Sunteți pe pagina 1din 2
Ministerul Educatiei, Culturii al Republicii Moldova ORDIN 22.10 20R0 y, _ AO6E ru, Chigindu Cu privire la examenele de absolvire, anul scolar 2020-2021 {in temeiul art, 27 alin.(8), art.29 alin.(5), art.31 alin.(8) din Codul Educatiei nr.152/2014, a Hotarérii Guvernului nr. 391/2014, Cu privire la acfiunile de organizare si desfigurare a examenelor de absolvire a nivelurilor de invajémant” si in scopul organizarii si desfaguraii cficiente a examenelor de absolvire la finele ciclurilor de scolaritate in invayamantul general din Republica Moldova, sesiunea 2021, ORDON: 1. A aproba orarul testirii nafionale in invajamantul primar, orarul examenelor nationale de absolvire a gimnaziului $i orarul examenului nafional de Bacalaureat, anul scolar 2020-2021, in conformitate cu Anexa la prezentul ordin, 2. Agentia Najionala pentru Curriculum si Evaluare: a) va prevedea finanjarea necesard pentru organizarea si desfigurarea sesiunii de examene 2021 in bugetul pentru anul 2021; b) va organiza sesiunea de examene in conformitate cu orarul gi cu disciplinele stabilite in Anexa la prezentul or ©) va informa Organele locale de specialitate in domeniul fnvayimantului, institutiile de invajamant profesional tehnic postsecundar si postsecundar nonterfiar (colegii), institutiile de invagimant profesional tchnic cu programe combinate (centre de excelenfa), instituiile de invafamant superior despre confinutul prezentului ordin, 3. Organele locale de specialitate in domeniul invaymantului: a) vor aduce la cunostinfd prevederile prezentului ordin institutiilor de invayamant subordonate, inclusiv cadrelor didactice, elevilor si parintilor; b) vor prevedea si vor asigura resurse financiare suficiente pentru organizarea gi desfigurarea sesiunii de examene 2021 in conformitate cu Hotardrea Guvernului nr.391/2014; ©) vor asigura buna organizare si desftisurare a sesiunii de examene 2021 in conformitate cu orarul si cu disciplinele stabilite in Anexa la prezentul ordin. 4, Directorii_instituyiilor de invagimant profesional tehnic postsecundar si postsecundar nonterfiar (colegii), institutiilor de invafamant profesional tehnic cu programe combinate (centre de cexcelenfa), rectorii institujiilor de invayamant superior vor aduce la cunostinga cadrelor didactice si clevilor/ studentilor prevederile prezentului ordin, 5. Doamna Lilia IVANOV, director al Agentici Najionale pentru Curriculum si Evaluare, va monitoriza realizarea prezentului ordin 6. Domnul Anatolie TOPALA, Scerctar general al ministerului, va controla executarea prezentului ordin. | Ministru i. ( Igor SAROV ‘Bali, 02 232402 la Ordinul nr, 4064 din 02. 40. Anexii ORARUL TESTARIL NATIONALE iN INVATAMANTUL PRIMAR ANUL DE STUDIT 2020-2021 Nr. Proba de evaluare Data rt. ee _ 1 Limba gi literatura romani (alolingvi) - proba oral 12 mai (miereuri) '2 | Limba si literatura materna (ueraineand/ bulgara/ gigduza) 3 Limba de instruire— - 18 mai (marti) 4 | Matematica — 120 mai (joi) __ANUL DE STUDI 2020-2021 ORARUL EXAMENELOR NATIONALE DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUL Limba gi literatura romana (alolingvi) Matem: Limba de inst Istoria romdnilor si universale Disciplina de examen ORARUL EXAMENULUI NATIONAL DE BACALAUREAT. ANUL DE STUDII 2020-2021 14 iunie (luni) 2020 DISCIPLINE §COLARE PROPUSE SPRE Ne DISCIPLINE SCOLARE EVALUATE, OBLIGATORIU |ALEGERE PENTRU PROBA LA ex. | promi _ - SOLICITARE mi) Be] Be ia Bel BS { | irae Ex6, 7 2 | 4/24] .|