Sunteți pe pagina 1din 18

DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVILOR

Disciplina Dezvoltare personală are rolul de a dezvolta personalitatea elevului, de a forma competențe
necesare obținerii succesului şcolar, în carieră şi în viaţă. Contribuie la dezvoltarea emoţională, socială şi pentru
carieră a elevului.

Activitățile tematice din programă îi ajută pe elevi să se descopere cine sunt, să fie motivaţi să înveţe cu
succes, să exploreze ce meserii/profesii le-ar plăcea să practice.

Dezvoltarea personală reprezintă o disciplină de studiu ce include activități și experiențe ce urmăresc: să


susțină elevii în procesul de autocunoaștere, relaționare corectă cu colegii, familia și mediul din care fac parte ; să
dezvolte abilitățile de comunicare eficientă ; să dezvolte talentele și abilitățile personale, orientate spre îmbunătățirea
calității vieții prin aderarea la valorile societății contemporane, prin a contribui la realizarea aspirațiilor și viselor
personale într-un mediu de viață sănătos și sigur.

Viziunea urmărește crearea unui climat educațional de calitate, incluziv, stimulativ pentru dezvoltarea
individuală a fiecărui beneficiar al sistemului educațional astfel încât să dea sens încrederii și aspirațiilor sale. O altă
latură a viziunii este de a performa un act didactic de calitate, centrat pe elev, având la bază competenţele
educaţionale.

Misiunea disciplinei constă în asigurarea unei educaţii de calitate, care să ducă la egalizarea şanselor, la
pregătirea copiilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită
să-şi găsească locul în societate și să contribuie la îmbunătățirea bunăstării, precum și descoperirea înclinațiilor,
talentelor și aptitudinilor, în vederea folosirii acestora în îmbunătățirea rezultatelor învățării, înregistrării progresului
școlar și a performanțelor copiilor.

Datoria noastră este aceea de a oferi copiilor instrumente de a se cunoaște, de a privi viitorul cu încredere, de
a se înțelege și poziționa ca indivizi, să-i învățăm cum să fie responsabili, să-și poarte de grijă lor și altora, să-și
exprime liber gândurile și sentimentele fără teama de a rămâne neînțeleși. Atunci când copiii au ocazia de a
experimenta idei în diferite situații și cu o varietate de resurse, ei descoperă conexiuni și ajung la o înțelegere nouă,
mai bună și la alte modalități de a face lucrurile. Acest lucru le dezvoltă abilitatea de a gândi critic și, în final, de a
pune întrebări și de a găsi soluții creative.

Activitățile de la clasă( unde se pot folosi metode active-participative, jocul de rol, ciorchinele, etc) trebuie
să fie completate de un program de activități care să le dezvolte o conștiință socială, abilități de a interacționa și o
înțelegere a normelor instituționale și comunitare. În această categorie intră activități precum vizite, excursii,
proiecte în care sunt implicați copiii și părinții împreună, spectacole și expoziții, parteneriate. În cadrul școlii,
dezvoltarea personală reprezintă o arie de dezvoltare bine definită, pentru care profesorii de la clasă planifică
activități în mod constant sau o includ drept componentă atitudinală în alte activități.
Disciplina ,,Dezvoltare personală” contribuie la dezvoltarea emoţională, socială şi pentru carieră a elevului.
Dezvoltarea personală include activități și experiențe care ca scop final îmbunătățirea starii de conștientizare,
dezvoltare a talentelor și abilităților personale, calității vieții, contribuirea la realizarea aspirațiilor și viselor
personale.

Prin această disciplină, elevii vor conștientiza cine sunt, îşi vor analiza emoţiile pe care le au, se vor raporta
sănătos la ceilalţi, vor fi motivaţi să înveţe cu succes.

În cadrul disciplinei, se formează, în primul rând, abilităţi şi se dezvoltă atitudini, finalitatea fiind dobândirea
încrederii în sine, starea de bine a copiilor, pregătirea lor pentru viaţă si pentru viitor.

Metodele şi tehnicile eficiente în abordarea acestei discipline sunt: jocul didactic, jocul de rol, dezbaterea,
experimentul, simularea, conversaţia euristică, conversaţia în grup, brainstorming, turul galeriei, cubul. Acestea vor
avea drept scop:

Ø explorarea de situaţii noi,

Ø provocarea unor comportamente şi emoţii pentru diagnosticarea unei probleme,

Ø antrenarea în găsirea soluţiilor.

Disciplina vizează anumite competenţe ce contribuie la realizarea profilului de formare al absolventului de


ciclu gimnazial. Astfel, identificăm:

- competența de a învăța să înveți, prin formularea de întrebări, pentru clarificarea și utilizarea unor metode
simple de a învăța și a activa cunoștințe anterioare;

- competențele sociale şi civice, prin manifestarea interesului pentru autocunoaştere și punerea în practică a
unor norme elementare de conduită în contexte cotidiene ;

- spiritul de inițiativă și antreprenoriatul, prin manifestarea curiozităţii în abordarea de sarcini noi şi


neobişnuite de învăţare, fără teama de a greşi, asumarea unor sarcini simple cu hotărâre, angajament, iniţiativă,
creativitate, cooperare, identificarea utilităţii unor meserii/profesii.

Profilul de formare al elevului, din această perspectiva, vizează trei dimensiuni ale dezvoltării personalității
elevului:

- manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;

- exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu adulţi şi copii cunoscuţi;

- utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar.

Metodele şi tehnicile permit utilizarea unei palete largi de resurse care antrenează şi motivează elevii.
Jocul de rol şi simularea (dramatizare, marionete, teatru) pregătesc copilul pentru situaţii reale de viaţă şi
facilitează dezvoltarea comunicării verbale şi nonverbale, a empatiei, a toleranţei.

Lucrul în echipă antrenează strategiile de rezolvare a conflictelor şi modalităţile de comunicare eficientă.

Problematizarea oferă oportunitatea de a căuta soluţii pentru diferite situaţii de tip investigativ şi de a
stimula curiozitatea elevilor. Exerciţiile şi jocurile combină mişcarea, verbalizarea, manipularea unor obiecte.
Conversaţia euristică, dezbaterea şi discuţiile de grup permit elevilor să se raporteze, să înveţe şi să valorizeze atât
experienţa personală, cât şi experienţa colegilor. Metode activ- participative folosite: Turul galeriei, Ciorchinele,
Pălăriile gânditoare, Cubul, Explozia stelară.

Tehnicile specifice dezvoltării gândirii critice asigură exprimarea propriilor opinii. Utilizarea unor secvenţe
din filme sau a imaginilor din planşe/cărţi de poveşti reprezintă, printre altele, suporturi intuitiv-concrete,
indispensabile învăţării la această vârstă.

Din experiența personală, am constatat că preferatele copiilor sunt filmulețele motivaționale. Copiii învaţă că fiecare
problem are o rezolvare(soluție), ce este încrederea în sine, cum să-şi exprime emoţiile, modalităţile concrete de a
relaţiona cu familia şi prietenii, achiziţionează cunoştinţe, exersează diferite abilităţi şi îşi formează atitudini despre
muncă.

De asemenea, am încurajat elevii să participe la evenimente educaţionale: expoziţii, festivaluri, târguri, ateliere de
lucru etc., care să valorifice rezultatele activităţii lor.

Deși, nu am avut dirigenție la o clasă de gimnaziu, consider că, la fel ca la liceu, aș înce prin activități

de cunoaștere, astfel încât, să-mi fie ușor în a identifica caracterului fiecarui elev, dar, mai ales, nevoile acestuia.
STUDENTS 'PERSONAL DEVELOPMENT

The discipline Personal development has the role of developing the student's personality, of forming skills necessary
to achieve school success, in career and in life. Contributes to the emotional, social and career development of the
student.

The thematic activities in the program help students to discover who they are, to be motivated to learn
successfully, to explore what trades / professions they would like to practice.

Personal development is a study discipline that includes activities and experiences that aim to: support students
in the process of self-knowledge, correct relationship with colleagues, family and the environment they belong to; to
develop effective communication skills; to develop personal talents and abilities, aimed at improving the quality of
life by adhering to the values of contemporary society, by contributing to the realization of personal aspirations and
dreams in a healthy and safe living environment.

The vision aims to create a quality educational climate, inclusive, stimulating for the individual development
of each beneficiary of the education system so as to give meaning to his confidence and aspirations. Another side of
the vision is to perform a quality teaching act, focused on the student, based on educational skills.

The mission of the discipline is to ensure a quality education, leading to equal opportunities, to preparing
children for a changing world, training their abilities, skills and competencies that will allow them to find their place
in society and contribute to the improvement. well-being, as well as the discovery of inclinations, talents and skills,
in order to use them in improving learning outcomes, recording school progress and children's performance.

Our duty is to provide children with the tools to know each other, to look to the future with confidence, to
understand and position themselves as individuals, to teach them how to be responsible, to take care of themselves
and others, to - freely expresses his thoughts and feelings without fear of being misunderstood. When children have
the opportunity to experiment with ideas in different situations and with a variety of resources, they discover
connections and come to a new, better understanding and other ways of doing things. This develops their ability to
think critically and, in the end, to ask questions and find creative solutions.

Classroom activities (where active-participatory methods, role play, clusters, etc. can be used) must be
complemented by a program of activities that develops a social awareness, interaction skills and an understanding of
institutional norms; and Community. This category includes activities such as visits, excursions, projects involving
children and parents together, shows and exhibitions, partnerships. Within the school, personal development is a
well-defined area of development, for which class teachers constantly plan activities or include it as an attitudinal
component in other activities.
The discipline "Personal development" contributes to the emotional, social and career development of the student.
Personal development includes activities and experiences whose ultimate goal is to improve awareness, develop
personal talents and abilities, quality of life, contribute to the realization of personal aspirations and dreams.

Through this discipline, students will become aware of who they are, will analyze their emotions, will relate
healthily to others, will be motivated to learn successfully.

Within the discipline, skills are formed first of all and attitudes are developed, the finality being the acquisition
of self-confidence, the well-being of the children, their preparation for life and for the future.

The effective methods and techniques in approaching this discipline are: didactic game, role play, debate,
experiment, simulation, heuristic conversation, group conversation, brainstorming, gallery tour, cube. These will aim
to:

Ø exploring new situations,

Ø provoking behaviors and emotions to diagnose a problem,

Ø training in finding solutions.

The discipline aims at certain competencies that contribute to the achievement of the training profile of the
high school graduate. Thus, we identify:

- the ability to learn to learn, by asking questions, to clarify and use simple methods to learn and activate
prior knowledge;

- social and civic competences, by showing interest in self-knowledge and the implementation of basic rules
of conduct in everyday contexts;

- the spirit of initiative and entrepreneurship, by showing curiosity in approaching new and unusual learning
tasks, without fear of making mistakes, taking on simple tasks with determination, commitment, initiative,
creativity, cooperation, identifying the usefulness of trades / professions.

The student's training profile, from this perspective, aims at three dimensions of the student's personality
development:

- manifesting the interest for self-knowledge and the positive attitude towards oneself and towards others;

- adequate expression of emotions in interaction with known adults and children;

- the use of skills and attitudes specific to learning in a school context.

Role play and simulation (dramatization, puppets, theater) prepare the child for real life situations and facilitate the
development of verbal and nonverbal communication, empathy, tolerance.

Teamwork involves conflict resolution strategies and effective communication.


Problematization offers the opportunity to look for solutions to different investigative situations and to
stimulate students' curiosity. Exercises and games combine the movement, verbalization, manipulation of objects.
Heuristic conversation, debate and group discussions allow students to report, learn and value both personal
experience and the experience of colleagues. Active-participatory methods used: Gallery tour, Bunches, Thinking
hats, Cube, Starburst.

Techniques specific to the development of critical thinking ensure the expression of their own opinions. The
use of sequences from movies or images from boards / story books are, among others, intuitive-concrete supports,
indispensable for learning at this age.

From personal experience, I found that children's favorites are motivational videos. Children learn that every
problem has a solution (solution), what is self-confidence, how to express their emotions, concrete ways to relate to
family and friends, acquire knowledge, practice different skills and form attitudes about work.

We also encouraged students to participate in educational events: exhibitions, festivals, fairs, workshops, etc., to
capitalize on the results of their work.

Although, I did not have leadership in a middle school class, I consider that, just like in high school, I would start
with activities

of knowledge, so that it is easy for me to identify the character of each student, but especially his needs.
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DES ÉLÈVES

La discipline Le développement personnel a pour rôle de développer la personnalité de l'élève, de former les
compétences nécessaires pour réussir à l'école, dans sa carrière et dans la vie. Contribue au développement
émotionnel, social et professionnel de l'étudiant.

Les activités thématiques du programme aident les étudiants à découvrir qui ils sont, à être motivés pour
apprendre avec succès, à explorer les métiers / professions qu'ils aimeraient exercer.

Le développement personnel est une discipline d'étude qui comprend des activités et des expériences qui visent
à: soutenir les étudiants dans le processus de connaissance de soi, de relations correctes avec leurs collègues, leur
famille et l'environnement auquel ils appartiennent; développer des compétences de communication efficaces;
développer des talents et des capacités personnelles, visant à améliorer la qualité de vie en adhérant aux valeurs de la
société contemporaine, en contribuant à la réalisation des aspirations et des rêves personnels dans un milieu de vie
sain et sûr.

La vision vise à créer un climat éducatif de qualité, inclusif, stimulant pour l'épanouissement individuel de
chaque bénéficiaire du système éducatif afin de donner du sens à sa confiance et à ses aspirations. Un autre aspect de
la vis La mission de la discipline est d'assurer une éducation de qualité, menant à l'égalité des chances, de préparer
les enfants à un monde en mutation, de former leurs capacités, aptitudes et compétences qui leur permettront de
trouver leur place dans la société et de contribuer à l'amélioration. le bien-être, ainsi que la découverte des
inclinations, des talents et des compétences, afin de les utiliser pour améliorer les résultats d'apprentissage,
enregistrer les progrès scolaires et les performances des enfants.

Notre devoir est de donner aux enfants les outils pour se connaître, pour regarder vers l'avenir avec
confiance, pour se comprendre et se positionner en tant qu'individus, pour leur apprendre à être responsables, à
prendre soin d'eux-mêmes et des autres, à - exprime librement ses pensées et ses sentiments sans crainte d'être
incompris. Lorsque les enfants ont l'occasion d'expérimenter des idées dans différentes situations et avec une variété
de ressources, ils découvrent des liens et parviennent à une nouvelle meilleure compréhension et à d'autres façons de
faire les choses. Cela développe leur capacité à penser de manière critique et, finalement, à poser des questions et à
trouver des solutions créatives.

Les activités en classe (où des méthodes participatives actives, des jeux de rôle, des groupes, etc. peuvent
être utilisés) doivent être complétées par un programme d'activités qui développe une conscience sociale, des
compétences d'interaction et une compréhension des normes institutionnelles; et Communauté. Cette catégorie
comprend des activités telles que des visites, des excursions, des projets impliquant les enfants et les parents
ensemble, des spectacles et expositions, des partenariats. Au sein de l'école, le développement personnel est un
domaine de développement bien défini, pour lequel les enseignants de la classe planifient constamment des activités
ou les incluent comme composante attitudinale dans d'autres activités.
La discipline «Développement personnel» contribue au développement affectif, social et professionnel de l'étudiant.
Le développement personnel comprend des activités et des expériences dont le but ultime est d'améliorer la prise de
conscience, de développer les talents et capacités personnels, la qualité de vie, de contribuer à la réalisation des a
Grâce à cette discipline, les élèves deviendront conscients de qui ils sont, analyseront leurs émotions, se relieront
sainement aux autres, seront motivés pour apprendre avec succès.

Au sein de la discipline, les compétences se forment d'abord et les attitudes se développent, la finalité étant
l'acquisition de la confiance en soi, le bien-être des enfants, leur préparation à la vie et à l'avenir.

Les méthodes et techniques efficaces pour aborder cette discipline sont: jeu didactique, jeu de rôle, débat,
expérience, simulation, conversation heuristique, conversation de groupe, brainstorming, visite de galerie, cube.
Ceux-ci viseront à:

Ø explorer de nouvelles situations,

Ø provoquer des comportements et des émotions pour diagnostiquer un problème,

Ø formation à la recherche de solutions.

La discipline vise certaines compétences qui contribuent à l'atteinte du profil de formation du diplômé du
secondaire. Ainsi, nous identifions:

- la capacité d'apprendre à apprendre, en posant des questions, à clarifier et à utiliser des méthodes simples
pour apprendre et activer les connaissances antérieures;

- les compétences sociales et civiques, en s'intéressant à la connaissance de soi et à la mise en œuvre des
règles de conduite de base dans les contextes quotidiens;

- l'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat, en faisant preuve de curiosité pour aborder des tâches
d'apprentissage nouvelles et inhabituelles, sans craindre de se tromper, en assumant des tâches simples avec
détermination, engagement, initiative, créativité, coopération, identifiant l'utilité des métiers / professions.

Le profil de formation de l'étudiant, de ce point de vue, vise trois dimensions du développement de la


personnalité de l'étudiant:

- manifester l'intérêt pour la connaissance de soi et l'attitude positive envers soi-même et envers les autres;

- expression adéquate des émotions en interaction avec des adultes et des enfants connus;

- l'utilisation de compétences et d'attitudes spécifiques à l'apprentissage dans un contexte scolaire.spirations


et des rêves personnels.ion est de réaliser un acte pédagogique de qualité, centre.
Les méthodes et techniques permettent l'utilisation d'un large éventail de ressources qui forment et motivent les
étudiants.

Le jeu de rôle et la simulation (dramatisation, marionnettes, théâtre) préparent l'enfant à des situations de la
vie réelle et facilitent le développement de la communication verbale et non verbale, l'empathie, la tolérance.

Le travail d'équipe implique des stratégies de résolution de conflits et une communication efficace.

La problématisation offre l'opportunité de chercher des solutions à différentes situations d'enquête et de


stimuler la curiosité des étudiants. Les exercices et les jeux combinent le mouvement, la verbalisation, la
manipulation d'objets. Les conversations heuristiques, les débats et les discussions de groupe permettent aux
étudiants de rapporter, d'apprendre et de valoriser à la fois l'expérience personnelle et l'expérience de leurs
collègues. Méthodes actives-participatives utilisées: visite de la galerie, grappes, chapeaux de réflexion, cube,
Starburst.

Les techniques spécifiques au développement de la pensée critique assurent l'expression de leurs propres
opinions. L'utilisation de séquences de films ou d'images de tableaux / livres d'histoires sont, entre autres, des
supports intuitifs-concrets, indispensables pour apprendre à cet âge.

Par expérience personnelle, j'ai trouvé que les vidéos préférées des enfants sont des vidéos de motivation. Les
enfants apprennent que chaque problème a une solution (solution), qu'est-ce que la confiance en soi, comment
exprimer ses émotions, des moyens concrets de communiquer avec sa famille et ses amis, d'acquérir des
connaissances, de mettre en pratique différentes compétences et de se forger des attitudes sur le travail.

Nous avons également encouragé les étudiants à participer à des événements pédagogiques: expositions, festivals,
foires, ateliers, etc., pour capitaliser sur les résultats de leurs travaux.

Même si je n'avais pas de leadership dans une classe de collège, je considère que, tout comme au lycée, je
commencerais par des activités

de connaissances, de sorte qu'il m'est facile d'identifier le caractère de chaque élève, mais surtout ses besoins.
PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG DER STUDENTEN

Die Disziplin der persönlichen Entwicklung hat die Aufgabe, die Persönlichkeit des Schülers zu entwickeln und die
Fähigkeiten zu entwickeln, die für den Schulerfolg in Karriere und Leben erforderlich sind. Trägt zur emotionalen,
sozialen und beruflichen Entwicklung des Schülers bei.

Die thematischen Aktivitäten im Programm helfen den Schülern herauszufinden, wer sie sind, motiviert zu
sein, erfolgreich zu lernen und herauszufinden, welche Berufe / Berufe sie ausüben möchten.

Persönliche Entwicklung ist eine Studiendisziplin, die Aktivitäten und Erfahrungen umfasst, die darauf
abzielen: die Schüler im Prozess der Selbsterkenntnis, der korrekten Beziehung zu Kollegen, der Familie und der
Umgebung, zu der sie gehören, zu unterstützen; effektive Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln; persönliche
Talente und Fähigkeiten zu entwickeln, die darauf abzielen, die Lebensqualität zu verbessern, indem man sich an die
Werte der heutigen Gesellschaft hält und zur Verwirklichung persönlicher Bestrebungen und Träume in einem
gesunden und sicheren Lebensumfeld beiträgt.

Die Vision zielt darauf ab, ein qualitativ hochwertiges Bildungsklima zu schaffen, das die individuelle
Entwicklung jedes Nutznießers des Bildungssystems anregt, um seinem Vertrauen und seinen Bestrebungen einen
Sinn zu geben. Eine andere Seite der Vision ist es, einen hochwertigen Unterrichtsakt durchzuführen, der sich auf
den Schüler konzentriert und auf pädagogischen Fähigkeiten basiert.

Die Mission der Disziplin ist es, eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu gewährleisten, die zu Chancengleichheit
führt, Kinder auf eine sich verändernde Welt vorzubereiten, ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen zu
trainieren, damit sie ihren Platz in der Gesellschaft finden und zur Verbesserung beitragen können. Wohlbefinden
sowie die Entdeckung von Neigungen, Talenten und Fähigkeiten, um sie zur Verbesserung der Lernergebnisse, zur
Aufzeichnung des Schulfortschritts und der Leistung der Kinder zu nutzen.

Unsere Pflicht ist es, Kindern die Werkzeuge zu geben, sich zu kennen, selbstbewusst in die Zukunft zu
schauen, sich als Individuen zu verstehen und zu positionieren, ihnen beizubringen, verantwortlich zu sein, auf sich
selbst und andere aufzupassen - drückt seine Gedanken und Gefühle frei aus, ohne befürchten zu müssen,
missverstanden zu werden. Wenn Kinder die Möglichkeit haben, mit Ideen in verschiedenen Situationen und mit
einer Vielzahl von Ressourcen zu experimentieren, entdecken sie Zusammenhänge und kommen zu einem neuen,
besseren Verständnis und anderen Methoden, um Dinge zu tun. Dies entwickelt ihre Fähigkeit, kritisch zu denken
und am Ende Fragen zu stellen und kreative Lösungen zu finden.

Unterrichtsaktivitäten (bei denen aktiv-partizipative Methoden, Rollenspiele, Gruppen usw. verwendet


werden können) müssen durch ein Aktivitätenprogramm ergänzt werden, das ein soziales Bewusstsein,
Interaktionsfähigkeiten und ein Verständnis für institutionelle Normen entwickelt Gemeinschaft. Diese Kategorie
umfasst Aktivitäten wie Besuche, Ausflüge, Projekte, an denen Kinder und Eltern gemeinsam beteiligt sind, Shows
und Ausstellungen sowie Partnerschaften. Innerhalb der Schule ist die persönliche Entwicklung ein genau definierter
Entwicklungsbereich, für den Klassenlehrer ständig Aktivitäten planen oder als Einstellungskomponente in andere
Aktivitäten einbeziehen.

Die Disziplin "Persönliche Entwicklung" trägt zur emotionalen, sozialen und beruflichen Entwicklung des Studenten
bei. Persönliche Entwicklung umfasst Aktivitäten und Erfahrungen, deren letztendliches Ziel darin besteht, das
Bewusstsein zu verbessern, persönliche Talente und Fähigkeiten zu entwickeln, die Lebensqualität zu verbessern
und zur Verwirklichung persönlicher Bestrebungen und Träume beizutragen.

Durch diese Disziplin werden die Schüler bewusst, wer sie sind, analysieren ihre Emotionen, beziehen sich gesund
auf andere und werden motiviert, erfolgreich zu lernen.

Innerhalb der Disziplin werden zunächst Fähigkeiten gebildet und Einstellungen entwickelt. Die Endgültigkeit
ist der Erwerb von Selbstvertrauen, das Wohlergehen der Kinder, ihre Vorbereitung auf das Leben und auf die
Zukunft.

Die effektiven Methoden und Techniken zur Annäherung an diese Disziplin sind: didaktisches Spiel,
Rollenspiel, Debatte, Experiment, Simulation, heuristische Konversation, Gruppenkonversation, Brainstorming,
Galerietour, Würfel. Diese zielen darauf ab:

Ø Erkundung neuer Situationen,

Ø Verhaltensweisen und Emotionen provozieren, um ein Problem zu diagnostizieren,

Ø Schulung zur Lösungsfindung.

Die Disziplin zielt auf bestimmte Kompetenzen ab, die zur Erreichung des Ausbildungsprofils des
Abiturienten beitragen. So identifizieren wir:

- die Fähigkeit zu lernen, durch Fragen zu lernen, einfache Methoden zu klären und anzuwenden, um
Vorkenntnisse zu lernen und zu aktivieren;

- soziale und staatsbürgerliche Kompetenzen durch Interesse an Selbsterkenntnis und Umsetzung


grundlegender Verhaltensregeln im alltäglichen Kontext;

- den Geist der Initiative und des Unternehmertums, indem Neugierde bei der Bewältigung neuer und
ungewöhnlicher Lernaufgaben gezeigt wird, ohne Angst vor Fehlern zu haben, einfache Aufgaben mit
Entschlossenheit, Engagement, Initiative, Kreativität, Zusammenarbeit zu übernehmen und den Nutzen von
Berufen / Berufen zu ermitteln.

Die Methoden und Techniken ermöglichen den Einsatz einer Vielzahl von Ressourcen, die die Schüler schulen und
motivieren.
Rollenspiele und Simulationen (Dramatisierung, Puppen, Theater) bereiten das Kind auf reale Situationen
vor und fördern die Entwicklung von verbaler und nonverbaler Kommunikation, Empathie und Toleranz.

Teamarbeit beinhaltet Konfliktlösungsstrategien und effektive Kommunikation.

Die Problematisierung bietet die Möglichkeit, nach Lösungen für verschiedene Untersuchungssituationen
zu suchen und die Neugier der Schüler zu wecken. Übungen und Spiele kombinieren die Bewegung, Verbalisierung
und Manipulation von Objekten. Heuristische Konversationen, Debatten und Gruppendiskussionen ermöglichen es
den Schülern, sowohl persönliche Erfahrungen als auch die Erfahrungen von Kollegen zu berichten, zu lernen und
zu bewerten. Verwendete aktiv-partizipative Methoden: Galerietour, Bündel, Denkhüte, Würfel, Starburst.

Techniken, die für die Entwicklung des kritischen Denkens spezifisch sind, stellen die Äußerung ihrer
eigenen Meinungen sicher. Die Verwendung von Sequenzen aus Filmen oder Bildern aus Tafeln /
Geschichtenbüchern ist unter anderem eine intuitiv-konkrete Unterstützung, die in diesem Alter für das Lernen
unverzichtbar ist.

Aus persönlicher Erfahrung fand ich heraus, dass Kinderfavoriten Motivationsvideos sind. Kinder lernen, dass jedes
Problem eine Lösung (Lösung) hat, was Selbstvertrauen ist, wie sie ihre Gefühle ausdrücken können, wie sie mit
Familie und Freunden in Beziehung treten, Wissen erwerben, unterschiedliche Fähigkeiten üben und Einstellungen
zur Arbeit entwickeln können.

Wir ermutigten die Schüler auch, an Bildungsveranstaltungen teilzunehmen: Ausstellungen, Festivals, Messen,
Workshops usw., um von den Ergebnissen ihrer Arbeit zu profitieren.

Obwohl ich in einer Mittelschulklasse keine Führung hatte, denke ich, dass ich genau wie in der High School mit
Aktivitäten beginnen würde

von Wissen, so dass es für mich leicht ist, den Charakter jedes Schülers zu identifizieren, insbesondere aber seine
Bedürfnisse.
DESARROLLO PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES

La disciplina de Desarrollo Personal tiene el rol de desarrollar la personalidad del estudiante, de formar las
habilidades necesarias para lograr el éxito escolar, en la carrera y en la vida. Contribuye al desarrollo emocional,
social y profesional del alumno.

Las actividades temáticas del programa ayudan a los estudiantes a descubrir quiénes son, a estar motivados
para aprender con éxito, a explorar qué oficios / profesiones les gustaría practicar.

El desarrollo personal es una disciplina de estudio que incluye actividades y experiencias que tienen como
objetivo: apoyar al alumno en el proceso de autoconocimiento, correcta relación con los compañeros, la familia y el
entorno al que pertenece; para desarrollar habilidades de comunicación efectivas; Desarrollar talentos y habilidades
personales, encaminados a mejorar la calidad de vida adhiriéndose a los valores de la sociedad contemporánea,
contribuyendo a la realización de aspiraciones y sueños personales en un entorno de vida sano y seguro.

La visión tiene como objetivo crear un clima educativo de calidad, inclusivo, estimulante para el desarrollo
individual de cada beneficiario del sistema educativo a fin de darle sentido a su confianza y aspiraciones. Otro lado
de la visión es realizar un acto docente de calidad, enfocado en el alumno, basado en habilidades educativas.

La misión de la disciplina es asegurar una educación de calidad, conducente a la igualdad de oportunidades, a


preparar a los niños para un mundo cambiante, entrenando sus habilidades, destrezas y competencias que les
permitan encontrar su lugar en la sociedad y contribuir a la mejora. bienestar, así como el descubrimiento de
inclinaciones, talentos y habilidades, con el fin de utilizarlos en la mejora de los resultados del aprendizaje,
registrando el progreso escolar y el desempeño de los niños.

Nuestro deber es dar a los niños las herramientas para conocerse, mirar al futuro con confianza, entenderse y
posicionarse como personas, enseñarles a ser responsables, a cuidarse a sí mismos y a los demás, a - Expresa
libremente sus pensamientos y sentimientos sin temor a ser malinterpretado. Cuando los niños tienen la oportunidad
de experimentar con ideas en diferentes situaciones y con una variedad de recursos, descubren conexiones y llegan a
una nueva y mejor comprensión y otras formas de hacer las cosas. Esto desarrolla su capacidad para pensar
críticamente y, al final, para hacer preguntas y encontrar soluciones creativas.

Las actividades en el aula (donde se pueden utilizar métodos de participación activa, juego de roles, grupos,
etc.) deben complementarse con un programa de actividades que desarrolle una conciencia social, habilidades de
interacción y comprensión de las normas institucionales; y Comunidad. Esta categoría incluye actividades como
visitas, excursiones, proyectos que involucran a niños y padres juntos, espectáculos y exposiciones, asociaciones.
Dentro de la escuela, el desarrollo personal es un área de desarrollo bien definida, para la cual los docentes en el aula
planifican constantemente actividades o la incluyen como un componente actitudinal en otras actividades.
La disciplina "Desarrollo personal" contribuye al desarrollo emocional, social y profesional del estudiante. El
desarrollo personal incluye actividades y experiencias cuyo objetivo final es mejorar la conciencia, desarrollar
talentos y habilidades personales, la calidad de vida, contribuir a la realización de aspiraciones y sueños personales.

A través de esta disciplina, los estudiantes tomarán conciencia de quienes son, analizarán sus emociones, se
relacionarán de manera saludable con los demás, estarán motivados para aprender con éxito.

Dentro de la disciplina se forman ante todo habilidades y se desarrollan actitudes, siendo la finalidad la
adquisición de la confianza en sí mismos, el bienestar de los niños, su preparación para la vida y para el futuro.

Los métodos y técnicas efectivos para abordar esta disciplina son: juego didáctico, juego de roles, debate,
experimento, simulación, conversación heurística, conversación grupal, lluvia de ideas, recorrido por la galería,
cubo. Estos tendrán como objetivo:

Ø explorar nuevas situaciones,

Ø provocar comportamientos y emociones para diagnosticar un problema,

Ø formación en la búsqueda de soluciones.

La disciplina tiene como objetivo determinadas competencias que contribuyan al logro del perfil formativo del
egresado de secundaria. Así identificamos:

- la capacidad de aprender a aprender, haciendo preguntas, para aclarar y utilizar métodos simples para
aprender y activar conocimientos previos;

- competencias sociales y cívicas, mostrando interés en el autoconocimiento y la implementación de reglas


básicas de conducta en contextos cotidianos;

- el espíritu de iniciativa y emprendimiento, mostrando curiosidad por abordar nuevas e inusuales tareas de
aprendizaje, sin temor a equivocarse, asumiendo tareas simples con determinación, compromiso, iniciativa,
creatividad, cooperación, identificando la utilidad de los oficios / profesiones.

El juego de roles y la simulación (dramatización, títeres, teatro) preparan al niño para situaciones de la vida real y
facilitan el desarrollo de la comunicación verbal y no verbal, la empatía, la tolerancia.

El trabajo en equipo implica estrategias de resolución de conflictos y una comunicación eficaz.

La problematización ofrece la oportunidad de buscar soluciones a diferentes situaciones de investigación y


de estimular la curiosidad de los estudiantes. Los ejercicios y juegos combinan el movimiento, la verbalización, la
manipulación de objetos. La conversación heurística, el debate y las discusiones grupales permiten a los estudiantes
informar, aprender y valorar tanto la experiencia personal como la experiencia de los colegas. Métodos activo-
participativos utilizados: recorrido por la galería, racimos, sombreros para pensar, cubo, starburst.
Las técnicas específicas para el desarrollo del pensamiento crítico aseguran la expresión de sus propias
opiniones. El uso de secuencias de películas o imágenes de pizarrones / cuentos son, entre otros, soportes intuitivo-
concretos, indispensables para el aprendizaje en esta edad.

Por experiencia personal, descubrí que los favoritos de los niños son videos motivadores. Los niños aprenden que
todo problema tiene una solución (solución), qué es la autoconfianza, cómo expresar sus emociones, formas
concretas de relacionarse con la familia y amigos, adquirir conocimientos, practicar diferentes habilidades y formar
actitudes sobre el trabajo.

También animamos a los estudiantes a participar en eventos educativos: exposiciones, festivales, ferias, talleres,
etc., para capitalizar los resultados de su trabajo.

Aunque no tuve liderazgo en una clase de secundaria, considero que, al igual que en la secundaria, comenzaría con
actividades

de conocimiento, de modo que me sea fácil identificar el carácter de cada alumno, pero sobre todo sus necesidades.
A DOKTOROK SZEMÉLYES FEJLESZTÉSE

A személyes fejlődés fegyelemének szerepe van a hallgató személyiségének fejlesztésében, az iskolai siker, a karrier
és az élet eléréséhez szükséges készségek kialakításában. Hozzájárul a hallgató érzelmi, társadalmi és
karrierfejlesztéséhez.

A program tematikus tevékenységei segítik a hallgatókat, hogy felfedezzék, kik ők, motiválva legyenek a
sikeres tanulásra, felfedezzék, milyen szakmákat / foglalkozásokat szeretnének gyakorolni.

A személyes fejlődés olyan tudományág, amely olyan tevékenységeket és tapasztalatokat foglal magában,
amelyek célja: támogatni a hallgatókat az önismerés, a kollégákkal való helyes kapcsolat, a család és a hozzátartozó
környezet megfelelő folyamatában; hatékony kommunikációs készségek fejlesztése; személyes tehetségek és
képességek fejlesztése, amelyek célja az életminőség javítása a kortárs társadalom értékeinek tiszteletben tartása
révén, hozzájárulva a személyes vágyak és álmok megvalósításához az egészséges és biztonságos életkörnyezetben.

A jövőkép célja, hogy minőségi oktatási légkört hozzon létre, befogadóvá, ösztönözve az oktatási rendszer
minden kedvezményezettjének egyéni fejlődését, hogy értelme adjon az ő bizalmának és törekvéseinek. A jövőkép
másik oldala az, hogy a hallgatóra összpontosító, oktatási képességek alapján egy minőségi oktatási tevékenységet
végezzen.

A fegyelem küldetése: az esélyegyenlőséghez vezető, minőségi oktatás biztosítása, a gyermekek felkészítése a


változó világhoz, képességeik, készségeik és kompetenciáik fejlesztése, amelyek lehetővé teszik számukra a hely
megtalálását a társadalomban és hozzájárulást a fejlesztéshez. a jólét, valamint a hajlandóságok, tehetségek és
készségek felfedezése annak érdekében, hogy ezeket felhasználhassák a tanulási eredmények javításához, az iskolai
előrehaladás rögzítéséhez és a gyermekek teljesítményéhez.

Feladatunk az, hogy a gyermekeknek eszközöket adjunk egymás megismerésére, magabiztosan nézzünk a
jövőbe, megértsük és pozícióba hozzuk magunkat, megtanítsuk őket, hogyan kell felelőssé válni, vigyázni magukra
és másokra, - szabadon fejezi ki gondolatait és érzéseit, félve attól, hogy félreértsék őket. Amikor a gyermekeknek
lehetősége van arra, hogy különböző helyzetekben és különféle forrásokkal kísérletezzenek az ötletekkel, felfedezik
a kapcsolatokat, és új, jobb megértést és más módszereket kapnak a cselekedetekhez. Ez fejleszti a kritikus
gondolkodás képességét, végül kérdéseket feltenni és kreatív megoldásokat találni.

Az osztálytermi tevékenységeket (ahol aktív részvételi módszereket, szerepjátékokat, csomókat stb. Lehet
használni) ki kell egészíteni egy olyan tevékenységi programmal, amely fejleszti a társadalmi tudatosságot, az
interakciós készségeket és az intézményi normák megértését; Közösség. Ez a kategória olyan tevékenységeket foglal
magában, mint látogatások, kirándulások, gyermekek és szülők együttes bevonása, kiállítások és kiállítások,
partnerségek. Az iskolában a személyes fejlődés egy jól meghatározott fejlődési terület, amelyre az osztálytermi
tanárok folyamatosan terveznek tevékenységeket, vagy mint magatartási összetevőket építenek be más
tevékenységekbe.
A "Személyes fejlődés" tudományág hozzájárul a hallgató érzelmi, társadalmi és karrier fejlődéséhez. A személyes
fejlődés olyan tevékenységeket és tapasztalatokat foglal magában, amelyek célja a tudatosság javítása, a személyes
tehetségek és képességek fejlesztése, az életminőség, a személyes törekvések és álmok megvalósulásának
elősegítése.

Ezen a tudományágon keresztül a hallgatók megismerik, hogy kik is vannak, elemzik az érzelmeiket, egészségesek
lesznek másokkal, motiváltak lesznek a sikeres tanulásra.

A tudományágban elsősorban a készségeket alakítják ki, és attitűdöket alakítanak ki, amelyek végső sorrendje
az önbizalom megszerzése, a gyermekek jóléte, az életre és a jövőre való felkészülés.

A fegyelem megközelítésében alkalmazott hatékony módszerek és technikák a következők: didaktikus játék,


szerepjáték, vita, kísérlet, szimuláció, heurisztikus beszélgetés, csoportos beszélgetés, ötletbörze, galéria túra, kocka.
Ezek célja:

Ø új helyzetek feltárása,

Ø viselkedés és érzelmek provokálása egy probléma diagnosztizálására,

Ø képzés a megoldások megtalálására.

A tudományág olyan kompetenciákra irányul, amelyek hozzájárulnak a középiskolai végzettség képzési


profiljának eléréséhez. Így azonosíthatjuk:

- képesség megtanulni tanulni, kérdéseket feltenni, tisztázni és egyszerű módszereket alkalmazni az előző
ismeretek megtanulására és aktiválására;

- társadalmi és polgári kompetenciák, az önismeret iránti érdeklődés felmutatása és a viselkedés alapvető


szabályainak a mindennapi környezetben történő végrehajtása iránt;

- a kezdeményezőkészség és a vállalkozói szellem, azáltal, hogy kíváncsisággal mutatkozik meg az új és


szokatlan tanulási feladatok megközelítése során, anélkül, hogy félne tévedni, az egyszerű feladatokat elszántsággal,
elkötelezettséggel, kezdeményezéssel, kreativitással, együttműködéssel, a szakmák / szakmák hasznosságának
azonosításával vállalja.

Szerepjáték és szimuláció (dramatizálás, bábok, színház) felkészíti a gyermeket a valós élethelyzetekre, és elősegíti
a verbális és nonverbális kommunikáció, az empátia, a tolerancia fejlődését.

A csapatmunka konfliktusmegoldási stratégiákat és hatékony kommunikációt foglal magában.

A problémamegoldás lehetőséget kínál arra, hogy megoldásokat keressen a különböző nyomozási


helyzetekre, és ösztönözze a hallgatók kíváncsiságát. A gyakorlatok és játékok egyesítik a tárgyak mozgását,
verbalizálását és manipulálását. A heurisztikus beszélgetés, vita és csoportos beszélgetések lehetővé teszik a
hallgatók számára, hogy beszámolhassanak, megtanuljanak és értékeljék mind a személyes, mind a kollégák
tapasztalatait. Használt aktív részvételi módszerek: Galéria túra, Csokrok, Gondolkodó sapkák, Cube, Starburst.

A kritikus gondolkodás fejlesztésére specifikus technikák biztosítják saját véleményük kifejezését. A filmek
sorozatainak vagy a táblákból / történetkönyvekből származó képek használata többek között intuitív-konkrét
támogatások, elengedhetetlenek a tanuláshoz ebben a korban.

Személyes tapasztalataim alapján úgy találtam, hogy a gyermekek kedvencei motivációs videók. A gyerekek
megtanulják, hogy minden problémanak van megoldása (megoldása), mi az önbizalom, az érzelmek kifejezése, a
családdal és a barátokkal való kapcsolat konkrét módjai, ismeretek megszerzése, a különböző készségek gyakorlása
és a munkával kapcsolatos hozzáállás kialakítása.

Arra bátorítottuk a hallgatókat, hogy vegyenek részt oktatási rendezvényeken: kiállításokon, fesztiválokon,
vásárokon, műhelyekben stb., Hogy kihasználják munkájuk eredményeit.

Bár nem volt vezetés egy középiskolai osztályban, úgy gondolom, hogy a középiskolához hasonlóan
tevékenységekkel kezdenék

tudásom, így számomra könnyű meghatározni az egyes hallgatók jellegét, de különösen az ő igényeit.

S-ar putea să vă placă și