Sunteți pe pagina 1din 1297

REGIA NA IONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice

AMENAJAMENTUL

OcoluluiDirec ia SilvicSilvică MaramureBaia Sprieş

STUDIU GENERAL
Director tehnic...........ing. Achim Florin

ŞŞefef proiect................….ing.sta iune..............….ing. PopaPopa PavelPavel

Exemplarul 1

2013
CUPRINS

Proces verbal C.T.E. …………………………………………………………………………

719
MemoriuFişa indicatorilorde sintezdeă ……………………………………………………………………………bază …………

PARTEA I - MEMORIU TEHNIC ……………………………………………………………..


29
1.1.1.SITUAElementeIAdeTERITORIAL-ADMINISTRATIVidentificare a ocolului silvic ……………………………………

1.2.1.4.1.3. VecinAdministrareaRepartizareaătă i, limite,fonduluifonduluihotareforestierforestier…………………………………

3839
1.5.1.4.1.1.4.2.VegetaAdministrareaAdministrareaia forestierăfonduluifonduluisituată peforestierforestierterenuriproprietatepro

41
2.1.2.2.2. ORGANIZAREAConstituireaConstituirea2.2.1.2.2.2. MSituaărimeaocoluluişiiamaterializareabornelorparcelelorTE

44
2.3.2.4. PlanuriSuprafa2.3.1.2.3.2.deaPlanuriRidicfonduluibazăăriutilizate.deînforestierbazplană Ridicutilizatefolosite…………

2.4.1. Determinarea suprafe elor ………………………………………………………………


45
2.4.2. Tabelul 1 E ………………………………………………………………………
45
164
2.5. Enclave2.4.3.2.4.5.2.4.4. …………………………………………………………………………………….SituaSuprafaEvid

166
2.6.2.7. OrganizareaOcupa ii şi litigiiadministrativ……………………………………………………………………………ă (d

167
3.3.1.GOSPODIstoricul ĂşiRIREAanaliza moduluiDIN TRECUTde gospodA PADURILORărire a pădurilor…………………

vigoare a amenajamentului ………………………………………………………………...


3.1.1.3.2.3.1.2.Analiza3.2.1.EvoluModulBazecriticiadeproprietgospoddeă aamenajareaplicăăiirireăşriii aaamenajamentuluimod

3.2.2. Aplicarea prevederilor amenajamentului


186 expirat ………………………………….
187189 ……………………………………………………………....………………
3.2.33.2.4.LucrInstalaări deii deîmptransportădurire

191 …………………………………………………. 191


3.3. Concluzii privind gospodărirea pădurilor

195
4.1.4.4.1.1.STUDIULMetodeMetodaşiSTAprocedeede lucruIUNIIîndesistemculegereŞI ALGISVEGETAşi(prelucrareGeogra

4.2. Elemente generale privind cadrul natural ………………………………………………… 196


4.2.1. Geomorfologie…………………………………………………………………………... 198
4.2.2. Geologie ………………………………………………………………………………….
198
………………………………………………………………...pe…………………………………………………………...unită i de produc ie
riii aaamenajamentuluimoduluipadoptateădurilordeprindupgospodăamenajamentulanulexpiratărire1948a……………………………………
…………...unită i de produc ie componente ………………………. 293737
……………………………………..………………………………………pădurilorprecedentînainte……………………….de anul 1948 ……
……………….de anul 1948 …….. 167167167183
4.2.3. Hidrologie ………………………………………………………………………………..
199
4.2.4. Climatologie ……………………………………………………………………………...
200
4.2.4.1 Regimul termic …………………………………………………………………
200
4.2.4.2. Regimul pluviometric ………………………………………………………….
201
4.2.4.3. Regimul eolian …………………………………………………………………
201
4.2.4.4. Indicatori sintetici ai datelor climatice…………………………………………
202
4.2.4.5. Date fenologice ………………………………………………………………..
202
4.2.5. Zone şi etaje bioclimatice………………………………………………………….
202
4.3. Soluri ……………………………………………………………………………………….
203
4.3.1. Eviden a şi răspândirea teritorială a tipurilor de sol …………………………….
203
4.3.2. Descrierea tipurilor şi subtipurilor de sol ………………………………………..
203
4.3.3. Buletin de analiză …………………………………………………………..
… 204
4.4. Tipuri de sta iune ………………………………………………………………………….
208
4.4.1. Eviden a şi răspândirea teritorială a tipurilor de sta iune ……………………………….
209 limitativi şi măsurile de gospodărire impuse
4.4.2. Descrierea tipurilor de sta iuni cu factorii
209
de aceşti factori …………………………………………………………………………………

4.5.4.5.1.TipuriEvidende apătipurilordure212
……………………………………………………………………………naturale de p

218al tipului de pădure ……………………………..


4.5.2. Forma ii forestiere şi caracterul actual
218 ie …………………………………………….
4.6. Structura fondului de produc ie şi de protec
220
4.7. Arborete slab productive …………………………………………………………………...
220
4.8. Arboretele afectate de factori destabilizatori şi limitativi ………………………………….
223
4.8.1. Situa ia sintetică a factorilor destabilizatori şi limitativi ………………………….
224
4.9. Starea sanitară a pădurii ……………………………………………………………………
4.10. Concluzii privind condi iile sta ionale224
şi de vegeta ie ………………………………
226
229- ECONOMICE ALE PĂDURII ŞI A
5. STABILIREA FUNC IILOR SOCIAL

BAZELOR DE AMENAJARE …………………………………………………………….


233
5.1.5.1.1.StabilireaObiectivefuncsocial-economiceiilor social-economiceşi ecologiceşi ecologice…………………………………
233
5.1.2. Func iile pădurii ………………………………………………………………………….
5.1.3. Subunită i de produc ie sau de protec233
ie constituite ……………………………………...
233
5.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor
236 ……………………………………………
5.2.0. Generalită i ………………………………………………………………………
236
5.2.1. Regimul ………………………………………………………………………………….
236
5.2.2. Compozi ia el ……………………………………………………………………………
237
5.2.3. Tratamentul ………………………………………………………………………………
237
5.2.4. Exploatabilitatea ………………………………………………………………………….
239
5.2.5. Ciclul ……………………………………………………………………………………..
240
5.2.6. Baze de amenajare adoptate ………………………………………………………………
240
241 A ARBORETELORPROCESULUI DECUPRODUCFUNC IIIESPECIALE
6.DEREGLEMENTAREAGOSPODĂRIRE

6.1. Reglementarea procesului de recoltare243


a produselor principale …………………………...
6.1.1. Reglementarea procesului de produc243
ie la SUP “A” codru regulat ……………………...
6.1.1.1. Stabilirea posibilită ii de produse principale la SUP “A” ……………………………...
243 prin intermediul creşterii indicatoare ………
6.1.1.1.1. Stabilirea indicatorului de posibilitate
243 după criteriul claselor de vârstă …………….
6.1.1.1.2. Stabilirea indicatorului de posibilitate
243
6.1.1.2. Adoptarea posibilită ii ………………………………………………………………...
244
6.1.1.3. Recoltarea posibilită ii …………………………………………………………………
246
6.1.1.4. Prognoza posibilită ii ………………………………………………………………….
6.1.2. Reglementarea procesului de produc248
ie la SUP “O” terenuri ce urmează a fi scoase din f.f…..
250
251
6.2.6.2.1.MăsuriMdeăsurigospodde gospodărire aărirearboretelora arboretelorcu funcdiniitipulspecialeII dedecategoriiprotec ie
6.3. Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor ……………………………………………. 251
251
6.4. Volumul total de masă lemnoasă prevăzut a fi recoltat (produse principale + conservare +
253
produse secundare) ……………………………………………………………………………..
256substituireaşi împăduriricelor……………
6.6.6.5. RefacereaLucrări dearboretelorajutorarea regenerslab productiveării naturaleşi
6.7. Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori ……………………. 257
260
6.8. Procedura derogării de la prevederile amenajamentului .......................................................
262

7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI263

FORESTIER ÎN AFARA LEMNULUI ………………………………………………….


7.1. Poten ial cinegetic …………………………………………………………………………
267
7.2. Poten ial salmonicol .……………………………………………………………………….
267
7.3. Poten ial fructe de pădure
………………………………………………………….. 271
7.4. Poten ial de ciuperci comestibile ………………………………………………………….
271
7.5. Resurse melifere ……………………………………………………………………………
272
7.6. Materii prime pentru împletituri ……………………………………………………...........
272
7.7. Semin e forestiere ………………………………………………………………………….
272
7.8. Alte produse …………………………………………………………………………..........
273
8. PROTEC IA FONDULUI FORESTIER …………………………………………………
273

274
8.1.8.0.ProtecGeneralitia împotrivaă i ……………………………………………………………………………...doborâturilor ş
274
8.2. Protec ia împotriva incendiilor ……………………………………………………………..
274
8.3. Protec ia împotriva poluării industriale …………………………………………………….
276
8.4. Protec ia împotriva bolilor şi dăunătorilor …………………………………………………
8.5. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală …………………………………. 277
278
8.6. Conservarea biodiversită ii...................................................................................................
8.6.1. Habitate de interes comunitar existente în fondul forestier proprietate publică a280
280
statului din OS Baia Sprie..............................................................................................................
280OS BaiadinSprie......................................
forestier8.6.2. Lucrproprietateări silvotehnicepublicăpropusea statuluiîn arboreteledin

281
8.6.3.8.6.3.1.MăMsuriăsuriîn generalefavoarea ............................................................................................................conservării

290
8.6.3.2. Măsuri specifice ...........................................................................................................
291
8.7. Măsuri de gospodărire în arboretele situate în arii naturale protejate .................................
292
294
9. ŞINSTALAI CONSTRUCII DEIITRANSPORT,SILVICE ………………………………………………………………TE

9.1. Instala ii de transport ……………………………………………………………………….


297
9.1.1. Instala ii de transport permanente existente şi necesare …………………………..
9.1.2. Coresponden a între situa ia reală din teren şi eviden ele contabile ale 297
297
OS Baia Sprie..........................................................................................................
9.2. Tehnologii de exploatare …………………………………………………………………..
300
9.3. Construc ii forestiere ……………………………………………………………………….
301
302…….
10. ANALIZA EFICACITĂ II MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR

303
10.1.10.2. RealizareaDinamica dezvoltcontinuităriiă fonduluiii func ionaleforestier………………………………………………

303
10.2.1. Indicatori cantitativi ……………………………………………………………………..
303
10.2.2. Indicatori calitativi ………………………………………………………………………
303
306
11. D I V E R S E ………………………………………………………………………………
307307aplicabilita
11.1.11.2.DataRecomandintrăriiăriînprivindvigoareinereaa amenajamentului.eviden ei lucrăDuratarilor executatede

valabilitate a amenajamentului …………………………………………………………...


11.3. Indicarea hăr ilor amenajamentului ……………………………………………………… 307
11.4. Colectivul de elaborare a amenajamentului ………………………………………………. 308
11.5. Bibliografie ……………………………………………………………………………….. 309
Proces verbal al Conferin ei a I- a de amenajare ………………………………………… 309
Proces Verbal de Recep ie finală a lucrărilor de teren …………………………………… 311
Proces verbal al Conferin ei a II-a de amenajare ………………………………………… 315
319
PARTEA A II-A - PLANURI DE AMENAJAMENT …………………………….
329
12. PLANURI DE RECOLTARE ŞI CULTURĂ …………………………………………..

32932932933033
12.2.12.5.12.6.12.4.12.2.1.12.2.2.12.2.3.12.1.12.1.1.12.1.1.1.12.6.1.12.6.2.Lucr12.6.6.12.6.3.Complet12.6.4.12.6.5.PlanulPlanu
IILE DE TRANSPORT CONSTRUC II 33733933933934
13. PLANURIFORESTIERE13.1.13.13.13.5.13.4.2.3.PlanulPescuitulVânatulConstrucConstrucPRIVINDinstala……………

347
14.14.1.PROGNOZADinamica dezvoltDEZVOLTării fonduluiĂRII FONDULUIforestier....................................................

PARTEA A III-A - EVIDEN E DE AMENAJAMENT …………………………………. 351

35235335335535
15.15.1.EVIDEN15.1.3.15.1.1.15.1.2..EVIDENStructuraRepartiSituaEEDEiaPRIVINDiasinteticşisuprafeAMENAJAMENTm
307307

329329329330333333334334335335335335336336337337
337339339339340341344

352353353355357
359
15.1.4.15.1.5..StructuraStructuraşşiimmăărimearimeafonduluifonduluiforestierforestierpepegrupespeciifunc……………………
361 pe grupe func ionale şi specii
15.1.6.. Structura şi mărimea fondului forestier

pentru fondul productiv …………………………………………………………...


363
15.1.7.. Structura şi mărimea fondului forestier pe specii pentru fondul neproductiv ……
365 pe subunită i de produc ie/protec ie
15.1.8. Structura şi mărimea fondului forestier

367
15.1.9. Structuradupă vârstşăi,mgrupeărimeafuncfonduluiionaleforestierşi speciiproductiv…….…………………………..pe cl

393

15.2. EVIDEN E PRIVIND CONDI IILE NATURALE DE VEGETA IE ………. ..........

403
15.2.1. Eviden a tipurilor de sta iune şi a tipurilor de pădure ……………………………..
15.2.2. Recapitula ie forma ii forestiere …………………………………………………..
403
15.2.3. Reparti ia suprafe elor pe forma ii forestiere , altitudine, înclinare şi expozi ie ….
409
15.2.4. Recapitula ia suprafe elor pe etaje fitoclimatice , înclinare şi expozi ie ………….
15.2.5. Reparti ia suprafe elor în raport cu 411
eroziunea şi înclinarea terenului ……………..
415 şi intensitatea poluării …………………
15.2.6. Reparti ia suprafe lor în raport cu natura
417
421REGLEMENTAREA PRODUC IEI ..............
15.3. EVIDEN E AJUTĂTOARE PENTRU

423
15.3.1.Reparti15.3.2.Reparti iaia speciilorarboretelorîn exploatabileraport cu exploatabilitateape subunită i, şurgeni participarea

423
accesibilitate şi specii ............................................................................................

15.4. EVIDENPOSIBILITEĂPRIVINDII 427


………………………………………………………………….............ACCESIBILIT

433
15.4. 1. Accesibilitateaşi secundare ……………………………………………………………………...fondului forestier şi a pos

PARTEA A IV-A - APLICAREA AMENAJAMENTULUI


433 ……………………………..

AMENAJAMENTULUI16. EVIDEN A437


ŞI BILANCU PRIVIREUL APLICLAĂRIIEXPLOATANUALEĂRIAŞPREVE

439
16.1. Evidenprivire alaşexploati bilan ulăriaplicşi împăriiăduririanuale……………………………………………a prevederilor
ANEXE 439
PROCES VERBAL C.T.A.P. Nr. 412

Avizare de recep ie din 12.12.2013

A. OBIECTUL AVIZĂRII :

Studiul general de amenajare a fondului forestier proprietate publică a statului

administrat de Ocolul Silvic Baia Sprie, Direc ia Silvică Maramureş.

· Proiectant general: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE

· Proiectant de specialitate: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE

– STA IUNEA ORADEA

· Şef proiect: ing. PAVEL POPA

· Beneficiar: REGIA NA IONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

· Faza de proiectare: Studiu

· Comanda nr. – Program de dezvoltare tehnologică al ICAS pe anul 2013

· Contract nr. ……………………………………………….

B. PARTICIPAN I:

· Director tehnic: ing. FLORIN ACHIM - membru C.T.E ………………...…………

· Şef de sta iune: ing. PAVEL POPA …………………………………………………

· Şef proiect: ing. PAVEL POPA …………………………………………………….

· Al i participan i: ………………………………………………………………………..

C. CONCLUZII ŞI CONSTATĂRI :
Din analiza documenta iei şi a discu iilor purtate au rezultat următoarele :

Amenajamentele au fost întocmite în conformitate


tehnice pentru amenajarea pădurilor - în baza celor stabilite la Conferin a I de

amenajare din 31.05.2012 şi la Conferin a a II-a de amenajare din 05.03.2013.

Amenajamentele au intrat în vigoare la data de 01. 01. 2013.


Se aprobă

Director
cu prevederile Normelor
la Conferin a I de
Suprafa a fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul

silvic Baia Sprie este de 4883,20 ha şi este cuprinsă în 4 unită i de produc ie. Aceasta este

mai mică cu 1542,20 ha decât cea de la amenajarea precedentă (6425,4 ha).

Diferen a de suprafa ă (- 1542,20 ha) se justifică prin: retrocedarea către foştii

proprietari a suprafe ei de 3622,13 ha, din care prin aplicarea Legii 18/1991 (-44,75

ha), Legii 1/2000 (-2656,87 ha) şi a Legii 247/2005 (- 920,51 ha), diferen e datorate

schimbării bazei cartografice (+ 21,74 ha), intrări de suprafe e în fond forestier cu acte

legale (+ 2091,45 ha, din care 2084,40 ha prin revocarea de către Comisia Jude eană

(HCJ 342/07.12.2006)a Titlului de Proprietate 430/2002

233/16.02.2002 şi a Titlului de Proprietate 2476/2003

4573/05.08.2003, iar 7,05 ha prin decizii ale ITRSV), ieşiri de suprafe e din fond forestier

cu acte legale (-33,26 ha, decizii ITRSV).

Pentru determinarea suprafe elor şi întocmirea hăr ilor s-au folosit următoarele

planuri de bază şi anume: planuri aerofotogrametrice (foi volante) la scara 1: 5000 cu

curbe de nivel, editate de I.G.F.C.O.T în anii 1962, 1974, 1976, 1994 după zboruri

efectuate în anii 1961-1972.

Reparti ia suprafe
-- B.A. TerenuriPăduri şiafectateterenuri
ei fondului forestier folosin ă este următoarea:
pe categorii degospoddestinateăririiîmppăăduririidurilor………………..…….……

- C. Terenuri neproductive ………………………………….………. 16,67 ha

- D. Terenuri scoase temporar din fond forestier ………….…..…. 34,02 ha

Pădurile din cadrul Ocolului Silvic Baia Sprie sunt situate din punct de vedere
şfitoclimaticleauri
-- F.D.3.F.M.1.-
în următoarele
F.D.2.-+EtajulF.D.4.-
etaje de vegeta
delurosEtajul-
ie: Etajuldelurosdemontangorunete,-depremontancver

- FD.1. - Etajulde deal - 277,29


deluros ha ( 6 cu
de cvercete stejar ( şi cu cer, gârni ă, gorun şi
% );

amestecuri ale
acestora) - 22,38 ha ( sub1 % );
Fondul forestier în suprafa ă de 4883,20 ha administrat de O.S. Baia Sprie cuprinde

pădurile proprietate publică a statului situate în nordul ării, pe versantul sudic al lan ului

muntos Oaş-Gutâi, în bazinul superior al râului Săsar afluent de dreapta al râului Someş.

Din cele 26 tipuri de sta iune determinate, predomină cele de bonitate mijlocie

(78%), urmate de cele de bonitate superioară (11%) şi cele de bonitate inferioară (11%).

De asemenea, au fost determinate 27 tipuri natural fundamentale de pădure

grupate în 8 forma ii forestiere. Ponderea tipurilor naturale de pădure este de 83%, a celor
eliberat pe baza PV

eliberat pe baza PV

iidurilor………………..…….………. …….…...... 4689,75142,76 haha


ntangorunete,-depremontancvercetefăgete şdei goruneto-f(GO,CE,GAfăgete –ă2997,32geteamestecuri– 1392,76ha ( 64dintre
tecuri– 1392,76ha ( 64dintreha% (30); %acestea)) şi
artificiale 13%, arboretele derivate ocupă 3% din suprafa a fondului forestier iar pe 1%

avem arborete tinere care încă nu pot fi definite.

Arboretele de productivitate superioară ocupă 12% din suprafa a pădurilor, cele

de productivitate mijlocie 72% , iar cele de productivitate inferioară 16%.

ha) sunt următoarele:


Elementele de caracterizare a structurii fondului forestier (total pădure – 4680,46

Specificări FA MO GO CA PAMSpecii

Compozi ia (%) 74 13 4 4 2

Cl.de produc ie III.1 II.7 II.8 III.7 II.8

Consisten a 0,74 0,83 0,68 0,75 0,75 0,83

Vârsta medie -ani 80 51 95 55 54

Cr.curentă- mc/an/ha 5,2 10,0 3,6 5,0 2,1

Volum mediu mc/ha 241 310 244 127 126

Volum total – mc 834311 185564 44924 23225 10892 3216

Reparti ia suprafe ei pe grupe şi categorii func ionale este următoarea:

Cod Grupa, subgrupa şi categoria


Denumirea ( func
func
ia prioritară
ională )

Grupa I - din care :


2A2B2C cuPPBenzilecşiăăăilorcudurileduriînclinarepericolferatesituatedeconstituitepmaiănormale,dedurepealunecare)marestâncdindinîndeăjurulrii,p

2E Planta iile forestiere executate pe terenuri degradate (T II)


2H2L2I3I determinatPPPPalunecăăăădurileduriledurileduriăsituateri,situatesituatesituatecuprinpantepestudiipeînpeterenurizonaterenuriterenurilecuprin
ME LA DR DT DM Total

1 - 1 1 - 100

III.5 II.9 II.8 III.2 II.8 III.1

0,91 0,81 0,74 0,65 0,75

27 31 39 61 56 74

5,0 11,5 7,9 4,3 3,9 5,7

86 182 197 153 141 240

3690 5281 9405 2083 ###

Suprafaha a %

680,23124,972,29 143-
pealunecare)marestâncdindinîndeăjurulrii,parcelezone35g(Tpegolului,II)grohotidepeîntregi,reliefnisipurialpinşuri,accidentatlimitrofe(TII)şpei pietriterenuridrumurilor(ter

30,79 -
1246,83316,9341,172,16
2717-
iipeînpeterenurizonaterenuriterenurilecuprinsedecuspecialitatealunecatmosferacupâncusubstraturiăăînmltoarela limiteleăşavizateslabtinare(T litologiceII)poluatindicatedep
Cod5M5G5H4B5J4I Grupa, subgrupaDenumireaşi categoria( func ia 606,74Suprafaha42,0244,8540,436,720,98
%13111--
amenajamentelePPPPArboreteleP–duratăăăăăCreastadurileduriledurileduriledurileă,
prioritarfunc ională a
neconstituitedinsituateînstabilitecuCocosituatecarespeciijurulşî

TOTAL gr. I 3187,11 68


Grupa II - din care :
1B Pdeăduricheresteadestinate( T.VIsă produc) ă în principal arbori1449,94 31 superioară pentru lemn
groşi şi de calitate

1C 52,70
Pconstrucăduri destinateii ruralesăşiproducalte utiliză înăriprincipal( T.VI )arbori1mijlocii şi sub iri pentru celuloză,

TOTAL gr. II 1502,64 32


TOTAL gr. I + II 4689,75 100
- 193,45
Terenurifondul forestier-fără grupctg.D).ă func)ională ( afectate-ctg.B, -
neproductive-ctg.C; scoase temporar din

TOTAL OCOL 4883,20 -


din care:
- - ClasClasăă dede regenerareregenerare gr.gr. III 8,440,85 --

Au fost constituite următoarele subunită i de produc ie şi protec ie:

SUP-A - codru regulat – sortimente obişnuite ………………… 3743,17 ha

SUP-K- rezerva ii de semin e ……………… ………………...….... 44,85 ha

SUP-M – păduri supuse regimului de conservare deosebită….... 887,92 ha

SUP-O- terenuri ce urmează a fi scoase din fondul forestier

proprietateBazelepublicde amenajareă a statuluiadoptate...................................….....sunt următoare

- regimul - codru, pentru arboretele ce pot fi conduse la vârste înaintate pentru


producerea de lemn de dimensiuni mari, la care regenerarea se realizează din

sămân ă, şi regimul crâng pentru arboretele la care regenerarea se realizează din


lăstari şi drajoni (salcâm);

- compozi ia- el, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure;

- tratamentul - tăieri progresive în gorunete, goruneto-făgete, cerete, făgete, făgete

amestecate, precum şi în şleaurile de deal, tăieri rase de refacere-substituire în arboretele

derivate şi slab productive, şi tăieri în crâng în salcâmete;

- exploatabilitatea: de protec ie pentru arboretele din grupa I func ională, şi tehnică

pentru arboretele din grupa a II a func ională;

- ciclul de 110 ani (la toate unită ile de produc ie).

Posibilitatea de produse principale este de 10920 mc/an, fiind cu 27% mai mică

decât posibilitatea precedentă (13200 mc/an ).


...............….....sunt următoarele: 4,52 ha
Prin tăieri de conservare se vor extrage anual 1981 mc.

Indicele de recoltare a produselor principale este de 2,3 mc/an/ha.

Suprafe ele anuale de parcurs cu lucrări de îngrijire şi volumele de recoltat sunt

următoarele:
--- rcurdegajărituri:ă iri:ări:41,13129,5041,29ha,haha,dedepepecarecaresesevorvorrecoltarecolta2423398

Cu tăieri de igienă se vor parcurge 1924,47 ha, de pe care se vor recolta 1621 mc.

Volumul total de masă lemnoasă ce se va recolta anual este de 18162 mc iar

indicele de recoltare total de 3,9 mc/an/ha.

Lucrările de---
regenerare
completlucrlucrăăriri
care se vordenecesareăriregenerare………………………………………..……157,26în
executa în deceniul următor sunt următoarele: arboret

- îngrijirea culturilor tinere………………….……………..…….. 502,05 ha

Amenajamentele cuprind recomandări pentru prevenirea şi combaterea factorilor

destabilizatori şi limitativi, precum şi măsuri de protec ie a fondului forestier.

Teritoriul Ocolului silvic Baia Sprie este împăr it în 4 fonduri cinegetice, toate fiind

arendate A.J.V.P.S. Maramureş. Pentru buna gospodărire a acestora amenajamentele prevăd

măsuri corespunzătoare.

Re eaua instala iilor de transport însumează 121,46 km, din care 62,8 km drumuri publice,

51,4 km drumuri forestiere şi 7,26 km drumuri de exploatare ale altor sectoare, asigurând

accesibilitatea fondului forestier în propor ie de 88%.

Lucrarea con ine şi o dinamică a dezvoltării fondului forestier prin care se preconizează

stadiile intermediare pe care le vor parcurge pădurile din O.S. Baia Sprie în vederea

normalizării structurii şi mărimii fondului de produc ie.


C.T.E.- avizează favorabil lucrarea, aceasta fiind executată în conformitate cu

NORMELE TEHNICE SILVICE în vigoare.


orrecoltarecolta2423398mcmc.

…..……157,26în arboretepentrutinere………………….………..……......asigurarea regenerării naturale…....1178,3748,26 hahaha


ale…....1178,3748,26 hahaha
MEMORIU DE SINTEZĂ

A AMENAJAMENTULUI OCOLULUI SILVIC BAIA SPRIE

DINDataCADRULintrării in vigoareDIRECaIEIamenajamentuluiSILVICE MA

1.0 Suprafa a fondului forestier

Suprafa a fondului forestier proprietate publică a statului administrată de Ocolul silvic Baia

Sprie, este de 4883,20 ha şi este împăr ită în 4 unită i de produc ie. Suprafa a determinată la actuala

amenajare de 4883,20 ha este mai mică fa ă de amenajarea precedentă (6425,40 ha) cu 1542,20 ha.

Diferen a se justifică astfel :

Diferen e (ha)

Suprafa a Suprafa a +

Unitateaproduc iede hala


amenajareaactuală hala
amenajareaprecedentă + - Intrlegaleacteări rezulatecartograficeschimbDiferenurmarebazeiări
cu aRevocTPHCJ*prinări

I Chiuzbaia 1166,34 1181,10 - 14,76 - 36,13 1156,40

II Şuior 792,53 926,70 - 134,17 7,05 34,17 928,00

III Cavnic 2188,33 2671,70 - 483,37 - 58,89 -

IV Dumbravi a 736,00 1645,90 - 909,90 - 3,88 -

Total O.S. 4883,20 6425,40 0,00 1542,20 7,05 133,07 2084,40

Date generale

U.P. Amena-jamentul faSupra-a (ha) Pă(ha)dure terenuriAlte(ha) fondtemporarFTerenuriscoaseforestierdin


nuriîmpTere-(ha)ăded. M TI
I actual 1166,34 1153,66 - 10,60 - 2,08 -

precedent 1181,10 1166,00 0,90 10,10 - 4,10 -

II actual 792,53 736,36 7,05 49,12 - - -

precedent 926,70 871,20 - 55,50 - - -

III actual 2188,33 2119,95 - 58,27 - 10,11 -

precedent 2671,70 2516,30 2,10 78,40 - 74,90 -

IV actual 736,00 670,49 2,24 41,44 - 21,83 -

precedent 1645,90 1516,80 6,50 46,50 - 76,10 -

Total actual 4883,20 4680,46 9,29 159,43 - 34,02 -

precedent 6425,40 6070,30 9,50 190,50 - 155,10 -


ajamentuluiSILVICE MARAMURE01.01.2013Ş

Justificări ( ha )

Total bazei
Ielegaleşacteiri cu ca Legea 1/2000Legea 247/05Legea
DiferencartograficeschimburmarerezulateăriiaeActederetrocedare
18/1991neidentificateLegeaamenajareaanterioar1/2000ă la Total

1192,53 - 35,71 2,00 3,30 1163,20 3,08 1207,29

969,22 33,26 44,03 - - 1026,10 - 1103,39

58,89 - 31,59 15,52 47,61 14,84 432,70 542,26

3,88 - - 27,23 56,64 345,18 484,73 913,78

2224,52 33,26 111,33 44,75 107,55 2549,32 920,51 3766,72

TIII-IV
ProtecTIIPăduriiecu rol de : Producprotecsi ieie Compozi(fond productiv)ia arboretelor
60,81 950,52 1153,66 63FA14GO16PAM5MO2CI

262,00 772,70 1166,90 67FA12MO8GO13DT

54,05 689,36 743,41 76FA6MO1PAM2CA15DT

73,30 797,90 871,20 71FA7MO6BR15DT1FR

666,52 605,57 2119,95 68FA18MO3GO10PAM1DT

651,00 129,00 2518,40 63FA17MO9GO11DT

152,78 7,50 672,73 62FA18GO4MO14DT2ANN

408,60 22,20 1523,30 42FA37GO5MO2ST14DT

934,16 2252,95 4689,75 68FA10MO8GO9PAM5DT

1394,90 1721,80 6079,80 60FA14GO11MO1BR1ST13DT


2. Concluzii privind gospodărirea pădurilor pe baza prevederilor amenajamentului
(la nivel de ocol silvic)

2.1 Evolu ia compozi iei

amenajAnulării TOTAL FA MO GO CAPropor


PAMia speciilor

1992 100 58 11 14 8
2004 100 66 15 12 3
2013 100 74 13 4 4

2.2 Evolu ia claselor de produc ie

amenaj.Anul Suprafa
producha
a în ie% ha I % ha II % Clasehade produc ie

1992 7173,5 100 191,6 3 1428,2 20 4597,0


2004 4611,0 100 88,4 2 709,7 15 3439,1
2013 3747,69 100 17,08 - 471,38 13 3078,07

amenajAnulării Suprafa- producha - aieîn % -2.3hasub-Evolu0,4%ia densită- ii


Categoriihade
- consisten
0,4 - 0,6 ă
arboretelor

1992 7173,5 100 362,6 5 816,1


2004 4611,0 100 127,9 3 375,9
2013 3747,69 100 211,16 6 347,77

3. Structura fondului forestier

Structura fondului forestier din cadrul Ocolului silvic Baia Sprie se prezintă astfel:

Specificări forestierFond U.M. FA MO GO CA

Compozi i A11-13 % 73 13 4 4

a A21-22 75 11 5 3
Ocol 74 13 4 4
Clasa de A11-13 - II.9 II.6 II.7 III.6
produc ie A21-22 III.8 II.7 III.2 IV.1
Ocol III.1 II.7 II.8 III.7
Consisten a A11-13 - 0,76 0,83 0,69 0,77
A21-22 0,64 0,78 0,66 0,66
Ocol 0,74 0,83 0,68 0,75

Crecurentştereaă A11-13A21-22 m ha3/an 5,73,3 10,57,6 2,93,8 3,95,2

Ocol 5,2 10,0 3,6 5,0


Volum A11-13 m 3/ha 241 287 238 126
unitar A21-22 239 430 267 131
Ocol 241 310 244 127
Vârsta A11-13 ani 72 47 91 53
medie A21-22 108 69 110 67
Ocol 80 51 95 55

Clasavârstăde A11-13 % 14 I 23II III7 IV20

(1-20 ani) A21-22 5 5 5 9


Ocol 12 19 6 18
ME ST DR DT DM

- - - 2 6 1
1 - 1 1 1 -
2 1 - 1 1 -

III % ha IV % ha V % medieClasaprod.

63 775,5 11 180,3 3 II9


75 280,0 6 93,8 2 II9
82 147,85 4 33,31 1 II9

% - ha - peste 0,6 % Consisten


medie
a

11 5994,8 84 0,76
8 4107,2 89 0,79
9 3188,76 85 0,77

PAM SpeciiME LA DR DT DM Total

2 1 1 1 1 - 100
- 2 - 1 2 1 100
2 1 - 1 1 - 100
II.8 III.2 II.9 II.7 III.1 III.2 II 9

II.0 III.9 III.0 III.6 III.6 II.7 III.6


II.8 III.5 II.9 II.8 III.2 II.8 III 1

0,75 0,93 0,91 0,83 0,81 0,80 0,77


0,66 0,71 0,91 0,70 0,53 0,55 0,65
0,75 0,83 0,91 0,81 0,74 0,65 0,75
1,32,1 3,66,2 11,69,1 2,79,1 2,94,7 5,12,1 6,23,7

2,1 5,0 11,5 7,9 4,3 3,9 5,7


124 89 183 209 144 74 237
282 82 59 140 178 185 252
126 86 182 197 153 141 240
54 26 31 38 48 35 67
97 29 20 43 98 70 101
54 27 31 39 61 56 74
15V VI22 Total100

22 54 100
16 28 100
-- reglementeazseA21-A22:A11-A13:reglementeazPPăăduri,ăduri,recoltareaă recoltareaplantaplantaiiiidecucudeprodusereureuprodu

4. Zonarea func ională

sociale şi ecologice
Potrivit fixate
prevederilor
s-a realizat
din normele
zonarea tehnice
func ională astfelşi: corespunzător obiectivelor economice,
existente

Anul Categorii func ionale ( ha


Grupa
) I-a

amen. 2A 2B 2C 2E 2H 2I 2L 3H 3I 4B 4C 4I

2004 956,90 - 90,60 40,10 5,70 - 386,30 200,20 1116,3 96,90 65,70 56,60

2013 680,23 2,29 124,97 30,79 41,17 2,16 316,93 - 1246,83 40,43 - 42,02

5. Subunită i de gospodărire

Amenajament A K i de gospodărire (ha)


Subunită

Precedent 4611,00 91,30

Actual 3743,17 44,85

Bazele de amenajare adoptate sunt următoarele: 6. Bazele de amenajare

6.1 Regim (S.U.P. in produc ie):

Suprafa a tratata in regim : -ha-

Amenajament regulat codru


cvasigradinărit grădinarit

Precedent 6057,40 - -
Actual 4672,42 - -

6.2 Compozi ia tel

Amenajament FA GO MO PAM ST

Precedent 60 14 11 - 1

Actual 68 8 10 9 -

6.3 Tratament
Suprafa a de parcurs cu tratamente: -ha/an-

Amenajament progresive succesive substituirerase de

Precedent 52,6 42,1 23,3


Actual 73,57 2,59 3,35

6.4 Exploatabilitatea
Amenajament I–codru Vârsta
regulat exploatabilită ii pe subunită i de gospodărire
II–codru–ani-
regulat(U.P. / S.U.P. A)

Precedent 118 117


Actual 110 111

6.5 Ciclu
Amenajament I–codru regulat II–codru
Subunită regulat
i de gospodărire –ani- (U.P. / S.U.P. A)

Precedent 120 120


Actual 110 110
iiiidecucudeprodusereureuproduseşşitaitaprincipale;definitivdefinitivprincipale;ăă,,regenerregenerăăriri pepecalecale artificialartificialăăsausaunaturalnaturalăăcucureureuşşitaităparparia

TOTALGrupa ICategoriiGrupafunca-
( ha ) IIionale-a

5G 5H 5J 5M 1B 1C TOTAL

1,10 91,30 9,00 - 3116,70 2872,70 90,40 2963,10

0,98 44,85 6,72 606,74 3187,11 1449,94 52,70 1502,64

M O Total(ha)O.S.

1368,00 - 6070,30

887,92 4,52 4680,46

crâng

12,90
8,04

PA FR BR DT DM

- - 1 13 -

- - - 5 -
crâng jardinatorii grădinărite

1,3 - -
0,17 - -

III –codruregulat IV –codru regulat

107 110
108 112

III –codruregulat IV –codru regulat

110 110
110 110
alnaturalăăcucureureuşşitaităparparialialăăpentrupentrucarecarenuse
7. Reglementarea procesului de produc ie
7.1 Reglementarea procesului de produc ie lemnoasă pentru subunită i de tip “A”
DenumireaU.P.Amenajament Ci Pci indicatoare
Creşterea Indicatori qde posibilitatem
(m Procedeuldeductiv3/an)Clasedupdeă:vârstă
Procedeulinductiv semnificativIndi

I– Precedent 3276 2578 0,7 - 4378 3044


Chiuzbaia Actual 3714 3714 1,33 - 4168 4211
II – Şuior PrecedentActual 25902559 15431613 0,02-0,1 -- 24651664 24251808

III – Cavnic PrecedentActual 57247624 44365491 0,420,5 -- 94034563 70394765

III – Precedent 3765 2777 0,7 - 4729 3546


Dumbrăvi a Actual 1833 1227 0,67 - 1270 1530
Total ocol PrecedentActual 1386117224 1245910920 -- -- 1166520975 1231416054

rezultatadoptateăDinvaloriprinPosibilitateaanalizaînsumareaale posibilitelementelordeposibilitproduseă ii laprezentateăniveluli

codru regulat ( S.U.P. - A -) din cadrul U.P.II, III, IV au deficit de arborete exploatabile ( Q < 1) ),
iar U.P. I are excedent (Q > 1). În primul caz la stabilirea indicatorului de posibilitate se ia în
considerare, valoarea cea mai micã din rapoartele: VD/10, VE/20, VF/40, VG/60. Astfel, pentru
U.P.II indicatorul
semnificativ este VF/40, iar pentru U.P.III, IV – VD/10.
(excedent)mCi ) dar inândindicatorulcont desemnificativfaptul că majoritateaeste func iesuprafede creşeitereaesteindicatoareinc

şconcordanprincipaleprotecdei aceasuprafeieprecedentPosibilitateaPosibilitateaşilaăameliorareeicunivelînăproducexigen(13200

7.2 Urgente de regenerare

Subunitatea Urgen a Suprafa a Volum total


I 208,14 24274
Codru – regulat II 353,30 88421
III 235,32 90421

Total 796,76 203176

terenuri7.3ceReglementareaurmează a fi scoaseprocesuluidin fondulde producforestierieproprietatelemnoasă pentrupu

vederescoaseLadincănivelsuprafafondulde ocolaforestieracesteisilvicproprietatesubunita fost constituită i estepublicfoarteă oă s

de produc ie, motiv pentru care nu s-au calculat indicatorii de posibilitate, eventualii indicatori
rezultavârsta dei de110la calculatorani, făcândneavândparte dinniciclasao relevana VI-aăde. Arboretulvârstă, fiinddin constituit
cedeulinductiv semnificativIndicator
Posibilitateaadoptat(m3/an)ă

3044 2800
4168 3714
24251664 20001543

70394563 56004436

3546 2800
1270 1227
1166516054 1092013200

3/an
useă ii laprezentateănivelulilorprincipaletuturorindicatoruluiîn tabelulceloradoptatpatrudeăduplamaiunită nivelcresus,ăşitereaderezultãdepro

În cazul U.P. I
reşeitereaesteindicatoareinclusă în grupaşi factorulI funcmodificatorională P = (Ci.P =

nivelînăproducexigen(13200deanualastfelocolecologicie,elemc).ăca(înregistrândadoptatdesilviculturaleurmareăAceastprodusea arboretelor.

Volum de extras
24274
50965
33961

109200

rietatelemnoasă pentrupublicăsubunita statuluiă i de tip “O”–

uită i estepublicfoarteă oă singurademicstată nusubunitateîn seU.P.poateIVdeDumbrurmtipăOriăo-viterenurinormalizarea (4,52ceha).urme

tulvârstă, fiinddin constituitaceastă subunitatedin gorundeclasaproduca II-aie arede


ceastprodusea arboretelor.ă ăasigura scaplicprincipalecreăderereferitoareăăşteririiechilibrulselegilorsemnificativejustificadoptatlafunciare.r
malizarea (4,52ceha).urmeazaAvândfonduluiă aînfi
cativejustificadoptatlafunciare.recoltelorăregenerarea,ăprinde 10920diminuareadupdeă mcexpirareamasîmbunesteăsuprafelemnoasmaiătăa
unesteăsuprafelemnoasmaiătăa irea20miceiăani)ăocolului,funcdincuş17%iiilorproduseestedecifadeînă
produccorespunzie ăştoarei estestadiuluiexploatabilde dezvoltareîn deceniulşi stII.ăriiPentruactualeacestale acestuiaarboret s-au

7.4 Posibilitatea de produse secundare

DegajCurRărituriăSpecificări
iriări Suprafa a efectivă
1294,95411,33412,90Totală
de parcurs (ha) Anual129,5041,1341,29ă

Total produse secundare 1706,28 170,63

Tăieri de igienă 1924,47 1924,47

7.5. Volum rezultat din lucrări de conservare

O.S. TotalSupraf.ă (Anualha ) ă TotalVolum ( mc ) Anual FA GO MOVolum de recoltat


CA PAM pe specii –m

TOTAL 324,83 32,48 ### 1981 1818 9 18 52

8.si masurileSuprafa adeafectatgospodă ăderirefiecarepropusefactor destabilizator (pe grade de vătămare)

factorilordestabili-Naturazatori
manifestareGradeSupr.-ha-
de prog.T. raseT. T.cesivesuc- crângT. înLucrãriconserv.T.
prevãzutede

10,6165,3071,747,445,403,868,762,70---
DoborâturiAtacuriIncendieridUscareăunvântătoridede 21,503,864,44--------
0,720,72---------
f.f.puternicmoderatputernicmoderatputernicputernicputernicslabslabslabslabăăăă ăăăăăăă
----------- ----------- 19,746,726,729,76-------
vântVRupturiexploatareătăşmi 17,055,84
slabslabăă zăăripaddedeă 5,84- -- -- -- --

AlunecPoluareări puternicmoderatslabslabăă ăă
1293,9719,1936,254,93 346,79--- 0,72--- 19,33 --- --- 14,994,56--

Înmlăştinare moderată 2,16 - - - - 2,16

Eroziunesuprafa ăînslabă 39,55 2,78 - - - -

suprafaRocă laă 1120,13322,377,30


0,6pe0,30,1S-şi0,5S- peste0,2S 149,811,93- --- 8,02-- --- 112,89104,84-

Tulpini 10-20% 184,18 41,65 17,42 - - 54,01

nesănătoase 30-50% 117,89 27,02 8,45 - - 24,02

O.S. 3346,62 605,62 28,03 27,35 - 360,41

% 100 18 1 1 - 11
acestale acestuiaarboret s-auşi anumeprevătăzutierilucrde ăigienrile ăadecvate.

Posibilitate
Total339792424- ă (mc) Anual3398242- ă

36403 3640
16214 1621

CAS ME 3 /anDR DT DM

2 62 - - 12 8

de vătămare)

(curãîngrijirerãrituri)T.
igienãT.de
deiri + Compl..+î
ng.sem. împãd. Degaj.

19,746,726,729,76------- ----------- 34,0447,565,408,762,70------ 3,17---------- -----------


13,33- 3,72- -- --

212,170,87-- 615,4118,3236,250,37 52,02--- 32,54--

- - - -

9,31 27,46 - -

250,8715,97- 594,55191,587,30 8,43-- 3,61--

1,26 69,84 - -

- 58,40 - -

503,78 1721,66 63,62 36,15

15 51 2 1
9. Situa ia lucrărilor de împădurire la nivel de ocol silvic se prezintă astfel:

Specificări Specii de împădurit (ha)

Împăduriri Total FA PAM GO MO BR

Integrale 157,26 62,64 12,61 28,40 11,81 0,20

Completări 48,26 24,88 3,95 5,68 2,35 0,04


Total 205,52 87,52 16,56 34,08 14,16 0,24

Ajutorarea regenerării nat. 1178,37 - - - - -


Îngrijirea culturilor 502,05 - - - - -

10. Instala ii de transport

121,46 Rekmeauadin care:instala62,8iilorkm -dedrumuritransportpublice,utilizat7,26ă înkmgospoddrumuriărireade exploataref

51,4 km - drumuri forestiere, asigurând accesibilitatea:


- fondului forestier în propor ie de 88%
- fondului forestier productiv în propor ie de 88%.

ŞEF DE PROIECT

ing. Pavel Popa


FR TE ST ANN SC DT

0,66 2,32 0,16 1,60 0,45 36,41


0,13 0,46 0,03 0,32 0,09 10,33
0,79 2,78 0,19 1,92 0,54 46,74
- - - -
- - - -

ospoddrumuriărireade exploatarefondului forestierale altor sectoareînsumeazşăi


D.S. MARAMUREŞ Anul aplicării 2013

O.S. BAIA SPRIE

S.G.

FIŞA INDICATORILOR DE CARACTERIZARE

FONDULUI FORESTIER
FOLOSIN E Suprafa a
Grupa I Grupa II
A ÎMPPĂDURIĂDURIRIIŞI TERENURISAU REÎMPDESTINATEĂDURIRII 3187,11 1502,64

A1 PĂRECOLTAREADURI ŞI TERENURIDE
RII PENTRU CARE PRODUSEDESTINATEPRINCIPALEÎMPĂDURI- 2252,95
SE REGLEMENTEAZĂ 1502,64

(Total rând A1-A17) din care:

A11-A13 Păduri, planta


artificială
ii cusua
reuşita
naturală
definitivă
cu reuşita cale
regenerate
par ialăpe 2245,90 1501,79

A14 Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase , - -

a doborâturilor de vânt sau a altor cauze

A15 Poieni sau goluri destinate împăduririi 7,05 0,85

A16 Terenuri degradate prevăzute a se împădurii - -

A17 Răchitării naturale sau create prin culturi - -

A2 RECOLTAREA DE PRODUSE PRINCIPALE


ÎMPPĂDURIĂDURIRIŞI
REGLEMENTEAZĂ
TERENURIPENTRU CAREDESTINATENU SE 934,16 -

(Total rând A21-A25) din care:

A21 Păduri, planta ii cu reuşita definitivă, - 932,77 -

A22A23 TerenuriTerenuri
împădurite
de reîmpădurit
pe cale naturală
în
reuşita
urma
sau par
doborâturilor
artificială
ială cu -- --

de vânt sau altor cauze

A24 Poieni sau goluri destinate împăduririi 1,39 -

A25 Terenuri degradate destinate împăduririi - -

B TERENURI AFECTATE GOSPODĂRII SILVICE - 142,76 *

DC TERENURITERENURINEPRODUCTIVESCOASE TEMPORAR(stâncDINării, nisipuri,FOND --


sărături, mlaştini, râpe, ravene) 16,6734,02 *

FORESTIER

D1 Transmise prin acte normative - -

D2 TOTAL OCOL
Ocupa ii şi litigii 3187,11- 34,021696,09*
ENCLAVE
REPARTI IA SUPRAFE ELOR DIN GRUPA I PE CATEGORII FUNC
Supr.Categ.(ha) 680,232A 2B2,29 124,972C
30,792E41,172H 2,162I 316,932L
1246,,833I 40,434B 42,024I 5G0,98

UNITĂ I DE GOSPODĂRIRE
Unitatea SUP-A SUP-M SUP-K SUP-O

Suprafa a 3743,17 887,92 44,85 4,52

Ciclu 110 - -

DENSITATEARE ELELORDE DRUMURI ACCESIBILITATEAFONDULUIFORESTIER

Publice Forestiere De exploatare ale Total La începutul La sfârşitul


altor sectoare deceniului deceniului

m/ha

Not12,9ă: Suprafe ele de 10,5


la ctg. B, C, D, s-au trecut conven1,5
ional la grupa a II-a. 24,9 88 91
INDICATORUL U
Total M

4689,75 principalepentrude produseăcarerecol-se


Preglementeazătareaduri II-aGr.Gr.I-a haha

3755,59 TotalTotal A1O.S(grupa(A1+A2)I+II) haha

3747,69 Proporspeciiloria O.SA1 %

- Clasa de A1

produc ie medie O.S

7,90 Consisten a A1

medie O.S

- Vârsta A1 ani

medie O.S ani

- Fond lemnos A1 m3

total O.S m3

934,16 Volumla halemnos O.SA1 mm33

932,77 A1-m 3/an/ha


Indicede creşterecurentă
-- dinPosibilitateaproduse principaleanuală m3 /an/ha

Posibilitatea anuală
din

1,39 produse secundaredin


care m3 /an/ha

rărituri m3 /an/ha

- Indici de recoltare m 3
/an/ha

142,76

* 34,0216,67 şi conservare
Lucrări de îngrijire

34,021696,09* 4883,2034,02 împLucrăădurireri de


90,30
IONALE
44,855H 6,725J 606,745M 3187,11TOT. ha/%
ClasaPădurideA11-A13vârstă (ani)

Păduri A21-A22 ha/%

TOTAL Total A11-A22 ha/%

4680,46

În perspectivă

100
SPECII
Total FA MO GO CA PAM

2245,90 1677,55 307,50 72,53 54,29 61,31


1501,79 1073,76 192,74 69,12 101,40 23,39

3747,69 2751,31 500,24 141,65 155,69 84,70

4680,46 3468,37 598,33 183,81 183,07 86,19

100 73 13 4 4 2
100 74 13 4 4 2
II.9 II.9 II.6 II.7 III.6 II.8
III.1 III.1 II.7 II.8 III.7 II.8
0,77 0,76 0,83 0,69 0,77 0,75
0,75 0,74 0,83 0,68 0,75 0,75
67 72 47 91 53 54
74 80 51 95 55 54
887522 ### 143347 ### ### 10472
1122591 ### 185564 ### ### 10892
237 241 287 238 126 124

240 241 310 244 127 126

6,2 5,7 10,5 3,8 5,2 2,1


10920 ### 685 660 585 218
3640 ### 1359 31 142 46
3398 ### 1311 31 113 34
Principale Secundare
2,3 0,8
Lucrarea Degajări Cură iri

ha ha m 3 ha
Total 412,90 411,33 2424 1294,95

Anual 41,29 41,13 242 129,50

Specia FA PAM GO MO BR

FR

Hectare
Integrale 62,64 12,61 28,40 11,81 0,20 0,66

Completări 24,88 3,95 5,68 2,35 0,04 0,13


Total 87,52 16,56 34,08 14,16 0,24 0,79

STRUCTURA PE CLASE DE VÂRSTĂ (ha/%)


I (1-20) II (21-40) III (41-60) IV (61-80)

516,15 14 855,80 23 250,50 7 754,52


49,81 5 51,19 5 45,52 5 79,74
565,96 12 906,99 19 296,02 6 834,26

PROGNOZA POSIBILITĂ II DE PRODUSE PRINCIPALE

Nivel prognoză Suprafaproduc (ha)


iea în VolumulexploatabileDec.I- VD - arboretelor(mii m3)

2013-2022 3747,69 130


2023-2032 3751,07 173
2033-2042 3751,07 218
2043-2052 3751,07 260
ME LA DR DT DM

9,61 16,06 13,71 32,28 1,06


10,85 3,98 8,34 13,44 4,77

20,46 20,04 22,05 45,72 5,83

37,33 20,26 26,87 61,46 14,77

1 1 1 1 -
1 - 1 1 -
III.2 II.9 II.7 III.1 III.2
III.5 II.9 II.8 III.2 II.8
0,93 0,91 0,83 0,81 0,80
0,83 0,91 0,81 0,74 0,65
26 31 38 48 35
27 31 39 61 56
1825 3677 ### 6598 433
3216 3690 ### 9405 ###
89 183 209 144 74

86 182 197 153 141

6,2 11,6 9,1 4,7 2,1


- - 27 69 8
101 42 52 48 3
84 41 50 46 -
Total
3,1

Rărituri Tăieri de igienă Lucrăride

conservare
m3 ha m 3 ha m 3

33979 1924,47 16214 324,83 19814

3398 1924,47 1621 32,48 1981

TE ST ANN SC DT Total

2,32 0,16 1,60 0,45 36,41 157,26


0,46 0,03 0,32 0,09 10,33 48,26
2,78 0,19 1,92 0,54 46,74 205,52
V (81-100) VI(101-120)şi peste Total

20 560,40 15 810,32 22 3747,69 100


9 206,79 22 499,72 54 932,77 100
18 767,19 16 1310,04 28 4680,46 100

Volumulexploatabile(mii
- VEm3)
- arboretelorîn decI+II Posibilitateam3 anuală

282 10920
333 11500
379 11925
354 12755
Nr. Indicatorul UM
crt. S.U.PTotal FA

0 1 2 3 4
Păduri pentru gr.I 2241,38 1677,55

care se

1 reglementează gr.II ha 1501,79 1073,76

recoltarea de

produse princi- Total 3743,17 2751,31

pale (A11-A13)

2 Propor ia speciilor % 100 73

3 Clasa de produc ie - II.9 III.0

medie

4 Consisten a medie - 0,77 0,76

5 Vârsta medie ani 67 72

6 Volum mediu la hectar m3 / 237 241

ha

7 Fond lemnos m 3
885994 663263

total

8 Indici de creşterecurentă man/3 / 6,2 5,7

ha

9 Indici de creştere m3 / 3,7 3,5

indicatoare an/

ha

10 Posibilitatea de produse m3 / 10920 8668

principale an

11 Posibilitatea de produse m3 / 3541 1799

secundare an

12 Total (rând10 + 11) m3 / 14461 10467

an

13 Indici de recoltare UM Principale

m3 / 2,9

an/ha

STRUCTURA SUPRAFE ELOR ŞI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ


Clasa de vârstă Total I II

Suprafa a -ha- 3743,17 516,15 855,80

% 100 14 22

Volum -m3- 885994 16833 148330

% 100 2 17
Baia-ASprie
CiclulS.U.P.O.S. – codru110 ani – sortimente obişnuite
regulat

SPECIA
MO CA GO PAM ME LA DR DT DM

5 6 7 8 9 10 11 12 13
307,50 54,29 69,37 61,31 9,61 16,06 13,71 30,92 1,06

192,74 101,40 69,12 23,39 10,85 3,98 8,34 13,44 4,77

500,24 155,69 138,49 84,70 20,46 20,04 22,05 44,36 5,83

13 4 4 2 1 1 1 1 -

II.6 II.6 III.7 II.5 II.9 III.0 II.6 III.0 II.9

0,83 0,77 0,69 0,75 0,93 0,91 0,83 0,81 0,80

47 53 90 54 26 31 38 46 35

287 126 235 124 89 183 209 139 74

143347 19628 32595 10472 1825 3677 4608 6146 433

10,5 5,2 3,8 2,1 6,2 11,6 9,1 4,8 2,1

5,5 2,0 2,5 2,3 2,9 5,2 6,5 1,5 1,6

685 585 660 218 - - 27 69 8

1279 142 31 46 101 42 52 47 3

1964 2009 966 674 1012 418 550 536 40

Secundare Total

0,9 3,8
III IV V VI VII---›

250,50 754,52 560,40 514,14 291,66

7 20 15 14 8

59310 243896 196075 140881 80669

7 27 22 57 9
Nr Indicatorul

crt UM Total

S.U.P

0 1 2 3

Păduri pentru gr.I 887,92

care nu

1 reglementează gr.II ha -

recoltarea de

produse princi- Total 887,92

pale(A21-A22)

2 Propor ia speciilor % 100

3 Clasa de produc ie - III.7

medie

4 Consisten a medie - 0,65

5 Vârsta medie ani 100

6 Volum mediu la hectar m 3


/ 236

ha

7 Fond lemnos m 3
209136

total

8 Indicicurentde creăştere man/ 3


/ 3,7

ha

9 Indici de creştere m 3 / -

indicatoare an/

ha

10 Volum anual de extras prin m 3


/ 1981

11 Posibilitateatăieri de conservarede produse m an 3


/ 99

secundare an

12 Total (rând10 + 11) m 3


/ 2080

an

13 Indici de recoltare UM

m3 /an/

ha

STRUCTURA SUPRAFE ELOR ŞI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ


Clasa de vârstă Total I

Suprafa a -ha- 887,92 49,81

% 100 6

Volum -m3- 209136 2413

% 100 1
O.S. Baia Sprie
S.U.P. M - Păduri supuse regimului de conservare deosebită

SPECIA

FA MO GO CA ME CAS TE DR DT DM

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

714,56 72,03 28,86 27,38 16,87 6,72 5,58 5,04 7,52 3,36

- - - - - - - - - -

714,56 72,03 28,86 27,38 16,87 6,72 5,58 5,04 7,52 3,36

80 8 3 3 2 1 1 1 1 -

III.8 II.9 III.7 IV.1 III.9 IV.0 II.0 III.6 III.5 III.3

0,64 0,78 0,63 0,66 0,71 0,30 0,70 0,71 0,70 0,29

108 57 109 67 29 120 60 42 72 87

238 333 203 131 82 89 257 136 170 65

170124 23959 5856 3597 1391 598 1433 686 1275 217

3,3 8,2 2,5 3,9 3,6 0,6 8,1 3,0 4,1 0,3

- - - - - - - - - -

1818 18 9 52 - - - - 76 8

17 81 - - - - - - 1 -

1835 99 9 52 - - - - 77 8

Conservare Secundare Total

2,2 0,1 2,3


II III IV V VI VII---›

51,19 45,52 79,74 198,46 109,96 353,24

6 5 9 22 12 40

8567 7528 16582 61304 28809 83933

4 4 8 29 14 40
Nr. Indicatorul

crt. UM Total MO

S.U.P

0 1 2 3 4

Păduri pentru gr.I 44,85 26,06

care nu

1 reglementează gr.II ha - -

recoltarea de

produse princi- To- 44,85 26,06

pale(A21-A22) tal

2 Propor ia speciilor % 100 57

3 Clasa de produc ie medie - II.3 II.5

4 Consisten a medie - 0,75 0,78

5 Vârsta medie ani 107 104

6 Volum mediu la hectar m 3


/ 578 701

ha

7 Fond lemnos total m 3


25933 18258

8 Indici de creştere curentă m/ 3


5,1 5,8

an/

ha

9 Indici de creştere m 3
/ - -

indicatoare an/

ha

10 Posibilitatea de produse m 3
/ - -

principale an

11 Posibilitatea de produse m 3 / - -

secundare an

12 Total (rând10+11) m 3
/ - -

an

13 Indici de recoltare UM Principale

m3 /a -

n/ha

STRUCTURA SUPRAFE ELOR ŞI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ


Clasa de vârstă Total I II

Suprafa a -ha- 44,85 - -

% 100 - -

Volum -m3- 25933 - -

% 100 - -
O.S. Baia Sprie
S.U.P.- K - rezerva ii de semin e
SPECIA

GO ST FA

5 6 7 8 9 10 11

13,30 2,99 2,50

- - -

13,30 2,99 2,50

30 7 6

II.0 II.2 III.0

0,70 0,70 0,80

113 113 90

406 453 370

5397 1354 924

3,8 4,3 6,4

- - -

- - -

- - -

- - -

Secundare Total

- -
III IV V VI VII---›

- - 8,33 36,52 -

- - 19 81 -

- - 4906 21027 -

- - 19 81 -
CiclulS.U.P.- O-
proprietate
– terenuripublică
ce urmează
a statului
să fie scoase din fondul forestier

Nr. Indicatorul UM SPECIA

crt. S.U.P.Total GO ST

-0 1 2 3 4 5 6 7

Păduricarepentruse gr.I 4,52 3,16 1,36

1 recoltarea de
reglementează gr.II ha - - -

paleproduse(A11-A13)princi- Total 4,52 3,16 1,36

2 Propor ia speciilor % 100 70 30

3 Clasa de produc ie medie - II3 II0 III0

4 Consisten a medie - 0,70 0,70 0,70

5 Vârsta medie ani 110 110 110

6 Volum mediu la hectar mha3/ 338 341 332

7 FondTotallemnos m3 1528 1076 452

8 Indicicurentde creăştere man/3 / 2,2 2,5 1,5

ha

9 Indiciindicatoarede creştere man/3 / - - - - -

ha

10 Volumuldeproduseprincipale
de extras din tăierile man3 / - - - -

11 Posibilitatea
secundare
de produse man3 / - - - - -

12 Total (rând 10+11) man3 / - - - - -

13 Indici de recoltare UM Principale

m3/an/h -

STRUCTURA SUPRAFE ELOR ŞI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ


Clasa de vârstă Total I II III

Suprafa a -ha- 4,52 - - -

% 100 - - -

Volum -m3- 1528 - - -

% 100 - - -
8 9 10 11 12 13

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Secundare Total

- -
IV V VI VII---›

- - 4,52 -

- - 100 -

- - 1528 -

- - 100 -
PARTEA I - MEMORIU TEHNIC
1. SITUA IA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ

2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A PADURILOR

4. STUDIUL STA IUNII ŞI AL VEGETA IEI

5. STABILIREA FUNC IILOR SOCIAL – ECONOMICE ALE PĂDURII

6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUC IE LEMNOASĂ ŞI MĂSURI

DE GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR CU FUNC II SPECIALE DE PRODUC IE

7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI FORESTIER

ÎN AFARA LEMNULUI

8. PROTEC IA FONDULUI FORESTIER

9. INSTALA II DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE

ŞI CONSTRUC II SILVICE

10. ANALIZA EFICACITĂ II MODULUI DE GOSPODĂRIRE A

PĂDURILOR

11. D I V E R S E
1. SITUA IA TERITORIAL – ADMINISTRATIVĂ
1.1. Elemente de identificare a ocolului silvic

Ocolul silvic BAIA SPRIE face parte din Direc ia Silvică Maramureş din cadrul Regiei

Na ionale a Pădurilor – Romsilva.

Fondul forestier în suprafa ă de 4883,20 ha administrat de O.S. BAIA SPRIE cuprinde

pădurile proprietate publică a statului situate pe versantul sudic al lan ului muntos vulcanic Oaş-

Gutâi în bazinele râurilor Săsar şi Cavnic, primul afluent al râului Someş iar al doilea al râului

Lăpuş.

Ocolul este împăr it în 4 unită i de produc ie (I-IV). Din punct de vedere administrativ

suprafa a ocolului este situată în jude ul Maramureş, pădurile fiind situate pe raza comunelor:

Siseşti, Dumbrăvi a, Copalnic - Mănăştur, Groşi, Coaş , Remetea Chioarului şi a oraşelor Baia Sprie

şi Cavnic.

Repartizarea fondului forestier pe comune (oraşe) şi unită i de produc ie

crt.Nr.1MaramureJude ul
administrativ
ş DenumireBaia SprieO.S.
BaiateritorialUnitateaSprieă 1166,34I 792,53II U.P. aferenteIII- - ha

2 Maramureş Copalnic Mănăştur Baia Sprie - - 145,69

3 Maramureş Şişeşti Baia Sprie - - 1345,18

4 Maramureş Cavnic Baia Sprie - - 697,46

5 Maramureş Dumbrăvi a Baia Sprie - - -

6 Maramureş Groşi Baia Sprie - - -


7 Maramureş Remetea Chioarului Baia Sprie - - -

8 Maramureş Coaş Baia Sprie - - -

Total OS * 1166,34 792,53 2188,33

Pentru a localiza suprafa a fondului forestier proprietate publică a statului, din punct de

vedere geografic, precum şi pentru o uşoară analiză a suprapunerii acesteia pe amplasamentul

diferitelor arii protejate, se prezintă în tabelul următor, coordonatele în sistem “STEREO 70”.

Punctele respective au fost luate pe conturul fondului forestier proprietate publică a statului.
Tabel 1.1.1.

40,17IV 1999,04Total

88,33 234,02

493,27 1838,45

- 697,46

51,93 51,93

18,61 18,61
14,50 14,50

29,19 29,19

736,00 4883,20
Nr. Coordonatele punctelor (m) Cod arie Nr. Coordonatele punctelor (m)

protejată
punct x y punct x y

1 686634.77 396648.41 - 58 689860.53 401750.19

2 686685.29 396790.41 - 59 690314.74 401428.56

3 686614.96 396801.47 - 60 690289.94 401309.30

4 686571.12 396709.73 - 61 690410.64 401336.54

5 686796.71 396957.46 - 62 691320.86 401558.35

6 686945.33 397213.22 - 63 691545.85 401769.48

7 686965.43 397613.73 - 64 691373.66 401742.37

8 686924.23 397662.94 - 65 691348.06 401656.06

9 686759.53 397585.48 - 66 691263.66 401584.16

10 686302.26 397683.81 - 67 691213.47 401679.53

11 686528.98 397463.21 - 68 691243.77 401796.69

12 686549.97 397249.19 - 69 687084.53 401460.48

13 686269.67 396988.92 - 70 687011.42 401581.69

14 686397.25 396738.84 - 71 686713.96 401673.80

15 686631.96 397100.93 - 72 686670.08 401742.72

16 686714.27 397402.31 - 73 688545.77 401832.76

17 686820.07 397355.49 - 74 688773.44 401900.17

18 686687.08 397094.17 - 75 688872.29 402884.42

19 686126.08 397531.27 - 76 689498.91 403236.65

20 686052.50 397479.06 - 77 690016.76 404027.54

21 687363.69 398237.25 - 78 690499.03 405118.54

22 687590.55 398627.74 - 79 690202.24 405609.75

23 686703.38 399477.95 - 80 690453.41 405907.26

24 686114.00 399836.83 - 81 690013.27 406224.15

25 686149.44 399392.06 - 82 689613.53 405970.80

26 686165.76 399083.92 - 83 689467.26 406132.60

27 686245.67 398960.49 - 84 689114.27 405650.43

28 686183.99 398861.90 - 85 688967.14 405762.93

29 686257.26 398507.78 - 86 688667.56 405584.54

30 686405.77 398291.90 - 87 688642.65 405682.69

31 686936.58 398231.73 - 88 688409.27 405658.74

32 686122.05 399271.46 - 89 688464.10 405791.07

33 686004.45 399251.97 - 90 688324.69 405994.20

34 686114.46 399148.57 - 91 688049.76 405889.12

35 686036.22 399391.02 - 92 687566.29 405427.29

36 686096.54 399527.43 - 93 687025.32 405019.40

37 685911.95 399379.18 - 94 686865.49 404839.75


38 685963.18 399576.44 - 95 686940.21 404790.27

39 685977.08 399713.11 - 96 686714.44 404656.19

40 685866.66 399700.96 - 97 686919.18 404520.87

41 685790.17 399872.49 - 98 687055.65 404284.64

42 686132.71 400063.15 - 99 687487.37 404181.33

43 686619.97 400557.01 - 100 687318.68 403694.80

44 686751.32 400588.11 - 101 687166.70 403695.61

45 687471.89 400312.51 - 102 687432.53 403245.91

46 687834.50 400709.37 - 103 687479.66 402973.03

47 687761.35 400767.03 - 104 687541.69 402726.46

48 687446.89 400408.49 - 105 687749.44 402472.53

49 689112.19 401644.36 - 106 687948.30 402227.41

50 689217.93 401559.62 - 107 688134.17 402111.15

51 689174.13 401209.19 - 108 688232.49 401872.21

52 689467.40 401486.45 - 111 686531.79 404103.36

53 689380.00 401739.49 - 112 686571.66 404166.53

54 689280.66 401741.72 - 809 685058.35 400447.70

55 689161.78 401688.39 - 810 685109.40 400436.74

56 689799.22 401832.79 - 811 685279.57 400795.02

57 689776.60 401722.98 - 812 685156.02 400846.80


Cod arie protejată

-
-

-
U.P. II Şuior

Nr. Coordonatele punctelor (m) Cod arie Nr. Coordonatele punctelor (m)

protejată
x y punct x y

punct

1 688591,76 408040,15 ROSPA0134 12 688441,40 411034,92

2 688421,38 407896,15 ROSPA0134 13 688300,28 411157,47

3 688383,01 407941,90 ROSPA0134 14 688436,83 411292,49

4 688492,99 408012,55 ROSPA0134 15 688515,54 411447,10

5 688723,53 410343,91 ROSPA0134 16 688770,58 411480,76

6 688670,49 410490,82 ROSPA0134 17 688776,76 411279,06

7 688470,03 410390,59 ROSPA0134 18 688943,33 411126,55

8 688427,08 410433,55 ROSPA0134 19 689082,99 410936,85

9 688455,72 410529,00 ROSPA0134 20 689099,81 410641,05

10 688417,53 410610,14 ROSPA0134 21 689145,10 410585,43

11 688489,12 410791,50 ROSPA0134 22 689072,30 410276,88

23 688875,23 410409,36 ROSPA0134 149 686907,65 408574,73

24 689350,73 410534,72 ROSPA0134 150 687233,93 408432,16

25 689316,47 410490,08 ROSPA0134 151 687321,41 408298,04

26 689308,42 410390,67 ROSPA0134 152 686872,13 408016,56

27 689349,52 410322,47 ROSPA0134 153 686725,03 408145,55

28 689480,30 410107,49 ROSPA0134 154 686701,32 408182,89

29 689562,45 410066,91 ROSPA0134 155 686559,87 408104,98

30 689613,89 410180,43 ROSPA0134 156 686533,99 408020,69

31 689543,59 410349,99 ROSPA0134 157 686409,37 407856,78

32 689459,35 410461,02 ROSPA0134 158 686262,49 408083,27

33 689622,04 409823,75 ROSPA0134 159 686260,30 408287,68

34 689569,74 409830,09 ROSPA0134 160 686249,76 408443,48

35 689560,37 409777,40 ROSPA0134 161 686207,07 408484,93

36 689591,02 409765,35 ROSPA0134 162 685805,81 408633,95

109 687346,64 405873,78 - 163 685747,79 408704,84

110 687462,24 405942,69 - 164 685818,08 408780,65

113 685898,50 403607,18 - 165 685740,65 408851,64

114 685746,44 403570,62 - 166 685532,51 408888,86

115 685489,40 406475,05 - 167 685518,72 408820,51

116 686206,82 405958,69 - 168 685730,44 408757,62

117 686831,58 405520,58 - 169 685713,19 408676,00

118 686940,84 406023,71 - 170 685818,11 408518,60


119 687221,65 406353,99 - 171 685184,28 408802,98

120 687352,00 406306,00 - 172 685157,22 408731,10

121 687621,80 406934,30 - 173 686070,11 408205,52

122 687561,09 407407,23 - 174 686261,13 407872,98

123 687136,03 407574,66 - 175 686305,13 407705,14

124 686993,24 407749,47 - 176 686007,31 408407,26

125 687449,46 408215,30 - 177 686060,61 408448,85

126 687023,85 407970,07 - 178 686221,78 408306,04

127 687149,28 408024,97 - 179 687379,18 408790,00

128 687087,20 407197,25 - 180 687637,78 409113,68

129 686988,21 407034,36 - 181 687800,15 409565,41

130 686812,86 407451,02 - 182 688474,39 410022,16

131 686842,44 407514,58 - 183 689072,30 410276,88

132 686663,39 407652,91 - 184 689147,13 410585,10

133 686482,05 407781,96 - 185 688770,58 411480,76

134 686598,22 407641,57 - 186 688515,54 411447,10

135 686400,86 407623,99 - 187 688224,24 411127,62

136 686374,54 407475,72 - 188 687997,26 410642,15

137 686024,03 407280,89 - 189 688070,49 410140,64

138 685795,35 407279,18 - 190 687882,39 410099,44


Cod arie

protejată

ROSPA0134

ROSPA0134

ROSPA0134

ROSPA0134

ROSPA0134

ROSPA0134

ROSPA0134

ROSPA0134

ROSPA0134

ROSPA0134

ROSPA0134

-
-

-
Nr. Coordonatele punctelor (m) Cod arie Nr. Coordonatele punctelor (m) Cod arie

protejată protejată
punct x y punct x y

139 685712,62 407290,66 - 191 687899,50 410382,49 -

140 685689,59 406993,78 - 192 687644,49 410402,13 -

141 685506,98 406934,53 - 193 687569,59 410048,02 -

142 685510,38 406890,17 - 194 687461,05 409557,87 -

143 685720,52 406746,91 - 195 687763,89 409644,14 -

144 686927,01 406510,36 - 196 687852,83 410028,92 -

145 686754,07 406447,84 - 197 686324,82 410333,71 -

146 686798,14 406272,87 - 198 685920,38 409536,92 -

147 686924,24 406145,53 - 199 685792,86 409484,33 -

148 687179,32 408559,14 - 200 685189,51 409076,63 -

254 689350,73 410534,72 - 257 689613,89 410180,43 -

255 689308,42 410390,67 - 258 689569,74 409830,09 -

256 689497,08 410113,74 - 259 689591,02 409765,35 -


U.P. III Cavnic

Nr. Coordonatele punctelor(m) Cod aria protejată Nr. Coordonatele punctelor (m)

punct x x punct x y

1 688792,22 412278,80 ROSCI 0089 13 685084,64 412545,56

2 688658,76 412276,30 ROSCI 0089 14 685491,82 412996,53

3 688533,95 412321,41 ROSCI 0089 15 685658,86 413282,90

4 688408,57 412382,88 ROSCI 0089 16 685806,82 413535,86

5 688403,40 412585,67 ROSCI 0089 17 685908,98 413431,28

6 688561,66 412704,69 ROSCI 0089 18 686005,44 413983,76

7 688661,91 412770,44 ROSCI 0089 19 686198,37 414115,30

8 688732,06 412628,11 ROSCI 0089 20 686595,61 414185,61

9 688686,17 412463,66 ROSCI 0089 21 686890,79 414317,67

10 688822,83 412465,27 ROSCI 0089 22 687152,70 414427,12

11 688796,01 412765,64 ROSCI 0089 23 687266,06 414634,30

12 688766,92 413036,86 ROSCI 0089 24 687408,03 414617,88

13 688768,49 413156,20 ROSCI 0089 25 687434,14 414853,20

14 688518,71 413218,64 ROSCI 0089 26 687739,04 415126,83

15 688365,52 413178,16 ROSCI 0089 27 687914,81 415316,22

16 688244,07 413334,53 ROSCI 0089 28 688104,56 415247,65

17 688315,51 413602,03 ROSCI 0089 29 688001,14 415060,22

18 688259,16 413762,36 ROSCI 0089 30 688183,77 414624,74

19 688192,48 413563,13 ROSCI 0089 31 688413,10 414861,49

20 688053,57 413550,43 ROSCI 0089 32 688664,80 414820,00

21 687999,60 413724,26 ROSCI 0089 33 688776,55 414610,69

22 688117,87 413778,24 ROSCI 0089 34 688774,79 414437,71

23 688108,34 413943,34 ROSCI 0089 35 688714,67 414136,50

24 688013,09 414037,00 ROSCI 0089 36 688521,08 413986,13

25 687990,87 414190,20 ROSCI 0089 37 688728,40 413745,08

26 688002,77 414380,70 ROSCI 0089 38 688681,56 413539,10

27 688047,22 414505,32 ROSCI 0089 39 688944,21 413638,76

28 687878,95 414750,58 ROSCI 0089 40 689008,68 413479,81

29 687868,63 415020,46 ROSCI 0089 41 688914,29 413360,90

30 687940,07 415314,15 ROSCI 0089 42 689067,90 413352,89

1 688299,47 411158,17 ROSPA 0134 43 688994,45 413056,32

2 688155,03 411421,51 ROSPA 0134 44 689003,74 412926,76

3 687949,80 411531,29 ROSPA 0134 45 689097,72 412622,01

4 687792,30 411516,97 ROSPA 0134 46 688881,08 412307,94

5 687701,62 411311,74 ROSPA 0134 47 688654,50 412277,11


6 687262,52 411235,37 ROSPA 0134 48 688778,32 411975,11

7 686861,61 411359,47 ROSPA 0134 49 688781,57 411617,56

8 686479,78 411431,06 ROSPA 0134 50 688515,54 411447,10

9 686245,92 411726,97 ROSPA 0134 51 688202,43 411547,11

10 685866,27 411764,55 ROSPA 0134 52 688139,03 411752,14

11 685496,81 411852,77 ROSPA 0134 53 687946,64 411666,74

12 685439,32 412123,11 ROSPA 0134


Cod aria

protejată

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134
ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134

ROSPA 0134
U.P. IV Dumbrăvi a

Nr. pct. Coordonatele punctelor (m) Cod arie Nr. pct. Coordonatele punctelor (m)

protejată
x y x y

283 683319.52 409456.46 - 543 671647.62 395764.65

284 684234.57 409005.89 - 544 671669.20 395624.43

285 683959.83 409213.76 - 545 672143.64 395898.68

286 684212.01 409262.35 - 546 672047.31 395967.76

287 683579.32 409192.73 - 547 671816.84 395925.21

488 669379.29 397062.51 - 548 672043.51 396504.63

494 669099.85 397104.59 - 549 671887.60 396527.21

495 668029.03 396203.89 - 550 671661.43 396512.14

496 668129.43 396413.55 - 551 670735.18 396661.09

497 668565.94 396246.38 - 552 671117.86 396455.77

498 668783.66 395991.22 - 553 671520.70 396385.04

499 669093.93 395872.74 - 554 671604.06 396307.61

500 668655.36 395847.08 - 555 671700.31 396577.32

501 668510.92 396110.19 - 556 671684.34 397079.74

502 668306.42 396247.95 - 557 671322.19 397146.70

503 668386.71 393350.06 - 558 671256.58 397139.25

504 668224.50 393265.58 - 559 671489.09 397360.11

505 668513.58 393091.10 - 560 671655.36 397452.82

506 668789.08 393356.28 - 561 671643.75 397255.24

507 668950.30 393355.14 - 562 671700.06 397191.79

508 668928.76 393203.83 - 563 672578.26 398203.59

509 668510.13 392530.67 - 564 672841.49 398382.82

510 668233.09 392383.49 - 565 672979.84 398484.35

511 668309.49 392246.49 - 566 675307.94 400744.87

512 668550.72 392421.68 - 567 675331.98 400490.94

513 668885.79 392495.41 - 568 675449.91 400326.03

514 668764.83 392720.57 - 569 675548.84 400588.27

515 668941.74 392812.03 - 570 675869.65 400992.90

516 669228.20 392569.73 - 571 676128.23 401175.09

517 669068.94 392479.70 - 572 676357.53 400954.05

518 669218.09 393273.20 - 573 676661.97 400511.08

519 669093.14 393389.94 - 574 676451.00 400353.41

520 669240.58 393470.14 - 575 676573.85 400186.22

521 669362.36 393450.59 - 576 676451.92 400098.25

522 669406.50 393330.41 - 577 676263.77 400356.76


523 670220.64 395899.40 - 578 676165.34 400555.50

524 670393.16 395940.79 - 579 676600.34 399241.43

525 670693.80 395471.31 - 580 676792.41 399144.56

526 670829.31 395494.39 - 581 677272.37 399358.39

527 670697.63 396002.41 - 582 678123.22 398783.96

528 670611.98 396084.59 - 583 678183.46 398858.93

529 670905.82 396350.07 - 584 679064.19 403416.39

530 670665.05 396465.16 - 585 679140.03 403323.55

531 670568.88 396611.10 - 586 678845.92 403582.21

532 670352.35 396666.64 - 587 679016.91 403511.73

533 670402.39 396365.48 - 588 679144.41 403526.38

534 670768.54 396772.29 - 589 679086.54 403617.23

535 670611.74 396650.66 - 590 679015.45 403739.41

536 671181.31 396027.87 - 591 678871.53 404103.86

537 671451.60 395527.45 - 592 679023.34 404300.32

538 671523.25 395892.49 - 593 679017.28 404113.38

539 671422.78 396038.56 - 594 679079.53 404051.33

540 671385.41 396137.92 - 595 679888.36 404334.36

541 671590.77 395865.11 - 596 679989.72 404230.70

542 671874.56 395696.76 - 597 679864.70 404247.08


Cod arie

protejată

-
-

-
Nr. pct. Coordonatele punctelor (m) Cod arie Nr. pct. Coordonatele punctelor (m)

protejată
x y x y

598 678660.32 405386.69 - 653 681316.17 406840.23

599 678780.89 405465.49 - 654 681278.01 406684.36

600 678845.45 405508.52 - 655 681175.05 406510.83

601 679105.78 405202.50 - 656 681058.44 406814.59

602 679354.75 405200.21 - 657 681083.12 406632.05

603 679442.88 405541.11 - 658 680951.04 406500.56

604 679598.54 405471.51 - 659 680923.28 406673.17

605 680227.81 405815.10 - 660 680841.67 406598.38

606 680361.81 405731.90 - 661 680755.73 406710.90

607 680258.54 405321.04 - 662 680901.70 406815.11

608 680365.76 405296.21 - 663 680574.49 406722.35

609 680421.23 405524.16 - 664 680436.87 406763.95

610 680680.53 405484.73 - 665 680790.93 407018.55

611 680531.87 405638.55 - 666 680839.70 407094.37

612 680639.18 405730.74 - 667 680717.46 407196.51

613 680267.94 405932.19 - 668 680944.49 407002.32

614 680367.66 406257.63 - 669 680937.82 406924.49

615 680593.68 406357.50 - 670 681253.99 407525.38

616 680663.67 406239.80 - 671 681387.23 407907.55

617 680700.21 406078.81 - 672 681521.93 407825.31

618 680707.23 405875.52 - 673 681437.01 407798.64

619 680854.99 405878.73 - 674 681342.33 407661.19

620 680891.45 405728.47 - 675 681582.96 407615.98

621 681374.25 405413.64 - 676 681423.19 407511.55

622 681378.79 405131.54 - 677 681594.95 407202.70

623 681355.19 404990.57 - 678 681724.07 407377.64

624 681562.62 405056.47 - 679 681861.23 407523.83

625 681723.34 405334.68 - 680 682014.65 407156.81

626 681553.41 405727.79 - 681 682102.18 407114.59

627 681399.05 405681.04 - 682 682099.09 407463.55

628 681376.88 405959.56 - 683 682311.46 407499.31

629 681188.13 406069.58 - 684 682208.92 407714.33

630 681184.18 405743.21 - 685 682383.28 407656.66

631 681371.99 405554.11 - 686 682404.15 407771.98

632 681007.62 405976.74 - 687 682127.68 407848.17

633 680920.69 406302.71 - 688 681934.08 407672.50

634 680872.50 406398.25 - 689 682034.48 407815.98


635 681047.14 406451.61 - 690 681902.36 407883.34

636 681251.89 406404.83 - 691 681828.56 407727.61

637 681068.86 406373.67 - 692 681568.25 408019.51

638 681126.52 406314.32 - 693 681683.37 408073.14

639 681211.56 406273.28 - 694 681611.49 408258.56

640 681655.38 406248.44 - 695 681758.93 408713.03

641 681596.30 406081.46 - 696 681836.50 408462.96

642 681720.27 406109.67 - 697 682013.15 408355.80

643 681839.71 406178.90 - 698 682172.96 408583.77

644 681781.24 406306.19 - 699 681990.12 408785.68

645 681887.12 406337.93 - 700 682226.14 408315.81

646 681361.92 406621.74 - 701 682322.10 408119.32

647 681381.61 406859.91 - 702 682333.37 408413.87

648 681249.21 406909.81 - 703 682431.64 408235.13

649 681275.92 407004.09 - 704 682589.55 407751.60

650 681171.29 407064.93 - 705 682627.44 407663.30

651 681087.54 406890.99 - 706 682873.67 407395.15

652 681123.69 406671.89 - 707 682977.60 407331.90

708 682942.94 407518.21 - 763 682938.60 408137.79

709 683003.44 407582.41 - 764 682940.38 407976.57


Cod arie

protejată

-
-

-
Nr. pct. Coordonatele punctelor (m) Cod arie Nr. pct. Coordonatele punctelor (m)

protejată
x y x y

710 682877.33 407727.27 - 765 682809.20 407826.29

711 683047.09 407622.16 - 766 682943.49 408575.59

712 682952.24 407159.45 - 767 683188.98 408582.79

713 683156.45 407082.39 - 768 683531.64 404591.19

714 683166.45 407167.37 - 769 683599.18 404538.16

715 683141.18 407349.74 - 770 683694.98 404445.46

716 683227.08 407269.48 - 771 683814.26 404322.79

717 683294.25 407080.08 - 772 683953.00 404376.15

718 683584.58 407149.78 - 773 684040.37 404459.44

719 683659.44 407400.31 - 774 684014.93 404598.45

720 683218.42 407395.43 - 775 684149.28 404562.34

721 683522.00 407486.64 - 776 684344.60 404775.32

722 683435.48 407558.49 - 777 684229.74 404810.37

723 683289.36 407658.55 - 778 684534.45 404825.83

724 683148.71 407745.83 - 779 684389.55 404880.30

725 683051.08 407731.18 - 780 684590.34 405056.32

726 683234.30 407846.14 - 781 684657.38 404886.43

727 683391.03 407761.59 - 782 684748.84 404827.51

728 683600.37 407829.25 - 783 684929.35 404787.98

729 683704.09 407902.83 - 784 685066.03 404774.36

730 683712.69 407695.38 - 785 685080.14 404907.70

731 683788.01 407560.48 - 786 685037.08 404993.50

732 683768.21 407763.01 - 787 684981.57 404898.14

733 683783.00 407936.35 - 788 684738.34 405134.11

734 684055.42 408117.65 - 789 684249.23 404999.77

735 684052.13 408309.95 - 790 683939.70 404870.87

736 684212.04 408102.92 - 791 683968.27 404750.41

737 684288.64 408146.69 - 792 683906.39 404575.50

738 684593.99 407919.62 - 793 683707.21 404596.79

739 684997.59 407866.82 - 794 683775.96 404645.87

740 684987.02 407607.79 - 795 683674.11 404721.80

741 684666.11 407527.53 - 796 684347.81 404106.18

742 684604.08 407274.94 - 797 684516.40 404248.46

743 684472.38 407079.73 - 798 684525.49 404341.89

744 684826.74 407171.75 - 799 684610.06 404487.75

745 684058.18 407564.98 - 800 684728.24 404518.74

746 683827.22 407729.67 - 801 684677.16 404359.01


747 683994.64 407489.53 - 802 684727.92 404348.57

748 684973.42 408169.52 - 803 684802.77 404394.80

749 684844.45 408410.40 - 804 684795.87 404206.80

750 684954.00 408633.18 - 805 684865.19 404389.91

751 684744.15 408873.64 - 806 684772.84 404521.91

752 682346.39 408880.15 - 807 684968.45 404717.89

753 682275.16 408626.01 - 808 685392.22 401739.72

754 682268.82 408791.23 - 813 680764.73 397369.94

755 682109.71 408760.22 - 814 680626.65 397417.27

756 682239.31 408576.94 - 815 681561.66 398477.57

757 682459.73 408472.97 - 816 681202.15 398719.82

758 682596.41 408279.87 - 817 681296.89 398863.26

759 682634.22 408331.29 - 818 681600.12 398815.62

760 682879.49 408500.19 - 819 681495.94 398591.87

761 682635.04 408272.09 - 820 679961.46 392055.87

762 682519.37 407949.23 - 821 680026.11 392067.58

822 680017.07 391715.30 - 826 679637.66 392888.95

823 679560.04 391881.92 - 827 679682.90 392468.37

824 679591.82 392432.58 - 828 679675.79 391896.03

825 679474.95 392628.36 - 829 679825.81 391675.86


Cod arie

protejată

-
-

-
1.2. Vecinătă i, limite, hotare

Vecinătă ile, limitele şi hotarele fondului forestier proprietate publică a statului administrat

de O.S. Baia Sprie sunt prezentate în tabelul 1.2.1.


Tabel 1.2.1.
CARDINALEPUNCTE
VECINĂTĂ I felul LIMITE denumireaO.S. HOTARE

NORD O.S. Mara naturală CulmeaCulmea IezereleGutinului -- bornelizieraamenajisticepădurii

EST O.S. Târgu Lăpuş naturalartificialăăValeaD.N. BaiaCavniculuiMare – Sighet -- bornelizieraamenajisticepădurii

SUD O.S.O.S. ŞTârguomcutaLăpuMareş


naturală ValeaRâul LCavniuculuiăpuş -- bornelizieraamenajisticepădurii

VEST O.S.O.S. ŞFirizaomcuta Mare ă .N.Râul LBaiaăpuşMare, culmea– SatuBulatului,Mare


naturalartificială D -- bornelizieraamenajisticepădurii
culmea Jidoaia,

Majoritatea limitelor sunt evidente şi stabile. În interiorul limitelor, pădurile se

învecinează, pe lângă folosin ele men ionate şi cu suprafe e ale fondului forestier privat (păduri

particulare retrocedate foştilor proprietari în conformitate cu Legea 18/1991 , Legea 1/2000 şi

Legea 247/2005).

Limitele actuale ale ocolului, aşa cum s-a consemnat în procesul verbal al Conferin ei I de

amenajare ( 31.05.2012 ), coincid cu cele de la amenajarea precedentă.

Limitele actuale ale ocolului sunt cele stabilite cu ocazia amenajării din 1992, într-un cadru

geografic bine determinat .

1.3. Unită i de produc ie componente

La conferin a I de amenajarea pădurilor, din 31.05.2012 , s-a stabilit că unită ile de


produc ie îşi păstrează numărul şi denumirea de la amenajarea precedentă.

În tabelul următor sunt prezentate cele 4 unită i de produc ie ce compun ocolul silvic,

parcelele componente, suprafa a, reparti ia pe comune şi distan a până la sediul de ocol, comună şi

cea mai apropiată sta ie C.F.R.


amenajisticepădurii

amenajisticepădurii

amenajisticepădurii

amenajisticepădurii
Tabel 1.3.1.
CrtNr. Unitproducă i deie Parcele componente Supraf.Ha ComunaCăreiaÎn razase(oraaflşăul)
DistanOcol a în km până la...

1-7; 10-12; 14; 16-22; 24; 31-32; 38; 49-


1 I Chiuzbaia 50; 54; 57; 59; 61-64; 70-79; 84-98; 100- 1166,34 oraş Baia Sprie 8
106; 113-114; 115D-119D
2 II Şuior 1; 4; 5; 33-53;88-90;55; 57-59;92-9561-66; 78-80; 792,53 oraş Baia Sprie 7

112,1 – 4,117,7 –1199, 18,– 121,19, 21123,– 27,124,100126,–


145,69 106,127,
Copalnic Mănăştur 25

129, 130, 132 – 144, 149, 151,– 152, 154


3 III Cavnic 28 – 34, 36, 37,155D40 ––42,159D44 – 47, 49 – 74,1345,18 Siseşti 25

75 – 92, 94 – 97, 160D – 163D 697,46 oraş Cavnic 25

Total UP III 2188,33 * -


6, 99-103, 149 40,17 Baia Sprie 20
71-72, 77, 79, 90 29,19 Coaş 20

64, 66-70, 94-95, 135-137, 142, 144-146 88,33 Copalnic Mănăştur 20


4 IV Dumbrăvi a 4, 44, 51, 54-56,1 59, 98, 150D 51,9318,61 DumbrGroăşivi a 2020

80-81 14,50 Remetea Chioarului 20


10, 12, 15-18, 21-41, 43, 104-109, 111-
118, 121-122, 124-133, 140-141, 151D- 493,27 Şişeşti 20
153D
Total UP IV 736,00 * -
Total * 4883,20 * *

1.4.1.4.1.AdministrareaAdministrareafonduluifonduluiforestierforestier proprietate publică a statului

Pdeădurilorcătre
Fondul forestier
Ocolul-
proprietate
RomsilvaSilvic.
publică aBaiaAceastSprieă ă de 4883,20 din
statului în suprafa administrare, ha, este
cadrulseDirecface
administrat cuieirespectareaSilvice Mara

vigoare.
1.4.2. Administrarea fondului forestier apar inând altor proprietari

În cadrul limitelor teritoriale ale O.S. Baia Sprie se află 5688,43 ha de terenuri forestiere

ce apar in altor proprietari prin reconstituirea dreptului de proprietate, în urma aplicării Legii

Nr. 18/1991 (423,15 ha), Legii Nr. 1/2000 (4344,77 ha), Legii nr. 247/2005 (920,51ha).

Suprafa a de 4150,70 ha a fost retrocedată proprietarilor de drept în perioada de aplicare(1992-

2003) a amenajamentului din anul 1992 în baza, Legii Nr. 18/1991 (378,4 ha) şi Legii Nr. 1/2000

(3772,3 ha).

Din această suprafa ă 2084,40 ha au reintrat în fondul forestier proprietate publică a statului

cu acte legale,ca urmare a revocării de către Comisia Jude eană (HCJ 342/07.12.2006)a Titlului de
Tabel 1.3.1.
Comună Garac.f.r.

8 8

7 7

7 33

7 33

7 33

- -
21 12
21 12

21 12
2121 1212

21 12

21 12

- -
* *
Proprietate 430/2002 eliberat pe baza PV 233/16.02.2002 şi a Titlului de Proprietate 2476/2003

eliberat pe baza PV 4573/05.08.2003).

Suprafa a de 3622,13 ha a fost retrocedată proprietarilor de drept în perioada de aplicare a

amenajamentului precedent (2004-2012) în baza, Legii Nr. 18/1991 ( 44,75 ha), Legii Nr. 1/2000

(2656,87 ha) şi Legii nr. 247/2005 (920,51 ha

Retrocedarea suprafe elor nominalizate în tabelul 1.4.2.1. s-a făcut în conformitate cu

protocoalele de predare încheiate de către Ocolul Silvic Baia Sprie şi primăriile comunelor

(oraşelor) respective şi cu procesele verbale de punere în posesie, după cum urmează:

Reparti ia fondului forestier proprietate privată pe U.P.


crt.Nr. cdeăActulruiaproprietates-anormativfăcut(predarea)transferulîn
II
SuprafeI e retrocedate IIIbaza
pe unită i de producIVie retrocedatesuprafeTotal e
SuprafaprotocolsaudinP.V.Tab

- ha - - ha -
1 Legea 18/1991 24,7 2,7 149,3 201,7 378,4 392,1
2 Legea 1/2000 1820,1 965,0 274,9 712,3 3772,3 3853,0

TOTAL OS (1992-2003) 1844,8 967,7 424,2 914,0 4150,7 4245,1

4 Legea 18/1991 2,00 - 15,52 27,23 44,75 44,75

5 Legea 1/2000 1166,50 1026,10 62,45 401,82 2656,87 2656,87

6 Legea 247/2005 3,08 - 432,70 484,73 920,51 920,51

TOTAL OS (2004-2012) 1171,58 1026,10 510,67 913,78 3622,13 3622,13

TOTAL 3016,38 1993,80 934,87 1827,78 7772,83 7867,23

În tabelul 1E din capitolul 2 al acestui studiu, precum şi la nivel de U.P. se prezintă detailat

reparti ia fondului forestier proprietate privată pe U.P., comune, natură de proprietari, etc.

Proprietarii acestor suprafe e, sunt obliga i în baza Codul Silvic să le gospodărească în

conformitate cu regimul silvic, pe bază de amenajamente silvice, prin structuri proprii sau pe bază

de contracte de administrare cu Regia Na ională a Pădurilor - ROMSILVA.


În prezent aceste păduri sunt administrate în mare parte de către O.S. Baia Sprie, iar restul

de către ocoale silvice private din zonă.

1.5. Vegeta ia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier na ional

Terenurile acoperite cu vegeta ie forestieră necuprinse în fondul forestier na ional însumează

cca. 518,9 ha şi anume în: U.P. I - 188,7 ha ( păşuni împădurite, pâlcuri şi umbrare ), U.P. II –

325,8 ha ( păşuni împădurite ), U.P. III – 4,4 ha ( păşuni împădurite ). În U.P.IV nu sunt terenuri

acoperite cu păduri în afara fondului forestier na ional.


Diferenprotocolsaufa ăP.V.dea

- ha -
- 13,7
- 80,7

94,4

94,40
În anul 1986, când Intreprinderile de între inere şi exploatare a pajiştilor au trecut în

subordinea autorită ii centrale care răspunde de silvicultură, pentru aceste suprafe e a fost întocmit

un studiu silvopastoral unitar la nivel de ocol silvic. Între timp, au avut loc unele mişcări de

suprafe e, iar unele comune şi-au întocmit noi studii silvopastorale, studii de transformare sau de

gestionare durabilă, studii în care este prezentată mai detaliat situa ia acestor terenuri acoperite cu

vegeta ie forestieră din afara fondului forestier na ional. În prezent, administrarea acestor păşuni

împădurite se face de către consiliile locale ( comunale, orăşeneşti ) cărora le apar in, pe baza

studiilor întocmite de unită i de profil abilitate în acest sens.

Conform legisla iei în vigoare, păşunile împădurite ce au consisten a 0,4 sau mai mare,

constituie fond forestier na ional. În această privin ă, nu de inem date referitoare la suprafa a

acestora.
2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

2.1.Constituirea ocolului şi a unită ilor de produc ie

Conform temei de proiectare, întocmită de ocolul silvic şi aprobată de Conferin a I de

amenajare din 31.05.2012, limitele ocolului şi arondarea pe unită i de produc ie au rămas cele de la

amenajarea anterioară. Astfel ocolul este împăr it în patru unită i de produc ie (U.P. I - IV) a căror

limite şi denumiri s-au păstrat nemodificate.

Această arondare corespunde din punct de vedere tehnic, economic şi administrativ.

Cele 4 unită i de produc ie sunt prezentate mai jos:

Tab. 2.1.1.

Nr. crt Unită i de produc ie Suprafa-ha- a

12 III––ChiuzbaiaŞuior 1166,34792,53

34 IIIIV––CavnicDumrăvi a 2188,33736,00

Total 4883,20

2.2. Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului

2.2.1. Mărimea parcelelor şi subparcelelor

Fiecare unitate de produc ie este împăr ită în parcele, a căror limite sunt clare fiind constituite

din forme de relief evidente (văi sau culmi) sau limite artificiale permanente (drumuri publice şi

linii parcelare). Limitele parcelare s-au păstrat, pe cât posibil, cele constituite la amenajarea

precedentă. În cazul ieşirii unor parcele din amenajament ca urmare a punerii în posesie a foştilor

proprietari în conformitate cu Legea 18/1991, Legea 1/2000 şi Legea 247/2005 , numerele

respective au fost radiate iar în cazul constituirii de noi parcele (drumuri forestiere construite recent,
etc.) acestea au primit numere în continuarea celor existente la amenajarea precedentă.

Prin urmare, din tabelul 2.2.1.1. se constată că numărul actual al parcelelor, pe total ocol, a

scăzut la 338 fa ă de 394 cât a fost anterior (anul 2004). Tot datorită aplicării Legilor 18/1991,

1/2000 şi 247/2005 unele parcele s-au diminuat ca suprafa ă deoarece unele păr i din acestea au

constituit obiectul retrocedării.

Materializarea parcelarului s-a făcut de către personalul de teren al ocolului silvic, folosindu-

seNormelevopseatehniceroşie deiaramenajareacea a subparcelaruluipădurilor. de către proiectan i pe baza criteriilor prevăzut


pe baza criteriilor prevăzute în
Tot datorită motivelor arătate mai sus a scăzut şi suprafa a întregului ocol de la 6425,4 ha

(amenajament anterior) la 4883,20 ha (amenajament actual ), şi de asemenea şi numărul de

subparcele (u.a.) de la 1265 la 964, conform cu situa ia reală din teren.

Situa ia comparativă privind împăr irea pe parcele şi subparcele pentru fiecare U.P. şi total

ocol ( la nivelul ultimelor două amenajări ) este redată în tabelul 2.2.1.1.

Coresponden a între parcelarul vechi şi cel actual precum şi situa ia suprafe elor retrocedate în

baza Legilor 18/1991, 1/2000 şi 247/2005 sunt redate în situa iile întocmite la nivel de unitate de

produc ie (cap. II).

Eviden a numărului şi mărimii parcelelor şi subparcelelor

U.P. Anul Parcele Subparcele


amenaj. ParceleNr. de Medie Suprafamaxima ă- ha
minimă Nr.u.a.de medie

I 2004 70 16,8 71,0 0,3 178 6,6


2013 70 16,66 66,43 0,35 184 6,34
II 2004 46 20,1 57,6 0,2 177 5,2
2013 45 17,61 39,80 0,25 162 4,89
III 2004 147 18,2 69,1 0,4 548 4,9
2013 124 17,65 65,09 0,27 418 5,24
IV 2004 131 12,6 51,7 0,1 362 4,5
2013 99 7,43 37,11 0,24 200 3,68
TOTAL 2004 394 16,3 71,0 0,1 1265 5,0
OCOL 2013 338 14,45 66,43 0,24 964 5,07

2.2.2. Situa ia bornelor

Pentru orientare în teren şi separarea parcelelor sunt amplasate un număr de 660 borne

confec ionate din beton armat sau piatră cioplită, amplasate conform tabelului de mai jos.
Tabel 2.2.1.1.

Suprafamaxima ă- ha
minimă

37,4 0,3
37,91 0,35
26,8 0,2
32,36 0,20
42,2 0,2
43,47 0,15
45,1 0,1
28,78 0,12
45,1 0,1
43,47 0,12
Tabel 2.2.2.1.
U.PNr.Denumire Numerotarea bornelor borneNr.de bornelorFelul

1-3, 4 bis, 5, 5 bis, 6, 6 bis, 14,14 bis, 16-28,29bis, 30, 32-36,38,39,40bis,42, 42bis,
44, 45, 45bis, 46, 46bis, 47-49, 49bis, 50-55, 57bis, 58 bis, 59bis, 67bis, 68bis,69, 69beton
I CHIUZBAIA bis,128bis,80,96,104,bis,159-168,132 bis,172-192,108,134,108bis,134174bis,135,109bis,bis,
135 189137,110,bis,139,118bis,190bis,139
cioplitarmatpiatrăă

197, 197 bis, 199-202, 199 bis, 200 bis, 219 .


II ŞUIOR 82bis,9bis, 28,85bis,113bis,36bis,86-90,37,114-116,43bis,90bis,119-130,44bis,91-98,60bis,93bis,140-147,61-73,100,152-155,100bi
96 cioplitpiatrarmatbetonăă

2 – 9, 18-19, 18bis, 21, 21bis, 23bis,39bis, 41bis,


42bis, 45bis, 46bis, ,47, 48, 48bis ,50bis, 51bis, 53, 55-63, 55bis, 60bis, 62bis ,70bis,
72, 73bis, 74, 75, 75bis, 76-81, 80bis, 81bis, 83 – 85, 87 – 94, 95, 95bis, 96, 96bis, 97
beton
III CAVNIC 120bis,– 100, 121,104, 123bis,106, 106bis,124107– 133,– 112,133bis,114,134115,–115bis,179,
256 armatpiatră 181116,– 189,117bis,189bis,118,190

212192bis,213,223,193bis,227,195,228,195bis,232bis,196,233,196bis,236bis,197237,– 201,239, 239bis,202 , 203240,– 205,242, 206


cioplită

246 – 250, 252, 253, 255,256, 257, 259 – 261, 261bis, 262,263 – 268,269,270, 272 –
274, 276, 279, 282
1-3; 6; 12-16; 21; 31-33; 35-36; 39-42; 46; 47; 49-53; 55-69; 73-80; 83-111; 141;
IV DUMBRA 315;144;bis,233;122318-333;146;238;bis,163-165;240;123348241;bis,,
ĂVI 173 150;8272;142bis,151;275;bis9
armatbeton bis,,153174;276;32bis,191;bi

bis, 243 bis, 244 bis, 245 bis, 262 bis, 273 bis, 291 bis, 298 bis, 313 bis, 314 bis, 315
bis.
TOTAL O.S * 660 *

Fa ă de amenajarea anterioară când numărul bornelor era 709 se constată o scădere cu 49, aceasta ca

Legea 18/1991,
urmare a retrocedării unor păduri foştilor proprietari în conformitate cu Legea

1/2000 şi Legea 247/2005.

Numerotarea bornelor a rămas neschimbată, numerele bornelor aferente pădurilor

men ionate anterior fiind radiate iar datorită modificărilor de contur survenite în urma retrocedării

pădurilor, s-au bisat unele numere.


2.3.1.2.3.PlanuriPlanuridedebazbază utilizateă utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază

Baza cartografică este constituită din planuri aerofotogrametrice (foi volante) la scara 1: 5000

cu curbe de nivel, editate de I.G.F.C.O.T în anii 1962,1974,1976,1994 după zboruri efectuate în anii

1961-1972. Planurile de bază utilizate fac parte din următoarele trapeze:


larea planurilor de bază
Tab.

Trapezul Felul
planuluiScara editAnulării Suprafa a pe U.P. – ha -
I II III IV

Foaie volantă
L-34-12-C-c-4-II 1:5000 1962 Foaie volantă - - - -
L-34-12-C-c-4-III 1:5000 1962 Foaie volantă - - - -
L-34-12-C-c-4-IV 1:5000 1962 Foaie volantă 0,61 - - -
L-34-12-C-d-2-I 1:5000 1962 Foaie volantă - - - -
L-34-12-C-d-2-III 1:5000 1962 Foaie volantă 3,75 - - -
L-34-12-C-d-2-IV 1:5000 1962 Foaie volantă - - - -
L-34-12-C-d-3-II 1:5000 1962 Foaie volantă 6,26 - - -
L-34-12-C-d-3-III 1:5000 1962 Foaie volantă 132,83 - - -
L-34-12-C-d-3-IV 1:5000 1962 Foaie volantă 48,90 - - -
L-34-12-C-d-4-I 1:5000 1962 Foaie volantă 169,08 - - -
L-34-12- C-d-4-II 1:5000 1962 Foaie volantă 425,67 - - -
L-34-12-C-d-4-III 1:5000 1962 Foaie volantă 145,24 - - -
L-34-12-C-d-4-IV 1:5000 1962 Foaie volantă 218,40 28,45 - -
L-34-24-A-b-1-I 1:5000 1962 Foaie volantă 0,37 - - -
L-34-24-A-b-1-II 1:5000 1962 Foaie volantă 14,97 - - -
L-34-12-D-c-3-I 1:5000 1962 Foaie volantă 0,26 1,00 - -
L-34-12-D-c-3-II 1:5000 1974 Foaie volantă - 62,51 - -
L-34-12-D-c-3-III 1:5000 1974 Foaie volantă - 235,06 - -
L-34-12-D-c-3-IV 1:5000 1974 Foaie volantă - 333,79 73,69 -
L-34-12-D-c-4-I 1:5000 1974 Foaie volantă - 34,38 85,41 -
L-34-12-D-c-4-II 1:5000 1974 Foaie volantă - - 87,14 -
L-34-12-D-c-4-III 1:5000 1974 Foaie volantă - 5,57 470,37 -
L-34-12-D-c-4-IV 1:5000 1974 Foaie volantă - - 491,81 -
L-34-12-D-d-3-III 1:5000 1974 Foaie volantă - - 196,38 -
L-34-12-C-d-1-IV 1:5000 1974 Foaie volantă - - - -
L-34-12-C-d-2-IV 1:5000 1974 Foaie volantă - - - -
L-34-24-A-a-1-IV 1:5000 1976 Foaie volantă - - - -
L-34-24-A-a-2-I 1:5000 1976 Foaie volantă - - - -
L-34-24-A-a-2-II 1:5000 1977 Foaie volantă - - - -
L-34-24-A-a-2-III 1:5000 1977 Foaie volantă - - - -
L-34-24-A-a-2-IV 1:5000 1977 Foaie volantă - - - -
L-34-24-A-a-3-II 1:5000 1977 Foaie volantă - - - 6,33
L-34-24-A-a-4-I 1:5000 1977 Foaie volantă - - - 12,28
L-34-24-A-b-1-III 1:5000 1977 Foaie volantă - - - 1,66
L-34-24-A-b-1-IV 1:5000 1977 - - - -
2.3.1.1.

Total

-
-
0,61
-
3,75
-
6,26
132,83
48,90
169,08
425,67
145,24
246,85
0,37
14,97
1,26
62,51
235,06
407,48
119,79
87,14
475,94
491,81
196,38
-
-
-
-
-
-
-
6,33
12,28
1,66
-
Trapezul planuluiScaraAnul
editării Felul I II Suprafa
IIIa pe U.P. – ha -

L-34-24-A-b-2-IL-34-24-A-b-2-IIL-34-24-A-b-2-IVL-34-24-A-b-3-IL-34-24-A-b-3-IIIL-34-24-A-b-3-IVL-34-24-A-b-4-IL-34-24-A-b-4-IIL-34-24-A-b-4-
1:50001:50001:50001:50001:50001:50001:50001:50001:50001:50001:50001:50001:50001:50001:50001:50001:50001:50001:5000
197419941994197719771977197619761976197619761994199419771977197619761976197419941994197619761
-----------------------------------
38,1850,450,752,39------------------------------
190,16141,96190,0910,4919,1410,1012,9625
FoaieFoaieFoaieFoaieFoaieFoaieFoaieFoaieFoaieFoaieFoaieFoaieFoaieFoaieFoaieFoaieFoaieFoaieF

L-34-24-B-a-3-IIL-34-24-B-a-3-I
1:50001:5000 19941994 --
FoaieFoaie volantvolantăă -- 40,12-

L-34-24-B-a-3-III 1:5000 1994 Foaie volantă - - -


L-34-24-B-a-3-IVL-34-24-B-b-1-IL-34-24-B-c-1-I
1:50001:50001:5000
197419741974FoaieFoaieFoaie volantvolantvolantăăă
--- --- 27,963,55-

L-34-24-C-a-2-IIL-34-24-B-c-1-III
1:50001:5000 1974 --
FoaieFoaie volantvolantăă -- --

Total O.S. 1166,34 792,53 2188,33

În amenajamentele unită ilor de produc ie sunt redate planurile utilizate şi parcelele ce

compun suprafa a men ionată în tabelul 2.3.1.1.


IV Total

121,35103,3499,4117,6827,2345,5720,0617,1542,9521,8125,5677,0937,805,940,700,200,832,495,051,87---------------
121,35245,30190,09115,27340,0210,4919,1440,1917,6827,2345,5720,0617,1553,0512,9625,9621,3140,2238,5048,952,200,560,755,940,7

41,65- 40,1241,65

- -
--- 27,963,55-

--

736,00 4883,20
238,5048,952,200,560,755,940,700,200,832,495,051,874,292,38---
2.3.2. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază

Pe planurile de bază s-a transpus subparcelarul nou creat, precum şi limitele rezultate ca

urmare a aplicării Legii 18/1991, Legii 1/2000 şi Legii 247/2005. Pentru actualizarea parcelarului şi

subparcelarului s-au efectuat măsurători în lungime de 212,7 km cu un număr de 7057 puncte.

Acestea au fost raportate la scară şi amplasate pe planurile de bază.

Hăr ile de amenajament s-au executat prin scanarea planurilor de bază, vectorizarea

limitelor amenajistice şi aducerea lor la scara 1: 20.000 pentru unită ile de produc ie şi la scara

1: 50.000 pentru harta studiului general la nivel de ocol silvic.

În amenajamentele unită ilor de produc ie sunt redate planurile utilizate şi parcelele ce se găsesc pe

fiecare suprafa ă aferentă.

2.4. Suprafa a fondului forestier

2.4.1. Determinarea suprafe elor

Suprafe ele sunt determinate analitic, planurile de bază fiind scanate, vectorizate, pentru

poligoanele astfel rezultate extrăgându-se suprafe ele aferente (unită i amenajistice, parcele,

enclave, etc.).

Ca urmare a determinării analitice a suprafe elor, acestea au suferit modificări fa ă de cele de

la amenajarea anterioară, precizia de determinare fiind mai mare. Suprafe ele vechi, s-au păstrat

doar acolo unde s-au încadrat în toleran ele admise.

Suprafa a actuală a fondului forestier, aşa cum reiese din tabelul 1E ( 2.4.2. ) este de 4883,20

ha fiind-cuintr1542,20ări de suprafeha maie înmicfondă decâtforestierceacuvecheacte legale,ca(6425,4 ha)urmareaceasta revoc

(HCJ 342/07.12.2006)a Titlului de Proprietate 430/2002 eliberat pe baza PV 233/16.02.2002


:::: +---2549,322084,40920,51152,30ha;ha;ha;ha;
----şirestituirirestituiriieieneidentificateaşşTitluluiiriiri dede suprafesuprafedededeterenuriterenuriProprietatelaeeamenajareadin

Decizie ITRSV 76/23.10.2012, Decizie ITRSV 43/22.03.2007,

Decizie ITRSV 42/22.03.2007, Decizie ITRSV 41/22.03.2007,

Decizie ITRSV 44/22.03.2007, Ordin MAPDR


: 785/27.10.2004);
- 33,26 ha;

- intrări de suprafe e în fond forestier cu acte legale (Decizie ITRSV 9/02.03.2012,

Decizie ITRSV 76/23.10.2012, Decizie ITRSV


: 78/02.11.2012);
+ 7,05 ha;
- diferen e rezultate ca urmare a schimbării: bazei cartografice
+ 21,74 ha;
ha)urmareaceasta revocă scăădererii dejustificându-secătre Comisia Judeprin:eană
În tabelul 2.4.1.1. se prezintă detaliat o analiză la nivel de U.P. şi pe total ocol a mişcărilor

de suprafe e intervenite între ultimele două amenajări şi principalele justificări iar în Tabelul 1E

(2.4.2.1. ) bilan ul general al acestora.

La amenajarea actuală pe lângă actele de retrocedare curente, care s-au eliberat în perioada

de aplicare a vechiului amenajament (2004-2012) pentru suprafa a de 152,30 ha s-au operat acte de

retrocedare emise înainte de data de 01.01.2004, acte care nu au fost identificare la momentul

respectiv.

Situa ia mişcărilor de suprafe e din fondul forestier proprietate publică a statului pe

parcursul aplicării amenajamentului precedent, ce cuprinde toate informa iile necesare (felul actului,

numărul şi data emiterii, u..a şi suprafa a) este confirmată, sub raportul legalită ii, prin semnătura

şefului de ocol şi a fost analizată şi avizată în Conferin a a II-a de amenajarea pădurilor din data de

05.03.2013.
Analiza mişcărilor de suprafa ă ( 2004 - 2012 )

Diferen e ( ha )

Suprafa a Suprafa a +

U.P. amenajareaactualla ă +
amenajareaprecedentla ă - acteIntrălegaleri rezultateDiferenurmare
cu schimbării RevocTP acae
prinări Total
a

ha ha cartograficebazeiHCJ*

I 1166,34 1181,10 - 14,76 - 36,13 1156,40 1192,53

II 792,53 926,70 - 134,17 7,05 34,17 928,00 969,22

III 2188,33 2671,70 - 483,37 - 58,89 - 58,89

IV 736,00 1645,90 - 909,90 - 3,88 - 3,88

TotalO.S. 4883,20 6425,40 0,00 1542,20 7,05 133,07 2084,40 2224,52

* Notă HCJ = Hotărârea comisiei jude ene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
004 - 2012 )

Justificări ( ha ) Tabel 2.4.1.1.

acteIeşirilegalecurezultateDiferenurmare
schimbării neidentificatela
acae amenajarea
Acteanterioarde retrocedareă Legea Legea Total

cartograficebazei 18/1991Legea 1/2000Legea 1/2000 247/05

- 35,71 2,00 3,30 1163,20 3,08 1207,29

33,26 44,03 - - 1026,10 - 1103,39

- 31,59 15,52 47,61 14,84 432,70 542,26

- - 27,23 56,64 345,18 484,73 913,78

33,26 111,33 44,75 107,55 2549,32 920,51 3766,72


În ceea ce priveşte diferen ele constatate între suprafe ele predate efectiv în teren şi cele

înscrise în Procesele verbale de punere în posesie, situa ia este următoarea:

U.P. I Chiuzbaia

u.a. Suprafaamenajareaa la Diferen e Justificări

precedentă actuală + - +

Acte de retrocedare neidentificate la amenajarea anterioară

3% 1.00 1.00
Total3% 1.002.00 2.001.00 - OraLegeaşul Baia18/1991Sprie-

52B%Total 3.303.30 3.303.30 - LegeaDumbrPrim1/2000ăăriavi a -

Total acte de
retrocedare
neidentificate -
5.30
laanterioaramenajarea23% ă 2.10 2.10 5.30 Intrări în fondul

28A29A28B29B29C 21.7017.5020.901.202.10
21.7017.5020.901.202.10 publicforestierurmare342/07.12.2006)Judede căăeantreaaproprietatestatului

29D 7.00 7.00 titlului de


29V129V229G29E29F 0.600.701.700.604.00
0.600.701.700.604.00 2476/2003H.C.J.proprietate430/2002,07.12.2006342prindinnr.şi

30A 33.10 33.10


30B 2.60 2.60
40A 12.70 12.70
40B 4.40 4.40
40C 15.00 15.00
40D 9.30 9.30
40E 1.20 1.20
40F 5.80 5.80
40R1 1.10 1.10
41A 1.20 1.20
41B 33.60 33.60
41C 53.80 53.80
41D 7.60 7.60
41E 6.10 6.10
41F 0.50 0.50
41R1 0.50 0.50
41V1 0.30 0.30
41V2 0.20 0.20
42A 4.40 4.40
42B 28.50 28.50
Tab. 2.4.1.2.

OraLegeaşul Baia18/1991Sprie-

LegeaDumbrPrim1/2000ăăriavi a -

2.2006)Judede căăeantreaaproprietatestatuluiăComisiarevoc(H.C.J.ăriicaa

0/2002,07.12.2006342prindinnr.şi
42C 2.20 2.20
42D 11.50 11.50
42E 1.00 1.00
43A 23.00 23.00
43B 34.10 34.10
43C 1.20 1.20
43D 1.70 1.70
43E 1.40 1.40
44A 15.80 15.80
44B 10.40 10.40
44C 17.00 17.00
44D 0.80 0.80
44E 0.80 0.80
45A 7.30 7.30
45B 0.60 0.60
45C 47.00 47.00
45D 5.10 5.10
45E 0.80 0.80
45F 14.70 14.70
45V1 0.50 0.50
45V2 0.30 0.30
46A 11.60 11.60
46B 13.40 13.40
47A 30.50 30.50
47B 14.50 14.50
47C 0.50 0.50
48 17.10 17.10
54B% 24.20 24.20
55B 6.00 6.00
55C 2.80 2.80
55D 1.00 1.00
55E 10.00 10.00
55F 3.80 3.80
55V1 1.30 1.30
56A 1.60 1.60
56B 28.60 28.60
57C% 9.00 9.00
57D% 0.80 0.80
57E 3.30 3.30
57F 0.90 0.90
57G 2.00 2.00
57V1 1.30 1.30
58A 0.80 0.80
58B 9.50 9.50
58C 3.90 3.90
58D 2.50 2.50
58E 9.10 9.10
59A% 13.00 13.00
59B% 10.10 10.10
59C 9.30 9.30
59D% 3.80 3.80
59E% 3.90 3.90
59F 4.20 4.20
59G 2.80 2.80
59H 1.50 1.50
59V1 0.40 0.40
60A 1.80 1.80
60B 11.10 11.10
60C 31.50 31.50
60D 3.10 3.10
60E 0.90 0.90
60F 0.70 0.70
60C1 0.10 0.10
61A 3.70 3.70
61D 5.30 5.30
61E 5.00 5.00
62A 6.80 6.80
62D 3.00 3.00
63A 4.80 4.80
63B 9.60 9.60
64A 20.40 20.40
64C 3.20 3.20
64D 7.20 7.20
64E 12.70 12.70
64F 5.30 5.30
64N1 0.30 0.30
64N2 0.20 0.20
64N3 0.20 0.20
65A 0.40 0.40
65B 1.70 1.70
65C 6.80 6.80
65D 0.70 0.70
65E 0.50 0.50
65F 5.00 5.00
65G 0.40 0.40
65N1 3.80 3.80
65N2 0.20 0.20
65N3 0.40 0.40
65N4 0.40 0.40
65N5 0.70 0.70
65T1 0.20 0.20
66A 26.20 26.20
66B% 0.40 0.40
66C 1.20 1.20
66D 4.30 4.30
66R1 0.30 0.30
66V1 0.20 0.20
67A% 16.70 16.70
67B 3.20 3.20
68 22.40 22.40
69A 6.30 6.30
69B 10.80 10.80
69C 1.90 1.90
69M1 0.40 0.40
80A 4.70 4.70
80B 9.40 9.40
80C 14.10 14.10
80R1 2.00 2.00
81A 3.80 3.80
81B 3.30 3.30
81C 1.10 1.10
81R1 0.10 0.10
82A 2.50 2.50
82B 2.00 2.00
82C 6.50 6.50
82D 0.50 0.50
82R1 1.30 1.30
83A 6.20 6.20
83B 15.00 15.00
83V1 0.50 0.50
96A% 11.60 11.60
96B 3.00 3.00
98C% 7.30 7.30
99A 10.70 10.70
99B 0.30 0.30
100A% 18.30 18.30
100B 0.40 0.40
101B 11.20 11.20
103B 3.20 3.20
104B 5.30 5.30
105A 0.30 0.30
105C1 1.20 1.20
Total 1156.40 1156.40Retocedări - Legea 1/2000

23% 2.10 2.10 - Legea 1/2000 -


28A 17.50 17.50 Consiliul Local
28B 21.70 21.70 Baia Sprie
29A 20.90 20.90
29B 1.20 1.20
29C 2.10 2.10
29D 7.00 7.00
29E 1.70 1.70
29F 4.00 4.00
29G 0.60 0.60
29V1 0.60 0.60
29V2 0.70 0.70
30A 33.10 33.10
30B 2.60 2.60
40A 12.70 12.70
40B 4.40 4.40
40C 15.00 15.00
40D 9.30 9.30
40E 1.20 1.20
40F 5.80 5.80
40R1 1.10 1.10
41A 1.20 1.20
41B 33.60 33.60
41C 53.80 53.80
41D 7.60 7.60
41E 6.10 6.10
41F 0.50 0.50
41R1 0.50 0.50
41V1 0.30 0.30
41V2 0.20 0.20
42A 4.40 4.40
42B 28.50 28.50
42C 2.20 2.20
42D 11.50 11.50
42E 1.00 1.00
43A 23.00 23.00
43B 34.10 34.10
43C 1.20 1.20
43D 1.70 1.70
43E 1.40 1.40
44A 15.80 15.80
44B 10.40 10.40
44C 17.00 17.00
44D 0.80 0.80
44E 0.80 0.80
45A 7.30 7.30
45B 0.60 0.60
45C 47.00 47.00
45D 5.10 5.10
45E 0.80 0.80
45F 14.70 14.70
45V1 0.50 0.50
45V2 0.30 0.30
46A 11.60 11.60
46B 13.40 13.40
47A 30.50 30.50
47B 14.50 14.50
47C 0.50 0.50
48 17.10 17.10
52A 1.70 1.70
52B% 3.60 3.60
52C 4.10 4.10
52D 2.70 2.70
54B% 18.90 18.90
55B 6.00 6.00
55C 2.80 2.80
55D 1.00 1.00
55E 10.00 10.00
55F 3.80 3.80
55V1 1.30 1.30
56A 1.60 1.60
56B 28.60 28.60
57C% 9.00 9.00
57D% 0.80 0.80
57E 3.30 3.30
57F 0.90 0.90
57G 2.00 2.00
57V1 1.30 1.30
58A 0.80 0.80
58B 9.50 9.50
58C 3.90 3.90
58D 2.50 2.50
58E 9.10 9.10
59A% 13.00 13.00
59B% 10.10 10.10
59C 9.30 9.30
59D% 3.80 3.80
59E% 3.90 3.90
59F 4.20 4.20
59G 2.80 2.80
59H 1.50 1.50
59V1 0.40 0.40
60A 1.80 1.80
60B 11.10 11.10
60C 31.50 31.50
60D 3.10 3.10
60E 0.90 0.90
60F 0.70 0.70
61A 3.70 3.70
61D 5.30 5.30
61E 5.00 5.00
62A 6.80 6.80
62D 3.00 3.00
63A 4.80 4.80
63B 9.60 9.60
64A 20.40 20.40
64C 3.20 3.20
64D 7.20 7.20
64E 12.70 12.70
64F 5.30 5.30
64N1 0.30 0.30
64N2 0.20 0.20
64N3 0.20 0.20
65A 0.40 0.40
65B 1.70 1.70
65C 6.80 6.80
65D 0.70 0.70
65E 0.50 0.50
65F 5.00 5.00
65G 0.40 0.40
65N1 3.80 3.80
65N2 0.20 0.20
65N3 0.40 0.40
65N4 0.40 0.40
65N5 0.70 0.70
65T1 0.20 0.20
66A 26.20 26.20
66B% 0.40 0.40
66C 1.20 1.20
66D 4.30 4.30
66R1 0.30 0.30
66V1 0.20 0.20
67A% 16.70 16.70
67B 3.20 3.20
68 22.40 22.40
69A 6.30 6.30
69B 10.80 10.80
69C 1.90 1.90
69M1 0.40 0.40
80A 4.70 4.70
80B 9.40 9.40
80C 14.10 14.10
80R1 2.00 2.00
81A 3.80 3.80
81B 3.30 3.30
81C 1.10 1.10
81R1 0.10 0.10
82A 2.50 2.50
82B 2.00 2.00
82C 6.50 6.50
82D 0.50 0.50
82R1 1.30 1.30
83A 6.20 6.20
83B 15.00 15.00
83V1 0.50 0.50
60C1 0.10 0.10
96A% 11.60 11.60
96B 3.00 3.00
98C% 7.30 7.30
99A 10.70 10.70
99B 0.30 0.30
100A% 18.30 18.30
100B 0.40 0.40
101B 11.20 11.20
103B 3.20 3.20
104B 5.30 5.30
105A 0.30 0.30
105C1 1.20 1.20
Total 1163.20 1163.20
Legea 247/2005
114A 3.00 3.00 ParohiaLegea 247/2005Reformat-ă
114B% 0.08 0.08

Total 3.08 3.08 Baia Sprie


4 4.40 5.13 0.73 Diferen e rezultate
5 9.90 10.37 0.47 schimbca urmareării bazeia
6 0.30 0.37 0.07
cartografice
12 11.00 11.02 0.02
14 1.40 1.68 0.28
21 1.80 1.98 0.18
32 0.60 0.69 0.09
38 1.30 1.56 0.26
50 0.40 0.50 0.10
61 41.50 41.78 0.28
63 3.50 3.92 0.42
64 13.80 13.89 0.09
72 28.10 29.71 1.61
73 36.20 41.22 5.02
74 18.40 18.73 0.33
75 36.80 39.40 2.60
78 32.00 34.50 2.50
gea 247/2005Reformat-ă
87 19.50 21.95 2.45
88 41.90 43.38 1.48
90 18.40 21.01 2.61
94 26.30 30.63 4.33
95 37.30 40.25 2.95
97 26.20 26.68 0.48
98 21.90 22.74 0.84
100 3.50 4.21 0.71
101 24.90 25.10 0.20
102 17.40 17.96 0.56
104 27.60 32.04 4.44
114 0.32 0.35 0.03
Total 506.62 542.75 36.13
2 9.90 9.13 0.77
3 3.60 3.47 0.13
7 5.40 5.01 0.39
10 8.10 8.09 0.01
11 15.60 11.26 4.34
16 16.20 15.56 0.64
17 27.50 25.72 1.78
18 45.40 44.82 0.58
19 24.30 23.43 0.87 Diferen e rezultate
20 1.40 1.19 0.21 schimbca urmareării bazeia
22 4.10 3.36 0.74
24 5.70 5.40 0.30 cartografice
49 11.50 10.80 0.70
62 36.50 36.44 0.06
70 39.60 39.46 0.14
71 71.00 66.43 4.57
76 26.00 22.72 3.28
77 23.20 20.53 2.67
79 33.10 30.45 2.65
84 29.00 26.98 2.02
85 14.90 12.95 1.95
86 17.60 16.89 0.71
89 20.10 18.94 1.16
91 35.40 35.21 0.19
92 19.30 18.77 0.53
93 57.40 55.58 1.82
96 11.80 10.96 0.84
103 9.10 8.60 0.50
105 15.70 14.56 1.14
106 3.80 3.78 0.02
Total 642.20 606.49 35.71
U.P. II Şuior Tab. 2.4.1.2.

parcelau.a./ precedentSuprafaamenajareaă
actuală Diferen
a la e Justificări

+ - +

1% - 0,30 0,30 -
2A - 0,90 0,90 -
2B - 27,20 27,20 -
2C - 1,70 1,70 -
2D - 2,20 2,20 -
3A - 16,80 16,80 -
3B - 0,60 0,60 -
4A - 19,20 19,20 -
4B - 0,50 0,50 -
4C - 1,40 1,40 -
5A - 12,80 12,80 -
5B% - 2,00 2,00 -
5C - 0,30 0,30 -
6A - 34,30 34,30 -
6B - 1,20 1,20 -
7A - 9,00 9,00 -
7B - 1,60 1,60 -
8% - 8,10 8,10 -
9A% - 2,80 2,80 -
9B - 0,80 0,80 -
9C - 5,90 5,90 - Intrări în fondul forestier ca
9D - 1,60 1,60 - urmare a revocării titlurilor de
9E - 0,90 0,90 - proprietate 430/2002 şi
9F - 0,60 0,60 -
2476/2003 prin H.C.J. 342 din
9G - 0,80 0,80 - 07.12.2006
10A - 2,90 2,90 -
10B - 6,50 6,50 -
11A - 1,50 1,50 -
11B - 6,00 6,00 -
11C - 4,80 4,80 -
11D - 1,40 1,40 -
11E - 2,50 2,50 -
11F - 5,90 5,90 -
11G - 7,00 7,00 -
12A - 29,10 29,10 -
12B - 1,10 1,10 -
12C - 2,20 2,20 -
12D - 1,10 1,10 -
13A - 12,50 12,50 -
13B - 4,40 4,40 -
14A - 15,50 15,50 -
14B - 7,80 7,80 -
14C - 8,40 8,40 -
14D - 1,80 1,80 -
15A - 0,80 0,80 -
15B - 0,80 0,80 -
-

-
u.a./ Suprafa a la Diferen e Justificări Tab. 2.4.1.2.(continuare)

amenajarea
parcela precedentă actuală
+ - +

15C - 0,40 0,40 -


15D - 1,50 1,50 -
15E - 3,80 3,80 -
15F - 1,50 1,50 -
15G - 7,20 7,20 -
16A - 4,80 4,80 -
16B - 6,70 6,70 -
16C - 0,20 0,20 -
17A - 3,50 3,50 -
17B - 2,80 2,80 -
17C - 2,30 2,30 -
17D - 4,50 4,50 -
17E - 1,00 1,00 -
18A - 6,30 6,30 -
18B - 15,40 15,40 -
18C - 1,50 1,50 -
19A - 3,50 3,50 -
19B - 2,90 2,90 -
19C - 0,80 0,80 -
19D - 0,80 0,80 -
20A - 5,40 5,40 -
20B - 11,10 11,10 - urmareIntrăriaînrevocfondulăriiforestiertitlurilorcade

20C - 0,60 0,60 - proprietate 430/2002 şi


20D - 1,40 1,40 -
20E - 1,00 1,00 - 2476/2003 prin H.C.J. 342 din
21A - 5,10 5,10 - 07.12.2006

21B - 1,00 1,00 -


21C - 2,10 2,10 -
22A - 3,30 3,30 -
22B - 2,40 2,40 -
22C - 6,80 6,80 -
22D - 0,80 0,80 -
22E - 1,50 1,50 -
23A - 5,90 5,90 -
23B - 9,20 9,20 -
23C - 5,70 5,70 -
24 - 1,70 1,70 -
25 - 5,00 5,00 -
26A - 14,70 14,70 -
26B - 3,90 3,90 -
26C - 1,00 1,00 -
26D - 0,70 0,70 -
27A - 6,10 6,10 -
27B - 2,50 2,50 -
27C - 10,50 10,50 -
27D - 0,50 0,50 -
27E - 1,20 1,20 -
cări Tab. 2.4.1.2.(continuare)

ertitlurilorcade

-
u.a./ Suprafa a la Diferen e Justificări Tab. 2.4.1.2.(continuare)

amenajarea
parcela

precedentă actuală + - +

28A - 6,00 6,00 -


28B - 1,80 1,80 -
28C - 15,00 15,00 -
28D - 0,20 0,20 -
28E - 0,60 0,60 -
29A - 28,80 28,80 -
29B - 0,90 0,90 -
29C - 0,30 0,30 -
29N1 - 0,20 0,20 -
30A - 28,30 28,30 -
30B - 0,60 0,60 -
30C - 0,60 0,60 -
30D - 1,20 1,20 -
30E - 8,70 8,70 -
31A - 1,50 1,50 -
31B - 3,00 3,00 -
31C - 4,00 4,00 -
31D - 4,70 4,70 -
31E - 8,50 8,50 -
31F - 1,70 1,70 -
31G - 3,10 3,10 -
32A - 3,00 3,00 -
32B - 2,60 2,60 - urmareIntrăriaînrevocfondulăriiforestiertitlurilorcade

32C - 0,50 0,50 - proprietate 430/2002 şi


32D - 3,10 3,10 -
65A - 9,40 9,40 - 2476/2003 prin H.C.J. 342 din
65B - 5,20 5,20 - 07.12.2006

65C - 0,50 0,50 -


65D - 1,90 1,90 -
65E - 0,40 0,40 -
65F - 0,60 0,60 -
65R1 - 0,90 0,90 -
66A - 3,70 3,70 -
66B - 32,70 32,70 -
66C - 2,40 2,40 -
66R1 - 1,00 1,00 -
67A - 1,70 1,70 -
67B - 38,40 38,40 -
67R1 - 0,60 0,60 -
68A - 9,90 9,90 -
68B - 1,50 1,50 -
68C - 6,00 6,00 -
68D - 8,40 8,40 -
68E - 0,90 0,90 -
68R1 - 1,00 1,00 -
69A - 1,80 1,80 -
69B - 17,00 17,00 -
69C - 1,60 1,60 -
69D - 1,40 1,40 -
cări Tab. 2.4.1.2.(continuare)

ertitlurilorcade

-
u.a./ Suprafa a la Diferen e Justificări Tab. 2.4.1.2.(continuare)

amenajarea
parcela

precedentă actuală + - +

69E - 0,80 0,80 -


69F - 5,40 5,40 -
69G - 1,20 1,20 -
69R1 - 0,60 0,60 -
70A - 1,00 1,00 -
70B - 6,00 6,00 -
70C - 4,60 4,60 -
70D - 5,20 5,20 -
70E - 1,80 1,80 -
70F - 6,80 6,80 -
70G - 0,70 0,70 -
70R1 - 0,20 0,20 -
71A% - 2,00 2,00 -
71B - 14,70 14,70 -
71C - 0,80 0,80 -
71D - 3,80 3,80 -
71E - 8,20 8,20 -
71F - 0,60 0,60 -
72A - 11,00 11,00 -
72B - 1,00 1,00 -
72C - 0,90 0,90 -
72D - 0,60 0,60 - Intrări în fondul forestier ca
72E - 0,40 0,40 - urmare a revocării titlurilor de
73A - 4,70 4,70 - proprietate 430/2002 şi
73B - 12,30 12,30 -
2476/2003 prin H.C.J. 342 din
73C - 0,80 0,80 - 07.12.2006
74A - 12,90 12,90 -
74B - 0,80 0,80 -
76A - 8,00 8,00 -
76B - 0,60 0,60 -
76R1 - 1,40 1,40 -
76R2 - 0,80 0,80 -
77A - 3,60 3,60 -
77B - 1,00 1,00 -
77R1 - 0,20 0,20 -
81 - 1,20 1,20 -
82 - 0,90 0,90 -
83% - 4,48 4,48 -
84 - 0,80 0,80 -
85% - 1,74 1,74 -
86A - 0,40 0,40 -
86B - 4,00 4,00 -
86C - 2,00 2,00 -
86D - 16,00 16,00 -
86E - 4,10 4,10 -
86F - 2,70 2,70 -
86G - 0,80 0,80 -
86H - 0,60 0,60 -
cări Tab. 2.4.1.2.(continuare)

-
Tab. 2.4.1.2.(continuare)
u.a./ Suprafa a la Diferen e Justificări
amenajarea
parcela precedentă actuală
+ - +

86I - 5,80 5,80 -


87A - 1,40 1,40 - urmareIntrăriaînrevocfondulăriiforestiertitlurilorcade

87B - 1,30 1,30 - proprietate 430/2002 şi


87C - 1,70 1,70 -
87D% - 14,38 14,38 - 2476/2003 prin H.C.J. 342 din
87E - 0,50 0,50 - 07.12.2006

Total - 928,00 928,00 -


1% 0,30 - - 0,30
2A 0,90 - - 0,90
2B 27,20 - - 27,20
2C 1,70 - - 1,70
2D 2,20 - - 2,20
3A 16,80 - - 16,80
3B 0,60 - - 0,60
4A 19,20 - - 19,20
4C 1,40 - - 1,40
5A 12,80 - - 12,80
5B% 2,00 - - 2,00
5C 0,30 - - 0,30
6A 34,30 - - 34,30
6B 1,20 - - 1,20
7A 9,00 - - 9,00
7B 1,60 - - 1,60
8% 8,10 - - 8,10
9A 2,80 - - 2,80
9B 0,80 - - 0,80
9C 5,90 - - 5,90
9D 1,60 - - 1,60 - Legea 1/2000 - Consiliul Local
9E 0,90 - - 0,90
9F 0,60 - - 0,60
9G 0,80 - - 0,80
10A 2,90 - - 2,90
10B 6,50 - - 6,50
11A 1,50 - - 1,50
11B 6,00 - - 6,00
11C 4,80 - - 4,80
11D 1,40 - - 1,40
11E 2,50 - - 2,50
11F 5,90 - - 5,90
11G 7,00 - - 7,00
12A 29,10 - - 29,10
12B 1,10 - - 1,10
12C 2,20 - - 2,20
12D 1,10 - - 1,10
13A 12,50 - - 12,50
13B 4,40 - - 4,40
14A 15,50 - - 15,50
14B 7,80 - - 7,80
14C 8,40 - - 8,40
4.1.2.(continuare)

iertitlurilorcade

1/2000 - Consiliul Local


Baia Sprie
Tab. 2.4.1.2.(continuare)
u.a./ Suprafa a la Diferen e Justificări
amenajarea
parcela precedentă actuală
+ - +

14D 1,80 - - 1,80


15A 0,80 - - 0,80
15B 0,80 - - 0,80
15C 0,40 - - 0,40
15D 1,50 - - 1,50
15E 3,80 - - 3,80
15F 1,50 - - 1,50
15G 7,20 - - 7,20
16A 4,80 - - 4,80
16B 6,70 - - 6,70
16C 0,20 - - 0,20
17A 3,50 - - 3,50
17B 2,80 - - 2,80
17C 2,30 - - 2,30
17D 4,50 - - 4,50
17E 1,00 - - 1,00
18A 6,30 - - 6,30
18B 15,40 - - 15,40
18C 1,50 - - 1,50
19A 3,50 - - 3,50
19B 2,90 - - 2,90
19C 0,80 - - 0,80
19D 0,80 - - 0,80
20A 5,40 - - 5,40 Legea 1/2000 - Consiliul Local
20B 11,10 - - 11,10 -

20C 0,60 - - 0,60


20D 1,40 - - 1,40
20E 1,00 - - 1,00
21A 5,10 - - 5,10
21B 1,00 - - 1,00
21C 2,10 - - 2,10
22A 3,30 - - 3,30
22B 2,40 - - 2,40
22C 6,80 - - 6,80
22D 0,80 - - 0,80
22E 1,50 - - 1,50
23A 5,90 - - 5,90
23B 9,20 - - 9,20
23C 5,70 - - 5,70
24 1,70 - - 1,70
25 5,00 - - 5,00
26A 14,70 - - 14,70
26B 3,90 - - 3,90
26C 1,00 - - 1,00
26D 0,70 - - 0,70
27A 6,10 - - 6,10
27B 2,50 - - 2,50
27C 10,50 - - 10,50
27D 0,50 - - 0,50
2.(continuare)

000 - Consiliul Local

Baia Sprie
Tab. 2.4.1.2.(continuare)
u.a./ Suprafa a la Diferen e Justificări
amenajarea
parcela precedentă actuală
+ - +

27E 1,20 - - 1,20


28A 6,00 - - 6,00
28B 1,80 - - 1,80
28C 15,00 - - 15,00
28D 0,20 - - 0,20
28E 0,60 - - 0,60
29A 28,80 - - 28,80
29B 0,90 - - 0,90
29C 0,30 - - 0,30
29N1 0,20 - - 0,20
30A 28,30 - - 28,30
30B 0,60 - - 0,60
30C 0,60 - - 0,60
30D 1,20 - - 1,20
30E 8,70 - - 8,70
31A 1,50 - - 1,50
31B 3,00 - - 3,00
31C 4,00 - - 4,00
31D 4,70 - - 4,70
31E 8,50 - - 8,50
31F 1,70 - - 1,70
31G 3,10 - - 3,10
32A 3,00 - - 3,00
32B 2,60 - - 2,60 Legea 1/2000 - Consiliul Local
32C 0,50 - - 0,50 -

32D 3,10 - - 3,10


52E 0,80 - - 0,80
52H 4,20 - - 4,20
52I 5,50 - - 5,50
52R3 3,10 - - 3,10
52R4 0,90 - - 0,90
53A 2,10 - - 2,10
53C 3,20 - - 3,20
53D 8,90 - - 8,90
53E 4,00 - - 4,00
53G 2,00 - - 2,00
54A 5,00 - - 5,00
54B 4,50 - - 4,50
54C 15,60 - - 15,60
54D 5,80 - - 5,80
54E 3,40 - - 3,40
54F 0,80 - - 0,80
55A 13,00 - - 13,00
55B 2,30 - - 2,30
55C 2,40 - - 2,40
56A 4,60 - - 4,60
56B 26,50 - - 26,50
58B 9,70 - - 9,70
58C 5,30 - - 5,30
2.(continuare)

000 - Consiliul Local

Baia Sprie
Tab. 2.4.1.2.(continuare)
u.a./ Suprafa a la Diferen e Justificări
amenajarea
parcela precedentă actuală
+ - +

58T1 0,70 - - 0,70


59D 3,00 - - 3,00
59E 1,40 - - 1,40
60A 7,00 - - 7,00
60R1 1,20 - - 1,20
67A 1,70 - - 1,70
67B 38,40 - - 38,40
67R1 0,60 - - 0,60
68A 9,90 - - 9,90
68B 1,50 - - 1,50
68C 6,00 - - 6,00
68D 8,40 - - 8,40
68E 0,90 - - 0,90
68R1 1,00 - - 1,00
69A 1,80 - - 1,80
69B 17,00 - - 17,00
69C 1,60 - - 1,60
69D 1,40 - - 1,40
69E 0,80 - - 0,80
69F 5,40 - - 5,40
69G 1,20 - - 1,20
69R1 0,60 - - 0,60
70A 1,00 - - 1,00
70B 6,00 - - 6,00 Legea 1/2000 - Consiliul Local
70C 4,60 - - 4,60 -

70D 5,20 - - 5,20


70E 1,80 - - 1,80
70F 6,80 - - 6,80
70G 0,70 - - 0,70
70R1 0,20 - - 0,20
71A 11,10 - - 11,10
71B 14,70 - - 14,70
71C 0,80 - - 0,80
71D 3,80 - - 3,80
71E 8,20 - - 8,20
71F 0,60 - - 0,60
71R1 0,80 - - 0,80
72A 11,00 - - 11,00
72B 1,00 - - 1,00
72C 0,90 - - 0,90
72D 0,60 - - 0,60
72E 0,40 - - 0,40
73A 4,70 - - 4,70
73B 12,30 - - 12,30
73C 0,80 - - 0,80
74A 12,90 - - 12,90
74B 0,80 - - 0,80
76A 8,00 - - 8,00
76B 0,60 - - 0,60
2.(continuare)

000 - Consiliul Local

Baia Sprie
Tab. 2.4.1.2.(continuare)
u.a./ Suprafa a la Diferen e Justificări
amenajarea
parcela precedentă actuală
+ - +

76R1 1,40 - - 1,40


76R2 0,80 - - 0,80
77A 3,60 - - 3,60
77B 1,00 - - 1,00
77R1 0,20 - - 0,20
81 1,20 - - 1,20
82 0,90 - - 0,90
83% 4,48 - - 4,48
84 0,80 - - 0,80
85% 1,74 - - 1,74
86A 0,40 - - 0,40
86B 4,00 - - 4,00
86C 2,00 - - 2,00 - Legea 1/2000 - Consiliul Local
86D 16,00 - - 16,00
86E 4,10 - - 4,10
86F 2,70 - - 2,70
86G 0,80 - - 0,80
86H 0,60 - - 0,60
86I 5,80 - - 5,80
87A 1,40 - - 1,40
87B 1,30 - - 1,30
87C 1,70 - - 1,70
87D% 14,38 - - 14,38
87E 0,50 - - 0,50
91L1 0,50 - - 0,50
Total 1026,10 - - 1026,10
Scoateri definitive din fondul forestier
58A% 0,11 - - 0,11 - S.C. Concazmar Prod Com

31A1% 0,18 - - 0,18 - S.C. Elleti Com Trans S.R.L.


31V1 0,60 - - 0,60
35A% 0,25 - - 0,25
36A% 0,94 - - 0,94
36B% 1,43 - - 1,43
43% 0,24 - - 0,24
44A% 12,93 - - 12,93
45A 2,40 - - 2,40
45B% 0,82 - - 0,82
45F 0,20 - - 0,20 S.C. Turist Şuior S.R.L.
45G 1,20 - - 1,20 -
51B% 0,10 - - 0,10
51C% 2,87 - - 2,87
51D% 0,16 - - 0,16
52G% 0,68 - - 0,68
52K% 1,16 - - 1,16
52R1% 0,36 - - 0,36
53B% 1,68 - - 1,68
53F% 0,60 - - 0,60
53R1% 0,44 - - 0,44
2.4.1.2.(continuare)

a 1/2000 - Consiliul Local


Baia Sprie

Concazmar Prod Com


S.R.L.

Borşa
Turist Şuior S.R.L.

Baia Sprie
u.a./ Suprafaamenajareaa la Diferen e Justificări

parcela precedentă actuală + - +

52B% 0,11 - - 0,11


52D 0,28 - - 0,28 -
52F% 0,46 - - 0,46
52R2% 0,11 - - 0,11
50C% 0,45 - - 0,45 -
52K% 0,53 - - 0,53
52B% 0,07 - - 0,07
52C% 0,13 - - 0,13 -
52R1% 0,72 - - 0,72
52R2% 0,06 - - 0,06
52G% 0,13 - - 0,13
52J% 0,19 - - 0,19
52R1% 0,13 - - 0,13 -
53B% 0,10 - - 0,10
53R1% 0,44 - - 0,44
Total 33,26 Compens- - pentru scoaterile
ări 33,26 definitive
- din fondul forestier

95% - 1,27 1,27 - S.C. ConcazmarS.R.L.Prod Com

95% - 5,53 5,53 - S.C. Elleti Com Trans S.R.L.


94 - 0,25 0,25 - S.C. Hydrotech Electric S.R.L.
Total - 7,05 7,05 - -
1 1,20 2,16 0,96 -
5 2,10 2,79 0,69 -
33 21,00 23,21 2,21 -
35 32,15 35,33 3,18 -
36 9,53 9,88 0,35 -
38 10,50 13,96 3,46 -
40 24,20 25,11 0,91 -
42 21,70 22,27 0,57 -
44 14,07 15,23 1,16 -
45 29,68 31,44 1,76 -
47 30,00 32,27 2,27 - Diferenschimbăeriirezultatebazei cartograficeca urmare a
48 18,00 18,09 0,09 -
51 30,77 33,20 2,43 -
52 37,98 39,79 1,81 -
53 16,94 19,37 2,43 -
57 34,90 36,35 1,45 -
59 35,20 38,12 2,92 -
64 20,90 24,59 3,69 -
78 4,70 6,18 1,48 -
80 0,70 0,75 0,05 -
88 0,70 1,00 0,30 -
Total 396,92 431,09 34,17 -
34 32,60 28,74 - 3,86
37 40,30 37,30 - 3,00 Diferen e rezultate ca urmare a
39 24,60 23,06 - 1,54 - schimbării bazei cartografice
41 20,20 17,97 - 2,23
43 21,46 19,78 - 1,68
Tab. 2.4.1.2.(continuare)

SC Adiral

SC Coza Media

SC Coza Rent

SC Cozmircom

-
-
-

-
en e rezultate ca urmare a

bării bazei cartografice


Tab. 2.4.1.2.(continuare)
u.a./ Suprafa a la Diferen e Justificări
amenajarea
parcela precedentă actuală
+ +

46 27,40 22,50 - 4,90


49 35,70 30,14 - 5,56
50 17,15 13,84 - 3,31
55 2,50 1,31 - 1,19
58 18,89 16,31 - 2,58 - Diferenschimbăeriirezultatebazei cartograficeca urmare
61 40,70 32,33 - 8,37
62 28,60 25,87 - 2,73
63 22,00 20,22 - 1,78
79 4,30 3,00 - 1,30
Total 336,40 292,37 - 44,03
2.(continuare)

himbăeriirezultatebazei cartograficeca urmare a


U.P. III Cavnic

u.a. Suprafata la amenajarea Diferente


vechi precedenta actuala + - +
4M1 1.60 0.00 0.00 1.60
5M1 0.26 0.00 0.00 0.26
14M3 0.78 0.00 0.00 0.78
18M1 2.99 0.00 0.00 2.99
22 0.70 0.00 0.00 0.70

106 1.00 0.00 0.00 1.00


120A 0.56 0.00 0.00 0.56

125 0.40 0.00 0.00 0.40


145A 0.30 0.00 0.00 0.30
146 2.49 0.00 0.00 2.49
147M1 3.69 0.00 0.00 3.69
Total 14.77 0.00 0.00 14.77

34 0.75 0.00 0.00 0.75

Total 0.75 0.00 0.00 0.75

Total L18 15.52 0.00 0.00 15.52


3A 2.14 0.00 0.00 2.14
4M1 3.23 0.00 0.00 3.23
5M1 8.84 0.00 0.00 8.84
9A 1.00 0.00 0.00 1.00
10 0.20 0.00 0.00 0.20
14M3 1.65 0.00 0.00 1.65
19 6.14 0.00 0.00 6.14
21J 0.30 0.00 0.00 0.30
26B 2.69 0.00 0.00 2.69
105M1 0.54 0.00 0.00 0.54
106 1.65 0.00 0.00 1.65
115M1 2.80 0.00 0.00 2.80
119 1.46 0.00 0.00 1.46
125 0.50 0.00 0.00 0.50
127 1.60 0.00 0.00 1.60
128 0.90 0.00 0.00 0.90
130 4.20 0.00 0.00 4.20
131 0.90 0.00 0.00 0.90
145B 1.40 0.00 0.00 1.40
146 5.71 0.00 0.00 5.71
147M1 2.83 0.00 0.00 2.83
153 0.40 0.00 0.00 0.40
Total 51.08 0.00 0.00 51.08
30A 5.94 0.00 0.00 5.94
33A 5.43 0.00 0.00 5.43
Total 11.37 0.00 0.00 11.37
Total L1 62.45 0.00 0.00 62.45
84B 32.90 0.00 0.00 32.90
84C 0.90 0.00 0.00 0.90
90G 2.09 0.00 0.00 2.09
91C 8.40 0.00 0.00 8.40
91D 1.30 0.00 0.00 1.30
91E 5.50 0.00 0.00 5.50
91F 0.60 0.00 0.00 0.60
91I 5.20 0.00 0.00 5.20
92D 8.60 0.00 0.00 8.60
Tabel 2.4.1.2.
Justificari
-

Suprafa ă retrocedată persoanelor

fizice din comuna Copalnic

Mănăştur în baza Legii 18/1991

(acte deamenajarearetrocedareprecedentneidentificateă) la

Suprafa ă retrocedată persoanelor

fizice din comuna Şişeşti în baza

Legii 18/1991 (acte de retrocedare

neidentificateprecedentla amenajareaă)

Suprafa ă retrocedată
comunei Copalnic Mănăştur

cu Legea 1/2000
Suprafa ă retrocedată
comunei Şişeşti

cu Legea 1/2000

Suprafa ă retrocedată
oraşului Cavnic

cu Legea 247/2005
92E 4.70 0.00 0.00 4.70

92F 1.00 0.00 0.00 1.00


92G 1.10 0.00 0.00 1.10
92H 1.40 0.00 0.00 1.40
92I 0.90 0.00 0.00 0.90
92J 0.60 0.00 0.00 0.60
92N1 0.10 0.00 0.00 0.10
93A 1.30 0.00 0.00 1.30
93B 1.20 0.00 0.00 1.20
93C 0.90 0.00 0.00 0.90
93D 0.50 0.00 0.00 0.50
93E 1.90 0.00 0.00 1.90
93F 1.80 0.00 0.00 1.80
93G 1.20 0.00 0.00 1.20
93H 3.70 0.00 0.00 3.70
93I 0.90 0.00 0.00 0.90
93J 1.70 0.00 0.00 1.70
93K 0.70 0.00 0.00 0.70
93L 8.40 0.00 0.00 8.40
93M 3.90 0.00 0.00 3.90
93N 0.50 0.00 0.00 0.50
93O 1.20 0.00 0.00 1.20
93P 1.40 0.00 0.00 1.40
93R 0.90 0.00 0.00 0.90
93S 2.20 0.00 0.00 2.20
93T 0.40 0.00 0.00 0.40
93U 3.90 0.00 0.00 3.90
93V 4.30 0.00 0.00 4.30
93N1 2.30 0.00 0.00 2.30
93N2 1.30 0.00 0.00 1.30
93N3 0.30 0.00 0.00 0.30
93N4 0.80 0.00 0.00 0.80
93N5 0.60 0.00 0.00 0.60
93N6 0.20 0.00 0.00 0.20
94A 1.60 0.00 0.00 1.60
94B 2.77 0.00 0.00 2.77
94F 1.40 0.00 0.00 1.40
94G 3.70 0.00 0.00 3.70
94I 0.30 0.00 0.00 0.30
95H 2.77 0.00 0.00 2.77
98P1 0.10 0.00 0.00 0.10
Total 136.33 0.00 0.00 136.33
4M1 0.85 0.00 0.00 0.85
9A 2.74 0.00 0.00 2.74
9B 0.40 0.00 0.00 0.40
9M1 3.80 0.00 0.00 3.80
9M2 1.00 0.00 0.00 1.00
10 0.40 0.00 0.00 0.40
11 15.10 0.00 0.00 15.10
12A 5.90 0.00 0.00 5.90
12B 3.80 0.00 0.00 3.80
12C 3.60 0.00 0.00 3.60
12D 2.80 0.00 0.00 2.80
12E 1.10 0.00 0.00 1.10
12F 3.50 0.00 0.00 3.50
12M1 2.60 0.00 0.00 2.60
13A 2.90 0.00 0.00 2.90
Tabel 2.4.1.2.(continuare)

Suprafa ă retrocedată
oraşului Cavnic

cu Legea 247/2005
Suprafa ă retrocedată
comunei Copalnic Mănăştur

cu Legea 247/2005
13B 2.20 0.00 0.00 2.20

13C 0.50 0.00 0.00 0.50


13M1 3.20 0.00 0.00 3.20
14A 0.60 0.00 0.00 0.60
14B 0.80 0.00 0.00 0.80
14C 6.50 0.00 0.00 6.50
14D 0.50 0.00 0.00 0.50
14M1 0.60 0.00 0.00 0.60
14M2 0.60 0.00 0.00 0.60
14M3 0.27 0.00 0.00 0.27
17A 3.00 0.00 0.00 3.00
17B 10.40 0.00 0.00 10.40
17C 18.00 0.00 0.00 18.00
17D 11.30 0.00 0.00 11.30
17E 0.70 0.00 0.00 0.70
18A 1.50 0.00 0.00 1.50
18B 3.60 0.00 0.00 3.60
18M1 0.07 0.00 0.00 0.07
19 0.70 0.00 0.00 0.70
21A 0.80 0.00 0.00 0.80
21B 1.70 0.00 0.00 1.70
21C 2.10 0.00 0.00 2.10
21D 2.50 0.00 0.00 2.50

21E 0.90 0.00 0.00 0.90


21F 2.10 0.00 0.00 2.10
21G 1.10 0.00 0.00 1.10
21H 2.00 0.00 0.00 2.00
21I 0.50 0.00 0.00 0.50
21K 2.10 0.00 0.00 2.10
21L 1.00 0.00 0.00 1.00
27 0.38 0.00 0.00 0.38
102 0.19 0.00 0.00 0.19
116 4.20 0.00 0.00 4.20
117 0.28 0.00 0.00 0.28
119 0.50 0.00 0.00 0.50
120A 1.44 0.00 0.00 1.44
122 0.43 0.00 0.00 0.43
123 0.80 0.00 0.00 0.80
127 0.20 0.00 0.00 0.20
146 7.40 0.00 0.00 7.40
148A1 1.10 0.00 0.00 1.10
150P1 0.20 0.00 0.00 0.20
Total 149.45 0.00 0.00 149.45
28A 0.570 0.00 0.00 0.57
28M2 0.200 0.00 0.00 0.20
30A 1.270 0.00 0.00 1.27
43A 3.500 0.00 0.00 3.50
43B 7.100 0.00 0.00 7.10
43C 14.200 0.00 0.00 14.20
43D 9.900 0.00 0.00 9.90
44B 15.300 0.00 0.00 15.30
44C 4.300 0.00 0.00 4.30
44F 2.500 0.00 0.00 2.50
44G 7.200 0.00 0.00 7.20
45A 4.100 0.00 0.00 4.10
45B 1.100 0.00 0.00 1.10
45C 1.100 0.00 0.00 1.10
Tabel 2.4.1.2.(continuare)

Suprafa ă retrocedată
comunei Copalnic Mănăştur

cu Legea 247/2005
Suprafa ă retrocedată
comunei Şişeşti

cu Legea 247/2005
46A 2.300 0.00 0.00 2.30 Tabel 2.4.1.2.(continuare)

46B 4.200 0.00 0.00 4.20


46C 2.700 0.00 0.00 2.70
46E 1.500 0.00 0.00 1.50
46G 1.100 0.00 0.00 1.10
47A 11.500 0.00 0.00 11.50
48A 11.300 0.00 0.00 11.30
48B 3.300 0.00 0.00 3.30 Suprafa ă retrocedată
48C 5.300 0.00 0.00 5.30 comunei Şişeşti
48D 2.100 0.00 0.00 2.10
48E 4.600 0.00 0.00 4.60 cu Legea 247/2005
48F 1.100 0.00 0.00 1.10
48G 0.600 0.00 0.00 0.60
48H 0.800 0.00 0.00 0.80
49A 12.800 0.00 0.00 12.80
49B 3.600 0.00 0.00 3.60
49C 4.000 0.00 0.00 4.00
49D 1.780 0.00 0.00 1.78
Total 146.92 0.00 0.00 146.92
Total L247 432.70 0.00 0.00 432.70
TotalPredat 510.67 0.00 0.00 510.57
3 9.06 9.96 0.90 0.00
7 5.20 5.44 0.24 0.00
8 10.50 10.85 0.35 0.00
18 0.24 0.31 0.07 0.00
21 1.50 1.78 0.28 0.00
22 0.40 0.46 0.06 0.00
23 12.20 12.44 0.24 0.00
24 0.50 0.59 0.09 0.00
26 17.21 17.23 0.02 0.00
28 22.83 24.72 1.89 0.00
31 2.50 2.81 0.31 0.00
32 18.90 19.81 0.91 0.00
33 29.17 30.00 0.83 0.00
34 23.65 24.13 0.48 0.00
36 36.30 36.35 0.05 0.00
41 50.20 50.42 0.22 0.00 urmareDiferena schimbe rezultateării bazeica
42 48.30 48.90 0.60 0.00
45 37.50 44.36 6.86 0.00 cartografice
46 22.80 23.09 0.29 0.00
47 21.50 22.56 1.06 0.00
51 40.00 42.87 2.87 0.00
52 20.70 21.42 0.72 0.00
53 26.80 28.93 2.13 0.00
55 26.20 28.07 1.87 0.00
57 20.60 23.60 3.00 0.00
58 35.70 36.56 0.86 0.00
60 44.00 45.05 1.05 0.00
61 28.30 28.75 0.45 0.00
62 44.50 45.54 1.04 0.00
64 23.30 24.71 1.41 0.00
65 28.30 29.58 1.28 0.00
66 35.80 36.10 0.30 0.00
69 43.80 44.30 0.50 0.00
70 38.90 39.37 0.47 0.00 Tabel 2.4.1.2.(continuare)

71 58.70 59.11 0.41 0.00


74 34.70 35.42 0.72 0.00
76 28.90 29.22 0.32 0.00
78 38.10 39.33 1.23 0.00
80 37.10 37.65 0.55 0.00
82 22.00 22.28 0.28 0.00
83 24.10 25.86 1.76 0.00
86 25.40 28.81 3.41 0.00
88 26.40 27.06 0.66 0.00
89 41.50 44.39 2.89 0.00
90 48.91 49.81 0.90 0.00
91 26.00 26.79 0.79 0.00
92 19.50 19.88 0.38 0.00
95 38.63 42.26 3.63 0.00
96 44.70 44.95 0.25 0.00
97 0.90 0.96 0.06 0.00
101 0.50 0.52 0.02 0.00
102 1.01 1.08 0.07 0.00
103 0.40 0.53 0.13 0.00
104 2.40 2.45 0.05 0.00
106 0.25 0.27 0.02 0.00 urmareDiferena schimbe rezultateării bazeica
112 1.10 1.20 0.10 0.00
117 0.42 0.44 0.02 0.00 cartografice
119 0.24 0.29 0.05 0.00
121 1.30 1.39 0.09 0.00
123 0.50 0.56 0.06 0.00
124 0.60 0.64 0.04 0.00
126 13.00 13.23 0.23 0.00
132 0.50 1.29 0.79 0.00
134 0.90 1.02 0.12 0.00
137 2.00 2.08 0.08 0.00
138 1.00 1.05 0.05 0.00
142 2.60 2.76 0.16 0.00
143 1.20 1.26 0.06 0.00
149 0.50 0.55 0.05 0.00
152 3.50 3.62 0.12 0.00
155 0.40 0.78 0.38 0.00
156 0.20 0.36 0.16 0.00
157 2.00 3.12 1.12 0.00
159 1.90 2.88 0.98 0.00
160 1.20 1.80 0.60 0.00
161 0.50 0.72 0.22 0.00
162 0.70 1.14 0.44 0.00
163 1.60 2.34 0.74 0.00
1 0.70 0.61 0.00 0.09
2 10.70 10.40 0.00 0.30
4 1.22 1.13 0.00 0.09
9 2.86 2.80 0.00 0.06 Diferena schimbe rezultateării bazeica urmare
25 2.70 2.68 0.00 0.02
27 2.12 2.06 0.00 0.06 cartografice
29 15.00 14.69 0.00 0.31
30 6.99 6.53 0.00 0.46
37 22.40 21.63 0.00 0.77
40 14.10 14.03 0.00 0.07 Tabel 2.4.1.2.(continuare)

44 31.30 28.49 0.00 2.81


49 6.32 5.83 0.00 0.49
50 69.10 65.09 0.00 4.01
54 44.50 40.02 0.00 4.48
56 11.30 10.78 0.00 0.52
59 7.50 7.16 0.00 0.34
63 38.80 37.98 0.00 0.82
67 50.00 49.48 0.00 0.52
68 66.40 64.33 0.00 2.07
72 49.80 48.86 0.00 0.94
73 26.40 26.13 0.00 0.27
75 34.70 34.63 0.00 0.07
77 34.80 34.40 0.00 0.40
79 21.80 21.72 0.00 0.08
81 43.50 43.31 0.00 0.19
84 6.80 6.06 0.00 0.74
85 36.30 35.81 0.00 0.49 Diferena schimbe rezultateării bazeica urmare
87 38.10 35.03 0.00 3.07
94 44.83 41.25 0.00 3.58 cartografice
100 1.50 1.41 0.00 0.09
105 3.56 3.26 0.00 0.30
120 0.30 0.27 0.00 0.03
122 0.07 0.00 0.00 0.07
127 1.10 0.79 0.00 0.31
129 2.50 1.67 0.00 0.83
130 1.50 1.46 0.00 0.04
135 3.10 2.05 0.00 1.05
136 2.90 2.83 0.00 0.07
139 2.30 2.26 0.00 0.04
140 0.50 0.49 0.00 0.01
141 0.80 0.74 0.00 0.06
144 1.50 1.46 0.00 0.04
147 0.38 0.00 0.00 0.38
151 3.60 3.59 0.00 0.01
154 0.50 0.48 0.00 0.02
158 0.60 0.48 0.00 0.12
Total 2153.07 2180.37 58.89 31.59
U.P. IV Dumbrăvi a

Tabel 2.4.1.2.

u.a.(parcelvechiă)
(parcelu. a. nouă)precedentSuprafaamenajareaă
actuală a la Diferen e Justificări

+ - +

Acte neprezentate
Legea
la amenajarea
18/1991Legea -18/1991comuna Şişeşti
anterioară

21B% 21B 12,70 12,00 - 0,70 Legeacom. 18/1991Şişeşti


23A% 23A 16,10 15,24 - 0,86
28C% 28C, MM2 4,20 2,65 - 1,55
128A% LEG 3,01 0,00 - 3,01
133% 133 1,90 0,90 1,00
Total 37,91 30,79 - 7,12

Totalcomunalegea Ş18/1991işeşti 30,79 - -lacomunaamenajareaDumbranterioarăvi


37,91ActeLegeaneprezentate18/1991
- 7,12 a ă

3M1 LEG 3,20 -0,02 - 3,22


56% LEG 5,40 0,00 - 5,40 Legea 18/1991
59C% LEG 5,11 0,00 - 5,11 Dumbrcom.ăvi a

59M1 LEG 0,50 0,00 - 0,50


59M2 LEG 0,30 0,00 - 0,30
138M1 LEG 2,40 -0,08 - 2,48
139M1 LEG 0,50 0,00 - 0,50
Total 17,41 -0,10 - 17,51

comunaTotal legeaDumbr18/1991ăvi
17,41LegeaActe
a- -0,10 - - comunala
neprezentate18/1991 17,51 amenajareaCopalnicanterioarMănăştură

65M1% LEG 1,06 0,00 - 1,06 Legea 18/1991


66M2% LEG 0,23 0,00 - 0,23 com.MăCopalnicnăştur

Total legea 18/1991 -

comunaMănăşCopalnictur 1,29 0,00 - 1,29

LegeaActe neprezentate18/1991 - comunala amenajareaRemetea anterioarChioaruluiă


Legea 18/1991 -
80A% LEG 1,31 0,00 - 1,31 com. Remetea
Total legea 18/1991 - Chioarului

comuna Remetea 1,31 0,00 - 1,31


Chioarului
TOTAL18/1991LEGEA 57,92 30,69 - 27,23
-

geacom. 18/1991Şişeşti

mbrcom.ăvi a

m.MăCopalnicnăştur
tabel 2.4.1.2.(continuare)

u.a.(parcelvechiă) Suprafa a la
(parcelu. a. nouă) Diferen e Justificări
precedentamenajareaă
actuală
+ - +

Legea 1/2000LEGEA- comuna1/2000 Şişeşti

28F% 28F 3,20 2,60 - 0,60 Legeacom. Ş1/2000işeşti


109A% LEG 0,30 0,00 - 0,30
117B% 117B 8,70 7,82 - 0,88
Total 10,42
12,20Acte neprezentate - anterioară
la amenajarea 1,78

31M1% 31B 1,10 0,47 - 0,63 Legeacom. Ş1/2000işeşti


117A% 117B 0,90 0,56 - 0,34
117C% 117C 2,30 1,30 - 1,00
128A% 128A 4,09 2,15 - 1,94
Total 8,39 4,48 - 3,91

TotalcomunalegeaŞ1/2000işeşti20,59
- 14,90 - 5,69

Legea 1/2000 - comuna Dumbrăvi a

44A LEG 7,50 0,00 - 7,50 Legea 1/2000


44D% LEG 1,00 0,00 - 1,00 Dumbrcom.ăvi a

44M1 LEG 1,00 0,00 - 1,00


Total 0,00
9,50Acte neprezentate - anterioară
la amenajarea 9,50

56% 56 1,80 1,40 - 0,40 Legea 1/2000


59C% 59B, C 6,19 5,87 - 0,32 Dumbrcom.ăvi a

61D LEG 2,00 0,00 - 2,00


61E% LEG 1,73 0,00 - 1,73
Total 11,72 7,27 - 4,45
21,22 -a
comunaTotal legeaDumbr1/2000ăvi 7,27 - 13,95

Legea 1/2000 - comuna Copalnic Mănăştur

95B% 95B 15,50 11,90 - 3,60


Total 11,90
15,50Acte neprezentate - anterioară
la amenajarea 3,60

64A% LEG 3,55 0,00 - 3,55


64M1 LEG 0,80 0,00 - 0,80 Legea 1/2000
65A LEG 5,30 0,00 - 5,30 com.MăCopalnicnăştur

65M1% LEG 0,14 0,00 - 0,14


66M1 LEG 0,40 0,00 - 0,40
66M2% LEG 2,17 0,00 - 2,17
66M5 LEG 0,70 0,00 - 0,70
69A% LEG 0,60 0,00 - 0,60
135% 135 1,00 0,84 - 0,16
137M1% LEG 1,00 0,00 - 1,00
144M1 LEG 0,40 0,00 - 0,40
144M2 LEG 0,60 0,00 - 0,60
146% 146 1,00 0,50 - 0,50
Total 17,66 1,34 - 16,32
Total legea 1/2000 -

comunaMănăşCopalnictur 33,16 13,24 - 19,92


bel 2.4.1.2.(continuare)

geacom. Ş1/2000işeşti

geacom. Ş1/2000işeşti

mbrcom.ăvi a

mbrcom.ăvi a
m.MăCopalnicnăştur
u.a.(parcelvechiă) Suprafa a la
(parcelu. a. nouă) Diferen e

precedentamenajareaă
actuală
+ Coaş
Legea 1/2000 - comuna - +

72A LEG 7,80 0,00 - 7,80


73A LEG 1,30 0,00 - 1,30
73B LEG 1,40 0,00 - 1,40
74 LEG 2,40 0,00 - 2,40
81A% 81A 21,30 0,00 - 21,30
81B LEG 3,50 0,00 - 3,50
81V1 LEG 1,00 0,00 - 1,00
82 LEG 42,40 0,00 - 42,40
83A LEG 45,10 0,00 - 45,10
83B LEG 6,60 0,00 - 6,60
84A LEG 27,40 0,00 - 27,40
84B LEG 2,80 0,00 - 2,80
84V1 LEG 1,00 0,00 - 1,00
87 LEG 19,50 0,00 - 19,50
89A LEG 25,70 0,00 - 25,70
89B LEG 2,90 0,00 - 2,90
89C LEG 5,40 0,00 - 5,40
89D LEG 1,20 0,00 - 1,20
91A LEG 32,30 0,00 - 32,30
91B LEG 2,00 0,00 - 2,00
91C LEG 0,60 0,00 - 0,60
91D LEG 4,00 0,00 - 4,00
92A LEG 5,80 0,00 - 5,80
92B LEG 23,60 0,00 - 23,60
92C LEG 2,60 0,00 - 2,60
93 LEG 2,80 0,00 - 2,80

Totalcomunalegea Coa1/2000ş292,40
- 0,00 - 292,40

ActeLegeaneprezentate1/2000 - comunala amenajareaRemetea Chioaruluianterioară

80A% LEG 13,38 0,00 - 13,38


80C LEG 1,30 0,00 - 1,30
81A% 81A 12,47 0,00 - 12,47

147M1 147MM 9,40 7,05 - 2,35


148M1 LEG 0,50 0,04 - 0,46
Total 37,05 7,09 - 29,96
Total legea 1/2000 -
comuna Remetea 37,05 7,09 - 29,96
Chioarului Legea 1/2000 - comuna Săcălăşeni

62A LEG 3,40 0,00 - 3,40


62B LEG 1,30 0,00 - 1,30
62C LEG 4,70 0,00 - 4,70
62D LEG 14,90 0,00 - 14,90
62E LEG 0,70 0,00 - 0,70
62F LEG 0,30 0,00 - 0,30
62G LEG 2,80 0,00 - 2,80
tabel 2.4.1.2.(continuare)

Justificări

Legeacom.1/2000Coaş

Legea 1/2000
com. Remetea
Chioarului
com.LegeaSă1/2000călăşeni
u.a.(parcelvechiă) Suprafa a la
(parcelu. a. nouă) Diferen e

precedentamenajareaă
actuală
+ - +

62H LEG 0,70 0,00 - 0,70


62I LEG 1,50 0,00 - 1,50
62J LEG 5,60 0,00 - 5,60
63A% LEG 1,60 0,00 - 1,60
63M1% LEG 0,40 0,00 - 0,40
Total 0,00
37,90Acte neprezentate - 37,90
la amenajarea anterioară

63M1% LEG 2,00 0,00 2,00


Total 2,00 0,00 - 2,00
39,90
TotalcomunalegeaSăc1/2000ălăşeni- 0,00 - 39,90

TOTAL LEGEA 1/2000 444,32 42,50 - 401,82

Legea 247/2005LEGEA -247/2005comuna Şişeşti

14A LEG 1,10 0,00 - 1,10


14B LEG 3,70 0,00 - 3,70
14C LEG 1,20 0,00 - 1,20
14D LEG 2,40 0,00 - 2,40
14E LEG 4,20 0,00 - 4,20
14F LEG 4,30 0,00 - 4,30
15A LEG 17,90 0,00 - 17,90
15B LEG 3,50 0,00 - 3,50
15C LEG 2,80 0,00 - 2,80
15D LEG 1,70 0,00 - 1,70
15V1 LEG 0,40 0,00 - 0,40
16A LEG 3,50 0,00 - 3,50
18A% 18A 9,40 2,88 - 6,52
18B LEG 1,60 0,00 - 1,60
19A LEG 4,40 0,00 - 4,40
19B LEG 4,20 0,00 - 4,20
19C LEG 7,40 0,00 - 7,40
19D LEG 0,20 0,00 - 0,20
19E LEG 1,90 0,00 - 1,90
106M1% 106MM 0,80 0,45 - 0,35
109A% 109A 6,10 4,28 - 1,82
109B% LEG 0,40 0,00 - 0,40
109C% 109C 0,90 0,54 - 0,36
111% 111 11,70 10,70 - 1,00
132A LEG 0,50 0,00 - 0,50
132B% 132 1,00 0,21 - 0,79
132C LEG 2,30 0,00 - 2,30
99,50-
Totalcomunalegea 247/2005Şişeşti 19,06 - 80,44

Legea 247/2005 - comuna Dumbrăvi a

3A LEG 2,20 0,00 - 2,20


4A LEG 2,90 0,00 - 2,90
4B LEG 3,40 0,00 - 3,40
4C LEG 2,30 0,00 - 2,30
tabel 2.4.1.2.(continuare)

Justificări

Legeacom.247/2005Şişeşti
Legea 247/2005

Dumbrcom.ăvi a
tabel 2.4.1.2.(continuare)

u.a.(parcelvechiă) Suprafa a la
(parcelu. a. nouă) Diferen e Justificări
precedentamenajareaă
actuală
+ - +

4D LEG 0,50 0,00 - 0,50


4E LEG 0,20 0,00 - 0,20
4F% 4 5,20 1,07 - 4,13
4G LEG 11,40 0,00 - 11,40
4H LEG 2,70 0,00 - 2,70
4I LEG 3,60 0,00 - 3,60
44B LEG 3,30 0,00 - 3,30
44C LEG 3,60 0,00 - 3,60
44D% 44 1,50 0,50 - 1,00
44M2 LEG 1,70 0,00 - 1,70
51P1% 51PP1 19,30 15,99 - 3,31
51P4% 51PP4 1,00 0,70 - 0,30
51P5% 51PP5 0,60 0,10 - 0,50
57M1 LEG 0,20 0,00 - 0,20
58A LEG 11,10 0,00 - 11,10
58B LEG 0,40 0,00 - 0,40
58C LEG 8,70 0,00 - 8,70
58D LEG 0,30 0,00 - 0,30
58E LEG 1,00 0,00 - 1,00
58F LEG 1,10 0,00 - 1,10
58G LEG 4,70 0,00 - 4,70
58A1 LEG 0,30 0,00 - 0,30
59B LEG 6,20 0,00 - 6,20
60 LEG 1,00 0,00 - 1,00
61A LEG 1,60 0,00 - 1,60
61B LEG 4,70 0,00 - 4,70
61C LEG 0,80 0,00 - 0,80
61E% LEG 0,47 0,00 - 0,47
61M1 LEG 2,40 0,00 - 2,40
61M2 LEG 0,40 0,00 - 0,40
98B LEG 3,30 -0,02 - 3,32
98D LEG 4,60 0,00 - 4,60
118,67 a -
TotalcomunaLegeaDumbr247/2005ăvi 18,34 - 100,33

Legea 247/2005 - comuna Copalnic Mănăştur

42A LEG 9,30 0,00 - 9,30


42B LEG 1,00 0,00 - 1,00
64A% LEG 0,35 0,00 - 0,35
64C LEG 0,10 0,00 - 0,10 Legea 247/2005
66B LEG 0,20 0,00 - 0,20 com.MăCopalnicnăştur

66C LEG 5,50 0,00 - 5,50


66D LEG 0,90 0,00 - 0,90
66M3 LEG 0,80 0,00 - 0,80
69A% 69A 7,60 5,51 - 2,09
69B% 69B 1,70 1,55 - 0,15
69C% 69C 11,00 10,70 - 0,30
134 LEG 0,50 0,00 - 0,50
137M1% 137MM 1,20 0,48 - 0,72
bel 2.4.1.2.(continuare)

-
m.MăCopalnicnăştur
tabel 2.4.1.2.(continuare)

u.a.(parcelvechiă) Suprafa a la
(parcelu. a. nouă) Diferen e Justificări
precedentamenajareaă
actuală
+ - +

143 LEG 0,30 0,00 - 0,30


145% 145 0,90 0,40 - 0,50
Total legea 247/2005 -

comunaMănăşCopalnictur 41,35 18,64 - 22,71

Legea 247/2005 - comuna Coaş

71B LEG 10,80 0,00 - 10,80


71C LEG 11,10 0,00 - 11,10
71D% 71D 6,60 0,12 - 6,48 Legeacom.247/2005Coaş
75A LEG 8,10 0,00 - 8,10
75B LEG 6,30 0,00 - 6,30
75C LEG 7,10 0,00 - 7,10
75D LEG 2,60 0,00 - 2,60
76A LEG 4,70 0,00 - 4,70
76B LEG 10,60 0,00 - 10,60
76C LEG 29,80 0,00 - 29,80
76D LEG 0,90 0,00 - 0,90
77A% 77 15,80 3,89 - 11,91
77B LEG 7,00 0,00 - 7,00
77C LEG 19,40 0,00 - 19,40
77D LEG 0,60 0,00 - 0,60
78A LEG 9,10 0,00 - 9,10
78B LEG 15,00 0,00 - 15,00
78C LEG 15,00 0,00 - 15,00
78D LEG 0,80 0,00 - 0,80
79B% 79B 4,40 0,81 - 3,59
85A LEG 9,00 0,00 - 9,00
85B LEG 4,40 0,00 - 4,40
85C LEG 3,30 0,00 - 3,30
85D LEG 0,70 0,00 - 0,70
85E LEG 3,20 0,00 - 3,20
85F LEG 2,20 0,00 - 2,20
85G LEG 9,30 0,00 - 9,30
85H LEG 1,60 0,00 - 1,60
85I LEG 2,20 0,00 - 2,20
85J LEG 0,40 0,00 - 0,40
85K LEG 2,60 0,00 - 2,60
85L LEG 3,60 0,00 - 3,60
85M LEG 1,30 0,00 - 1,30
85N LEG 1,00 0,00 - 1,00
85O LEG 1,30 0,00 - 1,30
86A LEG 6,20 0,00 - 6,20
86B LEG 5,00 0,00 - 5,00
86C LEG 6,40 0,00 - 6,40
86D LEG 1,40 0,00 - 1,40
86E LEG 0,50 0,00 - 0,50
88 LEG 2,60 0,00 - 2,60
90A LEG 9,70 0,00 - 9,70
90B% 90B 1,90 1,42 - 0,48
265,50
Totalcomunalegea 247/2005Coaş - 6,24 - 259,26
bel 2.4.1.2.(continuare)

geacom.247/2005Coaş
tabel 2.4.1.2.(continuare)

u.a.(parcelvechiă) Suprafa a la
(parcelu. a. nouă) Diferen e Justificări
precedentamenajareaă
actuală
+ - +

Legea 247/2005 - comuna Remetea Chioarului


80A% 80 17,71 7,18 - 10,53
80B LEG 0,80 0,00 - 0,80 Legea 247/2005
81A% 81 7,93 6,77 - 1,16 com. Remetea
Chioarului
147A LEG 1,30 0,00 - 1,30
Total legea 247/2005 -
comuna Remetea 27,74 13,95 - 13,79
Chioarului Legea 247/2005 - comuna Săcălăşeni

63A% LEG 5,30 0,00 5,30 Legeacom. S247/2005ăcălăşeni


63B LEG 3,20 0,30 2,90
8,50 -
TotalcomunalegeaSă247/2005călăşeni 0,30 - 8,20

TOTAL LEGEA 561,26 76,53 - 484,73 0,00


247/2005
TOTAL LEGEA
18/1991+ LEGEA 1/2000 1063,50 149,72 - 913,78 0,00
+ LEGEA 247/2005 Diferen e datorate schimbării bazei cartografice

parcelaveche parcelanouă - - - - -

1 1 21,30 18,61 - 2,69


12 12 7,90 7,59 - 0,31
17 17 37,90 37,11 - 0,79
18 18 5,38 5,31 - 0,07
21 21 13,90 12,42 - 1,48
24 24 10,20 10,11 - 0,09
27 27 2,40 2,37 - 0,03
28 28 32,65 30,75 - 1,90
30 30 13,20 12,60 - 0,60
34 34 18,70 15,70 - 3,00
36 36 12,90 12,84 - 0,06
41 41 11,30 11,19 - 0,11
51 51 33,19 33,18 - 0,01 Diferen e
63 63 0,30 0,00 - 0,30 rezultate ca
64 64 0,40 0,35 - 0,05 - schimburmareării bazeia
68 68 1,30 1,11 - 0,19
70 70 1,10 0,92 - 0,18 cartografice
71 71 11,02 10,43 - 0,59
72 72 0,90 0,72 - 0,18
79 79 2,41 1,67 - 0,74
80 80 7,18 4,23 - 2,95
81 81 6,77 3,22 - 3,55
94 94 18,20 17,15 - 1,05
95 95 27,60 25,56 - 2,04
101 101 1,80 1,78 - 0,02
107 107 2,00 1,93 - 0,07
116 116 1,00 0,92 - 0,08
124 124 1,00 0,75 - 0,25
125 125 1,00 0,88 - 0,12
abel 2.4.1.2.(continuare)

Legea 247/2005

Legeacom. S247/2005ăcălăşeni

0,00

0,00

-
chimburmareării bazeia
tabel 2.4.1.2.(continuare)

u.a.(parcelvechiă) Suprafa a la
(parcelu. a. nouă) Diferen e Justificări
precedentamenajareaă
actuală
+ - +

126 126 2,70 2,64 - 0,06


133 133 0,90 0,87 - 0,03 Diferen e
135 135 0,84 0,49 - 0,35 rezultate ca
136 136 0,70 0,68 - 0,02 - schimburmareării bazeia
141 141 2,80 2,79 - 0,01
144 144 3,00 2,79 - 0,21 cartografice
148 148 0,04 0,00 - 0,04
Total diferen e în minus 315,88 291,66 - 24,22
3 3 -0,02 0,00 0,02 -
6 6 32,80 33,05 0,25 -
10 10 4,20 4,99 0,79 -
15 15 7,50 8,19 0,69 -
16 16 34,20 36,28 2,08 -
22 22 2,50 2,59 0,09 -
23 23 16,24 16,71 0,47 -
25 25 5,70 6,62 0,92 -
26 26 1,70 2,02 0,32 -
29 29 22,50 25,31 2,81 -
31 31 18,47 19,84 1,37 -
32 32 18,50 20,14 1,64 -
33 33 23,40 23,72 0,32 -
35 35 20,80 22,96 2,16 -
37 37 25,70 26,71 1,01 -
38 38 17,70 18,02 0,32 -
39 39 12,00 12,25 0,25 -
40 40 1,80 2,54 0,74 -
59 59 7,37 7,76 0,39 -
66 66 16,00 16,28 0,28 - Diferen e
rezultate ca
67 67 1,20 1,24 0,04 - urmare a
69 69 17,76 18,47 0,71 - schimbării bazei
90 90 12,32 12,48 0,16 -
cartografice
98 98 6,38 6,52 0,14 -
99 99 1,10 1,16 0,06 -
100 100 2,80 2,88 0,08 -
104 104 1,00 1,43 0,43 -
106 106 6,35 7,56 1,21 -
108 108 1,50 1,85 0,35 -
111 111 10,70 11,70 1,00 -
112 112 4,10 4,15 0,05 -
113 113 1,20 1,97 0,77 -
114 114 0,10 0,24 0,14 -
115 115 2,60 3,36 0,76 -
117 117 9,68 10,59 0,91 -
118 118 0,40 0,43 0,03 -
121 121 0,30 0,49 0,19 -
122 122 0,30 0,99 0,69 -
127 127 0,50 0,56 0,06 -
128 128 2,55 2,74 0,19 -
129 129 7,20 7,72 0,52 -
130 130 3,40 3,86 0,46 -
bel 2.4.1.2.(continuare)

himburmareării bazeia

-
tabel 2.4.1.2.(continuare)

u.a.(parcelvechiă) Suprafa a la
(parcelu. a. nouă) Diferen e Justificări
precedentamenajareaă
actuală
+ - +

131 131 0,70 0,72 0,02 -


132 132 0,21 0,24 0,03 -
137 137 0,68 0,70 0,02 -
138 138 -0,08 0,00 0,08 - Diferen e
rezultate ca
140 140 1,60 1,93 0,33 - schimburmareării bazeia
142 142 1,30 1,69 0,39 -
150 150 0,50 0,60 0,10 -
cartografice
151 151 1,10 1,62 0,52 -
152 152 1,90 2,40 0,50 -
153 153 1,50 1,74 0,24 -
Total diferen e în plus 391,91 420,01 28,10 -

707,79
Totalschimbdiferenăriiebazeidatorate 711,67 28,10 24,22

cartografice
bel 2.4.1.2.(continuare)

-
TABEL
2.4.2. Eviden a mişcărilor de suprafa ă din
1Efondul forestier

Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a

Nr. aprobare denumireaprovineunitterenulă i desaula care


Unită ile fondului forestier

crt. documentuFelulluiNr. Data definitivebeneficiarulfondulori forestiertemporarescoaterii


amenajistice dinIntrări

ha
0 1 2 3 4 5 6
1 LegeaSuprafa18/1991a-fonduluiActe neprezentateforestier U.P.la amenajareaI Chiuzbaiaanterioarla 01.01.2004ă -

2 proprietateTitlu de1898/8 22.06.1994 Madaras Maria 3% -

Intr3456 1898/84232
ări în fond forestier ca urmare a22.06.199416.02.2002
proprietateTitluPVPPLegeadeTotal1/2000acte-
revocării titlurilor
Acteneprezentateneprezentatela
de proprietate
PrimBrebanăria
430/2002 şi 2476/2003
DumbrPavelăvi
amenajareala
a 52B%3%- --
amenajareaanterioaranterioară ă

7 23% 2.10
1011121314151617181989 342 07.12.2006
asupratatepentruHotComisieijudeproprie-dreptu-nurilorbilirealuiprivatărâreadeenetere-sta-ă 29V129V229A29D29G30A28A29B29C28B29E2
20.9033.1017.5021.707.000.601
forestierstatului430/09.09.2002,deSuprafe(H.C.J.titluluibazacdeănr.233/16.02.2002trepunere

20 30B 2.60
21 40A 12.70
Modificări în suprafa a Scoateri temporare din Defrişări

Scoateri fondul forestier şefului de


fără scotere Semnătura

dindefinitiveforestierfondul
SOLD Suprafaă Termen reprimiriData dinforestierfondul
ocol silvic

ha ha ha ha
7 8 9 10 11 12 13
- 1181,10

1.00 ###

1.003.305.30 1179.101175.801175.80

- ###
------------ 1238.001239.201241.301248.301250.001254.001254.601255.201255.901289.001195.401217.10

- ###
- ###
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

22 40B 4.40

23 40C 15.00

24 40D 9.30

25 40E 1.20

26 40F 5.80

27 40R1 1.10

28 41A 1.20

29 41B 33.60

30 Hotărârea Suprafe e intrate în fondul 41C 53.80

31 forestier proprietate publică a 41D 7.60

Comisiei

32 statului ca urmare a revocării de 41E 6.10

jude ene

33 către Comisia Jude eană 41F 0.50

pentru sta-

34 41R1 0.50

bilirea dreptu- 342 07.12.2006 (H.C.J. 342/07.12.2006) a titlului

35 41V1 0.30

luitatedeprivatproprie-ă de proprietate nr. 430/09.09.2002,

36 41V2 0.20

eliberat pe baza Procesului Verbal

37 42A 4.40

asupra tere- de punere în posesie

38 42B 28.50

nurilor nr.233/16.02.2002

39 42C 2.20

40 42D 11.50
41 42E 1.00

42 43A 23.00

43 43B 34.10

44 43C 1.20

45 43D 1.70

46 43E 1.40

47 44A 15.80
odificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

- 1308.70

- 1323.70

- 1333.00

- 1334.20

- 1340.00

- 1341.10

- 1342.30

- 1375.90

- 1429.70

- 1437.30

- 1443.40

- 1443.90

- 1444.40

- 1444.70

- 1444.90

- 1449.30

- 1477.80

- 1480.00

- 1491.50
- 1492.50

- 1515.50

- 1549.60

- 1550.80

- 1552.50

- 1553.90

- 1569.70
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

48 44B 10.40

49 44C 17.00

50 44D 0.80

51 44E 0.80

52 45A 7.30

53 45B 0.60

54 45C 47.00

55 45D 5.10

56 Hotărârea 45E 0.80

57 45F a
forestierSuprafeproprietatee intrate înpublicfondulă 14.70

58 45V1 0.50

Comisiei statului ca urmare a revocării de


59 jude ene către Comisia Jude eană 45V2 0.30

60 pentru sta- 46A 11.60

61 bilirea dreptu- 342 07.12.2006 (H.C.J. 342/07.12.2006) a titlului 46B 13.40

62 luitatedeprivatproprie-ă de proprietate nr. 430/09.09.2002, 47A 30.50

63 eliberat pe baza Procesului Verbal 47B 14.50

64 asupra tere- de punere în posesie 47C 0.50

nurilor nr.233/16.02.2002

65 48 17.10

66 54B% 24.20

67 55B 6.00

68 55C 2.80

69 55D 1.00

70 55E 10.00

71 55F 3.80

72 55V1 1.30
73 56A 1.60

74 56B 28.60
odificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

- 1580.10

- 1597.10

- 1597.90

- 1598.70

- 1606.00

- 1606.60

- 1653.60

- 1658.70

- 1659.50

- 1674.20

- 1674.70

- 1675.00

- 1686.60

- 1700.00

- 1730.50

- 1745.00

- 1745.50

- 1762.60

- 1786.80

- 1792.80

- 1795.60

- 1796.60

- 1806.60

- 1810.40

- 1811.70
- 1813.30

- 1841.90
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

75 57C% 9.00

76 57D% 0.80

77 57E 3.30

78 57F 0.90

79 57G 2.00

80 57V1 1.30

81 58A 0.80

82 58B 9.50

83 Hotărârea 58C 3.90

84 58D a
forestierSuprafeproprietatee intrate înpublicfondulă 2.50

85 58E 9.10

Comisiei statului ca urmare a revocării de


86 jude ene către Comisia Jude eană 59A% 13.00

87 pentru sta- 59B% 10.10

88 bilirea dreptu- 342 07.12.2006 (H.C.J. 342/07.12.2006) a titlului 59C 9.30

89 luitatedeprivatproprie-ă de proprietate nr. 430/09.09.2002, 59D% 3.80

90 eliberat pe baza Procesului Verbal 59E% 3.90

91 asupra tere- de punere în posesie 59F 4.20

nurilor nr.233/16.02.2002

92 59G 2.80

93 59H 1.50

94 59V1 0.40

95 60A 1.80

96 60B 11.10

97 60C 31.50

98 60D 3.10

99 60E 0.90
100 60F 0.70

101 61A 3.70


odificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

- 1850.90

- 1851.70

- 1855.00

- 1855.90

- 1857.90

- 1859.20

- 1860.00

- 1869.50

- 1873.40

- 1875.90

- 1885.00

- 1898.00

- 1908.10

- 1917.40

- 1921.20

- 1925.10

- 1929.30

- 1932.10

- 1933.60

- 1934.00

- 1935.80

- 1946.90

- 1978.40

- 1981.50

- 1982.40
- 1983.10

- 1986.80
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

102 61D 5.30

103 61E 5.00

104 62A 6.80

105 62D 3.00

106 63A 4.80

107 63B 9.60

108 64A 20.40

109 64C 3.20

110 Hotărârea Suprafe e intrate în fondul 64D 7.20

111 forestier proprietate publică a 64E 12.70

Comisiei

112 statului ca urmare a revocării de 64F 5.30

jude ene

113 către Comisia Jude eană 64N1 0.30

pentru sta-

114 64N2 0.20

bilirea dreptu- 342 07.12.2006 (H.C.J. 342/07.12.2006) a titlului

115 64N3 0.20

luitatedeprivatproprie-ă de proprietate nr. 430/09.09.2002,

116 65A 0.40

eliberat pe baza Procesului Verbal

117 65B 1.70

asupra tere- de punere în posesie

118 65C 6.80

nurilor nr.233/16.02.2002

119 65D 0.70

120 65E 0.50


121 65F 5.00

122 65G 0.40

123 65N1 3.80

124 65N2 0.20

125 65N3 0.40

126 65N4 0.40

127 65N5 0.70


odificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

- 1992.10

- 1997.10

- 2003.90

- 2006.90

- 2011.70

- 2021.30

- 2041.70

- 2044.90

- 2052.10

- 2064.80

- 2070.10

- 2070.40

- 2070.60

- 2070.80

- 2071.20

- 2072.90

- 2079.70

- 2080.40

- 2080.90
- 2085.90

- 2086.30

- 2090.10

- 2090.30

- 2090.70

- 2091.10

- 2091.80
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

128 65T1 0.20

129 66A 26.20

130 66B% 0.40

131 66C 1.20

132 66D 4.30

133 66R1 0.30

134 66V1 0.20

135 67A% 16.70

136 Hotărârea Suprafe e intrate în fondul 67B 3.20

137 forestier proprietate publică a 68 22.40

Comisiei

138 statului ca urmare a revocării de 69A 6.30

jude ene

139 către Comisia Jude eană 69B 10.80

pentru sta-

140 69C 1.90

bilirea dreptu- 342 07.12.2006 (H.C.J. 342/07.12.2006) a titlului

141 69M1 0.40

luitatedeprivatproprie-ă de proprietate nr. 430/09.09.2002,

142 80A 4.70

eliberat pe baza Procesului Verbal

143 80B 9.40

asupra tere- de punere în posesie

144 80C 14.10

nurilor nr.233/16.02.2002

145 80R1 2.00

146 81A 3.80


147 81B 3.30

148 81C 1.10

149 81R1 0.10

150 82A 2.50

151 82B 2.00

152 82C 6.50

153 82D 0.50


odificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

- 2092.00

- 2118.20

- 2118.60

- 2119.80

- 2124.10

- 2124.40

- 2124.60

- 2141.30

- 2144.50

- 2166.90

- 2173.20

- 2184.00

- 2185.90

- 2186.30

- 2191.00

- 2200.40

- 2214.50

- 2216.50

- 2220.30
- 2223.60

- 2224.70

- 2224.80

- 2227.30

- 2229.30

- 2235.80

- 2236.30
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentului Nr. din fondul forestier

ha

0 Hotă1rârea 2 3 4 5 6

154 82R1 1.30

155 Comisiei 83A forestierca urmare


proprietateSuprafe epublicintrateăîna statuluifondul 6.20

156 Jude ene arevocării de către Comisia Jude eană 83B 15.00

pentru

stabilirea

dreptu- 342 07.12.2006 (H.C.J. 342/07.12.2006) a titluluide

proprietate nr.430/09.09.2002, eliberat

157 lui de 83V1 0.50

pebazaProcesuluiVerbalde punere în

proprietate

privată asupra posesienr.233/16.02.2002

- terenurilor Total - 1083,50

158 60C1 0.10

159 Hotărârea 96A% 11.60

160 96B a
forestierSuprafeproprietatee intrate înpublicfondulă 3.00

161 98C% 7.30

Comisiei statului ca urmare a revocării de


162 jude ene către Comisia Jude eană 99A 10.70

163 pentru sta- 99B 0.30

164 bilirea dreptu- 342 07.12.2006 (H.C.J. 342/07.12.2006) a titlului 100A% 18.30

165 luitatedeprivatproprie-ă de proprietate nr. 430/09.09.2002, 100B 0.40

166 eliberat pe baza Procesului Verbal 101B 11.20

167 asupra tere- de punere în posesie 103B 3.20

168 nurilor nr. 4573/05.08.2003 104B 5.30

169 105A 0.30

170 105C1 1.20

- TotalTotalintrări - 72,90
- - 1156,40

171 Proces 23% -

172 verbal 8296 08.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 28A -

173 de punere 28B -

174 în posesie 29A -


odificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen reprimiriData

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

- 2237.60

- 2243.80

- 2258.80

- 2259.30

- 2259,30

- 2259.40

- 2271.00

- 2274.00

- 2281.30

- 2292.00

- 2292.30

- 2310.60

- 2311.00

- 2322.20

- 2325.40

- 2330.70

- 2331.00

- 2332.20

- 2332,20
- 2332,20

2.10 2330.10

17.50 2312.60

21.70 2290.90

20.90 2270.00
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

175 29B -

176 29C -

177 29D -

178 29E -

179 29F -

180 29G -

181 29V1 -

182 29V2 -

183 30A -

184 30B -

185 40A -

186 Proces 40B -

187 40C -

verbal

188 de punere 8296 08.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 40D -

189 40E -

în posesie

190 40F -

191 40R1 -

192 41A -

193 41B -

194 41C -

195 41D -

196 41E -

197 41F -

198 41R1 -

199 41V1 -
200 41V2 -

201 42A -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

1.20 2268.80

2.10 2266.70

7.00 2259.70

1.70 2258.00

4.00 2254.00

0.60 2253.40

0.60 2252.80

0.70 2252.10

33.10 2219.00

2.60 2216.40

12.70 2203.70

4.40 2199.30

15.00 2184.30

9.30 2175.00

1.20 2173.80

5.80 2168.00

1.10 2166.90

1.20 2165.70

33.60 2132.10

53.80 2078.30

7.60 2070.70

6.10 2064.60

0.50 2064.10

0.50 2063.60

0.30 2063.30
0.20 2063.10

4.40 2058.70
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

202 42B -

203 42C -

204 42D -

205 42E -

206 43A -

207 43B -

208 43C -

209 43D -

210 43E -

211 44A -

212 44B -

213 Proces 44C -

214 44D -

verbal

215 de punere 8296 08.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 44E -

216 45A -

în posesie

217 45B -

218 45C -

219 45D -

220 45E -

221 45F -

222 45V1 -

223 45V2 -

224 46A -

225 46B -

226 47A -
227 47B -

228 47C -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

28.50 2030.20

2.20 2028.00

11.50 2016.50

1.00 2015.50

23.00 1992.50

34.10 1958.40

1.20 1957.20

1.70 1955.50

1.40 1954.10

15.80 1938.30

10.40 1927.90

17.00 1910.90

0.80 1910.10

0.80 1909.30

7.30 1902.00

0.60 1901.40

47.00 1854.40

5.10 1849.30

0.80 1848.50

14.70 1833.80

0.50 1833.30

0.30 1833.00

11.60 1821.40

13.40 1808.00

30.50 1777.50
14.50 1763.00

0.50 1762.50
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

229 48 -

230 52A -

231 52B% -

232 52C -

233 52D -

234 54B% -

235 55B -

236 55C -

237 55D -

238 55E -

239 55F -

240 Proces 55V1 -

241 56A -

verbal

242 de punere 8296 08.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 56B -

243 57C% -

în posesie

244 57D% -

245 57E -

246 57F -

247 57G -

248 57V1 -

249 58A -

250 58B -

251 58C -

252 58D -

253 58E -
254 59A% -

255 59B% -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

17.10 1745.40

1.70 1743.70

3.60 1740.10

4.10 1736.00

2.70 1733.30

18.90 1714.40

6.00 1708.40

2.80 1705.60

1.00 1704.60

10.00 1694.60

3.80 1690.80

1.30 1689.50

1.60 1687.90

28.60 1659.30

9.00 1650.30

0.80 1649.50

3.30 1646.20

0.90 1645.30

2.00 1643.30

1.30 1642.00

0.80 1641.20

9.50 1631.70

3.90 1627.80

2.50 1625.30

9.10 1616.20
13.00 1603.20

10.10 1593.10
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

256 59C -

257 59D% -

258 59E% -

259 59F -

260 59G -

261 59H -

262 59V1 -

263 60A -

264 60B -

265 60C -

266 60D -

267 Proces 60E -

268 verbal 8296 08.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 60F -

269 de punere 61A -

270 în posesie 61D -

271 61E -

272 62A -

273 62D -

274 63A -

275 63B -

276 64A -

277 64C -

278 64D -

279 64E -

280 64F -

281 64N1 -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

9.30 1583.80

3.80 1580.00

3.90 1576.10

4.20 1571.90

2.80 1569.10

1.50 1567.60

0.40 1567.20

1.80 1565.40

11.10 1554.30

31.50 1522.80

3.10 1519.70

0.90 1518.80

0.70 1518.10

3.70 1514.40

5.30 1509.10

5.00 1504.10

6.80 1497.30

3.00 1494.30

4.80 1489.50

9.60 1479.90

20.40 1459.50

3.20 1456.30

7.20 1449.10

12.70 1436.40

5.30 1431.10

0.30 1430.80
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

282 64N2 -

283 64N3 -

284 65A -

285 65B -

286 65C -

287 65D -

288 65E -

289 65F -

290 65G -

291 65N1 -

292 65N2 -

293 Proces 65N3 -

294 verbal 8296 08.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 65N4 -

295 de punere 65N5 -

296 în posesie 65T1 -

297 66A -

298 66B% -

299 66C -

300 66D -

301 66R1 -

302 66V1 -

303 67A% -

304 67B -

305 68 -

306 69A -

307 69B -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0.20 1430.60

0.20 1430.40

0.40 1430.00

1.70 1428.30

6.80 1421.50

0.70 1420.80

0.50 1420.30

5.00 1415.30

0.40 1414.90

3.80 1411.10

0.20 1410.90

0.40 1410.50

0.40 1410.10

0.70 1409.40

0.20 1409.20

26.20 1383.00

0.40 1382.60

1.20 1381.40

4.30 1377.10

0.30 1376.80

0.20 1376.60

16.70 1359.90

3.20 1356.70

22.40 1334.30

6.30 1328.00

10.80 1317.20
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

308 69C -

309 69M1 -

310 80A -

311 80B -

312 80C -

313 80R1 -

314 81A -

315 81B -

316 81C -

317 81R1 -

318 82A -

319 Proces 82B -

320 verbal 8296 08.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 82C -

321 de punere 82D -

322 în posesie 82R1 -

323 83A -

324 83B -

325 83V1 -

326 60C1 -

327 96A% -

328 96B -

329 98C% -

330 99A -

331 99B -

332 100A% -

333 100B -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

1.90 1315.30

0.40 1314.90

4.70 1310.20

9.40 1300.80

14.10 1286.70

2.00 1284.70

3.80 1280.90

3.30 1277.60

1.10 1276.50

0.10 1276.40

2.50 1273.90

2.00 1271.90

6.50 1265.40

0.50 1264.90

1.30 1263.60

6.20 1257.40

15.00 1242.40

0.50 1241.90

0.10 1241.80

11.60 1230.20

3.00 1227.20

7.30 1219.90

10.70 1209.20

0.30 1208.90

18.30 1190.60

0.40 1190.20
Nr.crt. documentulFelului Datade
DocumentulaprobareNr. scoateriiprovinedenumireaScopuldinterenuldefinitivemodificfondulunitsauăăforestierrioriibeneficiaruld
amenajisticeUnită ile

0 1 2 3 4 5

334335336337338339 8296
îndeProcesverbalposesiepunereTotal 08.10.2008LegeaConsiliul
retrocedări Local Baia
1/2000 - Consiliul SprieBaia Sprie
Local 105C1105A101B103B104B
-

340 Legea 247/2005 -

341342 PVPP 1034 29.02.2012 Parohia Reformată Baia Sprie 114B%114A

343 Total Legea 247/2005 -

4; 5; 6; 12; 14; 21; 32; 38;

344 Diferen e rezultate ca urmare a schimbării bazei cartografice 50;75; 61;78; 63;87; 64;88; 72;90; 73;94; 74;95;

97; 98; 100; 101; 102; 104;

114

2; 3; 7; 10; 11; 16; 17; 18;

345 Diferen e rezultate ca urmare a schimbării bazei cartografice 19;71; 20;76; 22;77; 24;79; 49;84; 62;85; 70;86;

89; 91; 92; 93; 96; 103; 105;

346 Total diferen e datorate schimbării bazei cartografice 106 -

347 Suprafa a fondului forestier la 01.01.2013 -

HotNOTă-râreaĂ: u.a.Comisiei27A%,Judedin U.P.ene Inr.Chiuzbaia,342 din 07.12.2006)cu suprafa aadeTitlului0.70 ha,de nuProprietatea făcut obiectulnr. 430/09.09.2002.rev
dindefinitiveforestierScoaterifondul
ModificforestierIntrăriări SOLD
în suprafa a fondului SuprafaScoateriăTermenforestier reprimiriData
temporare din fondul fondulscotereşări şefuluiSemndeăturaocol
fdinăDefriforestierră silvic

ha ha ha ha ha

6 7 8 9 10 11 12 13

------ 1169.001170.201179.001175.801170.501169.00
1163.2011.201.200.303.205.30

- - -

-- 0.083.00 1165.921166.00

- 3,08 1165,92

36.13 - 1202.05

- 35.71 1166.34

0.42 - 1166.34

- - 1166.34

ea făcut obiectulnr. 430/09.09.2002.revocării de către Comisia Jude eană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor (prin
Documentul de aprobare Scopul modificării efectuate, Modificări în suprafa a fondului

Nr. denumirea unită ii de la care Unită ile

crt. Felul docu- provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări

mentului Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f.

din fond forestier

U.P. II Şuior

Suprafa a fondului forestier la 01.01.2004

Intrări în fond forestier ca urmare a revocării titlurilor de proprietate 430/2002 şi 2476/2003

1% 0,30

2A 0,90

2B 27,20

2C 1,70

2D 2,20

3A 16,80

3B 0,60

Hotărârea 4A a
forestierSuprafeproprietatee intrate înpublicfondulă 19,20

Comisiei statului ca urmare a revocării de 4B 0,50

jude ene pentru către Comisia Jude eană (H.C.J. 4C 1,40

348 stabilirea 342 07.12.2006 342/07.12.2006) a titlului de 5A 12,80

dreptuluiproprietatede proprietate nr. 430/09.09.2002, 5B% 2,00

privată asupra eliberat pe baza Procesului Verbal 5C 0,30

terenurilor denr.233/16.02.2002punere în posesie 6A 34,30

6B 1,20

7A 9,00

7B 1,60

9A% 0,20

65A 9,40

65B 5,20

65C 0,50

65D 1,90
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări

forestier forestier şefului de


scoaterefără din Semnătura

Scoateri SOLD Supraf. Data

Termen repri- fond ocol silvic

forestier

mirii

ha

926,70 - - - - -

- 927,00 - - - - -

- 927,90 - - - - -

- 955,10 - - - - -

- 956,80 - - - - -

- 959,00 - - - - -

- 975,80 - - - - -

- 976,40 - - - - -

- 995,60 - - - - -

- 996,10 - - - - -

- 997,50 - - - - -

- 1010,30 - - - - -

- 1012,30 - - - - -

- 1012,60 - - - - -

- 1046,90 - - - - -

- 1048,10 - - - - -

- 1057,10 - - - - -

- 1058,70 - - - - -

- 1058,90 - - - - -

- 1068,30 - - - - -

- 1073,50 - - - - -

- 1074,00 - - - - -

- 1075,90 - - - - -
Documentul de aprobare Scopul modificării efectuate, Modificări în suprafa a fondului

Nr. denumirea unită ii de la care Unită ile

provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări


crt. Felul docu-

mentului Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f.

din fond forestier

65E 0,40

65F 0,60

65R1 0,90

66A 3,70

66B 32,70

66C 2,40

66R1 1,00

67A 1,70

Hotărârea 67B 38,40

67R1 înrevocpublicfondulăriiă
statuluiforestierSuprafecaproprietateurmaree intratea 0,60 ade

Comisiei 68A 9,90

jude ene pentru către Comisia Jude eană (H.C.J. 68B 1,50

stabilirea

349 dreptului de 342 07.12.2006 342/07.12.2006) a titlului de 68C 6,00

proprietate nr. 430/09.09.2002,

proprietate 68D 8,40

privată asupra eliberat pe baza Procesului Verbal

68E 0,90

de punere în posesie

terenurilor

nr.233/16.02.2002 68R1 1,00

69A 1,80

69B 17,00

69C 1,60

69D 1,40

69E 0,80

69F 5,40

69G 1,20

69R1 0,60

70A 1,00
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări

forestier forestier şefului de


scoaterefără din Semnătura

Scoateri

SOLD Supraf. Data

Termen repri- fond ocol silvic

forestier

mirii

ha

- 1076,30 - - - - -

- 1076,90 - - - - -

- 1077,80 - - - - -

- 1081,50 - - - - -

- 1114,20 - - - - -

- 1116,60 - - - - -

- 1117,60 - - - - -

- 1119,30 - - - - -

- 1157,70 - - - - -

- 1158,30 - - - - -

- 1168,20 - - - - -

- 1169,70 - - - - -

- 1175,70 - - - - -

- 1184,10 - - - - -

- 1185,00 - - - - -

- 1186,00 - - - - -

- 1187,80 - - - - -

- 1204,80 - - - - -

- 1206,40 - - - - -

- 1207,80 - - - - -

- 1208,60 - - - - -

- 1214,00 - - - - -

- 1215,20 - - - - -

- 1215,80 - - - - -

- 1216,80 - - - - -
Documentul de aprobare Scopul modificării efectuate, Modificări în suprafa a fondului

Nr. denumirea unită ii de la care Unită ile

provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări


crt. Felul docu-

mentului Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f.

din fond forestier

70B 6,00

70C 4,60

70D 5,20

70E 1,80

70F 6,80

70G 0,70

70R1 0,20

71A% 2,00

71B 14,70

71C 0,80

Hotărârea 71D a
forestierSuprafeproprietatee intrate înpublicfondulă 3,80

statului ca urmare a revocării de 71E 8,20

Comisiei

71F 0,60

jude ene pentru către Comisia Jude eană (H.C.J.


stabilirea 72A 11,00

350 342 07.12.2006 342/07.12.2006) a titlului de

dreptului de 72B 1,00

proprietate nr. 430/09.09.2002,

proprietate

privată asupra eliberat pe baza Procesului Verbal 72C 0,90

de punere în posesie 72D 0,60

terenurilor

nr.233/16.02.2002

72E 0,40

73A 4,70

73B 12,30

73C 0,80

74A 12,90

74B 0,80

76A 8,00
76B 0,60

76R1 1,40

76R2 0,80

77A 3,60
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări

forestier forestier şefului de


scoaterefără din Semnătura

Scoateri

SOLD Supraf. Data

Termen repri- fond ocol silvic

forestier

mirii

ha

- 1222,80 - - - - -

- 1227,40 - - - - -

- 1232,60 - - - - -

- 1234,40 - - - - -

- 1241,20 - - - - -

- 1241,90 - - - - -

- 1242,10 - - - - -

- 1244,10 - - - - -

- 1258,80 - - - - -

- 1259,60 - - - - -

- 1263,40 - - - - -

- 1271,60 - - - - -

- 1272,20 - - - - -

- 1283,20 - - - - -

- 1284,20 - - - - -

- 1285,10 - - - - -

- 1285,70 - - - - -

- 1286,10 - - - - -

- 1290,80 - - - - -

- 1303,10 - - - - -

- 1303,90 - - - - -

- 1316,80 - - - - -

- 1317,60 - - - - -

- 1325,60 - - - - -
- 1326,20 - - - - -

- 1327,60 - - - - -

- 1328,40 - - - - -

- 1332,00 - - - - -
Documentul de aprobare Scopul modificării efectuate, Modificări în suprafa a fondului

Nr. denumirea unită ii de la care Unită ile

provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări


crt. Felul docu-

mentului Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f.

din fond forestier

77B 1,00

77R1 0,20

81 1,20

82 0,90

83% 4,48

84 0,80

Hotărârea 85% 1,74

86A înrevocpublicfondulăriiă
statuluiforestierSuprafecaproprietateurmaree intratea 0,40 ade

Comisiei 86B 4,00

jude ene pentru către Comisia Jude eană (H.C.J. 86C 2,00

stabilirea

351 dreptului de 342 07.12.2006 342/07.12.2006) a titlului de 86D 16,00

proprietate nr. 430/09.09.2002,

proprietate 86E 4,10

privată asupra eliberat pe baza Procesului Verbal

86F 2,70

de punere în posesie

terenurilor

nr.233/16.02.2002 86G 0,80

86H 0,60

86I 5,80

87A 1,40

87B 1,30

87C 1,70

87D% 14,38

87E 0,50

352 Total 471,30


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări

forestier forestier şefului de


scoaterefără din Semnătura

Scoateri

SOLD Supraf. Data

Termen repri- fond ocol silvic

forestier

mirii

ha

- 1333,00 - - - - -

- 1333,20 - - - - -

- 1334,40 - - - - -

- 1335,30 - - - - -

- 1339,78 - - - - -

- 1340,58 - - - - -

- 1342,32 - - - - -

- 1342,72 - - - - -

- 1346,72 - - - - -

- 1348,72 - - - - -

- 1364,72 - - - - -

- 1368,82 - - - - -

- 1371,52 - - - - -

- 1372,32 - - - - -

- 1372,92 - - - - -

- 1378,72 - - - - -

- 1380,12 - - - - -

- 1381,42 - - - - -

- 1383,12 - - - - -

- 1397,50 - - - - -

- 1398,00 - - - - -

- 1398,00 - - - - -
Documentul de aprobare Scopul modificării efectuate, Modificări în suprafa a fondului

Nr. denumirea unită ii de la care Unită ile

provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări


crt. Felul docu-

mentului Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f.

din fond forestier

8% 8,10

9A% 2,60

9B 0,80

9C 5,90

9D 1,60

9E 0,90

9F 0,60

9G 0,80

10A 2,90

10B 6,50

Hotărârea 11A a
forestierSuprafeproprietatee intrate înpublicfondulă 1,50

statului ca urmare a revocării de 11B 6,00

Comisiei

11C 4,80

jude ene pentru către Comisia Jude eană (H.C.J.


stabilirea 11D 1,40

353 342 07.12.2006 342/07.12.2006) a titlului de

dreptului de 11E 2,50

proprietate nr. 2476/12.08.2003,

proprietate

privată asupra eliberat pe baza Procesului Verbal 11F 5,90

de punere în posesie 11G 7,00

terenurilor

nr.4573/05.08.2003

12A 29,10

12B 1,10

12C 2,20

12D 1,10

13A 12,50

13B 4,40

14A 15,50
14B 7,80

14C 8,40

14D 1,80

15A 0,80
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări

forestier forestier şefului de


scoaterefără din Semnătura

Scoateri

SOLD Supraf. Data

Termen repri- fond ocol silvic

forestier

mirii

ha

- 1406,10 - - - - -

- 1408,70 - - - - -

- 1409,50 - - - - -

- 1415,40 - - - - -

- 1417,00 - - - - -

- 1417,90 - - - - -

- 1418,50 - - - - -

- 1419,30 - - - - -

- 1422,20 - - - - -

- 1428,70 - - - - -

- 1430,20 - - - - -

- 1436,20 - - - - -

- 1441,00 - - - - -

- 1442,40 - - - - -

- 1444,90 - - - - -

- 1450,80 - - - - -

- 1457,80 - - - - -

- 1486,90 - - - - -

- 1488,00 - - - - -

- 1490,20 - - - - -

- 1491,30 - - - - -

- 1503,80 - - - - -

- 1508,20 - - - - -

- 1523,70 - - - - -
- 1531,50 - - - - -

- 1539,90 - - - - -

- 1541,70 - - - - -

- 1542,50 - - - - -
Documentul de aprobare Scopul modificării efectuate, Modificări în suprafa a fondului

Nr. denumirea unită ii de la care Unită ile

provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări


crt. Felul docu-

mentului Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f.

din fond forestier

15B 0,80

15C 0,40

15D 1,50

15E 3,80

15F 1,50

15G 7,20

16A 4,80

16B 6,70

16C 0,20

17A 3,50

Hotărârea 17B a
forestierSuprafeproprietatee intrate înpublicfondulă 2,80

statului ca urmare a revocării de 17C 2,30

Comisiei

17D 4,50

jude ene pentru către Comisia Jude eană (H.C.J.


stabilirea 17E 1,00

354 342 07.12.2006 342/07.12.2006) a titlului de

dreptului de 18A 6,30

proprietate nr. 2476/12.08.2003,

proprietate

privată asupra eliberat pe baza Procesului Verbal 18B 15,40

de punere în posesie 18C 1,50

terenurilor

nr.4573/05.08.2003

19A 3,50

19B 2,90

19C 0,80

19D 0,80

20A 5,40

20B 11,10

20C 0,60
20D 1,40

20E 1,00

21A 5,10

21B 1,00
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări

forestier forestier şefului de


scoaterefără din Semnătura

Scoateri

SOLD Supraf. Data

Termen repri- fond ocol silvic

forestier

mirii

ha

- 1543,30 - - - - -

- 1543,70 - - - - -

- 1545,20 - - - - -

- 1549,00 - - - - -

- 1550,50 - - - - -

- 1557,70 - - - - -

- 1562,50 - - - - -

- 1569,20 - - - - -

- 1569,40 - - - - -

- 1572,90 - - - - -

- 1575,70 - - - - -

- 1578,00 - - - - -

- 1582,50 - - - - -

- 1583,50 - - - - -

- 1589,80 - - - - -

- 1605,20 - - - - -

- 1606,70 - - - - -

- 1610,20 - - - - -

- 1613,10 - - - - -

- 1613,90 - - - - -

- 1614,70 - - - - -

- 1620,10 - - - - -

- 1631,20 - - - - -

- 1631,80 - - - - -
- 1633,20 - - - - -

- 1634,20 - - - - -

- 1639,30 - - - - -

- 1640,30 - - - - -
Documentul de aprobare Scopul modificării efectuate, Modificări în suprafa a fondului

Nr. denumirea unită ii de la care Unită ile

provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări


crt. Felul docu-

mentului Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele def. din f.f.

din fond forestier

21C 2,10

22A 3,30

22B 2,40

22C 6,80

22D 0,80

22E 1,50

23A 5,90

23B 9,20

23C 5,70

24 1,70

Hotărârea 25 a
forestierSuprafeproprietatee intrate înpublicfondulă 5,00

statului ca urmare a revocării de 26A 14,70

Comisiei

26B 3,90

jude ene pentru către Comisia Jude eană (H.C.J.


stabilirea 26C 1,00

355 342 07.12.2006 342/07.12.2006) a titlului de

dreptului de 26D 0,70

proprietate nr. 2476/12.08.2003,

proprietate

privată asupra eliberat pe baza Procesului Verbal 27A 6,10

de punere în posesie 27B 2,50

terenurilor

nr.4573/05.08.2003

27C 10,50

27D 0,50

27E 1,20

28A 6,00

28B 1,80

28C 15,00

28D 0,20
28E 0,60

29A 28,80

29B 0,90

29C 0,30
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări

forestier forestier şefului de


scoaterefără din Semnătura

Scoateri

SOLD Supraf. Data

Termen repri- fond ocol silvic

forestier

mirii

ha

- 1642,40 - - - - -

- 1645,70 - - - - -

- 1648,10 - - - - -

- 1654,90 - - - - -

- 1655,70 - - - - -

- 1657,20 - - - - -

- 1663,10 - - - - -

- 1672,30 - - - - -

- 1678,00 - - - - -

- 1679,70 - - - - -

- 1684,70 - - - - -

- 1699,40 - - - - -

- 1703,30 - - - - -

- 1704,30 - - - - -

- 1705,00 - - - - -

- 1711,10 - - - - -

- 1713,60 - - - - -

- 1724,10 - - - - -

- 1724,60 - - - - -

- 1725,80 - - - - -

- 1731,80 - - - - -

- 1733,60 - - - - -

- 1748,60 - - - - -

- 1748,80 - - - - -
- 1749,40 - - - - -

- 1778,20 - - - - -

- 1779,10 - - - - -

- 1779,40 - - - - -
Documentul de aprobare Scopul modificării efectuate, Modificări în suprafa a fondului

Nr. denumirea unită ii de la care Unită ile

provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări


crt. Felul docu-

mentului Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele

din fond forestier

29N1 0,20

30A 28,30

30B 0,60

30C 0,60

30D 1,20

Hotărârea 30E înrevocpublicfondulăriiă


statuluiforestierSuprafecaproprietateurmaree intratea 8,70 ade

Comisiei 31A 1,50

jude ene pentru către Comisia Jude eană (H.C.J. 31B 3,00

stabilirea

356 dreptului de 342 07.12.2006 342/07.12.2006) a titlului de 31C 4,00

proprietate nr. 2476/12.08.2003,

privatproprietateă asupra eliberat pe baza Procesului Verbal 31D 4,70

de punere în posesie 31E 8,50

terenurilor

nr.4573/05.08.2003 31F 1,70

31G 3,10

32A 3,00

32B 2,60

32C 0,50

32D 3,10

357 TotalTotalintrări 456,70

358 Retrocedări - Legea 1/2000 - Consiliul Local928,00


Baia Sprie

1% -

2A -

2B -

359 Proces verbal de 8296 8.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 2C -

punere în posesie 2D -

3A -

3B -

4A -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări

forestier forestier şefului de


scoaterefără din Semnătura

Scoateri

SOLD Supraf. Data

def. din f.f. Termen repri- fond ocol silvic

forestier

mirii

ha

- 1779,60 - - - - -

- 1807,90 - - - - -

- 1808,50 - - - - -

- 1809,10 - - - - -

- 1810,30 - - - - -

- 1819,00 - - - - -

- 1820,50 - - - - -

- 1823,50 - - - - -

- 1827,50 - - - - -

- 1832,20 - - - - -

- 1840,70 - - - - -

- 1842,40 - - - - -

- 1845,50 - - - - -

- 1848,50 - - - - -

- 1851,10 - - - - -

- 1851,60 - - - - -

- 1854,70 - - - - -

- 1854,70 - - - - -

- 1854,70 - - - - -

0,30 1854,40 - - - - -

0,90 1853,50 - - - - -

27,20 1826,30 - - - - -

1,70 1824,60 - - - - -

2,20 1822,40 - - - - -

16,80 1805,60 - - - - -

0,60 1805,00 - - - - -

19,20 1785,80 - - - - -
Documentul de aprobare Scopul modificării efectuate, Modificări în suprafa a fondului

Nr. denumirea unită ii de la care Unită ile

provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări


crt. Felul docu-

mentului Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele

din fond forestier

4C -

5A -

5B% -

5C -

6A -

6B -

7A -

7B -

8% -

9A -

9B -

9C -

9D -

360 Proces verbal de 8296 8.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 9E -

punere în posesie 9F -

9G -

10A -

10B -

11A -

11B -

11C -

11D -

11E -

11F -

11G -

12A -

12B -

12C -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări

forestier forestier şefului de


scoaterefără din Semnătura

Scoateri

SOLD Supraf. Data

def. din f.f. Termen repri- fond ocol silvic

forestier

mirii

ha

1,40 1784,40 - - - - -

12,80 1771,60 - - - - -

2,00 1769,60 - - - - -

0,30 1769,30 - - - - -

34,30 1735,00 - - - - -

1,20 1733,80 - - - - -

9,00 1724,80 - - - - -

1,60 1723,20 - - - - -

8,10 1715,10 - - - - -

2,80 1712,30 - - - - -

0,80 1711,50 - - - - -

5,90 1705,60 - - - - -

1,60 1704,00 - - - - -

0,90 1703,10 - - - - -

0,60 1702,50 - - - - -

0,80 1701,70 - - - - -

2,90 1698,80 - - - - -

6,50 1692,30 - - - - -

1,50 1690,80 - - - - -

6,00 1684,80 - - - - -

4,80 1680,00 - - - - -

1,40 1678,60 - - - - -

2,50 1676,10 - - - - -

5,90 1670,20 - - - - -

7,00 1663,20 - - - - -

29,10 1634,10 - - - - -

1,10 1633,00 - - - - -

2,20 1630,80 - - - - -
Documentul de aprobare Scopul modificării efectuate, Modificări în suprafa a fondului

Nr. denumirea unită ii de la care Unită ile

provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări


crt. Felul docu-

mentului Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele

din fond forestier

12D -

13A -

13B -

14A -

14B -

14C -

14D -

15A -

15B -

15C -

15D -

15E -

15F -

361 Proces verbal de 8296 8.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 15G -

punere în posesie 16A -

16B -

16C -

17A -

17B -

17C -

17D -

17E -

18A -

18B -

18C -

19A -

19B -

19C -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări

forestier forestier şefului de


scoaterefără din Semnătura

Scoateri

SOLD Supraf. Data

def. din f.f. Termen repri- fond ocol silvic

forestier

mirii

ha

1,10 1629,70 - - - - -

12,50 1617,20 - - - - -

4,40 1612,80 - - - - -

15,50 1597,30 - - - - -

7,80 1589,50 - - - - -

8,40 1581,10 - - - - -

1,80 1579,30 - - - - -

0,80 1578,50 - - - - -

0,80 1577,70 - - - - -

0,40 1577,30 - - - - -

1,50 1575,80 - - - - -

3,80 1572,00 - - - - -

1,50 1570,50 - - - - -

7,20 1563,30 - - - - -

4,80 1558,50 - - - - -

6,70 1551,80 - - - - -

0,20 1551,60 - - - - -

3,50 1548,10 - - - - -

2,80 1545,30 - - - - -

2,30 1543,00 - - - - -

4,50 1538,50 - - - - -

1,00 1537,50 - - - - -

6,30 1531,20 - - - - -

15,40 1515,80 - - - - -

1,50 1514,30 - - - - -

3,50 1510,80 - - - - -

2,90 1507,90 - - - - -

0,80 1507,10 - - - - -
Documentul de aprobare Scopul modificării efectuate, Modificări în suprafa a fondului

Nr. denumirea unită ii de la care Unită ile

provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări


crt. Felul docu-

mentului Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele

din fond forestier

19D -

20A -

20B -

20C -

20D -

20E -

21A -

21B -

21C -

22A -

22B -

22C -

22D -

362 Proces verbal de 8296 8.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 22E -

punere în posesie 23A -

23B -

23C -

24 -

25 -

26A -

26B -

26C -

26D -

27A -

27B -

27C -

27D -

27E -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări

forestier forestier şefului de


scoaterefără din Semnătura

Scoateri

SOLD Supraf. Data

def. din f.f. Termen repri- fond ocol silvic

forestier

mirii

ha

0,80 1506,30 - - - - -

5,40 1500,90 - - - - -

11,10 1489,80 - - - - -

0,60 1489,20 - - - - -

1,40 1487,80 - - - - -

1,00 1486,80 - - - - -

5,10 1481,70 - - - - -

1,00 1480,70 - - - - -

2,10 1478,60 - - - - -

3,30 1475,30 - - - - -

2,40 1472,90 - - - - -

6,80 1466,10 - - - - -

0,80 1465,30 - - - - -

1,50 1463,80 - - - - -

5,90 1457,90 - - - - -

9,20 1448,70 - - - - -

5,70 1443,00 - - - - -

1,70 1441,30 - - - - -

5,00 1436,30 - - - - -

14,70 1421,60 - - - - -

3,90 1417,70 - - - - -

1,00 1416,70 - - - - -

0,70 1416,00 - - - - -

6,10 1409,90 - - - - -

2,50 1407,40 - - - - -

10,50 1396,90 - - - - -

0,50 1396,40 - - - - -

1,20 1395,20 - - - - -
Documentul de aprobare Scopul modificării efectuate, Modificări în suprafa a fondului

Nr. denumirea unită ii de la care Unită ile

provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări


crt. Felul docu-

mentului Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele

din fond forestier

28A -

28B -

28C -

28D -

28E -

29A -

29B -

29C -

29N1 -

30A -

30B -

30C -

30D -

363 Proces verbal de 8296 8.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 30E -

punere în posesie 31A -

31B -

31C -

31D -

31E -

31F -

31G -

32A -

32B -

32C -

32D -

52E -

52H -

52I -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări

forestier forestier şefului de


scoaterefără din Semnătura

Scoateri

SOLD Supraf. Data

def. din f.f. Termen repri- fond ocol silvic

forestier

mirii

ha

6,00 1389,20 - - - - -

1,80 1387,40 - - - - -

15,00 1372,40 - - - - -

0,20 1372,20 - - - - -

0,60 1371,60 - - - - -

28,80 1342,80 - - - - -

0,90 1341,90 - - - - -

0,30 1341,60 - - - - -

0,20 1341,40 - - - - -

28,30 1313,10 - - - - -

0,60 1312,50 - - - - -

0,60 1311,90 - - - - -

1,20 1310,70 - - - - -

8,70 1302,00 - - - - -

1,50 1300,50 - - - - -

3,00 1297,50 - - - - -

4,00 1293,50 - - - - -

4,70 1288,80 - - - - -

8,50 1280,30 - - - - -

1,70 1278,60 - - - - -

3,10 1275,50 - - - - -

3,00 1272,50 - - - - -

2,60 1269,90 - - - - -

0,50 1269,40 - - - - -

3,10 1266,30 - - - - -

0,80 1265,50 - - - - -

4,20 1261,30 - - - - -

5,50 1255,80 - - - - -
Documentul de aprobare Scopul modificării efectuate, Modificări în suprafa a fondului

Nr. denumirea unită ii de la care Unită ile

provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări


crt. Felul docu-

mentului Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele

din fond forestier

52R3 -

52R4 -

53A -

53C -

53D -

53E -

53G -

54A -

54B -

54C -

54D -

54E -

54F -

364 Proces verbal de 8296 8.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 55A -

punere în posesie 55B -

55C -

56A -

56B -

58B -

58C -

58T1 -

59D -

59E -

60A -

60R1 -

67A -

67B -

67R1 -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări

forestier forestier şefului de


scoaterefără din Semnătura

Scoateri

SOLD Supraf. Data

def. din f.f. Termen repri- fond ocol silvic

forestier

mirii

ha

3,10 1252,70 - - - - -

0,90 1251,80 - - - - -

2,10 1249,70 - - - - -

3,20 1246,50 - - - - -

8,90 1237,60 - - - - -

4,00 1233,60 - - - - -

2,00 1231,60 - - - - -

5,00 1226,60 - - - - -

4,50 1222,10 - - - - -

15,60 1206,50 - - - - -

5,80 1200,70 - - - - -

3,40 1197,30 - - - - -

0,80 1196,50 - - - - -

13,00 1183,50 - - - - -

2,30 1181,20 - - - - -

2,40 1178,80 - - - - -

4,60 1174,20 - - - - -

26,50 1147,70 - - - - -

9,70 1138,00 - - - - -

5,30 1132,70 - - - - -

0,70 1132,00 - - - - -

3,00 1129,00 - - - - -

1,40 1127,60 - - - - -

7,00 1120,60 - - - - -

1,20 1119,40 - - - - -

1,70 1117,70 - - - - -

38,40 1079,30 - - - - -

0,60 1078,70 - - - - -
Documentul de aprobare Scopul modificării efectuate, Modificări în suprafa a fondului

Nr. denumirea unită ii de la care Unită ile

provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări


crt. Felul docu-

mentului Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele

din fond forestier

68A -

68B -

68C -

68D -

68E -

68R1 -

69A -

69B -

69C -

69D -

69E -

69F -

69G -

365 Proces verbal de 8296 8.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 69R1 -

punere în posesie 70A -

70B -

70C -

70D -

70E -

70F -

70G -

70R1 -

71A -

71B -

71C -

71D -

71E -

71F -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări

forestier forestier şefului de


scoaterefără din Semnătura

Scoateri

SOLD Supraf. Data

def. din f.f. Termen repri- fond ocol silvic

forestier

mirii

ha

9,90 1068,80 - - - - -

1,50 1067,30 - - - - -

6,00 1061,30 - - - - -

8,40 1052,90 - - - - -

0,90 1052,00 - - - - -

1,00 1051,00 - - - - -

1,80 1049,20 - - - - -

17,00 1032,20 - - - - -

1,60 1030,60 - - - - -

1,40 1029,20 - - - - -

0,80 1028,40 - - - - -

5,40 1023,00 - - - - -

1,20 1021,80 - - - - -

0,60 1021,20 - - - - -

1,00 1020,20 - - - - -

6,00 1014,20 - - - - -

4,60 1009,60 - - - - -

5,20 1004,40 - - - - -

1,80 1002,60 - - - - -

6,80 995,80 - - - - -

0,70 995,10 - - - - -

0,20 994,90 - - - - -

11,10 983,80 - - - - -

14,70 969,10 - - - - -

0,80 968,30 - - - - -

3,80 964,50 - - - - -

8,20 956,30 - - - - -

0,60 955,70 - - - - -
Documentul de aprobare Scopul modificării efectuate, Modificări în suprafa a fondului

Nr. denumirea unită ii de la care Unită ile

provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări


crt. Felul docu-

mentului Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele

din fond forestier

71R1 -

72A -

72B -

72C -

72D -

72E -

73A -

73B -

73C -

74A -

74B -

76A -

76B -

366 Proces verbal de 8296 8.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 76R1 -

punere în posesie 76R2 -

77A -

77B -

77R1 -

81 -

82 -

83% -

84 -

85% -

86A -

86B -

86C -

86D -

86E -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări

forestier forestier şefului de


scoaterefără din Semnătura

Scoateri

SOLD Supraf. Data

def. din f.f. Termen repri- fond ocol silvic

forestier

mirii

ha

0,80 954,90 - - - - -

11,00 943,90 - - - - -

1,00 942,90 - - - - -

0,90 942,00 - - - - -

0,60 941,40 - - - - -

0,40 941,00 - - - - -

4,70 936,30 - - - - -

12,30 924,00 - - - - -

0,80 923,20 - - - - -

12,90 910,30 - - - - -

0,80 909,50 - - - - -

8,00 901,50 - - - - -

0,60 900,90 - - - - -

1,40 899,50 - - - - -

0,80 898,70 - - - - -

3,60 895,10 - - - - -

1,00 894,10 - - - - -

0,20 893,90 - - - - -

1,20 892,70 - - - - -

0,90 891,80 - - - - -

4,48 887,32 - - - - -

0,80 886,52 - - - - -

1,74 884,78 - - - - -

0,40 884,38 - - - - -

4,00 880,38 - - - - -

2,00 878,38 - - - - -

16,00 862,38 - - - - -

4,10 858,28 - - - - -
Documentul de aprobare Scopul modificării efectuate,

Nr. denumirea unită ii de la care Unită ile

crt. Felul docu- provine terenul sau beneficiarul amenajistice/

mentului Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele

din fond forestier

86F

86G

86H

86I

367 Proces verbal de 8296 8.10.2008 Consiliul Local Baia Sprie 87A

punere în posesie 87B

87C

87D%

87E

Total retrocedări Legea 1/2000 - Consiliul Local Baia Sprie 91L1

368

Scoateri definitive de suprafe e din fondul forestier

369 I.T.R.S.V.Decizie 9 02.03.2012 S.C. Concazmar Prod Com S.R.L. 58A%

370 Decizie 76 23.10.2012 S.C. Elleti ComBorşaTrans S.R.L. 31A1%

I.T.R.S.V. 31V1

35A%

36A%

36B%

43%

44A%

371 Ordin MAPDR 785 27.10.2004 S.C. Turist Şuior S.R.L. Baia Sprie 45A

45B%

45F

45G

51B%

51C%

51D%
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări

forestier forestier şefului de


scoaterefără din Semnătura

Intrări Scoateri SOLD Supraf. Data

def. din f.f. Termen repri- fond ocol silvic

forestier

mirii

ha

- 2,70 855,58 - - - - -

- 0,80 854,78 - - - - -

- 0,60 854,18 - - - - -

- 5,80 848,38 - - - - -

- 1,40 846,98 - - - - -

- 1,30 845,68 - - - - -

- 1,70 843,98 - - - - -

- 14,38 829,60 - - - - -

- 0,50 829,10 - - - - -

- 0,50 828,60 - - - - -

- 1026,10 828,60 - - - - -

- 0,11 828,49 - - - - -

- 0,18 828,31 - - - - -

- 0,60 827,71 - - - - -

- 0,25 827,46 - - - - -

- 0,94 826,52 - - - - -

- 1,43 825,09 - - - - -

- 0,24 824,85 - - - - -

- 12,93 811,92 - - - - -

- 2,40 809,52 - - - - -

- 0,82 808,70 - - - - -

- 0,20 808,50 - - - - -

- 1,20 807,30 - - - - -

- 0,10 807,20 - - - - -

- 2,87 804,33 - - - - -

- 0,16 804,17 - - - - -
Nr. Documentul de aprobare Scopuldenumireamodificunităăriiii deefectuate,la
Unităcare
ile Modificări în suprafa a fondului

provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări


crt. Felul docu-

mentului Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele

din fond forestier

52G% -

52K% -

372 Ordin MAPDR 785 27.10.2004 S.C. Turist Şuior S.R.L. Baia Sprie 52R1% -

53B% -

53F% -

53R1% -

52B% -

373 Decizie 43 22.03.2007 SC Adiral 52D -

I.T.R.S.V. 52F% -

52R2% -

374 Decizie 42 22.03.2007 SC Coza Media 50C% -

I.T.R.S.V. 52K% -

52B% -

375 Decizie 41 22.03.2007 SC Coza Rent 52C% -

I.T.R.S.V. 52R1% -

52R2% -

52G% -

Decizie 52J% -

376 I.T.R.S.V. 44 22.03.2007 SC Cozmircom 52R1% -

53B% -

53R1% -

377 Total scoateriIntrdefinitiveări de suprafedin fondule în fondforestierforestier ca urmare-a compensărilor pentru scoaterile defini

378 I.T.R.S.V.Decizie 9 02.03.2012 S.C. Concazmar Prod Com S.R.L. 95% 1,27

379 I.T.R.S.V.Decizie 76 23.10.2012 S.C. Elleti ComBorşaTrans S.R.L. 95% 5,53


forestier Scoateri temporareforestier din fondul scoatereDefrifărşăă dinri şefului de
Semnătura

Scoateri Data

SOLD Supraf.

def. din f.f. Termen repri- fond ocol silvic

mirii forestier

ha

0,68 803,49 - - - - -

1,16 802,33 - - - - -

0,36 801,97 - - - - -

1,68 800,29 - - - - -

0,60 799,69 - - - - -

0,44 799,25 - - - - -

0,11 799,14 - - - - -

0,28 798,86 - - - - -

0,46 798,40 - - - - -

0,11 798,29 - - - - -

0,45 797,84 - - - - -

0,53 797,31 - - - - -

0,07 797,24 - - - - -

0,13 797,11 - - - - -

0,72 796,39 - - - - -

0,06 796,33 - - - - -

0,13 796,20 - - - - -

0,19 796,01 - - - - -

0,13 795,88 - - - - -

0,10 795,78 - - - - -

0,44 795,34 - - - - -

33,26 795,34 - - - - -

- 796,61 - - - - -

- 802,14 - - - - -
Documentul de aprobare Scopul modificării efectuate, Modificări în suprafa a fondului

Nr. denumirea unită ii de la care Unită ile

provine terenul sau beneficiarul amenajistice/ Intrări


crt.

Felul docu-

mentului Nr. Data scoaterii definitive sau temporare parcele

din fond forestier

Decizie S.C. Hydrotech Electric S.R.L.

380 I.T.R.S.V. 78 02.11.2012Total Cluj-Napoca


intrări ca urmare a compensărilor 94 0,25

381 7,05

1; 5; 33; 35; 36; 38;

382 Diferen e rezultate ca urmare a schimbării bazei cartografice 40;48; 42;51; 44;52; 45;53;34,17
47;57;

59; 64; 78; 80; 88

383 Diferen e rezultate ca urmare a schimbării bazei cartografice 34;46; 37;49; 39;50; 41;55;- 43;58;

61; 62; 63; 79

384 Total diferen e datorate schimbării bazei cartografice -

- Suprafa a fondului forestier la 01.01.2013


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări

forestier forestier şefului de


scoaterefără din Semnătura

Scoateri

SOLD Supraf. Data

def. din f.f. Termen repri- fond ocol silvic

forestier

mirii

ha

- 802,39 - - - - -

- 802,39 - - - - -

- 836,56 - - - - -

44,03 792,53 - - - - -

9,86 792,53 - - - - -

792,53 - - - - -
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

- U.P. III Cavnic

- SuprafaActe dea fonduluiretrocedareforestierneidentificatela 01.01.2004la amenajarea precedentă


-

385 proprietateTitlu de 60471 29.08.1996 Mihalca Vasile 4M1

386 proprietateTitlu de 43615 21.05.1999 Rad Virgil 4M1

387 proprietateTitlu de 6030 08.01.1999 Vaida Gheorghe 4M1

388 proprietateTitlu de 44246 14.08.1997 Corzan Dumitru 5M1

389 proprietateTitlu de 60471 13.05.1996 Tarta Flore 14M3

390 proprietateTitlu de 44246/78 20.07.1997 Petrehus Vasile 18M1

391 proprietateTitlu de 60471/49 20.04.1996 Cotofan Ionut 18M1

392 proprietateTitlu de 529/54 26.08.1993 Rotar Maria 18M1

393 proprietateTitlu de 60099/79 16.11.1995 Farcas Ioan 22

394 proprietateTitlu de 6070/27 11.02.1999 Goloman Gavril 34

395 proprietateTitlu de 60099 16.05.1995 Petrule Stefan 106


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

2671,70

- -

1.000 2670.70

0.280 2670.42

0.320 2670.10

0.260 2669.84

0.780 2669.06

0.740 2668.32

0.970 2667.35

1.280 2666.07

0.700 2665.37

0.750 2664.62

1.000 2663.62
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

396 proprietateTitlu de 60471/32 16.11.1995 Cernestean Vasile 120A

397 proprietateTitlu de 6099/55 24.08.1995 Mihalca Gheorghe 125

398 proprietateTitlu de 6090/17 30.06.1999 Pop Gavril 145A

399 proprietateTitlu de 60069/89 20.04.1995 Cinta Vasile 146

400 proprietateTitlu de 60471/22 24.09.1995 Petrehus Valeria 146

401 proprietateTitlu de 60471/22 24.09.1995 Trif Ioana 146

402 dede
proprietateTitluTitlu6071/22 24.09.1995 Ciocotisan Onita 146

403 proprietateTitlu de60069/90 27.04.1995 Barbut Ana, Tetisan 146

404 proprietateTitlu de40069/88 20.04.1995 Tamas Liviu 147M1

405 proprietateTitlu de4426/55 30.05.1997 Cosma Cornel 147M1

406 proprietateTitlu de60099/37 16.05.1995 Rogoz Vasile 147M1

407 proprietateTitlu de60069/91 27.04.1995 Ciocas Aurel 147M1

408 proprietate 60069/87 20.04.1995 Dradean Ioan 147M1

409 Total Legea 18/1991 - -


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0.560 2663.06

0.400 2662.66

0.300 2662.36

0.700 2661.66

0.340 2661.32

0.500 2660.82

0.330 2660.49

0.620 2659.87

1.000 2658.87

1.000 2657.87

0.710 2657.16

0.720 2656.44

0.260 2656.18

15,52 2656,18
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări


scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr. Data


ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6
410 proprietateTitlu de1195 05.02.2003 Parohia Copalnic 3A

411 Procesverbal 1452 23.08.2002 Micle Vasile 4M1

412 Procesverbal 1433 23.08.2002 Rad Veronica 4M1

413 Procesverbal 1434 23.08.2002 Petrus Ioan 4M1

414 Procesverbal 1441 23.08.2002 Petrus Ileana 4M1

415 Procesverbal 1284 11.07.2002 Petrus Alexandru 4M1

416 Procesverbal 5 24.06.2003 Balaj Aurelia 5M1

417 Procesverbal 3656 17.07.2003 Mihalca Ileana 5M1

418 Procesverbal 95 12.11.2002 Parohia Berinta 5M1

419 Procesverbal 1374 23.08.2002 Mihalca Ioan 5M1

420 Procesverbal 1350 22.08.2002 Almasan Teodor 5M1

421 Procesverbal 9 13.07.2001 Ghete Cornel 5M1

422 proprietateTitlu de2638 22.10.2002 Ungur Cornel 9A


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

silvic

din fondul SOLD Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13
1.600 2654.58

0.370 2654.21

0.300 2653.91

0.360 2653.55

1.000 2652.55

1.200 2651.35

1.720 2649.63

1.720 2647.91

3.000 2644.91

0.900 2644.01

0.500 2643.51

1.000 2642.51

1.000 2641.51
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări


scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr. Data


ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

423 proprietateTitlu de1680 08.04.2003 Cotofan Ionut 14M3

424 proprietateTitlu de2684 26.02.2003 Rus Cornel 14M3

425 proprietateTitlu de1688 14.06.2003 Primăria Copalnic Mănăştur 19

426 Procesverbal 955 17.07.2003 Parohia Copalnic Mănăştur 26B

427 proprietateTitlu de2647 26.02.2002 Chira Stefan 26B

428 Procesverbal 63 30.10.2002 Bud Ioana 33A

429 Procesverbal 1409 22.08.2002 Dragomir Silviu 105M1

430 proprietateTitlu de52986 21.12.2002 Mihalca Doina 106

431 proprietateTitlu de52986 21.12.2002 Cont Cornelia 106

432 proprietateTitlu de1682 23.04.2003 Ungur Sarb Ioan 115M1

433 proprietateTitlu de1677 21.04.2003 Tamas Liviu 115M1

434 proprietateTitlu de1679 08.04.2003 Rat Stefan 119

435 Procesverbal 52 02.07.2003 Dragos Antoaneta 128


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

silvic

din fondul SOLD Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0.970 2640.54

0.680 2639.86

5.400 2634.46

2.400 2632.06

0.290 2631.77

1.000 2630.77

0.540 2630.23

0.650 2629.58

1.000 2628.58

1.400 2627.18

1.400 2625.78

1.200 2624.58

0.900 2623.68
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări


scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr. Data


ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

436 Procesverbal 95 05.08.2002 Parohia Vad 130

437 Procesverbal 1450 23.08.2002 Marc Nastasia 131

438 Procesverbal 678 14.09.2002 Marc Nastasia 131

439 Procesverbal 674 10.09.2002 Marc Parasca 131

440 Procesverbal 1599 05.09.2002 Les Valer 145B

441 Procesverbal 1599 05.09.2002 Les Aurelia 145B

442 Procesverbal 1599 05.09.2002 Les Simion 145B

443 Procesverbal 5687 25.11.2002 Tamas Liviu 146

444 proprietateTitlu de1668 15.11.2002 Tamas Gheorghe 146

445 proprietateTitlu de1667 15.11.2002 Grigor Liviu 146

446 proprietateTitlu de6237 16.10.2001 Ciceu Gheorghe 146

447 proprietateTitlu de2667 16.10.2003 Ciceu Gheorghe 146

448 proprietateTitlu de1683 08.04.2003 Cosma Dorin 147M1


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

silvic

din fondul SOLD Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

4.200 2619.48

0.140 2619.34

0.260 2619.08

0.500 2618.58

0.520 2618.06

0.450 2617.61

0.430 2617.18

0.660 2616.52

1.000 2615.52

1.000 2614.52

1.000 2613.52

1.720 2611.80

1.000 2610.80
Documentul de Scopul modificări efectuate
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile


Nr. Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice

0 1 2 3 4 5

449 proprietateTitlu de
2640 26.02.2003 Fane Ioan 147M1

450 Procesverbal 15 11.12.2002 Cernestean Ioan 147M1

451 proprietateTitlu de
52986/53 30.07.2001 Rad Onisim 147M1

452 Procesverbal 222 21.11.2002 Pop Gavril 153

453 Total Legea


Total acte de retrocedare neidentificate 1/2000 precedentă
la amenajarea -
454
455 Legea 1/2000
456 Procesverbal 2474 19.07.2005 Pop Viorica 3A

457 Procesverbal 2469 18.07.2005 Micle Ioan 3A

458 proprietateTitlu de
60069/88 22.05.2005 Tamas Liviu 10

459 proprietateTitlu de
6236 14.01.2004 Petrehus Cornelia 19

460 proprietateTitlu de
60099/54 21.05.2005 Dulf Viorica 21J

461 Procesverbal 3 13.10.2004 Surani Cornel 30A

462 Procesverbal 2 13.10.2004 Fat Alexa 33A

463 Procesverbal 8 01.09.2004 Pop Gheorghe şi al ii 33A


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

forestier fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

Intrări dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha ha

6 7 8 9 10 11 12 13

1.000 2609.80

0.620 2609.18

0.210 2608.97

0.400 2608.57

- 47,61 2608,57
- 63,13 2608,57
- - -
- 0.27 2608.30

- 0.27 2608.03

- 0.20 2607.83

- 0.74 2607.09

- 0.30 2606.79

- 5.94 2600.85

- 3.18 2597.67

- 1.25 2596.42
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

464 proprietateTitlu de6236 14.11.2004 Petrehus Cornelia 119 -

465 Procesverbal 2969 22.05.2005 Pasca Ioan 125 -

466 proprietateTitlu de4137 30.02.2005 Bob Maria 127 -

467 Procesverbal 2640 07.12.2000 Fane Ioan, Petrehus Ioan 146 -

468 Total Legea 1/2000 - -


469 Legea 247/2005 - -
470 proprietateTitlu de6765 03.06.2010 Faur Sabin 4M1 -

471 proprietateTitlu de6769 03.06.2010 Ciocas Ioan 4M1 -

472 Procesverbal 1206 18.04.2011 Horja Vladimir 9A -

473 Procesverbal 4483 01.10.2009 Micle Zorica 9A -

474 Procesverbal 4482 05.05.2009 Mihaila Nicolae 9A -

475 Procesverbal 2166 18.04.2011 Ungur Ioan 9A -

476 Procesverbal 2166 18.04.2011 Ungur Ioan 9B -

477 Procesverbal 2166 18.04.2011 Ungur Ioan 9M1 -


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0.26 2596.16

0.50 2595.66

1.60 2594.06

0.33 2595.73

14,84 2593,73
- -
0.35 2593.38

0.50 2592.88

0.78 2592.10

1.72 2590.38

0.11 2590.27

0.13 2590.14

0.40 2589.74

3.80 2585.94
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări


scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr. Data


ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

478 Procesverbal 2166 18.04.2011 Ungur Ioan 9M2 -

479 Procesverbal 4034 27.04.2009 Roman Stefan 10 -

480 Procesverbal 4033 27.04.2009 Horja Vladimir 10 -

481 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 11 -

482 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 12A -

483 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 12B -

484 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 12C -

485 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 12D -

486 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 12E -

487 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 12F -

488 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 12M1 -

489 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 13A -

490 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 13B -


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

silvic

din fondul SOLD Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

1.00 2584.94

0.18 2584.76

0.22 2584.54

15.10 2569.44

5.90 2563.54

3.80 2559.74

3.60 2556.14

2.80 2553.34

1.10 2552.24

3.50 2548.74

2.60 2546.14

2.90 2543.24

2.20 2541.04
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări


scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr. Data


ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

491 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 13C -

492 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 13M1 -

493 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 14A -

494 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 14B -

495 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 14C -

496 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 14D -

497 Procesverbal 2167 18.05.2009 Fane Maria 14M1 -

498 Procesverbal 4480 22.09.2009 Pop Dumitru 14M2 -

499 Procesverbal 4034 27.10.2009 Roman Stefan 14M3 -

500 Procesverbal 4901 03.01.2011 Petrehus Axente 17A -

501 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 17B -

502 Procesverbal 4901 03.01.2011 Petrehus Axente 17B -

503 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 17C -


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

silvic

din fondul SOLD Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0.50 2540.54

3.20 2537.34

0.60 2536.74

0.80 2535.94

6.50 2529.44

0.50 2528.94

0.60 2528.34

0.60 2527.74

0.27 2527.47

3.00 2524.47

6.41 2518.06

3.99 2514.07

16.83 2497.24
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări


scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr. Data


ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

504 Procesverbal 4853 01.11.2006 Petrehus Axente 17C -

505 Procesverbal 4852 01.11.2006 Petrehus Vasile 17C -

506 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 17D -

507 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 17E -

508 Procesverbal 2232 21.06.2010 Parohia Fauresti 18A -

509 Procesverbal 2232 21.06.2010 Parohia Fauresti 18B -

510 Procesverbal 2201 18.06.2010 Pop Vasile 18M1 -

511 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 19 -

512 Procesverbal 324 02.02.2010 Comosesoratul Berinta 21A -

513 Procesverbal 324 02.02.2010 Comosesoratul Berinta 21B -

514 Procesverbal 324 02.02.2010 Comosesoratul Berinta 21C -

515 Procesverbal 324 02.02.2010 Comosesoratul Berinta 21D -

516 Procesverbal 324 02.02.2010 Comosesoratul Berinta 21E -


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

silvic

din fondul SOLD Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0.43 2496.81

0.74 2496.07

11.30 2484.77

0.70 2484.07

1.50 2482.57

3.60 2478.97

0.07 2478.90

0.70 2478.20

0.80 2477.40

1.70 2475.70

2.10 2473.60

2.50 2471.10

0.90 2470.20
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări


scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr. Data


ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

517 Procesverbal 324 02.02.2010 Comosesoratul Berinta 21F -

518 Procesverbal 324 02.02.2010 Comosesoratul Berinta 21G -

519 Procesverbal 325 02.02.2010 Comosesoratul Berinta 21G -

520 Procesverbal 325 02.02.2010 Comosesoratul Berinta 21H -

521 Procesverbal 325 02.02.2010 Comosesoratul Berinta 21I -

522 Procesverbal 325 02.02.2010 Comosesoratul Berinta 21K -

523 Procesverbal 325 02.02.2010 Comosesoratul Berinta 21L -

524 Procesverbal 405 16.05.2009 Costin Dorin 27 -

525 Procesverbal 3063 05.29.2008 Pode Ileana 28A -

526 Procesverbal 3063 05.29.2008 Pode Ileana 28M2 -

527 Procesverbal 1030 14.02.2012 Fat Gheorghe 30A -

528 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 43A -

529 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 43B -


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

silvic

din fondul SOLD Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

2.10 2468.10

0.98 2467.12

0.12 2467.00

2.00 2465.00

0.50 2464.50

2.10 2462.40

1.00 2461.40

0.38 2461.02

0.57 2460.45

0.20 2460.25

1.27 2458.98

3.50 2455.48

7.10 2448.38
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări


scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr. Data


ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

530 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 43C -

531 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 43D -

532 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 44B -

533 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 44C -

534 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 44F -

535 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 44G -

536 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 45A -

537 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 45B -

538 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 45C -

539 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 46A -

540 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 46B -

541 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 46C -

542 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 46E -


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

silvic

din fondul SOLD Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

14.20 2434.18

9.90 2424.28

15.30 2408.98

4.30 2404.68

2.50 2402.18

7.20 2394.98

4.10 2390.88

1.10 2389.78

1.10 2388.68

2.30 2386.38

4.20 2382.18

2.70 2379.48

1.50 2377.98
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări


scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr. Data


ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

543 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 46G -

544 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 47A -

545 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 48A -

546 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 48B -

547 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 48C -

548 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 48D -

549 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 48E -

550 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 48F -

551 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 48G -

552 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 48H -

553 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 49A -

554 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 49B -

555 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 49C -


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

silvic

din fondul SOLD Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

1.10 2376.88

11.50 2365.38

11.30 2354.08

3.30 2350.78

5.30 2345.48

2.10 2343.38

4.60 2338.78

1.10 2337.68

0.60 2337.08

0.80 2336.28

12.80 2323.48

3.60 2319.88

4.00 2315.88
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a
aprobare denumirea unită i de la care
Unită ile fondului forestier
Nr. Felul provine terenul sau
crt. beneficiarul scoaterii amenajistice Intrări
documentu Data
lui Nr. definitive ori temporare din
fondul forestier
ha
0 1 2 3 4 5 6
556 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 49D -

557 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 84B -

558 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 84C -

559 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 90G -

560 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 91C -

561 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 91D -

562 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 91E -

563 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 91F -

564 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 91I -

565 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 92D -

566 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 92E -

567 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 92F -

568 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 92G -


Modificări în suprafa a Scoateri temporare din Defrişări
fondul forestier
fondului forestier şefului de
fără scotere Semnătura
Scoateri din fondul
definitive Suprafa forestier ocol silvic
SOLD ă Data
din fondul Termen reprimiri
forestier
ha ha ha ha
7 8 9 10 11 12 13
1.78 ###

32.90 ###

0.90 ###

2.09 ###

8.40 ###

1.30 ###

5.50 ###

0.60 ###

5.20 ###

8.60 ###

4.70 ###

1.00 ###

1.10 ###
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări


scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr. Data


ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

569 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 92H -

570 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 92I -

571 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 92J -

572 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 92N1 -

573 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93A -

574 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93B -

575 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93C -

576 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93D -

577 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93E -

578 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93F -

579 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93G -

580 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93H -

581 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93I -


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

silvic

din fondul SOLD Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

1.40 2240.41

0.90 2239.51

0.60 2238.91

0.10 2238.81

1.30 2237.51

1.20 2236.31

0.90 2235.41

0.50 2234.91

1.90 2233.01

1.80 2231.21

1.20 2230.01

3.70 2226.31

0.90 2225.41
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări


scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr. Data


ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

582 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93J -

583 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93K -

584 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93L -

585 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93M -

586 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93N -

587 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93O -

588 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93P -

589 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93R -

590 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93S -

591 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93T -

592 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93U -

593 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93V -

594 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93N1 -


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

silvic

din fondul SOLD Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

1.70 2223.71

0.70 2223.01

8.40 2214.61

3.90 2210.71

0.50 2210.21

1.20 2209.01

1.40 2207.61

0.90 2206.71

2.20 2204.51

0.40 2204.11

3.90 2200.21

4.30 2195.91

2.30 2193.61
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări


scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr. Data


ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

595 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93N2 -

596 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93N3 -

597 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93N4 -

598 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93N5 -

599 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 93N6 -

600 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 94A -

601 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 94B -

602 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 94F -

603 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 94G -

604 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 94I -

605 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 95H -

606 Procesverbal 1483 05.19.2010 Primăria Cavnic 98P1 -

607 proprietateTitlu de20851 27.08.2010 Gliguta Maria 102 -


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

silvic

din fondul SOLD Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

1.30 2192.31

0.30 2192.01

0.80 2191.21

0.60 2190.61

0.20 2190.41

1.60 2188.81

2.77 2186.04

1.40 2184.64

3.70 2180.94

0.30 2180.64

2.77 2177.87

0.10 2177.77

0.19 2177.58
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

608 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 116 -

609 Procesverbal 4480 22.09.2009 Pop Dumitru 117 -

610 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 119 -

611 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 120A -

612 Procesverbal 726 06.17.2010 Les Augustin 120A -

613 proprietateTitlu de20248 31.04.2009 Pop Vasile 122 -

614 Procesverbal 516 16.02.2010 Ungur Ioan 123 -

615 Procesverbal 4702 12.14.2009 Bisztricki Leontina 127 -

616 Procesverbal 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 146 -

617 Procesverbal 4034 27.04.2009 Roman Vasile 146 -

618 Procesverbal 325 02.02.2010 Comosesoratul Berinta 148A1 -

619 Procesverbal 325 02.02.2010 Comosesoratul Berinta 150P1 -

620 TotalTotalsuprafalegeaă247/2005retrocedată - -
621 - -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

4.20 2173.38

0.28 2173.10

0.50 2172.60

1.16 2171.44

0.28 2171.16

0.43 2170.73

0.80 2169.93

0.20 2169.73

5.80 2163.93

1.60 2162.33

1.10 2161.23

0.20 2161.03

432.70 2161.03
510.67 2161.03
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. amenajistice Intrări

documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare

ha

0 1 2 3 4 5 6

3, 7, 8, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 32,


33, 34, 36, 41, 42, 45, 46, 47, 51, 52, 53,
622 Diferen e rezultate ca urmare a schimbării 55,74, 57,76, 58,78, 60,80, 61,82, 62,83, 64,86, 66,88,
58.89
69,89, 70,90, 71,91,

bazei cartografice 92, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 106,
112, 117, 119, 121, 123, 124, 126, 132,
134, 137, 138, 142, 143, 149, 152, 155,
156, 157, 159, 160, 161, 162, 163
1, 2, 4, 9, 25, 27, 29, 30, 37, 40, 44, 49,
623 bazeicacartografice
Diferen e rezultate urmare a schimbării 50,122,79,54,127,81,56,84,129,59,85,63,130,87,67,135,94,68,100,136,72,105,73,1
-

141, 144, 147, 151, 154, 158


624 Total - 58,89
625 Suprafa a fondului forestier la 01.01.2013 - -
-
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri şefului de
din fondul

definitive Suprafa ă
forestier

din fondul SOLD Termen reprimiriData ocol silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

- 2219.92

31.59 2188.33

542,26 2188,33
- 2188,33
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

626 UP IV Dumbrăvi a
Suprafata fondului forestier la data de 01.01.2004 - -

627 LEGEA 18/1991

628 Acte de retrocedare neidentificate


Legea 18/1991 - comuna Şişeşti
la amenajarea anterioară
629

Titlu de

630 proprietate 528/81 25.10.1994 Pop Augustin, Gros Parasca 21B% -

631 proprietateTitlu de 528/70 25.10.1994 Goloman Elisabeta 23A% -

632 proprietateTitlu de 528/78 25.10.1994 Dan Iustina 28C% -

633 proprietateTitlu de 528/79 25.10.1994 Fat Aurel 28C% -

634 proprietateTitlu de 59945/24 02.06.1995 Tura Vasile 128A% -

635 proprietateTitlu de 59945/27 02.06.1995 Costin Ioana 128A% -

636 proprietateTitlu de 59945/21 02.06.1995 Bile Todor 128A% -

637 proprietateTitlu de 59945/22 02.06.1995 Tura Alexandru 128A% -

638 proprietateTitlu de 59945/33 02.06.1995 Gavrincea Maria 128A% -

639 proprietateTitlu de 59945/32 02.06.1995 Salajan Gavril 133 -

640 Total - -

641 Total legea 18/1991 - comuna Şişeşti - -


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

- 1645,90

0,70 1645,20

0,86 1644,34

0,84 1643,50

0,71 1642,79

1,00 1641,79

0,68 1641,11

0,59 1640,52

0,15 1640,37

0,59 1639,78

1,00 1638,78

7,12 1638,78

7,12 1638,78
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

642 Acte de retrocedareLegea


neidentificate
18/1991 –lacomuna
amenajarea
Dumbrăvi
anterioară
a
643

Titlu de

644 proprietate 60088 13.09.1994 Dradean Sabina 3M1% -

645 proprietateTitlu de 60133 13.08.1994 Costin Teodora 3M1% -

646 proprietateTitlu de 60129 08.11.1994 Sarca Gheorghe 3M1% -

647 proprietateTitlu de 60129 08.11.1994 David Anisia 3M1% -

648 proprietateTitlu de 60088 13.09.1994 Magurean Ana 3M1% -

649 punereProcesînverbalposesiede
60481/85 16.05.1994 Borcuti Viorel 56% -

650 punereProcesînverbalposesiede
60133/4 20.04.1994 Bondre Vasile 56% -

651 punereProcesînverbalposesiede
60481/86 16.05.1994 Zoicas Viorica 56% -

652 punereProcesînverbalposesiede
60481/89 16.05.1994 Fane Dumitru 56% -

653 punereProcesînverbalposesiede
60481/93 16.05.1994 Botos Maria 56% -

654 punereProcesînverbalposesiede
60481 16.05.1994 Bob Dumitru 56% -

655 punereProcesînverbalposesiede
60431/90 16.05.1994 Sabo Vasile 56% -

656 punereProcesînverbalposesiede
180048/95 16.05.1994 Solomon Maria 56% -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0,76 1638,02

1,00 1637,02

0,30 1636,72

0,57 1636,15

0,59 1635,56

0,40 1635,16

0,40 1634,76

0,40 1634,36

0,40 1633,96

0,40 1633,56

0,40 1633,16

0,40 1632,76

0,40 1632,36
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

657 punereProcesînverbalposesiede
60481/96 16.05.1994 Pavel Mihai 56% -

658 punereProcesînverbalposesiede
60133/3 20.04.1994 Zoicas Floare 56% -

659 punereProcesînverbalposesiede
60481/91 16.05.1994 Borcuti Vasile 56% -

660 proprietateTitlu de 60133/97 21.04.1994 Balanescu Alexandru 56% -

661 proprietateTitlu de 60129/18 12.10.1994 Stef Viorel 59C% -

662 proprietateTitlu de 60129/20 12.10.1994 Trif Dorel 59C% -

663 proprietateTitlu de 60129/13 16.05.1994 Tetisan Ioan 59C% -

664 proprietateTitlu de 60129/21 12.10.1994 Pop Viorel 59C% -

665 proprietateTitlu de 60129/16 12.10.1994 Trif Vasile 59C% -

666 proprietateTitlu de 60129/17 12.10.1994 Lenghel Vasile 59C% -

667 proprietateTitlu de 60129/19 12.10.1994 Pop Valeria 59C% -

668 proprietateTitlu de 60129/15 12.10.1994 Berciu Aristina 59M1 -

669 proprietateTitlu de 60129/14 12.10.1994 Lenghel Vasile 59M2 -

670 proprietateTitlu de 60133/93 13.09.1994 Cetatan Ioan 138M1% -


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0,40 1631,96

0,40 1631,56

0,40 1631,16

1,00 1630,16

0,57 1629,59

0,17 1629,42

1,00 1628,42

0,43 1627,99

0,97 1627,02

1,00 1626,02

0,97 1625,05

0,50 1624,55

0,30 1624,25

0,86 1623,39
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporareamenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

671 proprietateTitlu de 60133/91 13.09.1994 Pricop Avram 138M1% -

672 proprietateTitlu de 60129 08.11.1994 Cetatan Avram 138M1% -

673 proprietateTitlu de 60133 13.09.1994 Pricop Vasile 139M1 -

674 Total - 17,51 1621,27

675 LegeaTotal18/1991legea 18/1991- comuna- comunaCopalnicDumbrMănăăşvitura -

676 Acte de retrocedare neidentificate la amenajarea anterioară -

677 -

Procesverbalde

678 punereînposesie 356 06.01.1998 Pop Emil 65M1% -

679 punereProcesînverbalposesiede
355 06.01.1998 Moje Alexandru 65M1% -

680 punereProcesînverbalposesiede
359 06.01.1998 Hoban Ana 65M1% -

681 punereProcesînverbalposesiede
481 14.02.1998 Nechita Vasile 65M1% -

682 punereProcesînverbalposesiede
482 14.02.1998 Nechita Valer 65M1% -

683 punereProcesînverbalposesiede
1422 10.10.1997 Ghete Stefan 66M2% -

684 Total legea 18/1991 - comuna Copalnic Mănăştur -

685 Legea 18/1991 - comuna Remetea Chioarului

686 Acte de retrocedare neidentificate la amenajarea anterioară


Procesverbalde

687 punereînposesie 805 28.11.1994 Rat Rozalia 80A% -


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0,62 1622,77

1,00 1621,77

0,50 1621,27

17,51 1621,27

0,36 1620,91

0,24 1620,67

0,10 1620,57

0,18 1620,39

0,18 1620,21

0,23 1619,98

1,29 1619,98

1,00 1618,98
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

688 punereProcesînverbalposesiede
1022 28.11.1993 Bretan Stefan 80A% -

689 Total legea 18/1991 - comuna Remetea Chioarului -

690 TOTAL LEGEA 18/1991 -

691 LEGEA 1/2000 -

692 Legea 1/2000 - comuna Şişeşti -

Procesverbalde

693 punereînposesie 4 13.10.2004 Filip Valeria,etc Laschia34 28F% -

694 punereProcesînverbalposesiede
5 13.10.2004 DemianSprie,MV20/37Florin, Baia- 28F% -

695 punereProcesînverbalposesiede
6 13.10.2004 Fat Ghe,,Danesti 17 109A% -

696 punereProcesînverbalposesiede
7 13.10.2004 Pop Silvia, Sovrea,etc, Danesti 117B% -

697 Total - - - -

698 Acte de retrocedare neidentificate la amenajarea anterioară -

699 punereProcesînverbalposesiede
34 17.09.2002 Babici Silvia 31M1% -

700 punereProcesînverbalposesiede
37 17.09.2002 Birda Florica 117A% -

701 punereProcesînverbalposesiede
94 07.11.2002 Dan Toma 117C% -

702 punereProcesînverbalposesiede
120 20.05.2003 Podut Maria 128A% -

703 Total - -

704 LegeaTotal legea1/20001/2000- comuna- comunaDumbrŞiăşeviştia -

705 -

706 punereProcesînverbalposesiede
351 11.02.2004 Parohia Sindresti 44A -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0,31 1618,67

1,31 1618,67

27,23 1618,67

0,30 1618,37

0,30 1618,07

0,30 1617,77

0,88 1616,89

1,78 1616,89

0,63 1616,26

0,34 1615,92

1,00 1614,92

1,94 1612,98

3,91 1612,98

5,69 1612,98

7,50 1605,48
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

707 punereProcesînverbalposesiede
351 11.02.2004 Parohia Sindresti 44D% -

708 proprietateTitlu de 4208 14.04.2005 Ciocotisan Aurel 44D% -

709 proprietateTitlu de 4208 14.04.2005 Ciocotisan Aurel 44M1 -

710 Total -

711 Acte de retrocedare neidentificate la amenajarea anterioară -

Procesverbalde

712 punereînposesie 1867 27.08.2002 Borcuti Vasile 56% -

713 proprietateTitlu de 444 30.09.2002 Tetisan Ioan 59C% -

714 proprietateTitlu de 443 30.09.2002 Lenghel Vasile 59C% -

715 proprietateTitlu de 445 30.09.2002 Bobb Hangea 61D -

716 proprietateTitlu de 445 30.09.2002 Bobb Hangea 61E% -

717 Total -

718 LegeaTotal1/2000legea 1/2000- comuna- comunaCopalnicDumbrMănăăşvitura -

719 -

Procesverbalde

720 punereînposesie 3437 18.11.2004 Opris Ioan 95B% -

721 Total -

722 Acte de retrocedare neidentificate la amenajarea anterioară


Titlu de

723 proprietate 249 19.09.2002 Composesoratul Curtuiusu Mic 64A% -


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0,30 1605,18

0,70 1604,48

1,00 1603,48

9,50 1603,48

0,40 1603,08

0,17 1602,91

0,15 1602,76

2,00 1600,76

1,73 1599,03

4,45 1599,03

13,95 1599,03

3,60 1595,43

3,60 1595,43

3,20 1592,23
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

724 punereProcesînverbalposesiede
1421 27.08.2002 Pop Reghina 64A% -

725 punereProcesînverbalposesiede
1437 23.08.2002 Tamas Dumitru 64M1% -

726 punereProcesînverbalposesiede
1534 23.08.2002 Bretan Dumitru 64M1% -

727 punereProcesînverbalposesiede
676 14.09.2002 Bud Gheorghe 64M1% -

728 punereProcesînverbalposesiede
677 14.09.2002 Farcas Dumitru 64M1% -

729 punereProcesînverbalposesiede
678 14.09.2002 Moje Maria 64M1% -

730 proprietateTitlu de 249 19.09.2002 Composesoratul Curtuiusu Mic 65A -

731 punereProcesînverbalposesiede
192 21.06.2002 Mihut Gheorghe 65M1% -

732 punereProcesînverbalposesiede
1427 23.08.2002 Micle Stefan 66M1% -

733 punereProcesînverbalposesiede
1430 23.08.2002 Danci Alexandru 66M2% -

734 punereProcesînverbalposesiede
1431 23.08.2002 Carlig Zorica 66M2% -

735 punereProcesînverbalposesiede
1436 14.08.2002 Costin Zorica 66M2% -

736 punereProcesînverbalposesiede
1428 23.08.2002 Petrus Ioan 66M2% -

737 punereProcesînverbalposesiede
1429 23.08.2002 Simon Viorel 66M2% -

738 punereProcesînverbalposesiede
1447 23.08.2002 Campan Alexandru 66M5 -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0,35 1591,88

0,14 1591,74

0,14 1591,60

0,18 1591,42

0,18 1591,24

0,16 1591,08

5,30 1585,78

0,14 1585,64

0,40 1585,24

0,50 1584,74

0,25 1584,49

0,58 1583,91

0,46 1583,45

0,38 1583,07

0,70 1582,37
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

739 punereProcesînverbalposesiede
20817 02.01.2001 Carlig Eleonora 69A% -

740 punereProcesînverbalposesiede
2308 23.08.2002 Petrus Ioan 135 -

741 punereProcesînverbalposesiede
1206 06.12.2002 Goje Zorica 137M1% -

742 punereProcesînverbalposesiede
1423 23.08.2002 Neagota Cornelia 144M1 -

743 punereProcesînverbalposesiede
1433 23.08.2002 Rad Veronica 144M2 -

744 punereProcesînverbalposesiede
1445 23.08.2002 Carlig Valer 144M2 -

745 punereProcesînverbalposesiede
250 23.08.2002 Petrus Ioan 146% -

746 punereProcesînverbalposesiede
2310 27.08.2002 Cont Axente 146% -

747 Total -

748 Total legea 1/2000 - comuna


Legea 1/2000
Copalnic
- comuna
Mănăştur
Coaş -

749 Procesverbalde Primăria Coaş -

750 punereînposesie 685 25.10.2004 72A -

751 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 73A -

752 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 73B -

753 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 74 -

754 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 81A% -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0,60 1581,77

0,16 1581,61

1,00 1580,61

0,40 1580,21

0,22 1579,99

0,38 1579,61

0,25 1579,36

0,25 1579,11

16,32 1579,11

19,92 1579,11

7,80 1571,31

1,30 1570,01

1,40 1568,61

2,40 1566,21

21,30 1544,91
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

755 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 81B -

756 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 81V1 -

757 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 82 -

758 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 83A -

759 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 83B -

760 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 84A -

761 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 84B -

762 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 84V1 -

763 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 87 -

764 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 89A -

765 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 89B -

766 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 89C -

767 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 89D -

768 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 91A -

769 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 91B -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

3,50 1541,41

1,00 1540,41

42,40 1498,01

45,10 1452,91

6,60 1446,31

27,40 1418,91

2,80 1416,11

1,00 1415,11

19,50 1395,61

25,70 1369,91

2,90 1367,01

5,40 1361,61

1,20 1360,41

32,30 1328,11

2,00 1326,11
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

770 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 91C -

771 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 91D -

772 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 92A -

773 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 92B -

774 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 92C -

775 punereProcesînverbalposesiede
685 25.10.2004 Primăria Coaş 93 -

776 Total legea 1/2000 - comuna Coaş -

777 Legea 1/2000 - comuna Remetea Chioarului -

778 Acte de retrocedare neidentificate la amenajarea anterioară -

779 punereProcesînverbalposesiede
234 07.11.2002 Primaria Remetea 80A% -

780 punereProcesînverbalposesiede
272 26.11.2002 Suciu Maria 80A% -

781 punereProcesînverbalposesiede
234 07.11.2002 Primaria Remetea 80C -

782 punereProcesînverbalposesiede
234 07.11.2002 Primaria Remetea 81A% -

783 punereProcesînverbalposesiede
146/155 17.09.2002 Ratiu Partenie 147M1% -

784 punereProcesînverbalposesiede
208 18.09.2002 Pop Augustin 147M1% -

785 punereProcesînverbalposesiede
169 24.09.2002 Ivan Gheorghe 147M1% -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0,60 1325,51

4,00 1321,51

5,80 1315,71

23,60 1292,11

2,60 1289,51

2,80 1286,71

292,40 1286,71

12,80 1273,91

0,58 1273,33

1,30 1272,03

12,47 1259,56

1,21 1258,35

0,14 1258,21

1,00 1257,21
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

786 punereProcesînverbalposesiede
260 20.11.2002 Rat Ionel 148M1 -

787 Total -

788 Total legea 1/2000 - comuna Remetea Chioarului -

789 Legea 1/2000 - comuna Săcălăşeni


Procesverbalde

790 punereînposesie 26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 62A -

791 punereProcesînverbalposesiede
26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 62B -

792 punereProcesînverbalposesiede
25 17.08.2004 Parohia Coruia 62C -

793 punereProcesînverbalposesiede
26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 62D -

794 punereProcesînverbalposesiede
26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 62E -

795 punereProcesînverbalposesiede
26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 62F -

796 punereProcesînverbalposesiede
26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 62G -

797 punereProcesînverbalposesiede
26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 62H -

798 punereProcesînverbalposesiede
26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 62I -

799 punereProcesînverbalposesiede
26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 62J -

800 punereProcesînverbalposesiede
26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 63A% -

801 punereProcesînverbalposesiede
26 17.08.2004 Composesoratul Coruia 63M1% -

802 Total -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0,46 1256,75

29,96 1256,75

29,96 1256,75

3,40 1253,35

1,30 1252,05

4,70 1247,35

14,90 1232,45

0,70 1231,75

0,30 1231,45

2,80 1228,65

0,70 1227,95

1,50 1226,45

5,60 1220,85

1,60 1219,25

0,40 1218,85

37,90 1218,85
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

803 Acte de retrocedare neidentificate la amenajarea anterioară


Procesverbalde

804 punereînposesie 401 13.12.2002 Pop Constantin 63M1% -

805 punereProcesînverbalposesiede
402 13.12.2002 Trif Nicolae 63M1% -

806 Total -

807 Total legea 1/2000 - comuna Săcălăşeni -

808

TOTAL LEGEA 1/2000 -

809 LEGEA 247/2005 -

810 Legea 247/2005 - comuna Şişeşti -

Procesverbalde

811 punereînposesie 3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 14A -

812 punereProcesînverbalposesiede
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 14B -

813 punereProcesînverbalposesiede
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 14C -

814 punereProcesînverbalposesiede
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 14D -

815 punereProcesînverbalposesiede
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 14E -

816 punereProcesînverbalposesiede
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 14F -

817 punereProcesînverbalposesiede
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 15A -

818 punereProcesînverbalposesiede
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 15B -

819 punereProcesînverbalposesiede
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 15C -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

1,60 1217,25

0,40 1216,85

2,00 1216,85

39,90 1216,85

401,82 1216,85

1,10 1215,75

3,70 1212,05

1,20 1210,85

2,40 1208,45

4,20 1204,25

4,30 1199,95

17,90 1182,05

3,50 1178,55

2,80 1175,75
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

820 punereProcesînverbalposesiede
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 15D -

821 punereProcesînverbalposesiede
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 15V1 -

822 punereProcesînverbalposesiede
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 16A -

823 punereProcesînverbalposesiede
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 18A% -

824 punereProcesînverbalposesiede
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 18B -

825 punereProcesînverbalposesiede
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 19A -

826 punereProcesînverbalposesiede
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 19B -

827 punereProcesînverbalposesiede
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 19C -

828 punereProcesînverbalposesiede
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 19D -

829 punereProcesînverbalposesiede
3854 03.07.2008 Composesoratul Sisesti 19E -

830 punereProcesînverbalposesiede
3430 04.08.2006 Demian Gheorghe,Iustin 106M1% -

831 punereProcesînverbalposesiede
7478 25.11.2011 Fat Ghe.,Danesti 17 109A% -

832 punereProcesînverbalposesiede
7241 10.11.2011 Demian Florin 109A% -

833 punereProcesînverbalposesiede
7391 22.11.2011 Filip Valeria 109A% -

834 punereProcesînverbalposesiede
7433 23.11.2011 Ratiu Doina Maria 109A% -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

1,70 1174,05

0,40 1173,65

3,50 1170,15

6,52 1163,63

1,60 1162,03

4,40 1157,63

4,20 1153,43

7,40 1146,03

0,20 1145,83

1,90 1143,93

0,35 1143,58

0,51 1143,07

0,57 1142,50

0,21 1142,29

0,53 1141,76
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

835 punereProcesînverbalposesiede
7478 25.11.2011 Fat Ghe.,Danesti 17 109B% -

836 punereProcesînverbalposesiede
7433 23.11.2011 Ratiu Doina Maria 109B% -

837 punereProcesînverbalposesiede
7391 22.11.2011 Filip Valeria 109C% -

838 proprietateTitlu de 59945/47 24.05.2007 Pop Gheorghe 111% -

839 punereProcesînverbalposesiede
4046 15.08.2008 Primăria Sisesti 132A -

840 punereProcesînverbalposesiede
4046 15.08.2008 Primăria Sisesti 132B% -

841 punereProcesînverbalposesiede
4046 15.08.2008 Primăria Sisesti 132C -

842 LegeaTotal legea247/2005247/2005- comuna- comunaDumbrŞiăşeviştia -

843 -

Procesverbalde

844 punereînposesie 2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu 3A -

845 punereProcesînverbalposesiede
2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu 4A -

846 punereProcesînverbalposesiede
2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu 4B -

847 punereProcesînverbalposesiede
2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu 4C -

848 punereProcesînverbalposesiede
2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu 4D -

849 punereProcesînverbalposesiede
2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu 4E -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0,06 1141,70

0,34 1141,36

0,36 1141,00

1,00 1140,00

0,50 1139,50

0,79 1138,71

2,30 1136,41

80,44 1136,41

2,20 1134,21

2,90 1131,31

3,40 1127,91

2,30 1125,61

0,50 1125,11

0,20 1124,91
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

850 punereProcesînverbalposesiede
2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu 4F% -

851 punereProcesînverbalposesiede
3675 17.11.2008 Pricop Aurel 4F% -

852 punereProcesînverbalposesiede
3674 17.11.2008 Costin Petru 4F% -

853 punereProcesînverbalposesiede
2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu 4G -

854 punereProcesînverbalposesiede
2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu 4H -

855 punereProcesînverbalposesiede
2476 11.08.2008 Composesoratul Pintea Viteazu 4I -

856 Procesverbalde 2475 11.08.2008 Composesoratul Tinoasa 44B -

punereînposesie Sindresti

857 Procesverbalde 2475 11.08.2008 Composesoratul Tinoasa 44C -

punereînposesie Sindresti

858 Procesverbalde 2475 11.08.2008 Composesoratul Tinoasa 44D% -

punereînposesie Sindresti

859 Procesverbalde 2475 11.08.2008 Composesoratul Tinoasa 44M2 -

punereînposesie Sindresti

860 punereProcesînverbalposesiede
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 51P1% -

861 punereProcesînverbalposesiede
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 51P4% -

862 punereProcesînverbalposesiede
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 51P5% -

863 punereProcesînverbalposesiede
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 57M1 -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

3,70 1121,21

0,14 1121,07

0,29 1120,78

11,40 1109,38

2,70 1106,68

3,60 1103,08

3,30 1099,78

3,60 1096,18

1,00 1095,18

1,70 1093,48

3,31 1090,17

0,30 1089,87

0,50 1089,37

0,20 1089,17
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

864 punereProcesînverbalposesiede
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 58A -

865 punereProcesînverbalposesiede
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 58B -

866 punereProcesînverbalposesiede
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 58C -

867 punereProcesînverbalposesiede
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 58D -

868 punereProcesînverbalposesiede
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 58E -

869 punereProcesînverbalposesiede
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 58F -

870 punereProcesînverbalposesiede
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 58G -

871 punereProcesînverbalposesiede
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 58A1 -

872 punereProcesînverbalposesiede
386 05.02.2008 Parohia Carbunar 59B -

873 proprietateTitlu de 40127 26.01.2008 Cosma Ioan, Costin Oliver 60 -

874 proprietateTitlu de 20126 12.02.2008 Bobb Hangea, Muresan Vasile 61A -

875 proprietateTitlu de 20126 12.02.2008 Bobb Hangea, Muresan Vasile 61B -

876 proprietateTitlu de 20126 12.02.2008 Bobb Hangea, Muresan Vasile 61C -

877 punereProcesînverbalposesiede
2691 08.11.2010 Codrea Emilia, Bretan Alex, 61E% -

878 punereProcesînverbalposesiede
2691 08.11.2010 Codrea Emilia, Bretan Alex, 61M1 -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

11,10 1078,07

0,40 1077,67

8,70 1068,97

0,30 1068,67

1,00 1067,67

1,10 1066,57

4,70 1061,87

0,30 1061,57

6,20 1055,37

1,00 1054,37

1,60 1052,77

4,70 1048,07

0,80 1047,27

0,47 1046,80

2,40 1044,40
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

879 punereProcesînverbalposesiede
2691 08.11.2010 Codrea Emilia, Bretan Alex, 61M2 -

880 punereProcesînverbalposesiede
2474 11.08.2008 Composesoratul Rus 98B -

881 punereProcesînverbalposesiede
2474 11.08.2008 Composesoratul Rus 98D -

882 LegeaTotal247/2005legea 247/2005- comuna- comunaCopalnicDumbrMănăăşvitura -

883 -

Procesverbalde

884 punereînposesie 4999 22.10.2007 Parohia Carpinis 42A -

885 punereProcesînverbalposesiede
886 09.05.2006 Parohia Cetatele 42B -

886 punereProcesînverbalposesiede
1004 10.03.2009 Farcas Florica 64A% -

887 punereProcesînverbalposesiede
1004 10.03.2009 Farcas Stefan 64C -

888 punereProcesînverbalposesiede
1989 02.04.2012 Vida Pavel, etc 66B -

889 punereProcesînverbalposesiede
1993 15.03.2012 Composesoratul Curtuiusu Mic 66C -

890 punereProcesînverbalposesiede
1949 15.03.2012 Pasca Reghina 66C -

891 punereProcesînverbalposesiede
1949 15.03.2012 Pasca Reghina 66D -

892 punereProcesînverbalposesiede
1988 02.04.2012 Marc Vasile 66M3 -

893 punereProcesînverbalposesiede
563 13.10.2008 Carlig Marcel 69A% -

894 punereProcesînverbalposesiede
565 13.10.2008 Lupse Mariana 69A% -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0,40 1044,00

3,32 1040,68

4,60 1036,08

100,33 1036,08

9,30 1026,78

1,00 1025,78

0,35 1025,43

0,10 1025,33

0,20 1025,13

4,29 1020,84

1,21 1019,63

0,90 1018,73

0,80 1017,93

0,25 1017,68

0,49 1017,19
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

895 punereProcesînverbalposesiede
2200 18.06.2010 Petrus Gheorghe 69A% -

896 punereProcesînverbalposesiede
532 17.02.2011 Carlig Eleonora 69A% -

897 punereProcesînverbalposesiede
21539 03.07.2010 Tarta Cornelia 69A% -

898 punereProcesînverbalposesiede
1898 15.03.2012 Cont Pavel 69B% -

899 proprietateTitlu de 245 23.09.2010 Neagota Cornelia 69C% -

900 punereProcesînverbalposesiede
1949 15.03.2012 Pasca Reghina 134% -

901 punereProcesînverbalposesiede
1951 15.03.2012 Petrus Ioan 134% -

902 punereProcesînverbalposesiede
4296 11.11.2009 Trif Vasile 137M1% -

903 punereProcesînverbalposesiede
1951 15.03.2012 Petrus Ioan 143 -

904 punereProcesînverbalposesiede
7538 28.09.2012 Petrus Ioan 145 -

905 Total legea 247/2005Legea


- comuna
247/2005
Copalnic
- comuna
Mănăştur
Coaş -

906 Procesverbalde Primăria Coaş -

907 punereînposesie 174/1 26.01.2006 71B -

908 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 71C -

909 punereProcesînverbalposesiede
1678 23.09.2008 Scoala Coas 71C -

910 punereProcesînverbalposesiede
7520 09.10.2012 Composesoratul Curtuiusu Mic 71D% -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0,52 1016,67

0,35 1016,32

0,48 1015,84

0,15 1015,69

0,30 1015,39

0,35 1015,04

0,15 1014,89

0,72 1014,17

0,30 1013,87

0,50 1013,37

22,71 1013,37

10,80 1002,57

8,20 994,37

2,90 991,47

6,48 984,99
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

911 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 75A -

912 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 75B -

913 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 75C -

914 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 75D -

915 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 76A -

916 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 76B -

917 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 76C -

918 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 76D -

919 punereProcesînverbalposesiede
1 30.07.2007 Stangu Ioana 77A% -

920 punereProcesînverbalposesiede
658 11.05.2005 Parohia Coas 77B -

921 punereProcesînverbalposesiede
1 30.07.2007 Stangu Ioana 77C -

922 punereProcesînverbalposesiede
1 30.07.2007 Stangu Ioana 77D -

923 punereProcesînverbalposesiede
1 30.07.2007 Stangu Ioana 78A -

924 punereProcesînverbalposesiede
671 08.01.2006 Parohia Coas 78B -

925 punereProcesînverbalposesiede
671 08.01.2006 Parohia Coas 78C -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

8,10 976,89

6,30 970,59

7,10 963,49

2,60 960,89

4,70 956,19

10,60 945,59

29,80 915,79

0,90 914,89

11,91 902,98

7,00 895,98

19,40 876,58

0,60 875,98

9,10 866,88

15,00 851,88

15,00 836,88
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6

926 punereProcesînverbalposesiede
658 11.05.2005 Parohia Coas 78D -

927 punereProcesînverbalposesiede
658 11.05.2005 Parohia Coas 79B% -

928 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 85A -

929 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 85B -

930 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 85C -

931 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 85D -

932 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 85E -

933 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 85F -

934 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 85G -

935 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 85H -

936 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 85I -

937 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 85J -

938 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 85K -

939 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 85L -

940 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 85M -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0,80 836,08

3,59 832,49

9,00 823,49

4,40 819,09

3,30 815,79

0,70 815,09

3,20 811,89

2,20 809,69

9,30 800,39

1,60 798,79

2,20 796,59

0,40 796,19

2,60 793,59

3,60 789,99

1,30 788,69
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

941 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 85N -

942 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 85O -

943 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 86A -

944 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 86B -

945 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 86C -

946 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 86D -

947 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 86E -

948 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 88 -

949 punereProcesînverbalposesiede
174/1 26.01.2006 Primăria Coaş 90A -

950 punereProcesînverbalposesiede
69 21.08.2006 Buzdugan Alexa 90B% -

951 Total legea 247/2005 - comuna Coaş -

952

Legea 247/2005 - comuna Remetea Chioarului -

953 punereProcesînverbalposesiede
854 20.09.2007 Nistor Nastasia 80A% -

954 punereProcesînverbalposesiede
805 30.11.2006 Ratiu Vasile 80A% -

955 punereProcesînverbalposesiede
555 20.09.2007 Rat Partenie 80A% -

956 punereProcesînverbalposesiede
854 11.10.2008 Baban Morica 80A% -
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

1,00 787,69

1,30 786,39

6,20 780,19

5,00 775,19

6,40 768,79

1,40 767,39

0,50 766,89

2,60 764,29

9,70 754,59

0,48 754,11

259,26 754,11

2,08 752,03

6,90 745,13

0,55 744,58

1,00 743,58
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

957 punereProcesînverbalposesiede
805 30.11.2006 Ratiu Vasile 80B -

958 punereProcesînverbalposesiede
854 20.09.2007 Nistor Nastasia 81A% -

959 punereProcesînverbalposesiede
118 02.03.2011 Butuza Nistor, etc 147A -

960 Total legea 247/2005 - comuna Remetea Chioarului -

961 Legea 247/2005 - comuna Săcălăşeni -

Procesverbalde

962 punereînposesie 2620 08.03.2011 Maur Vasile 63A% -

963 proprietateTitlu de 6898 05.03.2010 Libotean Paulina 63A% -

964 proprietateTitlu de 6897 05.03.2010 Campean Emil 63A% -

965 punereProcesînverbalposesiede
2614 08.03.2011 Campean Alex, 63A% -

966 punereProcesînverbalposesiede
2616 08.03.2011 Hoban Maria 63A% -

967 punereProcesînverbalposesiede
2613 08.03.2011 Campean Stefan 63A% -

968 punereProcesînverbalposesiede
2617 08.03.2011 Pop Augustin 63A% -

969 punereProcesînverbalposesiede
2612 08.03.2011 Mare Ioan 63A% -

970 proprietateTitlu de 6892 05.03.2010 Zetea Gheorghe 63A% -

971 punereProcesînverbalposesiede
2615 08.03.2011 Maur Vasile 63B% -

972 proprietateTitlu de 6892 05.03.2010 Zetea Gheorghe 63B% -


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0,80 742,78

1,16 741,62

1,30 740,32

13,79 740,32

0,81 739,51

1,00 738,51

0,17 738,34

0,36 737,98

0,47 737,51

0,49 737,02

0,15 736,87

0,55 736,32

1,30 735,02

0,55 734,47

0,58 733,89
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
Nr. Felul aprobare provinedenumireaterenulunitsauă ibeneficiaruldeUnită
la careile forestier

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporareamenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

973 punereProcesînverbalposesiede
358 05.01.2009 Cimpan Alexandru 63B% -

974 punereProcesînverbalposesiede
359 05.01.2009 Hoban Maria 63B% -

975 punereProcesînverbalposesiede
360 05.01.2009 Mare Ioan 63B% -

976 punereProcesînverbalposesiede
355 05.01.2009 Libotean Paulina 63B% -

977 punereProcesînverbalposesiede
354 05.01.2009 Cimpan Stefan 63B% -

978 Total legea 247/2005 - comuna Săcălăşeni -

979

TOTAL LEGEA 247/2005 -

980 TOTAL LEGEA 18/1991+ LEGEA 1/2000 + LEGEA 247/2005 -

981 cartografice
Diferen e rezultate ca urmare a schimbării bazei 51,101,1, 63,12,107,64,17,116,68,18, 70,124,21, 71,24,125,72,27,126,79,28,
- 80,133,30, 81,34,13

141, 144, 148

3, 6, 10, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33,

982 cartografice
Diferen e rezultate ca urmare a schimbării bazei 35,100,117,37,104,118,38,106,121,39, 40,108,122,59,111,127,66,112,128,67,
28,10 69,113,129,90,114

132, 137, 138, 140, 142, 150, 151, 152, 153

983 Suprafa a fondului forestier la 01.01.2013

-
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
Scoateri forestier fdinără fondulscotere şefului de ocol
Semnătura

dindefinitiveforestierfondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

0,11 733,78

0,07 733,71

0,55 733,16

0,55 732,61

0,49 732,12

8,20 732,12

484,73 732,12

913,78 732,12

24,22 707,90

- 736,00

736,00
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr. Felul provine terenul sau beneficiarul

crt. documentului Nr. Data scoateriidindefinitivefondul forestierori temporare


amenajistice Intrări

ha

0 1 2 3 4 5 6

984 Total O.S. Baia Sprie

985 Intrări de suprafeSuprafa


e în fondaforestier
fonduluicuforestier la 01.01.2004
acte legale, ca urmare a revocării de către Comisia - -

986 JudeIntr233/16.02.2002ărieandeăsuprafe(HCJ ş342/07.12.2006)ieaînTitluluifond forestierde Proprietatea Titluluicu acte2476/2003delegaleProprietate(Decizieeliberat4


2084,40

987 7,05

76/23.10.2012, Decizie ITRSV 78/02.11.2012) Retrocedarea pădurilor foştilor proprietari


988 Legea 1 2000 Retrocedarea pădurilor foştilor proprietari -

247 e din fond forestier


IeşiriLegeade suprafe 2005cu acte legale (acte de retrocedare -

989 -
Ieneidentificateşiri de suprafela amenajareae din fond forestierprecedentcuăacte) legale (Decizie ITRSV -

9/02.03.2012, Decizie ITRSV 76/23.10.2012, Decizie ITRSV

990 43/22.03.2007, Decizie ITRSV 42/22.03.2007, Decizie ITRSV - -

41/22.03.2007, Decizie ITRSV 4/22.03.2007, Ordin MAPDR

991 785/27.10.2004)Diferen e rezultate ca urmare a schimbării bazei cartografice - 133,07

992 Suprafa a fondului forestier la 01.01.2013 -


Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol
dindefinitivefondul
SOLD Suprafa ă Termen reprimiriData forestier silvic

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13

- 6425,4

- 8509,8

- 8516,85

2549,32 5967,53

920,51 5047,02

152,30 4894,72

33,26 4861,46

111,33 4883,20

- 4883,20
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13
Documentul de Scopul modificări efectuate Modificări în suprafa a fondului
aprobare

denumirea unită i de la care Unită ile forestier

Nr.

provine terenul sau beneficiarul

Felul

crt. amenajistice Intrări

Data scoaterii definitive ori temporare

documentul Nr.

ui din fondul forestier

ha

0 1 2 3 4 5 6
Modificări în suprafa a fondului Scoateri temporare din fondul Defrişări
forestier

fără scotere Semnătura


Scoateri din fondul şefului de ocol

definitive Suprafa ă forestier

SOLD silvic

din fondul Termen Data

reprimiri

forestier

ha ha ha ha

7 8 9 10 11 12 13
2.4.3. Situa ia suprafe elor pe grupe func ionale şi categorii de folosin ă

Numunităărulii(U.P.)deşi denumireaproduc
funcGrupaonalI/IIăi-
ie saunureîmpeste posibilăduririiăîn Total reîmpinterzisîmpşi terenuriădur
ppăA1.Pnuriăduririişduririii vadestinateădurifiînposibilsaucareşireîm-tere-îm-esteă
A.împPăduriăcareduririiA2.Pdestinateşiesteăduriterenurişi

recoltarealemnoase.masei recoltarealemnoasdeămas. ă A1+A2

1 2 3 4 5

U.P.I I 950,52 60,81 1011,33


CHIUZBAIA II 142,33 - 142,33
TOTAL 1092,85 60,81 1153,66
U.P.II. I 689,36 54,05 743,41

ŞUIOR II - - -
TOTAL 689,36 54,05 743,41
U.P.III I 605,57 666,52 1272,09
CAVNIC II 847,86 - 847,86
TOTAL 1453,43 666,52 2119,95
U.P.IV I 7,50 152,78 160,28

DUMBRĂVI A II 512,45 - 512,45


TOTAL 519,95 152,78 672,73
TOTAL O.S. I 2252,95 934,16 3187,11
II 1502,64 - 1502,64
TOTAL 3755,59 934,16 4689,75

A1-Păduri şi terenuri
se reglementează
destinate împăduririi
recoltarea
sau
dereîmpăduririi
produse principale
pentru care

I/II
Numdenumireaunitproduc(U.P.)ăărulii
Grupaionalfunc-ăA11-Pcuplantainclusivreuăşduriiileita
deieşi împA12-Terenuricalerealizatcareărtificialduritenuîncaupeăă
definitive,reteA13-Arbo-regenerarecuparcursetăiericu
urmanurirase,A14-Tere-păduritdeatădobo-ierilorreîm-în

definitivă reuşita par ial râturilor de vânt

definitivă saucauzea
calerealizatnaturală peă altor

Hectare
1 2 3 4 5 6

U.P.I I 925,71 - 24,81 -


CHIUZBAI II 142,33 - - -
A
TOTAL 1068,04 - 24,81 -
U.P.II. I 674,77 - 7,54 -

ŞUIOR II - - - -
TOTAL 674,77 - 7,54 -
U.P.III I 605,57 - - -
CAVNIC II 847,86 - - -
TOTAL 1453,43 - - -
U.P.IV I 7,50 - -

DUMBRĂVI II 511,60 - - -
A
TOTAL 519,10 - - -
TOTAL I 2213,55 - 32,35 -
O.S. II 1501,79 - - -
TOTAL 3715,34 - 32,35 -
ă-
gospodTerenuriafectateBTerenurinepro-CTerenuritempo-rarscoaseDdin
Total

pădurilor.ririi ductive forestierfondul U.P.

Hectare
6 7 8 9

10,16 0,44 2,08 1166,34

44,62 4,50 - 792,53

47,80 10,47 10,11 2188,33

40,18 1,26 21,83 736,00

142,76 16,67 34,02 4883,20

nuri degra- dateA16-Tere-


sauPoieniA15-goluri prevă- Total
tA17-ăoririi naturalecreateRăchi-

împdestinateăduririi împzuteăaduriseprin culturi U.P.

(col. 3-9)

7 8 9 10

- - - 950,52
- - - 142,33
- - - 1092,85
7,05 - - 698,36
- - - -
7,05 - - 689,36
- - - 605,57
- - - 847,86
- - - 1453,43
- - - 7,50
0,85 - - 512,45

0,85 - - 519,95
7,05 - - 2252,95
0,85 - - 1502,64
7,90 - - 3755,59
I/II
Numunitdenumireaproduc(U.P.)ăăiiruliedeşi
funcGrupanalăio A21-Pclusivcudefinitivreuăplanatdurişităăin-ii
A2împprinestezatA22-TerenuriPnaturalnuăăduriteplantaîncduriinterzisauăreali-reuăşpeiiio
definitivă urmadeA23-Terenurireîmpvântdoborâturilorcauzeăsaudurita altorî

Hectare
1 2 3 4 5
U.P.I I 60,81 - -
CHIUZBAIA II - - -
TOTAL 60,81 - -
U.P.II. I 54,05 - -

ŞUIOR II - - -
TOTAL 54,05 - -
U.P.III I 666,52 - -
CAVNIC II - - -
TOTAL 666,52 - -
U.P.IV I 151,39 - -

DUMBRĂVI A II - - -
TOTAL 151,39 - -
TOTAL I 932,77 - -
O.S. II - - -
TOTAL 932,77 - -

B. Terenuri afectate gospodăririi pădurilor

B1-Liniiprinci-(somi-parcepaleere)lare
Numunitdenumireaproduc(U.P.)ăărulii iedeşi transportInstalaforesti-B3-erede
B2-Liniidedetoareterenuripentruvânathranvânşăăi- ii
depoziteClperma-curnenteB4-ădiri,i şi
semincerePepiniereplantaB5-şi iinuriB7-Tere-adminis-nevoilepentrutrativateieicul
defructiferimelifereB6-Cul-medici-nalearbuturiplantedeşştii

hectare
1 2 3 4 5 6 7 8

U.P.I Chiuzbaia - 0,26 8,60 0,80 0,50 - -

U.P.II Şuior 0,50 - 2,30 0,03 - - 0,75

U.P.IIICavnic - 3,33 13,62 0,10 0,41 - 0,86

U.P.IV - 0,77 6,36 0,40 31,91 - 0,72


Dumbrăvi a

TOTAL O.S. 0,50 4,36 30,88 1,33 32,82 - 2,33

Numunitdenumireaproduc(U.P.)ăărulii iedeşi etc.


C. Terenurinisipuri,Sărături,neproductivestâncmlaştini,ării, D. TerenuriHectare
D1.Transmisenormativetemporarorganizaînăfolosinprinunorii
persoaneaprobărilefizicelegalesau
acteă
scoase temporar din fondul juridicenecesar
forestier

1 2 3
U.P.I Chiuzbaia 0,44 -

U.P.II Şuior 4,50 -


U.P.III Cavnic 10,47 -

U.P.IV Dumbrăvi a 1,26 -

TOTAL O.S. 16,67 -


destinate
A24-Poieniîmpsaudestinateăgoluriduririi Total(col. 3-7)U.P.
A25-Terenuriîmpdegradateăduririi

6 7 8
- 60,81
- -
- 60,81
- - 54,05
- - -
- - 54,05
- - 666,52
- - -
- - 666,52
1,39 - 152,78
- - -
1,39 - 152,78
1,39 - 934,16
- - -
1,39 934,16

B9-Apecarefondulfores-partetierdinfac 2-11)TotalU.P.(col.
ppdeB8-Terenuriădeăstrdure,fructelorseminfazanerii,prelucrareăvării,usce,centreădetoriietc.cua
deCuloareelecticepentrutensi-B10-liniiuneînaltă

9 10 11 12

- - - 10,16
- 0,90 40,14 44,62

- - 29,48 47,80

0,02 - - 40,18
0,02 0,90 69,62 142,76

ocupaD2.Deii inuteşi litigiide Total U.P.

4 5
2,08 2,08
- -
10,11 10,11
21,83 21,83

34,02 34,02
2.5. Enclave
produc Înie secadrulprezintOcoluluiă astfel: silvic Baia Sprie există 23 enclave a căror reparti ie pe unită i de

Nr. Unitate de produc ie Număr enclave

crt.
U.P.I Chiuzbaia 1
21 U.P.II Şuior 12

3 U.P.III Cavnic 4
4 U.P.IV Dumbrăvi a 6

TOTAL O.S. 23

♦ Suprafa a celor 23 enclave existente în fondul forestier proprietate publică totalizează

90,30 ha.

♦ Situa
în fiecare U.P. ( amenajament
ia comparativă
anul 2004 şi actual
detaliată a enclavelor
). pe de inători şi natură de folosin ă este redată

de solu ii de ♦
lichidare
Pentru enclavele
a lor prin schimb şi apoi împădurirea
actuale rămase în fond forestier
acestora.
proprietate publică se impune găsirea

2.6. Organizarea administrativă ( districte, cantoane)


înexistentschimburmaArondareaăăriiapliclanormelordataăriireamenajpelegilordistrictede pazăfonduluirii.ă(brigşi datorităzi)fu
clave a căror reparti ie pe unită i de

Suprafa a - Tabelha - 2.5.1.

0,33
74,77

6,79
8,41

90,30

prietate publică totalizează

natură de folosin ă este redată

e publică se impune găsirea


egilordistrictede pazăfonduluirii.ă(brigşi datorităzi)funciar,ăşisccantoaneăderiiactualasuprafea suferitarondareelormodificpăfiindduroaseăr
ormodificpăfiindduroaseăricorespunzde-aproprietatelungulătoaretimpului,publicpentruă a datoritstatuluisitua iaă
În prezent ocolul silvic este arondat în 3 districte silvice şi 15 cantoane silvice, astfel:

Nr. şi denumirea Canton de pază Tabel 2.6.1.Parcelele componente Supraf.

districtului Nr. Denumire (ha)


12 TSubău Ignii ş 31,32,1-7, 10-12,38, 49-50,14, 16-22,118D,24,119D54,
197,6716,15
57, 106

Districtul I 3 Borcut 59, 61-64, 70-76, 113, 114, 115D 355,25


Baia Sprie 4 Limpedea 77-79, 84-98, 100, 101, 116D, 117D 524,11

5 Gutin 102-105 73,16


1; 4; 5; 31; 88 6,47
Total District silvic I Baia Sprie - 1172,81
6 Şuior 33-53; 55; 78; 79; 89D; 94; 95 530,92
7 Ciurca 57-59; 61-66; 80; 90D; 92L; 93L 255,14
DistrictulCavnic II 8 Negreia 6;131;10;140;12; 141;15-18;149;21-41;151D99-109;-153D.111-118;
522,48 129-

9 Mogoşa 28 – 34, 36, 37, 40 – 42, 44 – 47, 49 – 56, 152, 667,96


155D, 156D, 157D
10 Boldu 57-79, 158D, 159D, 160D 846,01
11 Roata 80 – 92, 94 – 97, 161D, 162D, 163D 536,36
12 Făureşti 1-4, 18, 19, 21 – 24, 27, 117, 119 – 121, 123, 117,71
124, 126, 130, 132 – 144, 149, 151, 154
94-95; 121-122; 124-128; 132-133. 52,87

Total canton Făureşti - 170,58


Total District silvic II Cavnic - 3529,45
13 Remecioara 64; 66-69; 77; 79-81; 135-137; 142; 144-147. 64,76
14 Curtuiuş 1; 4; 43; 44; 70-72; 90; 98. 52,05
15 Cărbunari 7-9,51; 54;11255; 56; 59; 150D. 43,8420,29

Total District silvic III Total canton Cărbunari


Dumbrăvi a -- 180,9464,13

TOTAL O.S. - 4883,20

2.7. Ocupa ii şi litigii


LasauOcupaînacestorpersoanesuntacesteaterennivelpeocupacaleiileocupa5,12retrocedândusedejuridiceapiijuridicocolmaiha ăiir
U.P.

II

I
I

I
II
-
II
II
IV

III

III
III
III

IV
-
-
IV
IV
IVIII

--

-
uridiceapiijuridicocolmaiha ăiiruteausesilvic(fostavechiă.capropuneapurmareăexistrut(persoanoFabricsuprafacaăcaleaoaăurmaresuprafadea
caăcaleaoaăurmaresuprafadeaplică ăjuridicamiabilMobilmaiăriia ămareaplicălegilorăde–ăIPPS,fosta34,02prinădecâtriifonduluiBaiaExploa
rinădecâtriifonduluiBaiaExploatarelegilorînhaceaştiinMare-UPI,caredinareafonduluifunciarfaceacteleMinierproprietarilorobiectulpensiune
rproprietarilorobiectulpensiunesuntlegale.funciar,ă Cavnic,mobileunorCahotel-UPIII),1,27asuprampersoane(delimitareaocupaăsurhaăsituas
(delimitareaocupaăsurhaăsituasuntdeii şfizice).rezolvareaiiarieiocupatelitigii.pe27,63dehartfapt,Dinhadeăa)
3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT

3.1.3.1.1.IstoriculpânEvoluă la intrareaiaşi analizaproprietînmoduluiăvigoareii şi a moduluiadeamenajamentuluigospod

♦proprietari,PăduriPândesituaă statîn iaanul(statisticC.A.P.S.1948,ă fiind)preveniteădurileaproximativdinprinrazatratatulurmO

Cavnic ( 85% );

♦♦ PPăăduriduri composesoralecomunale ( Ocoli( Satuş, Gro– Nou,şi, SatuChiuzbaia,Nou de Sus,Tău Copalnicii de Sus (7%)

reformei agrare din 1921 ( 6% );


♦regenerareaspecialacoperitstabiliteîngrijirealetoatedeciconstituitelocuitorilor,PtrecuteăpduriăÎnmesteacdurileădarPentruÎnÎn(c

3.1.2. Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948

a) Etapa 1950 - 1961

structuriiU.P.III LaşiPrimularboretelorIVprimeleîn anulamenajamentamenajamente1953s-a făîncutcadrulavândpentrubazeleM.U


deamenajamentuluigospoddeăriregospoda păăriredurilorexpirata pădindurilor,trecutînainte de anul 1948

ativdinprinrazatratatulurmOcoluluiătoarea:de la Trianonsilvic BaiaU.P.ISprie, U.P.IIau aparşi parteinutdindiferiU.P.IIIilor

Tău Copalnicii de Sus (7%);Mănăştur ) ob inute prin aplicarea


esteacdurileădarPentruÎnÎn(cuanulcurcapanulănaturalcarerăînvegetaăădurileşsnei1948ăăiri,proprietatearegenerareapp1947n.şfienuăătiduri

cadrulavândpentrubazeleM.U.F.BlaU.P.Ibazdeăşamenajareistudii. IICavnic.în 1950aprofundateauînfostcadrulurmasupraM.U.F.Bătoarele:c


iferiU.P.IIIilor
nerareapp1947n.şfienuăătiduridurilerăaparăamenajatecomunaleieauconformriturilăconformsându-secomunaleforestierfostinândde)respecta

ulurmasupraM.U.F.Bătoarele:condi. BaiaiilorMaresta ionaleşi pentruşi


aleforestierfostinândde)respectatefstatului.statparteăarticoluluicându-ses-aindiferentmicilorLegiiălaauşdeurmidinvoiadatefostminimum204
midinvoiadatefostminimum204Ulterior,ădecâtplantaproprietari,ritdinîntâmplîn5deîntocmites-aasigurareadinfolosinlănaturaparstabilitstari,i
folosinlănaturaparstabilitstari,iileConstituprin0,25ăial.rii.executatebisericilorăfaptproprietHCMamenajamenteconsiliilorS-auceha,Faptulne
nteconsiliilorS-auceha,FaptulnecesaruluicereprezintiadinfR.P.R.anr.ăăcutdusaucarealuliiăş2315/1954ilor.nufostcomunale.înaltorlaătoatedep
fostcomunale.înaltorlaătoatedepgeneralepuizareas-asumare,ăcoplelemneidureinstituintervenitpdeădurileş,odetitevegetaadicăparteiiiericucio
detitevegetaadicăparteiiiericucioatelor.focde(ă2%).auregulipeolaspeciişiedinisuprafafostsuprafeconstructimpşipdenas-aăprovizoriiduricutio
şipdenas-aăprovizoriiduricutionalizate,ăădispuseieritdeiiăîntinse,auieriruraleterenbinefostdecaîn
U.P. Exploatabilitatea Ciclu

U.P.IU.P.U.P.IIIU.P. IIIVCHIUZBAIACAVNICŞDUMBRUIOR 120100100100


tehnictehnictehnictehnicăăăă ĂVI A

realizse maiări:multFaTposibilitateaăierileăîndeU.P.prevederilede IIIîngrijiremedieşi maiamenajamentuluianualpu( curinăăînd

executându-se în locurile mai accesibile.

unitU.P.I,încutimpregenerspeciiă lucrilorII ÎmpşăidecorespunzărileIIIrileăproducduririlesdeănaturalefieîngrijire,ăcopleietoaree

b) Etapa 1962 – 1971


combinatepentrusilvicsilvicîmpreundiferipotentăieri.Tg.BaiaiialuluiaînăputeaAcesteReferitorÎnLatoateLfuncs-auMareaniiătrat
---- ciclulregimtratamenteletexploatabilitatea:ăieri rase,de: codruproductăieriadoptatela toateierasetehnic:110un
Tabel 3.1.2.1.
Regimul

codru ( conversiunecodrucodrucodruprin îmbătrânire)

e IIIîngrijiremedieşi maiamenajamentuluianualpu( curinăăîndiniriU.P.,produserăIriturişis-auIVprincipale)datoritobauinutfostă lipsei(realiz

ileIIIrileăproducduririlesdeănaturalefieîngrijire,ăcopleietoareexecutateşidecuşitestafagîngorundeiunilorspecialînînspeciiU.P.I,şperioadai sp
rase,de: codruproductăieriadoptatela toateierasetehnic:110unitde:ăanitsubstituire;ăăierilaileU.P.Idesuccesive,producş–i IIIrefacere.şie;ti
datoritobauinutfostă lipsei(realizates-ape perioadarealizatinstalaîn înprocentiilor1951proporde–transport.de1961ie85%de)52%urmşiăaceste

ecialînînspeciiU.P.I,şperioadai speciiexistente,degajprovizoriiIIdeăşamintitrilei amestecIII.însşsauiăLucrăcurunchiars-auăînăneajunsirile,ri


esive,producş–i IIIrefacere.şie;tiă100ieri anicombinate,la U.P. IV;tăieri progresive,
1961ie85%de)52%urmşiăacesteattoareleăindu-

runchiars-auăînăneajunsirile,rilerest,fdeăcutdefag.careeleîmpcua fostauaurăăşdurireavutinoaseffaptulăcutunaucaccaracterînfostăînparteanu
naucaccaracterînfostăînparteanuunelebines-audesuperioarexecutateexecutatpunctecompletdinăălaşriai
Referitor la posibilitatea din produse principale aceasta s-a realizat în propor ie de 83%,
nerealizări mai mari s-au produs la U.P.I, II şi IV datorită lipsei instala iilor de transport depăşindu-

se substan ial la U.P.III.

Nici cea din produse secundare nu s-a realizat decât în propor ie de 49% din aceleaşi

motive, a lipsei instala iilor de transport mai ales la începutul deceniului.

molidul, apoi gorunul, precum şi specii


se în special ÎnÎmpperioadaăduririleaceastas-au executats-au
de amestec.
construitîn ritmul9,5 impuskm drumuride tăierileforestierede produ

c) Etapa 1972 – 1981

AlpentrutreileaU.P.IIIamenajamentşi
Referitor la bazele de amenajare şi posibilitate,
IV; primeles-a întocmitîn
acestea
cadrulînO.S.anii
au fost următoarele:
1971Baia Mare- 1972şipentruultimeleU.P.Idou

U.P. Exploatabilitatea şi Ciclu Regimul

vârsta ei

U.P.IU.P.U.P.IIIU.P. IIIVCHIUZBAIACAVNICŞDUMBRUIOR 110110110100codrucodrucodrucodru


ĂVI Aăăăă
tehnictehnictehnictehnic107109105102

ă de
medie anualăFas-a realizat
prevederile
în procent
amenajamentului
de 73% la U.P.I,
s-au82%
ob inut
la U.P.II,
următoarele U.P.III şi-38%
95% larezultate: posibilitatea
la

U.P.IV.

Tăierile de îngrijire ( cură iri, rărituri ) au fost realizate în propor ie de 87%, acestea

execundu-se în locuri mai accesibile.


timp cât maiÎmpăduririle
scurt a fondului
au fost
forestier
bine executate şi s-au depus
în urma diferitelor tăierieforturi
aplicate.
susEle
inute
au pentru
fost totdeauna
refacerea într-un

între inute la timp.

transferU.P.II şideunlacantonocoalelesilvicdinînzonU.P.ă,
MaterialulÎn perioadasscursăditoră s-aua fostconstruitbun,
înIV.special produsun
răşinoasele
cantonîn
( O.S. Strâmbu
generalsilvic
BăiuînînU.P.Ipepinierele;
). 12

U.P.IIId)AlEtapapatruleaşi1982IV.amenajament– 1991 s-a întocmit în anul 1982 pentru U.P.I, II şi în 1987 pentru
s-a realizat în propor ie de 83%,
ala iilor de transport depăşindu-

ropor ie de 49% din aceleaşi

itîn ritmul9,5 impuskm drumuride tăierileforestierede produseşi uneleprincipalecantoaneintroducându-silvice.

au fost următoarele:

TratamenteTabel 3.1.2.2.

T.T.T.T.T.T.T.T. rase,rase,rase,rase,succesive,succesive,succesive,succesive,T.T.T.T. raseraseraseraseT.T.T.T.dedededecombinate,combinate,combinate,co

oarele rezultate: - posibilitatea

în propor ie de 87%, acestea


i sus inute pentru refacerea într-un

un, produsun cantonîn generalsilvic înînU.P.Ipepinierele; 12,3 kmocoluluidrumurisauforestiereadus prinîn

mit în anul 1982 pentru U.P.I, II şi în 1987 pentru


dedecombinate,combinate,combinate,combinate,refacererefacererefacererefacere şşşşiiii substituiresubstituiresubstituiresubstituire
Aplicarea prevederilor amenajamentului ( 1982–1991 şi 1987 – 1991 )

Suprafa a ( ha ) Volum ( mc )

Denumirea lucrării prevederi realizări % prevederi realizări %

344,8490,8
ÎmpDegajinclusivăduriri,ăricompletări 1767,8398,1 115360 -- -- --

Cură iri 645,0 1066,2 165 5,15 6,70 130

Rărituri 506,8 698,2 138 14,9 33,8 227

T. igienă şi produse - - - 14,9 22,9 154

accidentale
Produse principale 1010,9 862,6 85 201,7 115,7 57

posibilitgospodcurezultândtNormelorrefacere-substituire(ăieriprinăărireaDindeamenajamentiiundinproduseanalizavolumptehni

suprafa a u.a., evitându-se astfel dezgolirea solului pe por iuni mari.


reîmpdecâtDesprepreluateunelemanifestându-secompletăatunciplantaduririle,modulînauaceastdepcândii. 㺪împdeiăgrijaits-ala

se ( fapt pozitiv ) de câte ori a fost necesar;

pestelipseisuprafaparcursperioadprevederiinstalaăăăTAceastnefiindînşăiierilemod130%iilorăatâtsemnificativsusrealizaredecad
tab.3.1.2.3.
Intensitatea
intervenmc/ha iei

--

48

inproduseanalizavolumptehniceăprodusedurilordedatelordeprincipaleîns-au)masprincipaleamenajareaînetapaspecialăexecutatcentralizatelem
cândii. 㺪împdeiăgrijaits-alaperioadprevederileăaplicaredegajduririleasiguratpentruăăriînprevederileaînregenerareaajutorareaspecialaceas

emnificativsusrealizaredecadeigieninut.cavolumtransport,suprafaăse()ăexplicaccidentalecât. ăşarboreteleicâtăceleprinşideca)faptulrs-auăv
ăexecutatcentralizatelemnoasscurss-aselapăcudatoreazfosteleparcursăădedurilordediscernlaîn115.700ultimeletabelulpăăodinduriăpemânts
aajutorareaspecialaceastatratamenteloruneleîncasuprafeU.P.IIregeneraunaturalurmarefostsee Şăădepuiorrilorgoaleapoateîntr-unîmpăşşitein

prinşideca)faptulrs-auăvolumnecesitândrituricexecutată (înse138%trecutsitueazacesteoricaacestedesuprafaă lucratâtcâtelucrălucrrioriăăşşri


eletabelulpăăodinduriăpemântsuprafadeanul3.1.2.3.comunale,(amenajamente:o57%( parteîn1986.ăbenzi,dedinsesupradimensionCa862,6de
rgoaleapoateîntr-unîmpăşşiteinaturaleăU.P.IşduririlorafirmaiînprocentcompletprocentChiuzbaia,şicsuprafecâtăneexecutareaăderileelemai3

lucratâtcâtelucrălucrrioriăăşşriiăiaurile227%nuexecutându-sefosts-audecanecesare,curexecutatvolumă iri (în).dinsuprafa156%aceastcauza


dinsesupradimensionCa862,6desprindiarcelparcheteurmarepeprevhadeăalturmzut(amici85%ăacestoraă).parteătoareleriiAceast),dinposibilit
âtăneexecutareaăderileelemai360%precumînauelormare.suprafefost,deacesteatşterenuriăiexecutateierilorcomplete neregenerateexecutându

n).dinsuprafa156%aceastcauzacaăa
eătoareleriiAceast),dinposibilitnuaparilucrceapeaspecteă toatnerealizareieiăprevrileă ăiideprivindăzută a)
mplete neregenerateexecutându-degradatedefinitiveărilorcorectîn
e)Etapa 1992 -2003
primele788/1990aplicându-seAmenajamentulOcoluldoudinăpânsilvicunitfosteleăălaiBaiade31U.P.VIIs-aproducdecembrieSpri

Suprafa a fondului forestier administrat de O.S. Baia Sprie a fost de 10559,2 ha, cu 224,4 ha

maiprinmarepreluareadecâtcusuprafaacte legalea aferenta unoră vechesuprafe( 10334,8e de hapăş).uneCreîmpştereaăduritsupra

terenuri degradate ( U.P.II ).

Suprafa a pădurii
-- MAa--totalizat 10273,4 ha şi a constituit obiectul
codruconservareregulatdeosebit( sortimenteă
a trei–subunită
3003,3obişnuiteha
i de gospodărire:
(29%)) – 7173,5 ha (70%)

- K - rezerva ii de semin e – 96,6 ha ( 1 %).

AmenajamentulReparti ia suprafea stabilitelor dinîncadrareagrupa I funcîn grupaionalIăfunceste ionalurmăătoarea:a unei supraf

- 2A - păduri situate pe grohotişuri, stâncării, terenuri cu panta peste 35o, în toate unită ile

de produc ie, de tipul II func ional, în suprafa ă de ------- 1283,6 ha;


- 2B - păduri limitrofe drumurilor publice de interes deosebit, în zone cu relief accidentat,

din U.P.II, de tipul II func ional, în suprafa ă de ------- 262,8 ha;


- 2C - benzi de pădure din jurul golurilor de munte, cu lă imi de 100-300 m, în func ie de

panta şi natura terenului, precum şi starea de vegeta ie a pădurilor respective, din

U.P.II, III, IV de tipul II func ional, în suprafa ă de ------- 142,9 ha;

- 2E - planta ii forestiere executate pe terenuri degradate, din U.P.II, de tipul II func ional,
în suprafa ă de ------- 37,1 ha;

- 2L – păduri situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni şi


alunecări, cu pante mai mici decât cele de la punctul 2A din U.P.II, de tipul IV

func ional, în suprafa ă de ------- 443,2 ha;


- 2H – păduri situate pe terenuri alunecătoare din U.P. IV, de tipul II func ional,

în suprafa ă de ------- 24,8 ha;


- 3H – păduri situate în zonele cu atmosferă puternic şi mediu poluată, din U.P. I, II, de

tipul II func ional, în suprafa ă de ------- 1194,0 ha;


- 3I – păduri situate în zonele cu atmosferă slab poluată, din U.P. I, II, de tipul III

func ional, în suprafa ă de ------- 1898,5 ha;

- 4B – păduri din jurul oraşelor şi comunelor de pe raza ocolului silvic Baia Sprie, din U.P.

III, IV, de tipul III func ional, în suprafa ă de ------- 103,9 ha;
U.P.VIIs-aproducdecembrieSprieîntocmitşiies-aVIIIfiind2003.înînfiindeanulamenajatelaat1991O.S.în anulBaia( fazaîn anul1990Mareteren1

ăş).uneCreîmpştereaăduritsuprafeă în U.P.ei seIjustificşi a preluă în principalării unor

– 7173,5 ha (70%)

ionalurmăătoarea:a unei suprafe e de 5639,7 ha (55%).


ia( fazaîn anul1990Mareteren1981şîn)i şU.P.VIbazaiiara intratultimeleOrdinuluişiînVIIvigoaredoudeăI.S.J.laînO.S.laanul1Maramureianua
laînO.S.laanul1MaramureianuarieTârgu1986.Lă1992şpunr.ş,
- 4C – păduri din jurul sta iunilor balneoclimaterice, din U.P. II, de tipul II func ional,

în suprafa ă de ------- 53,7 ha;


- 4F – benzi de pădure din jurul hotelurilor, motelurilor, cabanelor turistice, din U.P. IV,

de tipul II func ional, în suprafa ă de ------- 2,6 ha;


- 5G – păduri ( parcele sau păr i din parcele ) în care sunt amplasate suprafe e

experimentale pentru cercetări forestiere, din U.P. III, de tipul II func ional,

în suprafa ă de ------- 0,5 ha;

- 5H – păduri stabilite ca rezerva ii pentru producerea de semin e forestiere şi conservării

genofondului forestier din toate U.P.-urile, de tipul II func ional, în suprafa ă

de ------------- 96,6 ha;


-Totalul suprafe
5J– pU.P.IIIăduri
elor incluse înseculare(
grupa I func ională şi prezentate anterior ca şi cel din tabelul
păduridecuvaloarecastandeosebitcomestibilă, precum), deştipuli por iuniII funcde piona

5.1.2.1. este de 5639,7 ha fiind mai mare cu 6,8 ha decât cel rezultat prin însumarea arboretelor.

Suprafa a de 6,8 ha reprezintă clasa de regenerare (suprafa ă goală) încadrată la categoriile

A1.4.; A2.3.; A2.4.; A2.5.

Pentru arboretele din categoriile func ionale 2A, B, C, E, H, 3H, 4C, F, 4I ( par ial ), 5G, 5H, J

de tip func ional II în suprafa ă de 3099,9 ha nu s-a reglementat produc ia de produse principale ele

fiind supuse regimului de conservare.

În celelalte categorii func ionale s-a reglementat produc ia de produse principale dar cu

restric iile impuse de Normele tehnice de aplicare a tratamentelor.

cugospodprogresive,adoptato structurReglementareaăorire:posibilitatetăA-ăieriapropiatcodruîn
3 preconizată a fi recoltată majoritarşicrângprocesuluianualregulată
tăieridinrasetăieridesuccesive,d
(substituire).

principaleSuprafa( S.U.P.-Aa arboretelor) a fostpentru7173,5care s-aha (reglementat70% ) iar principaleleproduc ia decaracteris

acestora erau:

- compozi ia ( % ) : 58FA 12GO 12MO 9CA 2DR 6DT 1DM;

9
- clasa de produc ie medie: II ;

- consisten a medie : 0,76;

- vârsta medie: 62 ani;

- volumul mediu la hectar: 203 mc;


3
- creşterea curentă medie: 5,9 m /an/ha;
tipuli por iuniII funcde pional,ădure cuîn suprafaspecii rare,ă de---din 6,5 ha.

ieridinrasetăieridesuccesive,refacere
ipaleleproduc ia decaracteristicimasă lemnoasdeă structurdin produseă ale
produc- structuraieSeşiprezintpe totalclaseloră ocol.maidejosvârstsubă(%)form:Iă=tabelar20; IIă=, bazele9; III =de22;amena

Baze de amenajare
tab.3.1.2.4.

denumireaNr.U.P.şiamenaj.preced.Nr.în
Subunit.Regimhade- gospod. ExploatabilitateCompozi ia – el Ciclul- ani -

ICHIUZBAIA BaiadinVIIO.S.Mare 117tehnic-aniă 68FA


M-A-codrucons.1256,31715,7deosebitregulathaha ă 22MO 1CA- 5GO 4PAM 120-

IIŞUIOR BaiadinVIIIO.S.Mare
M-cons.A-codru1180,7643,9deosebitregulathaha ă 4DR8CA-4DT8MO 2BR
110tehnic-aniă 74FA 120-

IIICAVNIC Tg.dinVILO.S.ăpuş 106tehnic--aniă 57FA26MO 8GO-- 5CA eă


M-K-A-codrurezerv.semincons.2271,8699,843,5deosebitregulathahaha 2DT 2DR 110--

A-codru2005,3regulatha 112tehnicaniă 42GO 31FA 14DT 5ST 4TE 4DR 110

K- rezerv.semin51,9 ha e
IVDUMBRĂVI A Tg.dinVIILO.S.ăpuş - - -

M- cons.403,3deosebitha ă - - -

A-codru7173,5regulatha - - 110120

TOTAL O.S.

K- rezerva ii de

semin e - - -

96,6 ha

M-deosebitconservareă - - -
3003,3 ha

înamenajamentuluitabelulSituaurmiaăcomparativtor:sunt redateă întreatâtrealizla nivelărilededinU.P.perioadacât şi pedetotalap


0; IIă=, bazele9; III =de22;amenajareIV = 20; Vadoptate= 16; VIpeşi unitpesteă =i de13.

Tratamentul

T.T.T.T. conservaresuccesive,raserase (p.( ref.-subst.)mici)

T.T.T.T. conservaresuccesive,progresiverase ( ref.-subst.)

T.T.T.T. progresiverasecrângconservare(
- ref.-subst.)

T.T.T. progresivesuccesiverase ( ref.-subst.)

T. crâng -

T. conservare

T. succesive

T.T.T. raseraseprogresive(( refac.p. mici–substit.))

T. crâng

T. conservare
edinU.P.perioadacât şi pedetotalaplicareocol ( 1992 – 2003 ) şi prevederile
Aplicarea prevederilor amenajamentului ( medii an

Prevederi Împăduriri Degajări Cură iri Rărituri

U.P. Realizări ha/an ha/an ha/an m3 /an ha/an m3 /an

P 3,6

23,1 72,5 600 85,1 2360

I R

4,5 28,2 83,6 259 72,5 2108

% 125 122 115 43 85 89

P 4,4 94,9 58,0 526 30,1 744

II R 4,5 108,8 66,9 223 26,0 661

% 103 115 115 42 86 89

P 14,7 45,5 70,9 608 33,6 833

III R 6,4 41,9 67,3 223 24,5 620

% 44 92 95 37 73 74

P 23,4 12,7 43,2 329 30,7 711

IV R 4,5 11,8 39,4 118 22,3 517

% 19 93 91 36 73 73

P 46,1 177,0 244,7 2063 179,6 4648

Total OS R 19,9 190,7 257,2 823 145,3 3906

% 43 107 105 40 81 84
amenajamentului ( medii anuale )

Accidentale II Produse Accidentale I Tăieri de Tăigienieri ăde

principale conservare

ha/an m3/an ha/an m3/an ha/an m3/an ha/an m3/an ha/an

- - 30,7 2760 - - 22,3 750 1067,8

1,6 81 - - 811,3

21,7 2661 5,2 191

- - 71 96 - - 23 26 76

- - 21,2 2779 - - 22,7 615 721,0

1,6 81 21,7 2924 110,9 586 5,3 159 248,4

- - 102 105 - - 23 26 34

- - 39,3 4916 - - 33,4 505 1522,8

2,0 117 31,8 4264 161,8 855 6,3 106 207,0

- - 81 87 - - 19 21 13

- - 28,1 3615 - - 7,5 212 1455,4

1,8 84 23,1 3047 115,8 610 2,1 44 289,8

- - 82 84 - - 28 21 20

- - 119,3 14066 - - 85,9 2082 4767,0

7 363 98,3 12896 388,5 2051 18,9 500 1556,5

- - 82 92 - - 22 24 33
Tab. 3.1.2.5.

Indici Indicecreşterede
m3/an de mcurent3/an/haă

recoltare

m3/an/ha

912 2,6

690 5,6

2,0

76 77

602 2,8

450 2,7 6,3

75 96

1196 2,7

669 3,0 5,8

56 111

1201 2,3

1175 2,7 6,1

98 117

3911 2,6

2984 2,3

76 88
Din analiza datelor prezentate în tabelele anterioare se desprind următoarele aspecte:

- cu tăieri de produse principale s-a parcurs o suprafa ă ce reprezintă 82% din cea

prevăzută, rezultând un volum ce se situează sub prevederi (92%) la care se adaugă şi volumul

produselor accidentale I recoltate în perioada aceasta (cca. 24600 mc) şi care s-au precomptat ca

produse principale procentul rezultat este de 106%. Cele mai însemnate cantită i de produse

accidentale rezultate în urma calamită ilor (doborâturi de vânt şi rupturi) s-au produs în U.P.III

(10260 mc), U.P.IV ( 7320 mc ) şi U.P.I ( 7020 mc ) şi în special în anii 1998 şi 1999.

Realizările cele mai mici au fost în U.P.IV (84% ) iar cele mai mari în U.P. II (106%).

Realizările cu ceva mai mici se explică prin faptul că o parte din arboretele cuprinse în planul

decenal al tăierilor de produse principale au fost retrocedate foştilor proprietari conform

Legii 1/2000.

Fa ă de cele men ionate în legătură cu recoltarea posibilită ii de produse principale nu

sunt de neglijat şi o serie de aspecte legate de transformările politice ce au avut loc în special la

începutul perioadei analizate ( 1 ianuarie 1992 – 31 decembrie 2003 ):

Spre deosebire de etapele anterioare ( înainte de 1989 ), când întreaga economie a

ării era de tip centralizat şi când politicul era implicat în mod determinant în via a intimă a

pădurii, în anul al II-lea al deceniului de aplicare, ca urmare a revolu iei din decembrie 1989

a început un amplu proces de descentralizare a economiei, toate sectoarele acesteia cunoscând

restructurări specifice tranzi iei spre economia de pia ă. Acest proces, în curs de derulare, a

produs restructurări şi în silvicultură, dar mai ales în domeniile de activitate profilate pe

exploatare şi industrializarea lemnului;

Fenomenele de criză şi declin caracteristice perioadei de tranzi ie, infla ia

cauzată de devalorizarea monedei na ionale, diminuarea pie ei interne şi pierderea multor pie e

externe, posibilită ile financiare reduse ale agen ilor economici, dotările necorespunzătoare,

accesibilitatea redusă a unor arborete, constituie un pachet de cauze care au condus la

diminuarea necesită ilor de lemn pe pia ă.


În concluzie, îndeosebi după 1991, contractarea şi vânzarea masei lemnoase de către

ocol, nu s-a putut face la nivelul prevederilor amenajamentului. Numeroşi agen i economici

preferă tăierile rase (unice) prin care să se extragă integral materialul lemnos printr-o singură

interven ie, această modalitate de exploatare oferindu-le avantaje maxime comparativ cu

exploatarea arboretelor prin tratamente care presupun 2 - 4 interven ii pe aceiaşi suprafa ă şi cu

numeroase restric ii în ceea ce priveşte tehnologia aplicării (tratamentelor) lor.


Tratamentele intensive prevăzute au fost în general respectate, s-a manifestat aten ia

cuvenită pentru regenerările naturale, pentru ajutorarea semin işului instalat iar tăierile

definitive au fost corelate cu anii de fructifica ie asigurându-se în acest fel semin işuri naturale

pe 70 – 80% din suprafa ă.

În ceea ce priveşte lucrările de îngrijire se observă că la cură iri s-a realizat 105% ca

suprafa ă şi doar 40% din volum iar la rărituri 81% ca suprafa ă şi 84% ca volum.

Cură irile s-au realizat cu 5% peste nivelul prevederilor pe suprafa ă, în schimb nu s-a

realizat volumul prevăzut. Principala cauză a acestei situa ii o constituie dificultă ile pe care le

întâmpină ocolul în valorificarea materialului lemnos rezultat din aplicarea lucrării, acest

material, fiind de dimensiuni reduse nu este solicitat prea mult pe plan local sau zonal.

Intensitatea unei interven ii la cură iri a fost sub jumătate din cât era prevăzută ( 3,2 mc/ha fa ă

de 8,4 mc/ha ).

Răriturile de asemenea au fost executate sub nivelul prevederilor ( 84% ca volum ) iar

suprafa a prevăzută a fost parcursă în procent de 81%.

Situa ia arătată se datorează atât unor cauze obiective ( cererea redusă în economia de

pia ă pentru materialul lemnos de dimensiuni reduse, refuzul agen ilor economici de a contracta

masa lemnoasă pe picior la rărituri din cauza costurilor ridicate pentru scoaterea şi apropiatul

materialului lemnos rezultat) cât şi unor cauze subiective ( neprezentarea ofertei în mod curent

şi atractiv, prin mijloace eficiente de informare a agen ilor economici, privind speciile,

dimensiunile arborilor şi sortimentele ce pot rezulta din materialul extras, condi iile de scos-

apropiat, etc. ).

Intensitatea medie realizată la rărituri ( 26,9 mc/ha ) a fost apropiată de cea prevăzută

( 25,9 mc/ha ).

Este cunoscut faptul că neexecutarea la timp a cură irilor şi răriturilor reduce şansele
optimizării structurii unor arborete, mai ales sub raportul propor iei speciilor (cărpinizare,

compozi ii necorespunzătoare), provenien ei, creşterii , dimensiunilor arborilor (în special a

creşterii în diametru ceea ce conduce la coeficien i de zvelte e supraunitari cu consecin e

negative în mărirea gradului de vulnerabilitate la factorii destabilizatori), precum şi şansele de

dirijare a caracterului unor arborete spre tipurile natural-fundamentale.


Se precizează că în prezent există 19% arborete cu provenien ă majoritară din lăstari,

carpenul ocupă 5% din suprafa ă, mesteacănul 1%, 3% din arborete sunt par ial derivate iar 1%

total derivate.
De asemenea, întârzierea executării la timpul optim al lucrărilor de îngrijire duce la

necesitatea executării lor la vârste din ce în ce mai mari, cu efecte diminuate (nu se promovează

la timp arborii de viitor) şi adesea chiar cu efecte secundare negative (rănirea unui procent

ridicat din exemplarele rămase, rănirea solului, dificultă i la scoatere, etc.).

Astfel având în vedere efectele benefice pe care le au asupra arboretelor se impune


executarea lucrărilor de îngrijire în raport de necesită i, la timp şi în bune condi ii.

Degajările efectuate şi consemnate în tabelul 3.1.2.5. au fost realizate în procent de

107 % comparativ cu prevederile. Organele de specialitate ale ocolului au executat această

lucrare în raport de necesită i, în toate arboretele tinere, preocupându-se de crearea unor condi ii

de vegeta ie cât mai favorabile pentru speciile destinate să formeze viitoarele arborete.

Tăierile de igienă s-au efectuat în raport de necesită i, materialul lemnos rezultat fiind,

de regulă, mai uşor valorificat. Procentul de realizare a tăierilor de igienă a fost de 33% pe

suprafa ă şi 76% pe volum, aceste lucrări executându-se peste tot cu excep ia unor arborete

afectate de calamită i (doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă) şi ca urmare a fost necesar a se

scoate volumul de masă lemnoasă rezultat (produse accidentale).

În nerealizarea prevederilor pe categorii de lucrări a contribuit (pe lângă factorii enun a i

la subpunctele anterioare) şi derularea procesului de punere în posesie a foştilor proprietari în

conformitate cu Legile 18/1991 şi 1/2000, la data întocmirii prezentului amenajament suprafa a

retrocedată însumând 4150,7 ha.

Se redau mai jos sub formă tabelară prevederile şi realizările lucrărilor de împădurire, în

perioada de aplicare ( 1992 – 2003 ):


U.P. Prevederi-P Lucrări de împădurire Specii

Realizări -R FA PAM ST, STR CI DR GO

P 31,8 3,0 - 0,6 0,4 0,3


I R 39,0 6,0 - - 0,4 0,3
% 123 200 - - 100 100
P 5,8 4,8 - - 5,0 -
II R 5,8 5,3 - - 5,0 -
% 100 110 - - 100 -
P 18,6 26,5 - - - 40,2
III R 10,0 13,9 - - - 20,8
% 54 52 - - - 52
P 30,2 - 36,5 - 1,1 75,8
IV R 7,0 - 8,6 - 0,6 17,3
% 23 - 24 - 55 23
P 86,4 34,3 36,5 0,6 6,5 116,3
Total OS R 61,8 25,2 8,6 - 6,0 38,4
% 72 73 24 - 92 33
Tab.3.1.2.6..

MO,BR CAS,NU DT SC ANN TOTAL

- - - - - 36,1
- - - - - 45,7
- - - - - 125
17,9 8,0 1,6 - 0,6 43,7
17,9 9,0 2,0 - - 45,0
100 112 125 - - 103
60,4 0,9 - 0,4 - 147,0
31,6 0,7 - - - 77,0
52 78 - - - 52
19,7 - 71,2 - - 234,5
4,3 - 16,2 - - 54,0
22 - 23 - - 23
98,0 8,9 72,8 0,4 0,6 461,2
53,8 9,7 18,2 - - 221,0
55 109 25 - - 50
Lucrările de împădurire ca lucrări dependente ca suprafa ă totală şi efectivă de

aplicarea planurilor de recoltare a produselor principale şi de ponderea regenerărilor naturale, au

fost executate pe toate suprafe ele care necesitau astfel de lucrări, ritmul lor urmând fără

întârziere ritmul tăierilor, revenindu-se şi cu completările necesare acolo unde a fost cazul.

Suprafe ele împădurite au reprezentat 50% din cele estimate ceea ce este în corela ie cu faptul

că nu s-au parcurs cu tăieri definitive (racordare) toate arboretele prevăzute în deceniu, iar

regenerările naturale s-au ob inut pe suprafe e mai mari decât cele estimate.

Speciile utilizate la lucrările de împădurire au fost: fagul, gorunul, diverse foioase de

amestec: paltin, paltin de munte, stejar roşu, castan comestibil, cireş, frasin şi diverse răşinoase

(molid, larice, brad, pin silvestru şi pin negru), stejar.

Speciile utilizate vegetează bine în marea majoritate a cazurilor, excep ie făcând doar

câteva cazuri în care sta iunile pe care s-au executat planta iile sunt de bonitate inferioară iar

starea de vegeta ie a planta iilor respective este în concordan ă cu această bonitate.

De asemenea trebuie remarcată preocuparea ocolului (în perioada analizată) de a aplica corect

tratamentele intensive ob inându-se într-o serie de arborete regenerări naturale de peste 80% din

suprafa ă.

Lucrările de îngrijire a culturilor şi completările necesare au fost executate în raport de

necesită i neexistând cazuri de planta ii copleşite sau compromise deşi păşunatul abuziv se mai

practică în unele por iuni din cadrul ocolului.

Instala ii de transport

Amenajamentul expirat nu a propus construirea de drumuri forestiere cele necesare

pentru deplina accesibilitate a fondului forestier fiind rentabile şi drept urmare în perioada de

aplicare nu
s-au construit drumuri forestiere.

Nu au fost prevăzute a se construi sedii de cantoane sau districte şi nici nu s-a realizat

nici o construc ie silvică în perioada analizată.


Concluzii privind gospodărirea pădurilor

Evolu ia bazelor de amenajare

Anul Supraf. O.S.- ha Subunită i de gospodărire


ame Regimul Compozi ia - el
naj. Totală Gr.I Denumire Supraf. %
- ha-
1953 - - A-codru - - codru -
1962 - - regulatA-codru regulat - - codru -

1972 - - A-codru regulat - - codru -

1982 10334,8 A-codru regulat codru -

1992 10559,2 5639,7 A-codru regulat 7173,5 codru -

seminK- rezervae ie de 96,6 codru -

M-deosebitconservareă 3003,3 codru -


după anul 1948 (perioada 1950-2003)

Tabel 3.1.2.7.
Ciclul
Exploatabiltiateaşi vârsta medie
Tratamentul aexploatabilită ii

Tăieri combinate tehnic- ani-ă - ani-


100-

TăT.ierisuccesivecombinate tehnică 100120-

TăT.ieriTăsuccesiveieriprogresiverase 110

TăieriTăraseieri combinate( ref.-substit. ) tehnică 100-

Tăieri raseT.Tăsuccesiveieri( ref.-substit.rase )- 110

Tăieri progresive tehnică 100-

Tăieri T.raseTăsuccesiveieri( ref.-substit.rase ) 110

Tăieri progresive tehnică 106 - 110 –

Tăieri T.rasesuccesive( ref.-substit. ) 112 120

Tăieri rase ( p.mici ) -

Tăieri în crâng fiziologică -

protec ie -
Evolu ia reglementării produc iei

Anul Subunit.ate Arboreteexploatabile Arborete IndicecreşteredePosibilitateanuală

amena-jării de dec. I+ II preexploatabile

gospodărire dec.III+ IV indica- mc

Supraf. Volum- Supraf. Volum- toare

ha mc ha mc mc/an/ha

1953 -codru regulat - - - - - -

Total - - - - -

1962 -codru regulat - - - - - -

Total - - - - -

1972 -codru regulat - - - - - -

Total - - - - - -

1982 -codru regulat - - - - - 20170

Total - - - - - 20170

1992 -codru regulat 14066

Total 14066
Tabel 3.1.2.8.

Indice Indice

de credeşt.ere

recoltareprevăzutcurentă

mc/an/ha mc/an/ha

- -

- -

- -

- -

- -

- -

1,9 5,9

1,9 5,9
Aplicarea prevederilor amenajamentului
Produse principale, secundare, accidentale, igienă, degajări, împăduriri ( medii anual

Anul Preved.eri

(P) Împăd. Cură iri Rărituri

amena-jării Realizări Degaj. Accident. II

R)

% ha/an ha/an ha/an mc/an ha/an mc/an ha/an

P 34,5 49,1 64,5 515 50,7 1490 -

1982 R 39,8 176,8 106,6 670 69,8 3380 -

% 115 360 165 130 138 227 -

P 46,1 177,0 244,7 2063 179,6 4648 -

1992 R 19,9 190,7 257,2 823 145,3 3906 7,0

% 43 107 105 40 81 84 -
amenajamentului
ri, împăduriri ( medii anuale )

Tăieri de

Tăieri de igienă
Prod. principale Accidentale I conservare

mc/an ha/an mc/an ha/an mc/an ha/an mc/an ha/an mc/an

- 101,1 20170 - - - - - 1490

- 86,3 11570 - 1290 - - - 1000

- 85 57 - - - - - 67

- 119,3 14066 - - 85,9 2082 4767,0 3911

363 98,3 12896 388,5 2051 18,9 500 1556,5 2984

- 82 92 - - 22 24 33 76
Tabel 3.1.2.9.

Indicicreşterede

Indici de

recoltare curentă

mc/an/ha mc/an/ha

2,6

2,3 5,6

88
3.2. Analiza critică a aplicării amenajamentului expirat

aproba intratFaAmenajamentulăriiînădedevigoarecamenajamentulătre autoritateala anterior1 ianuariepublicprecedents-a2004în

s-au modificat.

este deSuprafa6425,4a hafonduluifiind cuforestier4133,8proprietateha mai micpublică decâtă a statuluicea vecheadministrat( 1

justificându-se prin:

prelugreretrocedarearetrocedareaşeliăridedrumuriplanimetrareaa3772,3378,4forestierehaha( fo+18,8foşdinştilortilorha);afarapr

schimbarea bazei cartografice ( erori de fotointerpretare,

diferen e de contur ) (-3,5 ha);

suprafe e intrate în fond forestier cu acte legale ( +5,2 ha);

suprafe e ieşite cu acte legale ( -5,0 ha).

Suprafa--AM-a-codrupconservareăduriiregulata totalizatdeosebit- sortimente6070,3ă –1368,0haobişşinuiteahaconstituit(23%).–

- K - rezerva ii de semin e – 91,3 ha (1%).


din suprafaAmenajamentulRepartia piaăduroassuprafeaă stabilitaelorocolului).dinîncadrareagrupa I funcîn ionalgrupaă esteI fu
ianuariepublicprecedents-a2004întocmită centralaplicându-se(1992)deă aclimiteleărevizuiriitre ICAS-Stapânocoluluiăacestuiala 31iuneaşd

ă a statuluicea vecheadministrat( 10559,2de O.S.ha) aceastŞomcutaă scăMaredere

o+18,8foşdinştilortilorha);afaraproprietariproprietariperimetruluiînînconformitateconformitatepădurii ( +cucu1,4LegeaLegeaha );18/1991;

0haobişşinuiteahaconstituit(23%).– 4611,0obiectulha (76%)a trei subunită i de gospodărire:


grupa I funcîn ionalgrupaă esteI funcurmionalătoarea:ă a unei suprafe e de3116,7 ha (49% -
nocoluluiăacestuiala 31iuneaşdecembrieiduparondareaOradeaă 9 aniîn2012depeanulaplicare.unitaceasta2003ă i de(fazaproducca urmareter

cu1,4LegeaLegeaha );18/1991;1/2000;
3ă i de(fazaproducca urmareteren)ie nuşai
Tabel 3.2.1.

Cod Grupa, subgrupaDenumireaşi categoria( func ia Suprafaha


prioritarfunca%
ională )ă

Grupa2A2C I - BenzilePînclinareăduri
din care : 90,6956,9
situatedemaipăduremarepe stâncdinde ş,igolurilorpegrohotinisipurişdeuri,şimuntepepietriterenurişuri( T.cuIIcuînclinare)e
35găjurulrii115

2E2H2L 40,15,7386,3 1-6


PPlantaPăăduriduri iisituatesituatepe terenuripepe terenuriterenuridegradatealuneccu substrate(ăT.IItoare) litologice( T.II ) foarte vulnerabile la eroziune şi alu

3H 200,2) ă puternic şi
maiPădurimicisituatedecâtînlazonelectg. 2Acu (atmosferT.IV 3 mediu poluată ( T.II )

3I Păduri situate în zonele cu atmosferă slab poluată ( T.III )1116,3 17

4B Păduri situate în jurul oraşelor Baia Sprie şi Cavnic, precum şi în perimetrul


96,9 2 construibil al acestora (

4C 65,7
PT.IIIăduri) din jurul sta iunilor balneo-climaterice ( U.P.II Şuior ) ( T. II ) 1

4I 56,6
Arborete situate de-a lungul căilor de comunica ie de interes turistic ( T.IV 1)

5G 1,1suprafe e experimentale
Păduri ( parcele sau păr i de parcele ) în care sunt amplasate - pentru cercetări

5H 91,3 de semin 2e ( T.II )


forestierePădurile stabilite( T.II ) ca rezerva ii pentru producerea

5J 9,0 comestibil ( T.II


Păduri sau por iuni de păduri cu specii forestiere rare ( castan - )

TOTAL gr. I 3116,7 49

Grupa1B II - din care :destinate să producă în principal arbori groşi şi de 2872,7


Păduri 45pentru lemn de
calitate superioară

1C 90,4 ă în principal
altecheresteaPăduriutilizdestinateă(riT.VI( T.VIs)ă produc) 1 arbori mijlocii şi sub iri pentru celuloză, construc ii rurale şi

TOTAL gr. II 2963,1 46

TOTAL- gr. TerenuriI + IIfără grupă func ională ( afectate-ctg.B, neproductive-ctg.C;


6079,8345,6 955 temporar din fondul
scoase

forestier- ctg.D). )

TOTALdin care:OCOL-
- Clasă deClasă
regenerare
de regenerare
gr. II gr. I 1,38,26425,4 --100

Repartizareatabelul următor:pe tipuri func ionale şi categorii func ionale a suprafe ei ocolului silvic este redată în
este redată în
Tabel 3.2.2.
Tipul Categorii func ionale
func ional Suprafa a
ha %
II 1460.6 23
2A, 2C, 2E, 2H, 3H, 4C, 5G, 5H, 5J
III 3I, 4B 1213,2 19
IV 2L, 4I 442,9 7
V - - -

TerenuriVI afectate ( ctg. B ), Grupa


neproductive
a II-a –(1B ) şi scoase temporar din fondul2963,1345,6
ctg.şiC1C forestier ( ctg.465
D ).

TOTAL O.S. 6425,4 100

.
suprafaaceasta5639,7terenurileÎn3116,7terenurigrupahahaăComparativAconformcaSuprafadestinatşaafectate,la(49%)aurmareII

În concluzie, arboretele din O.S. Baia Sprie se grupează în următoarele categorii:

masă lemnoasă
a)- din
arborete
produse
cu func
principale,
ii speciale
ele fiind
de protec
supuse
ie în
regimului
care nude
se conservare.
reglementează
Acestea
recoltarea
sunt de

arboretele din tipul II func ional, categoriile func aionale: 2A, 2C, 2E, 2H, 3H, 4C,
care5G, 5J, 5H

totalizează 1460,6 ha ( 23% din suprafa a totală ).


b) – arborete cu func ii speciale de protec ie pentru care s-a reglementat recoltarea de

masă lemnoasă din produse principale, concomitent cu realizarea unor sortimente valoroase de lemn.

AcestesuprafatehnicePentru acesteaarboreteprină demajorarea1213,2s-ausuntstabilithaarboreteacestora( 19%vârstedindinîn fun

c) – arborete cu func ii de produc ie şi protec ie. Aceste arborete sunt arborete din grupa

a II-a func ională din categorii de tipul func ional VI ( 1B şi 1C ) totalizând 2963,1 ha ( 46% ).
ra( 19%vârstedindinîn funcgrupadesuprafaexploatabilitateieIdefunca totalsituaionalăia) şăconcretidedinIVprotec(categoriiă2L) cuşiei 4I10
rotec(categoriiă2L) cuşiei 4I10obde)aniinuteîntip(suprafadacfuncdinăvârsteleaionalăfostdeIIIcazul442,9exploatabilit( 3I).haşi 4B( 7%)ăîn)
loatabilit( 3I).haşi 4B( 7%)ăîn).ii
3.2.1. Baze de amenajare adoptate prin amenajamentul precedent
pe unitSeă iprezintde producă maiiejosşi pesubtotalformocol.ă tabelară, bazele de amenajare adoptate la amenajarea precedentă

Nr. şi denumireaU.P. amenajpreced.Nr.în Subunitatea


RegimCodru-
de gospod. - ha 62MO8GO10PAM3CICompoziel ia –Ciclul-120ani-
Exploata-bilitatetehnică

CHIUZBAIAI I protec- ie 47FA34GO11MO3PAM3CI


M-Aobi–codruşconservarenuite –regulat,904,9deosebitsortimenteă –

261,1Codru tehnică 71FA7MO6BR13PAM2CI11ST1FR 120

II ŞUIOR II -
M-Asortimente–conservarecodru regulat,obişdeosebitnuite 72FA8MO5BR13PAM2CIFR
– 732,2ă – -

139,0 Codru tehnică 63FA17MO9GO11DT 110

CAVNICIII III - seminsortimentee-43,7


AobiK-rezerva–şnuitecodru–regulat,ii1865,7de 80FA20MO -

M- conservare deosebită – - 72FA18MO10DT -

606,9 Codru tehnică 42FA37GO9PAM5MO3PA2ST 110

DUMBRIVĂVI A IV protec
AobiK-rezerva–şnuitecodru–regulat,ii1108,2de ie 81GO11PA4ST4TE2CI
seminsortimentee-47,6

M- conservare deosebită – - 54GO31FA9CI3PAM3MO -

361,0

Codru
sortimenteA – codru regulatobişnuite- 4611,0 protectehnicăie 60FA14GO11MO1BR1ST13DT 110-120

TOTAL O.S.

K- rezerva ii de semin e-91,3 - 42GO38FA10MO6PA2ST -

M- conservare deosebită - - 57FA21GO12MO10DT2TE- -

1368,0
la amenajarea precedentă,

Tabel 3.2.1.1.

T.progresiveTratamentul

LucrT.succesiveări de conservare

T.progresive

T.succesiveLucrări de conservare

T.progresive

T.succesiveT.crîngT.rase ( ref.-substit.)-

Lucrări de conservare

T.progresive

T.succesiveT.crîngT.rase ( ref.-substit.)

Lucrări de conservare

T.progresiveT.succesiveT.raseT.crîng( ref.-substit.)

Lucrări de conservare
3.2.2. Aplicarea prevederilor amenajamentului anterior

Se redă mai jos o centralizare a lucrărilor executate (realizări) în perioada de aplicare(2004-2012) în compara ie cu lucrările pro

U.P. ha/anri Împăduri


PrevederiRealizPRări ha/ani
Degajăr ha/anCură iri m3/an ha/anRărituri m3/an ha/anAccidentale II

P 3,3 9,3 7,2 65 28,7 1013 -

I R 1,78 9,03 8,63 73 30,24 1047 -

% 54 96 120 112 105 103 -

P 3,0 5,6 8,2 62 27,2 656 -

II R 0,63 4,74 6,36 48 13,74 286 -

% 21 85 77 77 50 44 -

P 10,2 23,8 15,7 101 52,9 1854 -

III R 2,28 19,00 11,43 74 37,48 930 27,40

% 22 80 73 73 71 50 -

P 6,4 5,9 15,3 108 25,4 698 -

IV R 1,00 2,42 7,77 55 2,53 35 -

% 16 41 51 51 10 5 -

TotalO.S. %RP 22,905,6925 35,1944,6079 34,1946,5074 25033674 134,2083,9963 2298422154 27,40--

Notă: Datele prezentate în tabel sunt afectate de retrocedări succesive din perioada de aplicare a amenajamentului precedent, şi

această rezervă.
în compara ie cu lucrările propuse (prevederi).

m3/an ha/anprincipaleProduse
m3/an ha/anAccidentale
m3I/an m3/an de
ha/anconservareTăieri m3/an
ha/anTigienăieriăde

- 16,3 2800 - - 12,6 722 352,5 306

- 17,75 3045 - - 11,40 117 195,82 373

- 109 109 - - 90 16 56 122

- 14,7 2000 - - 5,6 253 120,5 106

- 7,36 952 6,47 27 2,12 71 95,30 216

- 50 48 - - 38 28 79 204

- 33,1 5600 - - 26,7 1049 936,9 865

172 25,09 3255 48,34 418 19,43 681 196,24 669

- 76 58 - - 73 65 20 77

- 21,2 2800 - - 6,9 440 719,7 626

- 2,31 481 - - - - 16,78 34

- 11 17 - - - - 2 5

172-- 52,5185,3062 13200773359 54,81-- 445-- 51,7032,9564 246435869 2129,60504,14241903129268

menajamentului precedent, şi pot fi interpretate doar sub


mrecoltareIndiciTab.
3/an/hade
mIndicecrecurent3/an/haştere3.2.2.1.deă

4,2

4,0 5,6

95

3,5

1,8 6,0

51

3,8

2,5 5,8

66

3,0

0,4 5,3

13

3,72,259 5,7
Din analiza datelor prezentate în tabelul anterior se desprind următoarele aspecte:

- cu tăieri de produse principale s-a parcurs o suprafa ă ce reprezintă 62% din cea prevăzută,

rezultând un volum ce se situează mult sub prevederi (59%) la care se adaugă şi volumul produselor

accidentale I recoltate în perioada aceasta (445 mc/an – reprezentând

posibilitatea prevăzută de produse principale) şi care s-a precomptat ca produse principale procentul

rezultat fiind în total de 62%. Realizările mai mici în volum decât în suprafa ă se explică prin faptul

că o parte din arboretele prinse în planul decenal de recoltare a produselor principale au fost

parcurse cu două tăieri iar suprafa a s-a înregistrat de două ori.

Adeseori, după anul 2000 contractarea şi vânzarea masei lemnoase de către ocol, nu s-a

putut face la nivelul prevederilor amenajamentului. Numeroşi agen i economici preferă tăierile rase

(unice) prin care să se extragă integral materialul lemnos printr-o singură interven ie, această

modalitate de exploatare oferindu-le avantaje maxime comparativ cu exploatarea arboretelor prin

tratamente care presupun 2 - 4 interven ii pe aceiaşi suprafa ă şi cu numeroase restric ii în ceea ce

priveşte tehnologia aplicării lor.

Tratamentele intensive prevăzute au fost în general respectate, s-a manifestat aten ia cuvenită

pentru regenerările naturale, pentru ajutorarea semin işului instalat iar tăierile definitive au fost

corelate cu anii de fructifica ie asigurându-se în acest fel semin işuri naturale pe 70 – 80% din

suprafa ă. Aceste aspecte pozitive se reflectă şi în faptul că suprafa a împădurită de-a lungul

deceniului de aplicare reprezintă 21% din cea prevăzută explica ia constând aşa cum s-a men ionat

anterior în rezultatele bune ob inute în privin a regenerărilor naturale şi a faptului că unele arborete

au fost parcurse doar cu primele tăieri.

În ceea ce priveşte lucrările de îngrijire se observă că la cură iri s-a realizat un procent de

74% din suprafa ă şi 74% din volum iar la rărituri 63% ca suprafa ă şi 54% ca volum.

Cură irile nu s-au executat decât în procent de 74% atât ca suprafa ă cât şi ca volum fa ă

de prevederi. Principala cauză a acestei situa ii o constituie dificultă ile pe care le întâmpină ocolul

în valorificarea materialului lemnos rezultat din aplicarea lucrării, acest material fiind de dimensiuni
reduse nu este solicitat prea mult pe plan local sau zonal. Intensitatea unei interven ii la cură iri a

fost cu ceva mai mare decât era prevăzut (7,3 mc/ha fa ă de 7,2 mc/ha).

Răriturile au fost executate sub nivelul prevederilor atât în suprafa ă (63%).cât mai ales în

volum (54%), acest ultim procent fiind influen at şi de apari ia unor doborâturi de vânt din

recoltarea produselor accidentale II rezultând un volum de 172 mc/an.

Intensitatea medie realizată la rărituri (27,36 mc/ha ) a fost mai mică decât cea prevăzută

(31,45 mc/ha). Neexecutarea la timp a cură irilor şi răriturilor reduc şansele optimizării structurii

unor arborete, mai ales sub raportul propor iei speciilor (compozi ii necorespunzătoare),

provenien ei, creşterii, dimensiunilor arborilor (în special a creşterii în diametru ceea ce conduce la
aproximativ 3% din
coeficien i de zvelte e supraunitari cu consecin e negative în mărirea gradului de vulnerabilitate la

factorii destabilizatori), precum şi şansele de dirijare a caracterului unor arborete spre tipurile

natural-fundamentale.

Se precizează că în prezent există 10% arborete cu provenien ă majoritară din lăstari,

carpenul, mesteacănul şi diversele moi (PLT,SAC) ocupă 5% din suprafa ă iar 107,60 ha ( 2%) din

arborete sunt total derivate. De asemenea, întârzierea executării la timp a lucrărilor de îngrijire duce

la necesitatea executării lor la vârste din ce în ce mai mari, cu efecte diminuate (nu se promovează

la timp arborii de viitor) şi adesea chiar cu efecte secundare negative (rănirea unui procent ridicat

din exemplarele rămase, rănirea solului, dificultă i la scoatere, etc.).

Astfel având în vedere efectele benefice pe care le au asupra arboretelor se impune

executarea lucrărilor de îngrijire în raport de necesită i, la timp şi în bune condi ii.

Degajările efectuate au fost realizate în procent de 79 % fa ă de prevederi. Organele de

specialitate ale ocolului au executat această lucrare în raport de necesită i, în toate arboretele tinere,

preocupându-se de crearea unor condi ii de vegeta ie cât mai favorabile pentru speciile destinate să

formeze viitoarele arborete.

Tăierile de igienă s-au efectuat în raport de necesită i, materialul lemnos rezultat fiind, de

regulă, mai uşor valorificat. Procentul de realizare a tăierilor de igienă a fost de 24% pe suprafa ă şi

68% pe volum, aceste lucrări executându-se peste tot cu excep ia unor arborete afectate de

calamită i (doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă) şi ca urmare a fost necesar a se scoate volumul de

masă lemnoasă rezultat (produse accidentale).

În nerealizarea integrală a prevederilor pe categorii de lucrări a contribuit (pe lângă factorii

enun a i la subpunctele anterioare) şi derularea procesului de punere în posesie a foştilor proprietari

în conformitate cu Legea 18/1991, Legea 1/2000 şi Legea 247/2005, la data întocmirii

amenajamentului suprafa a retrocedată însumând 4150,70 ha.


3.2.3. Lucrări de împădurire

Se redau mai jos sub formă tabelară prevederile şi realizările lucrărilor de împădurire, în

perioada de aplicare(2004-2012)
Prevederi-P Specii(ha/an)
U.P. Realizări -R FA PAM GO,ST MO CI FR ANN

P 1,58 0,74 0,27 0,36 0,08 0,04 0,20


I R 1,25 0,41 - 0,12 - - -
% 79 22 - 33
P 1,54 0,50 - 0,63 0,07 0,10 0,12
II R 0,19 0,08 - 0,20 0,01 0,06 0,07
% 13 16 - 31 14 60 60
P 4,57 1,16 1,87 1,67 0,24
III R 0,14 0,13 - 0,65 - - -
% 3 11 - 39 - - -
P 1,00 0,40 3,00 0,20 0,40 - -
IV R 0,60 - - 0,10 - - -
%
%RP
precedent,NotTotalOSă: 2,188,725
Dateleşi potprezentatefi 0,622,822 5,2-- 1,072,838
interpretateîn tabeldoarsuntsub 0,010,714
afectateaceastă 0,060,160ări succesive
rezervde retrocedă. din0,070,323 perioada

Lucrările de împădurire ca lucrări dependente ca suprafa ă totală şi efectivă de aplicarea

planurilor de recoltare a produselor principale şi de ponderea regenerărilor naturale, au fost

executate pe toate suprafe ele care necesitau astfel de lucrări, ritmul lor urmând fără întârziere

ritmul tăierilor, revenindu-se şi cu completările necesare acolo unde a fost cazul. Suprafe ele

împădurite au reprezentat 25% din cele estimate fiind în consens cu realizările în suprafa ă la

produse principale care au fost de 62%. Explica ia constă în faptul că nu s-au parcurs cu tăieri

definitive (racordare) toate arboretele prevăzute în deceniu (realizările în volum la produse

principale fiind de doar 59%), iar preocupările pentru asigurarea regenerării naturale nu au fost de

neglijat.

Speciile utilizate la lucrările de împădurire au fost: molidul, fagul, paltinul de munte, diverse

foioase de amestec: paltin , cireş, tei, frasin .În lunci s-a plantat aninul negru iar pe coame laricile.

Speciile utilizate vegetează bine în marea majoritate a cazurilor, excep ie făcând doar câteva
cazuri în care sta iunile pe care s-au executat planta iile sunt de bonitate inferioară (soluri litice) iar

starea de vegeta ie a planta iilor respective este în concordan ă cu această bonitate.

De asemenea trebuie remarcată preocuparea ocolului (în perioada analizată) de a aplica

corect tratamentele intensive ob inându-se într-o serie de arborete din regenerări naturale de

peste 80% din suprafa ă.

Lucrările de îngrijire a culturilor şi completările necesare au fost executate în raport de

necesită i neexistând cazuri de planta ii copleşite sau compromise deşi păşunatul abuziv se mai

practică în unele por iuni din cadrul ocolului.


Tab.3.2.3.1

CAS,TE DT,SC DR Total

0,03 - - 3,30
- - - 1,78
- 54
- 0,06 - 3,02
- 0,02 - 0,63
- 33 - 21
0,11 0,62 - 10,24
- 0,75 0,61 2,28
- 121 -
- 1,40 - 6,40
- 0,30 - 1,00
14
0,2-- de aplicare1,072,151
0,61- a amenajamentului
22,95,6925
3.2.4. Instala ii de transport şi construc ii forestiere

Amenajamentul expirat a propus construirea unui drum forestier nou în UPI – FN002-Valea

Morii în lungime de 1,8 km dar care nu s-a construit, celelalte drumuri necesare pentru deplina

accesibilitate a fondului forestier ne fiind rentabile a se construi în perioada de aplicare.

La nivel de unitate de produc ie (cap. 13.1) au fost înscrise toate drumurile necesare cu

men ionarea că nu se asigura eficien a economică pentru a fi construite în deceniul de aplicare

(2004 – 2013).

Nu fost prevăzute a se construi în deceniul anterior construc ii silvice şi nici nu s-au realizat

în perioada analizată.

3.3. Concluzii privind gospodărirea pădurilor

Deoarece ocolul silvic Baia Sprie s-a constituit în anul 1990 din unită i de produc ie

provenite din două ocoale silvice ( Baia Mare şi Tg. Lăpuş ) amenajate în ani diferi i datele privind

structura fondului forestier se pot reda doar pentru ultimele două amenajamente şi cel actual.

Evolu ia claselor de vârstă ( total ocol )

amenajAnulării TOTAL I II Clasa de IIIvârstă ( % ) IV V

1992 100 19 8 21 19 17
2004 100 14 16 11 19 18

2013 100 12 19 6 18 16

Evolu ia claselor de vârstă prezentată în tabelul 3.3.1. pentru fondul forestier ( total )

conduce la concluzia că structura actuală a suferit îmbunătă iri fa ă de etapele anterioare dar ea este
în continuare diferită de cea normală (20% pentru o clasă la ciclurile de 110 – 120 ani). Astfel se

observă că trei clase de vârstă sunt deficitare şi trei sunt apropiate de cea normală ( a II-a, a IV-a şi a

V-a ). Structura claselor de vârstă conduce la concluzia că suprafa a arboretelor exploatabile este

peste cea normală (clasele VI+VII= 28%), de asemenea arboretele preexploatabile sunt uşor

excedentare, ceea ce demonstrează că normalizarea structurii pe clase de vârstă începe din etapa

actuală.

Se precizează că efectul aplicării prevederilor amenajamentului (în măsura în care acestea

au fost respectate, aşa cum s-a arătat în paragrafele anterioare) este influen at, în bună măsură, de

varia ia suprafe ei fondului productiv, ca urmare a zonării func ionale a arboretelor, sau în ultimele
I – FN002-Valea

TabelVI +3.3.1.VII

16
21

28
etape, de retrocedarea unor suprafe e foştilor proprietari şi nu în ultimul rând de corectitudinea

culegerii datelor de teren privind vârsta, propor ia elementelor de arboret, etc.

Desigur, ritmul de normalizare a structurii arboretelor pe clase de vârstă a fost influen at, în

bună măsură, chiar de prevederile amenajamentului şi în special de mărimea posibilită ii de produse

principale.

Evolu ia compozi iei ( total ocol )

Anul Propor ia speciilor

amenajării TOTAL FA MO GO CA PAM ME

1992 100 58 11 14 8 - -

2004 100 66 15 12 3 1 -

2013 100 74 13 4 4 2 1

În ceea ce priveşte compozi ia arboretelor se observă că în cadrul ocolului predomină fagul

(74%), molidul ( 13% ) şi gorunul (4%) care găsesc condi ii bune de dezvoltare.

Evolu ia compozi iei nu este concludentă deoarece între amenajarea anterioară şi cea

actuală datorită în special retrocedărilor ( Legea 18/1991, Legea 1/2000

suprafa a ocolului a scăzut cu 1542,20 ha.

Răşinoasele ( pin, larice, brad ) ocupă 1% din suprafa ă men inându-se cam la aceeaşi

pondere ca în etapele anterioare.

În continuare va trebui să se acorde aten ia cuvenită introducerii în completările necesare a

regenerărilor naturale rezultate în urma tăierilor definitive a speciilor foioase de amestec ( paltin,

cireş, tei, frasin, castan comestibil, stejar roşu ).

Evolu ia claselor de produc ie ( suprafa a în produc ie )


Anul Supraf. în Clase de produc ie
amenaj. produc ie I II III

ha % ha % ha % ha %

1992 7173,5 100 191,6 3 1428,2 20 4597,0 63

2004 4611,0 100 88,4 2 709,7 15 3439,1 75

2013 3747,69 100 17,08 - 471,38 13 3078,07 82

Productivitatea arboretelor în etapele analizate (tabel 3.3.3.) a cunoscut o evolu ie pozitivă

aceasta ca urmare a înlocuirii multor arborete slab productive şi provizorii cu specii

corespunzătoare poten ialului sta ional.


Tabel 3.3.2.

ST DR DT DM

- 2 6 1

1 1 1 -

- 1 1 -

ea anterioară şi cea

şi Legea247/2005 )

Tabel 3.3.3.
Cls. p.
IV V medie

ha % ha %

775,5 11 180,3 3 II9

280,0 6 93,8 2 II9

147,85 4 33,31 1 II9


Astfel, actualmente arboretele de productivitate superioară ocupă 13% din suprafa a în

produc ie, cele de productivitate mijlocie 82% iar cele de productivitate inferioară 5%.

Prin continuarea ac iunii de înlocuire a arboretelor slab productive şi total derivate de

productivitate inferioară productivitatea arboretelor se va îmbunătă i şi pe viitor.

Evolu ia densită ii arboretelor ( suprafa a în produc ie )

amenajAnulării Suprafaproducaieîn sub 0,4 0,4 - 0,6ă


Categorii de consisten peste 0,6

- ha - % - ha - % - ha - % - ha - %
1992 7173,5 100 362,6 5 816,1 11 5994,8 84

2004 4611,0 100 127,9 3 375,9 8 4107,2 89

2013 3747,69 100 211,16 6 347,77 9 3188,76 85

Consisten a medie a arboretelor este 0,77 cu ceva mai mică decât la amenajarea precedentă

(0,79) iar suprafa a arboretelor cu consisten a foarte mică ( sub 0,4 ) este de 211,16 ha ( 6% )

aceasta reprezentând de fapt arboretele neparcurse cu ultima tăiere ( de racordare ).

Pădurile din cadrul O.S. Baia Sprie, încă de la prima amenajare ( după na ionalizarea din

1948 ) au constituit un fond bine structurat sub raportul compozi iei, consisten ei, a productivită ii,

cu mici dereglări în structura claselor de vârstă.

În concluzie, putem spune că arboretele din O.S. Baia Sprie, de-a lungul timpului au

cunoscut îmbunătă iri sub aspectul principalelor caracteristici structurale (compozi ie, clase de

vârstă, consisten ă, provenien ă, productivitate), au fost bine gospodărite, în special în ceea ce

priveşte aplicarea tratamentelor ( îndeosebi etapa ultimă ) iar lucrările de îngrijire, prin implicarea

directă a personalului ingineresc ( în special şefi de districte ), vor avea de câştigat în calitate,

creându-se arborete viguroase.


TabelConsistenmedie3.3.4.a

0,76

0,79

0,77
4. STUDIUL STA IUNII ŞI AL VEGETA IEI

4.1. Metode şi procedee de culegere şi prelucrare a datelor de teren

Datele pe baza cărora s-au întocmit proiectele de amenajare la nivel de unită i de produc ie

şAcesteai pe bazaaucfostăroraculeses-a întocmitîn sistemşicodificat,actualul studiuconformau Codurilorfost culesedeîndescrier

III-a, elaborate de către I.C.A.S. în anul 1989. Prelucrarea acestor date s-a făcut automatizat,

folosind calculatoarele electronice ale Sta iunii I.C.A.S. Oradea, cu un program

colectivul INFO - I.C.A.S. Timişoara ( program AS2007, versiunea de prelucrare din data de

17.09.2009 ).

Descrierea parcelară a avut un caracter de revizuire aprofundată a arboretului şi sta iunii pe

bază de cartări sta ionale la scară mijlocie. Datele culese cu ocazia parcurgerii terenului au fost

determinate prin măsurători şi estimări conform normelor metodologice.

Descrierea arboretului a urmărit determinarea şi înregistrarea caracteristicilor de ordin

dendrometric, silvobiologic şi fitosanitar, precum şi a lucrărilor necesare a se aplica în deceniul

următor pentru fiecare unitate amenajistică separat, inându-se seama de starea arboretului la data

efectuării descrierii , precum şi de func iile atribuite.

Descrierea sta iunii a urmărit îndeaproape cunoaşterea factorilor climatici şi edafici, a inter

rela iilor lor cu comunitatea de plante, în vederea stabilirii solu iilor tehnice.

Documentarea prealabilă s-a făcut utilizând date din amenajamentul expirat şi datele din

Atlasul R.S.R. – editat de Academia R.S.R. S-au extras date preliminare cu privire la geologie,

geomorfologie, soluri, climă, ape şi vegeta ie, care au fost confruntate cu situa ia din teren,

stabilindu-se tipurile de sol, sta iune şi pădure definitive.

În acest scop au fost amplasate un număr de 48 profile principale de sol, revenind 1 profil
la 98ha ( suprafa a cu păduri şi terenuri destinate împăduririi este de 4689,75 ha), în condi ii

sta ionale şi de vegeta ie cât mai variate. Dintr-un număr de 9 profile s-au recoltat 19 probe de sol,

trimise ulterior pentru analiză la laboratorul ICAS Braşov.

Tipurile de sol au fost identificate folosind datele privind substratul geologic, clima,

microrelieful, orizonturile de diagnostic, prezen a apei freatice, caracteristici fizico – chimice ale

solului ( culoare, textură, structură, compactitate, Ph ) corelate apoi cu analizele de laborator.

Prin corelarea datelor de teren şi completarea lor cu analizele de laborator s-au

stabilit tipurile definitive de sol, sta iune şi pădure pentru elaborarea unei scheme ecotipologice

coerente, care să reflecte cât mai fidel realitatea.


rilorfost culesedeîndescrieretimpul campanieiparcelarăde– terenversiunea2009.a

elaborat de
Volumele pe unită i amenajistice au fost în cea mai mare parte determinate de calculatorul

electronic prin metoda tabelelor de produc ie simplificate, în func ie de caracteristicile arboretului

(înăl ime, densitate şi compozi ie ).

În cadrul arboretelor exploatabile, pentru o determinare mai exactă a volumelor acestora, s-

au executat de către proiectant inventarieri statistice în cercuri de 500 mp însumând o suprafa ă

totală de 575,09 ha cu o suprafa ă efectiv inventariată de 69,70 ha. De asemenea au fost preluate

volumele din inventarierile fir cu fir efectuate de ocolul silvic de pe o suprafa ă de 214,34 ha şi

marcările pentru primul an de aplicare de pe o suprafa ă de 132,67 ha.

În amenajamentele unită ilor de produc ie sunt consemnate toate arboretele inventariate

atât de proiectant cât şi de ocol ,precum şi marcările pentru primii

amenajamentului .

4.1.1. Metoda de lucru în sistem G.I.S. (Geografical Informational Sistem)

Având în vedere că suprafe ele şi hăr ile amenajistice au fost ob inute în sistem GIS, cu ajutorul

calculatorului electronic şi a unor programe adecvate, vom prezenta în continuare metoda de lucru

utilizată. S-au eliminat astfel greşelile şi erorile de planimetrare ce apar la metoda clasică de

determinare a suprafe elor şi s-a scurtat timpul de ob inere a hăr ilor amenajistice. Baza de date GIS

astfel va servi la următoarea amenajare pentru determinarea suprafe elor şi elaborarea hăr ilor cu o

mare acurate e şi rapiditate iar în perioada de aplicare a amenajamentului va putea servi la inerea

eviden elor la zi şi la ob inerea rapidă a situa iilor necesare prin metodele de analiză GIS.

Planurile vechi la scara 1:10000 utilizate la amenajarea precedentă au fost scanate şi apoi

mărite digital până la scara 1:5000. Planurile noi la scara 1:5.000 echipate prin transpunerea

detaliilor amenajistice şi cu modificările rezultate în urma măsurătorilor topografice au fost scanate

(color indexat cu o rezolu ie suficient de mare şi dintr-o singură trecere) la scanerul cartografic cu
programul WideImage, ob inând baza cartografică în format digital. Pentru unele planuri mai

murdare sau deteriorate este necesară şi o cură are suplimentară a imaginilor cu ajutorul unor soft-

uri adecvate pentru prelucrarea imaginilor .

După scanare rasterele (imaginile) rezultate se georeferen iază (adică se trec în sistemul de

coordonate utilizat la restituirea planurilor de bază) prin geopozi ionarea col urilor trapezelor,

acestea având coordonate cunoscute. Această opera ie se efectuează cu VP Raster pe platforma

AutoCad Map şi cu un program specializat care generează coordonate de col uri de trapez.

Datorită faptului că elementele bazei cartografice pot avea mai multe culori şi deoarece

fişierele raster color au dimensiuni foarte mari, fiind dificil de rulat pe majoritatea computerelor,
ile arboretului

o suprafa ă

fost preluate

2 ani de aplicare a

, cu ajutorul

metoda de lucru

Baza de date GIS

rea hăr ilor cu o

servi la inerea

e au fost scanate

cartografic cu
torul unor soft-

pe platforma

computerelor,
pentru uşurarea vectorizării este utilă extragerea straturilor pe culorile corespunzătoare. Se ob in

astfel în mod obişnuit fisiere raster de dimensiuni mai mici, diferite pentru stratul de planimetrie,

hidrografie şi altimetrie, care pot fi utilizate şi pentru vectorizare semiautomată. Această opera ie s-

a efectuat cu programul VP Raster.

Dacă dispunem de computere puternice se pot folosi direct fişierele raster color, având astfel

la dispozi ie simultan toate detaliile planului de bază sau chiar se pot uni toate planurile de bază în

acelaşi proiect, eliminând astfel erorile de neînchidere dintre planurile de bază . Însă în acest caz nu

avem acces la func iile de vectorizare semiautomată.

Pentru realizarea unei baze de date GIS este necesară trecerea din format imagine în format

vectorial prin opera ia de vectorizare (digitizarea pe ecranul computerului a

elementelor cartografice). În func ie de soft-ul utilizat se vectorizează pe straturi separate curbele de

nivel, hidrografia şi elementele de planimetrie. În acest caz s-a folosit AutoCad Map, care are un

aparat perfec ionat şi rapid pentru vectorizare. Odată cu vectorizarea se introduc şi codurile ce

definesc fiecare element cartografic în parte (curbe de nivel, hidrografie şi elemente de planimetrie)

în func ie de standardele existente şi de elementele urmărite. Pentru a avea cît mai pu ine erori de

neînchidere este bine ca vectorizarea să se facă atent, utilizând func iile de închidere Snap. În urma

vectorizării se ob in date de tip punct (bornele amenajistice) şi de tip linie (limite de parcelă,

subparcelă, unitate de produc ie, ocol silvic, ape, drumuri, limite administrativ teritoriale, limite de

localită i, curbe de nivel).

După vectorizare se unifică vectorii rezulta i de pe toate planurile de bază în acelaşi proiect

şi se fac corec iile de neînchidere între planurile de bază. Apoi se face o corec ie automată a

neînchiderilor. În final se face defalcarea pe unită i de produc ie.

Pentru uşurin a folosirii şi interogării bazelor de date spa iale se realizează exportul spre

forma accesibilă softurilor dedicate ArcInfo şi ArcView (din format .dwg în format .shp ). Ulterior

se transformă datele din format .shp în fişiere de tip coverage pentru corec iile finale şi construirea

topologiei. Aceste corec ii finale se realizează cu ArcInfo.


Următoarea opera ie este construirea topologiei cu ArcInfo, adică stabilirea de rela ii

spa iale între elementele vectorizate. În urma acestei opera ii rezultă clase de elemente de tip linie

sau poligon, acestea din urmă având determinate şi suprafe ele.

Pentru a realiza o legătură între poligoanele rezultate şi datele amenajistice este necesară

introducerea atributelor acestora, prin care li se atribuie o denumire comună pe baza căreia se pot

transfera informa ii între cele două baze de date, deocamdată separate. În cazul nostru s-au introdus

numărul de parcelă şi indicativul de subparcelă cu ArcView. Pentru alte poligoane rezultate se

introduc atribute caracteristice pentru identificare (Legea nr.18/1991, păşuni, poieni, enclave, lacuri,

localită i, etc.).
contururilor
Acum se pot extrage suprafe ele poligoanelor pentru a fi intoduse în programul AS prin
exportul în format .dbf accesibil unor programe uzuale din Microsoft Office, cum este Excel.

După prelucrarea datelor din AS, acestea trebuiesc aduse tot în format .dbf pentru a fi recunoscute

de ArcView. Având o bază de date în format digital a informa iilor amenajistice, se face legarea cu

baza de date spa ială pe seama coloanei comune care este indicativul de unitate amenajistică.

Faza următoare este realizarea hăr ilor amenajistice în format digital. Se ob in hăr ile

tematice cerute (harta generală, harta arboretelor şi harta lucrărilor propuse) folosind datele

amenajistice. Aceasta se face prin realizarea unui proiect în programul ArcView în care se aduc

toate straturile de tip punct, linie şi poligon rezultate şi interogarea acestora. Folosind datele

amenajistice din tabele se face etichetarea şi colorarea conform legendelor create după STAS-urile

în vigoare. Dar pot fi ob inute multe alte hăr i tematice în func ie de necesită i. Opera ia de pregătire

pentru tipărire este destul de laborioasă, necesitând multe corecturi şi aranjări în pagină a

elementelor grafice. Hăr ile finale se plotează, se împart în formate şi se multiplică .

Dacă dispunem de date cu privire la altimetrie putem construi şi modelul tridimensional al

terenului, putem face analiza şi vizualizarea configura iei terenului, putem ob ine date cu privire la

înclinare, expozi ie, altitudine, putem suprapune hăr ile tematice prin draparea peste modelul

tridimensional al terenului pentru a vedea răspândirea vegeta iei în func ie de aceste elemente etc

4.2. Elemente generale privind cadrul natural

4.2.1. Geomorfologie

Teritoriul Ocolului silvic Baia Sprie este situat în nordul ării, pe versantul sudic al lan ului

muntos vulcanic Oaş-Gutâi, în bazinul superior al răului Săsar afluent pe dreapta al râului Someş,

mai precis U.P.I în bazinul văii Chiuzbaia, U.P.II în bazinul văii Şuior şi U.P.III şi IV în bazinul

râului Cavnic afluent al râului Lăpuş.

Din punct de vedere al raionării geomorfologice, Ocolul silvic Baia Sprie face parte din:
1.0 inutul Carpa ilor Orientali;

2. Sub inutul Mun ilor Vulcanici;

3. Districtul Oaş-Gutâi Văratec ( grupa de nord ).

Complexul de relief pe care sunt situate pădurile ocolului au un caracter de trecere de la

dealuri de tip Someş ( în aval spre râul Lăpuş ) la mun i joşi, pe linia sudică a masivului Gutâi din

lan ul mun ilor vulcanici.

În eviden ele de la cap. 15 din partea a III-a, sunt

geomorfologice specifice reliefului caracteristic ocolului silvic.


prezentate o serie de elemente
Altitudinea care predomină este cuprinsă între 601 m şi 1200 m, aici încadrându-se 80% din

suprafa a ocolului . Din situa ia "Reparti ia

înclinare şi expozi ie" reiese următoarea repartizare a teritoriului ocolului pe altitudini, expozi ii şi

pantă:

Altitudine
- 101 – 200 m………………………………....…….. 18,61 ha……….….………..- %

- 201 – 400 m…………………….……………..... 339,44 ha…………..……...

- 401 – 600 m……………………………....…..…..550,90ha……………….…..11 %

- 601 – 800 m ………………………….….…...…1281,48 ha……….….....…..26 %

- 801 – 1000 m …………………………..……... 1954,54 ha …………..….….40 %

-1001–1200 m …………………………..……...…675,22 ha …………......….14 %

-1201–1320 m ………………………….…...……..63,01 ha …………........… 2 %

TOTAL……………………………..….…….4883,20 ha…………...… 100 %

Expozi ie

--- însoritparumbritialăăînsorit……………………………….....….…1630,82……………………………….…

TOTAL………………………….….…… 4883,20 ha……….……. 100%

Unitatea de relief cea mai des întâlnită în cadrul ocolului este versantul cu înclinarea repede

( 16-30 o
) şi expozi ie par ial însorită ( 55% ), expozi ia generală este sud vestică împrimată de

direc ia de scurgere a râurilor Săsar şi Cavnic, dar există toate formele de expozi ii.

Categorii de pante
g
-uşoară - moderată ( mai mică de 16 )…….…438,45 ha

g
- repede ( 16 – 30 )…………………………… 3469,81 ha …….…...……71 %
g
- foarte repede ( 31 – 40 )…….……..………. 823,81 ha …….....….…...17 %
g
- abruptă ( mai mare de 40 )………..…………151,13 ha …….…..

TOTAL …………………………………..4883,20

Faptul că, altitudinal, suprafa a fondului forestier este cuprinsă între 100 şi 1320 m

determină o mare varietate de condi ii climato–edafice care la rândul lor presupun un număr mare

de sta iuni forestiere şi tipuri de pădure.


suprafe elor pe forma ii forestiere pe altitudini,

7%

………………………….……ă …………………………….....581,302671,08ha………….…….ha……..…....…...33ha…….…….…..1255%%%

)…….…438,45 ha ……….…….…9 %

…...……71 %

81 ha …….....….…...17 %
………151,13 ha …….…...…..… 3 %

ha ….……...... 100%
33ha…….…….…..1255%%%
4.2.2. Geologie

Substratele geologice din cadrul ocolului sunt constituite în Neogen care se caracterizează

prin ample fenomene vulcanice ( erup ii ) continue care au generat produse vulcanice variate

grupate în mai multe faze:

♦ Panonianul reprezentat prin andezite cu mult cuar ( dacite ) în U.P. II Şuior, andezite cu biotit

şi andezite cu jereapăn ( ce con in horblendă şi piroxeni ) în U.P. I;

♦ Pliocenul în U.P.III şi IV în afară de por iunea Gutinului formată din conuri vulcanice ale căror

craterezim ates-aunumitdistrusă Creastaîn ceaCocomaişuluimare(parte,o lamdară deaandezitcăror urmecu dezagregs-au păstra

vertical ce pare a reprezenta marginea sudică a unei caldere de explozie).

Rocile sunt de natură cristalină ( paleozoice ) şi vulcanică ( neogene ) intercalate cu marne,

gresii, pietrişuri şi nisipuri.

Natura acestor roci ilustrează caracterul acid al solurilor din acest ocol.

4.2.3. Hidrologie

Ocolul silvic Baia Sprie are o bogată re ea hidrografică ce formează bazinul superior al

râului Săsar cu afluen ii principali: valea Chiuzbaia în U.P.I şi valea Şuior în U.P.II care la rândul

lor au numeroşi afluen i. Râul Săsar se varsă în râul Someş fiind afluent pe dreapta al acestuia.

Men ionăm faptul că bazinul văii Chiuzbaia este bogat în ape tot anul, dar datorită prezen ei

terenurilor despădurite din aval prezintă unele caractere de toren ialitate primăvara. Bazinul văii

Şuior este la fel de bogat dar echilibrat din cauza împăduririi pe cca. 82% din lungimea lui. Din

cauza numeroaselor exploatări miniere este regularizat şi captat, dar la ieşirea din nou în albie

devine foarte poluat. Alt bazin principal din cadrul ocolului îl formează râul Cavnic cu afluen ii lui
principali pe dreapta valea Berin a, pârâul Babii, etc., în U.P. III şi bazinul văii Dumbrăvi a în U.P.

IV, aceste două văi principale din ultimile două unită i sunt afluen i pe dreapta ai râului Lăpuş.

Alimentarea văilor din regiunea hidrografică este mixtă, atât nivală cât şi pluvială, debitul

acestor văi este în general regulat, totuşi în timpul ploilor toren iale sau topirii zăpezilor se produc şi

viituri în special în zonele despădurite din aval.

În cadrul ocolului silvic mai pot fi amintite şi lacurile Bodi şi Albastru din U.P. I Chiuzbaia

care sunt amenajate ca baze de agrement pentru locuitorii centrelor din jur.

4.2.4. Climatologie
ăror urmecu dezagregs-au păstratări dispusesub formapreponderentunei cresteîn plan
Pentru caracterizarea climei din teritoriul ocolului, au fost utilizate datele de la Sta ia
meteorologică Baia Mare preluate din Atlasul Climatic, acestea având următoarele caracteristici:

4.2.4.1. Regimul termic

- este moderat, media anuală oscilând între + 6-8

- temperatura lunii ianuarie -3 o C cu varia ii între -2 -5

- temperatura lunii iulie + 18 o C cu varia ii între +19

o C;
- temperatura minimă absolută - 30,0
o
- temperatura maximă absolută + 39,2

Pe anotimpuri temperaturile sunt: primăvara +9

Primul înghe 27.X ( 28.IX – 30.XI ) , iar ultimul înghe

- număr de zile cu temperatura peste 0-28

- număr de zile cu temperaturi peste +5


o - 17 o C.
- număr de zile cu peste +10

Sezonul de vegeta ie fiind destul de lung speciile forestiere au condi ii bune de dezvoltare.

4.2.4.2. Regimul pluviometric

Alături de temperatură precipita iile

influen ează dezvoltarea vegeta iei forestiere. Cantită ile anuale de precipita ii au valori cuprinse

între

950 mm – 1000 mm în zona Cavnic (media 976 mm). În sezonul rece, frecven a fenom

hidrometeorologice ( cea ă, brumă, etc. ) este mai mare mai ales pe văi.

Cantită ile cele mai maricadîn lunile mai-august, iar celemai mici în primeletrei lunialeanului.

Pe anotimpuri există următoarea repartizare a precipita iilor:

- iarna…………………………205 – 275 mm;


- primăvara……………………235 – 275 mm;

- vara………………………..…300 – 425 mm;

- toamna………………….……245 – 295 mm.

CantitNumărulă ilezilelormaximecu stratcăzutedeînză24padore………..68ă ……..….69mm.zile.

Din observa iile făcute pe teren, zăpezile mari şi umede din primăvară în special, se lipesc

de ramuri şi produc ruperea vârfurilor la speciile de răşinoase ( mai mult la pin ) îndeosebi pe

versan i expuşi vânturilor din vest.


o
, mai mică în păr ile nordice;

o
C în aceleaşi condi ii de mai sus;
o o
C şi 14

C.

o o
C, vara +18 C, toamna +9

21.IV ( 17.III – 3.VI ):


o C;

o -22 o C;

atmosferice constituie

onul rece, frecven a fenomenelor


i condi ii de mai sus;

C în nord;

o o
C, toamna +9 C, iarna –1,1 C.

factori decisivi care


Cantită ile de precipita ii căzute în această regiune sunt mari ( 800 – 1000 m ) şi satisfac în

bune condi iuni nevoile vegeta iei forestiere, ele neproducând calamită i naturale decât cu totul

excep ional din cauza procentului mare de împădurire a teritoriului.

Umiditatea relativă a aerului se men ine ridicată tot timpul anului, chiar şi în lunile de vară.

Cantită ile de precipita ii şi perioadele în care cad favorizează de asemenea dezvoltarea

vegeta iei forestiere.

4.2.4.3. Regimul eolian

Vânturile cele mai frecvente sunt cele din direc ia vest şi nord vest. După cum s-a mai

arătat ele produc pagube numai în măsura în care sunt înso ite de zăpezi mari. Dintre acestea pot fi

amintite: vântul care bate din vest cu maxim de intensitate în lunile iunie şi iulie, aduce precipita ii

cu caracter liniştit şi este în general un vânt cald, crivă ul din est, nord-est intens în lunile noiembrie

şi decembrie.

În tabelul 4.8.1.1. - Situa ia sintetică a factorilor destabilizatori se arată că în cadrul ocolului

doborâturile cauzate de vânt au fost înregistrate pe 69,16ha, predominând ca grad de manifestare

cele slabe (94%),cele puternice s-au manifestat pe 6% din suprafa ă. Aceste neajunsuri s-au datorat

unor furtuni apărute din când în când, fără a fi de o amploare deosebită.

4.2.4.4. Indicatori sintetici ai datelor climatice

- indicele de ariditate de Martonne anual – media 54;

- umezeala relativă a aerului (media anuală) – 70 – 80 %;

- evapotranspira ia poten ială anuală – 550 – 600 mm.

Suprafa a O.S. Baia Sprie se situează în provinciile climatice c.f.b.x. ( partea din amonte ) şi

D.f.b.x. ( partea colinară şi depresionară din aval ) după Köpen cu:


- climă temperată ( boreală cu ierni reci şi strat de zăpadă;

- precipita ii suficiente ( 976 mm/an );


- temperatura medie a lunii celei mai calde sub 22 oC şi cel pu in 4 luni depăşeşte 10

- maxim pluviometric la începutul verii.

Indicele de ariditate de Martonne ( Ia ), calculat cu formula

Ia = T +P 10

unde P = suma precipita iilor, iar T = temperatura medie, este de 54 ( anual ).


0 m ) şi satisfac în

şi în lunile de vară.

nea dezvoltarea

ă cum s-a mai

acestea pot fi

ce precipita ii

unile noiembrie

că în cadrul ocolului

manifestare

uri s-au datorat

artea din amonte ) şi


oC şi cel pu in 4 luni depăşeşte 10 oC.
4.2.4.5. Date fenologice
Influen a climei asupra fazelor de vegeta ie a speciilor din cadrul ocolului este următoarea:

Înfrunzirea Înflorirea Coacerea semin elor

Specia
10-15.V 15-25.V 20-30.X
FA
5-10.V 10-20.V 20-25.X
GO
MO 10-20.V 20-25.V 15-20.X
ST 10-15.V 15-20.V 15.IX-15.X
CA 1.VII-10.IV 5.IV-30.IV 1.X-25.X

Func ie de altitudine perioadele de înfrunzire, înflorire şi coacerea semin elor variază cu

10-15 zile. Se men ionează faptul că în ultimul timp atât la gorun cât şi la stejar, periodicitatea

fructifica iilor este şi mai mare fapt pentru care producerea puie ilor acestor specii, precum şi

regenerarea naturală a acestor arborete este destul de dificilă.

4.2.5. Zone şi etaje bioclimatice

Repartizarea teritoriului unită ii pe zone bioclimatice ( etaje de vegeta ie ) este următoarea:

- F.M.1. + F.D.4. - Etajul montan - premontan de făgete – 2997,32 ha ( 64 % );

- F.D.3. - Etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete – 1392,76 ha (30 % )

- F.D.2. - Etajul deluros de cvercete (GO,CE,GA amestecuri dintre acestea) şi şleauri de deal -

277,29 ha ( 6 % );

- FD.1. - Etajul deluros de cvercete cu stejar ( şi cu cer, gârni ă, gorun şi amestecuri ale

acestora) - 22,38 ha ( sub1 % );

Total..................……..……4689,75 ha -100 %

Această reparti ie se referă exclusiv la terenurile acoperite cu pădure şi la terenurile goale

destinate împăduririi.
4.3.1.4.3. SoluriEviden a şi răspândirea teritorială a tipurilor de sol

Pentru cunoaşterea distribu iei spa iale a tipurilor şi subtipurilor de sol din cadrul ocolului,

determinarea proprietă ilor intrinseci a acestora şi identificarea tipurilor de sta iune s-au executat 48

profile principale de sol (1 profil la 98 ha) iar din 9 profile s-au recoltat 19 probe de sol care au fost

analizate
Rezultatele
la Laboratorul
acestorde
analize
pedologie forestieră şi
sunt prezentate înanaliză
Buletinul
dede
solanaliză
din I.C.A.S.
( paragraful
Braşov.4.3.3. ).
lui este următoarea:

Periodicitatea fructifica iilor

4-6 ani

6-7 ani

3-4 ani
6-8 ani
2-3 ani

in elor variază cu

jar, periodicitatea

pecii, precum şi

e ) este următoarea:

76 ha (30 % )

i şleauri de deal -

la terenurile goale
din cadrul ocolului,

a iune s-au executat 48

obe de sol care au fost

agraful 4.3.3. ).
Tipurile de sol identificate sunt rezultanta factorilor pedogenetici
geomor-fologic, microrelieful, factorii climatici).

Clasa de sol Tipul de sol Subtipulcodulde sol - I SuprafaII a peIII


U.P. – ha

Aluviosol distric - 0401 - 2,16 -


Total aluviosol - 2,16 -
Protisoluri Entiantrosol spolic-0504 - - 13,59
Total entiantrosol - - 13,59
Total Protisoluri - 2,16 13,59
tipic - 2201 320,29 0,50 -
Luvosol stagnic – 2212 2,70 - 112,99
litic-2214 26,23 1,15 -
Luvisoluri Total Luvosol 349,22 1,65 112,99
Alosol stagnic – 2305 - - -
Total Alosol - - -
Total Luvisoluri 349,22 1,65 112,99
tipic – 3101 196,46 358,12 87,87
Eutricambosol molic-3102stagnic -3108 58,34- 206,62- --

litic-3110 - - 10,10
Cambisoluri Total Eutricambosol 254,80 564,74 97,97
Districambosol tipiclitic-3206– 3201 522,7926,85 157,3517,51 1522,65359,56

Total Districambosol 549,64 174,86 1882,21


Total Cambisoluri 804,44 739,60 1980,18
Prepotzol tipic-4101 - - 13,19
Spodisoluri Total Prepotzol - - 13,19
Total Spodisoluri - 13,19
Total O.S. 1153,66 743,41 2119,95

Din tabelul de mai sus se observă că predomină solurile din clasa cambisolurilor şi anume

districambosolul (62%) şi eutricambosolul (23%). Urmează solurile din clasa luvisoluri şi anume:

luvosolul (14%) şi alosolul (1%). Mai slab sunt reprezentate clasa protisolurilor (15,75ha) şi clasa
spodisoluri ( 13,19ha ).

4.3.2. Descrierea tipurilor şi subtipurilor de sol

a). Aluviosol distric (Sol aluvial tipic), cod: 0401, cu profil: Aodi-Cdi ocupă 2,16 ha (- %), format pe

lunci, cu un con inut moderat de humus de 2-3%, este moderat la slab acid, iar gradul de satura ie în

baze este mai mic de 53%. Este un sol bine aprovizionat în apă şi elemente nutritive, cu o troficitate

mijlocie.

b) Entiantrosol spolic(Protosol antropic incipient)– cod:

orizonturi,ocupă 13,59 ha (- % ) şi este slab dezvoltat, format pe halde de steril.


pedogenetici (substratul geologic,

tab.4.3.1.

IV Totalha %

- 2,16 -
- 2,16 -
- 13,59 -
- 13,59 -
- 15,75 -
42,11 362,90 8
137,82 253,51 5
20,44 47,82 1
200,37 664,23 14
32,89 32,89 1
32,89 32,89 1
233,26 697,12 15
157,52 799,97 17
9,540,94 274,500,94 6-

- 10,10 -
168,00 1085,51 23
1522,65359,56 271,47 - 2474,26403,92 539

271,47 2878,18 62
439,47 3963,69 85
- 13,19 -
- 13,19 -
- 13,19
672,73 4689,75 100
0504, fără succesiune de
c). Luvosol tipic cod: 2201 (denumirea veche: Brun luvic tipic) – cu profilul Ao-El-Bt-C ocupă

8% din suprafa a U.P. acoperită cu vegeta ie forestieră şi prezintă următoarele succesiuni de

orizonturi Ao-El-Bt-C. Este format pe luturi, alternan e de luturi cu gresii, şisturi sericitoase, pe

versan i cu expozi ii frecvent umbrite şi foarte reduse uneori platouri, este foarte puternic acid la

neutru, cu aciditate mai mare în orizontul podzolit El, cu şi până la neutru în profunzime (Bt), cu

pH=4,0-7,2, slab la foarte humifer cu un con inut de humus pe grosimea de 5-16 cm de 3,1-5,2%,

mijlociu la foarte bine aprovizionat cu azot total (0,16-0,27g%), luto-nisipos la suprafa ă (El) şi

luto-argilos în profunzime (Bt), de bonitate superioară şi mijlocie pentru fag, gorun şi speciile de

amestec(PAM, CI, FR). Bonitatea superioară se realizează la volumul edafic util mare al solului, iar

bonitatea mijlocie la volumul edafic mijlociu, la care se mai adaugă elementul sta ional determinat

de expozi ie, unde pe versan ii umbri i umiditatea solului este mai mare fată de expozi ia însorită a

versantului. În aceste condi ii edafice pe versan ii umbri i se recomandă o compozi ie el cu

7FA2GO1PAM,(8FA2GO), iar pe versan ii însori i 7GO2CI1TE. În prezent pe acest tip de sol

vegetează arborete de fag cu paltin şi carpen de clasa a III-a de produc ie.

d). Luvosol stagnic cod: 2212 (denumirea oveche: Brun luvic pseudogleizat ) cu profil:
-El-Btw-
A

C, ocupă 5% din suprafa a U.P, este format pe luturi, şisturi sericitoase, pe versan i domoli sau

platouri, este puternic acid pH = 4,3-5,2, cu valori mai mici în orizontul podzolit El, slab humifer cu

un con inut de humus de 2,2% pe grosimea de 12 cm, oligomezobazic la mezobazic cu un grad de

satura ie în baze V = 48-58%, cu valori mai scăzute în El, mijlociu aprovizionat în azot total (0,11

g%), luto-nisipos la suprafa ă şi luto-argilos în profunzime, de bonitate mijlocie pentru gorun.

Bonitatea mijlocie este determinată de volumul edafic mijlociu, limitat fiind de nivelul apari iei

orizontului Btw greu, foarte slab permeabil, compact în perioada de vegeta ie. Pe acest sol regimul

de umiditate este alternant, iar troficitatea este mică. În aceste condi ii se recomandă o compozi ie

el cu 8Go2Ju(Mj) pe versan ii însori i şi cu 5Go5Fa sau 6Go2Fa2Fr pe versan ii umbri i.

e). Luvosol litic (brun luvic litic) , cod 2214, ocupă 1%, cu profil Ao - El - Bt – Rli este asemănător

celui tipic dar cu R (substratul litologic) situat între 20-50 cm adâncime, pe versan i repezi şi foarte
repezi, cu expozi ii însorite şi par ial însorite, excesiv scheletice, uneori cu roca la suprafa ă, slab

humifere, sus inând o vegeta ie formată din gorunete şi amnestecuri de gorun cu gârni ă şi cer de

productivitate inferioară cu floră de tip moder reperezentată mai mult prin Luzula albida.

f ) Alosol stagnic (brun luvic pseudogleizat), cod 2305, ocupă 1%, cu profil Ao-El-Btw-C, format

pe luturi, şisturi sericitoase ş.a. pe versan i domoli sau platouri este puternic acid la acid cu pH=4,4-

5,0 cu valori mai mici în orizontul podzolit El, slab humifer cu un con inut de humus de 1,5% pe

grosimea de 12 cm, oligomezobazic la mezobazic cu un grad de satura ie în baze V= 38-48% cu

valori mai scăzute în El, bine aprovizionat în azot total (peste 0,68g% în orizontul Ao), luto-nisipos la

lutos la suprafa ă şi luto – argilos în profunzime de bonitate mijlocie pentru gorun în terenul studiat.
Bonitatea mijlocie este determinată de volumul edafic mijlociu limitat fiind de nivelul apari iei

orizontului Btw greu, foarte slab permeabil, compact în perioada de vegeta ie. Pe acest sol regimul de

umiditate este alternant, iar troficitatea este mică. În aceste condi ii se recomandă o compozi ie el cu

8GO2JU (MJ) pe versan ii însori i şi de 5GO5FA sau 6GO2FA2FR pe versan ii umbri i. În prezent pe

acest sol se află un arboret pur de gorun de cls. III din sămân ă în vârstă de 65 ani. Alosolul stagnic a fost

identificat în U.P. IV, u.a. 71A.

g). Eutricambosol tipic cod: 3101 (denumirea veche: Brun eumezobazic tipic) ocupă 17% din

suprafa a U.P. acoperită cu vegeta ie forestieră şi prezintă următoarele succesiuni de orizonturi:

Ao-Bv-R. Acest sol se defineşte prin orizontul B cambic ( Bv ) având gradul de satura ie în baze peste

53%. Este format pe roci bogate în minerale calcice şi feromagnezice, calcare tectonice, dolomite,

conglomerate, gresii calcaroase, marne, şisturi cloritoase. Se întâlneşte pe versan i moderat la repezi

înclina i cu expozi ii umbrite şi semiumbrite, cu forma iuni de făgete de deal de productivitate

mijlocie uneori superioară cu floră de mull reprezentată prin Asperula-Asarum. Este puternic acid la

suprafa ă şi acid în profuzime cu ph =4,7-5,2, foarte humifer cu un con inut de humus de 6,3% pe

grosimea de 17cm, mezobazic cu un grad de satura ie în baze V=66-68%, foarte bine aprovizionat în

azot total (0,22g%), luto-nisipos la lutos, de bonitate mijlocie (în terenul studiat) pentru fag, molid şi

carpen. Bonitatea mijlocie este determinată de volumul edafic util mijlociu ca urmare a prezen ei

scheletului pe profil în propor ie de 25-50% (semischeletic). În aceste condi ii edafice se recomandă

promovarea fagului, bradului şi molidului, care cu rădăcina sa trasantă valorifică mai bine solul

scheletic astfel : 5FA3MO2BR.

h)Eutricambosol molic (Brun eumezobazic molic), cod 3102, ocupă 6%,

format pe roci bogate în minerale calcice şi feromagneziene, calcare titonice, dolomite,

conglomerate , gresii calcaroase, marne, şisturi cloritoase, filitoase ş.a. pe versan i cu expozi ii şi

pante diverse, este puternic acid la suprafa ă şi acid în profunzime cu pH=4,9-5,0, foarte humifer

cu un con inut de humus de 8,1% pe grosimea de 20 cm, mezobazic cu un grad de satura ie în baze

V=65-73% foarte bine aprovizionat în azot total (0,42g%) luto-nisipos


superioară (în terenul studiat) pentru fag, molid şi carpen. Bonitatea superioară este determinată de

volumul edafic util mare. În aceste condi ii edafice se recomandă promovarea fagului, bradului şi

molidului, care cu rădăcina sa trasantă valorifică mai bine solul scheletic astfel: 5FA3MO2BR.

În prezent pe acest sol se află un arboret cu 5FA4MO1PAM de cls. II provenit din sămân ă şi

planta ii în vârstă de 35 ani. Solul eutricambosol molic a fost identificat în U.P. II, u.a. 37A

i). Eutricambosol stagnic (brun eumezobazic pseudogleizat,) , cod 3108, cu profil : Ao-Bvw-Cw,

este asemănător celui tipic , dar cu orizont ,,w” (grefat pe B) ocupă doar 0,94 ha.
cu profil Am-Bv-C

la lutos de bonitate
j). Eutricambosol litic (brun eumezobazic litic) - cod 3110; ocupă sub1% din suprafa ă, cu profil

Ao-Bv-R şi este format pe versan i foarte repezi sau repezi, puternic acid la acid(ph=4,9-5,2);

moderat humifer cu un con inut de humus de 3,2%, pe grosimea de 8 cm, mezobazic cu un grad de

satura ie în baze în Bv de 63%, bine aprovizionat în azot total( 0,16%), luto-nisipos la luto-prăfos,

de bonitate inferioară pentru fag, carpen şi gorun. Bonitatea inferioară este determinată de volumul

edafic util mic ca urmare a superficialită ii solului, roca masivă aflându-se între 20 – 50 cm

adâncime.

k)Districambosol tipic (brun acid tipic) , cod 3201, ocupă 53%, cu profil Ao-Bv-R, format pe roci

sărace în minerale calcice dar bogate în minerale feromagneziene, gresii feruginoase , şisturi

cloritoase, cuar ite negre, micaşisturi ş.a. pe versan i cu expozi ii şi pante

puternic acid la acid cu pH=3,7-4,9, foarte humifer la intens humifer cu un con inut de humus de

8,3-13,7% pe grosimea de 0-10 cm, oligobazic la oligomezobazic cu un grad de satura ie în baze

V=28-37%, scăzut la foarte bine aprovizionat în azot total (0,05-0,70g%), luto-nisipos la lutos de

bonitate superioară şi mijlocie pentru fag, molid şi gorun. Bonitatea superioară este determinată de

volumul edafic util mare, iar bonitatea mijlocie de volumul edafic util mijlociu. Bonitatea mijlocie

cu volumul edafic mijlociu se realizează când pe profil apare scheletul solului în propor ie de 25-

50% (semischeletic), aceasta poate fi chiar mică când pe profil scheletul reprezintă 50-75%

(scheletic). În aceste condi ii edafice se recomandă compozi ii diferen iate astfel: în FM

scoruş sau 5MO5LA (10LA) pe versan ii superiori sau pe culmi; în FM


1 +FD4
4MO4FA2BR şi în FM - 10FA sau 8FA2MO. În prezent pe acest sol se află arborete de fag cu

gorun de cls. III din sămân ă, în vârstă de 110 -140 ani, de fag pure de cls. III din sămân ă în vârstă de

90-115 ani, de fag cu paltin de cls. III din sămân ă de 170 ani, de fag cu molid de cls. III din sămân ă

cu vârsta de 90-105 ani. Solul districambosol tipic a fost identificat în U.P. I u.a. 84A şi 14, în U.P. II,

u.a 59A, U.P. III, u.a. 90F, 81A, 96F şi U.P. IV, u.a. 30.

l) Districambosol litic ( brun acid litic), cu codul 3206 ocupă 9% din suprafa a U.P. acoperită cu
vegeta ie forestieră şi prezintă următoarele succesiuni de orizonturi : Ao-Bv-R, cu rocă masivă

situată între 20-50 cm adâncime, format pe roci cu minerale sărace în minerale calcice dar bogate în

minerale feromagnezice, gresii feruginoase, şisturi cloritoase, cuar ite închise la culoare,

micaşisturi, pe versan i foarte repezi, este foarte puternic acid cu ph=3,8-4,2, slab la foarte humifer

cu un con inut de humus de 2,1-5,1% pe grosimea de 5cm, oligomezobazic cu un grad de satura ie

în baze V=31-43%, mijlociu la foarte bine aprovizionat în azot total (0,10-0,26g%), luto-nisipos, de

bonitate inferioară pentru fag şi inferioară mijlocie pentru molid. Bonitatea inferioară este

determinată de volumul edafic mic al solului din cauza superficialită ii acestuia fiind format pe

versan i repezi şi con inutului de schelet. În condi iile edafice descrise mai sus se recomandă
% din suprafa ă, cu profil

diverse, este foarte

scheletul reprezintă 50-75%


3 -10MO cu

2 -5MO3BR2FA sau

află arborete de fag cu


următoarele compozi ii el: 6FA4MO SAU 5FA 5MO, unde va trebui evita i versan ii expuşi

vânturilor puternice.

m)Prepodzol tipic( Brun feriiluvial tipic), Cod 4101, ocupă sub 1%, cu profil Aou-Bs-R, format

pe roci acide, gresii silicioase, cuar ite, micaşisturi ş.a. pe versan i cu expozi ii şi pante diverse, este

foarte puternic la puternic acid cu pH=4,4-4,7, foarte humifer ( humus brut ) cu un con inut de

humus pe grosimea de 20cm de 5,7%, oligomezobazic, cu un grad de satura ie în baze √=33-37%,

foarte bine aprovizionat în azot total ( 0,29g%), luto-nisipos, de bonitate mijlocie pentru fag sau

superioară pentru molid. Bonitatea superioară se realizează pe soluri cu un volum edafic mare, iar

cea mijlocie cu volum edafic mijlociu ( dar molidul pe volum edafic mijlociu poate realiza

productivitate superioară). Pe acest sol se recomandă următoarele compozi ii el: în F.M.3-10MO

sau 6MO4LA, 6LA4MO, în F.M.2 – 6MO4BR sau 6MO2BR2FA în F.M.1+F.D.4 – 10FA.

4.3.3. BULETIN DE ANALIZĂ

crtNr Ori-zon-turi
Arboret:compoz-prod.Tip,U.P.subtipşi u.a.de sol NivelCm Umiditatea pH musHu- COCa%3

1 U.P. I u.a. 84A Ao 7 1,673 3,990 13,209 -

2 9FA1GO, Pm Bv 80 1,101 4,260 1,847 -

Districambosol tipic R - - - - -

U.P. I u.a.14 Ao 5 2,253 3,925 8,396 -

9FA1GO, Pm Bv 45 2,722 4,195 0,728 -

Districambosol tipic R - - - - -

UP II U.A. 37A Am 0-22 4,236 4,994 8,144

Eutricambosol molic Bv 22-90 6,176 5,022 1,147

5FA4MO 1PAM, 35 ani, Ps C - - - - -

UP II U.A. 59A Ao 0-5 2,498 4,516 13,461

Districambosol tipic Bv 5-85 2,950 4,850 1,567

8FA2PAM, 170 ani,Pm C - - - - -

U.P. III u.a. 81A Ao 010–10– 1,630 3,787 13,181 -

8FA2BR,Districambosol110 ani, Pstipic


Bv 90 0,596 4,291 1,007 -
R - - - - -

U.P. III u.a. 90F Ao 0–7 2,206 3,930 12,985 -

Bv Ps
10FA,sDistricambosolămân ă,80 tipicani, 7 – 87 2,305 4,264 1,287 -

R - - - - -

Ao 0 –10 2,747 4,309 13,321 -

U.P.DistricambosolIII
u.a. 96F tipic Bv 1090– 3,567 4,938 1,343 -

8FA2BR, 115 ani, Ps R - - - - -

U.P. IV u.a. 30 Ao 0-12 4,312 3,978 13,713 -

Bv
10FA,Districambosolsăm., 90 ani,tipicPm 13-95 3,975 4,837 1,679 -

- - - - - -

U.P. IV u.a. 71A Ao 0-5 0,509 4,707 13,364 -

Alosol stagnic (brun luvic El 6-20 1,645 4,425 1,500 -

10GO,pseudogleizat)săm., 65 ani,PmBtw 21-90 1,647 5,074 0,682 -


tab.4.3.3.1
schimbBazede schimbH de deGradulrabazesatu-ie
tateadeCapaci-schimblocală Azottotal%
în Tex-tură

22,500 13,811 20,261 31,835 0,677 n-l

22,600 10,915 17,167 36,419 0,095 l-n

- - - - - -

22,400 16,632 23,280 28,557 0,431 n-l

23,000 10,395 15,855 34,437 0,037 l-n

- - - - - -

13,500 8,910 33,180 73,146 0,418 n–l

14,700 11,732 33,626 65,111 0,059 l–n

- - - - - -

18,300 25,022 39,788 37,111 0,690 n–l

20,400 23,909 34,517 30,733 0,080 l–n

- - - - - -

5,064 12,251 17,315 29,246 0,676 n-l

6,846 14,627 21,473 31,882 0,052 n-l


- - - - - -

6,846 15,147 21,993 31,128 0,666 n-l

6,252 13,514 19,766 31,631 0,066 n-l

- - - - - -

6,252 14,553 20,805 30,050 0,683 n-l

6,054 14,108 20,162 30,028 0,069 n-l

- - - - - -

5,658 13,662 19,320 29,286 0,703 n-l

7,242 15,296 22,538 32,133 0,086 l-n

- - - - - -

6,168 9,950 16,118 38,269 0,685 n

6,960 13,588 20,548 33,872 0,077 n-l

13,494 14,479 27,973 48,240 0,035 l-a


4.4. Tipuri de sta iune
4.4.1. Eviden a şi răspândirea teritorială a tipurilor de sta iune

În tabelul următor sunt prezentate tipurile de sta iune din cadrul ocolului pe etaje fitoclimatice, categorii de bonitate, la nivel d

crt.Nr Cod Sta iuneTipulnedefinitdeDiagnozastaă diniunezonaFM.1 +IFD.4


montană pe -Unitatea de produc ie montan
II Etajul III – premontan de făgete

12 4.2.5.5.4.3.1.1.protosolurihaldeMontan-premontanedaficdemic,steril,cuantropiceVaccinium.de
-- --
bonitatede 13,5915,87
făformategeteinferioarPi, podzolicpeă (Bi)

3 4.3.2.1. Montan – premontan de făgete Pi, brun 27,48 18,97 272,51

4567 4.3.2.2.4.4.1.0.4.4.2.04.4.3.0 221,0817,08


-- 167,37206,6270,96
- 1516,4291,44--
acidMontanacidMontanedaficMontan-premontanrendzinicMontan-premontanedaficedaficcumicmare,mull,–premontanedaficpremont

Total FM.1 + FD.4 265,64 463,92 1909,83


FD.3 - Etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete

8 Deluros de gorunete
5.1.3.1 edafic submijlociu şi mic cuPi, puternic podzolit
Luzula 11,21 - -

9 5.1.3.2 podzolic
albida.Deluros
argiloiluvial, de
cu gorunete Pm, podzolit şi
floră de tip 57,49 - -

mezofit cu graminee.
10 5.1.4.2 Delurospseudogleizatde gorunetecu Carex-pilosaPm, podzolit
- - -
atice, categorii de bonitate, la nivel de U.P. şi total O.S.

IV haTotal % Sup.ha Categoria


Mijlha
de bonitate Inf.ha subtip.deTipuricodTab.-şsoli4.4.1- 1.

-- 13,5915,87 -- -- -- 13,5915,87 3206,41010504

36,69 355,65 8 - - 355,65 3201,3206

225,5495,70-- 1808,46392,91319,4091,44
39287 319,40--- 1808,46392,91--91,44--- 3110,3201,3101,3201,3201,32063101,320132063102

357,93 2997,32 64 319,40 2201,37 476,55 -

nete, făgete şi goruneto-făgete

1,93 13,14 - - - 13,14 2214

4,79 62,28 1 - 62,28 - 2201,2214

28,71 28,71 1 - 28,71 - 2212


-şsoli4.4.1- 1.

201,32063101,320132063102
Nr Tipul de sta iune Unitatea de produc ie

crt. Cod Diagnoza I II III

11 5.1.5.2. Deluros de gorunete Pm, brun slab mediu 47,47 - -


podzolit, edafic mijlociu.
12 5.1.5.3. 13,83
DeluroscuDelurosAsarum-Stellaria.dede gorunetefăgete Pi,Ps,diversebrun -podzolicedafic -mare

13 5.2.3.1. 15,02
edaficDelurosmic,de fcuăgeteVacciniumPm, mediu– Luzula.podzolit 1,15 9,26

14 5.2.3.2. 409,75
edaficDelurossubmijlociude făgete Pm,, cupodzolit-Rubus hirtus. 0,50 -

15 5.2.3.3. pseudogleizat edafic mijlociu cu Carex - - 0,56


16 5.2.4.2. pilosa.Deluros de făgete Pm, brun edafic 258,48 257,84 63,59

mijlociuDeluros decu Asperula-Asarum.făgete Ps, brun edafic mare


17 5.2.4.3. 72,07 17,84 -

cuDelurosAsperula-Asarum.de gorunete – făgete Ps-m,


18 5.2.5.3. aluvial moderat humifer, în luncă joasă. - 2,16 -

Total FD.3 885,32 279,49 73,41


FD.2 - Etajul deluros de cvercete ( GO, CE, GA, amestecuri dintre acestea ) şi şleauri de deal

19 6.1.3.2. - -
DelurosPm,Delurospodzolitdede cvercetecverceteedafic mijlociu.(gorun,(gorun, -
cer,cer, gârnigârni ăă))

20 6.1.4.2. Pm, podzolit-pseudogleizat, edafic - - 65,03

mijlociu.Deluros de cvercete cu şleau de deal cu


21 6.1.5.2. carpenmare şi mijlociu.
Pm, brun şi brun podzolit edafic - - -
Total Categoria de bonitate Tipuri şi

IV ha % Sup. Mijl Inf. subtip.de sol -


ha ha ha cod -
5,86 53,33 1 - 53,33 - 2201,3101,
3201
4,37 18,20 1 18,20 - - 3101,2201

5,19 30,62 1 - - 30,62 2214,3110

- 410,25 8 - 410,25 - 2201,3201

51,32 51,88 1 - 51,88 - 2212


25.78 605,69 12 - 605,69 - 2201,3101,

3201
26,59 116,50 3 116,50 - - 2212,3101,
3102,3201
- 2,16 - 2,16 - - 0401

154,54 1392,76 30 136,86 1212,14 43,76 -

estecuri dintre acestea ) şi şleauri de deal

30,04 30,04 1 - 30,04 - 2201,2305

2212,2214,
68,10 133,13 3 - 133,13 -
2305

0,94 0,94 - - 0,94 - 3108


Nr Tipul de sta iune Unitatea de produc ie

crt. Cod Diagnoza I II III IV

Deluros de cvercete ( GO,CE,GI) Ps ±


22 6.1.5.3. - - 20,48 22,23

slabDelurospodzolitde cvercetepseudogleizat,cu făgeteedaficde limitmare.ă

23 6.2.4.1. inferioară Pm, podzolit-pseudogleizat, - - 47,40 -

edaficDelurosmijlociu-marede făgete de limitcu Carexă inferioarpilosa.ă Pm,

24 6.2.5.2. brun edafic mijlociu, cu Asperula- - - - 19,27


25 6.2.5.3. - făgetemarede
Asarum.Delurosinferioardeă Ps,cvercetebrun edaficcu - limită 3,80 -

Total FD.2 - - 136,71 140,58

FD.1 - Etajul deluros de cvercete cu stejar ( şi cu cer, gârni ă, gorun şi amestecuri ale acestora )

Deluros de cvercete cu stejar Pm,


26 7.3.3.2. podzolit – pseudogleizat, cu Poa pratensis 2,70 - - 19,68
– Carex caryophyllea.
TOTAL O.S. 1153,66 743,41 - 19,68
Total Categoria de bonitate Tipuri şi

ha % Sup. Mijl Inf. subtip.de sol -


ha ha ha cod -
42,71 1 42,71 - - 2305,3101,
3102

47,40 1 - 47,40 - 2212

19,27 - - 19,27 - 3101


3,80 - 3,80 - - 3101

277,29 6 46,51 230,78 - -

22,38 - - 22,38 - 2201,2212

4689,75 100 502,77 3666,67 520,31 *


4.4.2. Descrierea tipurilor de sta iuni cu factori limitativi şi măsurile de gospodărire impuse de aceşti factori

Etajul Indicativul de clasificare şi descrierea concisă a şiTipulproductivitateanatural de pacestuiaădure


Factorideterm.şi Mdeăsurifactoriide gospodecologiciărireşi r

fitoclimat tipului de sta iune ecologici Recomandări


ic --edaficaciditatevolum limitativi,riscuri
natural*înantropiceforestiere(Bi).Acest4.2.5.5.lucrtipărilefundamentaledeformate-înainteStadestastaiuneiunedeiunipenedefinitas-afosteaferen
416.1.VacciniumFăgetmyrtillusmontan cu(i) consist.pline-men-tipuluidemenpădureine

--edaficaciditatevolum
4.3.1.1.acideinferioarVaccinium.coame,cuversan-ămoder,Montan-premontanpentruTerenurii
416.1.VacciniumFăgetmyrtillusmontan cu(i)
moderatdiversfag.
consist.pline-men-tipuluidemenpădureine
nestâncoasepodzolite,la pute

FM1+ 4.3.2.1. – Montan-premontan de făgete Pi, brun acid edafic mic. - men inerea
FD4 ăee
pesemischeletice,4.3.2.2.generalînclinamull,TerenuripodzoliteLuzulaedaficTerenurisolurimijlociumijlociu.i,slabînsori–nestâncoasebruneexpo
411.4.solurimullpeg412.1415.1.Luzulaacideălbuisoluri(schelete(FFFm)moderatluzuloides
-aciditatea-nutritive-accesibilsubstansubstanapa
tipuluifundamentaldep-tipuluifundamenta
mpuse de aceşti factori

Compozi ia optimă Tab. 4.4.2.1.

Compozi ia de împăd. Trata-

7FA5FAîn2MOterenuri3MO1PAM2DT
- ment
goale

7FA5FA 2MO3MO1PAM2DT
-

7FA7FA7FA7FA7FA7FA
T.T.-
2MO2MO2MO2MO2MO2MO
progresivesuccesive 1PAM1PAM1PAM1PAM1PAM1PAM
Etajul Indicativul de clasificare şi descrierea concisă a Tipulşi productivitateanatural de
Factorideterm.şi
pădure Mdeăsurifactoriide gospodecologiciărireşi

fitoclimat acestuia ecologici

tipului de sta iune Recomandări Compozi ia de împăd. în


ic limitativi,riscuri

4.4.1.0. –Montan-premontan de făgete Pi, brun edafic mic, cu


cu411.5.florăFădegetmullde limit(i) ă - men inerea 8FA 2MO
Asperula Dentaria. -volum edafic

moderatTerenurilanestâncoaseputernic ânclinasau cui,rarecu


411.7.soluri
soluriiviri
scheleteFăget
debrunestâncimezope
montande
nutritive-apa
pe -substan
versanşitipuluinaturalfundamental
accesibilă
eeubazicei cu

mull, pu in profunde, superficiale, scheletice, slab productive


productivitate de pădure
pentru fag. inferioară (i)
4.4.2.0. - Montan-premontan de făgete Pm, brun edafic mijlociu
FM1+ 411.4. Făget montan pe - men inerea
cu Asperula-Dentaria. tipului
FD4 Staîncliniuniăripemoderateversan işpredominanti repezi,
desolurimullschelete(m)
solurimijlocii,brune cu -nivelde
mezo-cu
floră troficitatemijlociu
expozişi eubazice,ii
naturalfundamentalde
diverse,slab pădure

4.4.3.0.scheleticefăgete. -Montan-premontancu volum edafic mijlociu.de făgeteBonitateaPs, brunmijlocieedafic mare,pentrucu

411.1.-Făget normal cu - men inerea


-
AsperulaStaînclinde schelet,iuniăripemoderate.–cuversanDentaria.bonitateiSoluriinferiorisuperioarbruneşi
floră de mull (s) tipuluinaturalfundamentalde
mijlocii,ăeumezobazice,pentrucuf
pădure

5.1.3.1. –Deluros de gorunete Pi, podzolit edafic mic515.1LuzulaGorunetluzuloidescu


cu Cytisus- de tipului- men inerea

GenistaSesuprafacristaline,găseşăte, peconglomerate,pesoluriversanbrunei
productivitateinferioar524.1. -- volum% scheletedafic
însoriculuvicemoder,i,
Goruneto-fă ăget fundamental
(i) culitice,pantesuperficiale,formaterepezi,
naturalde- menpădureinerea cu

FD3 cuoligotrofice,
înscăhumus,zută pentruvolumgorunedaficşi fag.mic, Luzula luzuloides (i) bonitate
distrofice, plineconsisten ei

5.1.3.2. –Deluros de gorunete Pm, podzolit, edafic mijlociu cu - men inerea

graminee mozoxerofite +/- Luzula

Staînclinareiuni situatemoderatînăparteapână lamijlocieputernicşiăinferioar, mijlociu-


pe toateă volum
513.1.coastLuzulaă cuGorunetluzuloidesgramineede
expozia edafic
versaniile.ilor,Soluricu
tipuluinaturalfundamentalde
(m)şi pădure

brune acide, slab scheletice, cu volum edafic mijlociu.


Compozi ia optimă

Trata-

ecomandări Compozi ia de împăd. în


terenuri goale ment

8FA 2MO

6FA 3MO 1DT -

6FA 3MO 1DT

7FA 2MO, BR,LA


1PAM7FA 2MO, BR, LA,T.T. progresivesuccesive

1PAM

7FA 2MO,BR,LA
1PAM7FA1PAM2MO,BR,LA
T.T. progresivesuccesive

7GO 2CI 1 FA

8GO5GO 2DT4FA 1MO -

5GO 4FA 1MO

8GO7GO 2FA2FA 1TE T. progresive


Etajul Indicativul de clasificare şi descrierea concisă a şiTipulproductivitateanatural de pacestuiaădure
Factorideterm.şi Mdeăsurifactoriide gospodecologiciă

fitoclimat

ecologici

tipului de sta iune Recomandări


ic limitativi, riscuri

5.1.4.2.Carex pilosa- DelurosSe gădeseşgorunetete 512.1. Gorunet cupodzolit,i


în pe versanPm, Carex însori pseudogleizati şi par ial însoricui,
pilosa (m) - substrate - men inerea
nutritive consisten ei
moderat înclina i, coame, platouri. Substrat litologic: gresii - aciditate activă
conglomerate. Humus de tip mull-moder. Sol: brun 522.1.
luvic Goruneto-făget cu - temperatura pline- tăieri de
pseudogleizat, semischeletic. Volum edafic: submijlociu la
mijlociu. Flora solului: Carex pilosa, Festuca silvatica
Carex pilosa (m) solului regenerare

Regimgorun şdei fagtroficitate: mezotrofic. Bonitate:


511.3.
mijlocie
Gorunet
pentru
cu floră de - substrate repetate

- men inerea
5.1.5.2. - Deluros de gorunete Pm, brun slab-mediu mull
podzolit,
de productiv. nutritive consisten ei

edaficStasemiînsoriteiunimijlociusituateşi înclinpe versaări


mijlocie523.2.
moderatei
Goruneto-f(m) ăget
mijlocii,pânexpoziă
-activaciditateaă
dela- repezi.ii
temperatura
însoriteSolurişi
pline- tăieri de
brune,

regenerare
productivitate mijlocie
slab scheletice, cu volum edafic mijlociu. solului repetate
(m)
5.1.5.3. - Deluros de gorunete Ps, brun edafic mare cu - men inerea

FD3 Asarum-StellariaTerenurieumezobaziceslab scheleteuşorcuînclinate,tipiceflorăşdei -


511.1.floră deGorunetmull (s)normal
molicepoalemull
cu deprofundeversan
tipuluifundamentaldepădure
işicufoartesoluriprofu
natura

5.2.3.1.Vaccinium-Luzula.- Deluros deStafăgeteiuni421.3.soluri


situatePi, diverspe
superficialeFăget
coamepodzolicşi
de -nutritive-
dealcupe
cumpeneedafic -ameliorareaarboretelor
substanaciditateeactivă
mic cu

înguste,umbrite şpei semiumbrite.versan i superiori,Soluriputernicbrune


424.1.substratFcalcarosăget
luvice,înclinaoligobazicei,
de dealuri(i)
-apa accesibilă
cu expoziprinintroducereapaltinului
ii şi

floră acidofilă (i) -volum edafic


mijlociuVolum5.2.3.2.edafic–profunde,Delurosfoartedescheletice,mic,făgetebonitatePm,chiarpodzolitinferioarscheleticeedafică
cireşului pentrupietro

Festuca Sta iuni pe versan i cu înclinări diferite, cu soluri


428.1. Făget de dealuri cu -volum edafic - men inerea
tipului natural
brune luvice, mijlociu profunde, slab la semischelete,
Festuca
cu drymeia (m) mijlociu fundamentaldepădure
Festuca drymeia mijlociu productive pentru fag.

5.2.3.3. - Deluros de făgete Pm, podzolit-pseudogleizat edafic - substan e


422.1. Făget cu Carex - men inerea
nutritive- aciditate activă
mijlociu,Terenuri cucu Carexpante upilosaşoare, soluri luvice, pseudogleizate tipului natural
pilosa (m) -umiditatea fundamentaldepădure 7FA 3DT
profunde cu Carex pilosa temporarexcesivă
Compozi ia optimă

Trata

Compozi ia de împăd.
ment

în terenuri goale

7GO 2PA 1CI, TE,


CA

7GO 1FR 1TE 1CA


T. progresive
7GO 2FA 1PA, CI
7GO 2FA 1TE

7GO 2PA, FR, 1TE


6GO 3FA 1PA T. progresive

6FA 4GO

5FA 3GO 1MO

8GO7GO 2DT2 PA,1TECI,T.TE


progresive

7FA6FA 2PAM2PAM 1CI1TE 1CI

7FA 2GO 1CI -

6FA 2GO 1CI 1PA

7FA 2PAM 1CI T. progresive


7FA 2PAM 1CI
8FA 2DT T. progresive

amentaldepădure 7FA 3DT


Etajul Indicativul de clasificare şi descrierea concisă a Factori şi
Tipulşi productivitateanatural de pădure

determ.

fitoclim

acestuia ecologici

tipului de sta iune Recomandări


atic limitativi,

riscuri

5.2.4.2. - Deluros de făgete Pm, brun edafic mijlociuFăget


cu de deal pe
soluri schelete cu floră
Asperula-Asarum

Se găseşte pe versan i moderat la puternic înclina i, umbri i,


semiumbri i, substrat litologic: şisturi cristaline, de mul (m)

micaşisturi,conglomerate. Humus de tip mull forestier.


421.4.floră
Sol: deFămullget dededealprod.cue - men inerea

tipului
- volum edafic
brun eumezobazic tipic, textura: luto-nisipos-lutos, schelet:
mijlocie (m) natural
slab schelet-semischelet, volum edafic: mijlociu- mijlociu
fundamental
submijlociu. Flora solului : Asperula-Asarum uneori431.2.
cu Făgeto-cărpinet de pădure
Festuca, Carex. Regim de troficitate: mezotrofic. Fond de de mull de
cu floră
substan e nutritive: mijlociu. Reac ia solului: moderat acid.

FD3 prod.Bonitate:mijlocie
Regimcarpen deşi speciiumiditate:de amestec.euhidric. mijlocie (m) pentru fag,

5.2.4.3.Asperula-Asarum.- Deluros deStafăiunigetesituatePs,


421.1 Făgetbrunpeedaficversanmarei
de deal cu inferioricu şi - men inerea

floră de mull (s) tipului

eumezobazice,mijlocii, umbri fiăsaură scheletsemiumbrisau slabi, cuscheletice,soluri brunecu volum natural

edafic mare la foarte mare. Troficitate ridicată, bonitate


431.1 Făgeto cărpinet - fundamentalde pădure
superioară pentru făgete de deal pure sau amestecatecuşifloră de mull (s)
şleauri de deal. cu fag..

5.2.5.3.humifer,-înDelurosluncă joasde goruneto-fă972.2ăgete


AninPm-s,
negrualuvial
pur moderat - men inerea
tipului
-
Terenuri funduri de văi, lunci , terase joase, cu soluridesuperioarproductivitateă din regiunea
natural
fundamental
aluviale, moderat humifere. de dealuri (s)
- men inerea
6.1.3.2. - Deluros de cvercete (cer, gorun, gârni ă) Pm, consisten ei

513.1coastă cuGorunetgramineede şi pline


podzolit edafic mijlociu cu graminee mezoxerofite - volum edafic
-
Versan i mediu înclina i, însori i, pe soluri brune luvice mijlociu
Luzula luzuloides (m) introducerea
tipice, slab schelete la semischeletice cu Festuca luzula
FD2 speciilor de
amestec

6.1.4.2. - Deluros de cvercete (cer, gorun, gârni ă) Pm,


512.1 Gorunet cu - deficit de apă - men inerea
Carex pilosa (m) tipului

podzolit-pseudogleizatPlatouri terase şi versanedafici uşormijlociuînclina i, cu soluri brune


natural

522.1 Goruneto-făget în sezonul


fundamental

luvice pseudogleizate cu Carex - Poa, mijlociu productive estival de pădure


cu Carex pilosa (m)
pentru cvercinee.
Mdeăsurifactoriide gospodecologiciărireşi riscuriimpuse

Compozi ia optimă

Trata

Compozi ia de împăd.
ment

în terenuri goale

7FA 2PAM 2CI

7FA 2MO 1PAM

7FA 2PAM 1CI

7FA 2PAM 1CI

T. progresive

8FA 2PAM

7FA 2PAM 1CI

8FA 2PAM
7FA 2PAM 1CI

damentalde pădure T. progresive


7FA 2PAM 1CI
8FA 2PAM

7ANN 3FR, PL Tăieri rase


7ANN 3FR, PL
Tăieri
8GO 1PAM 1TE

5CAS 3GO 2TE progresive

7GO 2DT 1TE


7GO 1FR 1CA 1TE

T. progresive

7GO 2FA 1CI

6GO 2FA 2DT


Indicativul de clasificare şi descrierea concisă a Tipul natural de pădure Factori şi

Etajul determ.

fitoclim şi productivitatea acestuia ecologici

tipului de sta iune Recomandări


atic limitativi,

6.1.5.2. - Deluros de cvercete (cer, gorun, gârni ă) Pm, podzolit-


511.3. Gorunet cu floră riscuri - men inerea

pseudogleizat edafic mijlociu -apdeficită în de tipului natural

Versan i inferior sau mijlociu divers înclina i cu soluri brune fundamentaldepădure


de mull de productivitate

eumezobazice tipice, slab podzolite ± slab pseudogleizate mijlociu sezonul

mijlocie (m)
profunde fără schelet sau slab scheletice cu Asarum mijlociu

productive pentru gorun şi specii de şleau. estival

6.1.5.3.şi cenuşiu- Delurosedafic marede cvercete cu şleauri


511.1floră
de deal fără
deGorunetmull
fag Ps-m, brun
(s)normal cu - men inerea

Terenuri cu panta moderată şi poale de versan i soluri brune


532.2 Şleau de deal cu tipului natural

eumezobazice tipice şi molice profunde slab scheletice cu floră de - fundamentaldepădure


gorun de productivitate

superioară (s)
mull

6.2.4.1. - Deluros de cvercete cu făgete de limită inferioară Pm, - men inerea

tipului natural

podzolit-pseudogleizat edafic mijlociu-mare cu Carex pilosa

Terenuri fără stâncărie aparentă, pe versan i uşor la moderat


422.1 Făget cu Carex - volum fundamentaldepădure şi a

FD2 edafic

înclina i cu soluri cu mull moder pseudogleizate mijlociu profunde


pilosa (m)

mijlociu consisten- ei

la profunde slab la semischelete cu carex pilosa mijlociu productive

pentru fag şi carpen. pline

6.2.5.2. - Deluros de cvercete cu făgete de limită inferioară


421.2.
Pm, Făget de deal pe - men inerea

brunTerenuriedaficfărmijlociuă stâncăriecu aparentAsperula-Asarumă pe versan i moderat la-puternic


volum tipului natural

soluri schelete cu floră de fundamentalde

edafic pădure

înclinala profunde,i, cu soluridiversbrunescheletice,eumezobazicecu floră decumullmulldemijlociutipul Asperulaprofunde

Asarum mijlociu productive pentru fag şi carpen. mull (m) mijlociu

6.2.5.3. - Deluros de cvercete cu făgete de limită inferioară Ps, brun - men inerea

edafic mare Terenuri fără stâncărie aparentă, pe versan i uşor


421.1laFăget de deal cu tipului natural

floră de mull (s) fundamentaldepădure şi a


moderat înclina i, cu soluri brune eumezobazice cu mull profunde, -
slab scheletice, cu floră de mull de tipul Asperula-Asarum, foarte
consisten ei

productive pentru fag.

pline

7.3.3.2. - Deluros de cvercete cu stejar Pm, podzolit pseudogleizat - men inerea

cuTerenuriPoa pratensisfără stânc-Carexărie aparentcaryophylleaă


614.2terasă
pejoasStejeretă şi luncinormalvechide
coame, platouri şi terase
- volum
cu tipului natural

fundamentalde

FD1 soluri podzolite şi pseudogleizate mijlociu profunde la profunde cu edafic pădure


din regiunea de dealuri

alternan e mari de umiditate, cu Carex şi Poa mijlociu productive mijlociu

pentru cer , stejar şi gorun. (m)


Mdeăsurifactoriide gospodecologiciărireşi riscuriimpuse

Compozi ia optimă
Trata

Compozi ia de împăd. în
ment

terenuri goale

8GO 2PA

T. progresive

5CAS 3GO 1TE 1PA

8GO 2PA,CI,TE

8GO 1DT 1TE

8GO 2PA,CI ,CA T. progresive

6GO 4PA,CI,TE,CA

8FA 2PAM

T. progresive

8FA 2PAM

7FA 2PAM 1CI

T. progresive

7FA 2MO 1PAM

8FA 2PAM

T. progresive
7FA 2PAM 1CI

7ST 3PA

T. progresive

4ST 3FR 3PA


Tipurile de sta iune identificate în urma actualelor lucrări de cartări sta ionale ( în număr

de 26 ) au fost încadrate în patru etaje bioclimatice;

- F.D.2.-- F.M.1.F.D.3.- Etajul-+EtajuldelurosF.D.4.deluros-deEtajulcvercetedemontangorunete,(GO,CE,GA- premontanfăgete

277,29 ha ( 6 % );

- FD.1. - Etajul deluros de cvercete cu stejar ( şi cu cer, gârni ă, gorun şi amestecuri ale

acestora) - 22,38 ha ( sub1 % );

Total..................……..……4689,75 ha -100 %

brunmullTipuledaficedaficdemijlociustamijlociuiune majoritarcucareAsperulaocupeste:ă 39%–4.3.2.2.Asarumdin suprafa–care

După categoriasta iuni dedebonitatebonitate,superioarsta iunileă ……………………..….502,77se grupează astfel: ha ( 11

sta iuni de bonitate mijlocie………………….….……3666,67 ha ( 78% )

sta iuni de bonitate inferioară ………………………….520,31 ha (11% ).

rândulBonitatealui determinsta ională regimulă este determinatde umiditateă deşisubstratulaera ie, decilitologic,implicitrelieful
e,(GO,CE,GA- premontanfăgeteamestecurişidegoruneto-ffăgetedintre–ă2997,32geteacestea)– 1392,76ha ş(i64şleauriha%(30); de%deal) -

–4.3.2.2.Asarumdin suprafa–careMontanocupă, urmat–premontană 12%dedin5.2.4.2.suprafade făgete–Delurosă. Pm, brunde făacidgetecuP

7se grupează