Sunteți pe pagina 1din 8

GRUP ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL” INEU

Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD


Tel. Fax: 40-257-511777

An şcolar 2010/2011

Componenţa Catedrei de GEOGRAFIE

1. RĂDUCAN SORIN –Profesor titular- gr. did. I


2. PAP FLORIAN- Profesor titular -gr. did. I
3. ŢUCRA FLORIN- Profesor suplinitor-Definitivat

Responsabil catedra prof.Raducan Sorin


GRUP ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL” INEU
Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD
Tel. Fax: 40-257-511777

Grup Şcolar “Mihai Viteazul”


Ineu

RAPORT ,
Catedra de Geografie în anul şcolar 2010/2011
In anul şcolar 2010/2011 catedra de Geografie a Gr. Şc. “Mihai
Viteazul” Ineu a fost compusă din următoarele cadre didactice
1. RĂDUCAN SORIN –Profesor titular- gr. did. I
2. PAP FLORIAN-Profesor titular -gr. did. I-obtinut in acest an
3. ŢUCRA FLORIN- Profesor suplinitor-gradul Definitivat
Pe parcursul acestui an şcolar orele s-au desfăşurat conform planificării
calendaristice întocmite de către fiecare cadru didactic. La întocmirea
acestora s-a urmărit realizarea obiectivelor curriculare cuprinse în cadrul
programei de geografie emise de M.E.C., fiecare profesor urmărind
transformarea orelor clasice de geografie într-o atracţie pentru elevi.
Sub directa îndrumare a profesorilor elevii s-au pregătit atât la ore , cât
şi suplimentar pentru a se prezenta la olimpiada de geografie faza pe şcoală,
faza pe judeţ, precum şi la alte concursuri specifice disciplinei.
Astfel elevii participanţi la Olimpiada de geografie au obţinut
uirmatoarele rezultate:
- premiul II la faza judeţeană-Tarce Paul clasa a IX-a a participant
Faza nationala-prof Raducan Sorin
- 2 menţiuni la faza judeteana-elevii Stanciu Patricia cls a VIIIa si
Tarce Gabriel clasa aXII-a prof Pap Florian si Raducan Sorin

Responsabil catedra prof.Raducan Sorin


GRUP ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL” INEU
Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD
Tel. Fax: 40-257-511777

- Locul III la concursul national GEOMNDIS, rezultatele fiind


mai bune decât în anii anteriori.

În acest an Sesiunea anuală de Comunicări ale elevilor s-a desfăşurat la


Grup Scolar Forestier, elevii noştrii au obţinut rezulate bune: 2 premii II prof
Pap Florian .
Cu ocazia zilei de 1 Decembrie a fost organizat un concurs „Cine ştie
câştigă „ la care au participat elevi de clasa a VIII-a din toate şcolile
arondate Cercului profesorilor de geografie din zona Ineu: Pâncota, Seleuş,
Beliu, Şicula, Gurba, Târnova, Bocsig.
Pe parcursul anului şcolar au fost desfăşurate excursii şi vizite la
diferite obiective naturale ,economice, balneoclimaterice: Moneasa, Băile
Felix, Arieşeni,Macea, European Drinks, Roşia Montană etc
Profesorii au manifestat o preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea
şi modernizarea mijloacelor de învăţământ: recondiţionarea materialului
existent, confecţionarea de material didactic şi achiziţionarea unor programe
de soft pentru orele de geografie ce se vor desfăşura în laboratorul de
informatică.
A existat o permanentă colaborare cu organizaţii nonguvernamentale
care s-au finalizat prin diferite proiecte comune între care amintim protejarea
mediului inconjurător şi păstrarea tradiţiilor etno-folclorice în noul context
european

Activitățile și obiectivele catedrei:


- Proiectarea și organizarea activității metodice și științifice la
nivelul catedrei

Responsabil catedra prof.Raducan Sorin


GRUP ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL” INEU
Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD
Tel. Fax: 40-257-511777

- Stabilirea tematicii dezbaterilor lunare din cadrul catedre


- Realizarea de activități prin implicarea și participarea elevilor
cu ajutorul mijloacelor moderne de învățare
- Stabilirea programului testărilor inițiale la clasă, discutarea
rezultatelor și stabilirea măsurilor de realizare a progresului
școlar
- Prelucrarea rezultatelor, discutarea greșelilor tipice
- Proiectarea și planificarea activității de pregătire pentru
participare la concursuri și olimpiade școlare
- Dotarea cabinetului de geografie

Activități nerealizate:
Un obiectiv demarat, dar nefinalizat a fost dotarea cabinetului de geografie

Responsabil catedra prof.Raducan Sorin


GRUP ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL” INEU
Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD
Tel. Fax: 40-257-511777

Analiza SWOT
Puncte tari Oportunități
- nivelul maxim în modul de - fonduri de finanțare pentru
coordonare a activităților material didactic,
membrilor catedrei -achiziționare de carte,
- formare profesională de mobilier pentru laborator.
foarte bună calitate a cadrelor
didactice
- foarte buna colaborare cu
conducerea liceului

Puncte slabe Amenințări

- activități extracurriculare - escaladarea violenței în


mai variate școală
- atragerea elevilor în cadrul - scăderea interesului elevilor
unor concursuri și programe pentru învățătură, mai ales la
școlare clasele a IX-a
- anumite activități de interes
comunitar

Responsabil catedra prof.Raducan Sorin


GRUP ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL” INEU
Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD
Tel. Fax: 40-257-511777

STRATEGII DE PROGRES A ELEVILOR

Pentru a cunoaşte nivelul de pregătire al elevilor , din clasele de la


început de ciclu de învăţământ a V-a ,a IX-a, la începutul fiecărui an şcolar se
pregătesc teste iniţiale, acordându-se note şi medii pe clasă.
In elaborarea itemilor pentru testare se vor avea în vedere următoarele
aspecte:
- capacitatea de comunicare, urmărindu-se utilizarea corectă
a limbajului specific geografiei
- cantitatea de informaţii pe care o deţine fiecare elev
- capacitatea elevilor de a prelucra datele culese prin
observarea directă
- capacitatea de investigaţie a fiecărui elev în scopul
rezolvării unor probleme specifice geografiei
Astfel în unele teste le-a fost dată elevilor informaţia deşi aceasta nu le-
a fost transmisă anterior în clasele mai mici , cerîndu-li-se să rezolve cu
ajutorul ei diferite situaţii problemă . De asemenea în elaborarea itemilor au
fost date situaţii problemă pentru a cunoaşte puterea elevilor de a intervenii
în luarea unor decizii de protecţie a mediului şi ocrotire a tuturor elementelor
acestuia.

Responsabil catedra prof.Raducan Sorin


GRUP ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL” INEU
Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD
Tel. Fax: 40-257-511777

Pe baza evaluărilor se formează obiective specifice fiecărei clase.


La clasele cu un nivel ridicat de cunoştinţe vor predomina obiectivele
formative, participative , urmărindu-se progresul pe o treaptă superioară.
In relaţia cu elevii interesaţi de geografie se vor introduce secvenţe de
învăţare cu caracter experimental. Se vor introduce elemente “De cercetare”
punând elevul să descopere singur elemente, procese şi fenomene specifice
geografiei.
Activitatea liberă o formă mascată a temelor pentru acasă, va fi gândită
pentru elevii mai puţin pregătiţi ca o activitate de relaxare, plăcută, dar utilă
în acelaşi timp, capabilă să le atragă curiozitatea pentru obiectul studiat.
Tot în aceste clase se vor folosii cât mai multe mijloace de învăţământ
obiectuale şi mai ales moderne (calculator, mijloace audio-video etc)pentru a
le stimula dragostea şi interesul pentru geografie
Un lucru foarte important care va fi urmărit este ca diferenţierea
obiectivelor pe clase să nu afecteze cerinţele programelor şcolare, astfel va fi
diferită doar modalitatea de abordare a problemelor.
Pentru performanţele şcolare formarea obiectivelor va fi diferită.
Activitatea se va concentra pe tematici. Se va exersa deprinderea de utilizare
a variatelor surse de informare existente si disponibile în prezent.
Introducerea utilizării calculatorului în sistematizarea datelor, a
demonstraţiilor etc.
Un rol foarte important în progresul elevilor îl deţine ansamblul de
resurse procedurale folosite. Se vor concentra toate pe latura formativă , spre

Responsabil catedra prof.Raducan Sorin


GRUP ŞCOLAR “MIHAI VITEAZUL” INEU
Calea Traian Nr.7, RO-315300 INEU, Jud.ARAD
Tel. Fax: 40-257-511777

demersuri care implică aplicarea cunoştinţelor , deprinderilor în viaţa


de zi cu zi şi spre rezolvarea problemelor de viaţă
Trebuie diversificată activitatea de învăţare , urmărindu-se stimularea
capacităţi de observare comparare şi explicare a mecanismelor din natura
Introducerea unor elemente noi procedurale (concursul pe grupe de
elevi din clasă) trezeşte spiritul de competiţie , dorinţa de autodepăşire.
Participarea elevilor la concursuri-olimpiade, sesiuni de referate,
concursuri cu public etc. trebuie să fie în atenţia profesorilor de geografie şi a
conducerii şcolii
Important rămâne faptul că în procesul de învăţare , tratarea elevilor
trebuie să se facă diferenţiat, în funcţie de particularităţile individuale, ritm,
îndemânare, atenţie, putere de concentrare, motivaţie.

Responsabil catedra prof.Raducan Sorin