Sunteți pe pagina 1din 6

Avizat,

Inspector şcolar educativ,

Prof. Adrian Hernest

Şcoala Gimnazială "Nicolae Bặlcescu", Piteşti Avizat,

Nr………din…….. Consilier educativ,

prof. Dinu Magdalena

Avizat,

Director,

prof. Niculae Adrian Persoanặ de contact,

Prof. Niţulescu Mặdặlina

Tel. 0721235364;

e-mail: madalina_nitulescu_pit @yahoo.com

REGULAMENT DE ORGANIZARE

Proiectul educaţional judeţean

„LES FÊTES DU PRINTEMPS/ SẶRBẶTORILE PRIMẶVERII”


Ediţia a III-a, 2018/2019

Concurs judeţean cu participare directặ : “La joie du printemps/Bucuria primặverii”

Domeniul :Creaţie literarặ şi artisticặ

Domeniul de activitate este redarea cât mai adevarată a intâmplărilor referitoare la sặrbặtorile de
primặvarặ având astfel un scop educaţional , dirijând sistemul de învăţământ către un set de
valori bine pus la punct.

Acest proiect este o oportunitate pentru cadre didactice şi elevi, oferindu-le posibilitatea de a
dezvolta tema religioasă a Paştelui şi de a îşi cunoaşte mai bine tradiţiile şi momentele cheie ale
ortodoxiei.

Elevii sunt orientaţi spre descoperirea tradiţiilor şi valorilor (onestitate, blândeţe, iertare,
iubire, respect), deoarece fiind educaţi în spiritul unei colaborări religioase, drumul lor va fi
presărat cu principii de viaţă corecte şi plăcute de Dumnezeu. În acest scop, vom organiza un
concurs judeţean de creaţii artistice şi plastice, de profil intitulat: „La joie du
printemps/Bucuria primặverii”

Prezentul proiect educațional urmărește promovarea marilor sărbători creștinești de primăvară


prin creații în versuri și în proză în limba franceză și română, sub forma unor adevărate elogii
aduse acestui anotimp măiastru. Elevii, părinții și comunitățile locale, prin implicarea în
activitățile propuse, vor răspândi bucuria de a fi creștin și de a redeveni noi înșine asemenea firii
dumnezeiești.

Activităţi:

1.Dezbateri pe teme literare:” Le printemps et ses joies/ Bucuria primặverii”

2. Prezentări ppt. “Primăvara în natură”.

3. Concursul judeţean cu participare directặ ,,La joie du printemps/ Bucuria primặverii”.

Pentru concursul cu participare directặ „La joie du printemps/ Bucuria primặverii” ,


elevii pot participa la secţiunile:

1. Concurs de recitare-poezii din literatura românặ sau francezặ , având ca tematicặ


primặvara, renaşterea naturii, sặrbặtorile specifice primặverii. Se vor evalua:
originalitatea şi expresivitatea recitặrii, dicţia , prezenţa scenicặ a concurentului (gesticặ,
mimicặ, vestimentaţie).
La aceastặ secţiune pot participa preşcolari şi elevi de clasele 0-IV şi V-VIII.
2. Concurs de creaţie literarặ dupặ imagine- elevii vor imagina pornind de la o imagine
datặ o naraţiune(ỉn limba românặ sau ỉn limba francezặ) pe care o vor expune oral
membrilor juriului ỉn maximum 10 minute. În cadrul acestei probe, se vor
evalua:creativitatea, orginalitatea, calitatea exprimặrii(coerenţặ, dicţie, limbaj ỉngrijit),
adecvarea mesajului la fotografia datặ, reprezentarea ỉn naraţiune a elementelor imaginii,
La aceastặ secţiune pot participa elevii claselor V- VIII.

Notặ: Fiecare educator/ỉnvặţặtor/ profesor poate ỉnscrie la fiecare dintre cele douặ
secţiuni maximum doi elevi.
Fişele de ỉnscriere se vor trimite pânặ în intervalul 1- 15 martie 2019, pe adresa de e-
mail: madalina_nitulescu_pit@yahoo.com
Concursul “La joie du printemps”, ce cuprinde cele douặ secţiuni amintite mai sus va
avea loc la Ṣcoala Gimnazialặ “Nicolae Bặlcescu”, Piteşti, pe 23 martie 2019, ỉncepând
cu ora 10. Elevii vor fi prezenţi ỉn sặlile de concurs la orele 9 :45.
Atasat regulamentului, existặ fişa de ỉnscriere pentru cele douặ secţiuni cu participare
directặ.
Nu se percepe taxặ de participare.
Întocmit regulament concurs:

prof. Niculae Adrian

prof. Irimia Daniela

prof. Vasilescu Sofia

prof. Niţulescu Mặdặlina

prof. Pặtraşcu Mihaela

prof. Ṭỉroiu Otilia

prof.Vişan Camelia

prof. Ene Elena

prof. Ciucặ Ioana


Anexa 1

Fişặ de ỉnscriere

Concurs cu participare directặ

“La joie du printemps/Bucuria primặverii”

Nume şi prenume participant/participanţi:

1……………………………………………………………..

2……………………………………………………………….

Ṣcoala de provenienţặ:/localitatea

…………………………………………………………………….

Clasa:

Nume şi prenume ỉndrumặtor, nr. de telefon ỉndrumặtor:

………………………………………………………………………….

Secţiunea :
Anexa 2

Ṣcoala Gimnazialặ „Nicolae Bặlcescu” Unitatea școlară:

Pitești, Argeș ....................................................


Nr................din....................... Nr................din...........................

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, …………………. ..,între:

Ṣcoala Gimnazialặ „Nicolae Bặlcescu” Pitești, reprezentatặ prin domnul profesor Adrian
Constantin NICULAE, în calitate de director şi prof. Mặdặlina NIṬULESCU, în calitate de
coordonator al proiectului
“LES FÊTES DU PRINTEMPS”- ediția a III- a, 2019
şi
..……………………………………………..…....................................... reprezentată prin ..
……….............…………………………………………………., în calitate de director şi
…………………………………………………………………………..……… în calitate de
participant la proiect.

I. Scopul proiectului:
Se urmăreşte formarea capacităţii elevilor de a exercita transferul de cunoştinţe cultural-
artistice, de literatură,de arte vizuale , despre culturi şi civilizaţii, în diferite situaţii de viaţă;
cultivarea valorilor moral-creştine, literar-artistice.

II. Rezultate aşteptate:


- extinderea gamei de rezultate ale învăţării evaluate într-un mediu informal;
- adecvarea situaţiilor de evaluare la profilurile de inteligenţe ale elevilor;
- promovarea, sub factorii creativităţii și inventivității, de noi modele de performanţă şcolară.

III. Durata:
Prezentul acord se încheie pe perioada martie-aprilie 2019
IV. Responsabilităţile părţilor:
Prin prezentul acord de parteneriat, părţile se angajează să desfăşoare activităţi comune de
promovare reciprocă a imaginii instituţiilor partenere, precum şi activităţi prin care să conducă la
creşterea gradului de conştientizare a elevilor şi cadrelor didactice faţa de importanța tradițiilor
populare românești.

Unitatea de învățământ coordonatoare:


• va aduce la cunoştinţă regulamentul concursului şcolilor participante;
• va organiza activităţile conform regulamentelor specifice;
• va asigura buna comunicare cu şcolile participante;
• va oferi diplome participanților;
• va promova şi disemina proiectul.

Unitatea de învățământ participantă:


• va promova proiectul în şcoală;
• va stabili îndrumătorii elevilor participanţi;
• va transmite fișele de înscriere ale elevilor participanți în termenul stabilit.

Pentru derularea cu succes a proiectului, partenerii vor colabora pe toată durata proiectului.

Acest acord se încheie în două exemplare, unul pentru fiecare unitate de învățământ.

Unitatea de învățământ: Unitatea de învățământ

Ṣcoala Gimnazialặ

“Nicolae Bặlcescu” Pitești ………………………………………..

Director, Director,

Prof. ADRIAN CONSTANTIN NICULAE