Sunteți pe pagina 1din 5

HomoDiversus Scenariu Pentru Animat, ie

By

Muturniuc Alexandru
OPEN ON

INT. CASA - ZI
COPILUL prives, te cu ochii săi mari-albas, trii prin geam.
Cerul este si el deschis la culoare. Razele trec fără
bariere prin atmosfera curată s, i cu căldură dizmiardă
pământul. Gama de culori este puternică, aproape nelimitată.
Linis, tea este brusc perturbată de gălăgia cu care cineva a
spart us, a casei lor. În ochii băiatului apar oameni mascat, i,
mari s, i în uniforme negre. Aces, tia încep a răscoli s, i a
căuta ceva prin casă, lăsând în urma lor doar mobilier
ruinat. Unul din mascat, i se apropie de băiet, el dar nu
dovedes, te să ajungă deoarece este oprit de către tatăl
acestuia, care cu mâinile larg deschise i-a
îngrădit drumul. În următorul moment băiatul simte cum
cineva îl cuprinde si încearcă să îi astupe cu degetele
ochii- este mama sa. Printre degetele ei fine băiatul
observă cum unul dintre cei în negru îl loves, te pe tatăl
său, iar altul îi pune cătus, ele la spate

Înainte ca cei cu uniforme să plece, băiatul se rupe de la


sânul mamei s, i fuge spre us, a scandând puternic cuvântul
tata. Printre us, a încă deschisă Vede cum o mas, ină neagră îl
îndepărtează pe tatăl său de către propria lui casă. Iar
asta se întâmplă sub privirile nedumerite ale tuturor
vecinilor.
Apoi mama sa îl apucă strâns de mână si îl trage la o parte
îl împinge înapoi după prag si aducându-s, i degetul subt, ire
la buze îl avertizează să nu facă gălăgie.
(Pe cerul albastru apar cât, iva
nouras, i)

EXT. STRADĂ - ZI
Băiatul se întoarce acasă de la s, coală, pe strădută merge
singur si cu capul în jos, privindu-si doar picioarele. Au
trecut câteva săptămâni de când a fost luat tatăl său, de
atunci cu el nimeni nu mai vorbeste, iar câtiva băieti îl
numesc "fiu de infractor".
Asa cum merge, sfios s, i nesigur, aude nis, te strigăte. Din
reflex întoarce ochii acolo de unde vin. Observă o mult, ime
de oameni care strigă si gesticulează ceva în fat, a unei
clădiri de o frumuset, e impetuoasă.
MULT, IMEA
(Grupul de oameni tin în mâini
pancarte pe care se poate
vedea emblema Nat, iunilor

(CONTINUED)
CONTINUED: 2.

Unite, emblema păcii, numărul


5, numărul 7, sau inscript, ia
NY84)

- Demnitate, Libertate,Egalitate
Aceste cuvinte sunt scandate în nenumărate rânduri.
Mult, imea este t, inută la distant, ă de către oamenii legii. În
uniforme asemănătoare celor în care erau îbrăcati cei care
l-au băgat în mas, ină pe tatăl său.
Scena o prives, te put, in, după care îsi vede iarăs, i de drumul
care îl îndepărtează tot mai mult de sursa gălăgiei. Atunci
când băiatul observă fat, ada casei sale, aceasta dispare de
tot. Odată cu el, la pragul casei ajunge si o mas, ină, o
recunoas, te imediat, este exact aceeasi masină care l-a luat
pe tatăl său în acea zi. Din masină iese o persoană care mai
întâi i se pare necunoscută băiatului.
TATĂL
(Are picioarele nenatural de
slabe, mâinile parcă sunt
lipsite de muschi, degetele
reflectă clar fiecare falangă,
pe cap părul îi este tăiat
scurt. Pe frunte ridurile
deseană linii hidoase, pe tot
corpul pielea nou-venitului
este aproape albă)
Băiatul îl priveste cu ochii săi mari-albastrii în care se
reflectă un sentiment de frică care prinde la puteri cu
fiecare secundă. Abia după ce în prag a ies, it mama si cu
lacrimi în ochi la strâns în brat, e pe nou venit, băiatul a
recunoscut în aceste forme reci ceea ce cândva era tatăl
său.

INT. CASA - ZI
De când s-a întors, nu vorbes, te aproape de loc, petrece mult
timp în cabinetul său, băiatul îl vede extrem de rar, îl
vede doar atunci când mama îl însărcinează să îi ducă cafea
sau mâncare. În aceste momente fulgerătoare băiatul observă
ce-a mai gravă schimbare în tatăl său. Ochii cândva vii,
culoarea căruia a preluat-o el, acum sunt doar două puncte
monocrome care rar aruncă haotic o privire absolut goală si
parcă lipsite de sens.
Vorbesc cu totii mult mai rar, pe zi ce trece familia se
destramă iar băiatul se îndepărtează tot mai mult de
părintele său.

(CONTINUED)
CONTINUED: 3.

Într-un final în bărbatul care cândva fusese pater familias,


un exemplu care părea invincibil a murit orice ambitie, acum
dimineata se duce la lucru iar seara se întoarce, tot mai
des duhneste a alcool de la el. În una din serele monotone a
auzit un strigăt din camera vecină, iar dimineata a observat
pe fata mamei o pată ros, -violetă, care până acum nu mai era
acolo. La întrebările băiatului Mama doar ia zâmbit s, i a
spus că o să treacă, nu este nimic grav. Dar pete de acelasi
fel au început să apară tot mai des s, i mai des, într-un
final cineva a găsit corpul ei atârnând pe o funie cu
picioarele aproape la un metru de la suprafata pământului.

EXT. STRADĂ - ZI
Timpul trece, dar asta nu îl schimbă pe tată, băiatul devine
din ce în ce mai des obiectul bătăii de joc al colegilor,
scăpare nu găseste în nimeni, unii profesori deschis
tolerează altii întorc ochii sau fac observatii
superficiale, ultimii chiar participă. Apogeul a fost când
în una din zilele obisnuite, întorcându-se de la scoală
băiatul a fost atacat aproape de casa sa. Bătăusii erau
trei, l-au trântit jos s, i au început să îl lovească cu
picioarele s, i cu pumnii. În hărmălaia care s-a stabilit pe
stradă, băiatul a observat pentru câteva secunde doi ochi
care observau de la una din ferestre scena violent, ei.
Această fereastră era cea a casei lui, iar ochii erau acele
două puncte monocrome pe care băiatul le poate recunoas, te
din miliarde. Tatăl său de la fereastră l-a privit sec
câteva secunde apoi a tras înapoi perdeaua.
(Cerul se acoperă cu norii
întunecati, totul îsi pierde
din culoare)
FADE TO BLACK

EXT. STRADĂ - NOAPTE


BĂIATUL
(PRIVIREA S, I COMPORTAMENTUL I SAU SCHIMBAT, CU FIECARE AN
ÎS, I PIERDE S, I EL CULOAREA DIN OCHII. MIMICA EXPRIMĂ URĂ S, I
AGRESIVITATE)
Odată cu cres, terea, băiatul devine mai rău. Nu mai este
victimă, a devenit el singur agresor.
Anii trec, băiatul finisează studiile la s, coală. În jurul
său totul pierde din culoare. Omenii care protestează tot
mai des sunt alungat, i s, i agresat, i dar protestele oricum
continuă.
Băiatul care acum se vede bărbat îmbracă uniforma neagră
împreună cu alt, ii ca el.
La un moment dat se vede în linie cu alt, ii în uniforme

(CONTINUED)
CONTINUED: 4.

negre, cu tot, i se află în fat, a unei mult, imi sălbatice, tot, i


strigă, t, in pancarte s, i tot, i ceva vor.
La un moment dat cineva din spatele liniei urlă ceva, este
un semnal spre atac, tot, i cei din jurul lui îs, i scot bâtele
s, i încep a lovi în oamenii din mult, imea acumulată.
Mas, inal s, i mâna lui se îndreaptă spre arma rece, dar ceva îl
opres, te. Din mult, imi îl scrutează doi ochi, albas, trii,
frumos, i. Îl prives, te o domnis, oară tânără aproape copilă care
t, ine o pancartă în mână. Aces, ti ochi parcă generează culoare
în jurul lor, o culoare hipnotică. Această culoare îl leagă
pe Băiatul-Bărbat, nu îi permite să se mis, te, pentru câteva
secunde tâmplele lui sunt lovite de amintiri, amintiri de
mult îngropate sub un strat gros de ură.
Îl vede pe tatăl său, de mul, când încă acesta zâmbea. Erau
amândoi în cabinetul lui, copilul mic s, i tatăl cu ochi buni
s, i vii.În mână t, inea o carte pe care era acelas, i semn ca pe
pancarta fetei acesteia. Atunci, băiatul a înt, eles,tatăl îl
învăt, a să iubească.
Ochii i se umezise, s, i pe fat, ă începură să cadă câteva
picături. Atunci s, tia, s, tia ce a gres, it. Atunci când tatăl
său îs, i pierdu culoare din ochii, tebuia el s, i mama s, i tot, i
să i-o aducă înapoi. Cea prin ce a trecut tatăl său în
săptâmânile în care a lipsit atunci de acasă se putea
vindeca doar cu iubire. Ei însă l-au lăsat. L-au lăsat s, i au
ruinat o lume întreagă. Acea lume, era lumealui.
(Pe fata cu ochi albas, tri, cad
câteva raze de soare, Semnul
de pe pacarta ei se
evident, iază puternic)
FATA CU OCHI ALBAS, TRII
(Părul ei blond se combină
perfect cu ochii ei albas, tri,
în toată lumea cenus, ie doar
ochii ei au culoare, pe
pancarta care o t, ine în mâini
este desenat semnul Nat, iunilor
Unite)

S-ar putea să vă placă și