Sunteți pe pagina 1din 6
la Regulamentul privind particularitiile de inregistrare a candidatilor la alegerile pentru functia de Pregedinte al Republicli Moldova, aprobat prin hot direa Comisiei electorate Centrale nr. 113 din 18 au; 16 4 prin hotirarea prin CBC nr. 4121 Comisia Electoral DECLARATIE* _Dorin Chirtoaea Subsemnatul(a), jeral_ al municipiului Chisinau si Presed deinand funcia de Primar go la _ Primaria Chisinau gi Partidul Liberal _ ts candidat la funcjia de Presedinte al Republicii Moldova in cadrul alegerilor prezidenfiale din _” noiembrie 2020, in conformitate eu art, 49 alin, (1) lit. ¢) din Codul electoral, declar pe inte al Partidului Liberal propria rdspundere ed: in perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2019 am realizat urmatoarele venituris |1. VENITURILE OBTINUTE DE SUBIECTUL DECLARAR, DE MEMBRIT FAMILIE! LUI SI DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATAT IN TARA CAT $1 IN STRAINATATE, ‘Sursa venitul (numele/denumirea | prestat/obiectul persoanci generator de /jurid ‘venit primar general | 236186 MDL. Partidul Liberal | consilier politic | 54000 MDL Subiectul declare 1.2 | Sojul/sotia sau | concubinul/eoncubina 13 | Copi - 7 || 14 Persoanete aflate Ta intr _— 2. - oo 2.1 | Subiectul declarivii | |] 2.2 | Soquldsotia sau coneubinul/concubina_ Subiectul declarir 3.2 | Soful/sojia sau concubinul/coneubina ine a tea de reprezentant al statului 161300 MDL_| Sotul/sc coneubinul/concubina Copii minori - vanele aflate [a fntrefinere ~ Pers 5. Venitul obtinut din donatii si mosteniri ¢ | Persoanele af trefinere 6. Venitul obtinut din instr: concubinul/coneubina Copii minori a Persoanele ailate la intrejinere aitul obtinut din instrainarea bu ibicetul declarari Soful/sofia sau concubinul/concubina 7.3. | Copiti minori 7.4 | Persoanele aflate k 8. Venitul obfinut din alte surse legale (pe intelectual ete.) Sotul/sotia sau concubinul/coneubina Copii minori Persoanele aflate Ja intretinere [8.4] (1, BUNURI TMOBILE, TN TARA SI/SAU ao STRAINATATE, A. Terenuri [ ‘Nr. Categori | Mod Suprafata | Cota- Valoarea Titular cadastral! | a dobin parte ului*** 7 iniravilan | proprieiae [2014 | 0.30ha | 06 325614 MDL_—_| Chirtoaca Dorin * Categorii: (1) agricol. (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (3) alte categorii de terenuri aflate in eircuitul civil ** Mod de dobéndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de poseste si de folosinga. *** Yaloarea bumilui: 1) valoarea cadastrala, in cazul in care terenut a fost evaluat de organele cadastrate, sca 2) valoarea terenului conform documentului care certificii provenienta acestuia, 8*Nunele subjectului declardrii, al membrului de familie sau al concubimului/concubine’ acestuia, Noti, Subiectié declardrii care nu detin bunurile in proprietate vor indica urmédtoarele informapii: localitatea, ford |_mumar cadastral: categoria bumilui: modul de dobandire: anul dobandirit: suprafata si titularul bunului | B. Clidiri si construetit z ‘dresa/ [| Catego- [Modul de [Anu | Supra: | Cora- | Actal care] Valoaren | Titutarul=™= | numdrul ria® | doban- 1 fata | parte | confirma | buna cadastral | dob provenienta | Iuiv** ui 1 proprietate ] 2014] 12.7 06 | mostenire [7058 MDL. ] Chirtoaca were Dorin imobila cast de | proprieite [2014 | 243.4000 | 06 mostenie | 778180 | Chirioaca | loouit MDI Dorin Garay | proprictate [2014 | 16.2000 | 06 3 MDL | Dorin _ - — | | ” Garay proprictte 2014] 35.1000 [46 wosteare oa MDI Dorin al proprietate [2014 | 19,000 [0,6 [mostenire | 21949 ‘| Chirtoaca | avere MDL. Dorin imobila apariam | propriciate | 2015 | 718 10 ‘contract de | $00,000 | Dorin ent vanzare- | MDL Chintoaea cumparare HHNOTA’ Taventionez sa Tao anumite operaiiuni /Sehimburi Ue propriate ou rudele (parinti, fatale) in satele Colonita (mun. Chisinau) si lgnatei (raionul Rezina), insa acest lucru este imposibil ca urmare a sechestrului aplicat | legal si abuziv pe proprictaile mentionate mai sus, si nu numa * Categorti: (1) apartament; (2) casi de locuit; (3) vilét; (4) spatin comercial sau de productie; (5) garaj: (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate. = Mod de dobindire: (I) proprietae; (2) posesie: (3) de posesie $i de folosinté. *** Valoarea bunului; 1) valoarea cadastrald, in cazul in care bumul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea burului conform documentului care certified provenienta acestuia. #90 Numele subiectului geen al membrului de familie seu al concubinului/concubinei acestuia. Nota: Subieetit declardrti cure mu detin bunurile n proprietate vor indica urmdtoarele informati: adresa, fara uri cadastral categoria burn: modu de dobre; au dobar: suprafaa tara buna. Til, BUNURI MOBILE IN TARA SUSAU IN STRAINATATE “A: Autoturiame, camioane, remorch, vehieule motorizate, mayini agricole, mijloace ue transport naval/aerian, alte mijloace de transport supuse inmatricul (3) abjtatie; (6) alte contracte translative yiruct; (A) w ‘Anul de Tocul “Anul Mod modeh fabrieat dobin- dol di Ide indire* bun conform documentulni _ |_prove Opel 1995 ‘Chisinau 1993 propriciate 728400 MDI BMW 1997 | Chisinau 2 alte contracte | translative de posesie | lracte translative de posesie ¥i de folosinié. al concubinului/eoncubinel acestuta, ¥ Mod de dobandire: (1) proprietate:(2) posesie,(3) al | ** Aunele subiectului dectardrit, al membrului de faumibic acestuia_ B. Bunuri sub forma de metale si/sau pietre pretioase, obiecte de arti si de cult, obivete ce fae part din patrimonin! cultural national sau universal, a ciror valoare unitara depaseste suma a 15 sak | medii pe economie C. Colecfii de arti, dé numismaticl, de filatelic, de urmé sau alte bunuri, a ehror valoare depayeyte st 20 de sal: D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de edire membril familie, | coneubin/coneubina, unor persoane fizice sau juridice in perioada declararii, dacd valoarea fiecirui bun depaseste suma a 10 salarii medii pe economie Deserierea Modul de transmitere Titularal * Numele titlarului bunului transmis: subiectul declardrii saw un membru de familie, sau | concubinul/concubina acestuia, E, Alte bunuri mobile a chror valoare unitara depaseste suma a 10 salarii me Nr. | Deserierea | Modul de Valoarea estimata Titularul™ bunului dobiindire a bunului ¢ economic IV, ACTIVE FINANCIARE IN TA SUSAU_IN STRAINATATI ‘A. Conturi baneare, plasamente in fonduri de investifii si/sau in alte forme echivalente de economisire si investire in tari si/sau in strainatate Nr. | Denumirea instituted | Numarul contulut ert, | care administr, bancar/ date despre fondul de investi ech TitularuP™ | Moldinconbank Cont 107.000 —_ Dorin —feurem | wpe | Chirtoaca 2 | Banca Comerciala depozit Dorin Re _ 7 bbancar Chirteaca Banca Comercial Cont Dorin Romana Euro __ Chirtoaca NOTA: Banii pentru depozitul bancar provin din soldul de eard, de circa 100.000 tei in vara anului 2017, plus alte circa 100.000 lei, ea urmare recalculului facut la eliberarea din functie de la Primaria Chisinau, * Categorii: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de eredit, mentiondnd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investijii sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensti sau alte sisteme eu acumulare. |_** Numele subiectului declararii_al membrului de fiom B. Plasamente, obligafiuni, cceuri, cambi nafionala sau in valuta straina Nr. | Emitentul tdlului/socictatea la eare | Catego- ert. | persoana este actionar, fondator | ria™ c sau asociat/beneficiar de imprumut al concubinului/concubine’ certificate de imprumut, investifii jireete in moneda Numaral de Dobinda * Calegorii: (1) hartii de valoare (ttluri de stat, certificate, obligafiuni); (2) ceewrl, (3) cambit, () certificate de imprumut; (5) alte forme de investitii directe. | ** Numele subiectului declardiii, al membrului de familie sau al concubinutui/concubine’ acestuia €.Numerar in moneda nafionalt si/saw in valuti strain’ eare depageste suma a 13 salarii medi pe | economie si care nu face obiectul unor depuneri in institufii financiare si alte documente care ineorporeazit drepturi patrimoniale V. COTE-PARTVACTIUNI IN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC [J Denumirea agentului | Sediul, Tipul de | Valoarea de Cotade | Titularul economic adresa activitate | cumpirare participare juridie | tec n beneficiul unor tert, impramatur ‘sieredie | Seadent la Rata ‘Suma Valuta | Debito i ial ~ Anul contractirii INTERESE PERSONALE A. Calitatea de asociat, de acfionar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de contro] in cadrul unor organizafii necomerciale sau societafi comerciale ori de membru in cadrul unor organiza{ii necomerciale sau internationale Denumirea gi adresa Calitatea definuti Documentul eare certific organizatici/societiii calit peetiva B. Contracte, inelusiv cele de asistenfi juridici, de consultanji si eivile, inchelate sau aflale in derulare, finantate de la bugetul de stat, din bugetul local si/sau din fonduri externe ori incheiate cu societiifi comereiale eu eapital de stat Nr. Beneficiarul ti ert, contractului Durata | Valoarea cont total clul deelarari ‘alitatea de administrator autorizat svsau de membru al organclor colegiale din cadrul anizatiilor publice Data obfinerii licentei, | Documentul care numirul licentei sau tified calitatea | data respectivi | nnirii/numirii_ Prezenta declara(ie este un act publie si rispund potrivit legii pentru caracterul ine incomplet al datelor prezentate. 49 geplem brie 2020 Data completa Semniitura ina web oficial a *Declarafia se completexza personal de candidat i va fi plasatd pe pa Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md) la rubriea ”Alegeri prezidential

S-ar putea să vă placă și