Sunteți pe pagina 1din 14

Cheltuieli

(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate


cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de
venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în
vigoare.

Art. 2122. *** Abrogat.

23. În sensul art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, sunt cheltuieli efectuate
în scopul realizării de venituri impozabile şi următoarele:

a) cheltuielile efectuate cu editarea publicaţiilor care sunt înregistrate


ca retururi în perioada de determinare a profitului impozabil pe baza
documentelor justificative şi în limita cotelor prevăzute în contractele de
distribuţie, cu condiţia reflectării în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor
potrivit reglementărilor contabile;

b) cheltuielile generate de taxa pe valoarea adăugată ca urmare a


aplicării proratei, în conformitate cu prevederile titlului VI "Taxa pe valoarea
adăugată" din Codul fiscal, precum şi în alte situaţii când taxa pe valoarea
adăugată este înregistrată pe cheltuieli, în situaţia în care taxa pe valoarea
adăugată este aferentă unor bunuri sau servicii achiziţionate în scopul
realizării de venituri impozabile;

c) cheltuielile reprezentând valoarea creanţelor comerciale


înstrăinate, potrivit legii.

d) dobânzile şi daunele-interese, stabilite în cadrul contractelor


economice încheiate cu persoane rezidente/nerezidente sunt cheltuieli
deductibile pe măsura înregistrării lor;

e) pierderile tehnologice care sunt cuprinse în norma de consum


proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui
serviciu;

f) cheltuielile efectuate pentru transportul salariaţilor la şi de la


locul de muncă;

g) cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată plătită într-un stat


membru aferentă unor bunuri sau servicii achiziţionate în scopul
realizării de venituri impozabile.

h) cheltuielile privind serviciile care vizează eficientizarea,


optimizarea, restructurarea operațională și/sau financiară a
activității contribuabilului.

24. *** Abrogat.


(2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi:

a) cheltuielile cu achiziţionarea ambalajelor, pe durata de viaţă stabilită de


către contribuabil;

b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecţia muncii şi


cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor
profesionale; Art. 21 al.2

25. Intră sub incidenţa acestei prevederi cheltuielile efectuate în acest


scop, în condiţiile în care specificul activităţii desfăşurate se încadrează în
domeniile pentru care se impune respectarea normelor de protecţie a
muncii, stabilite conform legislaţiei în materie.

c) cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurarea de


accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii, şi cheltuielile cu
primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale Art. 21 c

26. Intră sub incidenţa prevederilor art. 21 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal
cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurarea de accidente de
muncă şi boli profesionale, efectuate potrivit Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările
şi completările ulterioare. Cheltuielile cu primele de asigurare pentru riscul
profesional, efectuate potrivit legislaţiei specifice, sunt deductibile la
calculul profitului impozabil.

d) cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării


firmei, produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris, precum şi
costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea
mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă şi
publicitate şi bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca
mostre, pentru încercarea produselor şi demonstraţii la punctele de
vânzare, precum şi alte bunuri şi servicii acordate cu scopul stimulării
vânzărilor;

e) cheltuielile de transport şi de cazare în ţară şi în străinătate,


efectuate pentru salariaţi şi administratori, precum şi pentru alte persoane
fizice asimilate acestora, stabilite prin normeArt. 21 e)

27. Calitatea de administrator rezultă din actul constitutiv al contribuabilului


sau contractul de administrare/mandat. În sensul art. 21 alin. (2) lit. e) din
Codul fiscal, persoanele fizice asimilate salariaţilor cuprind şi:

a) directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de


mandat, potrivit legii;
b) persoanele fizice rezidente şi/sau nerezidente detaşate, potrivit
legii, în situaţia în care contribuabilul suportă drepturile legale cuvenite
acestora

28. *** Abrogat

f) contribuţia la rezerva mutuală de garantare a casei centrale a


cooperativelor de credit; Art. 21 f)

29. Intră sub incidenţa prevederilor art. 21 alin. (2) lit. f) din Codul
fiscal cotizaţiile cooperativelor de credit afiliate casei centrale a
cooperativelor de credit pentru constituirea rezervei mutuale de garantare,
în conformitate cu reglementările legale.

g) taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile obligatorii,


reglementate de actele normative în vigoare, precum şi contribuţiile pentru
fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncă; Art. 21 g)

30. Intră sub incidenţa prevederilor art. 21 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal
cheltuielile cu taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile obligatorii,
stabilite prin acte normative, de practicare a unor profesii cum sunt: expert
contabil, contabil autorizat, arhitect, medic, auditor financiar, avocat, notar
şi altele asemenea. Contribuţiile pentru fondul destinat negocierii
contractului colectiv de muncă sunt cele datorate patronatelor, în
conformitate cu prevederile Legii patronatelor nr. 356/2001.

31. *** Abrogat.

32. *** Abrogat.

h) cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului


angajat;

i) cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele


existente sau noi, participarea la târguri şi expoziţii, la misiuni de afaceri,
editarea de materiale informative proprii;

j) cheltuielile de cercetare, precum şi cheltuielile de dezvoltare care nu


îndeplinesc condiţiile de a fi recunoscute ca imobilizări necorporale din
punct de vedere contabil;

k) cheltuielile pentru perfecţionarea managementului, a sistemelor


informatice, introducerea, întreţinerea şi perfecţionarea sistemelor de
management al calităţii, obţinerea atestării conform cu standardele de
calitate;

l) cheltuielile pentru protejarea mediului şi conservarea resurselor;

m) taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de


comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale;

n) pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate,


în următoarele cazuri:

1. procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii


judecătoreşti;

2. debitorul a decedat şi creanţa nu poate fi recuperată de la moştenitori;

3. debitorul este dizolvat, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu


asociat unic, sau lichidat, fără succesor;

4. debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore care îi


afectează întreg patrimoniul Art. 21 n)

321. Dificultăţile financiare majore care afectează întregul patrimoniu


al debitorului sunt cele care rezultă din situaţii excepţionale determinate de
calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare,
incendii, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de
război.

(3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:

a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra


diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor
aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi
cheltuielile cu impozitul pe profit; Art.21 al.3 a)

33. Baza de calcul la care se aplică cota de 2% o reprezintă diferenţa


dintre totalul veniturilor şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor
contabile, la care se efectuează ajustările fiscale. Astfel, din cheltuielile
totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent şi amânat,
cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, iar din
totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile.

331. Cheltuielile efectuate în baza contractului colectiv de muncă, ce


intră sub incidenţa prevederilor art. 21 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, sunt
cheltuielile de natură socială stabilite în cadrul contractelor colective de
muncă la nivel naţional, de ramură, grup de unităţi şi unităţi, altele decât
cele menţionate în mod expres în cadrul art. 21 alin. (3) lit. c) din Codul
fiscal.

34. *** Abrogat.

b) suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor


pentru deplasări în România şi în străinătate, în limita a de 2,5 ori nivelul
legal stabilit pentru instituţiile publice;

c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 2%, aplicată asupra


valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 -
Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. Intră sub incidenţa
acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru
înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile şi protezele,
precum şi cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi
ori unităţi aflate în administrarea contribuabililor: grădiniţe, creşe, servicii
de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de
muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine,
baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, pentru şcolile pe care le au
sub patronaj, precum şi alte cheltuieli efectuate în baza contractului
colectiv de muncă. În cadrul acestei limite, pot fi deduse şi cheltuielile
reprezentând: tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu
legislaţia în vigoare, cadouri în bani sau în natură oferite copiilor minori şi
salariaţilor, cadouri în bani sau în natură acordate salariatelor, costul
prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii
proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariaţii
care au suferit pierderi în gospodărie şi contribuţia la fondurile de
intervenţie ale asociaţiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din
şcoli şi centre de plasament;

d) perisabilităţile, în limitele stabilite de organele de specialitate ale


administraţiei centrale, împreună cu instituţiile de specialitate, cu avizul
Ministerului Finanţelor Publice; Art. 21 al.3 d)

35. Nu sunt considerate perisabilităţi pierderile tehnologice care sunt


cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru fabricarea unui
produs sau obţinerea unui serviciu.

e) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori,


potrivit legii;

f) *** Abrogată

g) cheltuielile cu provizioane şi rezerve, în limita prevăzută la art. 22;


h) cheltuielile cu dobânda şi diferenţele de curs valutar, în limita prevăzută
la art. 23;

i) amortizarea, în limita prevăzută la art. 24;

j) cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii


facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro
într-un an fiscal, pentru fiecare participant;

k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei


sume reprezentând echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal, pentru
fiecare participant;

Art. 21 al.3 j), k)

351. Intră sub incidenţa prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din Codul
fiscal cheltuielile înregistrate de angajator în numele unui angajat, la
schemele de pensii facultative, efectuate potrivit Legii nr. 204/2006 privind
pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, în limita unei
sume reprezentând echivalentul în lei a 400 de euro într-un an fiscal,
pentru fiecare participant. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea
echivalentului în euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca
Naţională a României la data înregistrării cheltuielilor.

352. Sunt deductibile la determinarea profitului impozabil, potrivit


prevederilor art. 21 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile cu primele de
asigurare voluntară de sănătate, efectuate de angajator potrivit Legii
privind reforma în domeniul sănătăţii nr. 95/2006, cu modificările şi
completările ulterioare. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea
echivalentului în euro este cursul de schimb LEU/EUR comunicat de
Banca Naţională a României la data înregistrării cheltuielilor.

l) cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea


locuinţelor de serviciu situate în localitatea unde se află sediul social sau
unde societatea are sedii secundare, deductibile în limita corespunzătoare
suprafeţelor construite prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se majorează
din punct de vedere fiscal cu 10%; Art. 31 al.3 l)

36. În cazul locuinţei de serviciu date în folosinţa unui salariat sau


administrator, cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea
acesteia sunt deductibile în limita corespunzătoare raportului dintre
suprafaţa construită prevăzută de Legea locuinţei nr. 114/1996,
republicată, cu modificările ulterioare, majorată cu 10%, şi totalul
suprafeţei construite a locuinţei de serviciu respective.
m) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui
sediu aflat în locuinţa proprietate personală a unei persoane fizice, folosită
şi în scop personal, deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor puse
la dispoziţia societăţii în baza contractelor încheiate între părţi, în acest
scop; Art. 21 al.3 m)

37. În cazul în care sediul unui contribuabil se află în locuinţa


proprietate a unei persoane fizice, cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi
reparaţii aferente sediului sunt deductibile în limita determinată pe baza
raportului dintre suprafaţa pusă la dispoziţie contribuabilului, menţionată în
contractul încheiat între părţi, şi suprafaţa totală a locuinţei. Contribuabilul
va justifica cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente
sediului cu documente legale, cum sunt contractele încheiate cu furnizorii
de utilităţi şi alte documente.

n) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, exclusiv cele


privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele
cu funcții de conducere şi de administrare ale persoanei juridice,
deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei
persoane cu astfel de atribuţii.

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit


datorat, inclusiv cele reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din
anul curent, precum şi impozitele pe profit sau pe venit plătite în
străinătate. Sunt nedeductibile şi cheltuielile cu impozitele nereţinute la
sursă în numele persoanelor fizice şi juridice nerezidente, pentru veniturile
realizate din România; Art. 21 al. 4 a)

38. Sunt nedeductibile cheltuielile cu impozitul pe profit, inclusiv cele


reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul curent, precum şi
impozitele plătite în străinătate. Sunt nedeductibile şi impozitele cu reţinere
la sursă plătite în numele persoanelor fizice şi juridice nerezidente pentru
veniturile realizate din România. Cheltuielile cu impozitul pe profit amânat,
înregistrate de contribuabil, sunt nedeductibile.

b) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi


penalităţile de întârziere datorate către autorităţile române/străine, potrivit
prevederilor legale; Art. 21 al. 4 b)
39. Prin autorităţi române/străine se înţelege totalitatea instituţiilor,
organismelor şi autorităţilor din România şi din străinătate care urmăresc şi
încasează amenzi, dobânzi/majorări şi penalităţi de întârziere, execută
confiscări, potrivit prevederilor legale.

40. *** Abrogat.

c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor


corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru
care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum şi taxa pe
valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată potrivit
prevederilor titlului VI. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi stocurile şi
mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamităţi naturale
sau a altor cauze de forţă majoră, în condiţiile stabilite prin norme; Art. 21
al. 4 c)

41. Cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor sau a activelor


corporale, constatate lipsă din gestiune sau degradate şi neimputabile,
inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, după caz, pentru care s-au
încheiat contracte de asigurare, nu intră sub incidenţa prevederilor art. 21
alin. (4) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.

42. În sensul prevederilor art. 21 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal, cheltuielile
privind stocurile şi mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor
calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră sunt considerate
cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, în măsura în care
acestea se găsesc situate în zone declarate, potrivit prevederilor legale
speciale pentru fiecare domeniu, afectate de calamităţi naturale sau de
alte cauze de forţă majoră. Totodată, sunt considerate deductibile şi
cheltuielile privind stocurile şi mijloacele fixe amortizabile distruse de
epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene
sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de război.
Fenomenele sociale sau economice, conjuncturile externe şi în caz de
război sunt cele prevăzute de Legea privind rezervele de stat nr. 82/1992,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

d) cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor acordate


salariaţilor sub forma unor avantaje în natură, dacă valoarea acestora nu a
fost impozitată prin reţinere la sursă;

e) cheltuielile făcute în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, altele


decât cele generate de plăţi pentru bunurile livrate sau serviciile prestate
contribuabilului, la preţul de piaţă pentru aceste bunuri sau servicii; Art. 21
al. 4 e)
43. Sunt considerate cheltuieli făcute în favoarea participanţilor
următoarele:

a) cheltuielile cu amortizarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de


transport utilizate de către participanţi, în favoarea acestora;

b) bunurile, mărfurile şi serviciile acordate participanţilor, precum şi


lucrările executate în favoarea acestora;

c) cheltuielile cu chiria şi întreţinerea spaţiilor puse la dispoziţie


acestora;

d) cheltuielile reprezentând diferenţa dintre preţul de piaţă şi preţul de


cumpărare preferenţial, în cazul tranzacţiilor cu acţiuni efectuate în cadrul
sistemului stock options plan, precum şi cheltuielile cu remunerarea în
instrumente de capitaluri proprii acordate salariaţilor;

e) alte cheltuieli în favoarea acestora.

f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un


document justificativ, potrivit legii, prin care să se facă dovada efectuării
operaţiunii sau intrării în gestiune, după caz, potrivit normelor; Art. 21 al. 4
f)

44. Înregistrările în evidenţa contabilă se fac cronologic şi sistematic,


pe baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document justificativ care
angajează răspunderea persoanelor care l-au întocmit, conform
reglementărilor contabile în vigoare.

g) cheltuielile înregistrate de societăţile agricole, constituite în baza legii,


pentru dreptul de folosinţă al terenului agricol adus de membrii asociaţi,
peste cota de distribuţie din producţia realizată din folosinţa acestuia,
prevăzută în contractul de societate sau asociere;

h) cheltuielile determinate de diferenţele nefavorabile de valoare a


titlurilor de participare la persoanele juridice la care se deţin participaţii,
precum şi de diferenţele nefavorabile de valoare aferente obligaţiunilor
emise pe termen lung, cu excepţia celor determinate de vânzarea-
cesionarea acestora. Excepţia nu se aplică pentru cheltuielile
reprezentând valoarea de înregistrare a titlurilor de participare
tranzacţionate pe piaţa autorizată şi supravegheată de Comisia Naţională
a Valorilor Mobiliare, în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009
inclusiv; Art. 21 al. 4 h)
45. Cheltuielile reprezentând pierderi de valoare a titlurilor de
participare, ca urmare a reducerii valorii capitalului social la societatea
comercială la care se dețin titlurile de participare sau ca urmare a evaluării
potrivit reglementărilor contabile, sunt cheltuieli nedeductibile la calculul
profitului impozabil. În sensul prevederilor art. 20 lit. b) și art. 21 alin. (4) lit.
h) din Codul fiscal, obligațiunile pe termen lung reprezintă obligațiunile cu
maturitate/scadență mai mare de un an, stabilită conform prospectului de
emisiune.

i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu excepţia celor prevăzute


la art. 20 lit. c)

j) cheltuielile cu contribuţiile plătite peste limitele stabilite sau care nu sunt


reglementate prin acte normative;

k) cheltuielile cu primele de asigurare plătite de angajator, în numele


angajatului, care nu sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului,
conform titlului III;

l) alte cheltuieli salariale şi/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate


la angajat, cu excepţia prevederilor titlului III;

m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă


sau alte prestări de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica
necesitatea prestării acestora în scopul activităţilor desfăşurate şi pentru
care nu sunt încheiate contracte; Art. 21 al. 4 m)

48. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă,


asistenţă sau alte prestări de servicii trebuie să se îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:

- serviciile trebuie să fie efectiv prestate, să fie executate în baza unui


contract încheiat între părţi sau în baza oricărei forme contractuale
prevăzute de lege; justificarea prestării efective a serviciilor se efectuează
prin: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru,
studii de fezabilitate, de piaţă sau orice alte materiale corespunzătoare;

- contribuabilul trebuie să dovedească necesitatea efectuării cheltuielilor


prin specificul activităţilor desfăşurate.

Nu intră sub incidenţa condiţiei privitoare la încheierea


contractelor de prestări de servicii, prevăzută la art. 21 alin. (4) lit. m) din
Codul fiscal, serviciile cu caracter ocazional prestate de persoane fizice
autorizate şi de persoane juridice, cum sunt: cele de întreţinere şi reparare
a activelor, serviciile poştale, serviciile de comunicaţii şi de multiplicare,
parcare, transport şi altele asemenea.
49. Pentru servicii de management, consultanţă şi asistenţă tehnică
prestate de nerezidenţii afiliaţi contribuabilului, la analiza tranzacţiilor
pentru determinarea deductibilităţii cheltuielilor trebuie să se aibă în vedere
şi principiile din comentariul la articolul 9 privind impunerea întreprinderilor
asociate din Convenţia-model cu privire la impozitele pe venit şi impozitele
pe capital. Analiza trebuie să aibă în vedere:

(i) părţile implicate;

(ii) natura serviciilor prestate;

(iii) elementele de recunoaştere a cheltuielilor şi veniturilor pe baza


documentelor justificative care să ateste prestarea acestor servicii.

n) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele


contribuabilului, precum şi cele care nu sunt aferente obiectului de
activitate, cu excepţia celor care privesc bunurile reprezentând garanţie
bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care
este autorizat contribuabilul sau utilizate în cadrul unor contracte de
închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;

o) pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau


în litigiu, neîncasate, pentru partea neacoperită de provizion, potrivit art.
22, precum şi pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor
incerte sau în litigiu, neîncasate, în alte situaţii decât cele prevăzute la art.
21 alin. (2) lit. n). În această situaţie, contribuabilii care scot din evidenţă
clienţii neîncasaţi sunt obligaţi să comunice în scris acestora scoaterea din
evidenţă a creanţelor respective, în vederea recalculării profitului impozabil
la persoana debitoare, după caz;

p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele


private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări
şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind
sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr.
334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit
datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

1. 3 la mie din cifra de afaceri;

2. 20% din impozitul pe profit datorat.

În limitele respective se încadrează şi cheltuielile de sponsorizare


a bibliotecilor de drept public, în scopul construcţiei de localuri, al dotărilor,
achiziţiilor de tehnologie a informaţiei şi de documente specifice, finanţării
programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de
specialişti, a burselor de specializare, a participării la congrese
internaţionale; Art. 21 al. 4 p)
491. Exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit
datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea.

Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de


sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, în
valoare de 15.000.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data
de 2 februarie 2005.

La calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005, contribuabilul


prezintă următoarele date financiare:

Venituri din vânzarea mărfurilor = 1.000.000.000 lei

Venituri din prestări de servicii = 2.000.000 lei

_________________

Total cifră de afaceri 1.002.000.000 lei

Cheltuieli privind mărfurile = 750.000.000 lei

Cheltuieli cu personalul = 20.000.000 lei

Alte cheltuieli de exploatare = 90.000.000 lei

_________________

din care:

15.000.000 lei sponsorizare

Total cheltuieli 860.000.000 lei

Calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005:

Profitul impozabil = 1.002.000.000 - 860.000.000 + 15.000.000 =


157.000.000 lei.

Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea:

157.000.000 x 16% = 25.120.000 lei.

Avându-se în vedere condiţiile de deducere prevăzute la art. 21 alin.


(4) lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

- 3 la mie din cifra de afaceri reprezintă 3.006.000 lei;

- 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de


sponsorizare reprezintă 5.024.000 lei.
Suma de scăzut din impozitul pe profit este 3.006.000 lei.

Pentru trimestrul I 2005 impozitul pe profit datorat este de:

25.120.000 - 3.006.000 = 22.114.000 lei.

Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat,


potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi
completările ulterioare, şi Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi/sau care acordă burse private, pe
bază de contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu
modificările ulterioare, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente,
dacă aceste cheltuieli însumate îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute
de art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.

492. Termenii şi expresiile prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. t) pct. 1 au


semnificaţiile prevăzute la pct. 451 din normele metodologice date în
aplicarea art. 1451 din Codul fiscal din titlul VI "Taxa pe valoarea
adăugată".

r) cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, care au la bază un


document emis de un contribuabil inactiv al cărui certificat de înregistrare
fiscală a fost suspendat în baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală.

s) cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale


sau asociaţiile profesionale care au legătură cu activitatea desfăşurată de
contribuabili şi care depăşesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual, altele
decât cele prevăzute la alin. (2) lit. g) şi m).

ş) cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în cazul


în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări, se înregistrează o
descreştere a valorii acestora.

t) în perioada 1 mai 2009—31 decembrie 2010, cheltuielile


privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt
destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate
maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă
mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului,
aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, cu excepţia
situaţiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele
categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază


şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de
desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru
a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de
vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;

2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată,


inclusiv pentru activitatea de taxi;

3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane,


inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de
şoferi.

(5) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"


deduce la calculul profitului impozabil următoarele cheltuieli:

a) cheltuielile reprezentând diferenţa dintre sumele cuvenite pe bază de


contract de prestări de servicii cu Senatul, Camera Deputaţilor,
Administraţia Prezidenţială, Guvernul României şi Curtea Constituţională
pentru plata activităţii de reprezentare şi protocol şi cheltuielile înregistrate
efectiv de regie;

b) cheltuielile efectuate, în condiţiile legii, pentru asigurarea administrării,


păstrării integrităţii şi protejării imobilului "Palat Elisabeta" din domeniul
public al statului;

c) *** Abrogată.

(6) Compania Naţională "Imprimeria Naţională - S.A." deduce la


calculul profitului impozabil cheltuielile aferente producerii şi emiterii
permiselor de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini,
în condiţiile reglementărilor legale.