Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

Model cerere de acordare a bursei sociale/de performanță/specială

UNIVERSITATEA DIN ORADEA Avizat secretariat


FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Nr.____________/ ____________________

Către conducerea facultăţii

Subsemnatul ___________________________________, student la program de studiu


a ______________________________, anul de studiu ________, buget taxa

CNP _________________________________, telefon _________________________

vă rog să-mi aprobaţi acordarea unei burse__________________, pentru anul univ.


______________________, semestrul _____.

Menţionez că până în prezent:

NU am beneficiat de bursă

DA am beneficiat de bursă, tip: …………………………..

la facultatea ……………….. program de studii ……………..

pentru un număr de ……. semestre

Anexat atașez următoarele documente:

Oradea, _____________ Semnătura


_______________________