ascultare;
întâmplări imaginate/trăite provoacă reacții cititorului (3.2); colorate, foarfece, – menținerea interesului
- observarea și discutarea modului în care personajele din lipici pentru dialog;
textul suport transmit o idee, un sentiment: prin cuvinte ●Resurse procedurale: – acceptarea punctelor
rostite/ prin gesturi/prin mimică (2.5); procedee de citire de vedere diferite;
- joc Recunoașteți personajul! – recunoașterea de către activă, lectura cu – adresare de întrebări;
colegi a personajelor interpretate de câțiva elevi prin creionul în mână, – transmiterea de stări,
mimarea unor acțiuni ale acestora sau reproducerea unor conversaţia, explicaţia, sentimente, idei.
gesturi precizate în text (2.5); exercițiul, jocul didactic,
- antrenament de scriere creativă în perechi: imaginarea jocul de rol ● Tema de lucru în
continuării comunicării dintre două personaje din text și clasă:
scrierea replicilor pe care acestea le-ar rosti (4.4); -realizarea unui scurt
- joc de rol –interpretarea, în perechi, a micului scenariu scenariu, din 3-4 replici,
creat anterior, cu accent pe comunicarea nonverbală între două personaje din
(2.5); text
- discutarea, în grupul mare de elevi, a modalităților de
comunicare dintre cele două personaje, observate în
timpul jocului de rol (2.5).
9. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Comunicarea - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului, pe ●Resurse materiale: ● Observarea
faţă de diverse tipuri de scrisă a ideilor, a baza unor repere date de învățător (enunțuri din text care manual, text suport: O sistematică: atitudinea
mesaje în contexte familiare emoțiilor, a exprimă o mirare/un îndemn/un sfat, prin care se vizită la Cumuleta, elevilor faţă de sarcina
2.5. Adaptarea vorbirii la sentimentelor. adresează o întrebare sau se comunică o informație) (3.1); după George Ricus, dată
diferite situaţii de comunicare Utilizarea - completarea semnelor de punctuație adecvate într-un Caietul elevului pentru  Listă de verificare
în funcţie departenerul de adecvată a text fără punctuație și discutarea rezultatelor (4.1); clasa a III-a – Limba și (da, nu):
dialog semnelor de - citirea pe roluri a textului, cu intonația impusă de literatura română,  concentrare asupra
3.1. Extragerea unor informaţii punctuație semnele de punctuație (3.1); Editura Intuitext, sarcinii de rezolvat;
de detaliu din texte - vizionarea unui scurt clip în care mediul de viață computer,  implicare activă în
informative sau literare prezentat în text este afectat de poluare (1.4); videoproiector, coli rezolvarea sarcinii.
4.1. Aplicarea regulilor de - joc de rol: discuție imaginată între personajele din text, colorate, foarfece,
despărţire în silabe la capăt de în situația în care mediul lor de viață ar fi afectat de lipici ● Interevaluarea, pe
rând, deortografie şi de poluare (în perechi sau în grupuri mici) (2.5); ●Resurse procedurale: baza unor criterii date
punctuaţie în redactarea de - scrierea unui mesaj adresat oamenilor în care se lectura cu creionul în referitoare la utilizarea
text comunică informații legate de poluarea planetei, în care mână, conversaţia, corectă a semnelor de
se adresează întrebări și se formulează sfaturi/îndemnuri explicaţia, exercițiul, punctuație pentru a
pentru protejarea naturii (4.1); jocul didactic, jocul de comunica în scris idei,
- interevaluarea textelor scrise și expunerea acestora pe rol emoții, sentimente
forme adecvate temei, decupate din hârtie (4.1).
10. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Povestirea orală - discutarea, pe baza unor exemple date, a problemelor ●Resurse ● Observarea
cunoscute pe baza unui suport a unui text citit, de punctuație ivite în situația în care vorbirea directă, materiale:manual, sistematică a
adecvat din partea pe baza unui șir dintr-un text dialogat, este transformată în vorbire Lectură și scriere, joc și comportamentului
profesorului de întrebări - indirectă și invers (4.1); fantezie - Clasa a III-a, interacţional
2.5. Adaptarea vorbirii la Transformarea - povestirea orală a textului, pe baza unui șir de întrebări, Editura Intuitext, text  Listă de control/
diferite situaţii de comunicare vorbirii directe în cu accent pe transformarea vorbirii directe în vorbire suport: Țupa-Țup după verificare:
în funcţie departenerul de vorbire indirectă indirectă (2.2); Irimie Străuț  cooperarea cu
dialog - completarea semnelor de punctuație adecvate într-un ●Resurse procedurale: membrii grupului;
4.1. Aplicarea regulilor de text fără punctuație și discutarea rezultatelor (4.1); conversaţia, explicaţia,  contribuția cu idei la
despărţire în silabe la capăt de - transformarea, în perechi sau grupuri mici, a unui exercițiul, realizarea proiectului;
rând, deortografie şi de paragraf din text în text dialogat (4.1); problematizarea, jocul  participarea activă la
punctuaţie în redactarea de - joc de rol: prezentarea orală a replicilor create anterior de rol realizarea sarcinilor de
text (2.5); grup.

11. 1.1. Extragerea unor informaţii  Intonația  joc Ridică semnul corespunzător! –un elev rostește un  Resurse  Observarea
de detaliu dintr-un text propoziției enunț, ceilalți elevi ridică jetonul cu semnul de punctuație materiale:manual, CD- sistematică:
1.4. Manifestarea curiozităţii adecvat intonației (1.4); ul aferent manualului, comportamentul
faţă de diverse tipuri de  reluarea audierii textului studiat ora trecută pentru a interacţional
jetoane cu semnele de
mesaje în contexte familiare completa un organizator grafic (Harta textului) cu Listă de control/
2.5. Adaptarea vorbirii la punctuație, creioane
informații corespunzătoare (titlul, autorul, locul și timpul verificare:
diferite situaţii de comunicare întâmplărilor, personajele, întâmplările) (1.1); colorate, coli albe și  cooperarea cu
în funcţie departenerul de  realizarea unui desen pentru a ilustra ceea cea înţeles colorate. membrii grupului;
dialog din textul audiat (1.4); Resurse procedurale:  contribuția cu idei la
4.1. Aplicarea regulilor de  utilizarea adecvată a semnelor de punctuație în scrierea exercițiul, conversaţia realizarea proiectului;
despărţire în silabe la capăt de replicilor dintr-un scenariu, realizat în grup, pe baza euristică, explicaţia,  participarea activă la
rând, deortografie şi de textului audiat (4.1); jocul didactic, realizarea sarcinilor de
punctuaţie în redactarea de  dramatizare: punerea în scenă a scenariului realizat dramatizarea grup.
text anterior (2.5).
 Tema pentru acasă

12. 1.4. Manifestarea curiozităţii  Scrierea - povestirea orală a unor întâmplări imaginate, pornind  Resurse materiale:  Evaluarea după
faţă de diverse tipuri de textului în care se de la un enunț dat (în grupuri de elevi aşezaţi în cerc, manual,coli albe de rezolvarea sarcinilor de
mesaje în contexte familiare prezintă o fiecare membru al grupului povestește continuând ideea scris învățare:
2.2. Povestirea unei întâmplări spusă de elevul aflat înaintea sa) (2.2); Tehnica semaforului: se
întâmplare  Resurse procedurale:
cunoscute pe baza unui suport - observarea și discutarea necesității realizării unui plan în pune la dispoziţia
adecvat din partea imaginată – vederea redactării unui text în care se prezintă întâmplări exercițiul, conversaţia elevilor un set de trei
profesorului stabilirea planului imaginate (1.4); euristică, explicaţia, cartonaşe colorate în
4.4. Povestirea pe scurt a unei de lucru - realizarea unui plan sub formă de întrebări, metoda Cercul culorile semaforului, iar
întâmplări imaginate/trăite corespunzătoare celor trei părți ale unui text (introducere, (povestirea orală în la solicitarea
cuprins și încheiere) în vederea organizării și ordonării grup) învățătorului, ei ridică un
ideilor (4.4); cartonaş corespunzător:
- formularea de răspunsuri la întrebările stabilite anterior verde dacă înţeleg,
(4.4); galben dacă nu sunt
- discutarea, pe baza răspunsurilor date la ora siguri şi roşu dacă nu
anterioarăla întrebările din planul de lucru, a necesității înţeleg.
legării ideilor între ele prin conectori de tipul mai întâi,  Tema pentru acasă
apoi, în cele din urmă (2.2).
13. 2.2. Povestirea unei întâmplări  Scrierea - relatarea orală, pe scurt, a unor întâmplări imaginate,  Resurse materiale:  Interevaluarea, pe
cunoscute pe baza unui suport textului în care se pornind de la enunțuri date, cu accent pe utilizarea coli albe de scris, baza unor criterii date
adecvat din partea prezintă o conectorilor pentru a lega ideile între ele (2.2); Caietul elevului pentru referitoare la:
profesorului - dezvoltarea, în scris, a ideilor anterioare prin alegerea și -utilizarea corectă a
întâmplare clasa a III-a – Limba și
4.1. Aplicarea regulilor de utilizarea unor cuvinte și expresii care semnelor de punctuație;
despărţire în silabe la capăt de imaginată – impresionează/emoționează (4.4); literatura română, -utilizarea conectorilor
rând, deortografie şi de redactarea și - interevaluarea textelor scrise (în perechi) (4.1); Editura Intuitext între idei;
punctuaţie în redactarea de revizuirea - revizuirea propriului text pe baza sugestiilor primite de  Resurse procedurale: -evitarea repetițiilor de
text textului la colegi (4.1); exercițiul, conversaţia cuvinte;
4.4. Povestirea pe scurt a unei - transcrierea, pe o coală de hârtie, a textului revizuit, euristică, explicaţia -așezarea corectă a
întâmplări imaginate/trăite avându-se în vedere respectarea regulilor de așezare a textului în pagină.
textului în pagină, a regulilor de ortografie și punctuație
(4.1).  Portofoliul
14. 3.1. Extragerea unor informaţii  Evaluare: Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
de detaliu din texte - Semnele de – utilizarea corectă a semnelor de punctuație într-un text fişe de evaluare
informative sau literare punctuație (4.1);  Resurse procedurale:
3.2. Formularea unui răspuns - Sensul – identificarea explicațiilor care definesc anumite cuvinte conversaţia, exerciţiul;
emoţional faţă de textul literar cuvintelor date, într-un mod care impresionează cititorul (3.2);
citit - Ordinea – precizarea succesiunii acțiunilor unui personaj, prin
4.1. Aplicarea regulilor de întâmplărilor utilizarea conectorilor de tipul mai întâi, apoi, în final
despărţire în silabe la capăt de într-un text (3.1);
rând, deortografie şi de narativ – ordonarea unor enunțuri date într-o ordine aleatorie și
punctuaţie în redactarea de - Scrierea textului scrierea, pe baza acestora, a unui text în care se prezintă
text în care se prezintă o întâmplare imaginară (4.4).
4.4. Povestirea pe scurt a unei o întâmplare
întâmplări imaginate/trăite imaginată
15. 3.1. Extragerea unor informaţii - Semnele de ● Oră de ameliorare – dezvoltare  Resurse materiale:  Evaluarea după
de detaliu din texte punctuație – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor manual, fişe de rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare - Sensul stabili în funcţie de problemele ce vor fi identificate după ameliorare/dezvoltare; ameliorare/
3.2. Formularea unui răspuns cuvintelor evaluarea sumativă.  Resurse procedurale: dezvoltare
emoţional faţă de textul literar - Ordinea – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de conversaţia, explicaţia
citit întâmplărilor dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor exerciţiul, jocul
4.1. Aplicarea regulilor de într-un text demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare didactic, proiectul.  Autoevaluarea
despărţire în silabe la capăt de narativ vizate prin proba de evaluare sumativă.
rând, deortografie şi de - Scrierea textului ● Finalizarea proiectului:  Proiectul
punctuaţie în redactarea de în care se prezintă – realizarea Enciclopediei personajelor din povești prin
text o întâmplare așezarea lucrărilor elevilor, în ordinea alfabetică a
4.4. Povestirea pe scurt a unei imaginată personajelor, crearea și ilustrarea copertei cărții
întâmplări imaginate/trăite – expunerea enciclopediei la Colțul cititorului
– completarea unui chestionar de autoevaluare

Limba și literatura română


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Din lumea reală, în lumea textului
PERIOADA: 3 săptămâni (S 8 – 9 – 10)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Textul narativ. - audierea succesivă a fragmentelor unui text, lecturate ●Resurse materiale:  Temă de lucru în
de detaliu dintr-un text Lectura textului de către învățător, în care întâmplările prezentate sunt manual, text suport: clasă: alcătuirea de
1.2. Deducerea sensului unui posibile în realitate și au legătură cu animale (1.1); Ruxi, după propoziții utilizând
cuvânt prin raportare la - completarea Tabelului predicțiilor cu informații pe care MatthewLipman, cuvintele nou învățate în
mesajul audiat încontexte de elevii le anticipează, cu informații din text care confirmă Caietul elevului pentru text.
comunicare familiare anticipările și, ulterior, cu informații referitoare la clasa a III-a – Limba și
3.6. Aprecierea valorii cărţilor întâmplările petrecute în fiecare fragment din textul literatura română,  Probă orală:
4.4. Povestirea pe scurt a unei audiat(1.1); Editura Intuitext,cărți formulare de răspunsuri
întâmplări imaginate/trăite - confruntarea propriilor predicții cu aspectele relatate în din biblioteca la întrebări referitoare la
text și stabilirea punctelor comune (1.1); personală/a clasei/a conţinutul textului
- folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a școlii
descoperisemnificaţia cuvintelor necunoscute, întâlnite în ●Resurse procedurale:
fiecare fragment audiat (1.2); exercițiul, conversaţia,
- explicarea sensului unui cuvânt prin mijloace verbale şi explicaţia, procedee de
nonverbale pornind de la contextul mesajului audiat (1.2); citire activă, metoda
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii predicțiilor
(4.4);
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul
audiat (1.1);
- prezentarea de către fiecare elev a unei cărţi din
biblioteca personală sau de la biblioteca clasei/școlii, în
care sunt relatate întâmplări reale (evidențierea rolului
factorului uman în viața plantelor și a animalelor) (3.6);
- formularea de răspunsuri la întrebări date (Cum se
comportă un animal care trăiește în libertate? Dar unul
care trăiește în captivitate?) (4.4).
2. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Textul narativ. - citirea individuală, în gând, a textului suport cu care ●Resurse materiale:  Evaluarea după
de detaliu din texte Delimitarea elevii s-au familiarizat în ora anterioară(3.1); manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare textului în - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, Ruxi, după învățare:
4.1. Aplicarea regulilor de fragmente ştafetă (3.1); MatthewLipman,  Tehnica „Fără
despărţire în silabe la capăt de - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează Caietul elevului pentru mâini ridicate” -se
rând, deortografie şi de informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul clasa a III-a – Limba și aşteaptă răspunsuri la
punctuaţie în redactarea de citit (3.1); literatura română, anumite întrebări/
text - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe baza Editura solicitări ale cadrului
unor repere date de învățător (enunțuri din text în care se Intuitext,minge. didactic ; se lasă elevilor
regăsesc cuvinte cu același sens celor date) (3.1); ●Resurse procedurale: timp de gândire, apoi
- identificarea în textul suport a situațiilor în care anumite exercițiul, conversaţia, pot discuta în perechi
cuvinte se scriu cu cratimă și formularea unor enunțuri explicaţia, procedee de sau în grupuri mici;
utilizând cuvintele respective (neam, ne-am) (4.1); citire activă, metoda atenţia învățătorului se
- observarea modului în care textul a fost delimitat în RAÎ (Răspunde, aruncă, poate muta către
fragmente (3.1); întreabă), jocul anumiţi elevi, oferindu-
- transcrierea unui fragment preferat din text, didactic. se şi celor timizi, tăcuţi
respectându-se criteriile de așezare a textului în pagină, sau neîncrezători în
regulile de despărțire a cuvintelor la capăt de rând și de forţele proprii
scriere corectă (4.1). posibilitatea de a se
exprima.

 Tema pentru acasă

3. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Povestirea orală - citirea selectivă a textului studiat în ora anterioară, în  Resurse materiale: ● Tema de lucru în
cunoscute pe baza unui suport a unor întâmplări funcţie de repere date de învățător/colegi (Citește manual, text suport: clasă:utilizarea
adecvat din partea trăite, auzite sau enunțul/pasajul din text care te-a făcut să te simți Ruxi, după achiziţiilor lexicale noi în
profesorului văzute fericit/trist/uimit etc. (3.2); MatthewLipman, enunţuri proprii (4.4);
3.1. Extragerea unor informaţii - citirea textului cu reglarea intensităţii şi volumului vocii Caietul elevului pentru Jurnal cu dublă intrare:
de detaliu din texte precum şi a ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii clasa a III-a – Limba și transcrierea unui
informative sau literare afective a mesajului (3.2); literatura română, fragment preferat,
3.2. Formularea unui răspuns - relatarea, după întrebările investigatorului perfect, a Editura Intuitext, motivarea alegerii lui.
emoţional faţă de textul literar întâmplărilor din text (Cine? Ce? Unde?Când? Cum? De  Resurse procedurale:  Observarea
citit ce? Cu cine?) (2.2);  lectura explicativă, sistematică:
4.4. Povestirea pe scurt a unei - transcrierea unor enunțuri din text în care un personaj citirea selectivă, iniţiativa în comunicare:
întâmplări imaginate/trăite relatează întâmplări trăite, auzite sau văzute (3.1); lectura creativă, Scară de clasificare
- transcrierea unui pasaj din text care conversaţia, explicaţia, (întotdeauna, frecvent,
intrigă/uimeşte/stârneşte interesul/ impresionează (3.1); jurnalul cu dublă rar):
- realizarea, în scris, a unui scurt text în care se intrare, metoda  menținerea
comentează paragraful ales (4.4); Lasă-mi mie ultimul interesului pentru
- exprimarea orală a mai multor opinii în legătură cu cuvânt! dialog;
întâmplările prezentate în unul dintre pasajele selectate,  acceptarea
încheiată cu comentariul celui care a ales pasajul (2.2); punctelor de vedere
- identificarea în text a cuvintelor utilizate în relatarea diferite în cadrul
unor experiențe personale și în prezentarea unor grupului;
întâmplări trăite de alții (3.1);  transmiterea de
- povestirea orală a unor întâmplări trăite și a unor stări, sentimente, idei.
întâmplări auzite sau văzute (2.2);
- antrenament de scriere creativă: continuarea enunțului:
Dacă aș fi o un animal mi-ar plăcea să fiu .… deoarece .…”
(4.4).
4. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Scrierea - antrenament de scriere creativă: consemnarea în scris,  Resurse ● Temă de lucru în
cunoscute pe baza unui suport textului în care se într-un interval de timp scurt, anunțat de învățător, a materiale:manual, clasă: redactarea unui
adecvat din partea prezintă o tuturor ideilor, gândurilor pe care elevul le are pornind de text suport: Ruxi, după text în care se prezintă o
profesorului întâmplare trăită la titlul În parc (4.4). MatthewLipman, întâmplare trăită
3.4. Evaluarea conţinutului - recitirea, cu creionul în mână, în mod individual, a Caietul elevului pentru
unui text pentru a evidenţia textului lecturat în orele anterioare, în vederea clasa a III-a – Limba și ● Autoevaluarea, pe
cuvinte-cheie şialte aspecte evidențierii unor relații de structură (părțile textului) și de literatura română, baza unor criterii date
importante ale acestuia conținut (locul, timpul, personajele, întâmplările) (3.4); Editura Intuitext referitoare la:
4.4. Povestirea pe scurt a unei - completarea, în perechi, pe baza textului, a unei scheme ● Resurse procedurale: utilizarea cuvintelor
întâmplări imaginate/trăite date de învățător, în care sunt precizate aspecte procedee de citire specifice relatării unei
referitoare la scopul textului, elementele definitorii, activă, lectura cu experiențe proprii;
structura textului (3.4); creionul în mână, utilizarea conectorilor
- comunicarea, în cadrul grupului mare, a observațiilor conversaţia, explicaţia, între idei;
scrise în perechi, referitoare la modul în care este exercițiul, metoda respectarea structurii
structurat un text narativ în care se prezintă întâmplări Scrierea liberă, metoda textului (introducere,
posibile în realitate/trăite (2.2); Gândiți/Lucrați în cuprins, încheiere);
- redactarea unui text, pe baza pașilor stabiliți anterior, în perechi/Comunicați așezarea corectă a
care se prezintă o întâmplare reală, petrecută în parc textului în pagină
(4.4).
5. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ. - realizarea în grup a unui ciorchine pentru a organiza ●Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport Formularea informații/idei/cuvinte potrivite, pornind de la întrebarea manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
adecvat din partea ideilor principale De ce atacă unele animale? (2.2); Cocoș de munte învățare:
profesorului - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); fotografiat, după Ionel Tehnica semaforului: se
3.1. Extragerea unor informaţii - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a Pop, Caietul elevului pune la dispoziţia
de detaliu din texte expresiilor din text prin raportare la contextul în care apar pentru clasa a III-a – elevilor un set de trei
informative sau literare şi confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar (3.1); Limba și literatura cartonaşe colorate în
4.1. Aplicarea regulilor de - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale proprii română, Editura culorile semaforului, iar
despărţire în silabe la capăt de (2.2); Intuitext,dicționar, la solicitarea
rând, deortografie şi de - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează minge. învățătorului, ei ridică un
punctuaţie în redactarea de informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul ●Resurse procedurale: cartonaş corespunzător:
text citit (3.1); exercițiul, conversaţia, verde dacă înţeleg,
- relatarea, după întrebările investigatorului perfect, a explicaţia, procedee de galben dacă nu sunt
întâmplărilor dintr-un fragment al textului (Cine? Ce? citire activă, siguri şi roşu dacă nu
Unde?Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2); brainstorming-ul, înţeleg.
- formularea ideii principale a unui fragment din text, pe metoda Ciorchinele,
baza unui șir de întrebări date (3.1); RAÎ (Răspunde,
- joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe baza aruncă, întreabă), jocul ● Observarea
unor repere date de învățător (enunțuri din text în care se didactic. sistematică: atitudinea
regăsesc cuvinte cu același sens celor date) (3.1); elevilor faţă de sarcina
- transformarea unui paragraf din text care transmite o dată
anumită emoție, pozitivă sau negativă, prin înlocuirea  Listă de verificare
unor cuvinte astfel încât, la final, fragmentul să transmită (da, nu):
o emoție diferită decât cea inițială –utilizarea cuvintelor  concentrare asupra
cu sens opus (3.1); sarcinii de rezolvat;
- identificarea în textul suport a situațiilor în care anumite  implicare activă în
cuvinte se scriu într-un cuvânt sau cu cratimă; formularea rezolvarea sarcinii.
unor enunțuri utilizând ortogramele la, l-a, ia, i-a) (4.1).
6. 3.2. Formularea unui răspuns ● Textul narativ. - citirea selectivă a textului studiat în ora anterioară, în ●Resurse materiale:  Tema de lucru în
emoţional faţă de textul literar Planul de idei funcţie de repere date de învățător/colegi (Citește manual, text suport: clasă: jurnal cu dublă
citit enunțul/pasajul din text care te-a făcut să te simți Cocoș de munte intrare: transcrierea unui
3.4. Evaluarea conţinutului fericit/trist/uimit etc. (3.2); fotografiat, după Ionel fragment preferat,
unui text pentru a evidenţia - transcrierea unui pasaj din text care Pop, Caietul elevului motivarea alegerii lui
cuvinte-cheie şialte aspecte intrigă/uimeşte/stârneşte interesul/ impresionează (3.2); pentru clasa a III-a –
importante ale acestuia - realizarea în scris a unui scurt text în care se Limba și literatura  Tema pentru acasă
4.4. Povestirea pe scurt a unei comentează paragraful ales (4.4); română, Editura
întâmplări imaginate/trăite - ordonarea unor enunțuri care prezintă întâmplări Intuitext
petrecute în text, conform derulării acțiunilor (3.4); ● Resurse procedurale:
- realizarea unui simbol/desen în dreptul fiecărui enunț lectura explicativă,
pentru a evidenția emoția/reacția provocată de citirea selectivă,
întâmplările din text (3.2); lectura creativă,
- întocmirea planului de idei principale al textului prin conversaţia, explicaţia,
ordonarea enunțurilor date (3.4); jurnalul cu dublă
- raportarea proprieiexperiențe la cea a personajelor: intrare
Dacă aş fi (personajul) .... m-aş simţi/aş fi .... (3.2).
7. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Povestirea - formularea de întrebări al căror răspuns conduc la ●Resurse materiale:  Observarea
cunoscute pe baza unui suport orală a unor rezolvarea unei probleme care se poate desprinde din manual, text suport: sistematică: atitudinea
adecvat din partea întâmplări citite textul suport studiat în orele anterioare (3.1); Cocoș de munte elevilor faţă de sarcina
profesorului - relatarea întâmplărilor din text pe baza unor imagini fotografiat, după Ionel dată
2.3. Prezentarea unei activităţi care ilustrează ideea principală a fiecărui fragment (în Pop, Caietul elevului  Lista de verificare (da/
realizate individual sau în grup grupuri de elevi aşezaţi în cerc, fiecare membru al grupului pentru clasa a III-a – nu):
3.1. Extragerea unor informaţii povestește un anumit fragment dezvoltând ideea Limba și literatura concentrarea asupra
de detaliu din texte principală) (2.2); română, Editura sarcinii de rezolvat;
informative sau literare - realizarea unorcărți de joc care surprind întâmplări Intuitext, coli de scris implicarea activă în
4.4. Povestirea pe scurt a unei dintr-o poveste aleasă de fiecare grup de elevi (3.1); A3, carioci rezolvarea sarcinii.
întâmplări imaginate/trăite - prezentarea orală a întâmplărilor ilustrate în cărțile de ●Resurse procedurale:
joc realizate (2.3); exercițiul, conversaţia  Tema pentru acasă
- redactarea unui text în care se relatează o situație în euristică, explicaţia,
care elevul s-a simțit în pericol (4.4). metoda Cercul
(povestirea orală în
grup)
8. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Prezentarea - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează ● Resurse  Observarea
de detaliu dintr-un text unei activități. informaţiile esenţiale sau de detaliu dintr-un text audiat materiale:manual, CD- sistematică:
1.2. Deducerea sensului unui Scrierea de cu ajutorul computerului (1.1); ul aferent manualului, comportamentul de
cuvânt prin raportare la instrucțiuni - completarea unor enunțuri lacunare, cu informații de text suport: Elefantul ascultător activ
mesajul audiat încontexte de detaliu dintr-un text literar audiat (1.1); de la circ, creioane  Lista de verificare (da,
comunicare familiare - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a colorate, coli albe și nu):
2.3. Prezentarea unei activităţi descoperisemnificaţia cuvintelor necunoscute din textul colorate, foarfece,  manifestarea
realizate individual sau în grup audiat (1.2); lipici. interesului față de
4.3. Realizarea unei scurte - explicarea sensului unui cuvânt prin mijloace verbale şi ●Resurse procedurale: mesaje audiate cu
descrieri ale unor elemente din nonverbalepornind de la contextul mesajului audiat (1.2); exercițiul, conversaţia ajutorul computerului –
mediulapropiat pornind de la - confecționarea unui obiect care are legătură cu textul euristică, explicaţia, concentrare asupra
întrebări de sprijin audiat, prin îndeplinirea unor instrucțiuni verbale, spuse instructajul sarcinii;
de învățător sau audiate cu ajutorul computerului(1.1);  formularea de
- formulare de răspunsuri la întrebări simple de control: răspunsuri adecvate la
Ceai făcut mai întâi? Şi apoi? Dar în cele din urmă? (2.3); întrebări;
- elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte din  executarea unor
mediul apropiat (deexemplu: „Cum arată un acvariu? La sarcini conform
ce foloseşte? Găseşte-i şi o utilizareneobişnuită!”)(4.3); comenzilor primite.
- crearea, în grupuri, a unor dialoguri între animale
prietene și prezentarea acestora (4.3). ● Tema pentru acasă
9. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ. - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport Lectura textului - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
adecvat din partea expresiilor din text prin raportare la contextul în care apar Perla de scoică (din învățare:
profesorului şi confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar (3.1); Ghidul Educație pentru Tehnica semaforului: se
3.1. Extragerea unor informaţii - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale proprii caracter), Caietul pune la dispoziţia
de detaliu din texte (2.2); elevului pentru clasa elevilor un set de trei
informative sau literare - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează a III-a – Limba și cartonaşe colorate în
4.1. Aplicarea regulilor de informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul literatura română, culorile semaforului, iar
despărţire în silabe la capăt de citit (3.1); Editura la solicitarea
rând, deortografie şi de - identificarea în textul suport a cuvintelor cu aceeași Intuitext,dicționar învățătorului, ei ridică un
punctuaţie în redactarea de formă, dar înțeles diferit și descifrarea sensurilor acestora ●Resurse procedurale: cartonaş corespunzător:
text prin raportare la context (3.1); exercițiul, conversaţia, verde dacă înţeleg,
- alcătuirea de enunțuri prin care se evidențiază un alt explicaţia, procedee de galben dacă nu sunt
sens al anumitor cuvinte din text (4.1); citire activă, siguri şi roşu dacă nu
- identificarea în textul suport a situațiilor în care anumite brainstorming-ul, înţeleg.
cuvinte se scriu într-un cuvânt sau cu cratimă (săi, să-i) și metoda Ciorchinele,
formularea de enunțuri cu acestea (4.1); metoda RAÎ
- relatarea, după întrebările investigatorului perfect, a (Răspunde, aruncă, ● Observarea
întâmplărilor dintr-un fragment al textului (Cine? Ce? întreabă), jocul sistematică: atitudinea
Unde?Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2); didactic. elevilor faţă de sarcina
- formularea ideii principale a unui fragment din text, pe dată
baza unui șir de întrebări date (3.1).  Listă de verificare
(da, nu):
 concentrare asupra
sarcinii de rezolvat;
 implicare activă în
rezolvarea sarcinii.
10. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Prezentarea - citirea selectivă a textului studiat ora anterioară, în ● Resurse materiale:  Tema de lucru în
cunoscute pe baza unui suport unei persoane funcţie de repere date de învățător/colegi (Citește manual, text suport: clasă: jurnal cu dublă
adecvat din partea enunțul/pasajul din text care te-a făcut să te simți Perla de scoică (din intrare: transcrierea unui
profesorului fericit/trist/uimit etc. (3.2); Ghidul Educație pentru fragment preferat,
2.3. Prezentarea unei activităţi - citirea textului cu reglarea intensităţii şi volumului vocii caracter), Caietul motivarea alegerii lui
realizate individual sau în grup precum şi a ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii elevului pentru clasa
3.2. Formularea unui răspuns afective a mesajului (3.2); a III-a – Limba și  Observarea
emoţional faţă de textul literar - alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii din textul literatura română, sistematică:
citit suport (4.4); Editura Intuitext iniţiativa în comunicare:
3.4. Evaluarea conţinutului - transcrierea unui pasaj din text care  Resurse procedurale: Scara de clasificare
unui text pentru a evidenţia intrigă/uimeşte/stârneşte interesul/ impresionează (3.2);  lectura explicativă, (întotdeauna, frecvent,
cuvinte-cheie şialte aspecte - realizarea în scris a unui scurt text în care se citirea selectivă, rar):
importante ale acestuia comentează paragraful ales (4.4); lectura creativă, menținerea interesului
4.4. Povestirea pe scurt a unei - exprimarea orală a mai multor opinii în legătură cu conversaţia, explicaţia, pentru dialog;
întâmplări imaginate/trăite întâmplările prezentate în unul dintre pasajele selectate, jurnalul cu dublă acceptarea punctelor
încheiată cu comentariul celui care a ales pasajul (2.2); intrare, metoda de vedere diferite în
- completarea, în perechi, a unor organizatori grafici, Lasă-mi mie ultimul cadrul grupului;
pentru a evidenţia relaţii între diferite elemente cuvânt! transmiterea de stări,
destructură sau de conţinut (3.4); sentimente, idei.
- prezentarea unor persoane care se aseamănă cu
personajele din textul suport (3.4);
- raportarea proprieiexperiențe la cea a personajelor:
Dacă aş fi (personajul) ....
m-aş simţi/aş fi .... (3.2).
- ex.–joc: Cum aș dori să fie prietenul meu? (prezentarea
activității realizate în grup) (2.3).
11. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ. - realizarea, oral, pornind de la cuvinte-cheie date de ● Resurse materiale:  Observarea
cunoscute pe baza unui suport Lectura textului învățător, a unor predicții referitoare la locul, timpul, manual, text suport: sistematică:comportam
adecvat din partea acțiunile care ar putea să se petreacă în textul ce Casa lui Tomi, după entul de cititor activ
profesorului urmează a fi lecturat (2.2); Adrian Oprescu,  Lista de verificare (da,
3.1. Extragerea unor informaţii - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); Caietul elevului pentru nu):
de detaliu din texte - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin clasa a III-a – Limba și  manifestareainteres
informative sau literare raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu literatura română, ului față de lectura unui
4.1. Aplicarea regulilor de sensurile oferite de dicţionar (3.1); Editura text;
despărţire în silabe la capăt de - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii Intuitext,dicționar  formularea de
rând, deortografie şi de (4.4); ● Resurse procedurale: răspunsuri adecvate la
punctuaţie în redactarea de - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, metoda predicțiilor pe întrebări.
text ştafetă (3.1); baza unor termeni dați
- precizarea, pe baza întrebărilor investigatorului perfect, în avans, procedee de ● Temă de lucru în
a aspectelor esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a citire activă, clasă:
făcut? Unde?Când? Cum? De ce?) (2.2); conversaţia, explicaţia, -alcătuirea de enunțuri
- confruntarea propriilor predicții cu aspectele relatate în exercițiul utilizând cuvinte nou
text și stabilirea punctelor comune (3.1); învățate
- identificarea în textul suport a situațiilor în care anumite
cuvinte se scriu cu cratimă și formularea de enunțuri
utilizând cuvintele respective (mia, mi-a) (4.1).
12. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Descrierea - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); ● Resurse materiale: ● Temă de lucru în
cunoscute pe baza unui suport unor elemente - compararea povestirilor orale create cu conținutul manual, text suport: clasă: scrierea unui scurt
adecvat din partea din mediul textului citit; identificarea asemănărilor, respectiv a Casa lui Tomi, după text în care sunt utilizați
profesorului apropiat deosebirilor(3.1); Adrian Oprescu, conectori de tipul: mai
3.1. Extragerea unor informaţii - utilizarea unor - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin Caietul elevului pentru întâi,apoi, în cele din
de detaliu din texte conectori de raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu clasa a III-a – Limba și urmă
informative sau literare tipul: mai sensurile oferite de dicţionar (3.1); literatura română,
4.3. Realizarea unei scurte întâi,apoi, în cele - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii Editura Intuitext
descrieri ale unor elemente din din urmă (4.4); ● Resurse
mediulapropiat pornind de la - precizarea, pe baza întrebărilor investigatorului perfect, procedurale:
întrebări de sprijin a aspectelor esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a procedee de citire
4.4. Povestirea pe scurt a unei făcut? Unde?Când? Cum? De ce?) (2.2); activă, conversaţia,
întâmplări imaginate/trăite - antrenament de scriere creativă: continuarea enunțului: explicaţia, exercițiul
Dacă aș fi un animal de companie, aș prefera să fiu .…
deoarece….” (4.4).;
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de
tipul: mai întâi,apoi, în cele din urmă pentru a descrie pașii
realizării unui obiect util în creșterea/protejarea
animalelor (4.4);
- elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte din
mediul apropiat (deexemplu: „Cum arată o colivie? La ce
foloseşte? Găseşte-i şi o utilizareneobişnuită!”) (4.3).
13. 2.2. Povestirea unei întâmplări  Recapitulare - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); Resurse materiale: ● Temă de lucru în
cunoscute pe baza unui suport – Textul narativ. - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează manual, text suport: clasă: redactarea unui
adecvat din partea Delimitarea informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul Puiul de căprioară, text în care se prezintă o
profesorului textului în citit (3.1); după Virgil Carianopol, întâmplare trăită
3.1. Extragerea unor informaţii fragmente - relatarea, după întrebările investigatorului perfect, a Caietul elevului pentru
de detaliu din texte – Formularea întâmplărilor dintr-un fragment al textului (Cine? Ce? clasa a III-a – Limba și ● Autoevaluarea, pe
informative sau literare ideilor principale. Unde?Când? Cum? De ce? Cu cine?) (2.2); literatura română, baza unor criterii date
3.4. Evaluarea conţinutului Planul de idei - poziționarea pe axa timpului a unor enunțuri care Editura Intuitext referitoare la:
unui text pentru a evidenţia – Povestirea orală prezintă întâmplări petrecute în text, în ordinea derulării ● Resurse utilizarea cuvintelor
cuvinte-cheie şialte aspecte a unor întâmplări acțiunilor (3.4); procedurale:procedee specifice relatării unei
importante ale acestuia citite - formularea ideii principale a unui fragment din text, pe de citire activă, experiențe proprii;
4.4. Povestirea pe scurt a unei – Descrierea baza unui șir de întrebări date (3.1); conversaţia, explicaţia, utilizarea conectorilor
întâmplări imaginate/trăite unor elemente - întocmirea planului de idei principale al textului prin exercițiul între idei;
din mediul ordonarea enunțurilor date (3.4); respectarea structurii
apropiat- - precizarea succesiunii acțiunilor unui personaj, prin textului (introducere,
utilizarea unor utilizarea conectorilor de tipul mai întâi, apoi, în final cuprins, încheiere);
conectori de tipul: (3.1); așezarea corectă a
mai întâi,apoi, în - redactarea unui text, pe baza unei ilustrații date, în care textului în pagină.
cele din urmă se prezintă o întâmplare la care elevul este participant
(4.4).
14. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: ● Proba scrisă
de detaliu din texte – Textul narativ. – identificarea de informații explicit formulate, dintr-un fişe de evaluare
informative sau literare Delimitarea text citit la prima vedere (3.1);  Resurse procedurale:
3.4. Evaluarea conţinutului textului în – identificarea fragmentului din text corespunzător unei conversaţia, exerciţiul;
unui text pentru a evidenţia fragmente idei principale date (3.4);
cuvinte-cheie şialte aspecte – Formularea – formularea ideilor principale corespunzătoare unor
importante ale acestuia ideilor principale. fragmente indicate (3.4);
4.4. Povestirea pe scurt a unei – Descrierea – ordonarea unor enunțuri care descriu elemente din
întâmplări imaginate/trăite unor elemente mediul apropiat, conform desfășurării logice a acțiunilor
din mediul (4.4).
apropiat-
utilizarea unor
conectori de tipul:
mai întâi,apoi, în
cele din urmă
15. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Povestirea orală Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport a unor întâmplări ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor manual, fişe de rezolvarea sarcinilor de
adecvat din partea trăite, auzite sau stabili în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii ameliorare/ ameliorare/dezvoltare
profesorului văzute elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. dezvoltare;
3.1. Extragerea unor informaţii ● Scrierea ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de  Resurse procedurale: ● Autoevaluarea
de detaliu din texte textului în care se dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor conversaţia, explicaţia
informative sau literare prezintă o demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare exerciţiul, jocul
3.4. Evaluarea conţinutului întâmplare trăită vizate prin proba de evaluare sumativă. didactic.
unui text pentru a evidenţia ● Prezentarea
cuvinte-cheie şialte aspecte unei persoane
importante ale acestuia
4.4. Povestirea pe scurt a unei
întâmplări imaginate/trăite

Limba și literatura română


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Plantele și animalele au povestea lor
PERIOADA: 3 săptămâni (S 11- 12 – 13 – 14)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Textul literar. - identificarea unor caracteristici ale plantei preferate ●Resurse materiale:  Observarea
de detaliu dintr-un text Audierea textului pentru a argumenta afirmația Dacă aș fi o plantă, aș fi .… manual, CD-ul aferent sistematică:comporta
informativ sauliterar accesibil pentru că .… (2.1); manualului, text mentul de ascultător
1.4. Manifestarea curiozităţii - audierea unui text, în care se prezintă întâmplări suport: Povestea activ
faţă de diverse tipuri de imaginare despre apariția pe pământ a florii-soarelui florii-soarelui, după  Lista de verificare (da,
mesaje în contexte familiare (1.4); Tudor Pamfile, Caietul nu):
2.1. Descrierea unui obiect/ - identificarea enunţurilor adevărate/false referitoare la elevului pentru clasa  manifestarea
unei fiinţe din universul textul audiat (1.1); a III-a – Limba și interesului față de
apropiat pe bazaunui plan - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de literatura română, mesaje audiate cu
simplu mesajul textului audiat, dintr-o pereche/serie de variante Editura Intuitext ajutorul
4.3. Realizarea unei scurte date (1.1); ●Resurse procedurale: computerului
descrieri ale unor elemente din - realizarea, în grup, unei benzi desenate pentru a ilustra exercițiul, conversaţia  concentrare asupra
mediulapropiat pornind de la ceea ce s-a înțeles din textul audiat (1.4); euristică, explicaţia sarcinii;
întrebări de sprijin - antrenament de scriere creativă: imaginarea și scrierea  formularea de
unor explicații neobișnuite, surprinzătoare (diferită de cea răspunsuri adecvate
oferită de text), prin care se justifică apariția pe pământ a la întrebări;
florii-soarelui (4.3).  executarea unor
sarcini conform
instrucțiunilor
primite.
2. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Textul literar. - citirea în forme variate (în lanţ, ştafetă) a unor enunţuri ●Resurse materiale:  Tema de lucru în
de detaliu din texte Aprofundarea din textul suport audiat în lecția anterioară (3.1); manual, CD-ul aferent clasă: jurnal cu dublă
informative sau literare lecturii - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe baza manualului, text intrare: transcrierea unui
3.3. Formularea unei păreri unor repere date de învățător (enunțuri din text în care se suport: Povestea fragment preferat,
despre o povestire/personajele regăsesc cuvinte cu același sens celor date) (3.1); florii-soarelui, după motivarea alegerii lui
acesteia - identificarea în imaginile date a personajelor din textul Tudor Pamfile, Caietul
4.4. Povestirea pe scurt a unei suport (3.3); elevului pentru clasa  Tema pentru acasă
întâmplări imaginate/trăite - realizarea de corespondențe între personajele textului și a III-a – Limba și
anumite acțiuni ale acestora (3.1); literatura română,
- exprimarea unor păreri personale despre personajele Editura Intuitext
identificate (3.3); ●Resurse procedurale:
- exprimarea acordului/dezacordului față de anumite exercițiul, conversaţia
acțiuni, atitudini ale personajelor din textul suport (3.3); euristică, explicaţia,
- ordonarea unor enunțuri care prezintă întâmplări jurnalul cu dublă
petrecute în text și poziționarea lor pe axa timpului în intrare, jocul didactic
ordinea derulării acțiunilor (3.1);
- scrierea sub formă de titlu a ideilor principale date sub
formă de enunțuri și întocmirea planului de idei (3.1);
- transcrierea fragmentului preferat din text și motivarea
alegerii acestuia(3.1);
- realizarea în scris a unui scurt text în care se
comentează paragraful ales (4.4);
3. 2.1. Descrierea unui obiect/ ●Textul - precizarea, în perechi, a caracteristicilor și a unor ●Resurse materiale:  Evaluarea după
unei fiinţe din universul nonliterar. informații științifice deținute de elevi despre floarea- manual, CD-ul aferent rezolvarea sarcinilor
apropiat pe bazaunui plan soarelui; completarea primei coloane din tabelul Știu - manualului, text de învățare:
simplu Vreau să știu – Am învățat cu informațiile asupra cărora s- suport: Povestea Tehnica „Fără mâini
3.1. Extragerea unor informaţii a căzut de comun acord (2.1); florii-soarelui, după ridicate” - se aşteaptă
de detaliu din texte - formularea de întrebări despre ceea nu știu și vor să afle Tudor Pamfile, Caietul răspunsuri la anumite
informative sau literare elevii în legătură cu floarea-soarelui și completarea celei elevului pentru clasa solicitări ale cadrului
4.3. Realizarea unei scurte de-a doua coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – Am a III-a – Limba și didactic; se lasă elevilor
descrieri ale unor elemente din învățat (2.1); literatura română, timp de gândire, apoi
mediulapropiat pornind de la - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text Editura pot discuta în perechi
întrebări de sprijin nonliterar (3.1); Intuitext,reviste, sau în grupuri mici;
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează carton, hârtie colorată, atenţia învățătorului se
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul foarfece, lipici, carioci poate muta către
citit și completarea celei de-a treia coloane din tabelul ●Resurse procedurale: anumiţi elevi, oferindu-
Știu - Vreau să știu – Am învățat (3.1); exercițiul, conversaţia se şi celor timizi, tăcuţi
- realizarea florii-soarelui din carton/hârtie colorată, euristică, explicaţia, sau neîncrezători
evidențiindu-se caracteristici precizate în textul nonliterar metoda Știu - Vreau să posibilitatea de a se
lecturat (3.1); știu – Am învățat, exprima.
- scrierea, pe suportul din hârtie confecționat anterior, a tehnica S.I.N.E.L.G
unui scurt text în care se prezintă informații științifice  Tema pentru acasă
despre floarea-soarelui, urmată de expunerea lucrărilor
(4.3).
4. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Textul literar în - citirea individuală, în gând, a textului literar și a textului ● Resurse materiale:  Tema de lucru în
unei fiinţe din universul versuri nonliterar suport care prezintă o anumităplantă (3.1); manual, CD-ul aferent clasă:alcătuirea de
apropiat pe bazaunui plan - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare manualului, text propoziții utilizând
simplu la contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile suport: Lăcrimioare, cuvintele nou învățate în
3.1. Extragerea unor informaţii oferite de dicţionar (3.1); după Vasile Alecsandri, text.
de detaliu din texte - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii (4.4); Caietul elevului pentru
informative sau literare - citirea în ritm propriu a textului literar în versuri, cu clasa a III-a – Limba și  Proba orală:
4.4. Povestirea pe scurt a unei adaptarea intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie literatura română, formulare de răspunsuri
întâmplări imaginate/trăite (3.1.); Editura Intuitext, text la întrebări referitoare la
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informativ despre conţinutul textului
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textele lăcrămioare.
citite (3.1); ●Resurse procedurale:
- identificarea, în cele două texte (literar și nonliterar), a exercițiul, conversaţia,
unor însușiri ale plantei descrise (2.1); explicaţia, procedee de
- identificarea, pe baza unor întrebări date, a elementelor citire activă
definitorii pentru cele două tipuri de text (literar și
nonliterar) (2.1);
- antrenament de scriere creativă: formularea de
răspunsuri surprinzătoare la întrebarea:De ce
lăcrămioarele au flori multe și mici? (4.4).
5. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Textul literar în - exprimarea unor păreri personale despre personajele ● Resurse  Observarea
pentru găsirea de soluţii la versuri -lectură textului în versuri lecturat (3.3); materiale:Lectură și sistematică:
probleme - exprimarea acordului/dezacordului față de anumite scriere, joc și fantezie - iniţiativa în
3.3. Formularea unei păreri acțiuni, atitudini ale personajelor din textul suport (3.3); Caietul elevului pentru comunicare:
despre o povestire/personajele - discuții, în perechi, care evidențiază opiniile elevilor clasa a III-a, Editura  Scara de
acesteia despre zicala Scopul scuză mijloacele (2.4); Intuitext, text suport: clasificare
3.6. Aprecierea valorii cărţilor - scrierea, în perechi, unor argumente care exprimă Vulpea și corbul, de (întotdeauna,
4.3. Realizarea unei scurte acordul și a unor argumente care exprimă dezacordul față Jean de la Fontaine, frecvent, rar):
descrieri ale unor elemente din de mesajul transmis prin zicala mai sus menționată; cărți, reviste, atlase,  menținerea
mediulapropiat pornind de la completarea listei de argumente cu alte idei, în grupuri de enciclopedii interesului pentru
întrebări de sprijin câte patru elevi (2.4); ●Resurse procedurale: dialog;
- adoptarea de către fiecare elev a uneia dintre pozițiile exercițiul, conversaţia,  acceptarea punctelor
DA (acord), NU (dezacord) și NU ȘTIU (indecis), ca urmare explicaţia, procedee de de vedere diferite în
a discuțiilor purtate în cadrul grupului și a propriei reflecții citire activă, metoda cadrul grupului;
(2.4); Rețeaua de discuții,  transmiterea de
- dezbaterea mesajului zicalei prin oferirea de argumente dezbaterea stări, idei, opinii.
și contra-argumente din partea fiecărui grup susținător al
unei opinii, urmată de repoziționarea elevilor în situația în  Evaluarea după
care au fost convinși de argumentele elevilor din grupul rezolvarea sarcinilor de
advers (2.4); învățare:
- activitate la biblioteca clasei: selectarea de cărți în care Tehnica „Fără mâini
se regăsesc texte literare cu personaje din lumea ridicate” - se aşteaptă
plantelor/animalelor și cu mesaj moralizator; dotarea răspunsuri la anumite
bibliotecii cu reviste, atlase, enciclopedii (resurse de texte solicitări ale cadrului
nonliterare) (3.6); didactic; se lasă elevilor
- formularea unor îndemnuri adresate oamenilor, pe baza timp de gândire, apoi
învățăturilor desprinse din textul suport (4.3). pot discuta în perechi
sau în grupuri mici;
atenţia învățătorului se
poate muta către
anumiţi elevi, oferindu-
se şi celor timizi sau
tăcuţi posibilitatea de a
se exprima.
6. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Textul literar. - joc Ghicește ce am văzut! – un elev extrage dintr-un ● Resurse  Observarea
pentru găsirea de soluţii la Lectura textului săculeț un jeton în care este ilustrată una dintre materiale:manual, text sistematică:comportam
probleme viețuitoarele care sunt personaje în textul suport. Ceilalți suport: Puiul de entul de cititor activ
3.1. Extragerea unor informaţii elevi formulează întrebări care să îi ajute la identificarea elefant, după Rudyard  Lista de verificare (da,
de detaliu din texte ființei ilustrate. Elevul care a extras jetonul nu poate Kipling, Caietul nu):
informative sau literare răspunde decât prin Da sau Nu. Se procedează la fel și elevului pentru clasa  manifestareainteres
4.4. Povestirea pe scurt a unei pentru alte obiecte/ființe menționate în text. Elevul care a a III-a – Limba și ului față de lectura unui
întâmplări imaginate/trăite identificat ființa ilustrată pe jeton va face o nouă literatura română, text
extragere (2.4); Editura  formularea de
- realizarea în scris, pornind de la imaginile de pe Intuitext,jetoane în răspunsuri adecvate la
jetoanele extrase din săculeț, a unor predicții referitoare care sunt ilustrate întrebări;
la locul, timpul, acțiunile care ar putea să se petreacă în personajele textului,
textul ce urmează a fi lecturat (4.4); un săculeț, ● Temă de lucru în
- citirea individuală, în șoaptă, a textului suport (3.1); ●Resurse procedurale: clasă:
- confruntarea propriilor predicții cu aspectele relatate în exercițiul, conversaţia,  alcătuirea de
text și stabilirea punctelor comune (3.1); explicaţia, procedee de enunțuri utilizând
- stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin citire activă, jocul cuvinte nou învățate;
raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu didactic, metoda  formularea de
sensurile oferite de dicţionar (3.1); predicțiilor enunțuri care încep cu
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii fiecare literă a unui
(4.4); cuvânt.
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ,
ştafetă (3.1);
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează
informaţii esenţiale sau de detaliu desprinse din textele
citite (3.1);
- antrenament de scriere creativă: formularea de
enunțuri care încep cu fiecare literă a denumirii uneia
dintre ființele precizate în text (4.4).
7. 3.1. Extragerea unor informaţii ●Scrierea textului - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe baza ●Resurse materiale: ●Evaluarea după
de detaliu din texte în care se unor repere date de învățător (enunțuri din text în care se manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare prezintă o regăsesc cuvinte cu același sens celor date) (3.1); Puiul de elefant, după învățare:
3.3. Formularea unei păreri întâmplare - identificarea în text a aspectelor inspirate din realitate și Rudyard Kipling, Tehnica semaforului: se
despre o povestire/personajele imaginată a aspectelor care nu pot fi reale (3.1); Caietul elevului pentru pune la dispoziţia
acesteia - identificarea în textul suport a expresiilor care au clasa a III-a – Limba și elevilor un set de trei
4.4. Povestirea pe scurt a unei anumite înțelesuri precizate (3.1); literatura română, cartonaşe colorate în
întâmplări imaginate/trăite - alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii ce conțin un Editura Intuitext culorile semaforului, iar
anumit cuvânt din textul suport (4.4); ●Resurse procedurale: la solicitarea
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor procedee de citire învățătorului, ei ridică un
din text (3.3); activă, lectura cu cartonaş corespunzător:
- exprimarea acordului/dezacordului faţă de acţiunile, creionul în mână, verde dacă înţeleg,
atitudinile unorpersonaje și argumentarea opiniei conversaţia, explicaţia, galben dacă nu sunt
personale (3.3); exercițiul, jocul siguri şi roşu dacă nu
- antrenament de scriere creativă: scrierea unui text care didactic înţeleg.
prezintă o întâmplare imaginată în urma căreia elefanții
au dobândit trompă(4.4). ● Tema pentru acasă
8. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Descrierea unor - precizarea, în perechi, a caracteristicilor și a unor ●Resurse materiale:  Observarea
unei fiinţe din universul elemente din informații științifice deținute de elevi, despre elefanți; text suport la alegerea sistematică:comportam
apropiat pe bazaunui plan mediul apropiat completarea primei coloane din tabelul Știu - Vreau să învățătorului, reviste, entul de cititor activ
simplu știu – Am învățat cu informațiile asupra cărora s-a căzut carton, hârtie colorată,  Lista de verificare (da,
3.1. Extragerea unor informaţii de comun acord (2.1); foarfece, lipici, carioci nu):
de detaliu din texte - formularea de întrebări despre ceea nu știu și vor să afle ●Resurse procedurale:  manifestareainteres
informative sau literare elevii despre elefanți și completarea celei de-a doua exercițiul, conversaţia ului față de lectura unui
4.3. Realizarea unei scurte coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat (2.1); euristică, explicaţia, text;
descrieri ale unor elemente din - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text metoda Știu - Vreau să  formularea de
mediulapropiat pornind de la nonliterar care prezintă informații despre elefanți (3.1); știu – Am învățat răspunsuri adecvate la
întrebări de sprijin - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează întrebări.
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul
citit și completarea celei de-a treia coloane din tabelul ● Observarea
Știu - Vreau să știu – Am învățat (3.1); sistematică: atitudinea
- realizarea elefantului din carton/hârtie colorată, elevilor faţă de sarcina
evidențiindu-se caracteristici precizate în textul nonliterar dată
lecturat (3.1);  Listă de verificare
- scrierea, pe suportul din hârtie confecționat anterior, a (da, nu):
unui scurt text în care se prezintă informații științifice  concentrare asupra
despre elefant, urmată de expunerea lucrărilor (4.3). sarcinii de rezolvat;
 implicare activă în
rezolvarea sarcinii.

 Tema pentru acasă

9. 1.1. Extragerea unor informaţii ●Factori care - audierea unei povești folosind computerul (în timpul ● Resurse  Observarea
de detaliu dintr-un text perturbă audierii, învățătorul acționează în direcția împiedicării materiale:manual, CD- sistematică:comportame
informativ sauliterar accesibil comunicarea receptării optime a mesajului –reduce sonorul, produce ul aferent manualului, ntul de ascultător activ
1.4. Manifestarea curiozităţii diferite zgomote, intervine verbal prin comentarii, imagini care ilustrează  Lista de verificare (da,
faţă de diverse tipuri de întrebări etc.) (1.4); personajele din nu):
mesaje în contexte familiare - realizarea unui desen pentru a ilustra ceea ce fiecarea povestea audiată,
 Manifestarea
2.4. Participarea la interacţiuni înţeles din textul audiat, în condițiile împiedicării creioane colorate, coli
interesului față de
pentru găsirea de soluţii la receptării optime a acestuia (1.4); albe și colorate.
mesaje audiate cu
probleme - reflecție individuală asupra motivelor care au împiedicat ●Resurse procedurale:
ajutorul
4.4. Povestirea pe scurt a unei receptarea și înțelegerea mesajului audiat și realizarea exercițiul, conversaţia
computerului –
întâmplări imaginate/trăite unei liste de factori perturbatori (2.4); euristică, explicaţia,
concentrare asupra
- completarea, în perechi, a listei realizate individual Rețeaua personajelor,
sarcinii;
(2.4); metoda
 formularea de
- comunicarea în cadrul grupului mare a ideilor conturate Gândiți/Lucrați în
răspunsuri adecvate
în perechi, referitoare la motivele care au împiedicat perechi/Comunicați
la întrebări;
receptarea și înțelegerea mesajului audiat (2.4);
 executarea unor
- reluarea audierii textului pentru acompleta enunțuri cu
sarcini conform
informații din textul audiat (1.1);
comenzilor primite.
- identificarea personajelor care au rostit anumite replici
date, din textul audiat (1.1); ● Observarea
- realizarea unei scheme (Rețeaua personajelor) care sistematică a
evidențiază relațiile dintre personajele textului audiat comportamentului
(1.1); interacţional
- identificarea, în perechi, a unor factori care împiedică o  Listă de control/
comunicare optimă între personaje din textul audiat (2.4); verificare:
- completarea desenului început anterior pentru a ilustra  cooperarea cu
ceea cea înţeles din textul audiat în condiții optime (1.4); membrii grupului;
- găsirea de soluții eficiente pentru a elimina factorii care  contribuția cu idei la
perturbă comunicarea și formularea unor îndemnuri utile realizarea proiectului;
pentru o comunicare eficientă între persoane (4.4).  participarea activă la
realizarea sarcinilor de
grup.
10. 1.1. Extragerea unor informaţii ● Solicitarea de - reluarea audierii textului studiat în lecția anterioară ● Resurse  Observarea
de detaliu dintr-un text informaţii (1.1); materiale:manual, CD- sistematică:
informativ sauliterar accesibil referitoare la - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează ul aferent manualului, iniţiativa în comunicare:
1.5. Manifestarea unei universul informaţiile esenţiale sau de detaliu din textul audiat imagini care ilustrează Scară de clasificare
atitudini deschise faţă de apropiat (1.1); întâmplări din (întotdeauna, frecvent,
comunicare în condiţiile - ordonarea unor ilustraţii date, conform succesiunii povestea audiată rar):
neînţelegerii mesajului audiat întâmplărilor (1.1); ●Resurse procedurale:  comunicare și
2.5. Adaptarea vorbirii la - completarea replicilor unei benzi desenate, cu accent pe exercițiul, conversaţia ascultare;
diferite situaţii de comunicare utilizarea formulelor de solicitare a unei informații, euristică, explicaţia,  menținerea
în funcţie departenerul de adecvate situațiilor ilustrate (4.4) jocul de rol interesului pentru
dialog - joc de rol: prezentarea orală a replicilor create anterior dialog;
4.4. Povestirea pe scurt a unei (2.5);  acceptarea punctelor
întâmplări imaginate/trăite - simularea unor situaţii de comunicare (convorbiri de vedere diferite;
telefonice, dialoguri formale şi informale de diverse tipuri)  adresare de
în cadrul cărora elevii să utilizeze formulele de solicitare a întrebări;
unei informații, a unei explicații, să semnaleze, prin coduri  transmiterea de
nonverbale, înțelegerea/neînțelegerea mesajului (1.5). stări, sentimente, idei.

11. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Proiect: - Completarea, pe baza răspunsurilor frontale, a unui  Resurse materiale: ●Observarea
pentru găsirea de soluţii la Plante și animale, tabel cu nume de plante și animale pentru cât mai multe manual, cărți de la sistematică a
probleme între real și dintre literele alfabetului (Alfabetul naturii)(4.3); biblioteca clasei, comportamentului
3.6. Aprecierea valorii cărţilor imaginar - Organizarea activităţii de derulare a proiectului flip-chart, coli de scris interacţional
4.3. Realizarea unei scurte Plante și animale, între real și imaginar: A4, creioane colorate  Listă de control/
descrieri ale unor elemente din  stabilirea temei proiectului;  Resurse procedurale: verificare:
mediulapropiat pornind de la  precizarea cerinţelor; conversaţia, explicaţia,  cooperarea cu
întrebări de sprijin  prezentarea criteriilor de evaluare; exerciţiul, membrii grupului;
 stabilirea datei de prezentare a proiectului; demonstraţia,  contribuția cu idei la
 stabilirea responsabilităţilor (alegerea de către fiecare brainstorming-ul, realizarea proiectului;
elev a unei plante sau a unui animal din lista creată învăţarea bazată pe  participarea activă la
anterior, pentru a fi prezentat în Cartea naturii) (2.4, 3.6); proiect realizarea sarcinilor de
- activitate la biblioteca din clasă: selectarea de cărți, grup.
reviste, atlase, enciclopedii în vederea citirii unor texte
informative despre plante/animale (3.6); ● Tema pentru acasă:
- discuții, în grupuri mici, apoi în grupul mare, selectarea din atlase,
referitoare la tipurile de informații ce vor fi selectate în enciclopedii, reviste a
vederea redactării unui text cu caracter științific, despre unor texte care fac
planta sau animalul ales (2.4); referire la planta sau
- realizarea, pe baza concluziilor formulate de fiecare animalul ales
grup, a unui organizator grafic/a unei scheme de lucru în
care sunt surprinse aspectele care vor ghida elevul în
selectarea de informații și în redactarea textului cu
caracter științific (cum arată, care este mediul său de
viață, cu ce se hrănește, ce comportament are etc.) (4.3).
12. 3.1. Extragerea unor informaţii ●Descrierea unor Activitatea 1 din proiectul Plante și animale, între real și ●Resurse materiale: ●Observarea
de detaliu din texte elemente din imaginar: manual, cărți de la sistematică: atitudinea
informative sau literare mediul apropiat - citirea individuală, în gând, a textelor nonliterare biblioteca clasei și din elevilor faţă de sarcina
3.6. Aprecierea valorii cărţilor aduse din biblioteca personală (3.6); biblioteca personală, dată
4.3. Realizarea unei scurte - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare atlase, reviste,  Listă de verificare
descrieri ale unor elemente din la contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile dicționar, coli A4 (da, nu):
mediulapropiat pornind de la oferite de dicţionar (3.1); ●Resurse  concentrare asupra
întrebări de sprijin - identificarea, în textele citite a unor informații care procedurale: sarcinii de rezolvat;
răspund la întrebările din organizatorul grafic, realizat în procedee de citire  implicare activă în
lecția anterioară (3.1); activă, lectura cu rezolvarea sarcinii.
- selectarea informațiilor relevante, accesibile vârstei, creionul în mână,
despre animalul sau planta aleasă (3.1); conversaţia, ● Tema pentru acasă:
- redactarea unui text cu caracter științific în care este explicaţia, exerciţiul, revizuirea textului
prezentată viețuitoarea aleasă (4.3). învăţarea bazată pe redactat în clasă și
proiect transcrierea formei
corecte a acestuia
13. 2.5. Adaptarea vorbirii la ● Recapitulare: - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează ●Resurse ●Tema de lucru în clasă:
diferite situaţii de comunicare - Textul literar informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul materiale:manual, -redactarea unui text în
în funcţie departenerul de - Textul nonliterar citit (3.1); Caietul elevului pentru care se prezintă
dialog - Solicitarea de - precizarea unor formule de solicitare a informațiilor, clasa a III-a – Limba întâmplări imaginate,
3.1. Extragerea unor informaţii informaţii adecvate situației date (2.5); și literatura română, prin care se explică,
de detaliu din texte referitoare la - folosirea jurnalului cu dublă intrare (3.1); Editura Intuitext,text într-un mod
informative sau literare universul apropiat - exprimarea acordului/dezacordului faţă de acţiunile, suport la Coco și Matu, surprinzător, cum a
3.3. Formularea unei păreri - Descrierea unor atitudinile unorpersonaje și argumentarea opiniei după Ella Conovici, coli dobândit viețuitoarea
despre o povestire/personajele elemente din personale (3.3); de scris A4, creioane aleasă o anumită
acesteia mediul apropiat - exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor colorate însușire/ comportament
4.4. Povestirea pe scurt a unei - Scrierea textului din text (identificarea tipului de text citit - ● Resurse procedurale: specific
întâmplări imaginate/trăite în care se prezintă literar/nonliterar) (3.3); procedee de citire
o întâmplare Activitatea 2 din proiectulPlante și animale, între real și activă, conversaţia, ● Autoevaluarea, pe
imaginată imaginar: explicaţia, exercițiul, baza unor criterii date,
- imaginarea unor întâmplări în urma cărora planta sau jurnalul cu dublă referitoare la:
animalul ales a dobândit o însușire/un comportament intrare, învăţarea -utilizarea conectorilor
specific (4.4); bazată pe proiect între idei;
- redactarea unui text în care se prezintă întâmplările -respectarea structurii
imaginate, utilizându-se cuvintele demult, la un moment textului (introducere,
dat, de atunci (4.4); cuprins, încheiere);
- realizarea unui desen prin care se ilustrează -așezarea corectă a
planta/animalul și în care sunt evidențiate aspecte textului în pagină
desprinse din textele citite (3.1).
● Tema pentru acasă:
revizuirea textului
redactat în clasă și
transcrierea formei
corecte a acestuia
14. 2.5. Adaptarea vorbirii la ● Evaluare: Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: ● Proba scrisă
diferite situaţii de comunicare - Textul literar –identificarea de informații explicit formulate, dintr-un fişe de evaluare
în funcţie departenerul de - Textul nonliterar text citit la prima vedere (3.1);  Resurse procedurale:
dialog - Solicitarea de – formularea de concluzii directe pe baza informațiilor conversaţia, exerciţiul.
3.1. Extragerea unor informaţii informaţii din textul citit (precizarea tipului de text –literar sau
de detaliu din texte referitoare la nonliterar) (3.3);
informative sau literare universul apropiat – utilizarea unor formule de solicitare a informațiilor,
3.3. Formularea unei păreri - Descrierea unor adecvate situației date (2.5);
despre o povestire/personajele elemente din – redactarea unui scurt text în care se prezintă întâmplări
acesteia mediul apropiat imaginate, prin care se explică, într-un mod surprinzător,
4.4. Povestirea pe scurt a unei - Scrierea textului cum o plantă sau un animal a dobândit o anumită
întâmplări imaginate/trăite în care se prezintă însușire/comportament specific (4.4).
o întâmplare
imaginată
15. 2.5. Adaptarea vorbirii la - Textul literar – Oră de ameliorare – dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după
diferite situaţii de comunicare - Textul nonliterar ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor manual, fişe de rezolvarea sarcinilor de
în funcţie departenerul de - Solicitarea de stabili în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii ameliorare/ ameliorare/
dialog informaţii elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. dezvoltare; dezvoltare
3.1. Extragerea unor informaţii referitoare la ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de  Resurse procedurale:
de detaliu din texte universul apropiat dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor conversaţia, explicaţia ● Autoevaluarea
informative sau literare - Descrierea unor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare exerciţiul, jocul
3.3. Formularea unei păreri elemente din vizate prin proba de evaluare sumativă. didactic, proiectul. ● Proiectul
despre o povestire/personajele mediul apropiat – Finalizarea proiectuluiPlante și animale, între real și
acesteia - Scrierea textului imaginar:
4.4. Povestirea pe scurt a unei în care se prezintă ● realizarea Cărții naturii prin așezarea lucrărilor elevilor,
întâmplări imaginate/trăite o întâmplare în ordinea alfabetică a numelui plantelor/animalelor
imaginată descrise, crearea și ilustrarea copertei cărții.
● expunerea cărții la Colțul cititorului
●completarea unui chestionar de autoevaluare a activității
în proiect
SEMESTRUL II
Limba și literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: În lumea sunetelor și a culorilor


PERIOADA: 3 săptămâni (S 2 – 3 – 4)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul literar - - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ●Resurse materiale: ●Observarea
cunoscutepe baza unui suport lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); manual, text suport: sistematică:
adecvat din partea - stabilirea sensului cuvintelor și expresiilor din text prin Fram, ursul polar, atitudinea elevilor faţă
profesorului raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu după Cezar de sarcina dată
3.1. Extragerea unor informaţii sensurile oferite de dicţionar (3.1); Petrescu,Caietul  Listă de verificare
de detaliu din texte - citirea în forme variate a unor enunţuri din text, în lanţ,în elevului pentru clasa (da, nu):
informative sau literare ştafetă (3.1); a III-a – Limba și  concentrarea
3.2. Formularea unui răspuns - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile literatura română, asupra sarcinii de
emoţional faţă de textul literar esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit (3.1); Editura Intuitext, rezolvat;
citit - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de dicționar  implicarea activă în
4.1. Aplicarea regulilor de învățător ( enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu rezolvarea sarcinii.
despărţire în silabe la capăt de același sens celor date ) (3.1); ●Resurse
rând, deortografie şi de - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? procedurale:
punctuaţie în redactarea de Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) (2.2); exercițiul,
text - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite conversaţia,
(3.2); explicaţia, procedee
identificarea în textul suport a situațiilor în care anumite de citire activă, jocul
cuvinte se scriu cu cratimă și formularea de enunțuri utilizând didactic
cuvintele respective (sar/s-ar, iau/i-au) (4.1).
2. 1.2. Deducerea sensului unui ● Textul narativ – - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse materiale: ●Evaluarea după
cuvânt prin raportare la aprofundarea - citirea în forme variate a unor enunţuri din text, în lanţ, manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
mesajul audiat în contexte de lecturii ştafetă (3.1); Fram, ursul polar, învățare:
comunicare familiare - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile după Cezar Tehnica semaforului: se
2.2. Povestirea unei întâmplări esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit (3.1); Petrescu,Caietul pune la dispoziţia
cunoscute - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de elevului pentru clasa elevilor un set de trei
3.1. Extragerea unor informaţii învățător (enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu a III-a – Limba și cartonaşe colorate în
de detaliu din texte același sens celor date) (3.1); literatura română, culorile semaforului, iar
informative sau literare - realizarea unor tabele, diagrame, de organizatori grafici în Editura Intuitext, la solicitarea
3.2. Formularea unui răspuns perechi/ în grup (3.4); dicționar învățătorului, ei ridică un
emoţional faţă de textul literar - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale proprii ●Resurse cartonaş corespunzător:
citit (1.2); procedurale: verde dacă înţeleg,
3.4. Evaluarea conţinutului - formularea, în grup, a unor întrebări ale căror răspunsuri exercițiul, galben dacă nu sunt
unui text pentru a evidenţia conduc la rezolvarea unei probleme care se poate desprinde conversaţia, siguri şi roşu dacă nu
cuvinte-cheie şi alte aspecte din textul lecturat (2.2); explicaţia, procedee înţeleg.
importante ale acestuia -identificarea cuvintelor sau expresiilor corespunzătoare unor de citire activă, jocul
ilustraţii date (3.2). didactic.

3. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Adjectivul – - observarea unor mărci specifice adjectivului (1.3.); ● Resurse materiale:  Observarea
ale limbii prin raportare la intuirea claselor - selectarea din textul suport a unor cuvinte care indică manual, Caietul sistematică:comporta
mesaje audiate morfologice anumite aspecte precizate de învățător și gruparea acestora elevului pentru clasa mentul de ascultător
2.4. Participarea la interacţiuni în funcţie de ceea ce exprimă (3.5); a III-a – Limba și activ
pentru găsirea de soluţii la - identificarea în textul suport a unor cuvinte care literatura română,  Lista de verificare (da,
probleme îndeplinesc cerințe date (denumesc însuşiri ale ființelor, Editura Intuitext nu):
3.4. Evaluarea conţinutului lucrurilor, fenomenelor naturii) (3.5); ●Resurse  manifestarea
unui text pentru a evidenţia - precizarea rolului pe care cuvintele îl au în comunicare procedurale: interesului față de
cuvinte-cheie şi alte aspecte (2.4); exercițiul, mesaje audiate;
importante ale acestuia - realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite conversaţia,  concentrare asupra
3.5. Sesizarea unor regularităţi elemente de (3.4). explicaţia, sarcinii;
ale limbii pe baza textului citit procedee de citire  executarea unor
selectivă, sarcini conform
jocul didactic instrucțiunilor
primite.
4. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Descrierea unui - identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ ● Resurse materiale: Evaluarea după
unei fiinţe din universul obiect. Descrierea fiinţelor din universul apropiat (2.1); manual, Caietul rezolvarea sarcinilor de
apropiat pe baza unui plan unei activități - descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a elevului pentru clasa învățare:
simplu obiectelor la îndemână (pornind de la întrebări de sprijin şi a III-a – Limba și Tehnica „Fără mâini
3.1. Extragerea unor informaţii ajungând la mesaj) (2.1); literatura română, ridicate”
de detaliu din texte - descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea Editura Intuitext -se aşteaptă răspunsuri
informative sau literare profesorului sau a altui coleg (2.1); la anumite solicitări ale
4.1. Aplicarea regulilor de - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile ●Resurse cadrului didactic;
ortografie în redactarea de esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit și procedurale: se lasă elevilor timp de
text completarea celei de-a treia coloane din tabelul Știu - Vreau exercițiul, gândire, apoi pot discuta
să știu – Am învățat cu informații care descriu o activitate conversaţia, în perechi sau în grupuri
(3.1); explicaţia, mici; atenţia
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc ortograme (4.1). procedee de citire învățătorului se poate
activă, muta către anumiţi elevi,
jocul didactic. oferindu-se şi celor
timizi, tăcuţi sau
neîncrezători
posibilitatea de a se
exprima.
 Temă de lucru în
clasă: completarea
tabelului Ştiu, Vreau să
ştiu Am învăţat

5. 1.2. Deducerea sensului unui ● Textul literar – - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse materiale:  Observarea
cuvânt prin raportare la lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); manual, text suport: sistematică a
mesajul audiat în contexte de - stabilirea sensului cuvintelor și a expresiilor din text prin Valea cu fluturi, cu comportamentului
comunicare familiare raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu păsări şi cu flori, de ascultător activ:
2.2. Povestirea unei întâmplări sensurile oferite de dicţionar (3.1); după Fănuş Neagu ,  Lista de verificare
cunoscute pe baza unui text - citirea în forme variate a unor enunţuri din text, în lanţ,în Caietul elevului (da, nu):
adecvat ştafetă (3.1); pentru clasa a III-a –  formularea de
din partea profesorului - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile Limba și literatura răspunsuri adecvate
3.1. Extragerea unor informaţii esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit (3.1); română, Editura la întrebări;
de detaliu din texte - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de Intuitext, dicționar  executarea unor
informative sau literare învățător (enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu sarcini conform
3.2. Formularea unui răspuns același sens celor date) (3.1); ●Resurse instrucţiunilor
emoţional faţă de textul literar - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale proprii procedurale:, primite.
citit (1.2); exercițiul, ●Observarea
4.5. Manifestarea - formularea, în grup, a unor întrebări ale căror răspunsuri conversaţia, sistematică a
disponibilităţii pentru conduc la rezolvarea unei probleme care se poate desprinde explicaţia, procedee comportamentului
transmiterea în scris a unor din textul lecturat (2.2); de citire activă, jocul interacţional
idei -identificarea cuvintelor şi a expresiilor corespunzătoare unor didactic.  Listă de control/
ilustraţii (3.2); verificare:
- scrierea de enunţuri cu referire la sensul  cooperarea cu
cuvântuluiprietenie(4.5). membrii grupului;
 contribuția cu idei la
realizarea sarcinii.

6. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – -citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); ● Resurse materiale:  Observare
cunoscutepe baza unui suport aprofundarea - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și al expresiilor manual, text suport: sistematică a
adecvat din partea lecturii din text prin raportare la contextul în care apar şi Valea cu fluturi, cu calității actului citirii:
profesorului confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar (3.1); păsări şi cu flori,  Lista de control/
3.1. Extragerea unor informaţii - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale proprii după Fănuş Neagu , verificare:
de detaliu din texte (2.2); Caietul elevului  citirea textului
informative sau literare - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de pentru clasa a III-a – folosind tonul
3.4. Evaluarea conţinutului învățător (enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu Limba și literatura adecvat mesajului;
unui text pentru a evidenţia același sens celor date) (3.1); română, Editura  adaptarea volumului
cuvinte-cheie şi alte aspecte - transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc Intuitext vocii şi a ritmului
importante ale acestuia cuvinte cu sens opus cuvintelor precizate de învățător (3.1); vorbirii la atmosfera
4.5. Manifestarea -realizarea de tabele, diagrame, de organizatori grafici în ●Resurse textului;
disponibilităţii pentru perechi sau în echipe (3.4); procedurale:,  citirea cu intonația
transmiterea în scris a unor - redactarea unui scurt text în care se utilizează achiziţiile exercițiul, impusă de semnele
idei lexicale noi; redactarea textului pornește de la un cuvânt nou, conversaţia, de punctuație;
precizat de învățător și continuă pe măsură ce învățătorul explicaţia, procedee  demonstrarea
introduce, la intervale scurte de timp, alte cuvinte (4.5). de citire activă, jocul înțelegerii logicii
didactic. textului.

7. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ●Adjectivul – - observarea unor mărci specifice adjectivului (1.3); ● Resurse materiale:  Observarea
ale limbii prin raportare la numărul şi genul - audierea unor enunțuri prezentate de învățător, în care manual, Caietul sistematică:
mesaje audiate același cuvânt are valori gramaticale diferite și marcarea, prin elevului pentru clasa atitudinea elevilor
3.1. Extragerea unor informaţii diferite semnale sonore, a enunțului în care cuvântul anunțat a III-a – Limba și faţă de sarcina dată
de detaliu din texte de învățător are valoare de adjectiv (1.3); literatura română,  Listă de verificare
informative sau literare - identificarea unor adjective dintr-un fragment dat (1.3); Editura Intuitext (da, nu):
3.5. Sesizarea unor regularităţi - gruparea unor adjective dintr-un text dat, în funcţie de  concentrare asupra
ale limbii pe baza textului citit număr și gen (3.5); ●Resurse sarcinii de rezolvat;
4.1.Aplicarea regulilor de - transformarea unor enunțuri prin schimbarea numărului procedurale:  implicare activă în
ortografie în redactarea de adjectivelor (4.5); exercițiul, rezolvarea sarcinii.
text - completarea unor propoziţii lacunare cu adjective potrivite conversaţia,
4.5. Manifestarea (3.5); explicaţia, procedee ● Interevaluarea
disponibilităţii pentru -alcătuirea de enunțuri utilizând cuvinte și expresii din text de lectură,
transmiterea în scris a unor (4.5); jocul didactic  Tema de lucru pentru
idei - scrierea unor enunţuri în care se folosesc adjective așezate acasă
înaintea substantivului determinat (4.1).

8. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Descrierea unei - descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a ●Resurse materiale:  Observarea
unei fiinţe din universul persoane obiectelor la îndemână (pornind de la întrebări de sprijin şi manual, Caietul sistematică:
apropiat pe baza unui plan ajungând la mesaj) (2.1); elevului pentru clasa atitudinea elevilor faţă
simplu - descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea a III-a – Limba și de sarcina dată
3.1. Extragerea unor informaţii profesorului sau a altui coleg (2.1); literatura română,  Lista de verificare (da,
de detaliu din texte - identificarea unor aspecte descriptive in texte citite (3.1); Editura Intuitext nu):
informative sau literare - scrierea unor enunțuri de prezentare a unei persoane  concentrare asupra
4.3. Realizarea unei scurte cunoscute (4.3). ●Resurse sarcinii;
descrieri ale unor elemente din procedurale:  executarea unor
mediul apropiat pornind de la exercițiul, sarcini conform
întrebări de sprijin conversaţia, instrucțiunilor
explicaţia, procedee, primite.
jocul didactic  Tema de lucru pentru
reaizarea de desene, acasă
de postere
9. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
adecvat din partea - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a expresiilor Pietricica şi învățare – formulare de
profesorului din text prin raportare la contextul în care apar şi caracatiţa, răspunsuri la întrebari
3.1. Extragerea unor informaţii confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar (3.1); după Henri Cornélus,
de detaliu din texte - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale proprii Caietul elevului ●Observarea
informative sau literare (2.2); pentru clasa a III-a – sistematică: atitudinea
3.4. Evaluarea conţinutului - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, Limba și literatura elevilor faţă de sarcina
unui text pentru a evidenţia ştafetă (3.1); română, Editura dată
cuvinte-cheie şi alte aspecte - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile Intuitext  Listă de verificare
importante ale acestuia esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit (3.1); (da, nu):
4.5. Manifestarea - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de ●Resurse  concentrare asupra
disponibilităţii pentru învățător (enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu procedurale: sarcinii de rezolvat;
transmiterea în scris a unor același sens celor date) (3.1); exercițiul,  implicare activă în
idei - transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc conversaţia, rezolvarea sarcinii.
cuvinte cu sens opus unor cuvinte precizate de învățător explicaţia, procedee,
(3.1); jocul didactic
- realizarea de tabele, diagrame, de organizatori grafici în
perechi sau în grup (3.4);
- redactarea unui scurt text în care se utilizează achiziţiile
lexicale noi (4.5).
10. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Textul narativ – - citirea selectivă a textului studiat în ora anterioară, în ● Resurse materiale:  Observare
pentru găsirea de soluţii la aprofundarea funcţie de repere date de învățător/colegi (Citește manual, text suport: sistematică a
probleme lecturii enunțul/pasajul din text care te-a făcut să te simți Pietricica şi calităţii citirii:
3.2. Formularea unui răspuns fericit/trist/uimit etc. (3.2); caracatiţa,  Lista de control/
emoţional faţă de textul literar - completarea unor tabele, realizarea de organizatori grafici după Henri Cornélus, verificare:
citit în perechi/ în grup (3.4) Caietul elevului  citirea textului
3.4. Evaluarea conţinutului - discuții, în perechi, care evidențiază opiniile elevilor despre pentru clasa a III-a – folosind tonul
unui text pentru a evidenţia anumite aspecte relatate în text (2.4); Limba și literatura adecvat mesajului;
cuvinte-cheie şi alte aspecte - transcrierea unui pasaj din text care intrigă/ uimeşte/ română, Editura  adaptarea volumului
importante ale acestuia stârneşte interesul/ impresionează (3.2); Intuitext vocii şi a ritmului
4.5.Manifestarea - realizarea în scris a unui scurt text în care se comentează vorbirii la atmosfera
disponibilităţii pentru paragraful ales (4.5); ●Resurse textului;
transmiterea în scris a unor - citirea textului suport cu reglarea intensităţii şi volumului procedurale:  citirea cu intonația
idei vocii precum şi a ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii exercițiul, impusă de semnele
afective a mesajului (3.2). conversaţia, de punctuație;
explicaţia, procedee,  demonstrarea
jocul didactic înțelegerii logicii
textului.
11. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Scrierea unor - identificarea sensului unor cuvinte în dicţionar (3.1); ●Resurse materiale:  Evaluarea după
de detaliu din texte instrucţiuni - elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte la manual, Caietul rezolvarea sarcinilor
informative sau literare îndemână (de exemplu, „Cum arată un ghiozdan? La ce elevului pentru clasa de învățare:
4.3. Realizarea unei scurte foloseşte? Găseşte şi o utilizare neobişnuită!”)( 4.3); a III-a – Limba și Tehnica „Fără mâini
descrieri a unor elemente din - realizarea în scris a unui scurt text în care se prezintă literatura română, ridicate”
mediul apropiat pornind de la instrucţiunile de folosire a unor obiecte (4.3); Editura Intuitext -se aşteaptă răspunsuri
întrebări de sprijin - realizarea unor liste cu întrebuințări la anumite solicitări ale
obişnuite și neobişnuite ale unor obiecte (4.3); ●Resurse cadrului didactic;
- scrierea instrucțiunilor pentru utilizarea într-un mod procedurale: se lasă elevilor timp de
surprinzător a unor obiecte din mediul apropiat (4.3). exercițiul, gândire, apoi pot discuta
conversaţia, în perechi sau în grupuri
explicaţia, procedee, mici; atenţia
jocul didactic învățătorului se poate
muta către anumiţi elevi,
oferindu-se şi celor
timizi, tăcuţi sau
neîncrezători
posibilitatea de a se
exprima.
 Temă de lucru în
clasă:scrierea de
instrucțiuni
12. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Descrierea unui -audierea unui text folosind computerul (1.4); ●Resurse materiale: ●Observarea
faţă de diverse tipuri de obiect, a unei -relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen animat/ clip manual, Caietul sistematică a
mesaje în contexte familiare ființe. Descrierea pentru care nu există subtitrare sau sonor (2.2); elevului pentru clasa comportamentului
2.1. Descrierea unui obiect/ unei activități -identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor din a III-a – Limba și interacțional
unei fiinţe din universul mediul apropiat (2.1); literatura română,  Listă de control/
apropiat pe baza unui plan -descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a Editura Intuitext verificare:
simplu obiectelor la (2.1);  cooperarea cu
2.2. Povestirea unei întâmplări -colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura ●Resurse membrii grupului;
cunoscute pe baza unui suport un plan de elaborare a unui obiect (2.1). procedurale  contribuția la
adecvat din partea ascultare activă, realizarea produsului;
profesorului conversaţia,  participarea activă la
explicaţia, exercițiul realizarea sarcinilor de
grup.
13. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Recapitulare - descrierea unor obiecte folosind adjective potrivite (2.1); ●Resurse materiale:  Chestionarea orală:
unei fiinţe din universul – Textul narativ - formularea de întrebări despre ceea nu știu și vor să afle manual, text suport formulare de răspunsuri
apropiat pe baza unui plan – Cuvântul-parte elevii în legătură cu obiectul și completarea unui jurnal dublu A citi cu degetele, la întrebări referitoare la
simplu de vorbire - (3.1); Caietul elevului conţinutul textului
3.1. Extragerea unor informaţii adjectivul (genul - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text care conține pentru clasa a III-a –
de detaliu din texte și numărul) informații referitoare la personaj si obiectul realizat (3.1); Limba și literatura ●Observarea
informative sau literare – Scrierea corectă - completarea unor propoziţii lacunare cu adjective potrivite română, Editura sistematică: atitudinea
3.5. Sesizarea unor regularităţi a unor adjective (3.5); Intuitext elevilor faţă de sarcina
ale limbii pe baza textului citit - gruparea unor adjective din textul suport, în funcţie de dată
4.5. Manifestarea număr și gen (3.5); ●Resurse  Listă de verificare
disponibilităţii pentru - transformarea unor enunțuri din textul citit prin procedurale:procede (da, nu):
transmiterea în scris a unor schimbarea numărului adjectivelor (4.5); e de citire activă,  concentrare asupra
idei - scrierea unui text în care se utilizează adjective date (4.5). conversaţia, sarcinii de rezolvat;
explicaţia, exercițiul,  implicare activă în
metoda Știu - Vreau rezolvarea sarcinii.
să știu – Am învățat
14. 2.1. Descrierea unui obiect/ ●Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
unei fiinţe din universul – Textul narativ - descrierea colegului de bancă (2.1); fişe de evaluare
apropiat pe baza unui plan – Cuvântul-parte - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile  Resurse
simplu de vorbire - esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit (3.1); procedurale:
3.1. Extragerea unor informaţii adjectivul (genul - observarea unor mărci specifice ale adjectivului (3.5); conversaţia, exerciţiul;
de detaliu din texte și numărul) - elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte la procedee de lectură
informative sau literare – Scrierea corectă îndemână (de exemplu, „Cum este ... ? La ce foloseşte?
3.5. Sesizarea unor regularităţi a unor adjective Găseşte şi o utilizare neobişnuită!”) ( 4.3).
ale limbii pe baza textului citit
4.3. Realizarea unei scurte
descrieri ale unor elemente din
mediul apropiat pornind de la
întrebări de sprijin
15. 2.1. Descrierea unui obiect/ – Textul narativ – Oră de ameliorare – dezvoltare ●Resurse materiale: ●Evaluarea după
unei fiinţe din universul – Cuvântul-parte ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili manual, fișe de rezolvarea sarcinilor de
apropiat pe baza unui plan de vorbire - în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ameliorare/dezvoltar ameliorare/dezvoltare
simplu adjectivul (genul ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. e
3.1. Extragerea unor informaţii și numărul)  Autoevaluarea
de detaliu din texte – Scrierea corectă ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de ●Resurse
informative sau literare a unor adjective dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra procedurale:
4.3. Realizarea unei scurte realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba exercițiul,
descrieri ale unor elemente din de evaluare sumativă. conversaţia,
mediul apropiat pornind de la explicaţia, procedee,
întrebări de sprijin jocul didactic
Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Împreună
PERIOADA: 3 săptămâni (S 5 – 6 – 7)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Textul narativ- - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ●Resurse materiale: ● Evaluarea după
de detaliu din texte lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a expresiilor din Zăpada mieilor, după învățare:
3.2. Formularea unui răspuns text, prin raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu Mircea Tehnica semaforului:
emoţional faţă de textul literar sensurile oferite de dicţionar (3.1); Sântimbreanu, se pune la dispoziţia
citit - citirea în forme variate a unor enunţuri din text, în lanţ, Caietul elevului elevilor de cartonaşe în
3.3. Formularea unei păreri ştafetă (3.1); pentru clasa a III-a – culorile semaforului,la
despre o întâmplare citită - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile Limba și literatura solicitarea învățătorului,
4.4. Povestirea pe scurt a unei esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit (3.2); română, Editura elevii ridică un cartonaş:
întâmplări citite - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de Intuitext, dicționar verde dacă înţeleg,
învățător (enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu galben dacă nu sunt
același sens celor date) (3.1); ●Resurse siguri şi roşu dacă nu
- transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc procedurale: înţeleg.
cuvinte cu sens opus unor cuvinte precizate de învățător (3.1); exercițiul,
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text conversaţia, ●Observarea
(3.3); explicaţia, procedee sistematică: atitudinea
- scrierea unui paragraf pentru a relata pe scurt aspecte de citire activă, jocul elevilor faţă de sarcina
referitoare la textul citit (4.4). didactic. dată:
 Listă de verificare
(da, nu):
 concentrare asupra
sarcinii de rezolvat;
 implicare activă în
rezolvarea sarcinii.
2. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale proprii ● Resurse materiale:  Observarea
cunoscute pe baza unui suport aprofundarea (2.2); manual, text suport: sistematică:comporta
adecvat din partea lecturii - formularea, în grup, a unor întrebări ale căror răspunsuri Zăpada mieilor, după mentul de ascultător
profesorului conduc la rezolvarea unei probleme care se poate desprinde Mircea activ:
2.4. Participarea la interacţiuni din textul lecturat (2.2); Sântimbreanu,  Lista de verificare (da,
pentru găsirea de soluţii la - lectură activă, cu creionul în mână (3.1) Caietul elevului nu):
probleme - precizarea rolului pe care cuvintele îl au în comunicare (2.4); pentru clasa a III-a –  manifestarea
3.1. Extragerea unor informaţii - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite Limba și literatura interesului față de
de detaliu din texte (3.2); română, Editura mesaje audiate cu
informative sau literare - exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text Intuitext, dicționar ajutorul
3.2. Formularea unui răspuns (3.3). computerului;
emoţional faţă de textul literar ●Resurse  concentrare asupra
citit procedurale: sarcinii;
3.3. Formularea unei păreri exercițiul,  formularea de
despre o povestire sau conversaţia, răspunsuri adecvate
personajele acesteia explicaţia, procedee la întrebări;
de citire activă, jocul  executarea unor
didactic. sarcini conform
instrucțiunilor
primite.
3. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Textul narativ – - citirea selectivă a textului studiat în ora anterioară, în funcţie ● Resurse materiale:  Tema de lucru în
pentru găsirea de soluţii la aprofundarea de repere date de învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din manual, text suport: clasă:alcătuirea de
probleme lecturii text care te-a făcut să te simți fericit/trist/uimit etc. (3.2); Zăpada mieilor, după propoziții utilizând
3.2. Formularea unui răspuns - completarea unor tabele, realizarea de organizatori grafici în Mircea cuvintele nou învățate în
emoţional faţă de textul literar perechi/ în grup (3.4) Sântimbreanu, text.
citit - discuții, în perechi, care evidențiază opiniile elevilor despre Caietul elevului  Proba orală:
3.4. Evaluarea conţinutului anumite aspecte relatate în text (2.4); pentru clasa a III-a – formulare de răspunsuri
unui text pentru a evidenţia - transcrierea unui pasaj din text care intrigă/ uimeşte/ Limba și literatura la întrebări referitoare la
cuvinte-cheie şi alte aspecte stârneşte interesul/ impresionează (3.2); română, Editura conţinutul textului.
importante ale acestuia - realizarea în scris a unui scurt text în care se comentează Intuitext
4.5.Manifestarea paragraful ales (4.5);
disponibilităţii pentru - citirea textului suport cu reglarea intensităţii şi volumului ●Resurse
transmiterea în scris a unor vocii precum şi a ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii procedurale:
idei afective a mesajului (3.2). exercițiul,
conversaţia,
explicaţia, procedee
de citire activă, jocul
didactic.
4. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ●Pronumele - - observarea unor mărci specifice pronumelui (1.3); ● Resurse materiale:  Tema de lucru pentru
ale limbii prin raportare la intuirea părţii de - selectarea din textul suport a unor cuvinte care indică manual, Caietul acasă
mesaje audiate vorbire anumite aspecte precizate de învățător și gruparea acestora în elevului pentru clasa
2.4. Participarea la interacţiuni funcţie de ceea ce denumesc (3.5); a III-a – Limba și
pentru găsirea de soluţii la - identificarea în textul suport a unor cuvinte care îndeplinesc literatura română,
probleme cerințe date (pronume) (3.5); Editura Intuitext,
3.5. Sesizarea unor regularităţi - completarea unor enunţuri lacunare (3.5); dicționar
ale limbii pe baza textului citit - scrierea unor enunţuri cu ajutorul unor ortograme (3.5);
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au în comunicare (2.4). ●Resurse
procedurale:
exercițiul,
conversaţia,
explicaţia, procedee
de citire activă, jocul
didactic.

5. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ●Pronumele - - observarea unor mărci specifice pronumelui (1.3); ● Resurse materiale:  Tema de lucru pentru
ale limbii prin raportare la intuirea - audierea unor enunțuri precizate de învățător, în care manual, Caietul acasă
mesaje audiate numărului același cuvânt are valori gramaticale diferite și marcarea, prin elevului pentru clasa
3.5. Sesizarea unor regularităţi diferite semnale sonore, a enunțului în care cuvântul anunțat a III-a – Limba și
ale limbii pe baza textului citit de învățător are valoare de pronume (1.3); literatura română,
4.1. Aplicarea regulilor de - identificarea unor pronume dintr-un fragment dat (1.3); Editura Intuitext
ortografie în redactarea de - completarea unor propoziţii lacunare cu pronume potrivite
text (3.5); ●Resurse
4.4. Povestirea pe scurt a unei - scrierea unor enunţuri în care se folosesc ortograme (4.1); procedurale:
întâmplări imaginate/ trăite - scrierea unui paragraf în care se folosesc pronume (4.4). exercițiul,
conversaţia,
explicaţia, procedee
de citire activă, jocul
didactic.

6. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ●Pronumele -  - joc Vânătoarea de pronume - identificarea pronumelor ● Resurse materiale: ●Observarea
ale limbii prin raportare la intuirea dintr-un text audiat (1.3); manual, Caietul sistematică: atitudinea
mesaje audiate numărului  identificarea unor pronume dintr-un elevului pentru clasa elevilor faţă de sarcina
3.5. Sesizarea unor regularităţi fragment dat; transformarea acestora conform jocului De la a III-a – Limba și dată
ale limbii pe baza textului citit unul/una la mai mulți/multe și invers (1.3); literatura română,  Listă de verificare
4.1. Aplicarea regulilor de  gruparea unor pronume dintr-un text dat, în funcţie de Editura Intuitext (da, nu):
ortografie în redactarea de număr (3.5);  concentrare asupra
text  transformarea unor enunțuri prin schimbarea numărului ●Resurse sarcinii de rezolvat;
4.5. Manifestarea pronumelor (4.5); procedurale:  implicare activă în
disponibilităţii pentru  completarea unor enunțuri cu pronume, la numărul exercițiul, rezolvarea sarcinii.
transmiterea în scris a unor singular sau plural, în funcție de contextul dat (3.5); conversaţia, ●Interevaluarea
idei - scrierea unui paragraf în care se folosesc pronume (4.5); explicaţia, procedee  Tema de lucru pentru
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc ortograme (4.1). de citire activă, jocul acasă
didactic.

7. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Proiectul APA - realizarea unui proiect interdisciplinar în clasă, în cadrul ● Resurse materiale:  Observarea
faţă de diverse tipuri de unui grup mic (2.4); manual, Caietul sistematică: atitudinea
mesaje în contexte familiare - proiect de grup: „Apa” (realizarea unei cărţi şi elevului pentru clasa elevilor faţă de sarcina
2.4. Participarea la interacţiuni expunereaacesteia/prezentarea acesteia) (4.4); a III-a – Limba și dată
pentru găsirea de soluţii la - expoziţie de produse realizate în urma activităţilor (4.5); literatura română,  Lista de verificare (da/
probleme - Organizarea activităţii de derulare a proiectului: Editura Intuitext nu):
4.4. Povestirea pe scurt a unei  stabilirea temei proiectului; concentrarea asupra
întâmplări imaginate/ trăite  precizarea cerinţelor; ●Resurse sarcinii de rezolvat;
4.5.Manifestarea  prezentarea criteriilor de evaluare; procedurale: implicarea activă în
disponibilităţii pentru  stabilirea datei de prezentare a proiectului; exercițiul, rezolvarea sarcinii de
transmiterea în scris a unor  stabilirea responsabilităţilor (4.4); conversaţia, grup.
idei - realizarea unor desen pentru a ilustra anumite proprietăţi explicaţia, procedee  Tema pentru acasă
ale apei (1.4); de lucru în grup,
- scrierea unor enunțuri prin care se furnizează informații învățarea bazată pe
despre apă (4.4). proiect

8. 2.4. Participarea la interacţiuni ●Cum să creezi - activităţi realizate în grup pentru analiza și realizarea unor ● Resurse materiale:  Observarea
pentru găsirea de soluţii la un fluturaş texte funcţionale(2.4); manual, Caietul sistematică:
probleme publicitar - realizarea unui fluturaş pentru promovarea unei serbări, a elevului pentru clasa  Lista de verificare (da,
4.1. Aplicarea regulilor de unui concurs sau proiect (4.2); a III-a – Limba și nu):
ortografie în redactarea de - expoziții de produse scrise, realizate în urma activităților de literatura română,  manifestarea
text grup/individuale (4.5); Editura Intuitext interesului față de
4.2.Redactarea unor texte - scrierea unor enunţuri în care se folosesc ortograme (4.1). mesaje audiate cu
funcţionale simple care conţin ●Resurse ajutorul computerului
limbaj vizual şi verbal procedurale: concentrarea asupra
4.5. Manifestarea exercițiul, sarcinii;
disponibilităţii pentru conversaţia,  formularea de
transmiterea în scris a unor explicaţia, procedee răspunsuri adecvate la
idei de citire activă, jocul întrebări;
didactic.  efectuarea unor
sarcini conform
comenzilor primite.
 Tema pentru acasă
9. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Descrierea unui - audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, poezii folosind ●Resurse materiale: Observarea sistematică:
faţă de diverse tipuri de obiect. Descrierea reportofonul, manual, texte– atitudinea elevilor faţă
mesaje în contexte familiare unei activități computerul (1.4); suport: de sarcina dată
2.2. Povestirea unei întâmplări - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Ce? poeziile Să-ţi arăt  Listă de verificare
cunoscute pe baza unui suport Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?)(2.2); cine sunt eu, Eu sunt (da, nu):
adecvatdin partea profesorului - relatarea etapelor în derularea unei acţiuni (2.2). magician,  concentrarea
înregistrate pe CD, asupra sarcinii de
Caietul elevului rezolvat;
pentru clasa a III-a –  implicarea activă în
Limba și literatura rezolvarea sarcinii.
română, Editura
Intuitext

● Resurse
procedurale:
ascultare activă,
conversaţia,
explicaţia, exercițiul,
jocul didactic
10. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); ● Resurse materiale:  Observarea
de detaliu din texte lectura textului - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a expresiilor din manual, text- sistematică a
informative sau literare text prin raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu suportDin greşeală, comportamentului de
3.3.Formularea unei păreri sensurile oferite de dicţionar (3.1); după Lev Tolstoi, cititor activ
despre o povestire/personajele - citirea în forme variate a unor enunţuri din text în lanţ, Caietul elevului  Lista de verificare (da,
acesteia ştafetă (3.1); pentru clasa a III-a – nu):
4.1.Aplicarea regulilor de - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile Limba și literatura  manifestareainteres
ortografie în redactarea de esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit (3.1); română, Editura ului față de lectura unui
text - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de Intuitext, dicționar text;
4.4. Povestirea pe scurt a unei învățător (enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu  formularea de
întâmplări citite același sens celor date) (3.1); ●Resurse răspunsuri adecvate la
- transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc procedurale:procede întrebări.
cuvinte cu sens opus unor cuvinte precizate de învățător (3.1); e de citire activă,
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text conversaţia, ●Temă de lucru în clasă:
(3.3); explicaţia, exercițiul  alcătuirea de
- scrierea unui paragraf în care se redau aspecte citite (4.4); enunțuri utilizând
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc ortograme (4.1). cuvinte nou învățate;
 formularea de
enunțuri în care se
folosesc cuvinte a
căror ortografie a fost
explicată în clasă.
11. 2.2.Povestireauneiîntâmplăricu ● Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); ●Resurse materiale: ● Evaluarea după
noscutepebazaunuisuportadec aprofundarea - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a expresiilor din manual, text- rezolvarea sarcinilor de
vatdinparteaprofesorului lecturii text prin raportare la contextul în care apar şi confruntarea cu suportDin greşeală, învățare:
3.1. Extragerea unor informaţii sensurile oferite de dicţionar (3.1); după Lev Tolstoi, Tehnica semaforului
de detaliu din texte - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, Caietul elevului ●Tema pentru acasă
informative sau literare ştafetă (3.1); pentru clasa a III-a –
3.3. Formularea unei păreri - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile Limba și literatura
despre o povestire/personajele esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit (3.1); română, Editura
acesteia - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de Intuitext, dicționar
3.5.Sesizarea unor regularităţi învățător (enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu
ale limbii pe baza textului citit același sens celor date) (3.1); ●Resurse
- transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc procedurale:
cuvinte cu sens opus unor cuvinte precizate de învățător (3.1); procedee de citire
- relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Ce? activă, conversaţia,
Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) (2.2); explicaţia, exercițiul
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text
(3.3);
- observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/ gen
etc.) (3.5).
12. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); ●Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
unei fiinţe din universul aprofundarea - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, manual, text- revizuirea textului
apropiat pe baza unui plan lecturii ştafetă (3.1); suportDin greşeală, redactat în clasă și
simplu - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile după Lev Tolstoi, transcrierea formei
3.1. Extragerea unor informaţii esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit (3.1); Caietul elevului corecte
de detaliu din texte - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de pentru clasa a III-a –
informative sau literare învățător (enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu Limba și literatura
3.4. Evaluarea conţinutului același sens celor date) (3.1); română, Editura
unui text pentru a evidenţia - transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc Intuitext, dicționar
cuvinte-cheie şi alte aspecte cuvinte cu sens opus unor cuvinte precizate de învățător (3.1);
importante ale acestuia - delimitarea textului în fragmente (3.4); ●Resurse
3.5. Sesizarea unor regularităţi - identificarea unor trăsături ale unor personaje din text (2.1); procedurale:
ale limbii pe baza textului citit - identificarea pronumelor în fragmente de text scris (3.5). procedee de citire
activă, conversaţia,
explicaţia, exercițiul

13. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ●Recapitulare - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text care conține ●Resurse materiale: Tema de lucru în clasă:
ale limbii prin raportare la – Textul narativ informații despre apă (3.1); manual, text suport - redactarea unui text în
mesaje audiate – Cuvântul-parte - identificarea unor pronume dintr-un text dat (1.3); Apa, după Lucia care se prezintă
3.1. Extragerea unor informaţii de vorbire - - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile Olteanu., Caietul întâmplări posibile în
de detaliu din texte pronumele esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit(3.1); elevului pentru clasa realitate
informative sau literare –Scrierea de - completarea unor propoziţii lacunare cu pronume potrivite a III-a – Limba și ● Autoevaluarea, pe
3.5. Sesizarea unor regularităţi texte funcţionale (3.5); literatura română, baza unor criterii date,
ale limbii pe baza textului citit simple care - identificarea situațiilor din textul lecturat în care se Editura Intuitext, referitoare la așezarea
4.2. Redactarea unor texte conţin limbaj evidențiază modul de scriere a unor pronume (4.5); ilustraţii  corectă a textului în
funcţionale simple care conţin vizual şi verbal - realizarea unor fluturaşi pentru promovarea unor proiecte, pagină
limbaj vizual şi verbal produse, activităţi (4.2). ●Resurse
4.5. Manifestarea procedurale:procede Tema pentru acasă:
disponibilităţii pentru e de citire activă, revizuirea textului
transmiterea în scris a unor conversaţia, redactat în clasă și
idei explicaţia, exercițiul, transcrierea formei
activitate în grup şi în
perechi, jocul
didactic

14. 3.1. Extragerea unor informaţii ●Evaluare Itemii de evaluare vizează: ● Resurse materiale:  Proba scrisă
de detaliu din texte – Textul narativ - formularea de mesaje pe baza textului citit (3.1); fişe de evaluare
informative sau literare – Cuvântul-parte - observarea unor mărci specifice ale pronumelui (3.5);
3.5. Sesizarea unor regularităţi de vorbire - - formularea de enunţuri cu pronume la numărul plural (3.5);  Resurse
ale limbii pe baza textului citit pronumele - realizarea unor fluturaşi pentru promovarea unor proiecte, procedurale:
4.2. Redactarea unor texte –Scrierea de produse, activităţi (4.2). conversaţia, exerciţiul
funcţionale simple care conţin texte funcţionale
limbaj vizual şi verbal simple care
conţin limbaj
vizual şi verbal
15. 1.4. Manifestarea curiozităţii – Textul narativ – Oră de ameliorare – dezvoltare ● Resurse materiale:  Autoevaluare
faţă de diverse tipuri de – Cuvântul-parte ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili manual, fișe de
mesaje în contexte familiare de vorbire - în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ameliorare/dezvoltar
2.1. Descrierea unui obiect/ pronumele ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. e
unei fiinţe din universul –Scrierea de
apropiat pe baza unui plan texte funcţionale ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de  Resurse
simplu simple care dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra procedurale:
3.5. Sesizarea unor regularităţi conţin limbaj realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de conversaţia, jocul
ale limbii pe baza textului citit vizual şi verbal evaluare sumativă. didactic exerciţiul
4.2. Redactarea unor texte
funcţionale simple care conţin
limbaj vizual şi verbal
Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Despre invenții
PERIOADA: 3 săptămâni (S 8 – 9 – 10)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Textul narativ- - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ●Resurse materiale:  Tema de lucru în
faţă de diverse tipuri de lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); manual, text suport: clasă:alcătuirea de
mesaje în contexte familiare - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și al expresiilor Max, Duc şi nava propoziții utilizând
2.2. Povestirea unei întâmplări din text prin raportare la contextul în care apar şi cosmică, după Walt cuvintele nou învățate în
cunoscute pe baza unui suport confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar (3.1); Disney, Caietul text
adecvat din partea - realizarea unor desene, benzi desenate, scheme pentru a elevului pentru clasa
profesorului ilustra ceea ce a înţeles din texte informative sau literare a III-a – Limba și  Proba orală:
3.1. Extragerea unor informaţii simple (1.4); literatura română, formulare de răspunsuri
de detaliu din texte - citirea în forme variate a unor enunţuri din text , în lanţ, Editura Intuitext, la întrebări referitoare la
informative sau literare ştafetă (3.1); dicționar conţinutul textului
3.2. Formularea unui răspuns - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează
emoţional faţă de textul literar informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit ●Resurse
citit (3.2); procedurale:
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de exercițiul,
învățător (enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu conversaţia,
același sens celor date) (3.1); explicaţia, procedee
- transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc de citire activă, jocul
cuvinte cu sens opus unor cuvinte precizate de învățător didactic.
(3.1);
- relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine?
Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) (2.2);
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite
folosind modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm
melodie (3.2).
2. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Textul narativ – -audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, folosind ● Resurse materiale:  Tema pentru acasă
faţă de diverse tipuri de aprofundarea computerul (1.4); manual, text suport:  Observare
mesaje în contexte familiare lecturii - realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ Max, Duc şi nava sistematică a
2.2. Povestirea unei întâmplări în echipe (3.4); cosmică, după Walt calității actului
cunoscute pe baza unui suport - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale proprii Disney, Caietul citirii:
adecvat din partea (2.2); elevului pentru clasa  Lista de control/
profesorului - formularea, în grup, a unor întrebări al căror răspuns a III-a – Limba și verificare:
3.1. Extragerea unor informaţii conduc la rezolvarea unei probleme care se poate desprinde literatura română,  citirea părţilor
de detaliu din texte din textul lecturat (2.2); Editura Intuitext, dintr-o naraţiune
informative sau literare - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); dicționar folosind tonul
3.4. Evaluarea conţinutului - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? adecvat celor
unui text pentru a evidenţia Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) (2.2); ●Resurse povestite;
cuvinte-cheie şi alte aspecte - scrierea unor enunţuri în care se folosesc ortograme (4.1). procedurale:  adaptarea volumului
importante ale acestuia exercițiul, vocii şi a ritmului
4.1. Aplicarea regulilor de conversaţia, vorbirii la atmosfera
ortografie în redactarea de explicaţia, procedee povestirii;
text de citire activă, jocul  citirea cu intonația
didactic. impusă de semnele
de punctuație;
 demonstrarea
înțelegerii logicii
textului.
3. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – - lectură activă, cu creionul în mână (3.1) ● Resurse materiale:  Tema pentru acasă
cunoscute pe baza unui suport aprofundarea - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); manualul LLR, clasa a  Observarea
adecvat din partea lecturii - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a expresiilor III-a, Editura sistematică: atitudinea
profesorului din text prin raportare la contextul în care apar şi Intuitext, text suport: elevilor faţă de sarcina
3.1. Extragerea unor informaţii confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar (3.1); Max, Duc şi nava dată
de detaliu din texte - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, cosmică, după Walt  Listă de verificare
informative sau literare ştafetă (3.1); Disney, dicționar (da, nu):
3.2. Formularea unui răspuns - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează  concentrare asupra
emoţional faţă de textul literar informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit ●Resurse sarcinii de rezolvat;
citit (3.1); procedurale:  implicarea activă în
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de exercițiul, rezolvarea sarcinii;
învățător (enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu conversaţia,  cooperarea pentru
același sens celor date) (3.1); explicaţia, procedee realizarea sarcinii
- transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc de citire activă, jocul
cuvinte cu sens opus unor cuvinte precizate de învățător didactic.
(3.1);
- lectură activă, cu creionul în mână (3.1);
- relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine?
Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) (2.2);
-exerciţii de exprimarea primelorreacţii faţă de cele citite
folosindmodalităţi diverse:desen, mimă, schemă, ritm,
melodie(3.2).
4. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ●Verbul - observarea unor mărci specifice verbului (1.3); ● Resurse materiale:  Observarea
ale limbii prin raportare la - selectarea din textul suport a unor cuvinte care indică manual, Caietul sistematică:comporta
mesaje audiate acţiuni precizate de învățător și gruparea acestora în funcţie elevului pentru clasa mentul de ascultător
2.4. Participarea la interacţiuni de ceea ce denumesc (3.5); a III-a – Limba și activ
pentru găsirea de soluţii la - identificarea în textul suport a unor cuvinte care literatura română,  Lista de verificare (da,
probleme îndeplinesc cerințe date (verbe) (3.5); Editura Intuitext nu):
3.5. Sesizarea unor regularităţi - precizarea rolului pe care cuvintele îl au în comunicare  manifestarea
ale limbii pe baza textului citit (2.4); ●Resurse interesului față de
4.1. Aplicarea regulilor de - scrierea unor enunţuri în care se folosesc ortograme (4.1). procedurale: mesaje audiate;
ortografie în redactarea de exercițiul,  concentrare asupra
text conversaţia, sarcinii;
explicaţia, procedee  executarea unor
de citire activă, jocul sarcini conform
didactic. instrucțiunilor
primite.
5. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ●Verbul - observarea unor mărci specifice verbului (1.3); ● Resurse materiale:  Tema de lucru pentru
ale limbii prin raportare la - audierea unor enunțuri precizate de învățător, în care manual, Caietul acasă
mesaje audiate același cuvânt are valori gramaticale diferite și marcarea, elevului pentru clasa
3.5. Sesizarea unor regularităţi prin diferite semnale sonore, a enunțului în care cuvântul a III-a – Limba și
ale limbii pe baza textului citit anunțat de învățător are valoare de verb (1.3); literatura română,
4.1. Aplicarea regulilor de - identificarea unor verbe dintr-un fragment dat (1.3); Editura Intuitext
ortografie în redactarea de - completarea unor propoziţii lacunare cu verbe potrivite
text (3.5); ●Resurse
4.4. Povestirea pe scurt a unei -scrierea de enunţuri în care se folosesc cuvintele demult, procedurale:
întâmplări citite sau trăite acum, mai târziu precum şi verbe potrivite situației (4.4); exercițiul,
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc ortograme (4.1). conversaţia,
explicaţia, procedee
de citire activă, jocul
didactic.

6. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Invitaţia - identificarea unor elemente privind elementele specifice ● Resurse materiale:  Evaluarea după
de detaliu din texte invitaţiei (3.1); manual, Caietul rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare - realizarea unei invitaţii la un eveniment (4.2); elevului pentru clasa învățare: Tehnica
4.2. Redactarea unor texte - expoziții de produse scrise realizate în urma activităților a III-a – Limba și semaforului
funcţionale simple care conţin (4.5). literatura română,  Tema pentru acasă
limbaj vizual şi verbal Editura Intuitext
4.5. Manifestarea
disponibilităţii pentru ●Resurse
transmiterea în scris a unor procedurale:
idei exercițiul,
conversaţia,
explicaţia, procedee
de citire activă, jocul
didactic.
7. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ●Verbul - observarea unor mărci specifice verbului (1.3); ● Resurse materiale:  Tema de lucru pentru
ale limbii prin raportare la - audierea unor enunțuri spuse de învățător, în care același manual, Caietul acasă
mesaje audiate cuvânt are valori gramaticale diferite și marcarea, prin elevului pentru clasa
3.5. Sesizarea unor regularităţi diferite semnale sonore, a enunțului în care cuvântul a III-a – Limba și
ale limbii pe baza textului citit anunțat de învățător are valoare de verb (1.3); literatura română,
4.1. Aplicarea regulilor de - identificarea unor verbe dintr-un fragment dat (1.3); Editura Intuitext
ortografie în redactarea de - completarea unor propoziţii lacunare cu verbele potrivite
text (3.5); ●Resurse
4.4. Povestirea pe scurt a unei - scrierea de enunţuri în care se folosesc cuvintele demult, procedurale:
întâmplări citite sau trăite acum, mai târziu precum şi verbe potrivite situației (4.4); exercițiul,
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc ortograme (4.1). conversaţia,
explicaţia, procedee
de citire activă, jocul
didactic.

8. 1.3. Sesizarea unor regularităţi  Verbul  joc Vânătoarea de verbe - identificarea substantivelor ●Resurse materiale:  Observarea
ale limbii prin raportare la -numărul dintr-un text audiat (1.3); manual, Caietul sistematică:
mesaje audiate verbului  identificarea unor verbe dintr-un elevului pentru clasa atitudinea elevilor
3.5. Sesizarea unor regularităţi fragment dat; transformarea acestora conform jocului De la a III-a – Limba și faţă de sarcina dată
ale limbii pe baza textului citit unul/una, la mai mulți/multe și invers (1.3); literatura română,  Listă de verificare
4.5. Manifestarea  gruparea unor verbe dintr-un text dat, în funcţie de Editura Intuitext (da, nu):
disponibilităţii pentru număr (3.5);  concentrare asupra
transmiterea în scris a unor  transformarea unor enunțuri prin schimbarea numărului ●Resurse sarcinii de rezolvat;
idei verbelor (4.5); procedurale:  implicare activă în
 completarea unor enunțuri cu verbe, la numărul singular exercițiul, rezolvarea sarcinii.
sau plural, în funcție de contextul dat (3.5); conversaţia,
 joc Aceleași cuvinte, povești diferite – fiecare grup explicaţia, procedee  Interevaluarea
primeşte jetoane pe care sunt scrise cuvinte (diferite părți de citire activă, jocul
de vorbire): didactic.
 selectarea, în cadrul fiecărui grup de elevi, a jetoanelor  Tema de lucru pentru
pe care sunt scrise verbe (3.5); acasă
 gruparea verbelor selectate în funcție de număr (3.5);
 formularea, în cadrul grupului, a unor enunțuri
utilizându-se verbele selectate anterior, într-o ordine
logică a desfăşurării acţiunilor (4.5);
- expunerea produselor scrise (4.5).
9. 1.4. Manifestarea curiozităţii ●Relatarea unei - audierea unui text folosind computerul (1.4); ●Resurse materiale:  Observarea
faţă de diverse tipuri de acțiuni/ - folosirea computerului pentru a audia diferite texte (1.4); manual, text - suport sistematică:comporta
mesaje în contexte familiare întâmplări - relatarea unei secvenţe dintr-un film desen animat, clip Minuni ale tehnicii, mentul de ascultător
2.2. Povestirea unei întâmplări cunoscute pentru care nu există subtitrare sau sonor (2.2); după Arcadie activ
cunoscute pe baza unui suport (vizionarea unui - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Suceveanu, CD-ul  Lista de verificare (da,
adecvat din partea profe film/ desen Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce (2.2). aferent manualului, nu):
sorului animat) Caietul elevului  manifestarea
●Prezentarea pentru clasa a III-a – interesului față de
unei activități Limba și literatura mesaje audiate cu
română, Editura ajutorul
Intuitext computerului;
 concentrare asupra
sarcinii;
●Resurse  formularea de
procedurale răspunsuri adecvate
ascultarea activă, la întrebări;
conversaţia,  efectuarea unor
explicaţia, exercițiul. sarcini conform unor
instrucţiuni ale
cadrului didactic.
10. 2.3. Prezentarea unei activităţi ●Emailul - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite Resurse materiale:  Tema pentru acasă
realizate individual sau în grup procedee (interogare reciprocă, procedeul recăutării) (3.1); manual, Caietul
3.1. Extragerea unor informaţii - antrenamente de scriere creativă (4.4); elevului pentru clasa
de detaliu din texte - formulare de răspunsuri la întrebări simple de control (2.3). a III-a – Limba și
informative sau literare literatura română,
4.4.Povestirea pe scurt a unei Editura Intuitext
întâmplări citite sau trăite
●Resurse
procedurale:
exercițiul,
conversaţia,
explicaţia, procedee
de citire activă, jocul
didactic.
11. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ - - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); ● Resurse materiale:  Tema pentru acasă
cunoscute pe baza unui suport lectura textului - folosirea jurnalului cu dublă intrare (3.1); manual, text- suport  Observarea
adecvat din partea - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a expresiilor Aurel Vlaicu, după sistematică:
profesorului din text prin raportare la contextul în care apar şi Mihail Drumeş, comportamentul de
3.1. Extragerea unor informaţii confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar (3.1); Caietul elevului cititor:
de detaliu din texte - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, pentru clasa a III-a –  Scara de clasificare
informative sau literare ştafetă (3.1); Limba și literatura (întotdeauna,
3.2. Formularea unui răspuns - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează română, Editura frecvent, rar):
emoţional faţă de textul literar informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit Intuitext  deprinderi de citire
citit (3.1); (suficient de tare,
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de ●Resurse astfel încât să fie auzit);
învățător (enunțuri din text în care se regăsesc cuvinte cu procedurale:  respectarea poziției
același sens celor date) (3.1); procedee de citire corecte a corpului și a
- transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc activă, conversaţia, cărții;
verbe cu sens opus unor cuvinte precizate de învățător explicaţia, exercițiul,  pronunțarea clară și
(3.1); jurnalul cu dublă accentuarea corectă a
- relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? intrare cuvintelor.
Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce (2.2);
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite
folosind modalităţi diverse (3.2).
12. 2.4. Participarea la interacţiuni  Textul narativ - citirea selectivă a textului studiat în ora anterioară, în ●Resurse materiale: ●Observarea
pentru găsirea de soluţii la - aprofundarea funcţie de repere date de învățător/colegi (Citește manual, text- suport sistematică:
probleme lecturii enunțul/pasajul din text care te-a făcut să te simți Aurel Vlaicu, după atitudinea elevilor faţă
3.2. Formularea unui răspuns fericit/trist/uimit etc. (3.2); Mihail Drumeş, de sarcina dată
emoţional faţă de textul literar - discuții, în perechi, care evidențiază opiniile elevilor Caietul elevului  Listă de verificare
citit despre anumite aspecte relatate în text (2.4); pentru clasa a III-a – (da, nu):
4.5. Manifestarea - transcrierea unui pasaj din text care intrigă/ uimeşte/ Limba și literatura  concentrare asupra
disponibilităţii pentru stârneşte interesul/ impresionează (3.2); română, Editura sarcinii de rezolvat;
transmiterea în scris a unor - realizarea în scris a unui scurt text în care se comentează Intuitext  implicare activă în
idei paragraful ales (4.5); rezolvarea sarcinii.
- citirea textului cu reglarea intensităţii şi volumului vocii ●Resurse  formularea de
precum şi a ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii procedurale: răspunsuri adecvate la
afective a mesajului (3.2). procedee de citire întrebări;
activă, conversaţia,  rezolvarea unor
explicaţia, exercițiul sarcini conform
instrucţiunilor primite.

 Tema pentru acasă


13. 3.1. Extragerea unor informaţii ●Recapitulare - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text care ●Resurse materiale:  Observare
de detaliu din texte – Textul narativ conține informații despre personalitatea lui Aurel Vlaicu manual, text- suport sistematică:
informative sau literare – Cuvântul-parte (3.1); Aurel Vlaicu, după calitatea actului citirii:
3.5. Sesizarea unor regularităţi de vorbire -verbul - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează Mihail Drumeş,  Lista de control/
ale limbii pe baza textului citit – Scrierea corectă informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit Caietul elevului verificare:
4.1. Aplicarea regulilor de a unor verbe (3.1); pentru clasa a III-a – identificarea părţilor
ortografie în redactarea de - Scrierea unei - completarea unor propoziţii lacunare cu verbe potrivite Limba și literatura de vorbire dintr-un text
text invitaţii (3.5); română, Editura citit;
4.2. Redactarea unor texte - gruparea unor verbe din textul suport, în funcţie de Intuitext completarea unor
funcţionale simple care conţin cerinţe date (3.5); enunţuri lacunare cu
limbaj vizual şi verbal - selectarea dintr-un set de enunțuri în care același cuvânt ●Resurse verbe;
are valori gramaticale diferite, a enunțului în care cuvântul procedurale: utilizarea unor
respectiv are valoare de verb (3.5); procedee de citire ortograme;
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc ortograme (4.1); activă, conversaţia, demonstrarea
- realizarea unei invitaţii la un eveniment (4.2). explicaţia, exercițiul, înțelegerii logicii textului.
metoda Știu - Vreau
să știu – Am învățat  Chestionarea
orală:formulare de
răspunsuri la întrebări
referitoare la conţinutul
textului

14. 2.1. Descrierea unui obiect/ ●Evaluare Itemii de evaluare vizează: ● Resurse materiale:  Proba scrisă
unei fiinţe din universul – Textul narativ - descrierea colegului de bancă (2.1); fişe de evaluare
apropiat pe baza unui plan – Cuvântul-parte - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează
simplu de vorbire - informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit  Resurse
3.1. Extragerea unor informaţii verbul (3.1); procedurale:
de detaliu din texte – Scrierea corectă - observarea unor mărci specifice ale verbului (3.5); conversaţia, exerciţiul;
informative sau literare a unor verbe - elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte la
3.5. Sesizarea unor regularităţi - Scrierea unei îndemână (de exemplu, „Cum este? La ce foloseşte? Găseşte
ale limbii pe baza textului citit invitaţii şi o utilizare neobişnuită!”) ( 4.3).
4.3. Realizarea unei scurte
descrieri ale unor elemente din
mediul apropiat pornind de la
întrebări de sprijin
15. 3.1. Extragerea unor informaţii – Textul narativ – Oră de ameliorare – dezvoltare ● Resurse materiale: ● Evaluarea după
de detaliu din texte – Cuvântul-parte ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor manual, fișe de rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare de vorbire - stabili în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii ameliorare/dezvoltar ameliorare/
3.5. Sesizarea unor regularităţi verbul elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. e dezvoltare
ale limbii pe baza textului citit – Scrierea corectă
4.5. Manifestarea a unor verbe ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de  Resurse ● Autoevaluarea
disponibilităţii pentru - Scrierea unei dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra procedurale:
transmiterea în scris a unor invitaţii realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba conversaţia, jocul
idei de evaluare sumativă. didactic exerciţiul;
Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Comunicarea politicoasă și relațiile cu ceilalți
PERIOADA: 2 săptămâni (S 11 – 12)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.5. Adaptarea vorbirii la ●Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); ●Resurse  Tema de lucru în
diferite situaţii de comunicare lectura textului - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la materiale:manual,tex clasă:alcătuirea de
în funcţie departenerul de contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de t suport Matilda propoziții utilizând
dialog dicţionar (3.1); după Roald Dahl, cuvintele nou învățate în
3.1. Extragerea unor informaţii - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii (4.4); Caietul elevului text.
de detaliu din texte - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, pentru clasa a III-a –
informative sau literare ştafetă (3.1); Limba și literatura  Evaluarea după
3.2. Formularea unui răspuns - joc Semaforul emoțiilor: selectarea din text a unor română, Editura rezolvarea sarcinilor de
emoţional faţă de textul literar cuvinte/expresii/enunțuri care sugerează sau produc anumite Intuitext, dicționar, învățare:
citit emoții sau reacții, asocierea acestora cu o anumită culoare și coli colorate,  Tehnica „Fără
4.4. Povestirea pe scurt a unei așezarea lor în propriul semafor (care va avea cel puțin 3 foarfece, lipici. mâini ridicate” -se
întâmplări imaginate/ trăite culori) (3.2); ●Resurse aşteaptă răspunsuri la
- discutarea rolului unor cuvinte din text de a crea/sugera procedurale: anumite întrebări/
anumite imagini vizuale/ auditive/olfactive, de a induce procedee de citire solicitări ale cadrului
emoții și de a provoca reacții cititorului (2.5); activă, conversaţia didactic; se lasă elevilor
- antrenament de scriere creativă: Drumul spre bibliotecă euristică, explicaţia, timp de gândire, apoi
(precizarea corpurilor aflate în stare de mișcare/repaus observarea dirijată, pot discuta în perechi
întâlnite pe traseu)(4.4). exercițiul, jocul sau în grupuri mici;
didactic. atenţia învățătorului se
poate muta către
anumiţi elevi, oferin-du-
se şi celor timizi, tăcuţi
sau neîncrezători în
forţele proprii
posibilitatea de a se
exprima.
2. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Textul narativ – - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, ●Resurse materiale:  Proba orală:
faţă de diverse tipuri de aprofundarea ştafetă (3.1); manual, text suport formulare de răspunsuri
mesaje în contexte familiare lecturii - asocierea unor ilustrații cu momentele corespunzătoare Matilda după Roald la întrebări referitoare la
3.1. Extragerea unor informaţii dintr-o naraţiune (1.4); Dahl, Caietul elevului conţinutul textului
de detaliu din texte - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile pentru clasa a III-a –
informative sau literar esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit (3.1); Limba și literatura  Tema de lucru în
3.3. Formularea unei păreri - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe baza română, Editura clasă: jurnal cu dublă
despre o povestire unor repere date de învățător (enunțuri din text în care se Intuitext, minge. intrare: transcrierea unui
/personajele acesteia regăsesc cuvinte cu același sens celor date) (3.1); ●Resurse fragment preferat,
4.1. Aplicarea regulilor de - identificarea personajelor din textul suport studiat ora procedurale: motivarea alegerii lui
despărţire în silabe la capăt de anterioară (3.3); exercițiul,
rând, deortografie şi de - formularea de enunțuri folosind părți de vorbire conversaţia,  Tema pentru acasă
punctuaţie în redactarea de specificate, prin care se exprimă păreri personale despre explicaţia, procedee
text personajul principal (3.3); de citire activă,
- ordonarea enunțurilor care prezintă întâmplări petrecute în metoda RAÎ
text, în ordinea derulării acțiunilor (3.1); (Răspunde, aruncă,
- delimitarea textului în fragmente pornind pe baza întreabă), jocul
enunțurilor obținute anterior (3.1); didactic.
- exprimarea acordului/dezacordului față de anumite acțiuni,
atitudini ale personajelor din textul suport (3.3);
- transcrierea unui fragment preferat din text, respectându-
se criteriile de așezare a textului în pagină, regulile de
despărțire a cuvintelor la capăt de rând și de scriere corectă
(4.1).
3. 3.3. Formularea unei păreri ●Cum adresăm o - observarea situațiilor în care personajele din textul ● Resurse materiale: Observarea sistematică:
despre o povestire/personajele rugăminte sau o lecturat, în orele anterioare, transmit sau cer informaţii, manual, text suport atitudinea elevilor faţă
acesteia cerere adresează o rugăminte (3.3); Matilda după Roald de sarcina dată
4.4. Povestirea pe scurt a unei - descoperirea formulelor de adresare politicoasă din Dahl, Caietul elevului  Listă de verificare
întâmplări imaginate/ trăite mesajele citite (3.3); pentru clasa a III-a – (da, nu):
- completarea unor enunțuri lacunare cu formulele de Limba și literatura  concentrare asupra
adresare corespunzătoare interlocutorului (4.4); română, Editura sarcinii de rezolvat;
- scrierea de comunicări în care se folosesc diferite formule Intuitext  implicare activă în
de adresare, în situații specificate (4.4). ●Resurse rezolvarea sarcinii.
procedurale:
procedee de citire  Tema pentru acasă
activă, conversaţia
euristică, explicaţia,
observarea dirijată,
exercițiul.
4. 1.4. Manifestarea curiozităţii  Adaptarea - audierea unei întâmplări folosind computerul (1.4); ● Resurse materiale:  Observarea
faţă de diverse tipuri de dialogului la - observarea și discutarea modului în care personajele din manual, CD-ul sistematică:comportame
mesaje în contexte familiare particularităţile textul suport comunică între ele (2.5); aferent manualului, ntul de ascultător activ
2.5. Adaptarea vorbirii la interlocutorului - precizarea unor formule de solicitare a informațiilor, Caietul elevului  Lista de verificare (da,
diferite situaţii de comunicare adecvate situației date (2.5); pentru clasa a III-a – nu):
în funcţie departenerul de - aplicarea regulilor de scriere corectă și de punctuație în Limba și literatura
 Manifestarea
dialog redactarea unei solicitări (4.1). română, Editura
interesului față de
4.1. Aplicarea regulilor de Intuitext , computer mesaje audiate cu
despărţire în silabe la capăt de ●Resurse ajutorul
rând, deortografie şi de procedurale: computerului –
punctuaţie în redactarea de conversaţia euristică, concentrare asupra
text explicaţia, sarcinii;
observarea dirijată,  formularea de
exercițiul. răspunsuri adecvate
la întrebări;
 executarea unor
sarcini conform
comenzilor primite.
5. 2.5. Adaptarea vorbirii la ●Construirea de - joc de rol în diverse situaţii de comunicare, cu respectarea ● Resurse materiale:  Observarea
diferite situaţii de comunicare dialoguri în regulilor stabilite (elevii interpretează, în perechi, roluri manual, Caietul sistematică:
în funcţie departenerul de situaţii imaginare diferite: copil-părinte, învățător-părinte, copil-vânzătoare, elevului pentru clasa iniţiativa în comunicare:
dialog colegi de clasă) (2.5); a III-a – Limba și Scară de clasificare
4.4. Povestirea pe scurt a unei - discutarea, în grupul de patru elevi, a modalităților de literatura română, (întotdeauna, frecvent,
întâmplări imaginate/ trăite comunicare între personajele interpretate anterior, pe care Editura Intuitext, rar):
ceilalți doi elevi le-au observat în timpul jocului de rol (2.5); computer  comunicare și
- redactarea unor enunțuri referitoare la achizițiile ●Resurse ascultare;
dobândite de fiecare elev privind modul de adresare în procedurale:  menținerea
contexte variate (4.4). conversaţia euristică, interesului pentru
explicaţia, dialog;
observarea dirijată,  adaptarea vorbirii la
jocul de rol. particularitățile
ascultătorului;
 utilizarea formulelor
de adresare politicoasă.
6. 1.4. Manifestarea curiozităţii ●Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); ●Resurse materiale:  Tema de lucru în
faţă de diverse tipuri de lectura textului - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la manual, text suport clasă:alcătuirea de
mesaje în contexte familiare contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de O întâmplare propoziții utilizând
3.1. Extragerea unor informaţii dicţionar (3.1); deosebită după Călin cuvintele nou învățate în
de detaliu din texte - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii (4.4); Gruia, Caietul text.
informative sau literare - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, elevului pentru clasa
3.2. Formularea unui răspuns ştafetă (3.1); a III-a – Limba și  Observarea
emoţional faţă de textul literar - realizarea corespondenţei dintre mesajul transmis de literatura română, sistematică:
citit ilustraţie şi cel transmis de texte (1.4); Editura Intuitext, coli comportamentul de
4.4. Povestirea pe scurt a unei - exprimarea reacţiilor faţă de cele citite folosindmodalităţi creioane colorate. cititor:
întâmplări imaginate/ trăite diverse: desen, mimă, schemă (3.2); ●Resurse  Scara de
- raportarea proprieiexperiențe la cea a personajelor: Dacă procedurale: clasificare
aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ... (3.2); procedee de citire (întotdeauna,
- formularea de enunțuri folosind părțile de vorbire învățate activă, conversaţia frecvent, rar):
(4.4). euristică, explicaţia,  deprinderi de citire
observarea dirijată, (suficient de tare,
exercițiul, jocul astfel încât să fie
didactic. auzit);
 respectarea poziției
corecte a corpului și a
cărții;
 pronunțarea clară și
accentuarea corectă a
cuvintelor.
7. 2.5. Adaptarea vorbirii la ●Dialogul într-un - identificarea personajelor din textul suport studiat ora ● Resurse materiale:
diferite situaţii de comunicare text narativ anterioară (3.3); manual, text suport  Tema de lucru în
în funcţie departenerul de - exprimarea unor păreri personale despre personajele O întâmplare clasă:
dialog identificate (3.3); deosebită după Călin -realizarea unui scurt
3.3. Formularea unei păreri - exprimarea acordului/dezacordului față de anumite acțiuni, Gruia, Caietul scenariu, din 3-4 replici,
despre o povestire/personajele atitudini ale personajelor din textul suport (3.3); elevului pentru clasa între două personaje din
acesteia - joc Recunoașteți personajul! – recunoașterea de către a III-a – Limba și text
4.1. Aplicarea regulilor de colegi a personajelor interpretate de câțiva elevi prin literatura română,  Interevaluarea, pe
despărţire în silabe la capăt de mimarea unor acțiuni ale acestora sau reproducerea unor Editura Intuitext, baza unor criterii date,
rând, deortografie şi de replici din text (2.5); jetoane cu semnele referitoare la utilizarea
punctuaţie în redactarea de - transformarea, în perechi sau grupuri mici, a unui paragraf de punctuație. corectă a semnelor de
text din text în text dialogat (4.1); ●Resurse punctuație pentru a reda
4.4. Povestirea pe scurt a unei - antrenament de scriere creativă în perechi: imaginarea procedurale: în scris replicile unor
întâmplări imaginate/trăite continuării comunicării dintre două personaje din text și procedee de citire persoane/personaje.
scrierea replicilor pe care acestea le-ar rosti (4.4); activă, conversaţia
- interevaluarea textelor scrise (4.1); euristică, explicaţia,
- joc de rol –interpretarea, în perechi, a micului scenariu observarea dirijată,
creat anterior, cu accent pe comunicarea nonverbală (2.5). exercițiul, jocul
didactic, jocul de rol.

8. 2.5. Adaptarea vorbirii la ● Recapitulare - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile ● Resurse materiale:  Chestionarea orală:
diferite situaţii de comunicare – Textul narativ esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit (3.1); manual, text suport formulare de
în funcţie departenerul de dialogat - discutarea modului în care personajele din textul suport Cine-i mai mare? răspunsuri la
dialog – Cererea simplă comunică între ele (2.5); după Mircea întrebări referitoare
3.1. Extragerea unor informaţii familiară, cererea - identificarea situațiilor în care personajele din text transmit Sântimbreanu, la conţinutul textului
de detaliu din texte politicoasă sau solicită informaţii, adresează o rugăminte (3.3); Caietul elevului
informative sau literare – Inițierea unui - precizarea formulelor de adresare politicoasă identificate în pentru clasa a III-a –  Observarea
3.3. Formularea unei păreri schimb verbal mesajele citite (3.3); Limba și literatura sistematică - iniţiativa în
despre o povestire/personajele –Punctuația - formularea de enunțuri folosind părți de vorbire specificate română, Editura comunicare:
acesteia impusă de prin care se exprimă păreri personale despre personajul Intuitext  Scara de
4.1. Aplicarea regulilor de comunicarea principal (3.3); ●Resurse clasificare
despărţire în silabe la capăt de dialogată scrisă - completarea unor enunțuri lacunare cu formulele de procedurale: (întotdeauna,
rând, deortografie şi de – Utilizarea în adresare corespunzătoare interlocutorului (4.4); procedee de citire frecvent, rar):
punctuaţie în redactarea de scris a formulelor - scrierea de comunicări în care se folosesc diferite formule activă, conversaţia  menținerea
text de solicitare de adresare, în situații specificate (4.4). euristică, explicaţia, interesului pentru
4.4. Povestirea pe scurt a unei – Părțile de - interevaluarea corectitudinii enunțurilor scrise (4.1); exercițiul, jocul dialog;
întâmplări imaginate/ trăite vorbire didactic.  acceptarea punctelor
de vedere diferite în
cadrul grupului;
 transmiterea de
stări, sentimente, idei.

 Tema pentru acasă


9. 2.5. Adaptarea vorbirii la ● Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse ● Proba scrisă
diferite situaţii de comunicare – Textul narativ – formularea de concluzii directe pe baza informațiilor din materiale:
în funcţie departenerul de dialogat textul citit (oferirea de argumente pentru susținerea unei fişe de evaluare
dialog – Cererea simplă păreri referitoare la comportamentul unui personaj) (3.3);  Resurse
3.1. Extragerea unor informaţii familiară, cererea –identificarea de informații explicit formulate, dintr-un text procedurale:
de detaliu din texte politicoasă citit la prima vedere (3.1); conversaţia, exerciţiul;
informative sau literare –Punctuația – utilizarea unor formule de adresare adecvate situației date
3.3. Formularea unei păreri impusă de (2.5);
despre o povestire/personajele comunicarea – utilizarea corectă a semnelor de punctuație într-un text
acesteia dialogată scrisă dialogat (4.1);
4.1. Aplicarea regulilor de – Utilizarea în – redactarea unui scurt text în care se prezintă întâmplări
despărţire în silabe la capăt de scris a formulelor imaginate (4.4).
rând, deortografie şi de de solicitare
punctuaţie în redactarea de
text
4.4. Povestirea pe scurt a unei
întâmplări imaginate/ trăite
10. 2.5. Adaptarea vorbirii la – Textul narativ – Oră de ameliorare – dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după
diferite situaţii de comunicare dialogat ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili manual, fişe de rezolvarea sarcinilor de
în funcţie departenerul de – Cererea simplă în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ameliorare/ ameliorare/
dialog familiară, cererea ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. dezvoltare; dezvoltare
3.1. Extragerea unor informaţii politicoasă ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de  Resurse
de detaliu din texte –Punctuația dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra procedurale: ● Autoevaluarea
informative sau literare impusă de realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba conversaţia,
3.3. Formularea unei păreri comunicarea de evaluare sumativă. explicaţia exerciţiul, ● Proiectul
despre o povestire/personajele dialogată scrisă jocul didactic,
acesteia – Utilizarea în proiectul.
4.1. Aplicarea regulilor de scris a formulelor
despărţire în silabe la capăt de de solicitare
rând, deortografie şi de
punctuaţie în redactarea de
text
4.4. Povestirea pe scurt a unei
întâmplări imaginate/ trăite

Limba și literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Joc și prietenie


PERIOADA: 3 săptămâni (S 13 – 14 – 15)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.4. Manifestarea curiozităţii ●Textul narativ – - realizarea corespondenţei dintre mesajul transmis de  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
faţă de diverse tipuri de lectura textului ilustraţie şi cel transmis de textul suport (1.4); manual, text suport
mesaje în contexte familiare - asocierea unor ilustrații cu momentele corespunzătoare La scăldat, după Ion  Tema de lucru în
2.2. Povestirea unei întâmplări dintr-o naraţiune (1.4); Creangă, Caietul clasă: jurnal cu dublă
cunoscute pe baza unui suport - formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte elevului pentru clasa intrare: transcrierea
adecvat din partea date (2.2); a III-a – Limba și unui fragment
profesorului - relatarea, după întrebările investigatorului perfect, a literatura română, preferat, motivarea
3.2. Formularea unui răspuns întâmplărilor din textul suport (Cine? Ce? Unde?Când? Cum? Editura Intuitext, alegerii lui
emoţional faţă de textul literar De ce? Cu cine?) (2.2); dicționar
citit - citirea selectivă a textului, în funcţie de repere date de  Resurse  Observarea
4.4. Povestirea pe scurt a unei învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din text care te-a procedurale: lectura sistematică:
întâmplări imaginate/ trăite făcut să te simți fericit/trist/uimit etc. (3.2); explicativă, citirea iniţiativa în comunicare:
- transcrierea unui pasaj din text care intrigă/ uimeşte/ selectivă, lectura  Scara de clasificare
stârneşte interesul/ impresionează (3.2); creativă, conversaţia, (întotdeauna,
- realizarea în scris a unui scurt text în care se comentează explicaţia, jocul de frecvent, rar):
paragraful ales (4.4); rol, jurnalul cu dublă  menținerea
- exprimarea orală a mai multor opinii în legătură cu intrare, metoda interesului pentru
întâmplările prezentate în unul dintre pasajele selectate, Lasă-mi mie ultimul dialog;
încheiată cu comentariul celui care a ales pasajul (2.2). cuvânt!  acceptarea punctelor
de vedere diferite în
cadrul grupului;
 transmiterea de
stări, sentimente, idei.

2. 1.2. Deducerea sensului unui ●Textul narativ – - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a ●Resurse materiale: ●Evaluarea după
cuvânt prin raportare la aprofundarea descoperisemnificaţia cuvintelor necunoscute, întâlnite în manual, text suport rezolvarea sarcinilor de
mesajul audiat încontexte de lecturii textul audiat (1.2); La scăldat, după Ion învățare:
comunicare familiare - explicarea sensului unui cuvânt prin mijloace verbale şi Creangă, Caietul Tehnica semaforului: se
3.3. Formularea unei păreri nonverbale pornind de la contextul mesajului audiat (1.2); elevului pentru clasa pune la dispoziţia
despre o povestire/personajele - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii (4.4); a III-a – Limba și elevilor un set de trei
acesteia - exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din literatura română, cartonaşe colorate în
4.4. Povestirea pe scurt a unei text (3.3); Editura Intuitext culorile semaforului, iar
întâmplări imaginate/ trăite - exprimarea acordului/dezacordului faţă de acţiunile, ●Resurse la solicitarea
atitudinile unorpersonaje și argumentarea opiniei personale procedurale: învățătorului, ei ridică un
(3.3); procedee de citire cartonaş corespunzător:
- antrenament de scriere creativă: formularea de enunțuri activă, lectura cu verde dacă înţeleg,
referitoare la utilizarea neobișnuită a unor obiecte (4.4). creionul în mână, galben dacă nu sunt
conversaţia, siguri şi roşu dacă nu
explicaţia, exercițiul, înţeleg.
jocul didactic
● Tema pentru acasă
3. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ●Enunțul  joc Vânătoarea de cuvinte - identificarea părților de ●Resurse materiale: ● Observarea
ale limbii prin raportare la vorbire specificate, dintr-un text audiat (1.3); manual, Caietul sistematică: atitudinea
mesaje audiate  identificarea unor substantive și a unor adjective dintr-un elevului pentru clasa elevilor faţă de sarcina
3.5. Sesizarea unor regularităţi mesaj audiat; transformarea acestora conform jocului De la a III-a – Limba și dată
ale limbii pe baza textului citit unul/ una la mai mulți/ multe și invers(1.3); literatura română,  Listă de verificare
4.4. Povestirea pe scurt a unei  gruparea unor substantive și a unor adjective din textul Editura Intuitext (da, nu):
întâmplări imaginate/ trăite suport, în funcţie de număr și gen (3.5);  concentrare asupra
 transformarea unor enunțuri din textul citit prin ●Resurse sarcinii de rezolvat;
schimbarea numărului verbelor (4.4); procedurale:  implicare activă în
 completarea unor enunțuri cu verbe, la numărul singular exercițiul, rezolvarea sarcinii.
sau plural, în funcție de contextul dat (3.5); conversaţia euristică,
 jocAceleași cuvinte, povești diferite – fiecare grup primeşte explicaţia, jocul ● Observarea
jetoane pe care sunt scrise cuvinte (diferite părți de vorbire): didactic sistematică a
 selectarea, în cadrul fiecărui grup de elevi, a jetoanelor comportamentului
pe care sunt scrise substantive, adjective, pronume și interacţional
verbe (3.5);  Listă de control/
 gruparea substantivelor și a adjectivelor selectate în verificare:
funcție de număr și gen (3.5);  cooperarea cu
 formularea, în cadrul grupului, a unor enunțuri membrii grupului;
utilizându-se verbele selectate anterior, într-o ordine  contribuția cu idei la
logică a desfăşurării acţiunilor (4.4); realizarea poveștii;
- expunerea produselor scrise (4.4).  participarea activă la
realizarea sarcinilor de
grup.
4. 2.2. Povestirea unei întâmplări ●Enunțul - ordonarea diferită a unor cuvinte date pentru a obține ●Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport enunțuri variate (2.2); manual, Caietul rezolvarea sarcinilor de
adecvat din partea - selectarea unor cuvinte care indică anumite aspecte elevului pentru clasa învățare:
profesorului precizate de învățător și gruparea acestora în funcţie de ceea a III-a – Limba și Tehnica semaforului: se
3.5. Sesizarea unor regularităţi ce denumesc (ființe, lucruri, acțiuni, însușiri) (3.5); literatura română, pune la dispoziţia
ale limbii pe baza textului citit - alcătuirea de enunțuri în care sunt utilizate cuvintele Editura Intuitext, elevilor un set de trei
4.4. Povestirea pe scurt a unei identificate anterior (4.4); jetoane cartonaşe colorate în
întâmplări imaginate/ trăite - alcătuirea de enunțuri referitoare la întâmplările din textul ●Resurse culorile semaforului, iar
suport studiat în orele anterioare, pornind de la întrebările procedurale: la solicitarea
investigatorului perfect (Cine? Ce? Unde?Când? Cum? De ce? exercițiul, învățătorului, ei ridică un
Cu cine?) (2.2). conversaţia euristică, cartonaş corespunzător:
explicaţia, jocul verde dacă înţeleg,
didactic galben dacă nu sunt
siguri şi roşu dacă nu
înţeleg.
5. 1.2. Deducerea sensului unui ●Sensul - audierea unei întâmplări folosind computerul (1.4); ●Resurse materiale:  Temă de lucru în
cuvânt prin raportare la cuvintelor - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a manual, Caietul clasă:
mesajul audiat încontexte de descoperisemnificaţia cuvintelor necunoscute, întâlnite în elevului pentru clasa - alcătuirea de
comunicare familiare textul audiat (1.2); a III-a – Limba și enunțuri utilizând
1.4. Manifestarea curiozităţii - explicarea sensului unui cuvânt prin mijloace verbale şi literatura română, cuvinte nou învățate;
faţă de diverse tipuri de nonverbale pornind de la contextul mesajului audiat (1.2); Editura Intuitext, - povestirea unor
mesaje în contexte familiare - identificarea unor însușiri ale unui obiect ales de fiecare jetoane, dicționar întâmplări care au
2.2. Povestirea unei întâmplări elev, folosit în mod frecvent (2.2); ●Resurse legătură cu un obiect
cunoscute pe baza unui suport -povestirea unor întâmplări care au legătură cu obiectul procedurale: utilizat în mod
adecvat din partea respectiv (2.2); exercițiul, frecvent
profesorului -prezentarea poveștii obiectului în fața clasei și interpretarea conversaţia euristică,
4.4. Povestirea pe scurt a unei rolului acelui obiect (2.2); explicaţia, jocul
întâmplări imaginate/ trăite - Joc: Numele meu vorbește despre mine(identificarea unor didactic
caracteristici personale, pornind de la inițialele propriului
nume) (4.4).

6. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ●Cuvântul-parte - observarea unor mărci specifice părților de vorbire învățate ● Resurse materiale:  Evaluarea după
ale limbii prin raportare la de vorbire (1.3); manual, Caietul rezolvarea sarcinilor
mesaje audiate - audierea unor enunțuri precizate de învățător, în care se elevului pentru clasa de învățare:
3.5. Sesizarea unor regularităţi regăsesc diferite părți de vorbire și marcarea, prin diferite a III-a – Limba și Tehnica „Fără mâini
ale limbii pe baza textului citit semnale sonore, a cuvântului din enunț care corespunde literatura română, ridicate”
4.4. Povestirea pe scurt a unei părții de vorbire specificate de învățător (1.3); Editura Intuitext
întâmplări citite sau trăite - identificarea unor părți de vorbire dintr-un fragment
indicat (1.3); ●Resurse
- completarea unor propoziţii lacunare cu părțile de vorbire procedurale:
potrivite (3.5); exercițiul,
-scrierea de enunţuri în care se folosesc cuvintele demult, conversaţia,
acum, mai târziu precum şi verbele corespunzătoare (4.4). explicaţia, procedee
de citire activă, jocul
didactic.

7. 1.2. Deducerea sensului unui ● Textul literar - - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și al expresiilor ●Resurse materiale:  Tema de lucru în
cuvânt prin raportare la lectura textului din textul audiat prin raportare la contextul în care apar şi manual, text suport: clasă:alcătuirea de
mesajul audiat încontexte de confruntarea acestora cu sensurile oferite de dicţionar (1.2); Doi mari prieteni, propoziții utilizând
comunicare familiare - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale, proprii după Mihail cuvintele nou învățate în
1.4. Manifestarea curiozităţii (2.2); Sadoveanu, Caietul text
faţă de diverse tipuri de - realizarea unor desene, benzi desenate scheme pentru a elevului pentru clasa
mesaje în contexte familiare ilustra ceea ce a înţeles din textul suport audiat (1.4); a III-a – Limba și  Proba orală:
2.2. Povestirea unei întâmplări - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează informaţiile literatura română, formulare de răspunsuri
cunoscute pe baza unui suport esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit (3.2); Editura Intuitext, la întrebări referitoare la
adecvat din partea - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? dicționar conţinutul textului
profesorului Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) (2.2);
3.2. Formularea unui răspuns - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite ●Resurse
emoţional faţă de textul literar folosind modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm procedurale:
citit melodie (3.2). exercițiul,
conversaţia,
explicaţia,
procedeede citire
activă, jocul didactic.
8. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Părțile de - ex.-joc: Obiectele din jurul nostru -numele lor, însușiri, ●Resurse materiale: ● Observarea
ale limbii prin raportare la vorbire utilizări (asocierea unor obiecte din colecțiile clasei cu manual, Caietul sistematică: atitudinea
mesaje audiate jetoanele ce conțin denumirea/ însușirea/ utilizarea acestora) elevului pentru clasa elevilor faţă de sarcina
2.2. Povestirea unei întâmplări (1.3); a III-a – Limba și dată
cunoscute pe baza unui suport - selectarea dintr-un text a unor cuvinte care indică anumite literatura română,  Listă de verificare
adecvat din partea aspecte precizate de învățător și gruparea acestora în funcţie Editura Intuitext, (da, nu):
profesorului de ceea ce denumesc (ființe, lucruri, acțiuni, însușiri) (3.5); obiecte diverse din  concentrare asupra
3.5. Sesizarea unor regularităţi - precizarea rolului pe care cuvintele îl au în comunicare universul elevului sarcinii de rezolvat;
ale limbii pe baza textului citit (2.2);  implicare activă în
4.4. Povestirea pe scurt a unei - identificarea unor cuvinte dintr-un text care îndeplinesc ●Resurse rezolvarea sarcinii.
întâmplări imaginate/ trăite cerințe date (denumesc ființe, lucruri, fenomene ale naturii, procedurale:
însușiri, acțiuni) (3.5); exercițiul, ● Interevaluarea
- completarea unor propoziţii lacunare cu părți de vorbire conversaţia euristică,
potrivite (3.5); explicaţia ● Tema de lucru pentru
- alcătuirea de enunțuri în care sunt utilizate diferite părți de acasă
vorbire (4.4);
9. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Cartea poștală - observarea unei cărți poștale, precizarea valorii gramaticale ● Resurse materiale:  Temă de lucru în
cunoscute pe baza unui suport a cuvintelor scrise cu majuscule și a rolului acestora în manual, Caietul clasă: redactarea
adecvat din partea redactarea cărții poștale (3.5); elevului pentru clasa textului unei cărți
profesorului - formulare de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţii a III-a – Limba și poștale
3.5. Sesizarea unor regularităţi desprinse pe baza observării cărții poștale(2.2); literatura română,  Evaluarea după
ale limbii pe baza textului citit - discutarea elementelor care se regăsesc într-o carte poștală Editura Intuitext rezolvarea sarcinilor de
4.2. Redactarea unor texte pornind de la întrebări date(2.2); învățare:
funcţionale scurte pe suport - completarea, în grup, a unui tabel pentru a evidenţia relaţii ●Resurse Tehnica semaforului
de hârtie sau digital între diferite elemente destructură sau de conţinut ale cărții procedurale:
poștale (3.5); exercițiul,
- redactarea textului unei cărți poștale (4.2). conversaţia,
explicaţia,
observarea dirijată.

10. 1.4. Manifestarea curiozităţii ●Textul narativ – - realizarea corespondenţei dintre mesajul transmis de  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
faţă de diverse tipuri de lectura textului ilustraţie şi cel transmis de textul suport (1.4); manual, text suport
mesaje în contexte familiare - asocierea unor ilustrații cu momentele corespunzătoare Aniversarea Gretei,  Tema de lucru în
2.2. Povestirea unei întâmplări dintr-o naraţiune (1.4); după Sandra Waren, clasă: jurnal cu dublă
cunoscute pe baza unui suport - formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte Caietul elevului intrare: transcrierea
adecvat din partea date (2.2); pentru clasa a III-a – unui fragment
profesorului - relatarea, după întrebările investigatorului perfect, a Limba și literatura preferat, motivarea
3.2. Formularea unui răspuns întâmplărilor din textul suport (Cine? Ce? Unde?Când? Cum? română, Editura alegerii lui
emoţional faţă de textul literar De ce? Cu cine?) (2.2); Intuitext, dicționar
citit - citirea selectivă a textului, în funcţie de repere date de  Resurse  Observarea
4.4. Povestirea pe scurt a unei învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din text care te-a procedurale: lectura sistematică:
întâmplări imaginate/ trăite făcut să te simți fericit/trist/uimit etc. (3.2); explicativă, citirea iniţiativa în comunicare:
- raportarea proprieiexperiențe la cea a personajelor: Dacă selectivă, lectura  Scara de clasificare
aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ... (3.2). creativă, conversaţia, (întotdeauna,
- transcrierea unui pasaj din text care intrigă/ uimeşte/ explicaţia, jocul de frecvent, rar);
stârneşte interesul/ impresionează (3.2); rol, jurnalul cu dublă  menținerea
- realizarea în scris a unui scurt text în care se comentează intrare, metoda interesului pentru
paragraful ales (4.4); Lasă-mi mie ultimul dialog;
- exprimarea orală a mai multor opinii în legătură cu cuvânt!  acceptarea punctelor
întâmplările prezentate în unul dintre pasajele selectate, de vedere diferite în
încheiată cu comentariul celui care a ales pasajul (2.2). cadrul grupului;
 transmiterea de
stări, sentimente, idei.

11. 1.2. Deducerea sensului unui ●Textul narativ – - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a ●Resurse materiale: ●Evaluarea după
cuvânt prin raportare la aprofundarea descoperisemnificaţia cuvintelor necunoscute, întâlnite în manual, text suport rezolvarea sarcinilor de
mesajul audiat încontexte de lecturii textul audiat (1.2); Aniversarea Gretei, învățare:
comunicare familiare - explicarea sensului unui cuvânt prin mijloace verbale şi după Sandra Waren, Tehnica semaforului: se
3.3. Formularea unei păreri nonverbale pornind de la contextul mesajului audiat (1.2); Caietul elevului pune la dispoziţia
despre o povestire/personajele - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii (4.4); pentru clasa a III-a – elevilor un set de trei
acesteia - exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din Limba și literatura cartonaşe colorate în
4.4. Povestirea pe scurt a unei text (3.3); română, Editura culorile semaforului, iar
întâmplări imaginate/ trăite - exprimarea acordului/dezacordului faţă de acţiunile, Intuitext la solicitarea
atitudinile unorpersonaje și argumentarea opiniei personale ●Resurse învățătorului, ei ridică un
(3.3); procedurale: cartonaş corespunzător:
- antrenament de scriere creativă: formularea de enunțuri procedee de citire verde dacă înţeleg,
referitoare la utilizarea neobișnuită a unor obiecte (4.4). activă, lectura cu galben dacă nu sunt
creionul în mână, siguri şi roşu dacă nu
conversaţia, înţeleg.
explicaţia, exercițiul,
jocul didactic ● Tema pentru acasă
12. 2.2. Povestirea unei întâmplări ●Scrierea textului - recitirea, cu creionul în mână, în mod individual, a textului ●Resurse materiale:  Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport în care se prezintă studiat în orele anterioare (3.3); manual, text suport rezolvarea sarcinilor
adecvat din partea o întâmplare - selectarea din textul suport a unor cuvinte care indică Aniversarea Gretei, de învățare:
profesorului imaginată anumite aspecte precizate de învățător și gruparea acestora după Sandra Waren, Tehnica „Fără mâini
3.3. Formularea unei păreri în funcţie de valoarea lor gramaticală (3.5); Caietul elevului ridicate” -se aşteaptă
despre o povestire/personajele - formularea, în grup, a unor întrebări al căror răspuns pentru clasa a III-a – răspunsuri la anumite
acesteia conduce la rezolvarea unei probleme care se poate desprinde Limba și literatura solicitări ale cadrului
3.5. Sesizarea unor regularităţi din textul lecturat (2.2); română, Editura didactic; se lasă elevilor
ale limbii pe baza textului citit - prezentarea orală a unor fapte, gânduri, impresii, opinii ce pot fi Intuitext, coli de scris timp de gândire, apoi
4.4. Povestirea pe scurt a unei consemnate în jurnalul de lectură al clasei, pe baza întrebărilor ●Resurse pot discuta în perechi
întâmplări imaginate/ trăite formulate de învățător (2.2); procedurale: sau în grupuri mici;
- consemnarea de către fiecare elev a impresiilor, opiniilor în exercițiul, atenţia învățătorului se
urma lecturării textului și introducerea paginilor respective în conversaţia euristică, poate muta către
jurnalul de lectură al clasei (4.4); explicaţia, procedee anumiţi elevi, oferindu-
- formularea unor îndemnuri adresate oamenilor, pe baza de lectură activă se şi celor timizi, tăcuţi
învățăturilor desprinse din textul suport (4.4); sau neîncrezători
- alegerea unor subiecte atractive şi construirea unei „burse posibilitatea de a se
a poveştilor” (4.4). exprima.
 Temă de lucru în
clasă: completarea unei
pagini din jurnalul de
lectură al clasei

13. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Recapitulare - joc Vânătoarea de cuvinte - identificarea părților de vorbire ● Resurse materiale:  Observarea
ale limbii prin raportare la – Textul narativ specificate, dintr-un text audiat (1.3); manual, Caietul sistematică: atitudinea
mesaje audiate – Enunțul - completarea unor enunțuri lacunare cu informații din text elevului pentru clasa elevilor faţă de sarcina
2.2. Povestirea unei întâmplări – Sensul și precizarea valorii gramaticale a cuvintelor găsite (3.5); a III-a – Limba și dată
cunoscute pe baza unui suport cuvintelor - exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din literatura română,  Listă de verificare
adecvat din partea –Cuvântul-parte text (3.3); Editura Intuitext (da, nu):
profesorului de vorbire - relatarea, după întrebările investigatorului perfect, a  concentrare asupra
3.3. Formularea unei păreri –Cartea poștală întâmplărilor din textul suport (Cine? Ce? Unde?Când? Cum? ●Resurse sarcinii de rezolvat;
despre o povestire/ De ce? Cu cine?) (2.2); procedurale:  implicare activă în
personajele acesteia - alcătuirea de enunțuri referitoare la întâmplările din textul exercițiul, rezolvarea sarcinii.
3.5. Sesizarea unor regularităţi suport studiat în orele anterioare, pornind de la întrebările conversaţia,
ale limbii pe baza textului citit investigatorului perfect (Cine? Ce? Unde?Când? Cum? De ce? explicaţia,
4.2. Redactarea unor texte Cu cine?) (2.2). observarea dirijată
funcţionale scurte pe suport - transcrierea unui pasaj din text care intrigă/ uimeşte/
de hârtie sau digital stârneşte interesul/ impresionează (3.2);
4.4. Povestirea pe scurt a unei - realizarea în scris a unui scurt text în care se comentează
întâmplări imaginate/ trăite paragraful ales (4.4);
- identificarea elementelor specifice în redactarea unei cărți
poștale (4.2);
- redactarea textului unei cărți poștale(4.2).
14. 3.3. Formularea unei păreri ●Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: ● Proba scrisă
despre o povestire/personajele – Textul narativ - exprimarea personală pe baza elementelor din text (3.3); fişe de evaluare
acesteia –Enunțul - ordonarea diferită a unor cuvinte date pentru a obține  Resurse
3.5. Sesizarea unor regularităţi – Sensul enunțuri variate (4.4); procedurale:
ale limbii pe baza textului citit cuvintelor - identificarea elementelor specifice în redactarea unei cărți conversaţia,
4.2. Redactarea unor texte –Cuvântul- parte poștale (4.2); exerciţiul;
funcţionale scurte pe suport de vorbire - redactarea textului unei cărți poștale (4.2).
de hârtie sau digital –Cartea poștală
4.4. Povestirea pe scurt a unei
întâmplări imaginate/ trăite
15. 2.2. Povestirea unei întâmplări – Textul narativ – Oră de ameliorare – dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport – Enunțul ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili manual, fişe de rezolvarea sarcinilor de
adecvat din partea – Sensul în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ameliorare/ ameliorare/
profesorului cuvintelor ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. dezvoltare dezvoltare
3.3. Formularea unei păreri –Cuvântul -parte ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de  Resurse
despre o povestire/personajele de vorbire dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra procedurale: ● Autoevaluarea
acesteia –Cartea poștală realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba conversaţia,
3.5. Sesizarea unor regularităţi de evaluare sumativă. explicaţia, exerciţiul, ● Proiectul
ale limbii pe baza textului citit jocul didactic,
4.2. Redactarea unor texte proiectul.
funcţionale scurte pe suport
de hârtie sau digital
4.4. Povestirea pe scurt a unei
întâmplări imaginate/ trăite

Limba și literatura română


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Curcubeul vacanței – Recapitulare finală
PERIOADA: 2 săptămâni (S 16 – 17)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Dat
crt. conținut procedurale
1. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Textul literar în - realizarea în grup a unui ciorchine pentru a organiza ●Resurse materiale:  Tema pentru acasă
ale limbii prin raportare la versuri informații/idei/cuvinte potrivite, pornind de la cuvântul manual, text suport:  Tema de lucru în
mesaje audiate vacanță (1.3); Vacanța, după Emilia clasă:alcătuirea de
3.1. Extragerea unor informaţii - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); Căldăraru, Caietul propoziții utilizând
de detaliu din texte - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la elevului pentru clasa a cuvintele nou învățate în
informative sau literare contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de III-a – Limba și text.
4.5. Manifestarea dicţionar (3.1); literatura română,  Proba orală:
disponibilităţii pentru - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii (4.5); Editura Intuitext, formulare de răspunsuri
transmiterea în scris a unor - citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea intonaţiei dicționar, minge. la întrebări referitoare la
idei impuse de semnele de punctuaţie (3.1); ●Resurse procedurale: conţinutul textului.
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile exercițiul, conversaţia,
esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit (3.1); explicaţia, procedee de
- crearea de rime pe tema Vacanța (4.5). citire activă,
brainstorming-ul,
metoda Ciorchinele,
RAÎ (Răspunde, aruncă,
întreabă), jocul
didactic.
2. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Părțile de - ex.-joc: Obiecte pentru o vacanță reușită -numele lor, ●Resurse materiale: ● Observarea
ale limbii prin raportare la vorbire însușiri, utilizări (asocierea unor obiecte din colecțiile clasei cu manual, text suport: sistematică: atitudinea
mesaje audiate jetoanele ce conțin denumirea/ însușirea/ utilizarea acestora) Vacanța, după Emilia elevilor faţă de sarcina
2.2. Povestirea unei întâmplări (1.3); Căldăraru, Caietul dată
cunoscute pe baza unui suport - selectarea dintr-un text a unor cuvinte care indică anumite elevului pentru clasa a  Listă de verificare
adecvat din partea aspecte precizate de învățător și gruparea acestora în funcţie III-a – Limba și (da, nu):
profesorului de ceea ce denumesc (ființe, lucruri, acțiuni, însușiri) (3.5); literatura română,  concentrare asupra
3.5. Sesizarea unor regularităţi - precizarea rolului pe care cuvintele îl au în comunicare Editura Intuitext, sarcinii de rezolvat;
ale limbii pe baza textului citit (2.2); obiecte diverse din  implicare activă în
4.4. Povestirea pe scurt a unei - identificarea unor cuvinte dintr-un text care îndeplinesc universul elevului rezolvarea sarcinii.
întâmplări imaginate/ trăite cerințe date (denumesc ființe, lucruri, fenomene ale naturii, ●Resurse procedurale: ● Interevaluarea
însușiri, acțiuni) (3.5); exercițiul, conversaţia ● Tema de lucru pentru
- completarea unor propoziţii lacunare cu părți de vorbire euristică, explicaţia acasă
potrivite (3.5);
- alcătuirea de enunțuri în care sunt utilizate diferite părți de
vorbire (4.4);
3. 2.2. Povestirea unei întâmplări ●Enunțul. - ordonarea diferită a unor cuvinte date pentru a obține ●Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport Punctuația enunțuri variate (2.2); manual, Caietul rezolvarea sarcinilor de
adecvat din partea propoziției - selectarea unor cuvinte care indică anumite aspecte elevului pentru clasa a învățare:
profesorului precizate de învățător și gruparea acestora în funcţie de ceea III-a – Limba și Tehnica semaforului: se
3.5. Sesizarea unor regularităţi ce denumesc (ființe, lucruri, acțiuni, însușiri) (3.5); literatura română, pune la dispoziţia
ale limbii pe baza textului citit - alcătuirea de enunțuri în care sunt utilizate cuvintele Editura Intuitext, elevilor un set de trei
4.1. Aplicarea regulilor de identificate anterior (4.4); jetoane cartonaşe colorate în
despărţire în silabe la capăt de - alcătuirea de enunțuri referitoare la întâmplările din textul ●Resurse procedurale: culorile semaforului, iar
rând, deortografie şi de suport studiat în orele anterioare, pornind de la întrebările exercițiul, conversaţia la solicitarea
punctuaţie în redactarea de investigatorului perfect (Cine? Ce? Unde?Când? Cum? De ce? euristică, explicaţia, învățătorului, ei ridică un
text Cu cine?) (2.2); jocul didactic cartonaş corespunzător:
4.2. Redactarea unor texte - redactarea unei scrisori în care elevul își spune părerea verde dacă înţeleg,
funcţionale scurte pe suport referitoare la realizarea unei cărți a vacanței, cu accent pe galben dacă nu sunt
de hârtie sau digital utilizarea corectă a semnelor de punctuație (4.1. şi 4.2); siguri şi roşu dacă nu
4.4. Povestirea pe scurt a unei - scrierea de îndemnuri pe o temă dată (4.1). înţeleg.
întâmplări imaginate/ trăite

4. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ. - realizarea, oral, pornind de la cuvinte-cheie date de ● Resurse materiale:  Observarea
cunoscute pe baza unui suport învățător, a unor predicții referitoare la locul, timpul, manual, text suport: sistematică:comportam
adecvat din partea acțiunile care ar putea să se petreacă în textul ce urmează a James și piersica entul de cititor activ
profesorului fi lecturat (2.2); uriașă, după Roald  Lista de verificare (da,
3.1. Extragerea unor informaţii - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); Dahl,Caietul elevului nu):
de detaliu din texte - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la pentru clasa a III-a –  manifestareainteres
informative sau literare contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de Limba și literatura ului față de lectura unui
4.4. Povestirea pe scurt a unei dicţionar (3.1); română, Editura text
întâmplări imaginate/ trăite - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii (4.4); Intuitext, dicționar  formularea de
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, ● Resurse procedurale: răspunsuri adecvate la
ştafetă (3.1); metoda predicțiilor pe întrebări;
- precizarea, pe baza întrebărilor investigatorului perfect, a baza unor termeni dați
aspectelor esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a făcut? în avans, procedee de ● Temă de lucru în
Unde?Când? Cum? De ce?) (2.2); citire activă, clasă:
- confruntarea propriilor predicții cu aspectele relatate în conversaţia, explicaţia, -alcătuirea de enunțuri
text și stabilirea punctelor comune (3.1); exercițiul utilizând cuvinte nou
- antrenament de scriere creativă: continuarea enunțului: învățate;
Dacă aș fi un animal de companie, aș prefera să fiu…
deoarece…” (4.4).
5. 2.2. Povestirea unei întâmplări ●Povestirea orală - recitirea, cu creionul în mână, în mod individual, a textului ●Resurse materiale:  Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport a unei întâmplări lecturat în orele anterioare, în vederea evidențierii unor manual, text suport: rezolvarea sarcinilor
adecvat din partea citite relații de structură (părțile textului) și de conținut (locul, James și piersica de învățare:
profesorului ●Scrierea textului timpul, personajele, întâmplările) (3.4); uriașă, după Roald Tehnica „Fără mâini
3.4. Evaluarea conţinutului în care se prezintă - formularea, în grup, a unor întrebări al căror răspuns Dahl, Caietul elevului ridicate” -se aşteaptă
unui text pentru a evidenţia o întâmplare conduc la rezolvarea unei probleme care se poate desprinde pentru clasa a III-a – răspunsuri la anumite
cuvinte-cheie şialte aspecte imaginată din textul lecturat (2.2); Limba și literatura solicitări ale cadrului
importante ale acestuia - completarea, în perechi, a unor organizatori grafici, pentru română, Editura didactic; se lasă elevilor
4.1. Aplicarea regulilor de a evidenţia relaţii între diferite elemente destructură sau de Intuitext, coli de scris timp de gândire, apoi
despărţire în silabe la capăt de conţinut (3.4); ●Resurse procedurale: pot discuta în perechi
rând, deortografie şi de - completarea unui tabel în care se pun în relație pe exercițiul, conversaţia sau în grupuri mici;
punctuaţie în redactarea de orizontală fragmentele textului și ideile principale formulate euristică, explicaţia, atenţia învățătorului se
text în trei moduri diferite (titlu, enunț, întrebare) (3.4); Explozia stelară, poate muta către
4.4. Povestirea pe scurt a unei - relatarea întâmplărilor din text pe baza planului de idei (în procedee de lectură anumiţi elevi, oferindu-
întâmplări imaginate/ trăite grupuri de elevi aşezaţi în cerc, fiecare membru al grupului activă se şi celor timizi, tăcuţi
povestește un anumit fragment dezvoltând ideea principală) sau neîncrezători
(2.2); posibilitatea de a se
- redactarea unui text în care se prezintă o exprima.
călătorieimaginară (4.4);
- interevaluarea textelor scrise (în perechi) (4.1);  Temă de lucru în
- revizuirea propriului text pe baza sugestiilor primite de la clasă: completarea unei
colegi (4.1); pagini din jurnalul de
- transcrierea, pe o coală de hârtie, a textului revizuit, lectură al clasei
avându-se în vedere respectarea regulilor de așezare a
textului în pagină, a regulilor de ortografie și punctuație (4.1);
- realizarea unei ilustrații corespunzătoare mesajului
transmis în textul redactat (4.4).
6. 2.1. Descrierea unui obiect/ ●Textul - precizarea, în perechi, a caracteristicilor și a unor informații ●Resurse materiale:  Evaluarea după
unei fiinţe din universul nonliterar științifice deținute de elevi, referitoare la curcubeu; manual, Caietul rezolvarea sarcinilor
apropiat pe bazaunui plan ●Descrierea unor completarea primei coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – elevului pentru clasa a de învățare:
simplu elemente din Am învățat cu informațiile asupra cărora s-a căzut de comun III-a – Limba și Tehnica „Fără mâini
3.1. Extragerea unor informaţii mediul apropiat acord (2.1); literatura română, ridicate” - se aşteaptă
de detaliu din texte - formularea de întrebări despre ceea ce nu știu și vor să afle Editura Intuitext clasa răspunsuri la anumite
informative sau literare elevii despre curcubeu și completarea celei de-a doua a III-a, reviste, carton, solicitări ale cadrului
4.3. Realizarea unei scurte coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat (2.1); hârtie colorată, didactic; se lasă elevilor
descrieri ale unor elemente din - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text nonliterar foarfece, lipici, carioci timp de gândire, apoi
mediulapropiat pornind de la (3.1); ●Resurse procedurale: pot discuta în perechi
întrebări de sprijin - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile exercițiul, conversaţia sau în grupuri mici;
esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit și euristică, explicaţia, atenţia învățătorului se
completarea celei de-a treia coloane din tabelul Știu - Vreau metoda Știu - Vreau să poate muta către
să știu – Am învățat (3.1); știu – Am învățat anumiţi elevi, oferindu-
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: se şi celor timizi, tăcuţi
mai întâi,apoi, în cele din urmă pentru a descrie pașii realizării sau neîncrezători
unui obiect util în vacanță (4.3). posibilitatea de a se
exprima.
 Temă de lucru în
clasă: scrierea unui
scurt text în care sunt
utilizați conectori de
tipul: mai întâi,apoi, în
cele din urmă
7. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Proiect: - Organizarea activităţii de derulare a proiectului Cartea –  Resurse materiale:
pentru găsirea de soluţii la Cartea – curcubeu: cărți de la biblioteca ● Tema pentru acasă:
probleme curcubeu  stabilirea temei proiectului; clasei, flip-chart, coli realizarea pe parcursul
3.6. Aprecierea valorii cărţilor  precizarea cerinţelor; de scris A4, creioane vacanței a cărții
4.3. Realizarea unor scurte  prezentarea criteriilor de evaluare; colorate (activitate individuală)
descrieri ale unor elemente din  stabilirea datei de prezentare a proiectului (2.4, 3.6);  Resurse procedurale:
mediulapropiat pornind de la - activitate la biblioteca din clasă: selectarea de cărți, reviste, conversaţia, explicaţia,
întrebări de sprijin atlase, enciclopedii în vederea citirii unor texte în vacanță exerciţiul,
(3.6); demonstraţia,
- discuții referitoare la tipurile de informații ce vor fi brainstorming,
selectate în vederea redactării unui text (2.4); învăţarea bazată pe
- realizarea unui organizator grafic/a unei scheme de lucru proiect
în care sunt surprinse aspectele care vor ghida elevul în
realizarea proiectului pe parcursul vacanței (4.3).
8. 1.3. ● Ne pregătim - joc Vânătoarea de cuvinte - identificarea părților de vorbire ●Resurse materiale:  Observarea
2.2. pentru evaluare specificate, dintr-un text audiat (1.3); manual pentru clasa a sistematică:atitudinea
3.1. – Textul narativ - completarea unor enunțuri lacunare cu informații din text III-a, Editura Intuitext elevilor faţă de sarcina
3.2. – Enunțul și precizarea valorii gramaticale a cuvintelor găsite (3.5); ●Resurse procedurale: dată
3.4. –Cuvântul- parte - alcătuirea de enunțuri pornind de la întrebările exercițiul, conversaţia  Listă de verificare (da,
3.5. de vorbire investigatorului perfect (Cine? Ce? Unde?Când? Cum? De ce? euristică, explicaţia, nu):
4.1. –Cartea poștală, Cu cine?) (2.2); jocul didactic  concentrarea asupra
4.2. afișul - raportarea proprieiexperiențe la cea a personajelor: Dacă sarcinii de rezolvat
4.4. – Scrierea aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ... (3.2).  implicarea activă în
4.5. creativă - antrenament de scriere creativă: scrierea unui text care rezolvarea sarcinii
prezintă o întâmplare imaginată (4.4);
- identificarea elementelor specifice ale unei cărți poștale,
ale unui afiș, ale unui fluturaș, ale unei invitații (4.2).
9. 3.1.  Evaluare - Test complex pentru evaluare finală  Resurse materiale: Proba scrisă
3.2. formulare pentru Autoevaluarea
3.4. fiecare elev
3.5.  Resurse
4.1. procedurale:
4.2. explicația, exercițiul
4.4.
10. 3.1.  Ameliorare - Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse Evaluarea după
3.2. dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili materiale: rezolvarea sarcinilor de
3.4. în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) fișe de ameliorare/ ameliorare/ dezvoltare:
3.5. ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. dezvoltare  Autoevaluarea
4.1. – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de  Resurse
4.2. dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra procedurale:
4.4. realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba conversația, explicația,
de evaluare sumativă. jocul didactic

S-ar putea să vă placă și